Scheldemond weer van Vlissingen Dirigeren van koren is een grote hobby PZC Geen oplossing probleem terrein Crason Breskens In Oostburg geen bodemvervuiling die aanpak behoeft Aanvaring PvdA en burgemeester Veere over aanleg fietspad Italianen starten Nederlandse vakantieweek in Kamperland streek DONDERDAG 25 APRIL 1991 s 12 Koningslinden geplant Eerste paal voor nieuwbouw geslagen MIDDELBURG - Ter herinne ring aan het 25-jarig huwelijk van koningin Beatrix en prins Claus heeft de Middelburgse oranjevereniging Uit 't Volk- Voor 't Volk dinsdag drie linden geplant bij de jachthaven in het Maisbaaigebied. De plaatselij ke scoutinggroepen namen, sa men met burgemeester mr C. Rutten, de graafwerkzaamhe den voor hun rekening. De bo men werden aanzienlijk later geplant dan de huwelijksdatum van het koningspaar (10 maart), maar dat had volgens de oranje vereniging te maken met het vinden van een geschikte plaats, de weersomstandighe den en het feit dat in maart de nationale boomplantdag wordt gehouden. De 'koningslinde', meende de Middelburgse burgemeester, kreeg een plekje op historische grond. „De oudste havenactivi teiten", verwees hij naar de ach ter hem dobberende plezierjach ten, „hebben hier plaatsgevon den. We zijn nu met een nieuwe wijk bezig, die naar wij hopen de eeuwen zal trotseren." Rutten hield de jonge scouts voor dat hij en menig andere Middelburger de linden niét meer in volle leng te zullen aanschouwen. Hij drukte de jongens en meisjes op het hart regelmatig langs het Balkengat te lopen waar de bo men zijn geplant. „Dan kun je la ter, als je zelf kinderen hebt, zeg gen dat jij die boom hebt ge plant." Als dank voor het graven kregen de scoutinggroepen uit handen van secretaris mr W. J. van Kooten een voetbal over handigd. OOSTBURG - Er isniet direct een oplossing voorhanden om de problemen bij het Cruson- terrein aan de Westlandstraat te Breskens op te lossen. Op het terrein staan een leegstaande boerderij en een woning die, volgens de fractie van Dorpsbe langen Toerisme, door de jeugd wordt gebruikt als speel- en sloopobject. De kwestie kwam woensdagmorgen aan de orde tijdens de commissie open bare werken naar aanleiding van een brief van de fractie D T. Wethouder A. de Feijter wees de commissieleden er op dat het om particulier terrein gaat. „De eigenaar klaagt over vernielin gen van zijn eigendom", aldus de wethouder die beloofde dat er iets aan gedaan zal worden als de mogelijkheden er zijn. Volgens J. Carels (D T) is de schade ontstaan door storm, van vorig jaar. „Kinderen kruipen op het dak en gooien met pannen naar andere kinderen en ze krui pen door de ramen waar nog scherven in zitten", aldus Ca rels, die voorstelde om het ter rein dan maar af te zetten zonder toestemming. De Feijter zal pro beren om zo snel mogelijk iets te doen. „Het dichttimmeren van het pand is misschien een maat regel", aldus De Feijter. J. de Vries (PvdA) wist dat het heel moeilijk is om bouwval aan de pakken. „We kennen dat op ver schillende plaatsen in de i meente." De Feijter maakte ook bekend dat de definitieve tekening van de reconstructie van de Kersen laan te Hoofdplaat gereed is. In de Kersenlaan wordt een flauwe bocht ingebracht plus een drem pel. Verder wordt er een visuele versmalling aangelegd. De afrastering rond de brandvij- vers in Breskens zal vermoede lijk opnieuw worden neergezet. Het CDA liet eerder al weten voorstander te zijn van afraste ring en ook D T voelt daar veel voor. „Er is een verschil met bij voorbeeld 't Vestje in Oostburg. Daar is de aanloop veel groter. In Breskens is kort en is men zc bij het water", aldus C. Bolijn van D T. De buurtbewoners hielden enke le weken geleden een handteke ningenactie om de afrastering terug te krijgen. Om dat de a" rastering in zeer slechte star verkeerde werd deze een par maanden geleden weggehaald. De VVD'er J. Provoost merkte op dat ook zijn fractie voor vei- Geslaagd - Aan de rijksuni versiteit van