Fusie bespaart bank 500 miljoen Forse afslanking bij Sijthoff Pers Suzuki maakt auto's in Hongarije Beter resultaat bij Stork Ketels AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Winst Akzo eerste kwartaal iets lager DUID financiën en economie ABN Amro presenteert eerste jaarverslag Chemiefondsen DSM en Akzo zeer in trek Niet duur. Wel beter. DONDERDAG 25 APRIL 1991 AMSTERDAM (ANP) - De nieu we combinatie ABN Amro hoopt over vier tot vijfjaar een jaarlijks besparingsniveau te bereiken van 500 miljoen. Het buitenland levert binnen dat bedrag van 500 miljoen een be sparing op van 30 a 40 miljoen gulden. Op personeel bedragen de besparingen door de integra tie van de twee aparte banken jaarlijks 300 miljoen. Dat zei vice-voorzitter van de raad van bestuur van ABN Amro, mr. R. Hazelhoff, woensdag tijdens de presentatie van het jaarverslag 1990. Over die vier tot vijfjaar is ook de fusie geheel voltooid, zo verwacht de bankier. De bank gaat ervan uit dat er jaarlijks tweeduizend werkne mers via natuurlijke afvloeiing de bank verlaten. Daarentegen zal ABN Amro elk jaar ten min ste duizend nieuwe werknemers moeten aantrekken. Per saldo zal de bank dus jaarlijks duizend mensen zien vertrekken. „Vijf duizend werknemers maal 60.000 per werknemer - afge zien van de hogere opleiding van de nieuw aangetrokken mensen - levert 300 miljoen op", reken de bestuurslid mr. J.H. Geertse- ma voor. Zoals in het overleg met de bonden vorig j aai' is over eengekomen komen er geen ge dwongen ontslagen. De tweede fase van de fusie van ABN en Amro gaat 1 september in. Daarin wordt één hoofdbank gevormd. „We volgen de weg van een juridische fusie", aldus Ha zelhoff. „Daarbij vaart de Amro in de ABN. We vormen niet eerst nog een aparte bank-nv en laten de twee banken daarin opgaan, omdat in dat geval in het buiten land allerlei vergunningen voor de twee oorspronkelijke rechts personen kunnen komen te ver vallen. In september is dat alle maal hopelijk voor elkaar. Dan hopen we ook één produkt te kunnen aanbieden, met dezelfde tarieven en dezelfde juridische voorwaarden.", zei Hazelhoff. Kantorennet „Voorstellen over de structuur van het kantorennet in Neder land gaan binnen twee weken naar de ondernemingsraad. Tweehonderd kantoren zijn al geïdentificeerd om op korte ter mijn te worden samengevoegd. Dat zijn hoofdzakelijk kleine kantoren", voegde bestuurslid M.J. Drabbe eraan toe. Met het oog op de verbetering- van de kosten/baten-verhou ding. waarvoor de fusie natuur lijk óók bedoeld is, zal de bank nog een kluif hebben aan het op lossen van een intern, zeer ge voelig probleem. Dat is het ver schil in beloning tussen werkne mers bij de Amro en bij de ABN. „De ABN kent gemiddeld een hogere beoordelingstoeslag en een hogere winstuitkering. Daartegenover heeft de Amro in haai' organisatie op onderdelen een groter delegatie van be voegdheden toegekend, soms re sulterend in een hogere functie waardering en een hoger sala ris", zei Geertsema woensdag. Zou in de harmonisatie van ar beidsvoorwaarden bij de twee banken telkens worden uitge gaan van de hoogste beloning - „harmonisatie over de toppen heen" - dan zou dat de ABN Am ro ten minste f 110 miljoen op jaarbasis meer gaan kosten. Zoals bekend zijn voorstellen van de bank hierover door de bonden met een positief advies aan de leden voorgelegd, maar bij FNV en CNV en de Unie BLHP in een ledenraadpleging afgewezen. In die voorstellen gaan de Amro-werknemers er in salaris en tantième op vooruit, terwijl de tantièmeregeling bij ABN „een bevriezingselement" bevat. Geertsema wil nu in de komende weken binnen de bankorganisatie praten over aanpassingen van de voorstel len en hoopt zo tot een akkoord te komen. Resultaten Over de resultaten over het lo pende jaar durft ABN Amro geen voorspelling te doen. Be stuursvoorzitter mr. R.J. Nelis- sen ziet teveel onzekerheden in de internationale economie en de internationale politiek. Ver schuivingen in die gebieden kunnen van grote invloed zijn op de internationale beurzen en de valuta- en renteverhoudingen. „We dachten in maart ook dat de recessie in de Verenigde Staten bijna voorbij was, nu blijken die verwachtingen weer te voorba rig". RIJSWIJK (ANP) - Bij de Haag se uitgeverij Sijthoff Pers moe ten de komende drie jaar 150 tot 200 banen verdwijnen. Dat heeft de directie van het bedrijf laten weten aan vakbonden en medezeggenschapsorganen. Waar banen verdwijnen is nog onduidelijk in het door directie en betrokken hoofdredacties voorbereide plan. Nader onder zoek moet uitwijzen hoe het be drijf kan worden afgeslankt. Alle onderdelen moeten een bijdrage leveren. Een belangrijke bijdra ge wordt verwacht van de dag bladen Haagsche Courant en Het Binnenhof. Omvang en or ganisatie van de redacties zijn onderwerp van studie. Gedwon gen ontslagen worden niet ver wacht. Kostenbesparende maatregelen zijn dringend noodzakelijk om het rendement van het bedrijf te verbeteren. Sijthoff Pers kampt evenals andere dagbladuitge vers met een terugloop van de advertentieinkomsten. Het bedrijf heeft nu 1400 ar beidsplaatsen en is onder meer uitgever van de Haagsche Cou rant, Het Binnenhof en een aan tal huis-aan-huis-bladen. Beide dagbladen hebben inclusief een aantal kopbladen een gezamen lijke oplage van circa 170.00 ex emplaren. Op de redacties werken ruim tweehonderd journalisten. Ver der is het bedrijf voor een deel ei genaar van het Rotterdams Dagblad en van een aantal grafi sche bedrijven. BUDAPEST - Osamu Suzuki, president van de Japanse autofabriek Suzuki Motor Corporation (links op foto), schudt woensdag de hand van Istvan Lepsenyi, algemeen directeur van de Hongaarse handelsmaatschappij Autokonszern. Beiden ondertekenden een overeenkomst die voorziet in de produktie van 50.000 stuks per jaar van de Suzuki Swift. Dat gaat gebeuren in Esztergom, ten noorden van de hoofdstad Budapest (foto MTI a: laten: b: bieden: c: call: di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.; h: laten en exdiv-; k: gedaan-laten en oxdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv.: p: put Koersen Koersen Binnenl. aandelen ABN Amro AEGON Ahold Akzo Alrenta Amro A. in F. Borsumii W. Btihrm.Tet. DAF Dordt.Petr DSM Elsevier