Schuddebeurs breidt flink uit Zierikzee op de bres voor mosselkwekers Brandweerkorps eert burgemeester Actie Nieuwland tegen tracé van nieuwe rijksweg Met de beste wensen.. Weer botsing op beruchte kruising Supermarkt in Yerseke mag worden gebouwd X, Nieuwe wijk met grote kavels voor luxe woningen weekenddiensten ff 0T van onze verslaggever SCHUDDEBEURS - Het is me nige passant wellicht ontgaan, maar Schuddebeurs wordt flink uitgebreid. Verscholen in het groen, krijgt de 'Buiten plaats Schuddebeurs' vorm. De Zierikzeese makelaar J. Bij de Vaate heeft een 22,5 hectare groot gebied, grenzend aan het landgoed Heesterlust, opge deeld in 46 bouwkavels. Deze omvatten gemiddeld 0,4 hecta re. De kleinste omvat tweedui zend vierkante meter, de groot ste elfduizend. Alle percelen zijn inmiddels verkocht. Twee kavels zijn opnieuw te koop, omdat de eerste eigenaren ze weer kwijt willen. De nieuwbouwwijk ademt de sfeer van een bos. Hier ver- Geld gestolen bij inbraak VLISSINGEN - Bij een inbraak in een woning aan de De Visser straat in de Vlissingse wijk Paauwenburg is tussen 24 de cember en afgelopen vrijdag 200 gulden gestolen. De bewoners waren op vakantie en ontdekten bij thuiskomst dat er was ingebroken De stereo-ap- paratuur stond in de kamer, klaar om te worden meegeno men. maar de inbrekers hadden die om onbekende redenen laten staan. Een raam aan de achter kant van de woning was openge broken. Autokraak VLISSINGEN - Een radio-cas setterecorder is in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen uiteen auto die stond gepar keerd aan de Simon de Vlieger laan in Vlissingen. Het slot was geforceerd. ZIERIKZEE Jagersvereniging - Paul Wijndaele houdt maandag 13 ja nuari een lezing voor de afdeling Zierikzee van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Aan de hand van een diapresen tatie vertelt hij over de levens wijze van het kleinwild en met name van de haas. De lezing in restaurant Van der Weijde be gint om 20.00 uur. jMNRHMNNHMMMMMNNMBNi schijnt een luxe woonwijk. De bomen zijn recent aangeplant, speciaal om de wijk een lande lijk aanzien te geven. Dus: wo nen in het bos. tussen snel groeiende houtsoorten, die gro tendeels zijn aangeplant in 1977 Een deel van het plan ligt in het open veld, dat in 1989 is voorzien van bosschages, zodat ook dit achter het groen zal verdwijnen. De bomen moeten blijven staan. Kopers krijgen slechts toestem ming op een klein stukje van de kavel een huis te bouwen. Maar op de grond rust geen bouw- plicht. Volgens Bij de Vaate is vanaf 1989 op ongeveer de helft van de terreinen begonnen met de bouw van een woning. Hij ver wacht dat de wijk over twee jaar zo goed als vol zit. Allure De trotse eigenaren van de grond moeten zelf voor hun huis zorgen. Helemaal vrij zijn ze daarbij niet. „Deze omgeving vraagt om een stijlvolle bebou wing. om huizen van allure," schrijft makelaar Bij de Vaate wervend. De centrale dienst ge meentewerken regelt de bouw vergunningen. „De bebouwing moet inderdaad passen bij de omgeving," geeft het hoofd bouw- en woningtoezicht van de dienst O. van den Hoek, aan. Dat betekent dat bovenop de grond prijs. globaal zo'n anderhalve ton, nog een flinke bouwsom komt. Bij de Vaate heeft gezorgd voor de ontsluitingswegen. Op een hoofdweg komen korte doodlo pende weggetjes uit. waaraan de bouwkavels liggen. Wanneer de grootste bouwdrukte achterwe ge is, wil de gemeente Brouwers haven de straten overnemen. Zwaar bouwverkeer maakt het onderhoud van de bestrating voor de gemeente een onaan trekkelijke klus. Bewoners van de Buitenplaats Schuddebeurs krijgen veel pri vacy. De huizen komen te liggen aan korte doodlopende weg getjes. die uitkomen op de hoofdontsluitingsweg. Door de bomen ziet men de buren bijna niet. Bij de Vaate plaatst zijn klanten in een wervingsfolder in de rijke 'buiten-traditie van Schuddebeurs. waar „welvaren de kooplieden en regenten kapi tale buitenverblijven heten bou wen." Gewezen wordt op de mo gelijkheid van bijvoorbeeld een tennisbaan of zwembad op eigen terrein. Van den Hoek heeft ech ter nog geen vergunning-aan vragen voor dit soort voorzienin gen gezien. van onze verslaggever ZIERIKZEE - Burgemeester en wethouders van Zierikzee be tuigen in een brief aan de minis ter van Landbouw. Natuurbe heer en Visserij hun steun aan de brandbrief die hun collega's van Bruinisse eind oktober aan de minister stuurden over de toekomst van de mosselvisserij. Centraal hierin stond het ver zoek haast te maken met de toe wijzing van mosselpercelen in het oostelijk deel van de wad denzee. Tegelijk wijst het Zie rikzeese college op de proble men die kwekers hebben met percelen in de Oosterschelde. De Zierikzeese vissersvereni ging Helpt Elkander heeft hier toe een supplement opgesteld, waarin wordt gewezen op de pro blemen in de Hammen. De per celen in dit gebied, gelegen ten zuiden van Schouwen-Duive- land, blijken sinds de aanleg van de stormvloedkering minder produktief. Mosselkwekers uit Zierikzee. Bruinisse en Yerseke proberen op grond van de Delta- schadewet al via de rechtbank een schadevergoeding los te krij gen bij het Rijk. Mede omdat veel Zierikzeese kwekers sterk afhankelijk zijn van het onder havige gebied, vraagt Helpt El kander zo snel mogelijk, maar in elk geval nog dit jaar een finale doorlichting van de percelen. Het ministerie heelt het Pro- duktschap voor Vis en Vispro- dukten gevraagd de meningen in deze te peilen. In het kader hiervan noteerde het Produkt- schap: „Gelet op de van sommi ge zijden uitgesproken twijfels over het verlies van produktie- waarde van de Hammenperce- len stellen wij u voor om als ab solute voorwaarde voor com pensatie te stellen dat de betref fende Hammenpercelen door de Zondag 5 januari 1992 Nederlands-Hervormde Kerk. Brouwershaven 11 ds. Buijs; Bruinisse 10 dienst. 17 ds van Weelden: Burgh 10 ds. Haas noot; Eikerzee (Scharendijke) 9.30 dhr. v. d. Berg; Haamstede 10 ds. Wassenaar, 19 ds. Haas noot; Kerkwerve 11 ds. Breg- man; Nieuwerkerk 10 dhr. Knoppert. 17 ds. Jonker; Noord- gouwe 10 ds. Jonker; Noordwcl- le 11 ds. Den Boer; Oosterland 10 eerw. heer Vos. 18 eerw. heer Rouw; Ouwerkerk 10 dhr. Ot- ten; Renesse 9.30 ds. Den Boer; Serooskerke 10 ds. Van Weel den. 19 dhr. Van Es: Sirjansland 10 ds. Bom, 18.30 ds. Verboom; Zierikzee: Gasthuiskerk 9.30- 18.30 ds. Schaap; Zweeds R. Kr. Z.huis 17.30 dhr. De Knegt; Zonnemaire9.30 ds. Buijs. Gereformeerde Kerk. Brou wershaven 10 ds. Van Zoelen, 18.30 ds. Jonker; Bruinisse 10 leesdienst. 17 dhr. Baas; Nieu werkerk zie Herv. Kerk; Scha rendijke 10 ds. Van Veen, 19 dhr. Baas. Gereformeerde Gemeente. Haamstede 10-18.30 ds. Harinck. Oud-Gereformeerde Gemeente. Bruinisse 10 en 17 leesdienst: Oosterland 9.30, 14 en 18 lees dienst. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Haamstede 10 ds. Dijk stra. 17 ds. Jonkman: Kerkwer ve 10-18 ds. Korving; Zierikzee 10-18 ds. Brandsma. Gereformeerde Kerk vrijge maaktBrouwershaven 17 ds. Moes. Gereformeerde Gemeente in Ne derland. Bruinisse 10 en 17 lees dienst: Nieuwerkerk 9.45 en 15.30 leesdienst: Zierikzee 10 en 18 leesdienst. Leger des Heils. Zierikzee 10 sa menkomst. Rooms-Katholieke Kerk. Haam stede 11.30 dienst; Zierikzee 9.30 dienst, zat. 19 dienst. Pinkstergemeente. Zierikzee (Meelstraat) 10. woensd. 