Bedenkingen tegen adviesdienst wSk In Oostburg geen bodemvervuiling die aanpak behoeft Koninginnedag in de Axelse kernen Terug in de schoolbanken Reconstructie Philipsplein Wijkentoernooi van VV Koewacht Vergroting budget Welzijn Ouderen werkt besparend Geen oplossing probleem terrein Cruson Breskens streek 14 'Straks adviseert iedereen iedereen bij waterschappen' DONDERDAG 25 APRIL 1991 TERNEUZEN - Onder de hoofd ingelanden van het waterschap De Drie Ambachten zijn beden kingen ontstaan over de perso nele en taakuitbreiding van het Coördinatie-overleg Advies dienst Zeeuws-Vlaamse Water schappen (CAZW). Hoofdinge land ing J. J. Huigh zei woens dag tijdens de algemene verga dering 'geschrokken' te zijn van de 'kwantitatieve en kwalita tieve omvang' die de dienst krijgt aangemeten. „Straks ad viseert iedereen iedereen", waarschuwde Huigh. De oud-directeur openbare werken van de gemeente Ter- neuzen baseert zijn 'voorgevoe lens' op de voortgangsrapporta ge over de 'interwaterschappe- lijke samenwerking in Zeeuwsch-Vlaanderen voor het ontwikkelen van een samenhan gend oppervlaktewaterbeheer'. Het waterschap heeft voor het 'bemensen' van de Adviesdienst een aantal deskundigen aange trokken voor een 'zo doeltref fend en efficiënt mogelijke taak uitoefening'. Huigh zette zijn vraagtekens bij deze ontwikkeling. „Toen er nog werd gesproken over een moge lijke fusie van de Zeeuw-Vlaam se waterschappen, werd door de tegenstanders onder meer opge worpen dat de waterschappen genoeg deskundigheid in huis hebben om op eigen kracht te kunnen functioneren. En nu worden er van alle kanten aca demici binnengehaald. Dan is één waterschap voor Zeeuwsch- Vlaanderen misschien zo gek nog niet.' Dat is waarschijnlijk goedkoper dan het aantrekken van deskundigen voor de Ad viesdienst". aldus de hoofdinge land. OOSTBURG - In de gemeente Oostburg zijn geen terreinen waar bodemvervuiling direct moet worden aangepakt. Dat vertelde wethouder A. de Feij- ter woensdagmorgen tijdens de commissievergadering openba re werken. „Voor zover bij ons bekend", hield De Feijter een slag om de arm. „Want we we ten niet precies wat er zit." De commissie ging, voor een tweede maal, in op het milieube leidsplan. Volgens J. de Vries (PvdA) loopt de uitvoer van het actiepuntenplan van dit jaar geen gevaar. „De gevolgen van de tussenbalans maakt het ons niet gemakkelijk. Voor 1992 we ten we dan ook niet wat er te ver spijkeren valt", aldus De Vries. J. Quist vond dan ook dat de ma te van urgentie in punten moet Bingo - Het plaatselijke feest en activiteitencomité houdt vrijdag 3 mei een bingo in het verenigingsgebouw Hof ter Nes set Er worden tien ronden ge speeld. Daarnaast is er een ver loting. Aanvang 20.00 uur. AXEL - Met klokgelui om kwart over acht 's ochtends wordt in Axel, Koewacht en Zuiddorpe dinsdag 30 april tra ditiegetrouw het startsein gege ven voor een reeks van activi teiten op koninginnedag. Het zwaartepunt van de feestelijk heden ligt in de kern Axel. Tussen 8.30 en 9 uur worden de schoolkinderen onder begelei ding van de Showband Jong Axel en Drumfanfare Hosanna opgehaald en naar de Markt ge bracht. Daar begint om even over negenen de ballonnenwed strijd, gevolgd door het zingen van het nationaal en Zeeuws- Vlaams volkslied. Poppenkast Opgepast geeft tussen 9.45 en 10.30 in cultureel centrum De Halle een voorstelling voor de kleuters. In het Burchthof (aan de Burchtlaan) geeft een groep 55-plussers vanaf 10 uur een voorstelling volksdansen. Daar naast is er tot 12 uur een Vlaam se kermis bij het stadhuis. Op de