Muts-commissaris riant beloond Schelde gaat begin mei plat Wallage wil speciaal onderwijs uithollen Aanleg kabel-tv »p platteland jaar vertraagd Vuurtoren hapert Theo Thijssenprijs voor Wim Hofman Onmisbaar lonorarium 10.000; onkosten 2.000 plus reiskosten 'n PZC abonnement is óók'n evenement. zeeuwse almanak PZC zeeland DONDERDAG 25 APRIL 1991 UDDELBURG - De directie en jrnmissarissen van NV Delta misbedrijven willen de leden I landtekeningen oor behoud De iterre Clinge IULST Wethouder P. P. V. [eemaes van Hulst zal vandaag: I ionderdag) tussen 16.00 en 5,30 uur aan de Zeeuwse gede- ileerde voor Volksgezondheid iDijkwel zo'n 7000 handteke nen tot behoud van De Ster- tin Clinge aanbieden. Het de- (r van deze handeling is de terboot Perkpolder-Kruinin- tn(de niet-rokers-coupé). ieemaes zal Dij kwel, die met etrekking tot de toekomst van it instituut voor gehandicap- en eind mei met een voorstel tomt, op het hart drukken reke- agte houden met de belangen jn Oost-Zeeuwsch-Vlaande- {n. Bij de overhandiging van de andtekeningen zullen ook een aar ouders van pupillen van De lerre aanwezig zijn. van de nieuwe raad van com missarissen een fors honora rium toekennen. Het gaat om een bedrag van 10.000 gulden per jaar en een vaste onkosten vergoeding van 2.000 gulden. Reiskosten worden apart be taald. Doorgaans vergadert de raad van commissarissen tien maal per jaar. Momenteel krij gen de commissarissen een pre sentiegeld van 200 gulden en 30 gulden onkosten per vergade ring en worden de reiskosten op grond van de rijksregeling ver goed. Volgens directeur ir P. Stoter van Delta Nutsbedrijven loopt het bedrijf met de voorgestelde honorering - die door de aan deelhouders moet worden vast gesteld - beter in de pas met wat elders in het land bij nutsbedrij ven, met name in de energiesec tor, wordt betaald. De beloning is vrijwel overal verschillend, maar ligt nagenoeg steeds tus sen 10.000 en 20.000 gulden per jaar, met veelal een extra belo ning voor de voorzitter. Naast het honorarium is er bijna overal een vaste onkostenvergoeding, die kan oplopen tot 5.000 gulden per j aai-. Met een bedrag van 10.000 gul den gaat Delta Nutsbedrijven aan de onderkant van de vergoe dingsreeks zitten, zegt Stoter. Hij erkent dat de waterleiding bedrijven in het algemeen lagere vergoedingen hanteren. Dat het laagste bedrag in die sector niet als uitgangspunt is genomen, maar de hogere vergoeding in de energiesector, komt omdat de energiepoot in Delta Nutsbedrij ven belangrijker is dan de water tak, verduidelijkt de directeur. Bedoeling is de voorzitter de helft meer te geven en de leden van de commissie van advies (dagelijks bestuur) een kwart ex tra. Uniek Stoter vindt dat in het honora rium de verantwoordelijkheid die de commissarissen voor het nutsbedrijf dragen, tot uitdruk king komt. De directeur wijst er op dat Delta Nutsbedrijven in zekere zin üniek is: een nutsbe drijf dat elektriciteit, gas, water en kabeltelevisie verzorgt. Wat de commissarissen met hun beloning gaan doen, is geen zaak van Delta Nutsbedrijven, be toogt ir Stoter. Er zijn straks 18 commissarissen: acht namens de provincie, acht namens de ge meenten en twee vrije commis sarissen (een uit het bedrijfsle ven en een op voordracht van de ondernemingsraad De provinciale commissarissen moeten hun bijverdienste in de provinciekas storten, zodat die een meevaller heeft van 80.000 gulden per jaar. Met de gemeen telijke en vrije vertegenwoordi gers ligt dat moeilijker, ver wacht Stoter. De burgemeesters en wethouders in de raad van commissarissen worden geacht niet de eigen gemeente, maar een regio te vertegenwoordigen (behalve de vaste zetels voor Temeuzen en Vlissingen). De aandeelhouders beslissen 21 ju ni over het voorstel. Wanneer bijvoorbeeld de pro vincie met 50% van de aandelen