Nieuw welzijnsbeleid vraagt tijd PZC Collectief bezwaar tegen huurverhoging ongegrond Volgens sportvissers is vis uit binnenvest kerngezond Groede heeft een week voor de boeg vol activiteiten Vv Hoofdplaat zestig jaar streek Terneuzense wethouder AStahl-Hemelsoet: Veranderingen zijn niet niks Flinke buit bij reeks inbraken ZATERDAG 20 JULI 1991 z 14 TËRNEUZEN - De gemeente raad van Terneuzen moet de welzijnssector tijd gunnen om het nieuwe beleid gestalte te ge ven. Wethouder A. Stahl-He melsoet (welzijn) heeft grote moeite met de opstelling van de raad, die nauwelijks een maand geleden weigerde de opzet van het 'flankerend ouderenbeleid', onderdeel van het nieuwe wel zijnsbeleid, goed te keuren. De discussie speelde zich af in verschillende commissieverga deringen. Woordvoerders van de Hoornse band Little Mary Big in Kalashnikov TERNEUZEN - De Hoornse band Little Mary Big treedt vanavond, zaterdag, op in het jongerencentrum Kalashnikov in Terneuzen. De Noordholland- se formatie stond vorig jaar in de finale van De Grote Prijs van Nederland. Het voorprogram ma wordt verzorgd door Some thing Happening, eveneens uit Hoorn. Het concert in het jonge rencentrum aan de Nieuwstraat begint om 22 uur. Little Mary Big heeft sinds haar verschijning in De Grote Prijs van Nederland, de jaarlijkse wedstrijd voor veelbelovende amateurbands, aanzienlijk aan de weg getimmerd. Deze zomer wordt waarschijnlijk de eerste CD van de Noordhollanders uit gebracht op het Top Hole Re cords label. Hoewel de band 'slechts' vierde werd in de groot ste nationale muzikale strijd, werd het nummer 'Too far gone' door de jury uitgeroepen tot de beste song van 1990. Little Mary Big bestaat uit Mari- ke Groot (zang), Antonio Au- gugliaro (drums), Jacco de Greeuw (gitaar) en RJ (bas). De band laat ach niet graag in een hokje stoppen, maar kan niet ontkennen te zijn beïnvloed door The Beatles. R.E.M.. Hus- ker Du en Sonic Youth. Deze wat vreemde mengvorm zorgt voor een eigentijds geluid. Something Happening staat borg voor belevenis. De drie mansformatie probeert het pu bliek tijdens een optreden zo veel mogelijk bij hun muzikale en tekstuele gevoelsuitingen te betrekken. De groep, geboren uit The Vernon Walters en Union Morbide, speelt stevig hard-pop. TERNEUZEN - De woning bouwvereniging Terneuzen heeft het bezwaarschrift van 73 bewoners uit de Bomenbuurt tegen de huurverhogingen on gegrond verklaard. Volgens di recteur E. J. van Exter is het voor de huurcommissie niet mogelijk af te gaan op algemene gegevens. „Enkel aan de hand van specifieke individuele klachten per adres kan de huur commissie oordelen of het rechtvaardig is dal de huur wordt bevroren", aldus Van Ex- ter. De 73 huurders ondertekenden het bezwaarschrift eind vorige maand onder aanvoering van de ombuds-afdeling van Groen Links in Zeeuwsch-Vlaanderen. Zij protesteerden daarmee te- GROEDE - Het Zeeuws-Vlaam- se kustdorp Groede maakt zich op voor de drukste activiteiten- week van het jaar. Maandag be gint de kindervakantieweek en aan het eind van die week wordt traditioneel de grote jaarmarkt gehouden. Zoals ge woonlijk zal deze feestweek niet stilletjes aan Zeeuwsch- Vlaanderen voorbij gaan. Dat wordt direct maandag al duidelijk, want de kindervakan