Utrecht is J. F. R. de Wit uit Philippine geslaagd voor het doctoraal examen far macie. OOSTBURG - In de gemeente Oostburg zijn geen terreinen waar bodemvervuiling direct moet worden aangepakt. Dat vertelde wethouder A. de Feij ter woensdagmorgen tijdens de commissievergadering openba re werken. „Voor zover bij ons bekend", hield De Feijter een slag om de arm. „Want we we ten niet precies wat er zit." De commissie ging, voor een tweede maal, in op het milieube leidsplan. Volgens J. de Vries (PvdA) loopt de uitvoer van het actiepuntenplan van dit jaar geen gevaar. „De gevolgen van de tussenbalans maakt het ons niet gemakkelijk. Voor 1992 we-' ten we dan ook niet wat er te ver spijkeren valt", aldus De Vries. J. Quist vond dan ook dat de ma te van urgentie in punten moet worden aangegeven. C. Bolijn (D T) vond dat er meer bekend heid moet worden gegeven aan de milieu-klachten-telefoon en dat er te weinig aan honden uit- laatplaatsen is gedaan. Zij had verder de indruk dat de makke lijke zaken worden aangepakt en de moeilijke steeds worden opgeschoven. De Feijter was het met haar eens dat wat de tele foon betreft er snel actie moet worden genomen. „Maai- het is niet alleen zaak om de klachten te ontvangen, maar daarop moet ook actie worden onderno men." De commissie planologie had zo haar bedenkingen tegen hel compromis tussen de gemeente en het bedrijf van Vermeulen in Breskens. Het compromis om vat dat rond het terrein, in plaats van 10 meter groen, slechts anderhalve tot twee me ter groen komt. J. de Vries vond dat een heel mager bod. Ook dr andere leden van de commissie waren er niet blij mee. „Ik zou er niet intrappen", stelde De Vries met het oog op precedentwer king. F. Bakker halve eeuw 'in functie' AAGTEKERKE - Een stilval lend koor of een koor dat volko men de maat kwijt is, is het erg ste dat een dirigent kan overko men. F. Bakker (70) uit Aagte- kerke overkwam het in de vijf tig jaar dat hij dirigeert geluk kig nooit. „Een hobby", betitelt Bakker 'zijn halve eeuw dirigentenwerk. Maar liefst vijf koren begeleidt hijhet evangelisatiekoor Inter-, nos uit Middelburg, zangvereni ging Zanglust uit Nieuwdorp, ouderenkoor De Zilverstem uit Arnemuiden, het NCVB-dames- lcoor uit Aagtekerke en het her vormd kerkkoor uit Grijpsker- ke. De eerste drie koren bezoekt Bakker iedere week één keer. „Dat is soms een beetje te veel van het goede", vertelt hij, maai de volle agenda stoort de jubile rende dirigent niet. „Je blijft een beetje onder de mensen." In de zomer, na de sluiting van het zangseizoen, hoeft Bakker zijn huis niet meer avond na avond te verlaten om de koren te bezoeken. Ze komen op de laat ste dag van het seizoen voor één keer naar hem toe. In de kerk van Aagtekerke oefenen alle zangers en zangeressen dan ge zamenlijk. Alle koren zijn de zeventig-jarige dirigent even lief. „Internos is wat groter en heeft meer moge lijkheden, maar dat doet niets af aan de andere koren." Voor het publiek toont hij wel een voor keur. Het optreden van vorig jaar met Internos voor bejaar den en zieken vond hij 'onzet- tend mooi'. Met Zanglust be zocht Bakker een zangmiddag voor gehandicapten. „Dankbaar werk", noemt hij dat. Schoonvader Bakker volgde in 1941 de vader van zijn vrouw op die het NCVB-dameskoor van Aagte- Mgr Ernst dient Heilig Vormsel toe in Westdorpe WESTDORPE - De bisschop van Breda, mgr H. Ernst, dient zaterdag 27 april het Heilig Vormsel toe aan de kinderen van de groepen 7 en 8 van basis1 school De Kreeke in Westdorpe. Voorganger in deze dienst (aan vang 1.9.00 uur) is pastoor Miel Erpelinck. De dienst heeft als thema 'Vorm geven aan je leven' en wordt door de 19 vormelingen verzorgd. Voorafgaand brengen zij de dag samen door in Gent, waar ze onder meer de St. Baafs en het Gravensteen zullén be zoeken Na de gezamenlijke maaltijd volgt de dienst in de pa rochiekerk van Westdorpe. kerke begeleidde. De smaak van het dirigeren had hij al te pak ken: regelmatig