Fokker eert. HCS Techn. Heineken Hoogovens Hunter Dougl. Inl.Müller Int.Ned.Gr. KLM Kon Ned. Pap Kon Olie Nedlloyd 83,40 112,10 182,70 58,40 81,70 117,30 183.40 58,20 Hold. Rodamco Rolinco Rorento Stork VMF Unilever Ver.Bezit VNU Volmac Solïw VOC Wessanen Wolters-Kluwer 49,90 196,00 27,80 38.20 101,30 54,80 100,70 65,90 30,80 42.30 81,70 83,00 51,80 27,50 52,40 157.40 51,30 49,90 196,00 27,70 37,30d 101,00 Banken, handel industrie 1014 Akzo 82 101,21 9'A ABN K79 101,7' 9 Li ABN 74 101,2' 9 ABN ecu 85 09;5i 7V« ABN 86 96.0' 9V, AmroK80 102,3; 8 A'dam Rub 84 98,5' Q'/j BMH 87 95,6' UCeehom7i 120,0' 7'/« Hoogov. 85 94,6' 7 HunterD.86 90,2' 9 Innovest 84 88,5' 8"i Innov 86 92,0; NOB 66-91 98,8' 8',-j NMB-PB K76 100,0' 6'-. NMB-PB bb 85 96,8' 6'.-jNedWatBnk 86 83.0' 6'/» Postbank 93.1' 6 Postbank 89.1' 7% PTT 90 97,1' 7'/« PTT 89 91,51 6 Sehipliol66 92,0' 14SHV81 108,0' 11.7 SHV 72 115.0' 11.7SHV73 115.4' 4 St.Bank. 86 80.0' 7 VMF 69 93,31 6'Cliam 86 5 Enraf-N 86 7 HCS Techn. 6 Hoogov 85 öHoopEfT 87 6' Nljv.85 9'i Rol.67 8^Volker78 Aalberts Ind ABN AmroHld.prf. ACF-Holding Ahrend Gr. c Air Holland Asd Opt. Tr. Asd Rubber Ant. Verlf. Atag Hold c Aut.Ind.R'dam BAM Groep Batenburg Beers Begemann Berkei's P. Blydensi -Will. Bobel Boer De, Kon. Boer de Winkel Boskalis W Boskalis pr Braai Beheer Breevasl Burgman-H Calvé-Delfl pr Calvé-Deifl c Chamotte Unie Cindu-Key Claimindo 15.50 16.20 17,90 - 18,40 32,20 33.00 10.20 10,00 90,00e 3100,00b 25,00 825.00 58,00 1053.00 47 110 147,00 356.50 Content Beheer Cred.LBN Crown v.G c CSM nrc Delft Instrum. Desseaux Dorp-Groep Econosto EMBA Eriks hold. Flexovit Int. Frans Maas c. Gamma Holding Gamma pref Getromcs Geveke Giessen-de N. Goudsmit Grasso's Kon. Grolsch GTI-Holding Hageme.ver HAL Trust B HAL Trust Unit HB.G. Heineken Hld. Hoek's Mach. Holl Sea S. HoU Kloos Hoop Eff bk. Hunter D.pr. 1HC Caland Infotheek Kas-Ass Kempen Co kondor wessels KBB Kon. Sphinx Koppelpoort H. Krasnapolsky Landré Gl. Macintosh Maxwell Petr.H. Medicopharma Melia Int. Moeara Enim M.Enim OB-cert Moolen Hold Multihouse Mynbouwk. W. Naelï NAGRON NIB NBM-Amstelland NEDAP NKF Hold.cert. Ned.Part.Mlj Ned.Spnngst. Norit Nutricia gb Nutrlcia vb Nijv.t.Cate Omnium Europe Oreo Bank c. OTRA Palthe Philips div'91 Pirelli Tyre Polynorm Porcel. Fles Randstad Ravasl Reesink 25,70 35,10 124,50 25.50 35.60 124.50 47.70 32.90 219.00 49.10 115,00 45.50 85,10 11,70 33,50 90,50 178,00 243,50 61,00 40,90 124,00 53,20 4.90 1260,00 16300,00 35,80 63,00a Schuttersveld Smit intern. Si.Bankiers c, Stad Rotterdam c Telegraaf De Textielgr Twente Tulip Comp. Tw.Kabel Hold Ubbink Union Flets. Un.Dulch Group Ver.Glasfabr. Verto Volker Stev. Vredestein VRG-Groep Wegener Tyl Woliers Kluwer Beleggingsiuslell Aegon Aandf. Aegon sav plus ABN Aand f ABN Beleg.f. ABN Amro L.F. ALBEFO Aldollar BF fl Alg.Fondsenb. Alliance Fd America Fund Amro Eur.F. Amro Far E.F. Amro Net,li.F. Amro N.Am.F. Amro Obl.Gr. Amvabel AsianTigersFd 388.50 410,10 55,90 73,10 252,00a 63.00 39,20 79,50 45,50 96,50 90,00 32,90 125,50a 88.60 72.80 5.20 387.00 56,00 575,OOd 10,30 30,70 126,50 