tieweek begint met een lawaai- optocht. Verklede, geschminkte kinderen wordèn met hun al even gek en schreeuwend opge dofte lïets of step om 10.00 uur verwacht op de Markt. Vandaar wordt vervolgens een rondgang door het dorp gemaakt, 's Mid dags zijn er. mooi of slecht weer, spelen in het zwembad. De tradi tionele puzzeltocht wordt dins dagmorgen gehouden en die middag zijn de spelen op het sportveld te doen, 's Avonds is er een trimploop. In het midden van de week, woensdag, komen de 'kunste naars' aan bod. Het plein van de lagere school wordt met krijt door de jonge kunstenaars vol- getekend. Op het strand voor de Groese Duintjes wordt 's mid dags stokbrood gebakken. Bo vendien kunnen ook de schat gravers proberen hun slag te slaan. Donderdagmorgen is het grotere fracties plaatsten vraag tekens bij het functioneren van de nieuwe stichting Welzijn en wilden de handel en wandel van die stichting eerst nader onder zocht zien. Er zou bijvoorbeeld teveel geld worden besteed aan 'overheadkosten', geld dus voor administratieve werkzaamhe den en andere vormen van bege leiding en ondersteuning. Wethouder Stahl. die in augus tus met nieuwe, uitgewerkte plannen naai- de raad stapt: „Ik sluit niet uit dat er sprake is van een zeker wantrouwen, dat zou best kunnen. Maar ik vind datje de nieuwe stichting en de men sen die daar werken de kans moet geven die nieuwe aanpak in te vullen. Het is niet niks hoor, die veranderingen." Aanpak Over een goede maand, ver wacht de wethouder, staan ook de toetsingsprocedures op pa pier. „Dan pas kan het stich tingsbestuur de aanpak precies formuleren, dan weet iedereen precies wat er van het begelei dend en ondersteunend appa raat wordt verwacht. En aan de hand van zo'n toetsingskader kan ook de gemeente dan pre cies nagaan waar fouten worden gemaakt en waar de zaken moe ten worden bijgestuurd." Stahl-Hemelsoet vindt het vol komen misplaatst op dit mo ment al. nu de nieuwe aanpak nauwelijks zes maanden in de praktijk wordt gebracht, te con stateren 'dat het allemaal niet loopt zoals het moet'. Kort samengevat komt het nieu we welzijnsbeleid (de voorberei dingen vergden een jaar of vier) hier op neer: de gemeente stelt de accommodaties beschikbaar en afzonderlijke, plaatselijk ope rerende stichtingen of commis sies dragen zorg voor een slui tende exploitatie. In de meeste kernen van Groot-Terneuzen is die organistievorm nu een feit. Sluiskil en Biervliet sluiten bin nenkort de rij. De nieuwe stich ting Welzijn, die in het kader van de reorganisatie een aantal men sen moest ontslaan, heeft een zuiver begeleidende en onder steunende taak. Maar door om standigheden lijkt die stichting nu toch ook weer te worden op gezadeld met uitvoerende taken als 'Tafeltje-dekje' en het bus vervoer van ouderen van en naar activiteiten in de wijk- en buurt centra. gen het feit dat ze meer huur moeten gaan betalen, terwijl hun huizen tal van gebreken ver tonen. In een verklaring bij het bezwaarschrift werd verwezen naar de klachten zoals weerge geven in een door de woning bouwvereniging uitgevoerde en quête (uit 1988) onder de huur ders in de Bomenbuurt. Volgens Van Exter kan deze en quête echter niet worden gezien als een klachtenregistratie, maar als een 'inventarisatie