tegen is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, meent ir Stoter. Hetzelfde geldt als de gemeenten, eveneens 50% van de aandelen, niets zien in de ho ge beloning. De directeur zal dan wel met een nieuw voorstel .ko men, omdat over de vergoeding van de commissarissen bij Delta Nutsbedrijven formeel nog geen besluit is genomen. Tot nu toe worden de bij de oude nutsbe drijven PZEM en WMZ gangba re bedragen toegepast. Veren moeten toegankelijker worden voor de rolstoelers (Van onze Haagse redactrice) DEN HAAG - De Zeeuwse veerdiensten moeten beter toe gankelijk gemaakt worden voor rolstoelgebruikers en ge handicapten. Een advies daartoe is gisteren op de burelen van minister Maij (verkeer en waterstaat) beland. De minister zal binnenkort haar eigen visie op de aanbevelin gen uit het rapport geven. Zij zegde gisteren al toe meer geld te zullen uittrekken voor het maken van aanpassingen aan het openbaar vervoer ten behoeve van gehandicapten. De Stuurgroep Mobiliteit Gehandicapten en Ouderen doet in een door de minister gevraagd advies de aanbeveling de aanlegplaatsen van de veerboten beter toegankelijk te ma ken. De gangen en deuren op nieuwe schepen dienen, volgens de stuurgroep, over een minimale breedte van 85 centimeter te beschikken. Tot nu toe is op de boten onvoldoende reke ning gehouden met rolstoelgebruikers en of gehandicapten, meent de stuurgroep. IIIDDELBURG - De bekabeling tan het Zeeuwse platteland is ip zijn vroegst pas eind 1992 Haar. Dat is een jaar later dan ie BV Zeeuwse Kabeltelevisie- Baatschappij (Zekatel) steeds leeft beweerd. Volgens ir P. iloter, die 1 februari '91 de di- tectie overnam van A. M. Kan- zijn in het verleden veel ie optimistische prognoses ge doteerd, waardoor bij de men- on verwachtingen zijn gewekt lie nu niet kunnen worden taargemaakt. Gevolg is nu dat Zekatel bij velen als onbe trouwbaar te boek komt te liaan. Stoter betreurt de ontwikkelin- pn in hoge mate. Hij zit echter ^gescheept met de erfenis van Mannekens, waar weinig aan te ieranderen is. Ir Stoter zegt dat net hoofdaannemer Blau- IMkt/Bosch Telecom uit Am- iterdam een (financieel) erg nap contract is gesloten. De aannemer krijgt de werk- aamheden niet op tijd voor el- aar. Hij heeft in feite te laag in schreven en kan voor de prijs Üe hij kan bieden onvoldoende aderaannemers vinden," aldus ie nieuwe Zekatel-directeur. Knoeiwerk Üet nutsbedrijf kan op basis van 'et contract de aannemer aan- iprakelijk stellen en snellere uit voering eisen. Daar is tot nu toe ieen gebruik van gemaakt. „Als de aannemer onder druk zet, ian krijg je knoeiwerk en dat 'dien we niet," stelt Stoter. Hij eraan toe dat Zekatel niet ®er geld kan bieden, omdat kn de tarieven onder druk ko- sen te staan. ;t is met de aannemer een nieu- "0 prognose afgesproken, met ^d 1992 als moment waarop de forkzaamheden overal op het platteland klaar moeten zijn. San de nieuwe planning wordt 'tapunkt/Bosch gehouden, 'hzekert ir Stoter. een woenmsdag uitgegeven frsbericht noemt Zekatel als Jfdenen voor de vertraging: het aantal aansluitingen bin- ■Oh de kernen is ruim 15% hoger het oorspronkelijk geplande dit komt door ruimere Isgrenzen en aanleg van Creatie-objecten; •de voorbereiding van het ^rk heeft meer tijd gevergd dan Jas voorzien; tijdens het toeristenseizoen kan in de kuststrook niet onbe lemmerd worden gewerkt; C de arbeidsmarkt voor uitvoe rende bedrijven is de laatste ja ren krapper dan verwacht. De nieuwe planning van de aan leg voorziet in gereedkomen van aansluiting van de regio Walche ren in de eerste helft van het tweede kwartaal 1992. Regio Schouwen-Duiveland moet in het eerste kwartaal 1992 gereed zijn. In het tweede kwartaal 1992 zijn Sint Philipsland, de Zak van Zuid-Beveland en Noord-Beve land klaar. Oostelijk Zuid-Beve- land volgt