verving hij zijn schoonvader. In de volgende de cennia nam hij steeds meer ko ren onder zijn hoede. Het veertigjarig jubileum van de Aagtekerkse dirigent ging niet onopgemerkt voorbij. Drie ko ren - Internos, Zanglust en het NCVB-dameskoor - zongen on der leiding van Bakker een lang speelplaat vol. De dirigent toont zich nog steeds zeer verguld met de lp. Het geluid van Bakkers dirigen tenwerk kwam nog enkele ma len binnen bereik van een groot publiek. De EO-radio zond ver schillende malen het koorge zang de ether in. Vijf jaar gele den gebeurde dat vanuit de woonplaats van de jubilaris. De vijf koren die Bakker diri geert, willen aan de halve eeuw begeleiding een speciaal tintje geven. De dirigent en zijn echt genote kregen te horen dat zij vrijdag 26 april vrij moeten hou den. Van wat er precies gaat ge beuren, hebben ze geen idee. Bakker vermoedt al een week dat er iets op touw wordt gezet. „Vorige week hoefde ik niet in Nieuwdorp te komen. Ik denk dat ze i,ets instudeerden. In Ar nemuiden hielden ze de afgelo pen week maar een halve repeti tie. En dinsdag gaat de oefening in Middelburg ook niet door." VLISSINGEN - Staatssecreta ris J. Wallage (onderwijs) en de Vlissingse onderwijswethou der C. de Keijzer hebben woens dag de overdracht van de scho lengemeenschap Scheldemond van het rijk naar de gemeente ondertekend. Dat gebeurde op een voor de school feestelijke dag, want woensdagmorgen was juist de eerste paal gesla gen voor de nieuwbouw van de scholengemeenschap aan het Weyevlietplein in Vlissingen. De Vlissingse wethouder maak te van het bezoek van de staats secretaris gebruik om te probe ren de scholengemeenschap nog wat op te tuigen met een extra afdeling, namelijk het gymna sium. Vlissingen kan dan ook over een eigen lyceum beschik ken. Wallage ging niet zover dat hij een gymnasium toezegde, maar hij liet wel weten dat hij voorstander is van brede scho lengemeenschappen en daar hoort naar zijn mening ook een top bij, bijvoorbeeld in de vorm van een gymnasium. Momenteel heeft Scheldemond een mavo-, havo- en atheneumafdeling. VEERE - Het fietspad Veere/Se- rooskerke zit PvdA-raadslid J. van Nieuwenhuizen hoog, zó hoog dat het woensdagavond tijdens de raadsvergadering zelfs leidde tot een aanvaring tussen de PvdA'er en burge meester A. H. den Boon van Vee- re. Het bewuste fietspad, waar de raad al jaren eensgezind om vraagt, stond niet vermeld in de voorjaarsnota van de gemeente die woensdagavond op de agen da stond. „Het is gewoon geen vertoning", zei Van Nieuwenhuizen. die schetste hoe er al tien jaar over het fietspad wordt gepraat zon der dat er daadwerkelijk resul taat wordt geboekt. Den Boon liet zich die kritiek niet zomaar aanleunen. Boos maakte hij het raadslid er op attent dat het col lege hard aan het werk is voor het fietspad. De raadsleden waren eensge zind in hun mening dat de voor- MIDDELB URG Vrouwenraad - De stich ting Middelburgse Vrouwen raad houdt vrijdag 26 april haar algemene bestuursvergadering in Het Pand in de Kerksteeg in Middelburg. Naast een be stuursverkiezing staat een le zing door Aleid Rosink van de FIOM op de agenda. De bijeen komst begint om 14.00 um-. jaarsnota misschien wel wat veel van het goede was. De be grotingsvergadering van vorig jaar, toen het beleid uit en te na werd doorgesproken, lag menig een nog vers in het geheugen. Om nu alweer zo uitgebreid te discussiëren ging velen te ver. Overigens lieten de raadsleden zich de kans niet ontnemen pun ten van zorg te uiten. Verschei dene fracties vroegen zich af hoe het zit met maatregelen om ko mend seizoen de verkeersover last op de Dorpsdijk in Vrouwen polder tegen te gaan. Den Boon deelde mee dat de raad zeer bin nenkort een voorstel daarom trent zal krijgen. Milieuboxen De raad stelde 68.000 gulden be schikbaar voor verschillende maatregelen uit het milieuwerk plan. De grootste hap van dat geld gaat naar de aanschaf van milieuboxen om het chemisch afval te