Major wist van fraude bij BCCI PZC Anti-atoomwapenprotest Datum invoeren nieuw kenteken geheim AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Wereldbank stopt kredietverlening voor kappen regenwoud Compensatie voor verhoogde accijns op diesel onvoldoende Optiebeurs geeft Damrak wat kleur Luchthavens kregen in 1990 5 pet meer vracht te verwerken efielka financiën en economie Britse pers: premier kreeg als minister brief met informatie exclusief; Êmmmmi ZATERDAG 20 JULI 1991 LONDEN (ANP) - De kwalijke praktijken van de Bank of Cre dit and Commerce Internatio nal. die kortgeleden aan het licht zijn gekomen en die de bank dwongen over de hele we reld zijn vestigingen te sluiten, blijken al veel langer bekend te zijn. In de Britse pers zijn vrij dag berichten verschenen dat premier Major vorig jaar, toen hij nog minister van Financiën was, een brief heeft ontvangen waarin melding werd gemaakt van „wijdverbreide corruptie" binnen de bank. Het Ministerie van Financien in Londen heeft bevestigd dat de brief destijds is binnengekomen. Het stuurde de brief door naar het voor de werkgelegenheid verantwoordeljike departe ment. Dit departement heeft toegegeven de brief, waarin stond dat de bank op „een ramp afstevende", te hebben ontvan gen. Het derpartement heeft zich daarna uitsluitend bezig ge houden met de personele gevol gen van de problemen bij de bank. De brief werd daarna doorgege ven aan het Britse Ministerie Winsterswijk hekelt lokaties chemie-stort WINTERSWIJK (ANP) - Het Sa menwerkingsverband Oost- Gelderland (SOG) ïs „uitermate verrast en verbaasd" door de aanwijzing van drie nieuwe lo katies voor het storten van che misch afval op Duits grondge bied in de grensstreek bij Win terswijk. De bekendmaking van de nieuwe lokaties door de rege ring van de deelstaat Nordr- hein-Westfalen kwam vrijdag morgen volgens een woordvoer der van het SOG als een comple te verrassing. Het samenwerkingsverband van achttien Oostgelderse ge meenten gaat zich beraden op welke wijze actie kan worden on dernomen tegen de nieuwe plan nen voor de inrichting van een stortplaats net over de Duits- Nederlandse grens. Volgens de woordvoerder zal de kwestie in ieder geval op korte termijn in de Duits-Nederlandse samen werkingsorganisatie Euregio aan de orde worden gesteld. van Handel en Industrie. Dit mi nisterie zegt van niets te weten en heeft verder verklaard dat bankaangelegenheden een zaak voor het Ministerie van Finan ciën en voor de Britse centrale bank zijn. In de Verenigde Staten is er in middels ook het nodige te doen rond de fraude van BCCI, die ongeveer vier miljard dollar be loopt. Het Amerikaanse Minis terie van Justitie is er donder dag van beschuldigd vertra gingstactieken te hebben toege past toen een Amerikaanse aan klager om documenten vroeg over de bank. De aanklager. Ro bert Morgenthau, houdt zich al een jaar bezig met onderzoek naar het witwassen van geld door BCCI, die ook, zonder dat er iets van bekend was, eigena res blijkt te zijn van First Ameri can Bank in Washington. In Abu Dhabi zijn in januari na een tip van de Britse centrale bank documenten boven water gekomen waaruit blijkt dat de fraude is voortgekomen uit het brein van ongeveer 25 directeu ren van BCCI. Deze directeuren hebben de „bank binnen de bank" geleid, die ingelegde spaargelden gebruikte om niet geboekte verliezen op waarde papieren te dekken. De presi dent van de Britse centrale bank, Robert Leigh Pemberton, houdt