van de belevingswaarde van de wo ning'. „Aan de hand van onze klachtenmeldingsregistratie is nagegaan in hoeverre ons een nog niet opgeloste klacht, die het woongenot aantast, bekend is. Dit blijkt niet het geval te schoolplein weer omgetoverd tot strijdtoneel. Ringsteken voor fietsers staat dan op het programma. Zijwieltjes voor de kleintjes zijn toegestaan en kun je dan nog je rijwiel niet overeind houden, dan helpen de organisa toren gewoon een beetje. Om het vakantiewerk passend en met een schreeuwende uitsmijter af te sluiten, wordt 's middags een play-backwedstrijd gehouden. Jaarmarkt Op de laatste dag van de week kunnen de kinderen oudere broers en zusters, ouders, ver dere familieleden, kennissen en volslagen vreemden meenemen om de zevende jaarmarkt tot een grandioos succes te maken. Tus sen 10.00 en 17.00 uur is het cen trum van Groede het domein van professionele en gelegen heids-standwerkers. Ook de plaatselijke midden stand en vertegenwoordigers van verenigingen en organisa ties geven acte de presence. Ome Ko en Piet Brakman tre den 's middags op voor de kinde ren. De muziekvereniging Groe de concerteert vanaf 19.00 uur in de tent op het parkeerterrein achter de katholiek kerk. Vanaf 21.00 uur wordt daar ook het gro te bal gehouden. De Turbo's zor gen voor de feestmuziek. Wethouder Stahl, enigszins ge laten: „Die twee uitvoerende ta ken spelen een belangrijke rol in de discussies. Wil de raad dat het basispakket van de stichting wordt uitgebreid met 'Tafeltje- Dekje' dan draai je de klok ei genlijk weer enorm terug. Want dan gaat die stichting toch weer uitvoerend werk doen. En dan wil ik de vakbonden nog weieens horen, na die afvloeiingen van een paar jaar geleden..." Vrijwilligers Ze begrijpt overigens niets van de terughoudende opstelling van de raad. „In de praktijk loopt het allemaal prima. De vrijwilligers, verenigd in de stichtingen en de commissies, ontplooien alle mogelijke initia tieven. Dat is nu precies wat het gemeentebestuur bij de reorga nisatie voor ogen stond. De men sen moesten het allemaal veel meer zelf gaan doen. En wat doet de raad dan, op het moment dat het allemaal lekker op gang komt? Er vraagtekens bij plaat sen. Als ze deze aanpak terug draaien, is dat funest voor het hele welzijnswerk. Dat durf ik best te voorspellen. Je kunt het toch niet maken?! Jaren reorga niseren en dan na nauwelijks een half jaar zeggen: dit staat ons niet aan." KLOOSTERZANDE - Op drie plaatsen in Kloosterzande is donderdagnacht ingebroken. Twee mobilofoons, twee autora dio's en een onbekend geldbe drag bedroeg de totale buit. Het gaat vermoedelijk in alle drie ge vallen om een en dezelfde dader (s). Aan de Hulsterweg werden twee mobilofoons uit een taxi gestolen, terwijl dezelfde nacht nog twee autoradio 's werden buit gemaakt uit een auto. die in een garage aan de Emmastraat stond en uit een geparkeerde au to aan de Willem de Zwijgerlaan. Daar werd ook nog een porte monnee met inhoud ontvreemd. Volgens de politie moeten de in braken tussen drie uur en half zes hebben plaatsgevonden. zijn", meldt de woningcorpora tie in een brief aan de betreffen de huurders. Anoniem „De bewonersenquête was ano niem. Daarmee krijg je geen en kel zicht op de specifieke klach