verzamelen. Daarover ontstond enige discussie. „Ik heb mijn twijfels over het rende ment van die 50.000 gulden", zei M. Brouwer-te Roller (WD). „Als je iemand uit een andere ge meente vraagt of zijn box ook vakjes heeft, is het antwoord meestal lacherig: de box is nog niet eens open geweest," lichtte zij haar opmerking toe. Wethou der W. Sanderse sprak het ver lossende woord: „Het kan primi tief, met een geel plastic zakje, of het kan met de milieubox, maar inzamelen moetje toch." De kosten bedragen 12,4 miljoen gulden en komen voor rekening van het rijk. De school biedt dan plaats aan 815 leerlingen Besturendag rk Vrouwengilde in Biervliet TERNEUZEN - Het katholieke vrouwengilde van de provincie Zeeland houdt vandaag (don derdag) een besturendag voor de Zeeuwse afdelingen in café De Landbouw te Biervliet. Na het officiële bestuurlijke ge deelte is er een bestuursverkie zing waarbij de huidige provin ciale voorzitter Marion Strik uit Terneuzen afscheid zal ne men en er een nieuwe voorzitter gekozen dient te worden. In de namiddag, na de lunch, is er een lezing met aansluitend de mogelijkheid tot het voeren van een discussie door de industrie pastor Wim Nabbe uit Terneu zen, waarbij het thema 'Open heid, verdraagzaamheid en sa menwerking' centraal staat. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Kijkdag fietsen ZOUTELANDE De groep Val- kenisse van de rijkspolitie houdt dinsdag 7 mei een kijkdag van gevonden fietsen. De rijwielen zijn in 1990 gevonden in de ge meenten Valkenisse, Westkapel- le en Mariekerke: Handelaren kunnen tussen 19.00 en 20.00 uur een schriftelijk bod doen op de hele partij tweewielers. De kar retjes zijn dan te bezichtigen in de opslagplaats aan de Langen- dam 43 in Zoutelande. Afsluiting van Troelstraweg VLISSINGEN - De Troelstra weg tussen de Alexander Gogel- weg en de Van Hogendorpweg in Vlissingen is vanaf begin mei tot het einde van die maand afgeslo ten voor het verkeer in verband met een grondige reconstructie. De werkzaamheden zijn nodig omdat zowel de rijbaan als de fundering aan een opknapbeurt toe zijn. De in- en/of uitritten kunnen tijdens de graaf- en be stratingswerkzaamheden niet worden gebruikt. Informatie metingen voor WOV-tracé HOEK - De eigenaren en ge bruikers van landbouwpercelen op het tracé voor de Wester- schelde Oeververbinding oostelijk van Ellewoutsdijk en Terneuzen - worden deze week geïnformeerd over de meetwerk- zaamheden die medewerkers van provinciale waterstaat de komende tijd gaan uitvoeren. Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop eventuele schade als gevolg van de metin gen wordt vergoed. Voor de eigenaren en gebruikers van grond in Zeeuwsch-Vlaan- deren wordt morgen (vrijdag) om 9.00 uur een informatie-bij- eenkomst gehouden in De Hoek se Rakkers in Hoek. Dinsdag werd in het kantoor van provinciale waterstaat in Mid delburg een soortgelijke bijeen komst belegd voor de landbou wers aan de noorkant van de Westerschelde. Namens provinciale waterstaat zijn vertegenwoordigd de heren J. C. van Houte, W. Notebaart, H. Manni'en P. Kole en namens de gewestelijke raad voor Zeeland van het landbouwschap ing P. H. Prins. KAMPERLAND - Hollandser kon hun vakantie bijna niet be ginnen. Met een tulp in de ene en een blokje kaas in de andere hand werden woensdag enkele honderden Italianen officieel welkom geheten in recreatie park De Schotsman in Kamper land. Het park aan het Veerse Meer vormde de eerste etappe van een zevendaagse vakantie- tocht door Nederland per cam per, die het reseveringsbureau Holland Camping Tours (HCT) in samenwerking met het Ita liaanse toeristische maandblad Plein Air voor de Italianen heeft uitgezet. De laatste jaren is de belangstel ling bij Italianen voor een vakantie in Nederland sterk toe genomen. Vorig jaar bleek die, na de publicatie van een Hol land-special in Plein Air, zelfs zo groot dat de hoofdredacteur van het blad het Nederlands Bureau voor Toerisme en HTC inscha