Noordstraatpromenade wordt van 13 tot 17 uur een rommel markt gehouden voor jong en oud. De groepen 7 en 8 van de Axelse basisscholen binden tus sen 16 en 18 uur met elkaar de strijd aan in het wagenrennen op het Kennedyplein. Het oranje feest stapt omstreeks 20.30 uur de slotfase binnen met een op treden van Showkorps Thalia en een lampionoptocht door het centrum. Koewacht De jeugd van Koewacht begint vanaf 8.30 uur met het versieren van fietsen op het plein bij basis school De Eikelaar Onder muzi kale begeleiding van Eendracht Maakt Macht vertrekt het bonte Mgr Ernst dient Heilig Vormsel toe in Westdorpe WESTDORPE - De bisschop van Breda, mgr H. Ernst, dient zaterdag 27 april he't Heilig Vormsel toe aan de kinderen van de groepen 7 en 8 van basis school De Kreeke in Westdorpe. Voorganger in deze dienst (aan vang 19.00 uur) is pastoor Miel Erpelinck. De dienst heeft als thema 'Vorm geven aan je leven' en wordt door de 19 vormelingen verzorgd. Voorafgaand brengen zij de dag samen door in Gent, waar ze onder meer de St. Baafs en het Gravensteen zullen be zoeken. Na de gezamenlijke maaltijd volgt de dienstin de pa rochiekerk van Westdorpe. Zuiddorpe Volgens dijkgraaf W. A. Gosse- laar is de huidige opzet van de Adviesdienst evenwel noodza kelijk voor een flexibel interwa- terschappelijk beheer van het oppervlaktewater. „Dit is de meeste efficiënte vorm", lichtte Gosselaar het standpunt van het dagelijks bestuur toe. „De gespecialiseerde medewerkers zijn zo vrij inzetbaar voor hetzij De Drie Ambachten, hetzij Het Hulster Ambacht of het Vrije van Sluis. Deze organisatie werkt veel optimaler dan wan neer ieder waterschap afzonder lijk z'n deskundigen zou loslaten op een lastige kwestie. Het gaat om integraal waterbeheer. En we breiden de Adviesdienst niet verder uit dan het aantal men sen waarmee u in één van de vo rige vergaderingen accoord bent gegaan", pareerde de dijkgraaf de twijfels van Huigh. Het waterschap heeft het pro vinciebestuur gevraagd het col lege van Axel alsnog te bewegen een rioleringstelsel aan te léggen onder de Hulsterseweg. Burge meester en wethouders hebben aangegeven dit voorlopig niet van plan te zijn, reden voor De Drie Ambachten het geschil nu via de provincie te spelen. Vol- worden aangegeven. C. Bolijn (D T) vond dat er meer bekend heid moet worden gegeven aan de milieu-klachten-telefoon en dat er te weinig aan honden uit- laatplaatsen is gedaan. Zij had verder de indruk dat de makke lijke zaken worden aangepakt en de moeilijke steeds worden opgeschoven. De Feijter was het met haar eens dat wat de tele foon betreft er snel actie moet worden genomen. „Maar het is niet alleen zaak om de klachten te ontvangen, maar daarop moet ook actie worden onderno men." De commissie planologie had zo haar bedenkingen tegen het compromis tussen de gemeente en het bedrijf van Vermeulen in Breskens. Het compromis om vat dat rond het terrein, in plaats van 10 meter groen, slechts anderhalve tot twee me ter groen komt. J. de Vries vond dat een heel mager bod. Ook de andere leden van de commissie waren er niet blij mee. „Ik zou er niet intrappen", stelde De Vries met het oog op precedentwer king. Dames op gevorderde leeftijd laten zich door de leerlingen Corinne Haeck (links) en Mirjam Verherbrugge van de Breskense school Op de Bres uitleg geven over het computergebruik foto Camile Schelstraete) BRESKENS - Terwijl de meeste basisschool leerlingen woensdagmiddag vrij waren, gin gen zeventien oudere dames terug naar school. De vrouwen, van de vrij evangelische vereniging, waren te gast op de