DRIE gaat omlaag Stroomtarief Yolande Letzer in Terneuzen Strak geschoren gazons in veel gemeenten ver te zoeken PZC Zeeland heeft een slagvaardig beleid voor milieu nodig Nuts-exploitatie WOV bespaart miljoenen guldens Meer grensarbeid dankzij project samenwerking Zeeuwse dorpen op studiedag belicht provincie donderdag 25 april 1991 11 Dankzij gunstige positie Delta Nutsbedrijven NOG SLECHTS DAGEN CIRCUS De Yolande Letzer, nieuw en direct inzetbaar, woensdag in de West Buitenhaven van Terneuzen Union breidt slepersvloot uit TERNEUZEN - De Unie van Reddings- en Sleepdiensten (Union) is bezig met een omvangrijke modernisering van de vloot van een kleine vijftig slepers. In snel tempo worden elf nieuwe sleepboten gebouwd. De Scheepswerven van Rupel- monde leverden deze week de eerste van een serie van vier sleepboten af: de Yolande Letzer, genoemd naar de echtgenote van Union-directeur George Letzer. De Yolande arriveerde dinsdagavond in Terneuzen, de thuisha ven. Een woordvoerder van de Union: „De proefvaarten zijn ach ter de rug dus de sleepboot is nu direct inzetbaar. Het is een ploe- genboot." De boot gaat varen met vijf ploegen van vierman. Voor de bemanning zijn er aan boord vier dubbele cabines. Met de opdracht voor de bouw van de serie van vier is een totaal bedrag van ongeveer 40 miljoen gulden gemoeid. Met de nieuwe serie borduurt de Union voort op de succesformule van de zoge naamde Z-pellers. boten die uitgerust zijn met Aquamaster draaibare roerpropellers. Enkele jaren geleden liet het sleep- en bergingsbedrijf al vier slepers met elk twee van deze 360 graden zwenkbare propellers bouwen. De Yolande-serie is iets kleiner. De afmetingen: 31.99 meter lang, 9.04 meter breed en 3,97 meter diep. De sleepboten zijn voorzien van een intrekbare boegschroef, die achteruit slepen over de kop vergemakkelijkt. De kop van de sleper is plat en achterover hel lend om bij het duwen tegen scherpe stevens van zeeboten scha de te voorkomen. Als alles volgens plan verloopt wordt de Union-vloot op de Wes- terschelde (met walstations in Terneuzen en Vlissingen en tal van sleepboten op station op de Westerschelde zelf) op niet al te lange termijn uitgebreid met nog zo'n hypermoderne nieuwe sle per. Tuinafval van de gemeentelijke plantsoenendienst Oostburg op een parkeerterrein in Groede (foto Camile Schelstraete) Conferentie belicht belang groenvoorziening (Van één onzer verslaggevers TILBURG - Een strak ge maaid gazonnetje, een vrolijk bloemperk, een wuivende bo menrij; geef ze de kost, de ge meentebestuurders die daar volstrekt geen oog voor heb ben. Te weinig beleidsmakers onderkennen het belang van openbare groenvoorzienin gen. Een boompje hier, een struikje daar - en dat heet dan groenbeleid. In Tilburg werd daar woens dag zeer hoofdschuddend over gedaan. Daar hielden de con sulentschappen van het mi nisterie van landbouw, na tuurbeheer en visserij voor Zeeland. Noord-Brabant en Limburg en de bestuursaeade- mies in die provincies een groenconferentie. Als er op de conferentie iets duidelijk werd, dan is het wel dat in veel gemeenten niet of nauwelijks het belang wordt ingezien van een goed ge meentelijk groenbeleid. Te vaak nog wordt het groen als sluitpost beschouwd; te vaak nog wordt het eerst in de rich ting van het openbaar groen gekeken als er weer eens be zuinigd moet worden. P. J. Derksen, voorlichter Ste delijk Groen bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij, hief gisteren in Til burg een vermanende vinger: de kwaliteit van het openbaar groen holt achteruit. Terwijl het toch zo'n belangrijk onder deel vormt van de woon- en leefomgeving. En, hield Derk sen de conferentiegangers (be stuurders en 'groenmanagers' uit Zeeland. Brabant en Lim burg) voor, 'de kwaliteit