IMF-top wereldeconomie na Golf PZC 2 Rottum EG van alle Europeanen naderbij Koningin en prins naar deelstaten voormalige DDR janlabani opinie en achtergrond Verkiezing Eegje Schoo geen Nederlandse prestigezaak V erkiezingscampagne in Suriname begonnen Feest bij jan Laban DONDERDAG 25 APRIL 1991 (Van onze economische redacteur Marien van den Bosi De Nederlandse delegatie die komend weekeinde naar Washington vertrekt voor het halfjaarlijkse topberaad van het Internationaal Mone tair Fonds (IMF) en de Wereld bank, krijgt het iets drukker dan gebruikelijk. Naast de ge volgen van Golfcrisis, lagere economische groei, omwente lingen in Oost-Europa en de schuldenproblematiek van ont wikkelingslanden, moet er ook een 'lobby' gevoerd worden. Ditmaal om een Nederlandse kandidaat gekozen te krijgen in een leidinggevende functie van het ontwikkelingsfonds van de Wereldbank-groep. In Haagse kringen wordt het be lang van de verkiezing van voor malig minister van ontwikke lingssamenwerking, mevrouw Eegje Schoo, tot secretaris-ge neraal van het 'Development Committee' van de Wereldbank niet opgeblazen tot een presti- ge-zaak. De functie zou aanzien lijk minder prestigieus zijn dan die van president van de Her- stelbank voor Oost-Europa, waarvoor ex-minister Ruding kandidaat was gesteld. Maai- de huidige voorzitter van het christelijk werkgeversverbond NCW moest het afleggen tegen de rechterhand van de Franse president, Attali. De wonden in Den Haag zijn gelikt, maar nog niet geheeld. Belangrijker is echter de eerste topontmoeting van ministers van financiën en presidenten van centrale banken, voor Ne derland respectievelijk Wim Kok en Wim Duisenberg, sinds de oorlog in de Golf. Een oorlog die in de industrielanden heeft geleid tot een verlies aan ver trouwen van zowel consument als producent in de economie, en daardoor voor het jaar 1991 tot een aanzienlijk lagere economi sche groei zal zorgen dan in eer dere ramingen werd verwacht. Hoewel de verwachte stijging- van de olieprijzen erg is meege vallen en ook de recessie in de Angelsaksische landen (Enge land en de VS) minder 'diep' lijkt te gaan dan werd gevreesd, zal vooral het verminderde vertrou wen in de economie tot dat lage re groeiniveau leiden. Maai- de vooruitzichten zijn positief. Bij het IMF wordt voor 1991 nog altijd gerekend op een economi sche groei van 1,4 procent in de groep van alle 24 geïndustriali Gisteren werd bekend dat het Groningse provinciebe- stuur ertegen is dat de Wadde neilandjes Rottumeroog en Rot tumerplaat aan hun lot worden overgelaten. Zoals bekend, toil Rijkswaterstaat geen rijshout- schermen meer op het zand neerzetten en er geen helm meer planten. Zij is van mening dat de natuur maar haar gang moet gaan, waardoor de 'wandelen de' eilandjes vanzelf in de ooste lijke diepe vaargeulen zullen verdivijnen. Door zijn bezettingsactie van Rottumeroog heeft Hendrik To- xopeus, de zoon van de laatste strandvoogd, de aandacht op de onbekendste Waddeneilanden weten 'te vestigen. Journalisten lieten zich met snelle bootjes naar het actieterrein brengen en raakten ter plaatse meteen in de ban van het weidse natuur schoon. „Het uitzicht vanuit het Gerrit Jan Zwier op een hoogte gelegen vroegere ouderlijk huis van Toxopeus is bijna te indrukwekkend voor woorden', las ik bijvoorbeeld in een krantever slag. De zoon van de strandvoogd leidde de pers rond en haalde herinneringen op aan de tijd toen het gezin Toxopeus hier nog de scepter zwaaide. Hij is er van overtuigd dat het gebied met rijshout en helmgras behou den kan blijven. Gebeurt er niets, dan wordt het eilandje, weer de kale zandvlakte die het honderd jaar geleden was. „Je kimt dit stukje