christelijke basisschool 'Op de Bres' te Breskens. Aanlei ding voor het bezoek was een inleiding die di recteur Chris Dingemanse eerder voor de ver eniging verzorgde. De vrouwen konden de veranderingen, die de afgelopen tientallen ja ren op school hebben plaatsgevonden nu met eigen ogen zien. „Ze vielen van de ene verba zing in de andere", vertelde Dingemanse na het bezoek. Voor sommige vrouwen was het ook al 70 jaar geleden dat ze een school aan de binnenkant hadden gezien. Kleuterklassen kenden ze niet, terwijl nu on der andere een zand- e,n watertafel en een stem- pelhoek aanwezig zijn. Hilariteit was er ook toen de gasten de minitoiletjes aanschouwden. De vrouwen werden in groepjes verdeeld en on der leiding van Nico Bron, Ferry Moll, Mirjam Verherbruge en Corinne Haeck rondgeleid in school. Men nam plaats achter de computer, maakte kennis met het werken met koptele foons en keek de ogen uit in de diverse hoeken (ontdekhoek, meet- en weeghoek enzovoort) die de school bezit. Dingemanse vertelde wat de basisschool inhoudt. Ook het feit dat er meer individueel en spelenderwijs les wordt ge geven was in de tijd dat de vrouwen, de oudste was 83 jaar, naar school gingen ondenkbaar. Hun conclusie was dan ook dat er veel veran derd was en dat het kennelijk ook werkt. gezelschap om 9.45 uur voor een Optocht door de straten van Koewacht. De groepen één, twee en drie van De Eikelaar worden nadien (aanvang 10.30 uur) ge trakteerd op een optreden van de Hulster komediant Frances co di Creatore (Frans de Schep per). Voor de jeugd van acht tot vijftien jaar is er in De Vla schaard een play-backshow. 's Middags is er op het terrein van W Koewacht een fietsenrally en kinderspelen. Voor de ouderen wordt in café De Oude Molen een kloefkesschieting gehouden en een bingo in De Vlaschaard. Ter afsluiting begint om 20.30 uur het oranjebal in het gemeen schapscentrum. Het'oranjecomité heeft voor de jeugd van Zuiddorpe onder meer een vossejacht georganiseerd. De start (bij goed weer) is om 14.00 uur bij 't Kaaike. Verder zijn er die middag ook drie ver schillende schietingen en een se- riekaartïng. Een play-backshow in 'tKaaike vanaf 19.00 vormt de afsluiting van het feest. Over slag viert koninginnedag 's avonds met een kaarting in 't Hoeksken en een optocht met drumband Concordia. Koninginnedag Sint Jansteen SINT-JANSTEEN - De konin ginnedagactiviteiten in Sint Jansteen, georganiseerd door het Oranjecomité, worden om 9.30 uur aangekondigd met klokgelui en het uithangen van de Nederlandse driekleur. Tege lijkertijd begint in cal'e Den Ou den Arend een kaarting in de spelsoorten bieden en jokeren. Om 9.45 uur verzamelt de Steen- se jeugd van de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool zich bij de gymzaal voor een lawaai-op- tocht, met versierde fietsen en steppen: De tocht eindigt op de speelplaats van de basisschool. Hier mogen de kinderen nog stoeptekenen. Voor de mooist versierde rijwielen zijn prijsjes beschikbaar De leerlingen uit de hogere groe pen van de basisschool starten om 10.00 uur vanaf de school voor een rattenjacht door het. dorp. 