Vertraging nieuw politiebureau AUTO NIEUWS PZC Echtpaar Van Duyvendijk: tijd lijkt wel omgevlogen ADVERTEREN DOET VERKOPEN ÊESmMsJé Mogelijk in herfst bouw windmolens Sint Philipsland Stichting Jeugd houdt sportieve jongerentocht Korps Tholen kampt met enorm ruimtegebrek streek 14 van Lint Er autoschade bv Z7 Automobielbedrijf Slager B.l DONDERDAG 25 APRIL 1991 THOLEN Door bezuinigingen van de rijksoverheid dreigen plannen voor een nieuw politie bureau in het stadje Tholen op nieuw vertraging op te lopen. Dat is de vrees van de rijkspoli tie Tholen die al geruime tijd al les op alles zet om een nieuw on derkomen te krijgen. Het huidi ge pand in de kern Tholen is veel te klein. Een tijdelijke op lossing voor het ergste ruimte gebrek is de naastgelegen nood- keet. Die staat er reeds geruime tijd. De nieuwbouwplannen bestaan ANNA JACOBAPOLDER - Het Delftse bedrijf Energy Connec tion krijgt mogelijk nog deze zo mer de benodigde vergunnin gen voor de bouw van zes wind molens in de zuidrand van de Willempolder op Sint Philips land. Die hoop koestert de on derneming nu de resultaten van een onlangs uitgevoerd grond- mechanisch onderzoek positief blijken. Dat onderzoek was on der meer nodig om uit te vissen of de turbines achter de dijk de waterkering niet in gevaar brengen. De bouw begint op z'n vroegst deze herfst. De molens van elk zo'n 250 kilo watt kunnen jaarlijks tussen de Koninginnedag 's-Gravenpolder 's-GRAVENPOLDER - Op ko ninginnedag is er in 's-Graven polder weer van alles te doen. Om 9.15 uur wordt er een aubade gebracht op het plein voor de sporthal. Een uitgebreid festijn met poppentheater, kinderspe len en behendigheidsspelen be gint om 10.00 uur. Een Oranjebal met het optreden van de band 'Roulette' zorgt voor een vrolij ke afsluiting van de dag. OUD-VOSSEMEER Jubileum - Hengelsportver eniging 't Scharretje in Oud- Vossemeer bestaat zondag 28 april tien jaar. Om dit te vieren houdt het bestuur vrijdag 3 mei een receptie. Deze begint om 19.30 uur in Hof van Holland in Oud-Vossemeer. 600 en 1500 gezinnen voorzien van stroom. Energy Connection diende al in 1988 een bouw ver zoek in. Het oorspronkelijke plan schoof een klein eindje op omdat anders allerlei vogels ge vaar zouden lopen. De gemeente Sint Philipsland ging enige tijd geleden met de plannen ak koord en heeft de bouw- en hin derwetvergunning al afgegeven. Een uitgebreid grondmecha- niseh onderzoek was nodig om ook provincie en waterschap te kunnen overtuigen. „Het onderzoek heeft enkele maanden in beslag genomen", aldus J. H. den Boon van Energy Connection. „We kunnen nu aantonen dat de turbines onder geen enkeleomstandigheid ge vaar opleveren voor de dijk. De veroorzaakte trillingen zullen geen negatieve gevolgen heb ben." De provincie moet uiteindelijk een ontheffing op de verorde ning van waterkeringen afge ven. Daarop wil Den Boon niet vooruitlopen. „We kunnen ons voorstellen dat het uitgevoerde onderzoek nog een aantal vra gen oproept. Daarover gaan we praten. Pas als dat overleg tot ie ders tevredenheid is afgerond, komen de ontbrekende papieren ter sprake." Als alles positief uitpakt voor het Delftse bedrijf kan de bouw dit najaar beginnen. Energy Connection opereert op commerciële basis. Dat bete kent dat de opgewekte energie direct wordt doorverkocht aan de Delta Nutsbedrijven die de stroom voor de normale prijs aan de klanten levert. al jaren. Er is rond de twee mil joen gulden mee gemoeid. „De meest brandende vraag is wan neer dat geld komt", aldus plaatsvervangend groepscom mandant M. Verkerke. „Helaas blijkt het noodzakelijk dat we daarvoor voortdurend blijven knokken. Hopelijk heeft de nieu we bezuinigingsronde geen ne gatieve gevolgen. Gelukkig zijn de betrokken