Soos en speel-o-theek in de as PZC Yv Hulsterloo viert eind mei drie dagen feest Woonzorgcentrum dient Sluiskil als voorbeeld Bekendmaking streek Ook Rode Kruis dupe uitslaande brand Kapelle MAANDAG 4 MEI 1992 g Brievenbus in brand gestoken van onze verslaggever KAPELLE - Een uitslaande brand heeft in de nacht van vrij dag op zaterdag de speel-o- theek en het jongerencentrum te Kapelle in as gelegd. Ook het naastgelegen onderkomen van het Rode Kruis is gezien de gro te schade waarschijnlijk rijp voor de sloop. De totale schade bedraagt ruim 150.000 gulden. Hel vuur heeft onder meer een grote hoeveelheid speelgoed verzwolgen. Ook veel oefenma teriaal en een licht- en geluids installatie zijn verloren gegaan. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Auto van de weg door draaien van een shagje TERNEUZEN - Een 30-jarige in woner van Dendermonde (Bel- gie) kreeg zaterdagavond een zware pijp te roken door het draaien van een sigaret. De man verloor omstreeks negen uur op de Guido Gezellestraat in Ter- neuzen de macht over het stuur toen hij al rijdend een shagje draaide. De auto stuiterde over een stoeprand tegen een lan taarnpaal. Wagen en lichtmast werden door de aanrijding ge heel vernield. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Diploma's voor cursisten EHBO CLINGE - In het gemeenschaps centrum Malpertuus in Clinge hebben 27 leden van de EHBO- verenigingen uit Graauw, Nieuw-Namen, Clinge en Sint Jansteen een EHBO-diploma gekregen. De afgelopen maan den volgden deze kandidaten, in een samenwerkingsverband tussen bovengenoemde vereni gingen, een cursus in Sint Jan steen en Nieuw-Namen. De lessen werden gegeven door kaderinstructeur G. Bertram en instructriceB. d'Hooghe. Verder verleenden vier Lotus-leden me dewerking. De examens werden afgenomen door dokter K. Kerckhaert uit Clinge en dr B. Schuiten uit Sint Jansteen. De uitreiking van de diploma's ge beurde door voorzitter Th. de Winne van het district Zeeland. Het vuur ontstond rond kwart over drie 's nachts. De brand weer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat jeugd soos De Kelder en speel-o-theek De Schatkist vrijwel volledig plat brandden. Enkel wat wand jes bleven overeind staan. Jeugdhonk, speelgoed-uitleen en Rode Kruis waren gevestigd in houten barakken gelegen aan de Vroonlandseweg. In deze ba rakken lag ook materiaal van het kindervakantiewerk opge slagen. Dit ging, evenals veel ei gendommen van het Rode Kruis (welfare en colonne) in vlammen op. Uitgeleend ,.Zo gaat in één klap tien jaar werk verloren", zegt medewer ker J Ruissen van de speel-o- theek. „Enorm veel speelgoed zijn we kwijt. Kostbaar Vlaams spelmateriaal, glijbaan, lego-do zen, puzzels, bromtollen, com puterspelletjes: noem maar op. Gelukkig is niet alles verbrand. Een deel van het speelgoed is uitgeleend. De mensen die mate riaal in huis hebben, moeten het tot nader bericht maar even vasthouden. We hebben nu im- Internationale prijs voor film Terneuzenaar van onze verslaggever FRANKFURT - Terneuzenaar Harmen van den Heuvel heeft afgelopen weekeinde een derde prijs behaald tijdens een film festival in Frankfurt. Met de film 'Oosterschelde, meer dan alleen water' wist Van den Heu vel beroemde cineasten, onder wie de Fransman Jacques Cous- teau, te overtuigen met zijn tien minuten durende mini-docu mentaire. Voor het festival van het Frank - furtse filmmuseum werden 79 'Documenten des Meeres' (de naam van het festival) ingezon den. Van den Heuvel maakte als een van de weinige amateurs een goede indruk tussen de beroeps filmers. „De jury had vooral be wondering voor de duidelijkheid van de beelden. Het zicht is na melijk maar heel beperkt door de turbulentie van het water in de Oosterschelde". meldde Van den Heuvel zelf zondagmiddag vanuit Frankfurt. De Terneu- zense 'onderwatercineast' hoopt de komende dagen in de Duits land zijn film aan een aantal te levisiestations te verkopen. „De onderhandelingen met een Duit se zender zijn al bijna rond", liet hij trots weten. Een uitslaande