's Middags begint om 14.00 uur een fietsenrally. Inschrijven kan in café Den Ouden Arend. Van hieruit vertrekt men voor een tocht van ongeveer 15 kilo meter. De prijsuitreiking is om 17.00 uur. Om 14.30 uur staat er nog een trimkoers op het pro gramma. De activiteiten worden 's avonds afgesloten met een rondgang van de plaatselijke muziekvereniging Sint Jan. o 9 vSi Het Philipspleïn in Philippine gaal op de schop foto Camile Schelstraete.) PHILIPPINE - Met een bijna on gebruikelijke voortvarendheid is een begin gemaakt met de re- contructie van het Philipsplein in Philippine. De eerste fase, het verwijderen van de oude be strating, is al achter de rug. De versmalling van de rijbreedte in de Havenstraat zal pas in het laatste stadium gebeuren. Met name deze versmalling heeft bij de introductie van de plannen voor enige comotie onder de Ouderenbond - De afdeling Westdorpe van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) houdt vandaag, donderdag, haar jaarvergadering in zaal Concordia. Op het programma staan de gebruikelijke agenda punten, waaronder een be stuursverkiezing, aan de orde. Er worden drie nieuwe bestuurs leden gevraagd. landbouwers gezorgd. Men vreesde en vreest nu nog steeds dat de resterende rij breedte van vijf meter voor hun landbouwmachines onvoldoen de zal zijn. De plaatselijke horeca daarente gen is onverdeeld ingenomen met de opknapbeurt. Een van de vele restauranthouders: „Het zal het centrum van het dorp een stuk gezelliger maken en dat is voor ons uiteraard een goede zaak. We hopen wel, dat de re-, constructie helemaal klaar is 'voor het begin van het nieuwe mosselseizoen. Naar ik heb be grepen heeft de aannemer een dergelijke toezegging gedaan en voorlopig heb ik gezien het tem po waarin de zaak wordt aange pakt, geen aanleiding om daar aan te twijfelen." Voor de viering van Koninginne dag heeft de reconstructie geen gevolgen. Alle aanvankelijk voor het Philipsplein geplande activiteiten zullen worden ver legd naar het Vissersplein/Wa terpoortstraat. Dansavond - De katholieke bond van ouderen houdt zater dag een dansavond in het ge meenschapscentrum De Vla schaard. De muziek wordt ver zorgd door The Williams. Ieder een boven de 50 jaar is welkom. Aanvang 20.00 uur. Oud papier Leden van de voetbalvereniging RIA-W halen zaterdag 27 april oud papier op in Westdorpe. De rondgang be gint om 9.00 uur. Highway Band In café De Gravin in Westdorpe treedt za terdag 27 april de Highway Band op. Het live-muziekprogramma begint om 22.00 uur. gens het waterschap is een riool in het buitengebied noodzake lijk, omdat nog steeds op het op pervlaktewater wordt geloosd. De gemeente Axel meent even wel dat de aanlegkosten niet op wegen tegen het geringe aantal aansluitingen dat in het betref fende gebied gebruik kan maken van het riool, aldus wethouder J. M. van Schaik na afloop van de vergadering. Van Schaik maak te woensdag met de pet van hoofdingeland op duidelijk dat hij meer heil ziet in sceptictanks als tussenoplossing. De hoofdingelanden van de Drie Ambachten zijn accoord gegaan met het voorstel van het dage lijks bestuur een nieuwe rege ling aan te gaan met het Hulster Ambacht voor het spuien van overtollig oppervlaktewater uit een aantal aangrenzende pol ders op eikaars gemalen. Vanuit gedeelten van de polders Een- dragt. Hellegat en Willem IH wordt geloosd naar het Hulster Ambacht. Andersom wordt van uit het Hulster gebied in de zo merperiode uit de polder Groot Ferdinandus geloosd naar het beheersgebied van De Drie Am bachten. Snelheidsduivels geverbaliseerd OOSTBURG/SLUIS/EEDE - Bij snelheidscontroles in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn dinsdag 63 bestuurders gever baliseerd en woensdag zeven tig. Op alle gecontroleerde we gen geldt een maximum van 50 kilometer per uur. Dinsdagmorgen werd gecontro leerd aan de Rijksweg te Eede. 