135,00 89.90 14,90 73,80 48,30 39,00 79,50 45,50 46,00 40,30 97,00 90,00 11.10 62.30 251.00 24,00 100,00 218,00 40,20 59,60 154,40 50,00 23,50 242,00 9,80 47,30 73^0 165,20 78.90 63.90 AsianSelFund Austro Hung F. Bemco Austr Bever Belegg CLN O.D.Fonds CLN Obl.Waardef. Delta Lloyd DP Am. Gr.F Dp Energy.Res. Eng-Holl.B.T 1 EMF rentefonds Envir Gr.Fnd Eur.Ass. Tr. EOE DuStlnF. EurGrFund Euro Spain Fd Gim Global Groeigarant Hend.Eur.Gr.F. Henderson Spirit Holland Fund Holl.Eur.Fund Holl.Obl,Fonds Holl.Pac.F. Innovest Interbonds IntereffektSOO Intereffekt wt Investa part IS Himal. F.fl Jade Fonds Japan Fund Jap.Ind Alpha Fd Japan R. F.,yen Korea Pac.fl Mal.Cap F. fl Mees O.D.Fonds Mexico Ine F. MK Int. Vent. Mondibel Nat Res.Fund Nedufo A Nedufo B NMB Dutch Fund NMB Global F. NMB Oblig F. NMB Rente F. NMB Vast. Goed New Asia Fund Nomura Warr.Fund 'Obam, Belegg. OAMF Rentef. Orcur.Ned p. Pac.Dimens. Pac-Prop.See.f. Postb.Belegg.f. Postb.Verm.gr. Prosp.Int.Hi.Inc. RG Divirente F Rentalent Bel Rentolaal NV RG Florente F. RG groen RG blauw RG geel Rodin Prop.fl Rolinco cum.p Sci/Tech Technology F. Tokyo Pac. H. Trans Eur.F. Transpac.F Unl Invest. Unlco Inv.F Unifonds VWN Vast Ned Venture F.N. VI3 NV VSB Mix Fund VSB Rente F. WBO Int. Wereldhave NV Yen Value Fund ZOM Florida fl Orig, N.amcrik. aand Alb Fisher Alcatel Alsthom Allied Signal Ind Amer. Brands 103,70 105,00 43,50 65,90 73,50 47,00 122,50 115,90 176,80 21,90 8100,00 6850,00 7,50 7,90 108,90 22,20 18,80a 74,00 1330,00 120,00 115,00 41,20 47,90 36,10 110,80 39,00 12,30 49.00 108,50 38,50 107.70 54.80 50,00 3,30 49,40 104,00 105 20 43.50 63.90 104.90 17,20 246,30 12,30e 49,00 49,40 141,70 33,50 107,80 50.90 48,50 46,30 99.00 63,90 104170 16,50 63,80 146.00 03.00 47,50 Amer Expres Am.Tel.&Tel Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. ASARCO Inc. Atl. Richf. BAT Industr Bell Atlantic BellCanEnterpr Bell Res.Ausfl Bell South BET Public Bethl. Steel Boeing Comp. CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm, Coram Edison Computer Task Gr Control Data Daehan Korean Tr Dai-Ichi Yen Daiwa Sec. Yen Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. First Pac HKH Fluor Corp. Ford Motor Foster's Brew Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Grace Co. Honeywell IntBus.Mach. Intern.Flavor Intern. Paper ITT Corp. IC.Benson fi Litton Ind. Lockheed Makita El. Yen Minnesota Mining Mitsub.Elect. Mitsui Yen Mobil Oil Morgan fl NEC Corp Yen News Corp Ausfl Nynex Occ.Petr.Corp Pac. Telesis P.& O. fl Pepslco Perkin Foods fi Philip Morris C. Phill.Petr. Polaroid Quaker Oats Ricoh Comp St.Gobin Fit Sanyo El Saralee Schlumberger Sears Roebuck Sekisui House (yen) Sony(yen) Southw. Bell Suzuki (yen) Tandy Corp. Texaco Texas Instr The Coastal C T.I.p Eur Toshiba Corp Unidanmark DK Union Carbide Union Pacific Unisys USX Corp US West Warner Lamb. Westinghouse Woohvorth Xerox Corp. 13,00 11,00 2160,00 73,00 37,60 - 71,25 22,00 28,50 42.00 1400,00 37,50 67.50 14,10 15,70 81,00 37.70 12,70 2160,00 49,00 44,50 87,50 37 70 1450 00 61.50 53.40 1510,00 61,50 53,50 Certificaten Amer AMAX Inc. Am. Home Prod. ATT Nedam Atl. Richf. Boeing Corp. Can,.Pacific Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical Eastman Kodak Exxon Corp. Fluor Corp. Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Inco' IBM Int. Flavors ITT Corp. Kroger Lockheed Merck Co. Pepsi Co. Philip Morris C. Phill. Petr. Polaroid Procter G. Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Tandy Corp Union Pacific Unisys Corp USX Corp Varity Corp Westinghouse Woolworth Xerox Corp Certificaten ovcrij Deutsche B. Dresdner B Hitachi (500) Hoeehst Nestlé Siemens Warrants Falcons Sec Innovest K.LM 85-92 St.Bankiers b Bredero aand, Bredero cert. 11 Bredero Euroact.Zw.fr Klene's LTV Corp. 5 Nederh. 68-78 Parallelmarkt Alanheri Berghuizer Besouw Van c Biogrond Bel. CBI Sarin Oc. yen Comm.Obl.F.l Comm Obl.F.2 Coram Obl.F.3 De Drie Electr DeliaLlVasi DeltaLl.dlr DeltaLlEcu DeltaLlMix DeltaLlRente Dico Intern, DOCdata D.T.O.T Ehco-IiLM Kl. E&L Belegg. 1 E&L Belegg.2 E&LBelegg.3 E&L Belegg 4 Free Rec Sh Geld Pap.c. German City E. Gouda Vuurv c 46,50 115,50 68,50 250,00 90,00 32,00 146,00 23,00d 29,00 154,00 19,50 96,00 82,00 110,00 90,00 140,50 72,00 140,00 42,00 63,50 207,00 159,00 112,00 182,OOd 129,OOd 53,50 40,50 140,00 96,00 118,00 82,00 212,00 169,00 180,00 128,50 54,00 39,00 10.60 1840,00 95,70 113,20 12,20 50,50 41,00 65,90 71,30 101,90 74,60 30,20 78.70 1 Optiebeurs akzo akzo C mei 270.00 c mei 280.00 c mei 285,00 x European Option Exchange: 2 Groenendijk Grontmij c. 1-ICA Holding Helvoet Holding Hes Beheer Highl.Devel. Homburg cert Interview Eur Kuehne+Heitz LCI CompGr- Melle Nedcon Groep Nedschroef Neways Elec. New Eur.Htls DM Newtron Hold Pan Pacific Pie Med. Simac Tech Sligro Beh. VHS Onr. Goed Weweler Afgiftcprijzen funds abc(theodgiliss) abn bel. pool abn obl.fonds aepex bel. fonds amro aand.comb amro obl.comb. amro obi fonds athena ltd fl atlant.fd(thgil) belegg.f. vd7 bemco dyn.beh bemco jap. wa, bemco rendem. cantrade esmeral cantrade top 20f cantrade rendf. citi guard.usd clti guard.ecu citi mgf usd ti mgf ec citi select, usd eagle green st eagle blue st eagle purple st eagle orange st eagle red st eagle st dep eagle ned obi eagle japan obi eagle europ.obl eagle usa obi eagle u.k. obi eagle nederland eagle japan eagle europa eagle n.amerika eagle engeland eagle milieu ecu fund a ecu fund b equiflex eur. equlflex usa e&lvgfvastr. e 1 vgf depos. e&l vgfakt.b. e 1 vr. valuta e 1 vgf aand. e 1 vgf obllg. e 1 vgf komb. e 1 vgf vastg. e&l vgf aandll e 1 vgf uiterb e&l vgf a f.bz e&l» vastr e 1 vgf albefo e&l vgffnset e&l vgrcll.bh e 1 vgrmix f. facet-beheer facet-vasigoed facet-obligatie facet-aandeel - fidelity americafl fidelity europe DM fidelity japan Yen fidelity se asiafi fidelity asean fl fidelity fi ance FF fidelity germany DM fidelity hongkongfl fidelity iberia Pis fidelity Italy Lir fidelity malaysiafl fidelity nordlc Skr fidelity singaporfl fidelity thailandfl fidelity uk Stg fid europebond ECU fid.int'l bond fl fid.yen bond Yen fid.usdollarbond fl fid.sterlbond Stg gimegf(Usdli') gim who b.b. gvb sel. fonds holl dir.f holl groen