van de woonomgeving bepaalt uit eindelijk de identiteit van een wijk, een stad of een dorp'. Een goede groenvoorziening- dient ook economische belan gen. Want. redeneerde Derk sen, een aardig aangeklede stad trekt bewoners, bedrijven en recreanten. Jasje uit Volgens Derksen zullen de ge meentelijke plantsoenendien sten zelf ook wat eerder hun jasje moeten uittrekken als het gaat om de verdediging van het belang van het open baar groen; doorgaans worden de 'groenmakers' te laat bij al lerlei plannen betrokken. „Bij uitbreidingen, hetzij van ge-' bouwen, hetzij van infrastruc tuur, wordt de planning vaak gemaakt door de stedebouw- kundige dienst of door een technische dienst. Deze afde lingen maken de eerste plan nen en als je geluk hebt, teke nen ze ook wat groen in of wordt er groen gespaard, want dat toont beter en verkoopt goed." Overigens: niet in alle ge meenten is het huilen met de pet op. In een aantal gemeen ten wordt wel degelijk serieus gewerkt aan een doordacht groenbeleid. Derksen noemde in dat verband gemeenten als Goes, Wissenkerke, Reimers- waal, Brouwershaven. Burgemeester L. N. Labruyère van Brouwershaven stak het compliment bescheiden in de achterzak. Brouwershaven is een van de gemeenten waar gewerkt wordt met een groen- beleidsplan. Volgens Labruyè re een uiterst handzaam in strument. ,,'t Groen verliest het dikwijls; groen levert fi nancieel niks op. Maar op het moment dat er een door de raad goedgekeurd beleidsplan ligt. hebben de groenjongens een stuk in de hand, waarmee ze iets kunnen afdwingen." TERNEUZEN - Er moet nu ein delijk een bestuursorganisatie komen die voor heel Zeeland een slagvaardig beleid maakt en maatregelen neemt op het ge bied van milieu. Dat zei ir G. Adema van Rijkswaterstaat woensdagmiddag in een verga dering met de milieuwethou ders van Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneuzen. Adema sprak na mens gedeputeerde A. Dek (mi lieu) die niet op de vergadering aanwezig kon zijn. „Zeeland loopt achter op andere provin cies. De besluitvorming gaat veel te traag als het gaat om mi lieu-maatregelen." Adema verzocht de aanwezige Zeeuwsvlaamse wethouders om voor 31 mei de provincie schrif telijk op de hoogte te brengen van het gemeentestandpunt over de bestuursorganisatie. In een klinkend betoog zette mr F. van Langevelde van het provin ciaal bureau milieuzaken uiteen hoe, die bestuursorganisatie er uit moet zien. Het zou een ven- - nootschap moeten worden, bij voorkeur een NV. waarin zowel de Zeeuwse gemeenten alS de provincie aandelen hebben. De ze 'sturings-NV' kan, door een 'kort besluitvormingstraject', slagvaardig optreden bij herge bruik, verbranding en preventie van het afval dat in Zeeland wordt geproduceerd. Geen discussie De 'discussie', die na de toespra ken van Adema en Van Lange velde op het programma stond, barstte niet los. De verzamelde wethouders onderschreven het plan van de sturings-NV, op een enkeling na die eerst het stand punt van de gemeenteraad wilde afwachten. J. van Rooijen. mi lieuwethouder van Terneuzen en voorzitter van de commissie Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerkingsinrichting Zeeuwsch-Vlaanderen, drukte zijn collega-wethouders op het hart dat ze niet bang hoefden te zijn voor een te klein aandeel in de sturings-NV. Adema sloot zich daarbij aan. „Gedeputeerde Dek heeft al toegezegd dat de ge meenten een meerderheidsbe lang krijgen in de NV. Hij denkt zelfs aan een aandeel van dertig- procent voor de provincie. Dat betekent dat de gemeenten met zeventig procent straks het meeste in de melk te brokkelen hebben." Van Rooijen beloofde een con cept-voorstel te maken dat de wethouders half mei in de com missievergaderingen van hun gemeenten onder de aandacht kunnen brengen. MIDDELBURG - Exploitatie van de YVesterschelde-Oever- verbinding door de NV Delta Nutsbedrijven levert een bespa ring van ettelijke miljoenen guldens per jaar op. Als over- heids-NV kan het nutsbedrijf op de kapitaalmarkt goedkoper le nen dan andere bedrijven. Dat positieve verschil ligt tussen 0,5 en 1%. Omdat er voor een WOV bijna 1 miljard gulden nodig is, loopt zo'n voordeel meteen flink in de papieren. Directeur ir P. Stoter van Delta Nutsbedrijven beschouwt het als een verstandige zaak om de WOV bij het bedrijf onder te brengen. Daartoe zou de provin cie, die thans bijna voor 100% ei genaar is van de NV Wester schelde Oeververbinding (Rei- merswaal en Hontenisse hebben ook een gering eigendom), de aandelen moeten overdragen aan Delta Nutsbedrijven. Die kan dan de WOV als dochteron derneming inlijven. Stoter beklemtoont dat de ex ploitatie van een WOV strikt ge scheiden moet zijn van de ande re activiteiten van Delta-N. „En we mogen niet gewoon geld af staan voor de WOV. Wel kunnen we profiteren van onze gunstige positie. De begeleiding van het project kan met eigen mensen en ook bij de feitelijke exploita tie hebben we het een en ander te bieden." Al eerder De directeur herinnert eraan dat enkele jaren geleden al eens, ge keken is naar de mogelijkheid om het nutsbedrijf bij de bouw en exploitatie van de WOV te be trekken. De mogelijkheden zijn toen niet verder uitgewerkt. Sto ter vindt dat die berekeningen en het opzetten van een model alsnog aan de orde kunnen ko men. In juni treedt er een nieuwe raad van commissarissen van Delta-N aan. Hij zal die raad meteen voorstellen samen met de provincie de mogelijkheden voor de WOV nader te onderzoe ken. De huidige president-commissa- .ris van Delta-N, oud-gedepu teerde W. Don, heeft zijn voor keur voor een publieke inbreng bij de WOV nooit onder stoelen of banken gestoken. Ir Stoter wijst erop dat ook de toekomsti ge voorzitter, gedeputeerde A. M. Dek, in het verleden al eens gepleit heeft voor een over- heids-NV die alle openbare voor zieningen in Zeeland zou bunde len. In zijn pleidooi voor een NV Zeeland betrok Dek destijds ook de WOV Van één onzer verslaggevers j GENT - Het ruim een jaar gele den gestarte project 'Verleg uw grenzen' wordt door de Werk groep Grensarbeid een succes genoemd. Tot nu toe zijn 48 Ne derlanders aan een baan in Bel gië geholpen en 53 Vlamingen aan een baan in Nederland. De personen zijn in een groot aan tal beroepen in diverse bedrijfs takken geplaatst. Het project behelst een samenwerking tus sen de arbeidsbureau's van Brugge, Gent, Sint Niklaas, Oostburg, Terneuzen en Hulst. Doel van het samenwerkings project is, naast het verleggen van de grenzen, te komen tot een goede samenwerking tussen de grensarbeidsbureau's om op die manier vraag en aanbod van ar beid beter op elkaar af te kunnen stemmen. In het kader van het project werden het afgelopen jaar ruim 300 werkzeekenden ontvangen. Honderd van hen hebben nu dus een baan. Volgens A. Klaeijsen, voorzitter van de Werkgroep Grensarbeid, zijn de grenzen tussen de bu reau's al flink vervaagd. „Maar natuurlijk ontmoeten we ook op problemen op ons pad. Op het Exhibitionist belaagt kinderen AXEL - In het plan Noordpol der te Axel werden woensdag middag omstreeks 16.00 uur drie kinderen lastig gevallen door een exhibitionist. De man lokte de kinderen mee in de bebossing en probeerde hen te bewegen tot onzedelijke handelingen. Twee ouders deden aangifte van het voorval. De politie wilde, omdat het onderzoek nog gaande is, geen verdere mededelingen over de zaak doen. terrein van sociale wetgeving, belasting, diplomavergelijking dient er nog veel te verbeteren. Helaas", zo moest Klaeijsen nog tot zijn grote teleurstelling con stateren, „hebben wij de indruk dat