vol dat er geen bewijzen voor fraude waren totdat er in ju ni nieuwe informatie aan het licht kwam. Advertentie In aan paginagrote advertentie in het Britse dagblad Times heeft de familie van de sjeik van Abu Dhabi, die sinds april 1990 grootaandeelhouder van BCCI is. de Britse centrale bank en an dere toezichthoudende organen sterk bekritiseerd. Het bevrie zen van de toegoeden van de bank is een „ongerechtvaardig de actie", aldus de advertentie. De Britse regering heeft op dracht gegeven tot een onafhan kelijk onderzoek naai- de gang van zaken rond de sluiting van de BCCI. Dat heeft minister van Financiën Norman Lamont vrij dag in het parlement verklaard. Uit het feit dat er een onderzoek komt, volgt niet dat de regering kritiek heeft of de Bank of Eng land. „Ik heb geen reden te be twijfelen dat de bank juist en snel heeft gehandeld in de belan gen van de spaarders", aldus La mont. KIEL - Leden van de milieubeweging Greenpeace varen met rubberboten en waarschuwingstekens voor radioactiviteit langs het Britse marineschip HMS Chatham dat gisteren de Noordduitse havenstad Kiel aandeed. Volgens Greenpeace heeft de Chatham nucleaire wapens aan boord (foto Christian Eggers/AP) VEENDAM (ANP) - De Rijks dienst voor het Wegverkeer (RDW) in Veendam houdt de da tum van invoering van de nieu we kentekenserie angstvallig geheim. Pas op het laatste mo ment maakt ze bekend wanneer de nieuwe kentekens worden uitgegeven. Zo probeert de dienst een tijdelijke stagnering van de autoverkoop te voorko men, zo bevestigt een woord voerster van de RDW. Veel po- tientiële autokopers willen na melijk graag rijden in een wa gen met een nummerbord uit de nieuwe serie. Nog dit j aar begint de dienst met de uitgifte van een nieuwe serie kentekens. De huidige combina tie van twee letters-twee cijfers- twee letters, die dertien jaar ge leden werd ingevoerd, is zo goed als opgebruikt. De kentekens van de nieuwe serie zullen be staan uit twee letters-twee let ters-twee cijfers; het eerste wordt DB-BB-01. Volgens de woordvoerster van de RDW zijn autokopers bang straks in een „oude" auto rond te rijden als ze nog een kenteken uit de huidige serie krijgen. „Au tomobilisten zijn erg kenteken- bewust. Het is puur een kwestie van status, men wil een zo nieuw mogelijk kenteken." Bovendien speelt mee, aldus de woordvoer ster, dat mensen denken dat hun auto bij latere verkoop minder opbrengt door het oude kente ken. Een woordvoerder van de BO VAG zegt dat deze veronderstel ling van de autokoper onjuist is, maar bevestigt dat invoering van de nieuwe kentekenserie de autobranche in het verleden in grote problemen heeft gebracht. Doordat auto's niet meer wer den verkocht, kregen autohan delaren opslagproblemen en kwam personeel zonder werk te zitten. „Zodra de nieuwe serie was inge voerd trok de markt ongelofelijk aan en kwam men handen en voeten tekort om auto's af te le veren. De omwisseling kan dus een verstorend effect hebben Voor de autobranche", aldus de woordvoerder van de BOVAG. Door de zorgvuldigheid van de RDW verwacht hij dit jaar ech ter geen noemenswaardige pro blemen bij invoering van de nieuwe kentekenserie. De RDW kiest zelf een moment waarop invoering van de nieuwe serie het gunstigst is. De kente kenserie bevindt zich thans in de ZT-reeks. Binnenl. aandelen hoofdfondsen ABN Amro 37.70 AEGON 118.20 1 Amro A, ln F Borsumij W Bührm.Tet. DAF Dordt-Petr DSM Elsevier Fokker eert Gist-Broc c HCS Techn. Heineken