instanties het er inmiddels wel ov<er eens dat een nieuw kantoor dringend noodza kelijk is." Het huidige gebouw met een werkoppervlakte van 280 vier kante meter is veel te klein voor de ruim 30 medewerkers stellen Verkerke en het hoofd admini stratie C. van den Hoek. Volgens hen is een oppervlakte van mini maal 500 vierkante meter nodig. „Medewerkers moeten op plezie rige wijze hun werk kunnen doen. Dat is op dit moment vrij wel onmogelijk", verzucht Ver kerke. „Goede ontvangstmoge lijkheden ontbreken. We kun nen bezoekers amper een stoel aanbieden. En de groepscom mandant huist in de noodkeet. De route erheen gaat via nauwe gangetjes, een oud keukentje en een binnenplaats. Zo kunnen we ons toch niet presenteren? En als we ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld een verhoor moe ten we andere collega's van hun kamer jagen." Vlak voor de keet er kwam was de situatie nog erger herinnert de plaatsvervangend groeps commandant zich. „Wie toen een gesprek onder vier ogen wil de voeren, moest in een auto kruipen." Voetbaltoernooi politie Goes GOES - De voetbalvereniging van de Goese gemeentepolitie houdt morgen, vrijdag haar tweede internationale voetbal toernooi voor veteranen. Vanaf 10.00 spelen in sportpark 't Schenge teams van de rijks wacht uit het Belgische Bras- schaat en Leuven en van de korpsen uit Tilburg. Maassluis, Dordrecht, de rijkspolitie Zee land en het Goese korps in twee poules tegen elkaar. De speeltijd vèn de wedstrijden is. gezien de leeftijd van de spelers, aange past tot twee maal 15 minuten. De politie en de gemeente Tho len zijn, het erover eens dat het nieuwe bureau in het stadje Tho len moet komen. Het college van burgemeester en wethouders pleitte eerst voor Sint Maartens dijk omdat die kern centraler ligt op het eiland. „Gelukkig hebben we de gemeente ervan kunnen overtuigen dat Tholen de beste plek is", zegt Verkerke. „Je moet zo dicht mogelijk bij het werk zitten. En in de omge ving van Tholen hebben we het meeste te doen." Op welke loka- tie in Tholen het nieuwe bureau moet komen is nog niet definitief besloten. Het huidige gebouw werd in 1960 geopend. Het aantal politiemen sen met het Thoolse bureau als thuishaven nam in de loop der tijd behoorlijk toe. Herhaalde lijk werd een naastgelegen stuk bij het pand getrokken. Het huidige politiebureau in Tholen is veel te klein, ondanks de barak die naast het pand is geplaatst foto Willem Mieras) ZIER1KZEE - Een regenbesten- dig humeur, een goede conditie en doorzettingsvermogen zijn karaktereigenschappen die po tentiële 'hikers' volgens de Stichting Jeugd Schouwen-Dui- veland toch wel in huis moeten hebben voor de op stapel staan de voettocht begin juni. Vol gens organisator van deze 'hike' Marc van de Riet, stagiair van het CIOS bij de Stichting, gaat Dijkgraaf: plan Tureluur heeft positieve en negatieve kanten ZIERIKZEE - Een ambitieus plan met zowel positieve als ne gatieve elementen. Zo reageer de dijkgraaf van het water schap Schouwen-Duiveland, mevrouw A. P. de Haan woens dag tijdens een vergadering van het waterschap op het plan Tu reluur van de Zeeuwse Milieu federatie (ZMF). Een belangrijk project dat kans van slagen heeft, is volgens De Haan het onderzoek naar verbe tering' van de waterkwaliteit in de Flaauwers-inlagen. De dijk graaf merkte op dat het niet om een nieuw plan gaat. Het onder zoek is inmiddels afgerond. De te nemen maatregelen kunnen worden uitgevoerd zodra de fi nanciering rond is. Volgens De Haan kan het water schap op andere, in Tureluur ge noemde projecten vrij makke lijk inspelen. Zo zou het goed mogelijk zijn bij steenbestortin- gen een soort storts.teen te ge bruiken waarop bijvoorbeeld waterplanten goed gedijen. Ook zou het waterschap