Minimumloon moet fors omlaag Kinderen op de bres voor zwaluw Vrouwen met dezelfde opleiding als mannen kiezen mindere banen ...en in europa M M M M i M1111111111111111 Mandela teleurgesteld Rechter: vervanging erloren OV-kaart binnen twee weken iritiek op manier dekken staatsschuld Rekenkamer levert binnen- en buitenland het weer in zeeland Minister Andriessen in interview: Hoeveel blijft er Over van Uw eigen Keukenid DONDERDAG 25 APRIL 1991 FFFFf Vandaag Vandaag wordt het weer boven de regio grotendeels beheerst door een hogedrukuitloper. Het centrum van deze rug treffen we boven Scandinavië aan en heeft inmiddels een kerndruk van 1031 mb. Als tegenhanger fun geert een langgerekt lagedruk gebied dat zich uitstrekt van Zuid-Frankrijk tot aan IJsland. Tussen deze beide systemen in staat een zuidoostelijke stro ming waarmee licht onstabiele lucht wordt aangevoerd. Dit houdt in dat we vandaag gecon fronteerd worden met opklarin gen afgewisseld door stapeliool- ken. De kans dat ze uitgroeien is wel aanzwezig, maar niet echt groot. Als het een beetje meezit verloopt de dag zonder neer slag. De temperatuur is sterk af hankelijk van het al dan niet voorkomen van opklaringen, gemiddeld mogen we rekenen op, een graad of dertien. De wind vandaag is eerst matig, maar neemt onder invloed van het la gedrukgebied toe tot vrij krach tig. kunnen vallen. De temperatuur is vrij standvastig en handhaaft zich zo rond de 13 graden. Mati ge tot vrij krachtige wind. Voor zaterdag tot en met maan dag: Wisselvallig en van tijd tot tijd regen. 26 april Zon Maan ZON EN MAAN op 0621 op 1839 onder 2055 onder 0459 Hoog water uur cm uur cm Donderdag, 25 ap ril Vlissingen .12.46 203 Terneuzen 13.06 226 Bath 01.25 229 13.55 268 Roompot-buiten 12.55 154 Zierikzee 01.35 123 14.15 158 Yerseke 01.45 140 14.20 177 Philipsdam-West 01.45 132 14.30 168 Vrijdag, 26 april cm uur cm Vlissingen 01.06 187 13.25 215 Terneuzen 01.21 211 13.48 238 Bath 02.17 253 14.47 282 Roompot-buiten 01.05 133 13.35 162 Zierikzee 02.40 136 15.15 161 Yerseke 02.45 155 15 10 182 Philipsdam-West 02.55 145 15.30 173 Nautisch bericht t-aag water Wind: oost tot zuidoost 3 tot 4. la ter 4 tot 5 Bft. Zicht: matig. Tem peratuur kustwater: 9 graden. Afwijking waterstanden: enige decimeters verlaging. Maximum golfhoogte monding Scheldes: minder dan een halve meter. Vooruitzichten Voor morgen: Een gedeelte van de depressie gaat ervoor zorgen dat er meer beioolking zal zijn. De kans op neerslag is nog niet grootmaar er zou ivat regen Donderdag. 25 april Vlissingen 06,46 206 19.10 180 Terneuzen 07.11 220 19.35 194 Bath 08:06 246 20.32 223 Roompot-buiten 06,55 156 19.35 129 Zierikzee 07.55 163 20.35 .138 Yerseke 07,55 174 20.35 149 Philipsdam-West 07.55 171 20.30 146 uur cm uur cm Vrijdag, 26 april Vlissingen 07.35 217 19.56 187 Terneuzen 08.00 232 20.18 202 Bath 09.03 261 21.20 232 Roompot-buiten 07.40 159 20.05 132 Zierikzee 08.50 166 21.20 138 Yerseke 08.55 178 21.20 151 Philipsdam-West 0850 173 21.15 146 Vooruitzichten Weersvooruitzichten geldig tot en met vrijdag: Canarische Eilanden en Madei ra: Perioden met zon. Middag- temperatuur van 20 tot 24 gra den. Marokko: Droog en overwegend zonnig. Middagtemperatuur van 19 graden tot 22 graden. Spanje: In het zuiden droog en flinke perioden met zon. In het noorden meer bewolking en af en toe regen. Middagtempera tuur van 16 tot 19 graden. Portugal: Flinke perioden met zon, maar ook mogelijk een bui. Middagtemperatuur van 16 gra den in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Frankrijk: Donderdag in het westen veel bewolking en af en toe regen, maar in het noordoos ten droog en perioden met zon. Vrijdag veel bewolking en'af en toe regen. Middagtemperatuur 11 tot 16 graden. Corsica en Sardinië: Perioden met zon, maar vrijdag kans op buien. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Zwitserland: Donderdag perio den met zon, vrijdag veel bewol king en af en toe regen. Middag temperatuur ongeveer 13 gra den. Oostenrijk: PeHoden met zon, maar kans op een bui. Middag temperatuur ongeveer 10 gra den. Italië: Donderdag perioden met zon en langs de Adriatische kust nog kans op een bui. Vrijdag meer bewolking en enkele buien. Middagtemperatuur van 15 tot 18 graden. Joegoslavië: Enkele buien. Langs de Adriatische kust ook perioden met zon. Middagtem peratuur van 14 tot 17 graden. Griekenland en de Turkse west en zuidkust: Flinke perioden met zon, maar donderdag in het noorden van Griekenland nog kans op een bui. Middagtempe ratuur ongeveer 17 graden. Tunesië: Perioden met zon, maar vrijdag meer bewolking en kans op een bui. Middagtempe ratuur langs de kust ongeveer 20 graden. België en Luxemburg: Donder dag perioden met zon, vrijdag meer bewolking en kans op eni ge regen. Duitsland: Donderdag perioden met zon en in het oosten nog kans op een bui. Vrijdag in het zuidwesten toenemende bewol king gevolgd regen. Britse Eilanden: Af en toe zon en buien. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Wèerrapporten 24 april S uur °C Amsterdam mist 2 Aberdeen zwaar bew. 7 Athene zwaar bew. 15 Barcelona licht bew. 7 Berlijn zwaar bew. 7 Budapest zwaar bew. 6 Bordeaux licht bew. 6 Brussel zwaar bew. 2 Cyprus onbewolkt 19 Dublin zwaar bew. 7 Frankfurt zwaar bew, 5 Genève onbewolkt 0 Helsinki zwaar bew. 2 Innsbruck zwaar bew. wf? Istanbul zwaar bew, 9 Klagénfurt zwaar bew, 2 Kopenhagen grondmist 4 Las Palmas half bew 17 Lissabon licht bew. 10 Locarno onbewolkt 3 Londen zwaar bew. 7 Luxemburg licht bew. 0 Madrid licht bew. 2 Malaga onbewolkt 8 Mallorca half bew. 5: Malta licht bew. 14 Moskou onbewolkt 2 München sneeuw 1 Nice onbewolkt 8 Oslo onbewolkt 3 Parijs mist 2 Praag grondmist 2 Rome licht bew. 6 Split zwaar bew. 12 Stockholm half bew. 5 Warschau licht bew. 4 Wenen regen 5 Zürlch zwaaebew. jli Tunis licht'bew. 9 DEN HAAG (ANP) - Verkleed als zwaluw proberen kinderen in politiek Den Haag geld los te krijgen voor de bescherming van hun 'soortgenoten'. In totaal hopen de 162 kinderen, daartoe aangezet door Vogelbescherming in Zeist, 135.000 gulden bijeen te brengen. Vogelbescherming voert dit jaar een campagne voor het behoud van de zwaluw in Nederland. De vereniging wil onderzoek gaan verrichten naar manieren om de huisvesting en voedselvoorzie ning van de zwaluwen te verbeteren. De verklede kinderen, afkomstig uit Hooge en Lage Zwaluwe, togen gisteren naar de ministeries van VROM (voor de gierzwa luw), Landbouw (boerenzwaluw) en Verkeer en Waterstaat (oe verzwaluw) om daar te vragen onderzoeken te betalen (foto Ray mond Rutting/ANP) AMSTERDAM (ANP) - ANC-leider Mandela (r), hier met de heer Horbach van het ministe rie van buitenlandse zaken, was gisteren even in Nederland. Mandela liet weten weinig ver trouwen meer te hebben in president De Klerk en teleurgesteld te zijn in het beleid van de Europese landen ten aanzien van Zuid-Afrika. Ook is hij ontgoocheld over het uitblijven van financiële steun die hem vorig jaar is toege zegd tijdens zijn bezoek aan Nederland. Mandela, op doorreis naar Londen, sprak giste ren ook met vertegenwoordigers van het Ko- mitee Zuidelijk Afrika (KZA) en van het ANC in Nederland. De zwarte leider heeft aan het KZA gezegd tot de overtuiging te zijn gekomen dat de Zuidarfi- kaanse president De Klerk „niet van goede wil" is. Hij wijst daarbij op het uitblijven van maatregelen om het geweld in te dammen (foto