Hoogovens Hunter Dougl. Int Muller Xnt.Ned.Gr. KLM Kon.Ned Pap Kon Olie Nedlloyd Océ Pakhoed Hold Philips Polygram Robeco Rodamco Rolineo Rorento Stork VMF Unilever Ver.Bezit VNU Volmac Softw. VOC Wessanen Wolters-Kluwer 9' n ABN 74 9 ABN ecu 85 7'. ABN 86 9'i AmroKSO 8 A dam Rub. 84 6'BMH 87 11 Ceehom 71 7'Hoogov 85 7 HunterD.86 9Innovest 84 6'i Innov 86 7 NOB 66-91 64'. NMB-PB bb 85 6'ïNedWatBnk 86 6' i Postbank 6 Postbank VA PTT 90 VA PTT 89 6 Schiphol66 14SHV81 11.7 SHV 72 11.7 SHV 73 4 StBank 86 21.60 151,00 113.00 87,40 33.90 32.70 4.10 156.90 48.50 29,60 54.50 162.10 58.10 58.40 190.50 31.60 34.40 101.50 54,30 101.70 66.70 46.60 159.40 75.40 20.10 45,80 96,00 116.00 93,70 90.00 91,80 92,10 98.50 97.20 82.60 92,90 89.30 96,00 90.70 93.30 107,00 113.00 113.30 80.30 93.20 Converteerbare obligatie: 5 ABN 85-95 9! 6ABuhrm.73 5 Enraf-N.86 7 HCS Techn. 6 Hoogov. 85 5HoopEff 87 Nijv 85 fltj Rol 67 8' Volker78 Aalberls 2nd ABN AmroHld prf ACF-Holding Ahrend Gr c Air Holland Asd Opt. Tr. Asd Rubber Ant, Verfl'. Atag Holde Athlon Groep Athlon Groep nr.c Aut ind.R'dam BAM Groep Batenburg Begemann Belindo Berkel s P Blydensl -Will. Boer De. Kon Boer de Winkel Boskalis W. Boskalis pr Braai Beheer Breevast Burgman-H Calve-Delft pr Calve-Delft Claimindo Content Beheer Cred.I.BN Crown v.G.c CSM CSM nrc Delft Instrum Desseaux Dorp-Groep Econosto 103 00 83.40 147.50 13,00 3.25 425,00 118,00 45.60 44.90 92.80 94.00 125.00 113.00 169.50 333.20 1.43 115,20 186.30 50.20 79,70 49.70 22,10 151,10 113,10 88,00 33,70 33,40 82.30 48,50 29,40 54,20 162,20 56.90 57,30 193.00 32.20 34,50 101.50 53,80 101.70 66,50 45,90 159,70 75,90 19,70 45,80 86.00 53,70 100.50 102.00 100.30 93,00 97,20 82,60 93,00 89,30 96,00 90,70 93,10 78,50 43,00 103,00 83,40 143.00a 73.50a 117,80 46,00 45.80 92,80 94 50 126.00 113.00 41 01 230.00 228.00 85.20 21,80 23.80 33.20 10.85 3100.00 33.00 10,85 3400.00 121,00 2470 30,50 129,10 80,50 81,50 22,70 42.90 45.50a 29.50 203.00 1013,00 121,50 328,30 22.90 42.90 45.50a 29 50 203.00 a: laten; b: bieden: c: cal); di: exdiv.,- e: gedaan-bieden; f: laten; g; bieden en exdiv.; li: Is in exdiv.; k: gedaan-la tdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv.; p: put Ertks hold. Flexovit Int Frans Maas c Gamma Holding Gamma pref Getronics Geveke Giessen-de N Goudsmit Grasso's Kon Grolsch GTI-Holding^ Hagemeyer HAL Trust B HAL Trust Unit H.BG. Hemeken Hld Hoek's Mach. Holl.Sea S Holl. Kloos Hoop Eff.bk Hunter D.pr IHC Caland Infotheek Kempen Co kondor wessels KBB Kon.Sphinx Koppelpoon H Krasnapolsky Landré Gl. Macintosh Maxwell Petr H. Medicopharma M Emm OB-cett Moolen Hold Mulder Bosk. Multihouse Mynbouwk. W NaelT NAGRON NIB NBM-Amstellaiid NKF Hold.eert Ned Part Mij Ned.Springst. Norit Nutricia gb Nutricia vb Nijv.t.Cate Omnium Europe Oreo Bank c OTRA Palthe Pirelli Tyre Polynorm Porcel Fles Randstad Reesink Samas Groep Sarakreek Schuiiema Schuttersveld Smit Intern StBankiers c Stad Rotterdam c Telegraaf De Textielgr Twente Tulip Comp Tw Kabel Hold Ubbmk Union Fiets. Un.Dutch Group Ver Glas Verto Volker Stev Vrcdestein VRG Groep Wegener Tyl West Invest Westlnv wb. Wolters Kluwer 89.50 76.80 74.70 94.50 5,70 31.40 43,70 110,00 44,50 94,00 44,50 95,50 179,50 36,70 36,90 81,70 82.80 195,50 194.50 362,00 368.00 233,00 233.00 54,00 55,00 39,50 39.70 126,00 126.00 34,40 34,00 1310,00 1310,00 17000.00 17000,00 39,00 39,30 60,00 5,90 5,80 378,80 379, IC 420,OOf 54,20 54,20 567,00 567.00 