'Hier passeerden 223 voertuigen waarvan er 63 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid be droeg 103 kilometer per uur. Ook woensdag werd aan deze weg gemeten. Tussen 11.00 en 12.30 uur passeerden 192 auto's, waarvan er 52 bekeurd werden. De hoogst gemeten snelheid be droeg 98 kilometer per uur. In dé Bredestraat te Oostburg liepen 16 van de 280 gecontroleerde au tomobilisten een 'prent' op. De hoogste snelheid die werd geme ten was 80 kilometer per uur. Aan de Sint Annastraat te Sluis was de 'opbrengst' het geringst. Slechts twee van de 77 bestuur ders die daar tussen 10.30 en 11.00 uur passeerden reden te hard. Informatie metingen voor WOV-tracé HOEK De eigenaren en ge bruikers van landbouwpercelen op het tracé voor de Wester- schelde Oeververbinding oostelijk van Ellewoutsdijlc en Terneuzen - worden deze week geïnformeerd over de meetwerk- zaamheden die medewerkers van provinciale waterstaat de komende tijd gaan uitvoeren. Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop eventuele schade als gevolg van de metin gen wordt vergoed. Voor de eigenaren en gebruikers van grond in Zeeuwsch-Vlaan deren wordt morgen (vrijdag) om 9.00 uur een informatie-bij eenkomst gehouden in De Hoek se Rakkers in Hoek. Dinsdag werd in het kantoor van provinciale waterstaat in Mid delburg een soortgelijke bijeen komst belegd voor de landbou wers aan de noorkant van de Westerschelde. Namens provinciale waterstaat zijn vertegenwoordigd de heren J. C. van Houte, W. Notebaart, H. Manni en P. Kole en namens de gewestelijke raad voor Zeeland •van het landbouwschap ing P. H. Prins. Kinder-bingo - in het kader vart de koninginnedagfeesten houdt het feest- en activiteiten comité in Ossenisse dinsdag een kinder-bingo in het gemeen schapscentrum Hof ter Nesse. Er worden tien ronden gespeeld. In de pauze krijgen de kinderen li monade en na afloop worden ze getrakteerd op wafels. Het bin gofestijn begint om 14.30 uur. 's Avonds houdt de gaaibolclub De Dwarsliggers om 19.30 uur een Oranje-gaaibolwedstrijd in Hof ter Nesse. Aanvang 19.30 uur. Geslaagd - Aan de rijksuni versiteit van Utrecht is J. F. R de Wit uit Philippine geslaagd voor het doctoraal examen far macie. KOEWACHT - Na het succes van vorig'jaar houdt de voetbal vereniging Koewacht de ko mende weken voor de tweede keer een wijkentoernooi. Te vens worden als afsluiting van het voetbalseizoen enkele fees©- lijke activiteiten rond dit toer nooi op touw gezét. Speciaal hiervoor verrijst op het sport terrein aan de Berlaerstraat een grote feesttent. Aan het wijkentoernooi nemen tien teams deel, die ingedeeld in twee poules strijden om de hoog ste eer. In poule A komen uit: De Blauwe Hoek, de Nieuwe Wijk. 't Zand, Belgische Koewacht en Eikenhof. In poule B treden aan: De Nieuwstraat, Koewacht Bui tenlanders, De Wouterij. de Nieuwe Molen en het Straatje. Het toernooi begint maandag- aanstaande om 19.00 uur. De poulewedstrijden worden op vijf avonden afgewerkt. Na maandag komen de wijken op Koninginnedag en 3, 9 en 10'mei in de groee wei. Iedere avond staan er vier wedstrijden op het programma, Zaterdag 11 mei be ginnen vanaf 13,30 uur de plaat singswedstrijden. De aftrap voor de grote finale wordt om 15.30 uur verricht. Als eerste omlij stingsactiviteit kunnen belang stellende verenigingen en buur ten vrijdagavond 10 mei deelne men aan een quiz. Teams van vier deelnemers worden vanaf 20.30 uur in de feesttent aan de tand gevoeld over allerlei onder werpen. Voor de verenigingen is dit een goede gelegenheid om de kas te spekken want de eerste drie geklasseerde teams winnen geldprijzen. Zaterdag 11 mei besluit een bar becue het wijkentoernooi. Te vens worden de prijzen uitge- OOSTBURG - Wanneer 10.000 gulden van het