brand in Kapelle legde de speel-o-theek en het jongerencentrum in de as, waarbij ook het naastgelegen onderkomen van het Rode Kruis forse schade opliep. foto Willem Mieras van een medewerker NIEUW-NAMEN - De voetbal vereniging Hulsterloo in Nieuw-Namen houdt in het weekeinde van 29 tot en met 31 mei de Hulsterloofeesten. Deze festiviteiten zijn acht jaar gele den bij het vijfentwintigjarig bestaan van de club ontstaan. Vanwege het grote succes van de feesten heeft het organise rend comité hiervan een jaar lijks gebeuren gemaakt. Dan wordt ook het voetbalseizoen afgesloten. De activiteiten voor jong en oud worden gehouden in en rond een grote feesttent op het bijveldje van de voetbalvereniging. Vrij dag 29 mei begint een pupillen- toernooi. De voetballertjes tre den vanaf 13.00 uur aan in de wei. Een paar uur later komen de duursporters aan hun trekken tijdens een run-bike-runwed- strijd. Er kan worden gestart op twee afstanden: 2-10-2 en 4-30-4 kilometer. Om 20.30 uur begint in de feesttent een disco met als hoogtepunt een optreden van de groep Katastroof. Deze Ant werpse groep timmert aan de weg met een repertoire dat nauw aansluit bij dat van hun stadge noten De Strangers. Zaterdagmiddag wordt om 13.00 uur de aftrap verricht voor het wijkenvoetbaltoernooi. In de feesttent kunnen de kinderen Aanhoudingen wegens bezit van drugs TERNEUZEN - De 18-jarige Terneuzenaar N. K. werd zon dagmorgen om twee uur in de Nieuwstraat van zijn woon plaats door de gemeentepolitie aangehouden met een kleine hoeveelheid heroïne en 48 XTC-tabletten op zak. Na ver hoor en het opmaken van pro ces-verbaal werd de man weer op vrije voeten gesteld. De Terneuzense politie hield in de nacht van zaterdag op zon dag nog enkele mensen aan, die kleine hoeveelheden soft drugs bij zich bleken te hebben. De aangehoudenen mochten na het afleggen van een 'dealersverkla ring' (meedelen waar de drugs zijn gekocht) naar huis. zich vermaken met een optreden van het goochelduo De Fernan- do's. 's Avonds barst in de tent de grote feest-showavond los met muziek van orkest Blueset- te. Dit orkest brengt ook een deel van de Cottonclub-tour (muziek uit de sixties) ten geho re. Verder is er een optreden van Petra en Col en Rod Sinclair. Zondag worden de festiviteiten afgesloten met voetbalwedstrij den tegen de Belgische buurge meente Kieldrecht. Om 13.30 uur treden de 'oudjes' van de bei de clubs tegen elkaar aan. waar na om 15.00 uur beide elftallen om de eer strijden. Na afloop zorgt disco Jurgen Buijsrogge voor de omlijsting van deze slot activiteit. mers geen plaats om het op te bergen." Coordinator B. Oele van de Stichting Open Jeugdwerk Ka pelle vertelt dat inmiddels al wat plannen zijn bedacht om de zaak er weer bovenop te helpen. Speel-o-theek, jongerencentrum en kindervakantiewerk vallen onder de stichting. „We hebben al een paar aanmeldingen van bedrijven die willen sponsoren", zegt Oele. „Daarnaast willen we ook andere ondernemingen aan schrijven. Ook door middel van collectes en verkoop van loten kunnen we geld binnen halen." Allemaal zaken waarover de stichting met de gemeente Ka pelle gaat overleggen. Vertegen woordigers van het Open Jeugd werk en het Rode Kruis schui ven vandaag, maandag, bij het dagelijks bestuur van de ge meente aan tafel om te praten over vervangende huisvesting. Bromfietsers mishandelen vier jongens van onze verslaggever TERNEUZEN - De gemeentepo litie van Terneuzen is op zoek naar twee bromfietsers van on geveer twintig jaar oud die af gelopen vrijdag en zaterdag vier jongens mishandelden. Een jongen van tien jaar werd vrij dag vroeg in de avond in de Drebbelstraat in de wijk Serlip- pens geschopt en geslagen en zijn fietsje werd vernield. Drie 15-jarige Axelaars werden za terdagavond, toen ze na een be zoek aan het golfslagbad met de fiets op weg waren naar huis, omstreeks tien uur ook door twee bromfietsers mishandeld. Zonder enige aanleiding stapten de twee ter hoogte van de flat in de Alvarezlaan van hun brom fiets (een Kreidler en een