ANP) HAAG (GPD) - Minister ndriessen (economische za- vindt dat het minimum- fors omlaag moet. Het mi- iniumloon mag van de be- indsman zelfs beneden het ni- i van een bijstandsuitke- jgg komen. Mensen die dan lie- tr van een uitkering willen lijven genieten, moeten voor keus vWden gesteld: öf een an accepteren öf helemaal jets ontvangen. De minister eeft dit verklaard in een aaaggesprek met het dagblad irouw. Andriessen zegt het letterlijk zo: „De afweging behoort te zijn: er is een baan voor u en daarmee heeftudekeus: of die baan öf he lemaal niets. Waarom zou ie mand die niks mankeert thuis moeten blijven zitten? Op deze manier maken we het de bereke nende burger wel erg gemakke lijk". Met zijn uitspraken loopt An driessen alvast vooruit op de dis cussie in het kabinet over het "rapport van de Wetenschappe lijke Raad voor het Regerings beleid over het minimumloon. Het kabinet neemt een dezer da gen een standpunt in over de WRR-studie waarin onder meer wordt voorgesteld het mini mumloon te verlagen tot zeven tig procent van het huidige ni veau. Volgens Andriessen betekent ben verlaging van het minimum loon een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid. „Daar ge loof ik heilig in. Niet zozeer bij de bedrijven met een cao, als wel bij tal van bedrijven in de dienst verlening. Het gaat met name om banen waarvoor een betrek kelijk geringe scholing nodig is. Zeker niet het aangenaamste werk. Maar- voor de werkgele genheid zeker belangrijk. We zijn er met veel om-, her- en bij scholingsprojecten redelijk in geslaagd de werkgelegenheid aan de bovenkant op peil te hou den. Maar voor veel mensen die geen of weinig scholing hebben, is er te weinig werk. Dat pro bleem wordt alleen maar groter als we weten dat er jaarlijks 25.000 asielzoekers bij komen. Moeten we hen thuis laten zit ten? Nee, driewerf nee". Noodzaak Andriessen weet zeker dat het kabinet uiteindelijk voor verla ging van het minimumloon zal kiezen. Andriessen: „Tot drie keer toe is het niet gelukt het mi nimumloon te verlagen. De vier de keer moet het lukken, ook omdat de PvdA de noodzaak van een dergelijke operatie in ziet. Weliswaar verschillen Kok en ik nog van mening of het mi nimumloon beneden het uitke ringsniveau mag zakken, maar omdat we het over de richting en het principe eens zijn, is dat pro bleem op te lossen. Mij zul je niet horen praten over of zelfs drei gen met een kabinetscrisis. Wacht op onze daden, zou ik zeg gen". jEN HAAG (ANP) - De OV-stu- intenkaart BV moet bij ver ss, diefstal of verminking van istudenten-OV-jaarkaart bin twee weken na datum van invraag een nieuwe verstrek- [n, tenzij inmiddels is geble- en dat de aanspraak op studie- nanciering is vervallen. e ;at besliste president A.H. van «lden van de rechtbank in Den laag gisteren in het kort geding at.de Consumentenbond tegen {Staat der Nederlanden en de '/•studentenkaart BV had aan spannen. Van Delden stelde St twee weken redelijk is aan- de studenten een relatief loot financieel nadeel lijden als jde kaart gedurende langere jdmoeten missen. betreft hier immers een ïorgaans weinig draagkrach- Singen om toren Pisa USA (RTR/AFP) - De scheve to- van Pisa wordt van stalen dogen voorzien om instorting livoorkomen. De tien stalen ka- lelringen worden om het onder- te deel van de 800 jaar oude to- M geschoven. Daar is de druk let grootst. De ringen zullen la ar dit jaar worden aange richt. De toren is sinds januari 530 gesloten voor het publiek tmwege het instortingsgevaar. tig deel van de bevolking", aldus Van Delden. Dat de studerende een overeenkomst met de OV- Studentenkaart BV was aange gaan, waarin de BV een ruimere tijd heeft gekregen om een dupli caat te