Prioriteit binnenstad Terneuzen Clings echtpaar De Schrijver 60 jaar getrouwd Woede over uitblijven plan woonwagencentrum Noordelijk tracé rondweg Oostburg krijgt voorkeur Reynaertschool uit Hulst was te gast bij de PZC Buurtvereniging Noord Zaamslag viert jubileum Koninginnedag in Kloosterzande Vol programma voor koninginnedag Hoek Invulling van woongebied liet te lang op zich wachten Het jubilerende echtpaar De Schrijver in Clinge {foto Camile Schel- straete TERNEUZEN - De verdere in vulling van het woongebied in de binnenstad van Terneuzen heeft te lang op zich laten wach ten. Wethouder J. van Rooijen (openbare werken, volkshuis vesting) van Terneuzen geeft dat volmondig toe. Het gemeen tebestuur gaf, een paar jaar ge leden, voorrang aan het Arse- naalgebied. Alles moest wijken voor de bouw van het ABC-eom- plex daar. Van Rooijen: „Was dat er niet tussendoor gekomen, dan waren we in het plan Nieu- wediep/Dijkstraat al lang bezig geweest." En ook andere problemen in het woongedeelte 'achter' het win kel- en uitgaanscentrum (Nieuwstraat en Noordstraat) waren dan mogelijk al een eind opgelost. Volgens Van Rooijen gebeurt dat nu alsnog. En in een snel tempo. „Het is b en w en de gemeenteraad zeker ernst. Eind vorig jaar hebben wij met z'n al len al vastgesteld dat de proble men in de binnenstad om een snelle oplossing vroegen, net als trouwens in de Bomenbuurt. La ter is dat, bij de discüssie over de sociale vernieuwing, ook nog eens onderstreept. Prioriteit voor binnenstad en Bomen- buurt dus." De PvdA belegde dinsdagavond een vergadering, helemaal ge wijd aan de problemen in de bin nenstad. Er kwam zestig man op HULST - Een aantal bewoners van woonwagencentrum De Ra pe in Hulst beraden zich over akties. Ze zijn het meer dan zat van het kastje naar de muur te worden gestuurd. In een woens dag aan het college van b en w verzonden brief spreken ze hun woede en onbegrip uit over de ontstane situatie. Als het colle ge vanavond tijdens de raads vergadering niet met een voor stel komt dat leidt tot een spoe dige (begin juni) aanleg van een klein woonwagencentrum aan de Tragel, dan is de maat voor de woonwagenbewoners over vol. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat dat gewenste voorstel er komt. De plannen van het colle- OOSTBURG-Een meerderheid van de Oostburgse fracties kiest voor het meest noordelijke tra cé voor een rondweg rond Oost burg. Dat werd woensdagmor gen duidelijk tijdens de verga dering van de commissie plano logie. Het CDA, de PvdA en D T kiezen voor dat traject het zo genaamde K 03 tracé. De VVD geeft de voorkeur aan het tracé K 01, het dichtst bij de kern. Die K 03 route geeft de minste over last voor de bewoners van de Oude Haven. Namens die bewoners, maar ook die van de Schuttebocht. Veer- hoeklaan en Schuttebochtlaan was de heer F. de Smet aanwezig om te pleiten voor tracé K 03. „We zijn niet tegen een rondweg en het is duidelijk dat er iets moet gebeuren", aldus De Smet. Hij voerde vele argumenten aan om voor K 03 te kiezen. „Bij K01 en K 02 is de rondweg voor de be woners duidelijk te horen, te zien en te ruiken, terwijl de drie tracé's op alle andere punten niet veel van elkaar verschillen. Waarom dan een woonwijk HOEK - Koninginnedag in Hoek begint 's morgens om 9.30 uur met een 'gemaskerde' op tocht, onder muzikale begelei ding van showband Irene uit Terneuzen, bij de obs 'Op Weg' aan de Langestraat. Om onge veer 9.45 uur wordt de christe lijke basisschool 't Kompas' aangedaan. Daarna gaat het naar Vremdieke, alwaar om 10.00 uur de officiële opening van de festiviteiten zal worden verricht. Hierna volgt de jaar lijkse aubade van een drietal liederen waarna de ballonnen, die worden uitgedeeld op de scholen, zullen worden opgela ten voor de jaarlijkse wed strijd. Kinderen die buiten Hoek op schoolgaan