dames bromfiets) af en begonnen ze op de Axelaars in te slaan en te schoppen. Eén van de Axelaars moest een bloedende lip later op de avond door een huisarts laten hechten. De gewonde jongen had in Terneuzen nog een zak doekje van een man gekregen om het bloed te deppen. De ge meentepolitie verzoekt deze man, en eventuele andere getui gen van een van beide gebeurte nissen, contact met het bureau aan de Rosegracht op te nemen. ZUIDDORPE - In zaal Gemeen tehuis in Zuiddorpe is een schie ting gehouden met 30 schutters. Uitslag, hoge vogel: R. d'Hondt; eer ste zijvogel: M Janssens; tweede zij vogel: R. Schalkens; meeste kleine vogels (5): mevrouw Rottier. Voorts is hier een schieting ge houden met 20 deelnemers. Uitslag, eerste hoge en eerste zijvo gel: M. van Hoeke; tweee hoge vogel: J. van Damme; tweede zijvogel- J. Verstraeten; meeste kleine vogels (10): M. Suy. SINT-JANSTEEN - In café De Kroon in Sint Jansteen is een schieting voor ouderen gehou- Een delegatie uit Sluiskil nam een kijkje in het woonzorgcentrum Poortershof in Brouwershaven, waar men werd rondgeleid door de heer Van Leeuwen (midden). foto Pieter Honhoff Enthousiasme na bezoek aan Brouwershaven van onze verslaggever BROUWERSHAVEN/SLUIS KIL - De 29 woningen voor ou deren die samen Poortershof in Brouwershaven vormen, zijn een lichtend voorbeeld voor de Jeugdcircus heeft nieuw programma HULST - Het jeugdcircus Rei- nardi uit Hulst is de laatste maanden druk doende geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe programma. Dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) brengen de jeugdige circusartiesten dit pro gramma in Oud-Beijerland op de planken. Verder liggen reeds uitvoeringen vast voor Sijsele (4 juli). De Braakman (20 juli), Phi lippine (10 oktober) en twee op tredens voor het Rode Kruis 17 en 24 oktober). SLUISKIL Rommelmarkt - In het ka der van de actie 'Maak je sterk voor je kerk' wordt 9 mei rond de voormalige Pius X-kleuter- school in Sluiksil een rommel markt gehouden. Hiervoor wor den dinsdag 5 mei huis-aan-huis in Sluiskil ongebruikte, nog bruikbare spullen opgehaald. rest van Nederland. Dat vinden enkele Sluiskillenaren, die za terdag blij waren dat licht eens met eigen ogen te kunnen aan schouwen. Ze zijn er van over tuigd dat een aantal Sluiskilse ouderen met een woonzorgcen trum als Poortershof nog vele jaren in het kanaaldorp kan blijven wonen. Het Terneuzense gemeente raadslid (en 'beroeps-Sluiskille- naar') W. Goethals hoopt dat Sluiskil zo snel mogelijk negen tien woningen voor ouderen kan bouwen. Provincie en gemeente hebben de bouw van het 'senio renhofje' tussen Baljuwlaan en Gildestraat in het contingent voor dit jaar opgenomen. Maar voor daadwerkelijk kan worden begonnen, moet eerst de bouw- stop voor Sluiskil worden opge heven. In het kader van het op stellen van een plan van aanpak voor de Gebiedsgerichte Bena dering Kanaalzone mag in Sluis kil niet gebouwd worden. Goethals verwacht dat het plan van aanpak voor de herfst door gemeente en provincie kan wor den vastgesteld. Het CDA- raadslid veronderstelt dat in Sluiskil, in elk geval in het dorp zelf. dan weer gebouwd mag wor den 'hoewel dat in de politiek na tuurlijk nooit helemaal zeker is tot het besluit is genomen'. Het kanaaldorp zelf kan nauwelijks wachten tot de eerste paal voor de ouderenwoningen de grond in gaat. Goethals is zaterdag met een huisarts en vertegenwoordi gers van de plaatselijke midden stand en de Stichting Welzijn voor Ouderen bij Poortershof gaan kijken. „We wisten al dat het woonzorg centrum fantastisch is aangesla gen. maar we wilden ons daar toch nog een keer zelf van over tuigen. Behalve van het bestuur hebben we nu ook van bewoners zelf gehoord dat het ontzettend goed bevalt. Het mag nu toch wel duidelijk zijn dat centra als het Poortershof dè oplossing voor de nabije toekomst zijn", verklaarde Goethals. De ontwikkelingen drijven de overheden ook in de richting van het opzetten van woonzorgcen tra waar 'zorg op maat' (de tover- kreet van de laatste