verstrekken, doet vol gens Van Delden niet ter zake. De student had immers geen an dere keus dan akkoord te gaan met de door de BV opgelegde voorwaarden, aldus Van Delden. De OV-studentenkaart BV stel de na de zitting te overwegen de studenten de vervangende kaart voortaan in Rotterdam te laten ophalen. Dat de kosten van een dergelijke reis voor studenten uit bijvoorbeeld Groningen, die juist hun kaart zijn verloren, een flinke aderlating is, maakte geen indruk op woordvoerder For- tuijn van de Studentenkaart BV. De Consumentenbond beti telde de overweging van de BV als het zoveelste trucje om het studenten moeilijk te maken een vervangende kaart te ver krijgen. De Landelijke Studenten Vak bond LSVB heeft zich in een reactie ingenomen getoond met de uitspraak van de rechter. De bond is „blij" dat de uitzonde ringspositie van studenten ten op zichte van 'gewone' OV- kaarthouders nu sterk is ver minderd. „Het is goed dat in de ze onrechtvaardige situatie nu enige verandering komt", aldus voorzitter Giesberts. JEN HAAG (GPD) - De Tweede lanter heeft te weinig inzicht in limanier waarop de minister jan Financiën de staatsschuld inanciert. Bovendien is het de faag of het tot nu toe door de kwindsman gevoerde finan- Hringsbeleid wel het juiste is. KI stelt de Algemene Rekenka- ncr, het onafhankelijke contro- k-instituut voor rijksuitgaven, a een gisteren verschenen rap- Rrt. te staatsschuld beliep eind vo- fejaar 318 miljard gulden. Aan ünte betaalde het rijk 23 miljard jtlen, 12 procent van de totale Isuitgaven. Er moest voor 43 ailjard gulden opnieuw geleend ilotorrijder rijdt «et walkman tegen fandweerauto op APELLE A/D IJSSEL (ANP) - let dragen van een walkman is in 22-jarige motorrijder uit jeuwerkerk aan den IJssel mcnsdag fataal geworden, kman botste op de Abraham Rijckevorselweg in Capelle inden IJssel tegen een brand- Wauto, die met zwaailicht en tene op weg was naar een <nnd. Het ongeluk gebeurde ®i de brandweerauto linksaf ong. De tegemoet komende fltorrijder reed met grote shel- •idop de brandweerauto in. De an overleed ter plaatse. De po- ie van Capelle vermoedt dat 'ide sirene niet heeft gehoord. worden om de schuld te financie ren. De helft van dat bedrag was nodig om oude leningen af te los sen. Volgens de Rekenkamer krijgt de Kamer nu wel informatie over de staatsschuld maar daarbij gaat het altijd om de omvang van de schuld en de rentekosten. Het financieringsbeleid van de minister komt eigenlijk niet aan de orde. Doelstellingen, rand voorwaarden en instrumenten van dat beleid kan de Kamer zo niet goed beoordelen. De contro le op het beleid wordt daarmee geschaad. In het rapport stelt de Algemene Rekenkamer dat het financie ringsbeleid van Financiën er tot nu toe op gericht is risico's te mijden. Zo wordt niet geleend in buitenlandse valuta, worden geen kortlopende leningen aan gegaan en ook geen leningen met een variabele rente. De Rekenkamer meent dat ook bekeken moet worden of door andere financieringsvormen de kosten laag, en mogelijk nog la ger dan nu, gehouden kunnen worden. Dat zou met het parle ment besproken moeten wor den. Het kan dan gaan om zaken als: verlenging van de looptijd van leningen, lenen in het bui tenland, lenen in vreemde valu ta. In een reactie op de stellingen van de Rekenkamer heeft minis ter Kok (financiën) een notitie over de problematiek voor de Kamer beloofd, waarin alle as pecten aan de orde komen. li Filipijnen leggen beslag op 900 min van Marcos MANILA (RTR) - Na vijf jaar speuren heeft de Filipijnse rege ling de hand gelegd op circa 900 miljoen gulden aan tegoeden van de verdreven dictator Fer dinand Marcos. David Castro, voorzitter van de commissie die Marcos' bezittingen