ten" motiveert Van Exter het standpunt nader. „Dat is pure onzin", vindt het Groen Links woordvoerder A. A. P. van Him- me. „Aansluitend op de enquête heeft de corporatie een techni sche inspectie verricht naar de onderhoudsstaat van de huizen in de Bomenbuurt. Ze hebben hele lijsten met gebreken opge steld. Scheuren in muren en pla fonds, lekke daken, verrotte ko zijnen, ga zo maar door. Ze we ten donders goed wat er per wo ning aan de hand is", reclameert Van Himme. Van Exter denkt daar anders over: „Zo werkt het niet. Een technisch onderzoek is voor ons bedoeld, om in verband met de planvorming te kunnen zien waar groot onderhoud nodig is. Wat door ons als gebrek wordt opgetekend, hoeft nog niet dooi de bewoners als een minpunt aan het huis te worden ervaren. Willen de bewoners beslagen ten ijs komen bij de huurcommissie, dan moeten ze hun klachten per adres specificeren. Met algeme ne klachten kunnen we niets doen. De huurcommissie werkt op basis van een individuele toetsing van individuele klach tenomschrijvingen." Het ombudswerk van Groen Links gaat in ieder geval verder met de (landelijke) actie tegen de 'a-sociale huurverhoging'. In ruim tweehonderd brievenbus sen in de Bomenbuurt werd don derdag een oproep verspreid van de woonbond om de huurverho ging te weigeren. Predikantenpaar doet intrede in Schoondijke SCHOONDIJKE - In de her vormde kerk van Schoondijke vindt zondag om 15.00 uur de in trede plaats van het predikante nechtpaar F. S. J. van der Sar en A. M. van Andel. Beide predi kanten zullen werkzaam zijn in Groede, Waterlandkerkje en Schoondijke voor de combinatie hervormde gemeenten. Na de dienst is er gelegenheid om op informele wijze kennis te maken met. de twee nieuwe pre dikanten. Het echtpaar neemt zijn intrek in Schoondijke aan het Dorpsplein. De wethouder van welzijn (ze be heert de portefeuille sinds vorig jaar mei) snapt trouwens niet waarom' de gemeenteraad in de cember vorig jaar wèl zonder morren het definitieve 'plan van uitwerking' g®edkeurde om ver volgens' toch weer dwars te lig gen. Daarnaast zit ze met een fi nanciële erfenis opgezadeld. „Misschien hebben mijn voor gangers gedacht dat al die ge bouwen goedkoper uit zouden vallen. Maai- al die wijk- en buurthuizen kosten ontzettend HOOFDPLAAT - De receptie van de voetbalvereniging Hoofdplaat leek vrijdagavond meer op een warming-up voor de feestavond in augustus. In een stampvolle kantine werd het 60-jarig bestaan van de ver eniging en het kampioenschap op een spontane wijze gevierd. Afdelingsvoorzitter Kees Blo- maard had zijn huiswerk goed TERNEUZEN - De vis in de Hulster binnenvest is kernge zond. Volgens voorzitter P. Beeldens van de hengelsport stichting De Binnenvest is er geen enkele reden om aan te ne men dat de vervuiling van zo'n vierduizend kubieke meter slib de visstand in de vestingsgrach ten aantast. Het gemeente raadslid J. J. van Dorselaer (Clinge voor Algemeen Belang) heeft evenwel zo zijn twijfels over de eetbaarheid van de vis uit de binnenvest. Een onder zoek naar al dan niet kwalijke gevolgen voor de volksgezond heid is volgens hem op zeer kor te termijn noodzakelijk. „Er is echt helemaal niets aan de hand", zegt Beeldens met klem. Hij spreekt uit eigen ervaring. Bij de