kunnen de wed strijd kaartjes ophalen op het adres Lijsterbesstraat 14 in Hoek. De peuters tot 4 jaar kun nen om 9.15 uur hun ballon op halen bij de peuterspeelzaal in het buurthuis. Om 10.00 uur start op het Molen plein een Vlaamse kermis geor ganiseerd door het buurthuis 'De Hoekse Rakkers'. Om 10.30 uur geeft het koper-ensemble in Vremdieke een koffieconcert. Op het voetbalveld van de HSV Hoek begint ook om 10.30 uur af. Het afdelingsbestuur had een aantal aandachtpunten gefor muleerd. Zo moet er snel een op lossing komen voor de verkeers problematiek (parkeren en door gaand verkeer in de straten), het ge die afgelopen maandag in de commissie ruimtelijke ordening en financiën werden besproken zijn volgens de bewoners niet meer dan een lege huls. De belof ten die wethouder G. A. van de Voorde tijdens een hoorzitting op 12 april heeft gedaan, worden volgens hen wederom niet nage komen. Van de Voorde nodige de de bewoners toen uit om in gro ten getale naar de vanavond te houden vergadering te komen, om zelf te kunnen horen hoe een belofte eindelijk kon worden in gelost. „Ondanks de vele slechte erva ringen met beloften die ons door of namens de gemeente zijn ge daan, durfden we toch een klein beetje hopen dat we dit keer blootstellen aan schadelijke uit laatgassen", vroeg De Smet zich af. Hij wees ook op het vervoer van gevaarlijke stoffen, direct langs de woningen. H. Lippens (CDA) gaf aan dat het CDA voor een rondweg kiest omdat zij de 0-optie (de huidige weg handhaven) en de 0-plus op tie (het aanpassen van de huidi ge weg) onaanvaardbaar- vinden. Verder moet de rondweg een zo genaamde weg-met-gesloten- verklaring (weg met snelheidsli miet van 80 kilometer per uur plus een parallelweg voor het langzaam verkeer) worden en moeten er op de kruising gelijk verkeerslichten worden ge plaatst. Voor verkeerslichten koos ook C. Bolijn (D T). „Er zal een'grote druk komen op die weg. Ik verwacht dat ook veel re- creatieverkeer gebruik zal ma ken van de rondweg." Zij noem de meer dan vijftig decibel voor de buurtbewoners onaanvaard baar. „Een tuin is ook om in te leven." Voor J. de Vries (PvdA) moet er gekozen worden voor stoplich- een schieting op de liggende wip voor de jeugd vanaf 16 jaar. Dit wordt georganiseerd door de supportersvereniging 'De Pur peren Hei'. Ook om 10.00 uur start in het oude Raadhuis een handwerktentoonstelling/ver- koop, georganiseerd door de Stichting Welzijn voor Ouderen. De basisschooljeugd kan zich vanaf 11,00 uur op de Markt uit leven bij een hoop jeugdspelen. 's Middags is weer de traditione-' le Windlustrally onder auspiciën van de Zevac. Er wordt gereden in een. tour- en in een wed- strijdkiasse. Het inschrijven voor deze rally is tussen 12.00 en 12.45 uur in het buurthuis. Ook wordt er voor de jeugd van het voortgezet onderwijs een (brom)-fietsrally gehouden. Ook hiervoor is de inschrijving tus sen 12.00 en 12.45 uur in het buurthuis. De start van de auto rally is om 13.00 uur en voor de (brom)-fietsrally om 13.30 uur. Om 14.00 uur is er op de Markt het 'grootste' spektakel dat ooit in Hoek werd gehouden, te zien. Wat dit is, is nog geheim. Om ongeveer 16.00 uur treedt op de Markt eén dansgroep op die zo wel oude als nieuwe dansen la ten zien. Na dit optreden vindt de prijsuitreiking plaats van de verschillende wedstrijden. drugstoerisme moet hard wor den aangepakt en daarnaast moet het wonen in de binnen stad aantrekkelijker worden ge maakt. Of dat kan worden be reikt met de bouw van enkele eens niet belazerd zouden wor den". schrijven J. Damen-Otto, F. Rokven-Damen en L. Otto- Bresseleers namens 25 woonwa gengezinnen. „Tevergeefs blijkt nu uit uw voorstel. Er worden wederom geen kredieten be schikbaar gesteld en er worden de eerste maanden zeker geen standplaatsen gebouwd als uw voorstel ongewijzigd wordt aan