in veel ge vallen kunnen afzien van het ge bruik van gietasfalt bij waterke ringen. De dijkgraaf ging niet nader in óp de elementen uit Tu reluur die het schap minder po sitief vindt. Het voorstel tot verkoop van het terrein van de voormalige zuive ringsinstallatie bij De Boeren- weg aan de gemeente Zierikzee werd zonder discussie aanvaard. Sinds de ingebruikneming van de installatie aan de Verseputse- weg enkele jaren terug wordt het terrein De Boerenweg niet meer gebruikt voor zuiveringsdoel einden. het niet om een barre overle vingstocht, maar meer om eei stevig sportweekeinde jongeren tussen de 14 en 16 jaar, In totaal gaan drie begeleiders en een vrijwilliger mee tijdens de voettocht die van vrijdagavond 31 mei tot en met zondag 2 juni wordt gehouden. De twee nachten brengen de 'hikers' door op verschillende camping! terwijl overdag tal van sportievi activiteiten op het programme staan: kanovaren op de Greve- lingen, para-sailing. touwklim men. wandeltochten met bepak king en fietstochten op mountainbike. Van de Riet liep in eerste instan tie wél met het idee rond, soort overlevingstocht op te zet ten. Professionele begeleiding bleek echter moeilijk te vinden De lokatie in de Ardennen die voor een dergelijke tocht nood zakelijk was, bezorgde de Stich ting ook nog eens teveel o satorische problemen. Met een aangepast programma koos Van' de Riet daarom voor Schoit! wen-Duiveland. Om de groep van maximaal l(i jongens en/of meisjes bijelkaai te krijgen, heeft Van de Riet in- middels aanmeldingsformulie ren verstuurd naar scholen en jeugdwerkinstellingen ii buurt. Mocht dit keer voldoend;! belangstelling blijken, onds Schouwen-Duivelandse jonge ren, dan hoopt Van de Riet dat de 'hike'-tocht een jaarlijks te rugkerend evenement wordt. Veel muziek bij Goese viering koninginnedag GOES - De stichting Goes Oranje heeft voor koninginne dag een uitgebreid programmi samengesteld. Om 10.00 urn" morgens treedt het Zuidbevej lands Dameskoor op in huiz Ter Valcke. 's Middags wordte op de Grote Markt een back-show gehouden en om 19.30 uur begint het Oranje-coi cert in de Nederlands hervor® de kerk. Hieraan werken onde andere het Zeeuws Mannenkoo en het muziekgezelschap 1 phonia mee. Aan het eind van de dag is er om 21.00 uur een lam pionoptocht die vertrekt de Grote Markt. éIpIë Het jubilerende echtpaar Van Duivendijk (foto Pieter Honhoff) Diamanten huwelijk in Bruinisse BRUINISSE - Eind jaren twintig leerden ze elkaar kennen op sti*aat in Bruinisse. Een kennismaking die voor L. van Duiven- dijk en mevrouw J. C. van Duivendijk-Deurloo gisteren, woens dag, resulteerde in een zestigjarig huwelijksfeest. Van Duiven- dijk (81) en zijn echtgenote (84) hebben het vissersdorp ook na hun trouwen nooit verlaten. Meer dan vijftig jaar werkte hij met vier broers in het familiebedrijf, de scheepswerf Duiven- dijk. Zijn echtgenote nam het huishouden en de opvoeding van hun twee zonen voor haar rekening. Je kan rustig stellen dat het leven van het diamanten echtpaar altijd in het teken van boten en scheepsbouw heeft gestaan, Sinds Van Duivendijk op 65-jarige leeftijd uit het familiebedrijf trad, legt hij zich toe op het vervaardigen van houten model bootjes die onder meer gretig aftrek vinden bij de vier kleinkin deren van het echtpaar. Zelfs de inundatie en de watersnoodramp konden het gezin Van Duivendijk niet van de scheepsbouw afbrengen. Evacuatie bracht de familie in beide gevallen naai- Yerseke waar Van Dui vendijk rustig verder werkte op een werf in het dorp. Mevrouw van Duivendijk-Deurloo kan het zich maar moeilijk voorstellen dat ze zestig jaar huwelijk achter zich heeft: „De tijd lijkt wel omgevlogen." Cadeaus, telefoontjes, een feestelijke re ceptie en een