11,50 11,60 386,00 387,00 253.00 254,50 46.90 47.00 10500,00 10500,00 28,50 28,80 137,80 137,40 144,50 143,70 14,50 71.20 278.00 66.50 22,00 127.50 153,00 13,80 51,00 67,00 13.20 52,10 247.50 24.00 92.0b Beleggingsinstellingen Aegon Aand f Aegon sav plus ABN Aand.f. ABN Beleg f ABN Arnro L F, ALBEFO Aldollar BF fl Alg Fondsenb Alliance Fd America Fund Amro Eur F Amro Far E.F Amro Neth.F Amro N Am F. Amro Obl.Gr Amvabel AsianTigersFd AsianSelFund Austro Hung.F Bever Belegg. CLN O D.Fonds CLN Obl Woardef. Delta Lloyd DP Am. Gr F Dp Energv.Res Eng-Holl.B T 1 EMF rentefonds Envir.Gr Fnd Esmeralda part Eur.Ass Tr. 34.00 5.10 77.50 59.90 156.50 50.70 23,80 241.00 10,60 47,00 74,40 166,70 80,30 63,20 56.00 104.90 104.70 43.50 31.90 40.00 10.00 63.40 66.50 22.80 127,00 153,00 43,00 38.20 77.50 52,40 16,60 1600,00 56.80 59.80 13.90 37.60 87.50 89,80 26,50 116.50 81.00 71,30 3.75a 405.00 50,00a 65.00 13,50 52,50 247,50 156.60 50.60 23.80 243,00 1060 47,00 349.00 74,00 60,60 79,30 73,90 166.80 79.30 63.10 56.00 104.70 104.80 43.50 31.90 40.00 10.00 63.40 54,00 37.40 Optiebeurs prijs omzet nedl nedl 47.50 37,00 27,00b 48.40 38.40 28.40 18.40 Index European Option Exchange 278,14 EMS Gr.Fund EMS.Inc.Fund EOE DuStlnF EurGrFund Euro Spain Fd Gim Global Groeigarant Hend Eur.Gr F Henderson Spirit Holland Fund Holl Eur Fund Holl Obl Fonds Holl.Pac.F. Innovest Interbonds IntereffektöOO Intereflekt wt Investa part ISHimal. F ft Jade Fonds Japan Fund Jap Ind.Alpha Fd Japan R F yen Korea Pac fl Mal Cap.F. fl Mees O D,Fonds Mexico Ine F MK Int. Vent Mondibel Nat.Res Fund Nedufo A 53.00 1.53 165,00 66,20 71.30 47.40 123,40 112.00 36,80 159,50 74,10 7,00 179,50 19.50 8100,00 6850,00 1445,00 113.50 105.50 NMB Global F NMB Oblig F NMB Rente F NMB Vast Goed New Asia Fund Nomura Warr Fund Obam, Belegg. OAMF Rente!'. Orcur Ned p Pac Dimens Pac.Prop.Sec.f Pierson Rente Postb Belegg f. Postb Verm.gr Prosp.Int.Hi.Inc. RG Divirent Rentalent Bel Rentotaal NV RG Florente RG SP Groen RG SP Blauw RG SP Geel Rodin Prop.fl Rollnco cum p ScuTech Technology F Tokyo Pac H Trans Eur F Transpac.F.Ven Uni-Invest Unico Inv.F. Unifonds VWN Vast'Ned Venture F.N. VIBNV VSB Mix Fund VSB Rente F WBO Int Wereldhave NV Yen Value Fund ZOM Florida fl Orig. N.amcrik. aandi: Alb. Fisher Alcatel Alsthom Allied Signal Ind Amer. Brands Amer Expres Am.Tel.& Tel. Amentech Amprovest Cap. Amprovesl Inc. ASARCO Inc. All Richf. BAT Indus tr Bell Atlantic BellCanEnterpr 12.35 48,50 99,50 34,20 108.40 51,70 48.80 46,80 90.00 74.00 15.90 20,00 218.00 80,70 395,00 22,00 80.00 32.50 63.90 105.30 8.20 63.10 51.50 104.70 70.10 144.50 86 80 47 01 1440,00 113,50 105.50 12,35 48 50 99,50 33,80 108.40 55.70 51,70 49.90 51.70 48.70 47.00 90.00 74.00 15.90 20.00 223.00 81.00 395,00 21,50 80,00 32.80 63,90 105,30 8.30 63,10 51,50 104,70 70.10 144 50 47^00 Bell Res.Ausfl Bell South BET Public Bethl. Steel Boeing Comp CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp Chrysler Citicorp Colgate-Palm. Comm. Edison Computer Task Gr Control Data Daehan Korean Tr Dai-Ichi Yen Daiwa Sec Yen Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp First Pae.HKfl Fluor Corp Ford Motor Foster's Brew Gala Hedge II fl Gen Electric Gen Motors Gillette Goodyear Grace Co Honeywell Int Bus Mach. Intem.Flavor Intern. Paper Litton Ind. Lockheed Makita El.Yen Minnesota Mining Mitsub.Elect. Mitsui Yen Mobil Oil Morgan fl NEC Corp Yen News Corp Ausfl Nynex Occ Petr Corp Pac. Telesis P.