natuur toch niet zomaar laten verdwijnen?', hield Toxopeus de journalisten voor. „Er is immers al zo weinig natuur in Nederland'. Zo werd aan Rijkswaterstaat de zwarte piet doorgespeeld, een ambtelijke instantie die eigen lijk altijd al bezwaren heeft ge had tegen de kostbare onder houdswerkzaamheden op het zand van Rottum. Jan Wolkers liet 'zich in de media evenmin on betuigd. Twintig jaar geleden doolde hij een tijdje als een mo derne Robinson Crusoe over Rottumeiplaat rond, schelpen verzamelend en dijkjes bou wend. Na hem streek Godfried Bomans op het eilandje neer, die het in deze a-culturele omgeving knap moeilijk kreeg met het iso lement en het ongemak. Wolkers ontdekte er juist zijn grote band met de natuur; niet voor niets leeft hij nu alweer vele seerde landen. Dat was vorig jaar nog 2,1 procent en in 1989 bedroeg de groei 3,3 procent. Maar door betere perspectieven voor de Angelsaksische landen wordt voor 1992 alweer gerekend op een groei van 3 procent. Ook de inflatie in de geïndus trialiseerde wereld blijft volgens de IMF-ramingen net binnen de perken. In 1990 steeg de inflatie in de groep weliswaar van 4,3 procent (1989) naai- 5 procent, voornamelijk als gevolg van de olieprijzen die halverwege het jaar even tot grote hoogte ste gen. Maar voor 1991 wordt al weer met een lichte afname gere kend tot 4,8 procent, om in 1992 verder te zakken naar 3,9 pro cent. Het zijn natuurlijk maar ramin gen. die vallen of staan met af spraken tussen de lidstaten over het te voeren monetair en bud gettair beleid. Duitsland, maar ook Nederland, zijn voorstander van het voortzetten van een 'strak' monetair beleid, (met als gevolg onder meer een hoge ren testand.) om de inflatie binnen de perken te houden. Maar of de Verenigde Staten op dezelfde lijn zullen zitten, zal begin vol gende week uit het slotcommu niqué moeten blijken. Ook de maatregelen die door de Wereldbank-groep zijn genomen bij het uitbreken van de Golfcri sis zélf staan in Washington ter discussie. Interne maatregelen van de lidstaten, maar ook de in troductie van steunmaatregelen voor 'frontlijnlanden' die extra door de crisis werden getroffen. Van de fouten bij de eerste twee oliecrises was onder meer ge leerd dat de olieprijsstijgingen onmiddellijk aan de afnemers doorberekend moesten worden en de overheden niet op de een of andere manier de vraaguitval moesten proberen te compense ren. Die aanpak lijkt redelijk succes te hebben gehad. In ieder geval daalden de olieprijzen sneller dan verwacht tot een 're delijk' niveau. Ter discussie zal ook staan het al dan niet instandhouden van de 'Gulf Crisis Financial Coordina tion Group', die steun geeft aan extra getroffen landen als Egyp te, Turkije en Jordanië. Van de 15,7 miljard dollar die de lidsta ten hiervoor hebben vrijge maakt, is inmiddels 8,3 miljard uitgegeven. Verreweg het groot ste bedrag ging naar Egypte (3,4 miljard dollar), gevolgd door Turkije (1,3 miljard dollar) en Jordanië (600 miljoen dollar). De Nederlandse bijdrage aan de Crisis Groep is 63 miljoen dollar, een bedrag dat voor het grootste deel ten laste van de begroting voor ontwikkelingsamenwer king komt. Een van de vragen in Washing ton zal zijn de toekomst van deze crisis-groep als apart orgaan binnen de Wereldbank-groep. Vooral de Verenigde Staten - die gezien him militaire inspanning geen financiële bijdrage leveren maar wel de voorzitter - zouden zich sterk willen maken voor voortzetting. Europese landen, waaronder Nederland, lijken minder behoefte te hebben aan wéér een nieuwe bank of insti tuut en zouden de activiteiten verder liever via de bestaande kanalen willen leiden. Oost-Europa De meeste tijd zal