moet op sporen (PCGG), deelde dit woensdag mee in Manila. Het gaat om onroerend goed, kunstwerken, zilverwaren en aandelen van de familie Marcos en hun zakenvrienden. De mees te spullen kreeg de PCGG terug van zakenlieden die als stro mannen voor Marcos fungeer den. De regering is nog op het spoor van bankrekeningen van de fa milie Marcos in Zwitserland en Hong Kong ter waarde van resp. 700 en 400 miljoen gulden. Vol gens de commissie, die in 1986 na de val van Marcos is ingesteld om zijn bezittingen op te sporen, heeft de familie en haai' trawan ten circa 20 miljard gulden van het land gestolen gedurende zijn 20-jarig bewind. Een deel van Marcos' rijkdom zou begraven zijn op een onbekende plaats na bij een mausoleum van de fami lie op het Filipijnse eiland Leyte. ver. Het ligt veeleer aan de vrouwen zelf. Zij kiezen eerder voor banen die minder tijd, moeite en inspanning vergen. Dit zijn de voornaamste conclu sies uit een onderzoek van drs. K. Sanders, die op dit onderwerp op 2 mei aan de Rijksuniversi teit in Groningen hoopt te pro moveren tot doctor in de psy chologische, pedagogische en sociologische wetenschappen. De promovenda bekeek waar 741 vrouwen en mannen een half jaar na het behalen van hun di ploma in het hoger technisch on derwijs of HEAO terecht waren gekomen. Tevens ging zij na wat de voorkeuren waren van 240 vrouwen uit dit type onderwijs en die van werkgevers. Gebleken is dat vrouwen in lage re functies terecht kwamen dan hun mannelijke studiegenoten. Zij ontvingen daardoor minder salaris, kregen minder verant woordelijkheid en minder zelf- standgheid in hun baan, Werk gevers blijken volgens mevrouw Sanders weliswaar een lichte voorkeur te hebben voor man nen in functies die veel betrok kenheid vergen, maar voor an dere functies stellen zij mannen en vrouwen op één lijn. De promovenda constateert gro te verschillen onder vrouwen in hun streven naai1 een carrière. Ambitieuze vrouwen doen niet onder voor hun mannelijk colle ga's bij het begin van hun werk zame loopbaan, maar veel vrou wen hebben veel liever functies die hun minder verantwoor delijkheid opleggen. Dit aspect verdient volgens me vrouw Sanders veel meer aan dacht. Kennelijk is de keuze van de vrouw tussen een carrière en kinderen nog steeds erg moei lijk. Daarom zal de overheid vol gens haar maatregelen moeten nemen op het gebied van kinder opvang en ouderschapsfacilitei ten. Op de Nederlandse arbeids markt. zo constateert de promo venda in haar proefschrift, is nog steeds sprake van een grote on gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In 1988 verrichtte 37 procent van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar betaalde arbeid, terwijl het per centage bij de mannen 78 be droeg. GRONINGEN (ANP) - Vrouwen met eenzelfde hogere opleiding als mannen komen op het werk in mindere posities terecht. Dat heeft nauwelijks iets te maken met de voorkeur van de werkge- Advertentie Massee Zn. Verrijn Stuartweg 8, Goes, v tel. 01 100 - 2 12 22 Woonvizier Zeeland Korte Geere 20, Middelburg, tel.01180.-137 04 Wij zeggen niet zo gauw "kan niettegen aparte ideeën. Het SieMaticpro gramma omvat 1.001 moge lijkheden om elke keuken te kunnen ontwerpen. In 14 prijsklassen Zo krijgt u precies de keuken die u wilt. In het gratis SieMatic keukenideeënboek vindt u ruim ISO pagina 's inspiratie voor uw eigen keuken. SieMatic 't Liefst een SieMatic. bewolking mlTlllllMb 8neeuw u. al en toe regen onweer een bul sneeuw opklaringen windrichting hagel mist l_ lage-druk zonnig mistbanken H ho ge-druk ii i *%ii 11 kou-front verplaalslnas- richting -1000- In minibaren 19 temperatuur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 5