20 sa menkomst. SEROOSKERKi S Zangdienst - Het Evangeli satiekoor Zuidland onder lei ding van Peter Overduin ver leent medewerking aan de zang- dienst die morgen, zondag, wordt gehouden in de Neder landse hervormde kerk in Se rooskerke. Guiljam van der Schelde bespeelt het orgel. J E. van Es verzorgt de meditatie. De dienst heeft als thema 'Wij zin gen van zaligmakende genade' en begint om 19.00 uur. (vlnrl Commandant J. M. van Langeraad met de drie onderscheiden mannen van het korps Middenschouwen: brandmeester B. L. Louwerse. hoofd-brandwacht W. Berrevoetse en burgemeester W. den Boer. foto Pieter Honhoff van onze verslaggever KERKWERVE - Het was het hoofd van de brandweer, burge meester W. den Boer, zélf die vrijdagavond tijdens de traditio nele nieuwjaarsbijeenkomst van het korps Middenschouwen in het dorpshuis Zuudende in Kerkwerve als eerste een onder scheiding in ontvangst mocht nemen. Commandant J. M. van Langeraad reikte hem de medaille van verdienste uit. een onderscheiding an de Brandweer Nederland voor personen die zich bijzondere inspanningen voor een korps getroosten, en zich daarbij zeer betrokken tonen Burgemeester Den Boer heeft in zijn bijna twaalfeneenhalfjarige ambtsperiode in Middenschouwen aangetoond een waar 'brand- weerhart' te hebben. Hij reikte als hoofd van de brandweer diver se medailles uit. aldus Van Langeraad. „Wij kunnen altijd op de burgemeester rekenen, bij zowel plezierige als minder plezierige momenten Het was de commandant dan ook een genoegen op zijn beurt de burgemeester mede namens het gehele korps een brandweermedaille op te mogen spelden. Voor Den Boer kwam vervolgens het moment brandmeester B. L. Louwerse en hoofd-brandwacht W. Berrevoetse te onderschei den met de medailles en oorkonden voor respectievelijk 25 jaar en 20 jaar brandweerdienst. De korpsleden J, W. van de Velde en C. J. van de Bijl ontvingen het diploma brandwacht eerste klas. Tevens kreeg het korpslid S. C. Verboom het certificaat pompbe diend-. Voor de certificaten gevaarlijke stoffen, verbranding en blussing en organisaties (vereisten voor het diploma onder brandmeester) kwamen C. Dorreman en P. Berrevoets in aan merking. Uit het jaaroverzicht van de commandant bleek dat de blusgroep Kerkwerve momenteel één lid tekort komt en de blusgroep Scharendijke twee. Het korps Middenschouwen telt momenteel in tot aal 27 leden. Het afgelopen jaar behaalde een aantal korps leden gezamenlijk 13 certificaten voor verschillende diploma-on derdelen. en drie een diploma br •ndwacht eerste klas In 1991 werden 23 oefeningen gehouden; in totaal moest zeven keer worden uitgerukt zes maal in geval van brand en één maal voor hulpverlening. „Al blijft er natuurlijk altijd wel wat te wen sen over, wat de materiële uitrusting betreft is het korps Midden schouwen voor zijn taak berekend", aldus Van Langeraad. In de nieuwe wijk 'Buitenplaats Schuddebeurs' worden luxe woningen met veel privacy gebouwd in een bosrijk gebied, foto Pieter Honhoff van onze verslaggeefster NIEUW- EN SINT-JOOSLAND - De wijkvereniging Nieuw- en Sint-Joosland gaat actie voeren tegen de nieuwe rijksweg 57 over Walcheren. Maandag avond houdt de wijkvereniging een informatie-avond in het Dorpshuis. Hel is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners een gezamenlijk bezwaar schrift ondertekenen. In een folder roept de vereniging alle Nieuwlanders op te reage ren. Tevens wordt een alterna tief tracé beschreven. Bij deze route wordt een bocht naar rechts getrokken bij het witte huis op de Nieuwlandseweg. De weg moet uitkomen op de krui sing Sloeweg-A58. Het bestaan de halve klaverblad in de A58 bij Amemuiden moet worden afge maakt, zodat het verkeer uit het achterland en het Sloegebied niet langer over Nieuw- en Sint- Joosland moet rijden om op de rijksweg Bergen op Zoom/Vlis- singen te komen. Een weg onder het bestaande viaduct, die aan sluit op de oude Nieuwlandse weg en afbuigt naar de Elektra- weg, moet Middelburg met het dorp verbinden. Het alternatieve tracé werd be dacht door de bewoners van de Zaagmolendijk. Na hun nood kreet tijdens de presentatie van de tracés van Rijkswaterstaat op 17 december, besloot de buurt een alternatief te beden ken waarbij het landschap blijft gespaard, de risico's en de ver keersoverlast voor het dorp wor den