de bestaande wetgevingen per land steeds verder uit elkaar groeien." Volgens de voorzitter van de Werkgroep Grensarbeid hebben Vlamingen en Zeeuwsvlamin gen het afgelopen jaar laten blij ken dat er veel belangstelling is voor werken in het buitenland, De stand van zaken rond het project werd woensdag in Gent bekendgemaakt. Hierbij aanwe zig waren ook een paar personen die dankzij het project in het buitenland een baan hebben ge vonden. Stucadoor Onder hen bevond zich W. van Rijt uit Groede. Enige tijd gele den wou hij een opleiding tot stucadoor volgen. De dichtstbij zijnde plek waar hij hiervoor te recht kon bleek Rotterdam. De afstand bleek voor hem een bar rière en hij volgde daarom een opleiding in het Vlaamse Roese- lare. Inmiddels brengt de 33-jari- ge Van Rijt her en der in Oost- en West-Vlaanderen sierpleisters aan. Uit de woorden van E. Verkam men, hoofdinspecteur-directeur van de Vlaamse Dienst voor Ar beidsbemiddeling en Beroeps opleiding en mevrouw J. Boog- erd, voorzitter van het Regio naal Bestuur Arbeidsvoorzie ning Zeeland bleek dat het ba- nenproject de basis vormt voor verdergaande samenwerking. Verkammen wees erop dat dit alles slechts kan slagen wanneer werkgevers en overheden bereid zijn flink in het project te inves teren. In de toekomst ziet hij ook een samenwerking met bijvoor beeld de Euregio Scheldemond als onontbeerlijk. Hel V&D Prijzencircus duurt tol en met zaterdag2/ april 1991. MIDDELBURG - Het Konink lijk Zeeuwsch Genootschap dei- Wetenschappen richt komende zaterdag de schijnwerpers op de dorpen in Zeeland. Dat ge beurt tijdens de jaarlijkse stu diedag van de Werkgroep Histo rie en Archeologie. Eén van de sprekers is prof dr P. A. Henderikx, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij belicht 'het ontstaan van dorpen in Zeeland tot circa 1300'. Drs P. Don (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) neemt de vormgeving en de be bouwing van de dorpen onder de loep. Deze twee sprekers hebben mee gewerkt aan het boek 'Dorpen in Zeeland', dat tijdens de studie dag gepresenteerd wordt. In het boek, een uitgave van de Vlis- singse Stichting Natuur- en Re creatieinformatie, is een groot deel van de huidige (historische) kennis over de dorpen samenge bracht. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de ac teur Sacco van der Made, die een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht in de dorpen Nisse en 's-Heer Arendskerke. Andere sprekers tijdens de stu diedag zijn ir R. M. Adriaansens (provinciale Planologische Dienst) en P. A. Harthoorn (his torisch onderzoeker). De eerste schetst de 'problematiek van de kleine kernen in Zeeland. De tweede vertelt over opkomst, bloei en verval van het Zuidbe- velandse Baarsdorp. Verder wordt een film vertoond: 'Nisse, een dorp', in 1979 ver vaardigd door Goer Giltay en Jeroen Visser. De studiedag, van half tien tot vier uur in de Zeeuw se Bibliotheek te Middelburg, is ook voor niet-leden toeganke lijk. Van de bezoekers, die ook een lunch krijgen voorgescho teld, wordt een bijdrage van der tig gulden verwacht. AdvertentieI Het V&D Prijzencircus is nu in volle galop. Deze week maken de prijzen de prachtigste salto's, ledereen heeft gratis toegang. En iedereen profiteert van de adembene mende stunts. Ja, zoiets moet je gewoon met eigen ogen zien. Tot en met 27 april zijn er nog voorstellingen Dus haast u, want het voordeel staat te trappelen bij V&D. VROOIVmDREESMANN 1 MIDDELBURG - De NV Delta Nutsbedrijven gaat de stroom- tarieven verlagen. Die liggen momenteel boven het landelij ke gemiddelde. Het bedrijf wil binnen twee jaar op dat gemid delde uitkomen. De verlaging geldt zowel de klein- als groot verbruikers. Een gemiddelde kleinverbruiker (verbruik 2.500 kiloWatt) gaat er