rente holl sel.f holl int.rente holl stall.rek Immoeorp.idm) intereff-futures kb lux fund's kb lux fund'b' ldc-fund labnifl 539.24 277,70 174,19 72,00 70,80 103.50 162,19 146,34 102.78 1104.10 1154.57 1231.73 54,70 47,70 48,80 39,00b 2,95 5,40 47,50 13,50 310,00 38,00 109,50 7,35 20,20 56.18 541,20 278,16 174.39 162.45 10.19 75.20 103,50 162,07 147,16 976,20 988,74 1,047 0.990 1,078 1,016 1,160 524,59 750,36 10,68 10.46 28,01 21,15 40.47 14,53 12,93 12,57 10,92 1,155 524,42 750,10 10,52 10,90 28.05 21.15 12.97 12,49 12,32 14,22 13.12 14,00 12,97 12,57 58,51 14,31 12,61 1,202 10,310 10,814 53,78 12,246 1831,23 3913,19 108.83 52,70 82.40 55,00 48,-51 473,19 537.13 1217,24 104.07 93.50 48.51 2104,00 51,72 10,71 nn ver.oost.fds nn vastg.fonds obliflex mul optimix pierspectief rabo oblig f. royal obligatie royal aandelen royal combinatie royal europees royal deposito royal garantie royal ai ir. dir. royal brits pond spaarb obl.fonds sun alliance depos sun alliance obllg sun alliance vastg sun alliance aand. sun alliance paras unifonds van eck int'l lnv van eck world inc webefo Slemmingsindex algemeen 10,52 10,70 56,18 10,49 11,37 10,52 10,68 56,22 lokaal fin.instell niet-fmanc industrie transp/opsl Renden 103,43 103,43 23/04 95,40 82,80 staatsleningen -looptijd 3-5 jr -looptijd 5-8 jr -5 langstlopende bankleningen supra-nationaal pandbrieven kapitaal-oblig Op 24 april om 12,00 uur golden bij GWK CDK-Bank de volgende wisselkoersen: 23/04 24/04 amerik.dollar 1.9865 1,9545 antill.gulden 1.1100 1,0920 austr.dollar 1.5390 1,5150 belg.frank(lOO) 5,4800 .5,4750 canad.dollar 1.7170 1,6935 deense kroon (100) 29,4900 29,4900 duitee mark (100) 112.6400 112,6700 engelse pond 3,3055 3,3435 franse frank (100) 33,4000 33,3700 griekse dr, (100) 1,0415 1,0395 hongk.dollarilOO) 25,5000 25,0500 3,0150 3,0100 ital lire (10.000) 15,2550 15,2500 j^p.yen (10.000) 143,2500 141,9000 mvzeel.dollar 1,1675 1,1425 noorse kroon (100) 28,9900 28,9750 oost.schill. (100) 16,0010 16,0020 saudi ar.ryal(lOO) 53,0000 52,1000 spaanse pes. (100) 1,8290 1,8265 surin. gulden 1,1130 1,0950 zweedse kr. (100) 31,6650 31,5400 zwits.frank (100) 134,5000 134,4000 e.c.u. 2.3250 3,3210 belg.frank(lOO) canad. dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) ierse pond iiaUire (10.000) Jap.yen (10,000) joeg, din, t/m 100 noorse kroon (100) oost schlll, 100) port escudo (I00i spaanse pes, (100) tui'kse pond ilOOi zweedse kr. (100) zwits.fr. (100) 1,45 137,00 05,50 27,45 15,75 2,010 1,57 ARNHEM (ANP) - Akzo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 192 miljoen tegen 202 mil joen in dezelfde periode van 1990. De teruggang van het be drijfsresultaat van 375 mil joen naar 297 miljoen, vooral door chemische produkten en coatings, werd grotendeels ge compenseerd door een sterke vermindering van de financie ringslasten van f 114 miljoen naar 68 miljoen, aldus Akzo. De daling van het bedrijfsresul taat heeft vooral betrekking op Brazilië, waar in het eerste kwar taal van 1990 de resultaten uit zonderlijk hoog waren. Bere kend op basis van het nu uit staande aantal gewone aande len