flankerend ou derenbeleid bij het vast budget van de stichting welzijn voor ouderen (swo) in West Zeeuwsch-Vlaanderen zou be horen1, bespaart het samenwer kingsverband welzijnsbeleid zeker het dubbele aan kosten van het ambtelijk apparaat. Die opmerking maakte de voorzit ter van de SWO, P. van Westrie- nen, woensdagavond tijdens de behandeling van de begroting van de stichting. De stichting moet nu jaarlij les een beroep doen op het flanke rend beleid, wat veel admini stratieve rompslomp met zich meebrengt. De begroting voor volgend jaar en de jaarrekening- van vorig jaar werden door het algemeen bestuur van de stich ting goedgekeurd. Een meerder heid van het bestuur sprak zich verder uit voor een wijziging- van de bestuursstructuur van de stichting. Nu hebben achttien mensen zitting in het bestuur namens diverse organisaties. Het zittende bestuur vindt ook dat het een log apparaat is. Het voorstel is om het aantal be stuursleden terug te. brengen naar zeven. Vier leden zouden af komstig moeten zijn vanuit de bejaardenraad en drie op per soonlijke titel. Verder zou dat bestuur gebruik moeten maken van adviseurs. De bestuursleden waren het er over eens dat er een duidelijke taakomschrijving nodig is vreesde wel dat er naar schaj met vijf poten moet worden zocht. De bestuursleden moei vele actiever gaan optreden, wie krijg je daar voor?", lm', de vraag. Het bestuurslid Doens, liet niet veel heel v huidige structuur. „De afsta tussen het, dagelijks bestuur het algemeen bestuur is veel groot. Sommige bestuurd vinden het wel goed en a snappen de materie niet. Ook heb weieens het gevoel wat hier zit te doen. We komend om acht uur en gaan om elf, weg en zwaaien eens naar kaar", aldus Doens. H. Masclee namens de gemeei Sluis, vond dat men zichin buigen over hoe men in de to komst verder wil. Beleidsmai of uitvoerend. Over de nieur structuur wordt in een v vergadering opnieuw gepraat, Het bestuur van de SWO zal der zitting nemen in de p maraad van een lokale omror organisatie. De voorzitter ene functionaris worden elk 1 stookt door twee verschillen, stichtingen: de West Zeen® Vlaamde Omroepstichtingen, stichting Oostburgse Lok! Omroep. Beide proberen om, SWO in hun programmaraad krijgen. Een van de lokale ot roepen zal echter een zendv, gunning krijgen. Daarom ki gen beide organisaties c" brief. De SWO treedt pas toe! er één organisatie is. OOSTBURG - Er isniet direct een oplossing voorhanden om de problemen bij het Cruson- terrein aan de Westlandstraat te Breskens op te lossen. Op het terrein staan een leegstaande boerderij en een woning die, volgens de fractie van Dorpsbe langen Toerisme, door de jeugd wordt gebruikt als speel- en sloopobject. De kwestie kwam woensdagmorgen aan de orde tijdens de commissie open bare werken naar aanleiding van een brief van de fractie D T. Wethouder A. de Feijter wees de commissieleden er op dat het om particulier terrein gaat. „De eigenaar klaagt over vernielin gen van zijn eigendom", aldus de wethouder die beloofde dat er iets aan gedaan zal worden als de mogelijkheden er zijn. Volgens J. Carels (D T) is de schade ontstaan door storm van vorig jaar. „Kinderen kruipen op het dak en gooien met pannen naar andere kinderen en ze krui- Ds Van Meeuwen neemt afscheid van Hoek HOEK Zondag" 28 april zal ds W. J. van Meeuwen, na 35 jaar de hervormde gemeente van Hoek te hebben gediend, afscheid ne men tijdens een kerkdienst voor heel de hervormde ge meente en andere belangstel lenden en genodigden. Ds Van Meeuwen werd 26 februari 1956 als predikant in Hoek beves tigd. In