verminderd en er toch voor een deel gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen. Of het alternatief technisch en fi. nancieel haalbaar is, kan de voorzitter van de wijkvereni ging. mevrouw K. de Visser, nic beoordelen Rijkswaterstaat heeft het plan nog niet gezien. Het rijk, de provincie en de ge meenten Middelburg en Ame muiden geven de voorkeur aan tracé B Hier komt de rijksweg 57 vanaf het Kanaal door Wal cheren op de Nieuwlandsewi uit. die volgens de plannen vieiCj banen moet krijgen. De voorr stelde aansluiting komt nog dichter bij het dorp te liggen dar -]S: dé huidige verbinding. De bewo U! ners vrezen voor geluidshinder en gevaarlijke verkeerssituaties op de Nieuwlandseweg. „Het is toch belachelijk dat Nieuwland belast moet worden om Middelburg te ontlasten van de verkeersdrukte. Met trace B zitten we nóg met overlast in het dorp. want er komt geen nieuwe afslag voor verkeer uit het Sloe gebied naar de A58", aldus De Visser. Voor het tweede tracé van Rijkswaterstaat, dat meer ten noorden Van Middelburg richting Arnemuiden ligt, kan zij evenmin sympathie opbrengen,;, omdat deze het landschap aan tast en vlak langs de historische boerderij Hof Nieuwlands Rust loopt. De Visser wacht met belangstel ling af hoeveel mensen aan staande maandag het bezwaar schrift zullen ondertekenen. Eer deel van de Nieuwlanders is vol gens haar nauwelijks geïnteres seerd in de problemen rond de nieuwe rijksweg. „Misschien dat ze eindelijk wakker worden, als ze het alternatief zien." huurders worden ingeleverd." Helpt Elkander vindt deze voor waarde misplaatst. De vereni ging vreest dat er onvoldoende alternatieve percelen van vol doende kwaliteit te vinden zul len zijn. De schade blijft daar door voor rekening van de vis sers. Dit zou een zeer on rechtvaardige maatregel zijn, die ook in het verleden nooit is toegepast, schrijft Helpt Elkan der. van onze verslaggever GOES - De nieuwjaarswensen klonken welgemeend, de drank jes en de hapjes smaakten goed. Enkele honderden inwoners van Goes maakten vrijdag de jaarlijkse gang naar het Goese stadhuis om het college van burgemeester en wethouders het allerbeste voor '92 toe te wensen. Ze waren er weer allemaal: de vertegenwoordigers van instel lingen. verenigingen en het loka le bedrijfsleven. Oud-raadsleden en voormalige wethouders ont braken evenmin: hoe genoeglijk is het niet om boven een aange naam glaasje herinneringen op te halen? Zo'n nieuwsjaarsre- ceptie is meer dan alleen plicht matig handjesschudden. Het is een mooie gelegenheid om wat te lobbyen: zeg, nu ik je toch zie, hoe zit het met onze subsidie aanvraag Biljarten - In de competitie van de Oud-Vossemeerse biljart vereniging Krijt op Tijd speelde Kees Steenpaal de hoogste serie van tien caramboles. Matthijs Potappel had de kortste partij in 21 beurten en tevens met 1.85 het beste gemiddelde. De uitslagen Wim de Leew-Jaap Va der '2-0: Peter de Jager-Perry Vroe- gop 2-0; Tonnle Kruf-Dick Vroegop 2-0; Matthijs Potappel-Jaap Kruf 2-0; Kees Steenpaal-An toon van Daalen 0-2 van onze verslaggever VLISSINGEN - Op één van de beruchtste kruispunten in Vlis singen, Bossenburghweg-Sloe- weg, is vrijdag weer een lichtge wonde gevallen bij een aanrij ding. De Vlissinger F. A. (20) bot ste tegen de auto van de 31-jari- ge Souburger G. R. en liep daar bij een lichte verwonding aan zijn hoofd op. De Vlissinger kwam tegen half één vrijdmiddag vanaf de Bos- senburghweg en wilde de Sloe- weg oversteken. Hij verleende geen voorrang aan een auto die over de Sloeweg reed in de rich ting van Oost-Souburg. De twee personenauto's raakten bij de botsing zo zwaar beschadigd, dat ze moesten worden wegge sleept. Tegen de Vlissinger is proces-verbaal opgemaakt. Een jaa aan1 ziekenwagen is ter plaatse weest, maar het slachtoffer is oj eigen gelegenheid vertrokken. Het ongeluk van vrijdag op hei