& O. fl Pepsico Perkin Foods fi Philip Morris C. Phill Petr Polaroid Quaker Oats Ricoh Comp St Gobin Ffr Sanyo El Saralee Schlumberger Sears Roebuck Sekisui House i yen) Southw Bell Suzuki iyeni Tandy Corp. Texaco Texas Instr The Coastal C TIP Eur. Toshiba Corp. Umdanmark DK Union Carbide Union Pacific Unisys US West^ Westinghouse Woolworth Xerox Corp 47,10 2.10b 16.10 45,25 0,60 34,00 80,00 14,40 14.40 15,20 39.00d 1,50 252,31 72,10 42J0 37,50 36.30 59,00 96,75 77.60 70,20 57,80 5310.50 78,30 67.50 53,60 1420.00 34,80 251.82 73.30 42,60 37.80 38,00 53.60 600.00 28.20 63,00 36,70 33,70 0.57 750.00 294.00 19.90 35 00 70.30 25.10 30.10 56.80 73,00 23.00 41,00 36.70 1150.00 61.50 26.00 30.20 57.00 Certificaten Amerika AMAX Ine 46.00 Am Home Prod. 120.00 ATTNedam 74.00 Atl Richf. 238.00 Boeing Corp. 90.00 Can. Pacilic Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical dupont Eastman Kodak Exxon Corp Fluor Corp Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear GTE Inco I.B.M. Int. Flavors ITT Corp. Kroger Lockheed Merck Co Minn Mln, Pepsi Co Philip Morris C. Phill. Petr. Polaroid Procter G Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Tandy Corp Texas Instr. Union Pacific Unisys Corp USX Coip Varity Corp Westinghouse Woolworth Xerox Corp. Certificaten overig Deutsche B Dresdner B Hitachi (500) Hoechst Nestle Siemens Warrants 15,60 106,50 76,89 238.00 180,00 166 00 129.50 50.00d 43.50 72,00 73,00 54,00 71.50 175.00 9.50 57.00 3.50a 48.50 59.00 627.00 351.00 850.00 129,00 70,50 73,00 54,00 49,50 59.00 103,OOd Bobel Bredero aand Bredero cert 11 Bredero Chamotte Unie Euroact.Zw.fr Klene's LTV Corp Melia Intern. 5 Nederh. 68-78 Parallelmarkt Alanheri ABF Berghuizer Besouw Van c Biogrond Bel. CBI Barm Oc. ye Comm Obl.F 1 Comm Obl.F 2 Comm Obl.F3 De Drie Electr. DeltaLlVast DeltaLl.dlr DeltaLIEcu !t off. genoteerd) 2,40 15,00 15,00 28,50 DeltaLlRente Dico Intern, DOCdata D.T.O.T Ehco-KLM Kl. 31,50 102,50 52,50 84.50 1070 1746 00 96,80 99,20 95,20 18,80 53,60 63,00 57,20 58.40 54.40 E&L Belegg 1 E&L Belegg.2 E&L Belegg.3 E&L Belegg.4 Free Rec.Sh. Gaia Hedge I Geld.Pap.c. German City E. Gouda Vuurvc Groenendijk Grontmu c. HCA Holding Helvoet Holding Hes Beheer Highl Devel. Homburg cert Interview Eur. LCI Comp.Gr Melle Nedcon Groep Nedschroef Neways Elec New Eur Htls DM Newtron Hold Pan Pacific Pie Med Sligro Beh. VHS Onr. Goed Vilenzo Weweler Afgifteprijzen funds abcitheodgilissl abn bel.pool abn obl.fonds aepex bel. fonds aandelenfonds amev vastgoedfonds amev rentefonds amev depositofonds amev mixfonds amro obl.fonds athena ltd fl atlant.fd(thgil) belegg f. vd7 bemco dyn.beh. bemcojap.wa, bemco lendem cantrade top 20f cantrade rend.f eagle green st eagle blue st eagle purple st eagle orange st eagle red st eagle st dep eagle ned obl eagle japan obl eagle europ.obl eagle usa obl eagle u k obl eagle nederland eagle Japan eagle europa eagle n amerika eagle engeland eagle milieu equiflex eur equiflex usa e 1 vgf vastr e 1 vgf depos e 1 vgf akt b e 1 vgf aand. e 1 vgf oblig e 1 vgf komb e 1 vgf vastg. e& 1 vgl aandll e I vgf uiterb e&l vgfa.f.bz e 1 vastr e 1 vgf albefo e Sc 1 vgf fn set e&l vgfcll.bh e 1 vgf mix f. facet-beheer facet-vastgoed facet-obligatie facet-aandeel - facet-protect fidelity ameneafl fidelity europe DM fidelity japan Yen fidelity se asiafl fidelity asean fl fidelity france FF fidelity germany DM fidelity hongkongfi fidelity iberia Pts fidelity italy