genomen. Wij zijn alweer met een kluitje in het riet gestuurd." Wegwerpmensen De bewoners zeggen verder: „Misschien zijn er mensen die ons letterlijk graag in het riet sturen. Zijn er mensen in uw col lege die mogelijk vinden dat wij toch maai- wegwerpmensen zijn ten of voor een rondweg. „An ders creëren we daar een tweede 'Potjes' en voorspel in de toe komst 'gemuggel'. We hebben leergeld betaald." De VVD'er J. Provoost stelde dat zijn fractie in de belangenaf weging ook het buitengebied laat meetellen. „Maar op tech nisch gebied zijn er aanpassin gen te bedenken die de overlast kunnen beperken." Hij dacht dat. bij een keuze voor K01, een geluidswal plus isolatie uit komst zouden bieden. „Die ge luidswal komt dan wel in de ka mer te liggen van de dichtst bij gelegen woning", merkte J. Quist (CDA) op. Hij vond verder dat er ook een tunnel voor fiet sers moet komen bij de afbui ging net buiten de kom van Oostburg. „Anders zullen fiet sers daar zo de weg proberen over te steken en krijg je een ge vaarlijke situatie." Wanneer wordt gekozen voor K 02 of K 03 loopt de weg door het golfterrein. De bewoners van de Oude Haven en omstreken vra gen zich af of de golfbaan zo plaats gebonden is. Volgens bur gemeester J. Kruize bestaat het golfterrein nu ook uit twee de len. „Maar een scheiding door een weg is van een heel andere orde. Het tracé zou over de 'dri ving range' lopen", zo wist Krui ze. De Vries schertste dat er een tunneltje onder het terrein kan worden gegraven. „Als je het balletje er door slaat levert dat extra punten op." Volgens Krui ze is dat alleen bij midgetgolf het geval. De bewoners, die met een stuk of vijftien aanwezig waren, waren tevreden over de ingeno men standpunten. Het neemt niet weg dat zij het komend weekeinde door middel van spandoeken aan de huizen hun ongenoegen kenbaar zullen ma ken. Verder wordt door de kinde ren een maquette gemaakt die aan het gemeentebestuur wordt aangeboden. Koninginnedag WATERLANDKERKJE -De dorpsraad van Waterlandkerkje presenteert op 30 april een dag- vullend programma. De kinde ren worden om 10.00 uur ver wacht op het schoolplein voor 'ouderwetse' activiteiten. Zo kunnen ze onder meer schilde ren, verkleden en fietsen versie ren. Rond 14.00 begint er een grote optocht met versierde voertuigen en een muziekkorps. Voor de wat oudere kinderen is er 's middags een mini-zeskamp met touwtrekken, zaklopen en paalklimmen. tientallen woningwetwoningen in de duurdere prijsklasse in Nieuwediep en Dijkstraat be twijfelden de bewoners. Wethouder Van Rooijen, de dag na de discussie: „Ik vind het en dat er dus straffeloos over ons en over het welzijn van onze ge zinnen heen kan worden gelo pen? Wie saboteert nu eigenlijk een spoedige realisering van nieuwe woonwagencentra? Col lege, vindt u nu zelf ook niet dat er lang genoeg met onze belan gen is gesold?"' Gewapend met deze noodkreten trokken woensdag opbouwwer ker B. Vanderheyden en lid van de Stichting Woonwagenwerk Zeeuwsch-Vlaanderen, P. Adriaansens. naar het stadhuis, waai- het college om 17.00 uur in een spoedvergadering bijeen was gekomen om zich te buigen over het lot van de woonwagen bewoners en de 'magische enve lop uit Noord-Brabant'. In deze HOEK Disco - In buurthuis 'De Hoekse Rakkers' aan het Molen plein wordt 3 mei een disco ge houden met medewerking van Flash-drive-in show. De disco is toegankelijk voor de jeugd van 10 tot en met 13 jaar van 19.00 tot 20.30 uur en voor de jongeren vanaf 14 jaar van 21.00 tot: 00.30 uur. jammer dat de PvdA nu net doet alsof die partij het allemaal al leen heeft bedacht. Was zo'n avond wat 'breder' aangepakt, -met andere partijen erbij, dan had dat bij de bewoners mis schien wat meer vertrouwen ge wekt. Immers, niet alleen de PvdA, maar de héle raad denkt er zo over. En het college is al aardig op weg om de