de 35 jaar die hierop volgden werd hij een ver trouwd beeld in vele gezinnen in Hoek. Ook'heeft hij loyaal aan de Wieg gestaan van en vorm gegeven aan het 'samen op weg' proces met de gereformeerde kerk in Hoek. De komende dienst, de laatste die ds Van Meeuwen als dienstdoend predikant zal lei den, begint 's middags om half drie, Aan deze dienst zal mede werking worden verleend door onder anderen de kinderen en leiding van de zondagsschool (al die jaren was ds Van Meeuwen hiervan voorzitter) en het christelijk gemengd koor Hoek. Ook zullen enkele gastsprekers het woord tot de aanwezigen richten. Na de dienst kan persoonlijk af scheid worden genomen van de predikant en mevrouw M. W. van Meeuwen-van Geelen, die haar man al die jaren terzijde stond. Zij nam eerder deze week afscheid van de Hervormde Vrouwen Vereniging, die zij 35 jaar als voorzitster leidde. pen door de ramen waar m scherven in zitten", aldus C reis, die voorstelde om het U rein dan maar af te zetten zond toestemming. De Feijter zal pi beren om zo snel mogelijk ie doen. „Het dichttimmeren w het pand is misschien een ma! regel", aldus De Feijter. J. I Vries (PvdA) wist dat het hf moeilijk is om bouwval aand pakken. „We kennen dat op vê schillende plaatsen in de e meente." De Feijter maakte ook beken dat de definitieve tekening va de reconstructie van de Kerst! laan te Hoofdplaat gereed is,I de Kersenlaan wordt een flauï bocht ingebracht plus een dren pel. Verder wordt er een visue versmalling aangelegd. De afrastering rond de brandvi vers in Breskens zal vermoed lijk opnieuw worden neerges Het CDA liet eerder al weit voorstander te zijn van z ring en ook D T voelt daar va voor. „Er is een verschil metli voorbeeld 't Vestje in Oostbu Daar is de aanloop veel g In Breskens is kort en is men bij het water", aldus C. van D T. De buurtbewoners hielden enk le weken geleden een handtefi ningenactie om de afrasterii terug te krijgen. Om dat de rastering in zeer slechte st verkeerde werd deze een p maanden geleden weggehaa): De VVD'er J. Provoost merk op dat ook zijn fractie voor v( ligheid is. „Maar wat is gevas lijk", zo vroeg hij zich af. Besturendag rk Vrouwengilde in Biervliet TERNEUZEN - Het katholiek vrouwengilde van de provinei Zeeland houdt vandaag (doe derdag) een besturendag vo( de Zeeuwse afdelingen in cs De Landbouw te Biervliet. N het officiële bestuurlijke deelte is er een bestuursveiÜi zing waarbij de huidige proviu ciale voorzitter Marion Strik uit Terneuzen afscheid zal ut men en er een nieuwe voorziitt gekozen dient te worden. In de namiddag, na de lunclü er een lezing met aansluitend^ mogelijkheid tot het voeren va een discussie door de industrij pastor Wim Nabbe uit Terneil zen, waarbij het thema 'Open heid, verdraagzaamheid en 3 menwerking' centraal staat. D bijeenkomst begint om 10.' reikt, In de verwarmde feesttent klinkt vanaf 19,00 uur live mu ziek met enkele verrassingsop tredens. In de loop van deze feestelijke avond worden nog en kele jubilarissen gehuldigd en de beste speler van het afgelo pen voetbalseizoen van de VV Koewacht wordt bekendge maakt en in het zonnetje gezet. Als afsluiting van de festivitei ten kan de jeugd zondag "12 mei deelnemen aan een mini-play- back-show in de feesttent. De eerste artiesten in spé treden om 14.00 uur voor het voetlicht. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ons kantoor zal gesloten zijn op maandag 29 april a.s. en vrijdag 10 mei a.s. Wij zouden het op prijs stellen indien u hiermee rekening wilt houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 50