Lit fidelity malayslafl fidelity nordic Skr fidelity singaporfl fidelity thailandfl fidelity uk Stg fid europebond ECU 64.50 71,00 103.05 74.70 32.80 113.64 74,30 54,50 84,00 45,80 235,00 54.20 45,50 43.70 48,00 2.60 5.40 20.30 549,87 278,63 175,29 164,37 9,84 1.145 532.83 762.14 10.29 10,69 28.42 21.54 13,29 12,57 12.33 13,04 12.81 11 03 74,60 33,00 113,31 74.40 54,50 82.00 46.50 234,00 54,20 45,00a 43.70 44.00a 50,00 8,70 388,00 37.60 41,80 213,50 37,50 187,59 56,91 18,37 20,29 20,29 548.12 277,98 175,02 164.41 9,84 76,58 21,80 71,10 67.10 108,20 141.74 103.84 1.231 1,065 1.100 1,054 1,004 1,145 532,92 18,01 16.76 17.72 13,95 13.25 12.53 12,34 13,04 12.79 11,03 i bond Yen fid sterlbond Stg gimcgfius din gimwbo bb gvb sel.fonds holl. dlr.f. holl.groen rente holl. self, holl mt.rente holl stall rek 5.124 0,243 1747.95 3998,77 105,99 59,80 53.10 9.948 10.73 57.18 0,937 1 545 5.129 0,243 1747.95 3998,77 106,27 59,00 53,10 83.25 55.95 hooge huys aand hooge huys oblig hooge huys vastg hooge huys totaal hooge huys optlm hooge huys vastr hooge huys deposl immocorp.ldmi intereff-futures kb lux fund'a' kb lux ftmd'b' ldc-fund (abn)fi mediterr f ecu mees japan fonds mees obl rente f mees uiterboei mint guar ned mint ltdl us dlri nmb eurom.gr.Lfr nmbeurom.div.Lfr nmb geldm fonds nn rente fonds nn intrente fds nn aand. fonds nn ver.oost fds nn vastg.fonds obliflex mul optimix pierspectief rabo oblig f, royal obligatie royal aandelen royal combinatie royal europees royal deposito royal garantie royal austr dlr royal amer dir. royal brits pond spaarb obl.fonds sun alliance depos sun alliance oblig sun alliance vastg sun alliance aand sun alliance paras unifonds van eck int'l inv van eck world inc webefo 10,01 10,09 10.01 10.02 10,13 10.19 10,05 10,09 10.00 10.03 10.13 10.19 83,125 51.08 480,12 1288,58 1288,5f 11.16 10.9: 79,27 77,1' 103,06 102,8' 86.17 20,87 43,42 2310,00 2123,00 52,42 10,82 11.42 11.93 11,80 311.47 311,04 68.54 69,24 46.36 46,34 10.55 10,54 12,98 12,99 11,58 11,58 12,35 12,35 43.42 2310,00 2124,00 52.43 52,76 100,26 146.12 76.70 94.23 104.11 34,30 14,34 146,27 78,81 94,04 104,55 34,30 14,48 4,28 9,96 141,95 141.95 18/07 19/07 kapUaaloblig Wisselmarkt Op 19 jul om 12 00 uur golden bij GWK' CDK-Bank de volgende wisselkoersen: 18/07 19/07 amerik.dollar an till.gulden austr dollar belg frank (100) canad dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) griekse dr (lOOi hongk dollar 1100) ierse pond ital.lire (10.000) jap yen (10 000) mvzeel.dollar noorse kroon il 00 oost schill 11001 saudi ar.ryal(lOO) spaanse pes 100) surin.gulden 1.1165 1.5450 5.4720 1.7350 29.1200 112.6600 3,3200 29,1300 112.6700 3,3300 25,4500 3,0140 15,1300 146.2000 144.7700 2.3155 2.3145 1 920 5^32 1,58 5.62 Bankpapier Op 20 t/m 22 juli 1991 (tot 17.00 uun han teert het GWK de volgende advieskoer- sen voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld. amerik dollar belg frank il OOi canad.dollar i oou i.riu deense kroon 1100) 27,70 30 20 duitse mark ilOOi 109.90 113,90 engelse pond 3,19 3.44 firise mark llOO) 45.35 47.85 franse frank 11001 31.95 34.70 griekse dr HOOi 0 93 1,13 ierse pond 2.85 3,10 ital.lire (10.000) 14 25 15,95 jap.yem 10.000) 140.00 140,00 joeg din t/m 100 - 08,00 noorse kroon (1 OOi 27,45 29,95 OOStSChill. (100) 15 75 10.25 porhescudoilOO) 1.21 1.39 spaanse pes 1100) 1.73 1.89 turkse pond 1100) 0 040Ö 0.0550 is.fr (100) 127.25 131.75 WASHINGTON (IPS) - De We reldbank zal