hengelsportstichting zijn zo'n tweehonderd vergunning-, houders aangesloten. „Ik vis bij voorbeeld veel op paling. Nou, die ziet er prachtig uit. Ook van binnen. Bij het schoonmaken let je namelijk ook op ongedierte en zo. Maar er is helemaal niets aan te zien. En neem nu de brasem, daarmee is het water vergeven tot aan het Oranje Bolwerk. Als ze zouden zijn aangetast door het gif in de bodem, komen ze heus wel bovendrijven. Ik heb veel geld. Meer dan verwacht dus." Dat komt haar slecht uit op een moment dat buurtverenigingen als Serlippens, Zeldenrust en bijvoorbeeld Terneuzen-Zuid hun jarenlange wens, een goed buurthuis, eindelijk eens ver vuld willen zien. Stahl: „Ik vind dat we, ondanks de tegenvallers van de Tussenbalans, toch moe ten bekijken of we binnen de ge meentebegroting nog ergens enige ruimte kunnen vinden. Er zijn wat dat betreft misschien gedaan. Hij haalde een aantal aspecten aan die kenmerkend zijn voor het bestaan van de voetbalverening Hoofdplaat en sprak zijn waardering uit voor een van de kleinste voetbalclubs van Zeeland: „Dit jaar hebben jullie toch maar weer twee elftal len in de KNVB". Hij overhan digde een ingelijste voetbalpos ter aan voorzitter Arthur Tho- maes van de vereniging. niet het idee dat er meer dode vissen zijn dan normaal. Inte gendeel zelfs. Er is pas nog een onderzoek geweest, waaruit is gebleken dat het zuurstofgehal te van het water bij de oude gas fabriek hoger is dan in de rest van de binnenvest", roemt Beel dens de kwaliteit van zijn vis- stekkie. Urgentie Van Dorsselaer wil evenwel het zekere voor het onzekere nemen en vindt dat burgemeester en wethouders zo snel mogelijk moeten overgaan tot een onder zoek naar 'gebruiksveiligheid' van het binnenwater van sport vissers en kanovaarders. „Deze zaak verdient grote urgentie. Niemand kan met zekerheid zeg gen dat de vissers en de kano vaarders geen gevaar lopen", al dus Van Dorsselaer donderdag avond tijdens de gemeente raadsvergadering in Hulst. Wethouder G. A. van de Voorde kon het raadslid niet de garantie geven ('dat weten we op dit mo ment nog niet') dat beide groe pen geen risico lopen bij het beoefenen van hun hobby op de vestingsgrachten. „Maar ik ge loof niet dat we nu direct bang hoeven te zijn. Ik weet van ïe- toch fouten gemaakt. Want bij de reorganisatie is men uitge gaan van het bestaande werk veld van de stichting Welzijn voor Ouderen en de Centrale Stichting voor Sociaal- en Cul tureel Werk. Ga het maar na: al le clubs die toen al werden be streken, zijn nu goed onder de pannen. Maar Serlippens, Zel denrust en Zuid hoorden daar niet bij en die zitten nu nog steeds in de problemen." Ze wil daarin zo snel mogelijk verandering brengen. Ook wethouder van sportzaken mevrouw L. E. J. Cuelenaere- Faes roemde de activiteiten van de voetbalvereniging Hoofd plaat. Zij trapte, als geschenk, een bal in de richting van voor zitter Thomaes, die bekwaam de voorzet stopte. Tenslotte sprak Thomaes een dankwoord. De plaatselijke harmonie Oefening baart Kunst ondersteunde de geslaagde jubileumreceptie. mand die pas een vis uit de vest heeft geconsumeerd en hij leeft nog steeds", gaf de wethouder een luchtige draai aan het doem denken. Prioriteit De gemeenteraad ging donder dagavond akkoord met