in het derde kwartaal. Het verbeteren van het kabelnet in Hulst begint medio 1991 en is een jaar later afgerond. De aan sluiting van Terhole, Lamswaar- de, Ossenisse, Walsoorden, Graauw en Heikant moet half 1992 gereed zijn. Ruim driekwart van de leden van de Industriebond FNV sprak zich gisteravond op een bijeenkomst in Vlissingen uit voor een staking bij De Schelde (foto Ruben Oreel VLISSINGEN - De Koninklij ke Maatschappij De Schelde in Vlissingen, Middelburg en Terneuzen ligt in de week van 6 mei plat. De leden van de In dustriebond FNV en de Indus trie- en voedingsbond CNV hebben woensdagavond tij dens afzonderlijke bijeen komsten besloten door mid del van een staking de metaal werkgevers ertoe te dwingen met een beter bod voor een nieuwe CAO te komen. Het stakingsparool geldt voor lopig voor drie dagen: maan dag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 mei. Donderdag 9 mei (Hemel vaartsdag) en de dag erna is De Schelde toch al gesloten. De directie van de onderne ming krijgt deze week een ulti matum, waarin de mogelijk heid wordt geboden op be drijfsniveau een CAO met de bonden te sluiten. Dat moet dan een CAO zijn waarin de tot dusver door de metaal werkgeversorganisatie FME afgewezen eisen van de bon den worden aanvaard. Bij de FNV-bond verklaarden 52 van de 68 aanwezigen (76,5 procent) zich voor een werk staking om de werkgevers tot andere gedachten te brengen. Bij het CNV stemde 76 procent van de 40 aanwezigen voor. In beide bonden geldt de voor waarde dat minstens drie kwart van de bezoekers van zo'n vergadering in moet stemmen met dit actiemiddel. Minder belastend Het is voor het eerst sinds 1977 dat bij De Schelde een staking wordt voorbereid. En het is de eerste keer dat de leden van de Industrie- en voedingsbond CNV bij het bedrijf tot zo'n ac tie besluiten. Volgens bestuur der T. Hoekstra van deze bond hechten zijn leden vooral aan de voorstellen om het werken in de metaal gezonder en min der belastend te maken, zeker voor oudere werknemers. Ook tijdens de bijeenkomst van de FNV-leden bleek dat inko mensverbetering bij het stre ven naai1 een nieuwe CAO niet op de eerste plaats staat. Tijdens beide bijeenkomsten werd uitvoerig stilgestaan bij het verloop van de vastgelo pen CAO-onderhandelingen. P. Hazelager van de Industrie bond FNV meende dat er in de metaalbedrijfstak voldoende ruimte is de wensen van de bonden in te willigen. „De werkgevers willen graag an ders doen geloven, maar het is echt niet zo dat de muizen dood voor de kast liggen", zei hij in de beeldspraak die een vakbondsbestuurder eigen is. Hij stelde vast dat de werk druk, vooral in de ploegen dienst, groot is. Hazelager: „Het is wrang te moeten con stateren dat zo weinig werkne mers in de metaalsector de VUT-gerechtigde leeftijd ha len. Wat dat betreft lijken we weer terug te gaan naar de si tuatie van begin deze eeuw." De Industriebond FNV pleegt deze week in ruim tachtig be drijven overleg met zijn leden over stakingen. Vandaag (don derdag) zijn dergelijke verga deringen uitgeschreven voor onder meer AKF in Goes, RDM in Rotterdam. Verolme Botlek, Witon Feijenoord in Rotterdam en Hollandia in Krimpen aan de IJssel. In 1990 organiseerde de PZC in samenwerking met diverse organisatoren enkele uitstekende evenementen. Voor 1991 gaan wij dit voortzetten. De organisatoren van evenementen stellen de lezers van de PZC een aantrekkelijk voordeel in het vooruitzicht. Dat is mooi meegenomen, nietwaar? En daarmee zal duidelijk zijn dat u die PZC eigenlijk niet kunt missen. U hebt 'm zo in huis. U hoeft alleen maar de bon in te vullen. Dan krijgt u al het nieuws dagelijks in de bus. Vier weken voor: Staatssecretaris op werkbezoek Ik wil de PZC vier weken lang voor f 12,50 Handtekening: In envelop zonder postzegel opsturen naar: PZC, Afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Bellen gaat sneller: 01184-84216 TERNEUZEN - Het speciaal on derwijs (LOM-, MLK- en IOBK- scholen) wordt uitgehold ten gunste van de reguliere scholen. Dat was de strekking van het verhaal dat staatssecretaris J. Wallage van onderwijs woens dag hield tijdens een werkbe zoek aan Zeeland. De staatssecretaris vindt dat er een eind moet komen aan de groei van het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat. Dat kan gerealiseerd wor den door een hechtere samen werking tussen speciaal en regu lier onderwijs. Die fusie loopt pa rallel aan de schaalvergrotings operatie in het basisonderwijs. Het geld dat. daarmee bespaard wordt, moet ten goede komen aan versterking van het gewone onderwijs, zodat kinderen min der snel naar het speciaal onder wijs hoeven. Wallage lichtte met deze opvat ting nog eens het akkoord over de samenwerking toe, dat hij maandagavond bereikte met be langengroepen uit het basison derwijs. Dit najaar wil hij een soortgelijk akkoord over samen- Stelling Wallage werking tussen speciaal en regu lier onderwijs ook voor het voortgezet onderwijs realiseren. De bewindsman kwam naar Zee land omdat in deze provincie al veel van dergelijke samenwer kingsprojecten voor het basis onderwijs lopen. Hij zegde toe dat deze proefpro- VLISSINGEN - De Vlis- singse kinderboekenschrij ver Wim Hofman (50) ont vangt voor zijn hele oeuvre de Theo Thijssenprijs 1991. Dat heeft het bestuur van de Stichting P. C.-Hooftprijs woensdag bekendgemaakt. Aan de driejaarlijkse onder scheiding voor kinder- en jeugdliteratuur is een be drag gekoppeld van 25.000 gulden. Hofman krijgt ver der een beeldje, vervaar digd door beeldend kunste naar Hans Bayens. Eerder ontving de Vlissingse schrijver al drie Zilveren Griffels en één Gouden Grif fel en voor zijn illustraties twee Gouden Penselen. Hofman reageerde woens dag volslagen verrast op het besluit van de jury. „Dit is heel plezierig om te horen. Da's niet niks. Het is een bij zondere prijs: een bekroning van je hele oeuvre. Ik voel me zeer vereerd." Volgens de jury heeft de Vlis- singer de naoorlogse kinder en jeugdliteratuur 'op bij zondere wijze' verrijkt. „Niets is meer wat het was als het door zijn pen is aan geraakt. De beeldende kracht van zijn taal, de rijk dom aan klanken en zijn hu mor prikkelen de lezer en ge ven het gewone een buiten gewone glans", aldus de ju ry. Fantasie In 1969 publiceerde Hofman zijn eerste boek: 'Welwel de tovenaar'. Gedurende zijn carrière ontving hij ettelijke prijzen, waaronder de Gou den Penseel in 1974 voor 'Ko ning Wikkepokluk de merk waardige zoekt een rijk'. De eerste boeken van Hofman kenmerkten zich door een grote fantasie. „De fantasie prikkelen", zei hij ooit in een interview met de PZC. „is een belangrijk element. Het leuke van een boekje is datje het alleen hebt." Later werd zijn werk realisti scher, bijvoorbeeld 'Het Vlot' uit 1988 waarin Hof man de alledaagse beslom meringen beschrijft van zichzelf op twaalfjarige leef tijd. „Ik ben altijd heel trots op prijzen", aldus Hofman, kort na de bekendmaking. „Het is toch een teken dat je het goed doet." De Vlissingse schrijver zei. zonder wat af te willen doen aan prijzen als de Griffel en de Penseel, veel waarde te hechten aan de Theo Thijssenprijs. „Andere prijzen krijg je maar voor één boek. De jury heeft nu naar de hele reeks gekeken. Het is voor mij een heel be langrijke prijs." Wat Hofman gaat doen met de verdiende 25.000 gulden, weet hij nog niet. „Ik moet eerst eens wennen aan dat bedrag en dan ga ik er eens diep over nadenken. Ik moet het allemaal nog een beetje verwerken." Wim Hofman mmÊm WESTKAPELLE - Door nog on bekende oorzaak is woensdag avond omstreeks half tien de vuurtoren van Westkapelle zon der stroom komen te