voortaan geen geld meer ter beschikking stellen voor projecten voor het kappen van primair tropisch regen woud. Ook maakt de bank zich sterk voor uitbreiding van na tionale parken en natuurreser vaten. Hoewel door de milieu beweging een „belangrijke ver betering" genoemd, blijft ook dit nieuwe Wereldbankbeleid kritiek oogsten. In een brief aan de Wereldbank heeft een aantal milieuorganisa ties kritiek geuit op de passages in het nieuwe beleid ten aanzien van bewoners van het tropisch regenwoud. Vooral het feit dat de Wereldbank in „uitzonderlij ke situaties" akkoord gaat met projecten om bewoners van het regenwoud te hervestigen is de milieubeweging in het verkeer de keelgat geschoten en als „on acceptabel" van de hand gewe zen. „Het is moeilijk om voor te stel len onder welke omstandighe den gedwongen hervestiging- van de inheemse bevolking vai het regenwoud gerechtvaardij is bij projecten die duurzan ontwikkeling ten doel hebben zo schrijven de organisatie waaronder Friends of the Eart en de Wildlife Foundation. In haar rapport benadrukt Wereldbank het belang van ol derzoek naar de milieugevolge van projecten voordat deze ui gevoerd worden, maar de ban ging niet zover dat dergelijke 01 derzoeken voor alle leningen bi treffende de bosbouwsector zii len plaatsvinden. De Wereldbank gaat ervan u dat de ontbossing niet geheel g stopt kan worden, maar voor een „netto herbebossing1 waarbij meer bomen groeiei dan er worden gekapt voor d handel, brandhout, etc. Het tri pisch regenwoud oefent grote ii vloed uit op het wereldklimaz en de biologische diversiteit, a dus de deskundigen. Maar hi regenwoud is kwetsbaar en snel aangetast. DEN HAAG (GPD) - Veel be roeps-wegvervoerders worden ondanks een verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor 'grijze kentekens' niet volledig gecompenseerd voor de ver hoogde accijnzen op diesel en benzine. Anderen krijgen een compensatie van meer dan 100 procent. Dit meldt 'Beroepsver voer', weekblad voor transport ondernemingen. In november 1989 sloten de orga nisaties in het beroepsgoederen- en personenvervoer een conve nant met minister May-Weggen van Verkeer waarin afspraken werden gemaakt over de accijn zen. Nadat in de Tussenbalans de accijnsverhogingen voor ben zine en diesel waren voorgesteld, zijn de organisaties en het minis terie overeengekomen dat het wegvervoer fiscaal volledig voor deze verhogingen gecompen seerd zou worden. Werkgeversorganisatie NOB Wegtransport spreekt nu liever van een tegemoetkoming in de kosten omdat berekeninge aantonen dat de verlaging va de motorrijtuigenbelasting c verhoogde accijnzen niet volle dig compenseert. Het versch kan oplopen van enkele honde den guldens tot bijna duizen gulden per vrachtwagen jx jaar. De gevolgen zijn echter ni( in één percentage weer te gevei Deze zijn afhankelijk van de h« veelheid brandstof die in Neda land wordt getankt, het bram stofverbruik en de hoogte vand motorrijtuigenbelasting, aldu 'Beroepsvervoer'. Wegvervoerders die met leasi wagens rijden kunnen nog slee! ter af zijn. Als de leasemas schappij de motorrijtuigen!) lasting betaalt, ontvangt zij hi voordeel van de verlaagde bela ting, terwijl de vervoerder welt verhoogde accijns betaalt. „Ee gesprek met de leasemaa schappij over aanpassing vam leaseprijs is de aangeweze weg", concludeert het weekblai AMSTERDAM (ANP) - Het aflo pen vrijdag op de optiebeurs van een aantal juli-series heeft de effectenbeurs nog enige