ongetwijfeld besteed worden aan de nauwere samenwerking tussen IMF en de Oosteuropese landen. De be hoefte aan buitenlands kapitaal voor de Oosteuropese landen (exclusief de Sovjetunie) wordt voor 1991 door het IMF geschat op zo'n 20 miljard dollar. Het IMF zélf kan voor ongeveer een kwart in die behoefte voorzien, via de Wereldbank wordt een be drag van ongeveer 2 miljard dol lar vrijgemaakt en de nieuwe Bank voor Oost-Europa heeft zo'n tien miljard dollar voor de komende vijf jaar ter beschik king. Maar de andere helft moet particulier gefinancierd worden en de zorg is dan ook vooral ge richt op de traagheid waarmee die particuliere geldstroom naar Oost-Europa op gang komt. Hoéwei tot nu toe nauwelijks be trouwbare cijfers voorhanden waren over de economische si tuatie in de voormalige volksde mocratieën, zal het IMF probe ren de gemoederen wat op te jut ten met nogal optimistische ra mingen over de economische si tuatie in deze landen. Na een economische teruggang van 8,6 procent in 1990 wordt voor 1991 een verdere teruggang van 1,5 procent, maar in 1992 alweer een groei van plus 2,8 procent voor speld voor Oost-Europa. Ook met de inflatie zou het vol gens het IMF in deze landen de goede kant op gaan Dat wil zeg gen: na een inflatiepercentage van 150 in 1990 zou dat in 1991 al worden gehalveerd tot 78 en in 1992 'nog maar' 15 procent be dragen. De voortvarendheid waarmee de internationale lan- dengemeenschap de opbouw van Oost-Europa 'even' denkt aan te pakken, begint echter op andere fronten op weerstand te stuiten. Zo weigerde eerder deze week de groep van 130 internationale handelsbanken (Instituut voor Internationale Financiering, IIF) aan de oproep van de groep van 'donorlanden' van Polen (de 'Club van Parijs') gehoor te ge ven om te helpen de buitenland se schuldenlast van het land eenvoudigweg te halveren. Derde wereld Ook in Nederland is niet ieder een even gelukkig met dergelij ke voorkeursbehandelingen van Oosteuropese landen. Een be handeling die zelfs voor de arm ste ontwikkelingslanden niet is weggelegd. En de situatie in de ze 'schuldenlanden' in de Derde Wereld is nog steeds erg zorge lijk. Weliswaar was de economi sche groei in de groep van ont wikkelingslanden in de afgelo pen twee jaar positief (3,1 pro cent in 1989 en 1.5 in 1990), maar vanwege de doorgaans veel gro tere bevolkingsgroei is de groei per 'hoofd van de bevolking' ne gatief. De inflatie was hier ge middeld in de afgelopen twee jaar meer dan 100 procent, maar zal volgens het IMF zakken naar 40 procent in 1991 en 20 procent in 1992. Nederland is voorstander van het - in stapjes - volledig kwijt schelden van de schulden van een aantal zeer arme landen. Stapjes al naar gelang aan een aantal economische voorwaar den wordt voldaan. In de afgelo pen periode hebben overigens twee landen (Guyana en Hondu ras) hun internationale beta lingsachterstand weggewerkt en kunnen nu weer volop ge bruik maken van de faciliteiten van de Wereldbank Groep. Vijf landen (Zambia, Panama, Peru, Sierra Leone en Vietnam) zijn hard op weg in deze richting, maai- aan de andere kant zijn er drie landen bijgekomen die niet meer aan hun verplichtingen kumien voldoen: Dominicaanse Republiek, Zaïre en Irak. Ernsti ge probleemgevallen blijven lan den zonder een duidelijk cen traal gezag: Soedan, Liberia, So malië en Cambodja. jaren op Texel. Voor Wolkers is zijn bedreigde zandplaat „een flonkerende gesp in onze Wad dengordel van smaragd', die eeuwenlang met hand en tand verdedigd is tegen de liefdeloze Poseidon die alles blindelings verzwelgt met zijn zoutwater muil'. Helaas is Wolkers de zes tig al gepasseerd en dus te oud voor hel zware vak van strand