situatie in dat deel van de binnenstad gron dig aan te pakken. De PvdA heeft de signalen, voornamelijk geformuleerd door het college, in ieder geval goed begrepen. Wij op onze beurt stappen op heel korte termijn ook naar de bewo ners. Maar dan met concrete plannen." Van Rooijen wil de parkeerpro blemen - veel binnenstadsbewo- KLOOSTERZANDE Kustvissen - Het korps van de Zeehengelvereniging De Vo gel, bestaande uit M. van Bellen, M. van Duyse, J. van Heese, J. van Hoije en R. de Waal, heeft zich geplaatst voor het Neder lands kampioenschap kustvis sen. Deze wordt 12 oktober bij Rockanje gehouden. Het vijftal van De Vogel verdiende deze deelname door het behalen van een tweede plaats bij voorselec tie-wedstrijden bij Dishoek. envelop staat mogelijk dat het Brabantse bedrijf Nijbod Con sultancy stukken goedkoper aan kan leggen dan de Dienst Gemeentewerken. Portefeuillehouder Van de Voor de woensdag na afloop van de collegevergadering: „Ik weet niet of ik over het al of niet ge opend zijn van die envelop me dedeling mag doen. Ik voel me hiertoe niet geroepen. Maar ik heb absoluut niks te verbergen. Morgen zal tijdens de raadsver gadering volledige openheid van zaken worden gegeven. Die nieu we centra moeten er komen, hoe sneller hoe beter, maar laten we asjeblieft het aspect gemeentefï- nanciën niet buiten beschou wing laten." SAS VAN GENT Soos - De Soos voor Alleen staanden Terneuzen en omstrek ken houdt zaterdag 27 april haar maandelijkse dansavond in cul tureel centrum De Speije in Sas van Gent. De muziek wordt ver zorgd door het Belgische Trio Nico Silvester. Ook is er weel een bingo en een verloting. De avond begint om 20 uur. ners kunnen hun auto vaak zelfs voor hun eigen deur niet meer kwijt - oplossen door de par keervoorzieningen aan de rand van het centrum uit te breiden. „Er lopen op dit moment onder zoeken naar de functie van de Markt en het plan Steenen Beer; daar betrekken we ook de recon structie van de Axelsedam bij. We staan op het standpunt dat die gebieden zichzelf, wat parke ren betreft, moeten kunnen be druipen. Daarnaast denken we aan aanpassing van parkeerter reinen in de Westkolkstraat en voor 1' Escaut, er is sprake van parkeren op de Veemarkt maar daarover beraden we ons nog. En dan is er misschien een moge lijkheid van extra stroken aan de Scheldekade en bijvoorbeeld de Schependijk." Vergunningen Van Rooijen wil die ontwikkelin gen eerst even afwachten alvo rens in te gaan op het verzoek van de binnenstadsbewoners om speciale (individuele) par- keervergunningen te verstrek ken. „We moeten eerst zien welk resultaat die aanpassingen ople veren. Zijn er dan toch nog pro blemen, dan kunnen we dat ver gunningenstelsel alsnog invoe ren." De wethouder verwacht binnen enkele weken te kunnen be schikken over concrete plannen voor reconstructie (en verkeers arm maken) van de Nieuwstraat, de uitgaansstraat bij uitstek. „Die leggen we dan voor aan de bewoners. Ook met de bewoners en middenstanders in de Vloos- wijkstraat gaan we binnenkort praten. En verder verwacht ik op korte termijn ook de plannen voor woningboüw in Nieuwe diep en Dijkstraat. Wij willen die woningen daar heel graag om dat we denken dat je op die ma nier - er komen ook garages bij - een buffer opwerpt tussen het woongebied en het winkel- en uitgaanscentrum. Op die ma nier kunnen we het woongebied een extra stukje bescherming bieden, denken we." Het verkeer moet zoveel moge lijk uit het. woongebied worden geweerd, is Van Rooijen met de bewoners eens. Helemaal afslui ten van bepaalde straten is on mogelijk in verband met het be stemmingsverkeer (bevoorra ding van winkels en horeca ook). Maar voor het doorgaand ver keer wordt de binnenstad er straks bepaald niet aantrekke lijker op. CLINGE Excursie - In de bossen van de Waterleiding Maatschappij Zeeland wordt