het voorstel van burgemeester en wethouders om voor 15.000 gul den een nader onderzoek te la ten uitvoeren naar de mate van bodemvervuiling van het ge deelte tussen de Dubbele Poort en het Oranje Bolwerk. Een uit gebreid onderzoek naar de gehe le vest (dus ook het stuk tussen de Graauwse- en Gentsepoort) laat nog even op zich wachten. Volgens Van de Voorde liggen de prioriteiten nu eerst bij het slib tussen de Dubbele Poort en het Oranie Bolwerk. Begin deze maand werd bekend dat de verontreiniging van de vierduizend kubieke meter slib ernstiger is dan aanvankelijk door de gemeente was aangeno men. Een eerste meting van de provincie wees uit dat in het slib hoge concentraties cyanide en polycyclische aromatische kool waterstoffen (pak's) voorkomen. De stoffen overschrijden de grenswaarden van de Wet Che mische Afvalstoffen. 20 EN 21 JULI 1991 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen Terneuzen: zat. 8.00-zon. 8.00 uur: H. J. W. A. Meijerink, Serlip- pensstraat 11, praktijk Beetho- venhof 3b, tel. 13768; zon. 8.00- ma. 8.00 uur: H. E. F. A. Nijsten Jr. Anna Bijnstraat 25, tel. 12324; spreekuren alleen voor dringende gevallen zat. en zon. 11.30 en 17 uur. Oostburg, Aardenburg en Zuid- zande: vrij. 19.00-ma 8.00 uur: W. C. Jongsma, Oudekerkstraat 2, Aardenburg, tel, 01177-1466. Cadzand, Retranchement en Sluis: G.V.M. de Meijer, Sluis, tel. 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzen- dijke: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: H. van der Pas, IJzendijke, tel. 01176-1366. Breskens en Groede: R. Bona- rius, Walenstraat 1, Groede. tel. 01171-1825. Axel en Zaamslag: vrij 17.30 - ma 8.00 uur: J. Hoefman, Oranje- straat4, tel. 01155-1555; spreeku ren zat. van 10-10.30 en 16-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, Westdor- pe. tel 1366: spreekuur, uitslui tend voor spoedgevallen, zat. 10.30 uur op Bolwerk-Oranje 2. Hulst: vrij 18.00-zon 24.00 uur: J. Lips, Gr. Bagijnestraat 16, tel. 01140-13373; spreekuur voor spoedgevallen zonder afspraak zat. en zon. 11.00 en 17.00 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: H. M. Nijsten, Irisstraat 31, Hoek, tel. 01154-1356; spreekuur voor spoedgevallen zat. en zon. 12 uur. Kloosterzande en Hontenisse: vrij 18.00-ma 8.00 uur: M. van Kalmthout, Groenendijk 52, tel 01148-1377; spreekuur voor spoedgevallen zat. 11.30 uur in de praktijk Groenendijk 52, en na tel. afspraak. Clinge, St. Jansteen en Koe wacht: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: R. van Berkel, Nieuwstraat 122, Koewacht, tel. 01146-1327. Tandartsen West-Zeeuwsch-Vlaanderen: L. Buysse, Volderstraat 21, Oost burg, 01170-55092; speekuren zat. en zon 12.00-12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: P. A. van Mieghem, J. van Galen straat 1, Terneuzen, 01150- 12685; spreekuren zat. 10-10.30 en 18-18,30 en zon 12-12.30 uur. Apotheken Terneuzen: zat. 8.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A. F. J Hamann, Oostelijk Bolwerk 12a, tel 12060. Axel: zat 10.00-11.00 en 16.00- 17.00: Apotheek Axel, Oranje straat 6, tel. 01155-2888. Hulst: zat. 11.00-12.00 en 15.30- 17.30 en zon. 11-11.30 en 16.30- 17.