voogd. Marten Toonder ln een ingezonden brief in een krant verscheen, schaart ook Jan Gerhard Toonder zich ach ter de doelstellingen van de Stichting Vrienden van Rottu meroog. Hij is de broer van Mar ten Toonder, de schepper van Heer Bommel en Tom Poes, maar wat in dit geval relevanter is, hij is de zoon van Marten Toonder sr., die een deel van zijn jeugd op Rottum heeft doorge bracht. In diens jonge jaren, zo schrijft Jan Gerhard, „heeft hij nog noest geholpen om de plaat van een gladde zandbank tot een zelfstandig eiland te verbou wen'. Zijn vader ivist ook menig ver haal te vertellen over de uit zichtloze woordenstrijd die de vroegere strandvoogd met Den Haag voerde over de aanleg van een stukje zeewering en een paar strekdammen. De zoon vindt het geen goed idee om de natuur maar haar gang te laten gaan: „Met dezelfde redenering was Zeeland allang één grote modderbrij en Hilversum een badplaats". Rijkswaterstaat zelf is natuurlijk de levende ontken ning van dit laat-maar-waaien- principe. De ware achtergrond is uiteraard dat men een paar grijpstuivers wil besparen. De vader van Marten en Jan Gerhard iverd later geen strand voogd, maar zeeman. Jan Ger hard, zo vertelde hij me eens, diende een tijdje onder hem als leerling-stuurman. Pas toen leerde hij zijn vader, die tot zijn achttiende maar een paar maanden per jaar in de thuisha ven voor anker ging, pas goed kennen. Jan Gerhard verruilde het roer algauw voor de pen en werd schrijver. Het grappige is dat beide mannen een mensen leeftijd later weer op professio nele wijze gingen samenwerken. De bejaarde vader wendde zich toen met ruim duizend handge schreven vellen tot zijn zoon, met het verzoek die met. een kri tisch oog te bekijken. Daar zijn twee boeken uit voortgekomen, waarvan het ene - 'De oudste ochtend', later herdoopt in 'Het meeuwenjong' - gewijd is aan de Rottumer tijd. (Van onze correspondent Hans de Bruijn in Brussel) Voor sommigen een nacht merrie, voor anderen een droom: een Europese Ge meenschap die vrijwel alle Europese landen omvat, het verenigde Europa in optima forma. Een EG met twintig, vierentwintig of misschien zelfs wel meer leden. En een uit zijn voegen barstende bu reaucratie, waarschuwen die van de nachtmerrie meteen. De EG heeft het nu al moeilijk genoeg met twaalf lidstaten die het lang niet over alles eens zijn, een moeizame be sluitvorming kennen en een logge Brusselse bureaucratie. Het debat over de omvorming tot een economische, monetai re en politieke unie verloopt ook zonder nieuwkomers, die nog aan de Europese geest moeten wennen, al niet erg gladjes. Moet je dan nu al gaan praten over een EG, waarbij in de Eu ropese ministerraden straks meer dan twintig bewindslie den hun zegje willen doen, waarbij dreumesen als Liech tenstein of Malta net zo hard mogen meepraten als Frank rijk, Duitsland of Groot-Brit- tannie? Waarbij vele miljoe nen 'Europese vreemdelingen' de Westeuropese arbeids markten overstromen? Tot nog toe stelde de Gemeen schap zich dan ook op het standpunt dat de adspirant- leden nog maar even geduld moesten hebben.. Eerst dien den de twaalf intern orde op zaken te stellen, en pas dan kon met mogelijke nieuwe le den gepraat worden. Dat zou dus zeker niet voor die magi sche datum van 1 januari 1993 het geval kunnen zijn. Toetredingsonderhandelin gen duren al' gauw een jaar of zes, zeven en feitelijke uitbrei ding van de Gemeenschap zou dan ook niet voor 2000 aan de orde zijn. Met dat verhaal wer den Turkije, Oostenrijk, Malta en Cyprus (die al aanvragen hebben ingediend) voorlopig buiten de deur gehouden. En de andere kandidaten wisten meteen waar ze aan toe waren. Dat gold vooral de Oosteuro