zondag een nachtegaal-excursie gehouden. De deelnemers verzamelen om 06.00 uur aan de achterzijde van Interjute aan de Molenstraat. Excursieleider is Frank Heir- man van de vogelvereniging De Nachtegaal. CLINGE - Het echtpaar Theo- fiel de Schrijver en Florentien Rottier uit Clinge vierde woensdag zijn 60-jarig huwe lijksfeest. De feestdag werd in huiselijke kring gevierd. Het college van b en w van Hulst maakte van die gelegenheid ge bruik om het jubilerende echt paar te feliciteren. Ook ontving het echtpaar een gelukstele gram van de koningin. Theofiel de Schrijver (89) is ge boren in Belgische De Klinge en zijn vrouw Florentien Rottier (85) is geboren in Sint-Jansteen. Na hun trouwen in 1931 heeft het echtpaar een huis gebouwd in Clinge aan de Bisschoppendreef waar het nu nog woonachtig is. De heer De Schrijver heeft vanaf zijn twaalfde jaar bij de boer ge werkt in de IJpolders bij Am sterdam. In 1940 werd hij te werkgesteld in Duitsland, waar hij maar om de vier maanden naar huis mocht komen. In 1943 is hij een zelfstandig vlasbedrijf ZAAMSLAG - De buurtvereni ging Noord in Zaamslag be stond vorige maand tien jaar. Morgen, vrijdag, wordt dit jubi leum gevierd met een bonte avond in gebouw De Rank. In 1980 werd ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Beatrix een optocht in Zaam slag gehouden. Bewoners van zowel Polderstraat als Gerard van der Nissestraat namen met een praalwagen aan deze op tocht deel. Een jaar later werd er opnieuw een optocht in Zaamslag gehou den. In eerste instantie werd toen afgesproken daar opnieuw, maar dan gezamenlijk, aan deel te nemen. Uit die gesprekken vloeide, op 17 maart 1981, uitein delijk de oprichting voort. Vol gens de huidige voorzitter Rinus Scheele (die in 1984 de eerste voorzitter Bram de Pooter op gaan runnen, met als doel niet meer in Duitsland te moeten gaan werken. Later in 1946 is de heer De Schrijver in de bouw gaan werken, waarna hij in 1952 een aanstelling als tuinman bij de waterleidingsmij in Sint-Jan steen kreeg. Tijdens zijn levens loop heeft hij ook nog zijn werk als textielarbeider uitgeoefend in de breigoederenfabriek van Behaegel-de Nijs in Hulst, waar nu supermarkt Torro is. Mevrouw De Schrijver heeft als moeder gezorgd voor 'het huis houden en geprobeerd om de eindjes aan elkaar te knopen. Het echtpaar geniet nu in rede lijke gezondheid van zijn oude dag. „Met hulp in de huishou ding en gebruik makend van de warme maaltijdvoorziening lukt dit alles nog best", zei mevrouw De Schrijver. Het echtpaar heeft drie kinderen (twee zoons en één dochter), twee kleinkinderen en één achterkleinkind. volgde) is het doel van de vereni ging „het woon en leefklimaat in Zaamslag-Noord te bevorderen. Dit proberen we in de eerste plaats door het houden van festi viteiten, lezingen en cursussen. En verder bezorgen we bij per soonlijke en gezinsomstandig heden een attentie bij de leden. En nieuwe bewoners verwelko men we met een bloemetje." Daarnaast is er binnen de ver eniging een toneelclub, die reeds sinds 1982 jaarlijks een stuk op voert, Andere activiteiten zijn onder meer jaarlijks een dagreis, viering van Sint Nicolaas en paasfeest voor de kinderen. Ver der wordt er een buurtkrant uit gegeven. Het tien jarige bestaan van de buurtvereniging wordt vrijdag gevierd met een bonte avond door de leden. Een feestcommis sie heeft hiertoe een" avondvul lend programma samengesteld. B en w van Hulst bijeen in spoedvergadering Leerlingen van de Reynaertschool in Hulst namen een kijkje in de drukkerij van de PZC in Vlissingen (foto Oscar van Beesd) Deelnemer landelijke kinderjury persfoto's VLISSINGEN - De persfoto die de landelijke kinderjury in december koos tot beste van het jaar 1990, vond het Zeeuwse jurylid Kirsten Ver- eecken 'helemaal niet leuk'. „De foto van het pandabeer tje dat aan