zitten. Technisch personeel van de Delta Nutsbedrijven was rond middernacht nog druk bezig de oorzaak van de stroomstoring op te zoeken. Gevolgen voor de scheepvaart had het defect - voor zover bekend - niet. Een dieselmotor zorgde ervoor dat het licht in de toren toch bleef branden. Het mechanisme van de West- kappelse vuurtoren is dusdanig beveiligd dat het licht in de to ren (bijna) nooit kan uitvallen. Mocht de stroom - om wat voor reden dan ook - uitvallen, dan schakelt het systeem automa tisch over op een noodaggre- gaat, dat wordt aangedreven door dieselolie. Mocht die nood voorziening ook haperen, dan schakelt een accu zichzelf in. Woensdagavond werd door het wegvallen van de stroom het werk van de vuurtoren eerst overgenomen door het noodag- gregaat, maar ook dat bleek niet probleemloos te kunnen werken, waarna eerst de accu en later de gerepareerde dieselmo tor werden ingeschakeld. Korte tijd was de vuurtoren zelfs hele maal buiten werking. Om pro blemen voor de scheepvaart te voorkomen zond Vlissingen Ra dio op gezette tijden korte be richten uit met de mededeling dat de Westkappelse vuurtoren niet naar behoren functioneer de. Een paar jaar geleden heeft de toren zelfs een hele nacht niet 'gebrand'. 111111111111 jecten in afwachting van een de finitieve landelijke regeling eni gerlei vorm van ondersteuning zullen houden, zodat de betrok ken scholen niet in een gat val len. Bij het opzetten van zo'n de finitieve regeling wil hij ruimte aan verschillende alternatieven bieden. Dat moeten de betrok ken scholen zelf maar uitmaken, lichtte hij woensdagmiddag toe. De staatssecretaris ging bij zijn bezoek aan de derde katholieke onderwijsdag in de scholenge meenschap de Vaart in Temeu zen ook in op de schaalvergro ting in het basisonderwijs. Hij poneerde daarbij de stelling dat de laatste school in een kleine kern behouden kan blijven, maar dan moeten de verschillen de levensbeschouwelijke rich tingen niet kost wat kost vast houden aan hun eigen school. Ook daar was samenwerking zijn devies. Wallage: „Wat moet het zwaarst wegen. Ieder zijn ei gen school, of behoud van de laatste school in een kleine kern. Slot zie pagina 15 kolom 6) Ook onze huisartsen stellen prijs op een positief imago. Zo riep de landelijke vereni ging van de heren medici ooit een bureau voor public relations in het leven, dat de taak kreeg goede betrekkin gen met de buitemvacht te onderhouden. Onlangs trad op dat bureau een nieuwe chef aan. Per brief werden xuij van deze wisseling der wacht op de hoogte gebracht en aange spoord om, in voorkomende gevallen, niet te aarzelen met betrokkene in contact te treden. „De telefoon is on misbaar", berichtte de brief uitnodigend. Ook wij houden van goede contacten. Daarom draai den we. om de nieuwe chef te feliciteren, meteen het opge geven nummer. V/ij kregen iemand aan de lijn die ons zeer hartelijk te woord stond, maar die over de praktijken der huisartsenij weinig goeds te vertellen had. Gisteren ontvingen wij op nieuw een brief van die lan delijke huisartsenclub. Het geen een verhelderend licht wierp op deze vreemde kwestie. De telefoon mag dan onmisbaar zijn, meldde het schrijven, maar 'het juiste nummer is voor telefo nisch contact onontbeer lijk'. Helaas, zo moest men erkennen, ivas bij de ver melding van het onderhavi ge nummer iets jnis gegaan, zodat daarin een storende fout ivas geslopen. In het besef dat de huisarts - meer nog dan de telefoon - 'ojimisbaar' is, hebben wij de rechtzetting in dank aan vaard. Maar de gedachte aan de mogelijkheid dat het huisartsengilde even slor dig omspringt met de ande re getallen die het produ- ceert, heeft wel een nieuwe dimensie aan onze relatie met deze beroepsgroep toe gevoegd: een gezonde dosis wantrouweji.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 9