peanen: Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen willen dol graag tot de EG toetreden. Van landen als Zweden. Noor wegen, Cyprus of Finland lij ken de aanvragen nog slechts een kwestie van tijd. Ook Joe goslavië, Liechtenstein en IJs land zijn potentiële EG-leden. Geen van hen wil tot 2000 wachten om toe te treden. In die landen moet dan ook verheugd gereageerd zijn op Nederlands EG-commissaris mr. Frans Andriessen foto Miguel Rojo/AFP) het voorstel van de Nederland se EG-commissaris mr. Frans Andriessen om al deze landen en landjes al binnen een tot twee jaar lid van de Europese Gemeenschap te maken. Geen volwaardig lid, maar een soort B-lid, dat wel aan tafel mag zitten maar niet over alle onderwepen even hard mag meepraten.. Andriessen sprak zelf van 'geaffilieerde leden', een woord waarvan een goede Ne derlandse vertaling ont breekt. Zij zouden ministers naar de EG-ministerraden mogen afvaardigen, leden aanwijzen voor het Europees Parlement en voor de Europe se Commissie, het dagelijks bestuur van de Gemeenschap dat nu met zeventien leden door velen al veel te groot wordt geacht. Maar zij zouden niet op alle terreinen mogen meedoen. Wel meepraten over het Euro pese buitenlands en veilig heidsbeleid, over monetaire kwesties, en zaken als trans port, energie en milieu. Maar niet over die onderwerpen waar hun economisch achter stand of eigenbelang een soe pele Europese besluitvorming- in de weg zou kunnen staan, zoals de landbouw of het socia le beleid. Stabiliteit Die beperking in het idee van Andriessen maakt al duidelijk dat hij vooral het oog heeft ge richt op de nieuwe democra tieën in Oost- en Midden-Eu ropa, zoals Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije. Het is van het grootste belang voor de politieke stabiliteit in die lan den dat zij al in een vroeg sta dium bij de Europese eenwor ding betrokken worden, vindt Andriessen. Dat geldt op den duur natuur lijk ook voor de landen van de Europese Vrijhandelsassocia tie EFTA (de Skandinavische landen, Oostenrijk en Zwitser land), maar dat zijn moderne markteconomieën die weinig moeite zullen hebben om zich in de EG in te passen. Maar de landen in Oost-Europa staan nog pas aan het begin van hun economische en politieke ont wikkelingen. De EG doet van alles om ze daarbij te steunen: via tiental len miljarden guldens aan eco nomische steun, via de nieuwe Europese Bank voor Recon structie en Ontwikkeling en rechtstreeks uit de EG-kas. Tegelijk wordt met alle Oost europese landen onderhan deld over zg. associatie-ak koorden, die hen toegang tot de Europese markt en meer voordelen moeten bieden. Verwachtingen Maar het gaat slecht in die lan den en er moet dus meer ge daan worden om het econo misch herstel en het democra tiseringsproces te redden. Er is meer hulp nodig, en vooral meer westers investeringen. De Oosteuropeanen zelf heb ben dan ook al te kennen gege ven dat zij de associatieover eenkomsten onvoldoende vin den en ook Andriessen is daar nu van overtuigd geraakt. En dus ook de Europese Com missie, want het is niet aanne melijk dat hij zulke uitspraken volledig op eigen houtje doet. Daarvoor wekken zij teveel verwachtingen bij de betrok ken landen. En alleen daarom al zijn zij omstreden. Ook al wijzen de EG-lidstaten de ideeën van Andriessen af, dan weten de kandidaat-leden nu dat er meer te halen valt. De EG kan het zich niet meer veroorloven hen bruusk te we ren. De twaalf zullen dus in hun interne discussie over de economische, monetaire en politieke unie een manier moeten vinden om de rest van de Europeanen niet het gevoel te geven dat zij pas worden toegelaten tot de grote-men- sengemeenschap als zij alles