bedroeg de nettowinst per aandeel 4.33 tegen 4,54 in het eerste kwartaal van 1990. De omzet bedroeg 4,2 miljard en bleef 8 procent beneden de bijna 4.6 miljard van de eerste drie maanden van 1990. Een ver minderd afzetvolume en lagere omrekeningskoersen, vooral de Amerikaanse dollar, veroor zaakten dalingen van respectie velijk 5 en 3 procent. De omzet daalde in alle belang rijke produktgroepen behalve in de gezondheidszorg. Het be drijfsresultaat van de chemische produkten ging van 153 mil joen naar 117 miljoen door de verminderde bijdrage van de speciale chemische produkten, waarbij echter in vergelijking- met het lage peil in het vierde kwartaal van vorig jaar een ver betering is opgetreden. Het bedrijfsresultaat van vezels en polymeren bleef eveneens achter bij het eerste kwartaal van vorig jaar. De belangrijkste oorzaak was de teleurstellend! gang van zaken in Spanje Q Brazilië. Het bedrijfsresultaat van Coatings was aanmerkelijk lager dan in 1990, toen Brazilië een buitengewone bijdrage ie verde. Verder waren vooral de VS en in mindere mate in Euro pa de bedrijfsresultaten lag dan in het eerste kwartaal vi 1990. VHP-leden wijzen cao bij V D af UTRECHT (ANP) - De ledcnj van de Vereniging van 1 Personeel bij V D wijzen het cao-resultaat af. Het aantal atv-dagen dat het hoger perso neel moet inleveren (tien tegen vier voor de overige werkne mers) is te hoog, de perioden voor herplaatsing te kort en er is geen garantie dat bij de ri ganisatie geen gedwongen ont slagen vallen, zo deelde, de VHP woensdag mee. De leden van de dienstenbonden FNV en CNV en de Unie BLHP hebben de cao en de afsp over de reddingsoperatie wel aanvaard. Na lang beraad kwa men V D en de drie bonden overeen terwille van het hers van de rendementspositie v de warenhuizen (16.000 werkne-J mers) dit jaar te volstaan met het uitbetalen van de prijscom pensatie, 2,5 procent. Het hi personeel moet tien atv-df inleveren, de rest vier dagen. Dit „nivellerende voorstel" schoot de VHP-leden in het verkeerde keelgat. AMSTERDAM (ANP) - Op een licht verdeelde Amsterdamse effectenbeurs met eerst wat da lende en later voor een deel her stellende koersen hebben de chemiefondsen Akzo en DSM het uitstekend gedaan. De lage re eerste-kwartaalresultaten van Akzo vielen de beurs erg mee. Onmiddellijk na de publi- katie rond 14.00 uur stoof de koers met een aantal guldens omhoog om op 117,30 te slui ten, ruim 5 meer dan het slot van dinsdag. Midden op de dag lag de prijs nog even op 111,80. De cijfers van Akzo misten hun uitwerking op collega DSM niet. Deze zakte aanvankelijk ook te rug, maar in de middag ging het ook hier crescendo. Het slot kwam 3 hoger op 112,70. Vol gende week donderdag publi ceert DSM de cijfers over het eer ste trimester. De omzetten van de twee chemiereuzen ontliepen elkaar weinig. Beide werden voor rond 53 miljoen verhan deld na Koninklijke Olie die op 123 miljoen uitkwam. De tota le aandelenomzet bleef met ƒ690 miljoen aan de matige kant. De andere hoofdfondsen hadden aanvankelijk wat te lijden onder de lagere dollar, maar een hos Wall street kon later weer w