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01155-14225 (spoedrecepten telefonisch). Nederlands Hervormde Kerk. Aardenburg 10.30 ds. Polder vaart; Axel 10 ds. Maasland (HD); Breskens 9.30 ds. Num merdor; Cadzand 9.30 dhr. Pe- terse; Groede 15 ds. Van Andel, ds. v. d, Sar en ds. De Vries; Hoek 9 ds. Taalman-de Ruiter; Honte nisse 9 ds. v. d. Wel; Hulst 10.30 ds. v. d. Wel; Nieuwvliet 10 ds. De Jong; Oostburg 9.30 dhr. Van Vliet; Retranchement 11 ds. Boersma; Sas van Gent 9.30 dhr. Dubbeldam; Schoondijke 9.30 ds. Blokland; Sluis 9.30 ds. Boersma; Sluiskil 11 dhr. Dub beldam; Terneuzen: Opstan- dingskerk 9 ds. De Rooij; Grote Kerk 10 ds. Koelman; Goede Herderkerk 10.30 ds. Taalman- de Ruiter, ds. De Rooij; Zieken huis De Honte 17.45 dhr. Van Vliet; Ter Schorre 10.30 dienst; Zaamslag 10 dhr. Rouw. Ned. Herv. Evang. De Levens bron. Terneuzen 17.00 ds. Van Estrik. Gereformeerde Kerk. Aarden burg 10.30 ds. Poldervaart; Axel 10-17 ds. v. d. Weide; Breskens zie H.K., 19 ds. Blokland; Hoek 10 dhr. De Best; Ooslburg 9.30 dhr. Ende; Terneuzen (Goede Herderkerk) 9 ds. Scholten, 19 ds. De Rooy; Opstandingskerk 10.30 ds. Scholten; Schoondijke 14,30 ds. Lorier; Zaamslag 10-15 ds. De Haan. Gereformeerde Gemeente. Axel 10 leesdienst, 19 ds. Huisman; Oostburg (Geref. Kerk) 11-15.30 leesdienst; Terneuzen 10-15 ds. L. Huisman. Oud Gereformeerde Gemeente. Oostburg 9.30 en 14.30 lees dienst; Terneuzen 10 en 17 ds. De Boer. Vrije Evangelische Gemeente. Breskens 9.30 ds. Nummerdor; Nieuwvliet 10.30 ds. Mietus; Re tranchement 10 dhr. Sinke. Zevende Dags Adventisten (za terdag). Terneuzen (Goede Her derkerk) 10 dienst. Gereformeerde Kerk Vrijge maakt. Axel 10-15 leesdienst; Hoek 9.30-15 kand. Bruijn; Ter neuzen 10 ds. Geersing, 15 ds. Kramer; Zaamslag 9.30-15 ds. Boersma. Christelijk Gereformeerde Kerk. Zaamslag 10-15 ds. Van Diik. Evangelische Gemeente. Ter neuzen (gebouw De Kandelaar) Oostburg en Zuidzande: zal 10.00 -12,30 en 13.00-16.30 en zoa 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur Apotheek Oostburg, Burch- straat 16. tel 01170-52170 (spoe drecepten telefonisch). Dierenartsen Hulst en Hengstdijk: R. T. Ver sol, Plevierstraat 18. Hengstdijk, tel. 01148-2365; spreekuren zat, en zon. 13.00 uur. Terneuzen en Axel: M. p Schaub: spreekuren: zat. Ter neuzen, W de Zwijgerlaan 2b, van 13,30-14 uur, tel. 01150- 95017. Axel Dierenkliniek van 11.00-12.00 uur. tel. 01155-1488 Zondag volgens afspraak tel 01150-95017. IJzendijke: M.J.M. v.d. Vijver, tel. 01176-1388; weekendspree kuur zat. 13.00 en zon 12.00 uurin de dieren kliniek te IJzendijke,: en volgens afspraak. Terneuzen: J. P. de Vos, kliniek voor kleine huisdieren en bijzon dere dieren, Van Diemenstraai 83, Terneuzen, tel. 01150-19628; spreekuur zat. van 12.30-14.08 uur en verder volgens afspraak. Peter de Vos, polikliniek voor kleine huisdieren, Van Steen bergenlaan 7, Terneuzen, tel 01150-96425; spreekuur zat. van 12.00-13.00 uur en verder volgens! afspraak. Breskens: G. A. M. de Bruijc-ke- re. Dorpsstraat 133, Breskens,, tel. 01172-2769: spreekuren zat., en zon. om 11.30 uur en volgens; afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg; J. P. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oost-, burg, tel. 01170-52103; weekend-: spreekuren zat. en zon. 13.00 uur.. Sas van Gent: E. O. M. David,! Westdam 54, Sas van Gent, tel, 01158-3800; spreekuur zat. en: zon. 11.00-12.00 uur en volgens; afspraak. F. de Dobbelaere, Wal straat 1. Sas van Gent tel 01158-3322; spreekuur Za. 10.00-| 11.30 uur en zon. 12.00-13.00 uur en volgens afspraak. St. Jansteen e.o.: A. E. de BruynJ Tempelier 34. St. Jansteen, tel 01140-12701 b.g.g. 01140-10546; spreekuur za. en zo. tussen 11,00' - 12.00 uur en volgens tel. af spraak. Wijkverpleging West-Zeeuwsch-Vlaanderen: te lefoonnummer 01170-53139, u kunt uw boodschap inspreken! op het antwoordapparaat, das en nacht bereikbaar. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: te lefoonnummer 01140-12191, u kunt uw boodschap inspreken! op het antwoordapparaat, dag! en nacht bereikbaar. Kruisvereniging kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen: dag en nacht bereikbaar voor dringen de hulpverlening onder telefoon- nummer 01150-19049, u kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Verloskundigen Kanaalzone en Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen: Mw. M. J. van Veen, Lorentzlaan 24, Ter neuzen, tel. 01150-96007. 10 dhr. Lukasse; Hulst (Den Dul- laert) 10 dhr. Crezée. Gereformeerde Gemeente in Ne derland. Terneuzen 9.30, 14 en 18 leesdienst; Oostburg 10 en 14.30 leesdienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst. Rooms-Kaiholieke Kerk. Aar denburg 9.30, zat, 17, Coensdike 9; Axel 11, zat. 19; Biervliet zat 19; Boschkapelle 9; Breskens 10, zat. 19; Clinge 8.30, 10, zat. 19; Graauw 9, zat. 19; Groede 9, zat. 19; Hengstdijk 10.30; Heikant 10.30, zat. 19: Hoek 9.30; Hoofd plaat zat. 17; Hulst 9.30-11.30. zat. 19; Kloosterzande 9, zat 18.30; Koewacht 10.30, zat. 19; Lamswaarde 10.30; Niemv-Na- men 10.30, zat. 17; Oostburg 9.30; Ossenisse 10.30; Philippine 9.30; Sas van Gent 9.30, 11, zat. 19.15; Sint-Jansteen 9, zat. 19; Schoon dijke 10.15; Sluis 10; Sluiskil 11, Slijkplaat zat. 17; Stoppeldijk zat. 19; Terhole 9; Terneuzen: Triniteitskerk 9.30, zat. 19, Op standingskerk 9.30, 11, zat. 19; Westdorpe zat. 19; IJzendijke 10.30; Zandstraat 10; Zuiddorpe 9.45. zat. 17. Pastorale zo?idagsdienst. Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen zou 12.00-ma. 24.00 uur:L. Verver,- tel. 01140-13167; Kanaalzone zon. 12.00-di. 12.00 uur: J. Voeten, tel. 01150-19451. Pinkstergemeente. Terneuzen (geb. Bethel) 10 dienst; Nieuw straat 27n 10.30 dhr. Oude man. Gemeentevergaderingen Jeho va's Getuigen. Axel 10 en don. 19; Oostburg 10 en din. 19.30; Terneuzen 10 en din. 19.30. Paardentuig gestolen AXEL - Bij een inbraak in een schuur van de familie N. S. aan de Hulsterseweg in Axel zijn (waarschijnlijk) donderdag nacht drie leren zadels, viel paardehoofdstellen. vijf zweep jes en twee halsters ontvreemd. De buit vertegenwoordigt een waarde van 6.500 gulden. De da der (s) is vèrmoedelijk door het forceren van een slot van de voordeur binnengeraakt. De be woners ontdekten de diefstal vrijdagmiddag. Bouwvereniging beoordeelt alleen individuele klachten Volgens sportvissers is de vis uil de Hulster binnenvest goed eetbaar (foto Camile Schelstraete) Raadslid Hulst bezorgd over vervuiling Voorzitter Thomaes (midden) neemt gelukwensen in ontvangst (foto Camile Schelstraete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 46