wat in Brussel is voorgekauwd zonder meer slikken. (Van onze verslaggeefster Canne Neefjes Het bezoek van koningin Beatrix aan de deelsta ten van de voormalige DDR is bemoedigend voor de inwoners. Haar komst bewijst dat de vroe gere Oostduitsers nu in een vrij. Europees land leven. We heb ben veel vertrouwen in haar be zoek. Ze is geïnteresseerd in maatschappelijke problemen. En ze praat niet alleen met poli tici, maar ook met mensen op de werkvloer", zegt dr. K.J. Citron, de Duitse ambassadeur in Ne derland. Koningin Beatrix is het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek brengt aan de voormali ge DDR. Samen met prins Claus reist zij vandaag (donderdag) naar het herenigde Berlijn, waarna het koninklijk paar ook de nieuwe Duitse deelstaten Brandenburg, Sachsen en Mecklenburg-Vorpommem aan doet. De Duitse ambassadeur, geboren in Berlijn, zal met het koninklijk paar meereizen. Dat koningin Beatrix als eerste staatshoofd naar het verenigde Duitsland gaat, is louter toeval. Zij ontmoette de Duitse presi dent Von Weizsacker tijdens de begrafenis van de Noorse koning in Oslo, waai- hij haar uitnodigde voor een kort verblijf. Het ko ninklijk paar heeft in 1982 een of ficieel staatsbezoek gebracht aan West-Duitsland. Het koninklijk paar wordt deze reis niet overdonderd met tradi tionele ceremonies, zoals tijdens een staatsbezoek meestal het geval is. Geen saluutschoten op de luchthaven en geen kransleg- ging. Niet gebonden aan tradi ties, kan de koningin zich deze keer meer richten op de econo mische situatie van de voormali ge DDR, waar maar liefst ruim 1 miljoen mensen werkloos zijn. Investeerders tiet Nederlandse bedrijfsleven kan met flinke investeringen werkgelegenheid scheppen in het oostelijk deel van Duitsland. Dit aspect zal zeker niet aan de koningin voorbij gaan, vertelt ambassadeur Citron. „Mijn. landgenoten hebben dringend behoefte aan westerse kennis", Zo brengt de vorstin een bezoek aan Dresden waar de Nederlan der Rijkaard een machinefa briek heeft overgenomen. Zij discussieert hier met de onder nemingsraad over de overgang van een geleide naar een vrije! markteconomie. Het privatiseren van voormalige Oostduitse staatsbedrijven waar de Treuhand verantwoor delijk voor is, verloopt niet zon der problemen. In bijna alle fa brieken zijn de ouderwetse ma chines hard aan vernieuwing toe. Ambassadeur Citron: „Dei werknemers moeten leren oni initiatieven te nemen. Voorheen werden ze gecommandeerd van bovenaf. Nu zijn ze zelf verant woordelijk voor een bedrijf Daar moeten zij nog aan wen nen". De ambassadeur benadrukt dat de mensen die nu werkloos zijn in ëen psychische crisis verkN ren. „In de DDR had 90 procent van de bevolking werk. Ook veel vrouwen hadden een baan. Nu zijn ze weer Financieel afhanke lijk van hun man. Dat levert pro blemen op". Volgens de Duitse -autoriteiten is de snelle komst van Beatrix mede te danken aan de goede verhoudingen tussen beide landen. Citron ontkent dat door de slechte economische situatie in de voormalige DDR het rechts- radicalisme daar toeneemt, Af gelopen weekeinde vierden ruim honderd jongeren in Dresden de verjaardag van Hitier. Vrijdag zal koningin Beatrix een bezoek brengen aan deze plaats. Citron, „Het gaat slechts om een hand jevol fascisten, jongeren die oogkleppen dragen. De slechte economische situatie is natuur lijk een goede voedingsbodem voor fascisme. De hereniging heeft echter tijd nodig. De komst van de koningin zal aan veel voormalige Oostduitsers duide lijk maken dat er oprechte be- langstelling is voor hun proble men". (Van onze medewerker in Paramaribo, Wim Noordegraaf) 9\\Te willen geen geweer; f met het potlood doen we