goedmaken. Koninklijke Olie en Unilever moesten licht terrein prijsgeven en elders was de stemming licht verdeeld. De ver schillen bleven in het algemeen onder 1. Internatio-Müller kon een eer der op de dag geboekte winst van 2 bij lange na niet vasthou den en sloot twee kwartjes hoger op 83. Hoogovens kon zich on danks de stakingsperikelen nog 0,40 opwerken naar 57,40. Bols won nog 1,30 op 21 Op de lokale markt stal BAM Holding de show. De forse winst stijging vorig jaar bezorgde het bouwfonds een opkikker van bij na 10 procent. De koers verhiel zich van ƒ81 naai' 89. F raar Boskalis, die donderdag het- jaarverslag presenteert, 1 0,70 vooruit op 16,20. 8 Smit Internationale werd 1,80 duurder op 59,80. Daarentegen moest Aalberts In dustries 10 procent prijs op 40,50. Otra was 5 op retour op 247 en Twentsche 1" werd 3,50 goedkoper op 122, Op de parallelmarkt werd Simac Techniek 0,40 lager g( deerd op 14,70. HENGELO (GPD) - Stork Ke tels in Hengelo heeft 1990 afge sloten met een nettowinst van 2 miljoen gulden, bijna drie keer zoveel als de 0,7 miljoen in 1989. Het resultaat voor belastingen nam toe van 0,7 tot 3,2 miljoen gulden. De resultaatsverbete ring is in belangrijke mate be reikt door een goede orderpor tefeuille en het doorwerken van maatregelen tot verbetering van logistiek en efficiency, al dus directeur H. Wagter woens dag. Het aantal medewerkers daalde met vijftig tot 786. Stork Ketels heeft de goede ont wikkeling van de orderont vangst kunnen continueren. Het afgelopen jaar is voor 209 mil joen aan opdrachten ontvangen, in 1989 voor ƒ481 min, maar daarbij was de grote opdracht voor de Hemwegcentrale in Ara sterdam. De directie noemt de orderontvangst bevredigend, De ontwikkelingen van de inter nationale markt maken de voor uitzichten voor de te verwach ten orderontvangst onzeker, al dus de directie. Gelet op de om vang en samenstelling van de or derportefeuille voorziet zij voor dit jaar „tenminste een handha ving van het resultaat op het ni veau van 1990". Stork Ketels is een zelfstandige; onderneming. Aandeelhouders: met elk een belang van eenderde zijn Stork, Deutsche Babcocken de Nederlandse overheid. Voor-' gesteld wordt de nettowinst over 1990 toe te voegen aan de reserves. Bankpapier Op 25 apr 1991 (tot 17.00 uur) hanteert het GWK de volgende advieskoersen voor het inwisselen resp. aankopen van buiten lands geld Prijzen van gisteren 14 00 uur Goud 22,050-22,650, vorige 22,450- 23.050 bewerkt 24.250 laten, vorige 24,650 laten. Zilver 210-280, voiige 215-285 be werkt 320 laten, vorige 330 laten Haal gratis de informatieve ALNO brochure bij: GOES: De Jager Tolhoek Houtkade 7 tel. 01100-21250. MIDDELBURG: De Jager Tolhoek Lange Noordstraat 67 tel. 01180-36254. TERNEUZEN: Bouwvoorl. de Hoop Schuttershofweg 32 tel. 01150-80315. Advertentie Kijk naar de lijnvoering van het kook centrum en de afwisseling in de lijnen van de verschillende elementen. Dat is één van de toepassingen van het ALNO Vario-Systeem. Laat u adviseren door de ALNO vakman. Wereldklasse die u toekomt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 6