door de tarief verlaging uiteindelijk zo'n 25 gulden per jaar op vooruit. Het kleinverbruikerstarief van Del- la Nutsbedrijven ligt nu onge veer 1 cent per kiloWattuur bo ven het landelijk gemiddelde. Directeur ir P. Stotèr deelde een en ander woensdag mee bij de presentatie van de jaarversla gen 1990 van PZEM (energie), WMZ (water), Zekatel (kabel) en Delta-N (vanaf 1 oktober '90 de nieuwe nuts-NV). Hij maakte duidelijk dat de verlaging niet uit luxe wordt doorgevoerd, maar om ten opzichte van ande re distributiebedrijven concur rerende tarieven te kunnen han teren. Met de gasprijs zit Delta- Nuts op de landelijke minimum prijs en dat blijft zo. De waterta rieven - landelijk bij de top-drie behorend - blijven op het niveau van 1984 gehandhaafd. Het tarievenbeleid is mogelijk dankzij de gunstige financiële positie van Delta-Nuts. Over 1990 boekten zowel PZEM (6,6 miljoen gulden) als WMZ (2,5 miljoen gulden) winst. De bru- to-winst lag vele miljoenen ho ger, maai' er was een fiks bedrag nodig om verschillen tussen WMZ (andere methode van af schrijving) ën PZEM (loonkos ten direct in de tarieven) weg te werken. Delta Nutsbedrijven zit nu voor alle onderdelen op de zelfde financiële noemer. Voor gesteld wordt de aandeelhou ders een dividenduitkering van 11,25% te geven. De PZEM keer de vroeger wel dividend uit; WMZ heeft dat nooit gedaan. Directeur Stoter legde uit dat het nutsbedrijf ondanks de ster ke positie voorzichtig moet ope reren. „We zijn met program ma's bezig, waardoor de afzet van zowel energie als water zal verminderen. Dat betekent au tomatisch minder opbrengsten. Ook zijn er activiteiten aan de gang die niet rendabel zijn, Bij voorbeeld windenergie; de te korten daarop worden opgevan gen via de milieuheffing. Maar de kostbare verwerking van zui veringsslib en de transportlei ding voor landbouwwater kun nen niet door de milieuheffing gedekt worden." Reserves De reserves van het nieuwe nuts bedrijf belopen ongeveer 500 miljoen gulden. Ir Stoter ont kent dat dit een buitengewoon hoog bedrag is. Hij acht het dan ook onjuist (een deel van) de re serves te gebruiken om de tarie ven verder te verlagen. „Door de reserves hoeven we minder te le nen en betalen we dus minder rente. Dat voordeel komt direct ten goede van de exploitatie en daarmee ook van de tarieven. Zou je die 500 miljoen eruit ha len, dan moet je dat bedrag le nen en dat betekent een toena me van je lasten met 10%ofwel 50 miljoen gulden per jaar." De directeur beklemtoont dat Delta-Nuts ook een eigen vermo gen moet hebben. Om de hoogte daarvan te bepalen is gekeken naar de risico's die het nutsbe drijf loopt. Als calamiteiten die de financiële positie onderstebo ven kunnen gooien noemt Sto ter: er vertrekt een grote klant (zowel in de energie- als water sector mogelijk); het gaat slecht met de NV Elektriciteits-Pro- duktiemaatschappij ZuidNe- derland, waarin Delta-Nuts voor 134 miljoen gulden in deel neemt. Volgens de directeur is een reserve van 30% van de tota le roerende en onroerende bezit tingen wenselijk en normaal. Dat komt neer op ongeveer 55U miljoen gulden. De fusie van PZEM en WMZ moet, als de aanloopperiode achter de rug is, een financieel voordeel van 10 miljoen gulden per jaar opleveren. Dat komt door minder arbeidsplaatsen (113) en het afstoten van kanto ren. Stoter kan zo kort na de ope ratie nog niet aangeven hoeveel financieel voordeel er concreet is behaald. Hij verwacht dat de be sparing van 10 miljoen ruim ge haald wordt. De directeur wil verder gaan door de doelmatig heid te vergroten en taken af te stoten. Dat houdt in dat op ter mijn meer arbeidsplaatsen ver dwijnen. Hoeveel dat er zullen zijn, is momenteel onderwerp van gesprek.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 47