kleur kunnen geven. Konden de handelaren 's ochtends nog uit gebreid het televisie-verslag over de Tour de France volgen, in de loop van de middag moes ten ze dit scherm weer inruilen voor hun handelsscherm. AI met al bleek vrijdag een mild vriendelijke stemming op de beurs te heersen waardoor de stemmingsindex uiteindelijk met een winst van 0,2 punten op 94,1 sloot na vrijwel de gehele dag nog 0,1 punt hoger te heb ben gestaan. De koersindex al gemeen sloot 0,4 punt beter op 199,8. De omzet bedroeg vrijdag 1,5 miljard waarvan 894 mil joen aan obligaties en 614 mil joen aan aandelen. Bij de internationale waarden wist Philips zes dubbeltjes aan de koers toe te voegen op 32,20. De mogelijke verkoop van de di visie informatie-systemen aan Digital geeft beleggers weer moed om in het elektronica-con- cern te stappen. De andere inter nationals trokken zich weini aan van de ongeveer 1,5 centli gere dollar en wisten enkele dul beitjes winst aan de koers toel voegen. Alleen KLM moest ee verlies van twee dubbeltjes o 29,40 slikken. Bij de overige hoofdfonds! moest Nedlloyd onder invlof van de optiebeurs 1,20 ten naar 56,90. Stork leverde zeve dubbeltjes in op ƒ45,90 nadi uit een analyse van een effects bank een winst per aandeel va ƒ3 te voorschijn was gekome tegen 4,64 vorig jaar. Volmi leverde vier dubbeltjes in o 19,70 en Borsumij Wehry sloi 1,10 lager op 79,70. DAFdaa entegen was twee kwartjes beti op 22,10, terwijl Pakhoed ee rijksdaalder aan de koers toe voegde op 193. Het veel g plaagde automatiseringsfom HCS wist er zowaar tien centb te sprokkelen op 4,20. De optiebeurs kende vrijdag eü ouderwets drukke dag waart voor het laatst in de juli-serii van diverse opties kon word! gehandeld. Smaakmaker wi Philips met een omzet va 25.000 contracten. SCHIPHOL (ANP) - Op de Ne derlandse luchthavens werd in 1990 vijf procent meer lucht vracht verwerkt dan in 1989. Werden in 1989 in totaal nog 879.673 vrachten door de lucht vervoerd, in 1990 was dit aantal gestegen tot 922.138. Verwacht wordt dat in 1992, of uiterlijk 1993, op de Nederlandse lucht havens meer dan 1 miljoen ton luchtvracht zal worden ver werkt. Dat blijkt uit het vrijdag verschenen jaarverslag over 1990 van de Air Transport Asso ciation of the Netherlands (ATAN). De cijfers van de ATAN, de over koepelende organisatie voor de totale Nederlandse luchtvracht industrie, leren dat het meren deel van de lucntvracnt. (845.051 via Schiphol wordt verwerkt. 0 de tweede plaats komt Maai a tricht Airport, met 49.777 vracb ten in 1990. Volgens het jaarverslag is ooi het aantal zendingen door d lucht van de leden van de Nedei j landse Vereniging van Luch vrachtexpediteurs (NVVL) 1990 ten opzichte van 1989 me tien procent toegenomen. V> it 1.070.000 naar 1.176.500. In g wicht uitgedrukt betekent d jjj een stijging van acht procen E van 271.000.000 kg na! f 292.750.000 kg. Voor 1991 tone ft de bij de NVVL aangesloft Sl luchtvrachtexpediteurs zich gi matigd optimistisch, aldus lie jaarverslag van de ATAN. Goud en zilver Amsterdam Prijzen van gisteren 14.00 uur Goud 23.330-23.930. vorige 23.460- 24.060 bewerkt 25 530 laten, vorige 25.660 laten Zilver 240 310 vorige 245-315 be werkt 350 laten, vorige 360 laten Wij zijn exclusief dealer voor Hantoormachines van o.a.; fBM, Brother TA, Canon, Minolta, 3M kantoor-efficiency bv Industrieweg 1 -3 4382 NA VHssmgUi Tel. 01184 -10740 Fax 01184- 1330j

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 6