krachttraining deed, was veel mooier." Haar school, De Reynaertschool in Hulst, was woensdag te gast bij de PZC. De Reynaertschool deed vo rig jaar mee aan de jaarlijkse nationale krantefotowed strijd van De Stichting Krant in de Klas. In de categorieën binnenland. buitenland, streek/regionaal en sport ko zen de leerlingen van de deel nemende basisscholen de drie mooiste foto's. De regionale kranten zorgden voor de orga nisatie. Zij stuurden de scho len een maand lang hun krant toe en kregen de uitverkoren foto's retour. Bijna alle Zeeuwse scholen deden mee aan het fotopro ject. In november maakten twee leerlingen van iedere school een keuze uit alle foto's die de PZC ontving. Hun se lectie werd doorgezonden naar de landelijke jury in Am sterdam, waar de prenten een beoordeling kregen van de af gevaardigden van de regiona le kranten. Kirsten Vereecken werd door het lot aangewezen als Zeeuws vertegenwoordig ster. Haar schooi 'won' daar mee een rondleiding in het PZC-hoofdkantoor in Vlissin gen. Over de allerleukste foto van de twaalf die De Reynaert school naar de PZC stuurde, verschillen de meningen. Twee meisjes houden het op 'die twee kleine pantertjes', maar 'het vliegtuig dat in de prak lag' scoort ook hoog. Een bus haalde de 25 kinde ren op in Hulst. Na het zien van een film over de PZC kre gen de Hulstenaartjes een rondleiding door de drukkerij en andere technische afdelin gen van Het journalistieke be drijf. Op de opmaakafdeling, waar de krant inelkaar wordt 'geplakt', kreeg iedereen een plak-pagina van de dinsdag krant mee naar huis. Vol en thousiasme en belangstelling verdrongen ze elkaar om niets van de uitleg te missen. Afge dankte gerasterde foto's von den gretig aftrek: de prullen bak van de foto-afdeling bleef na de speurtocht nagenoeg leeg achter. KLOOSTERZANDE - Het Oranjecmmité in Kloosterzan de heeft voor de komende Ko ninginnedagfeesten een aan trekkelijk programma samen gesteld voor jong en oud. De ac tiviteiten worden om 9.00 uur geopend met dressuurproeven en spring wedstrijden voor po ny's en paarden op de terreinen aan de Willem de Zwijgerlaan (Het Laantje). De organisatie is in handen van de ponyvereni ging De Ilonteruiters, die dit jaar het 25-jarig jubileum viert. Om 9.30 uur verzamelen de leer lingen van de basisscholen Ter Duinen en de Sandeschool feestelijk, kleurig en fleurig ver sierd en uitgedost op het Marij- keplein voor een vrolijke op tocht door het dorp. De harmo nie Sint Cecilia zorgt voor de muzikale begeleiding. Bij aan komst van de stoet op het Hof ter Zandeplein houdt waarne mend burgemeester P. J. Mang- nus een korte toespraak waarna onder het spelen van het Wilhel mus de nationale driekleur wordt gehesen. Om 10.00 uur verzorgt goochelaar Will Marvin in zaal Van Leuven een ander half uur durende kindershow voor leerlingen van groep 1 tot en met 5 van de basisschool. In de pauze is er limonade. Voor de oudere kinderen is een pu wandeltocht uitgesstippeld in en rond Kloosterzande. Ook zij krijgen een tractatie. Ter afslui ting van het ochtendprogram ma ontvangen alle kinderen een speciale door het gemeentebe stuur van Hontenisse beschik baar gestelde herinnering aan het zilverven huwelijksjubileum van koningin Beatrix en prins Claus. Het middagprogramma begint om 13.30 uur met een fietsenral- ly. Inschrijven kan geschieden in café zaal Molenhof, Van hier uit vertrekt men voor een tocht van 12 of 25 kilometer. Toerrij ders kunnen 50 kilometer pedal- leren. Bij terugkeer ontvangen de deelnemers een herinnering- De motorclub Hontenisse neemt vanaf 15.00 uur de organisatie in handen van een wedstrijd op een onbebouwd gedeelte van hel nieuwe uitbreidingsplan Oost- hof 2. Na de trainingen beginnen de eerste races om 16.00 uur. De prijsuitreiking is om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 48