jaren) kan worden geboden. Ouderen wil len zelf langer zelfstandig blijven wonen èn de verzorging in de be jaardencentra wordt gewoon te duur bij de voortschrijdende vergrijzing. Goethals: „Wat is er dan mooier dan het bouwen van huizen die speciaal zijn ingericht voor ouderen. Ze houden hun zelfstandigheid en kunnen zelf bepalen van welke zorg en dien sten ze gebruik willen maken. Aansluiting op een alarmerings systeem dat 24 uur bemand is, zorgt voor extra zekerheid en er zijn veel minder mensen perma nent nodig voor de verzorging van de ouderen." Wet verontreiniging oppervlaktewateren Brengen van afvalstoffen en lozen van afvalwater in de haven van Walsoorden. De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt, gelet op artikel 24 van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat zij voornemens is om op het verzoek van v.o.f. de Klerk te Walsoorden om vergun ning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het brengen van afvalstoffen en het lozen van afvalwater in de haven van Walsoorden die uitmondt op de Westerschelde, positief te beschikken onder het stellen van de nodige voorschrften. Termijn van ter inzagelegging De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken zullen van 4 mei 1992 tot en met 17 mei 1992 op de volgende plaatsen en tijden ter inzage worden gelegd: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koe straat 30 te Middelburg op werkdagen van 09 00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16 00 uur (kamer 114/125). 2 Gemeente Hontemsse. afdeling alge mene zaken. Hof te Zandeplein 1 te Kloosterzande, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13 00 uur tot 16.00 uur, alsmede op vrijdag van 18.00 uur tot 20.00 uur in de openbare biblio theek, Europaplein 2 te Kloosterzande. Na de in deze bekendmaking genoemde termijn kunnen de stukken op bovenge noemde plaatsen worden ingezien, elke werkdag tijdens kantooruren, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Bezwaar indienen De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanlei ding van de aanvraag en eenieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot en met 17 mei 1992 schriftelijk gemotiveerde bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp beschikking. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient - met vermelding van de persoonlijke gegevens - tegelijk met het bezwaarschrift te worden ingediend. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, doch te worden gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijks waterstaat in de directie Zeeland. Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Middelburg, 4 mei 1992. De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, De hoofdingenieur-directeur, dr. H.L.F. Saeijs Ministerie van Verkeer en Waterstaat TERNEUZEN - De brievenbus bij het Terneuzense PTT-steun- punt bij speciaalzaak De Vriend aan de Axelsestraat is zaterdag in de vooravond door vandalen in brand gestoken. De bus, die net om de hoek in de Jacob Cats- Zaamslag herdenkt gevallenen ZAAMSLAG - In Zaamslag wor den vandaag, maandag, de ge vallenen van de Tweede Wereld oorlog herdacht met een korte plechtigheid bij het monument in de Poolse Brug aan de Axelse straat. Om 19.30 uur vertrekt een stille tocht vanaf Plein West, waarna om 20.00 uur de krans- legging plaatsvindt. Vanaf dat moment wordt er twee minuten stilte gehouden. straat hangt, zat behoorlijk1 met poststukken, brieven kaarten. Een groot deel van de inhc van de brievenbus is 'sterk ai getast' door de vlammen, me de een PTT-woordvoerder. M sen die tussen vrijdagavond uur en zaterdagavond zeven i post in de betreffende bus h ben gedaan, wordt verzocht i contact op te nemen met I Terneuzense hoofdpostkant aan Hughersluijs. Daar kan formatie worden verkregen het poststuk nog verzonden 1 worden of dat de afzender i tweede poging moet wagen. GRAAUW Kaarting - De voetbalven ging Graauw hield een kaart met 20 deelnemers. Uitslag: Vael; 2 E. Sorber; 3 Th. Buys, den waaraan 30 personen deel namen. Uitslag, hoge vogel: R. Schalkens; eerste zij vogel: O. de Schrijver; twee de zijvogel: A d'Hooghe; meeste klei ne vogels (5): R. Schalkens. HULST - In café De Kroon in Hulst is een schieting gehouden met 38 schutters. Uitslag, eerste hoge vogel: P. Ver- cauteren; tweede hoge vogel: R. de Vos; eerste zijvogel: L. de Burger; tweede zijvogel: P. de Kort; derde zij vogel: T. Crombeen; vierde zijvogel: P. van de Branden: meeste kleine vo gels (8): P. Stevens. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Algemene kennisgeving Bedroefd delen wij u mede, dat na een werkzaam leven, geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve levenspartner, vader, opa, broer, zwa ger en oom GERARD VAN DER ROEST op de leeftijd van 78 jaar. Groede: J. Martijn Gré Martijn Luc Amsterdam: Carmen Westdorpe: Kees Verhoef Riet Verhoef-Brouwer Tanja, Korina en verdere familie 4503 BR Groede. 2 mei 1992 Brouwerijstraat 36 De samenkomst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op woensdag 6 mei 13.30 uur in het gebouw van de vergadering der gelovigen, aan de Langeweg te Breskens, waarna de begra fenis op de algemene begraafplaats te Groede. Gelieve schriftelijke condoléance. Geen bezoek aan huis. Gelijk de Zoon des mensen niet geko men is om gediend te worden, maar om te dienen, is ook ook ieder lid van zijn gemeente tot de dienst aan zijn broe ders en zusters geroepen. Op 1 mei is overleden ons kerkeraadslid, de heer A. C. DE RUIJSSCHER Na eerst lid te zijn geweest van het college van notabelen, maakte hij jarenlang deel uit van de kerkeraad als diaken. De kerkeraad bewaart goede herinneringen aan hem en wensen mevrouw De Ruijsscher veel sterkte toe. De kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Hoofdplaat t n e u z Postbus 35, 4530 AA Terneuzen hinderwet Burgemeester en wethouders van Terneu zen brengen, overeenkomstig het bepaal de in de artikelen 12 en 29, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygië ne, ter openbare kennis dat op 25 maart 1992 bij hen een aanvraag is ingekomen van Pieters en Fraijenhove b.v., Stations weg 60a te Terneuzen om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning als bedoeld in artikel 6a der Hinderwet ten behoeve van een elektrische scheepsin- stallatie- en scheepsreparatiebedrijf op het perceel plaatselijk bekend Stations weg 60a te Terneuzen kadastraal ge meente Terneuzen, sectie K, nummer 402 (gedeeltelijk). Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen, onder het stellen van voorwaar den ter voorkoming van gevaar, schade of hmdër voor de omgeving. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere zaken zijnde stukken liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage in het gebouw van de sector Stadsontwikkeling en -beheer (sectie Mi lieu), Burg. Geillstraat 2 te Terneuzen en wel tot 5 juni 1992 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen die de stukken wensen in te zien op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur worden verzocht daarvan vooraf me dedeling te doen (tel. 01150-75458). Desgewenst kan tijdens de kantooruren een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gedurende één maand vanaf heden kun nen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij het college van burgemeester en wethou ders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht (tel. 01150-75458), wordt tot donderdag 28 mei voorts gelegenheid gegeven om mondeling bezwaren in te brengen en over de aanvraag van gedachten te wisselen met het bevoegd gezag, de aanvrager en eventuele overige aanwezigen. De aandacht wordt er tenslotte op geves tigd, dat alleen degenen die bezwaren hebben ingebracht op de bovertomschre- ven wijze en de belanghebbenden, die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs met in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Terneuzen, 4 mei 1992. Burgemeester en wethouders van Terneuzen, drs. R. C. E. Barbé Th. J. de Brauwer, secretaris

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 24