meer'. Met deze slagzin is de voormalige Surinaamse rege ringscoalitie Nieuw Front, ver sterkt met de kleine, maar radi cale Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), in het district Sa- ramacca de campagne voor de verkiezingen van 25 mei begon nen. „Halleluja, aha, dat is daf hele ding: Nieuw Front", zongen dui zend aanhangers van de VHP, NPS. KTPI en de door vak bondsman Derby geleide SPA tussen de sprekers door. SPA- leidei- Derby, die volgens eigen zeggen de „oude" Frontleiders „tot zelfcorrectie" heeft ge bracht, waarschuwde de toehoorders. „We zijn twee jaar te vroeg met deze verkiezing. De zittende regering kreeg man daat voor vijfjaar- en werd door het leger telefonisch naar huis gestuurd. Dat was ondemocra tisch en ongrondwettelijk". De oude rot Jagernath Lachmon van de VHP, tevens vooorzitter van de Nationale Assemblée, daagde Wij denbosch uit te ver tellen hoeveel het zakenkabinet aan ontvangsten had en hoeveel is uitgegeven om kiezers te trek ken. Derby wist het antwoord al: het zakenkabinet heeft er 100 miljoen gulden meer doorheen gejaagd dan het Front in een vergelijkbare periode. En ook zou de regering Kraag-Wijden- bosch 36 miljoen dollar opsoupe ren die door het afgezette Front opzij was gezet voor slechtere tij den. De regering reageerde veront waardigd. Premier Wijdenbosch zei populaire maatregelen te kunnen nemen doordat priori teiten binnen de begroting ver schoven zijn. Hij had bij aantre den wel vöor 200 miljoen Suri naamse gulden aan onbetaalde rekeningen aangetroffen. Wij denbosch, tevens minister van financien: „Ik wil niet natrap pen. Maar het Front had het be grotingstekort verlaagd door le veranciers niet te betalen. We zijn die achterstand nu aan het inhalen. Ik geef toe dat ik per half maart 79 miljoen gulden meer heb uitgegeven dan er bin-, nenkwam. Dat is geen verkwis ting, maar het afbetalen van ou de schulden". Kraag en Wijdenbosch legden verantwoording af over het be leid van hun interim-kabinet tij dens een 'openbare persconfe rentie' die direct werd uitgezon den op alle televisiestations. De opgetrommelde pers moest de volksvertegenwoordigers ver vangen, die vorige week weiger den een assemblee-vergadering- te houden, waar Wijdenbosch' zijn beleid ui teen had willen zet ten. Toch verwacht het Nieuw Pront de verkiezingen met een grote meerderheid te winnen. Ep wordt wel op gewezen dat het NDP niet voor niets meedoet aan de verkiezingen. Het NDP- getinte zakenkabinet hakt kno pen door in kwesties die het' Front voor Democratie en Ont wikkeling jarenlang verdeeld hielden. Dat kan stemmen ople veren. Ook de nieuwkomer Democra tisch Alternatief '91 zal op be langstelling van de kiezers kun nen rekenen. DA '91 mikt op hen die zowel de oude Front-politici als Bouterse's NDP beu zijn. De combinatie van vier kleine par tijen heeft geen ervaring in de politiek, maar daardoor ook geen 'besmet verleden'. De verkiezingen en de campag nes worden gevolgd door 3D waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Tot nu toe zijn die tevreden over de procedures en over de 16 ter reinwagens die de Nederlandse regering hen in bruikleen heeft gegeven. Na 25 mei moeten de autosleuteltjes weer worden in geleverd en worden de voertui gen. aldus ambassadeur Pieter Koch, ingezet voor „ontwikke lingsdoeleinden". Jan Laban is weer open. Na drie weken dicht is er nu in de Segeersstraat een schitterende, nieuwe parfumerie. Er zijn bovendien méér merken dan vroeger. Nieuwsgierig? Kom kijken en profiteer in april van het openingsfeest. Je neemt er altijd iets van mee!! SS Segeersstraat 10, Middelburg, tel. 01180-13401

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 4