felicitatietelegram van de koningin zorgden ervoor dat het paar wel moest geloven dat ze al weer zestig jaar geleden in trouwklëding samen het gemeentehuis van Bruinisse betra den. DE AUTOBEDRIJVEN VAN SCHOUWEN-DUIVELAND PRESENTEREN HUM NIEUWE; élJNA NIEUWE EN GOEDE GEBRUIKTE AUTO'S MET GARANTIE Hengel wedstrijd - Hengel sportvereniging HVKK hield za- terdag haar vierde bekerwed strijd van dit seizoen. Ondanks het slechte weer namen 47 vis sers deel aan de wedstrijd. Als eerste eindigde P. C. Caspers met 1630 punten, gevolgd door L. Luteijn en H. Hamelink, res pectievelijk met 1430 en 1340 punten. De volgende HVKK- wedstrijd is op zaterdag 4 mei aan de weegbrug in Kats. Rommelmarkt - Op zater dag 27 april vindt er een rommel markt plaats op het Molenplein in Goes. De markt is geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Oud papier De wijkvereni- ging Goes West houdt zaterdag 2 mei de maandelijkse oud-pa- pier-actie. Van 10 tot 12 uur wordt het oud papier bij de hui zen opgehaald. De opbrengst is bestemd voor activiteiten van de vereniging. NCRV maakt radio-opname GOES - De NCRV doet met haar toernee voor het radioprogram ma Te Deum Laudamus op don derdag 2 mei Goes aan. Aan de opnamen in de Grote of Maria Magdalenakerk doen mee: de Maria Magdalena Cantorij on der leiding van Kees van Eersel en de organist Jan Hage. Philip Feij leidt de samenzang. Het programma omvat kooi-- en sa menzang, instrumentale muziek en een toespraak door mr J. Wy- tema, adjunct-directeur van de NCRV. De opnamen worden uit gezonden in het NCRV-pro- gramma Te Deum Laudamus, op zondagmorgen 3 en 10 no vember op radio 5 tussen 9.30 en 9.55 uur. GARANTIE Sommelsdijk 01870-2292 Zierikzee 01110-J 4794 BEDRIJF POORTDIJKSTRAAT 61-63, BROUWERSHAVEN, TEL. 01119-1344 VOLKSWAGEN/AUDI BENZINE Audi 100 cc 2.0 E 4-drs. blauwmetallic Audi 100 2.3 E 4-drs. grijsmetallic Audi 100 cc 2.0 E 4-drs. wit Audi 100 CD 2.3 E 4-drs. blauwmetallic Audi 80 CL 1.6 L 4-drs. zilvermetallic Audi 80 CL 1.6 L4-drs. groen PoloC 1.05L3-drs. rood Golf LX 1.1. L3-drs. beigemetallic Golf C 1.6 L3-drs. blauwmetallic Golf C 1.3 L3-drs. blauw Golf C 1,6 L3-drs. rood GolfC 1.8 L3-drs. wit Golf C 1.6 L3-drs. wit GolfC 1,6 L3-drs. wit GolfC 1,6 L3-drs. wit GolfTourCL 1,6L3-drs. grijsmetallic Jetta CL 1.6 L 4-drs. wit Jetta CL 1.3 L 4-drs. grijsmetallic Jetta C 1.3 L 2-drs. blauwmetallic Jetta C 1.3 L 2-drs. rood Jetta C 1.3 L 2-drs. rood GolfC automaat 1.6L3-drs. beige SPECIAL CARS Golf GT116 V 1.8 L3-drs. zwartmetallic GAS GolfC 1.6L3-drs. blauw Passat CX 1.8 L 4-drs. blauwmetallic PassatC 1.8 L5-drs. beigemetallic DIESELS Opel Corsa 1.5 L3-drs. rood Golf turbo CL 1.6 L3-drs. blauwmetallic Golf GTD 1.6 L3-drs. zwart Golf CL 1.6 L3-drs. zilvermetallic Jetta C 1.6 L3-drs. grijsmetallic ANDERE MERKEN FiatRitmo70 CL 1.3 L3-drs. blauwmetallic 11-'86 131.000 km 19.500,- 01-'87 120.000 km 20.500,- 05-'87 55.000 km 22.500,- 01-'87 43.000 km 29.750,- 11-'82 136.000 km 7.500,- 01-'83 160.000 km 6.000,- 06-'88 56.500 km 14.000,- 10-'83 54.000 km 7.500,- 01-'85 122.000 km 12.750,- 05-'86 85.000 km 14.000,- 09-'86 69.000 km 14.500,- 07-'87 85.000 km 17.000,- 05-'87 52.000 km 17.000,- 09-'87 72.000 km 17.000,- 11-'87 82.000 km 17.000,- 03-'88 79.000 km 20.000,- 09-'86 92.000 .km 15.000,- 05-'87 66.000 km 16.500,- 0i-'88 33.000 km 17.750,- 04-'88 39.000 km 17.750,- 06-'88 37.500 km 17.750,- 02-'86 50.000 km 14.500,- 09-'87 68.000 km 30.000,- 05-'87 79.000 km 17.000,- 03-'84 192.000 km '7.500,- 06-'88 130.000 km 18.000,- 01-'88 72.000 km 15.000,- 08-'88 81.000 km 26.000,- 02-'89 75.000 km 30.000,- 02-'83 150.000 km 7.500,- 04-'86 160.000 km 14.000,- 05-'86 70.000 km 7.500,-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 44