kruispunt Bossenburghweg Sloeweg is het zoveelste in eet lange reeks. De laatste drie jai hebben zich er 48 voorgeda; waarvan 27 met één of meer ge wonden. De wijkvereniging Ro senburg dringt al geruime tiji aan op het treffen van verkeer maatregelen, zoals de aanl< van een rotonde of de plaatsi van verkeerslichten. Op initii tief van de wijkvereniging zijr voor de kruising ook alternate ve waarschuwingsborden g( plaatst. De gemeente Vlissingi wil in elk geval geen rotonde. voelt meer voor de goedkoper oplossing, een verkeerslicht! stallatie, maar er is nog niet def nitief geld voor uitgetrokken. van een medewerker DEN HAAG/YERSEKE - Ex ploitant Cadsand mag zijn su permarkt aan de Oude Toren- straat in Yerseke afbouwen. De waarnemend voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, staatsraad mr C. J. van Zeben, heeft vrijdag op verzoek van de gemeente en Cadsand de 29 november opge legde schorsing van de bouw opgeheven. Van Zeben legde 29 november vorig jaar een schorsing op om dat de gemeente zonder opgave van reden van een negatief ad vies van de welstandscommissie voor de supermarkt was afgewe ken. Deze procedurele fout is in middels hersteld door het bouw plan in een andere gemeente door de welstandscommissie te laten goedkeuren. Cadsani heeft haast met de bouw omda E hij bij een vertraging zijn vei N plichtingen niet kan nakomen e Ook is hij bang voor omzetver lies als de supermarkt pas na di zomer gereed is. De bouw van de supermark stuitte op verzet bij de omwo nenden A. Kaaisteker en L. Hol lestelle. Zij zijn bang dat de sul! permarkt veel verkeer aantrekn en vinden de massaliteit van he gebouw in de omgeving mis jj staan. Hollestelle is bovendie bevreesd voor verlies van privé, cy omdat de kantine van de su3 permarkt uitziet op zijn platti1 dak. Cadsand wil zijn overbuur man tegemoet komen door ver ticale jalouzieen in zijn kantin te plaatsen. Hierdoor zou hei winkelpersoneel niet meer op het dak kunnen kijken. 4 EN 5 JANUARI 1992 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Zierikzee: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: J de Jonge, Zierikzee. tel. 01110-12280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11 30 uur. Schou wen-Westhoek/B rou- wershaven: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: J L. Flach en S. W. H. M Simons. J. van Renesseweg 6. Renesse. tel. 01116-1280. Spreekuur voor spoedgevallen TTTI llll van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieu werkerk: vrij. 18.00 - ma. 08.00 uur: C. Pet. Kerkstraat 1. Brui nisse. tel. 01113-2550. Tandartsen: Spreekuren voor spoedgevallen za. en zon. 16.30-17.30 uur. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, Zierik zee. tel. 01110-16190. Apotheken: Apotheek Zierikzee', Dam 18. tel. 01110-12906. geopend za. van 09 00-12 30 uur en van 16 30 - 17.30 uur, Zo. van 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleegkundigen: Schouwen-Duiveland: Dag en nacht voor dringende hulpverle ning onder tel. 01184-14444. Dierenartsen: (vanaf zat. 09.00 uur): S. Berg- sma. Zierikzee. tel. 01110-12180. OPHEFFINGSUITVERKOOP van 500 stuks EXCLUSIEVE LEDEREN KLEDING! JL Kortingen van 30 tot 70% - alles in div. kleuren maten lederen dames- herenjacks lederen dames- herenjassen lederen piloten- motorjacks div lammycoats PROFITEER NU! 100 exclusieve modellen - BRUIDSJAPONNEN 1991 DIV. ACCESSOIRES 20 TOT 25% KORTING 179,00 199,00 299.00 349,00 WAAR: De verkoop vindt plaats op do. 9 jan van 13.30 tot 21.00 uur in het Huis van Nassau. Hoge Molenstr. 1, Zierikzee, 01110-12012 en op woe. 8 jan. van 11.00- 18.00 uur in Vita Nova. v. Aerendstr. 5, Middelharms, 01870-6101 NU OOK IN DEZELFDE ZAAL EXPOSITIEVERKOOP VAN OLIEVERFSCHILDERIJEN faillissementspartij 20 tot 50% korting. Div. soorten lijsten naar keus

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 38