kelde om camperarragementen voor ons land op te zetten. Met als gevolg dat de komende week in totaal zo'n 380 Italiaanse cam pers langs drie verschillende routes Nederland gaan verken nen. Groen Sommigen zijn al eerder in Am sterdam of op de Keukenhof ge weest. Maar voor de meeste Ita lianen is dit hun eerste kennis making met Zeeland. „Ik vond het zo ontzettend leuk om vanaf de veerboot dat vlakke land te zien. En alles groen, zo ontzet tend groen", vertelt één van hen enthousiast. Het zijn het vlakke en de rust die bij meer Italianen enthousiasme Oranjefeest Het program ma voor de viering van konin ginnedag in 's Heer Hendriks kinderen begint om 9.00 uur met klokgelui. Om 9.10 uur spelen enkele muzikanten van Excel sior uit 's Heer Arendskerke va derlandse liederen vanaf de to ren van de Nederlandse her vormde kerk. Om 9.30 uur laten schoolkinde ren op het schoolplein ballons op' voor een ballonwedstrijd. Om 9.45 uur begint in het Heer Hen drikhuis een koffie-uurtje voor ouderen. Tegelijkertijd is er ook een kinderprogramma met twee clowns. Om 11.15 uur begint mu ziekvereniging Euterpe uit Heïnkenszand aan een muzikale rondgang door het dorp. 's Mid dags om 13.30 uur begint er een trim-prestatieloop rond het plein. Een uur later beginnen daar de volksspelen voor jong en oud. Een barbecue met muziek bij het Heer Hendrikhuis is van af 16.30 uur de omlijsting voor de prijsuitreiking. De leden van de oranjevereniging en hun huisge noten en genodigden houden vanaf 20.00 uur een gezellige avond in het Heer Hendrikhuis. wekken. Aan het eind van de middag is een groot deel van hen er al met de fiets op uit getrok ken. Gehuld in trainingspak en zomerse petten groeten zij en thousiast de campers die rich ting De Schotsman rijden. „Overal waar je hier komt, hoor je vogels fluiten. Dit is een fan tastisch begin van de vakantie", zegt een lachende Milanese toe rist op z'n moutain-bike. De organisatie van de Settim a- na Italia-Olanda, de Italiaans- Hollandse week, heeft bijna niets aan het toeval overgelaten. De in drie groepen verdeelde be zoekers hebben een uitgebreid routeschema meegekregen, waarin zoveel mogelik beziens waardigheden zijn opgenomen. Elke groep heeft een eigen coör dinator en een Italiaans-Neder landse tolk meegekregen. In sa menwerking met het NBT is er een speciaal alarmnummer opengesteld en zelfs de Wegen wacht heeft voor deze week een Italiaanse tolk in dienst geno men. Daarnaast, ontvangen de Italianen van de organisatie een uitgebreid documentatiepak- ket. In de recreatiezaal van De Schotsman luisterden de Italia nen woensdagavond enthou siast naar de in het Italiaans uit gesproken welkomstwoorden van de voorzitter van de Zeeuw se VVV. Op menig tafeltje ligt een kaart van de Paessi Bassi, de Italiaanse benaming van de La ge Landen. Op de kaart prijken molens en, hoe kan het ook an ders, een Hollands kaasmeisje. De Italianen maken kennis met elkaar nadat ze hun campers hebben geparkeerd in recreatiepark De Schotsman ifoto Willem Mieras) Zowel De Keijzer als Wallage stonden stil bij de geschiedenis van de school die in 1901 op ver zoek van een aantal Vlissingers werd gesticht. Dat was overi gens een omstreden zaak want er waren vele honderden hand tekeningen in Vlissingen opge haald om de nieuwe school te gen te gaan. In de geschiedenis van de school waren afwisselend de gemeente en het rijk eige naar. De Keijzer merkte als nieuwe 'baas' van Scheldemond op dat het belangrijk is dat een school niet van zijn ziel wordt beroofd. Daarom is er ook voor gezorgd dat de school bij de overdracht een zo groot mogelijke zelfstan digheid behoudt. Feitelijk gaat de school pas op 1 januari 1992 over van het rijk naar de ge meente. Over ongeveer 14 maanden moet de nieuwbouw gereed zijn. Staatssecretaris Wallage ondertekent onder de goedkeurende blik van wethouder De Keijzer de officiële overdrachtspapieren (foto Lex de Meester) F. Bakker, vijftig jaar koordirigent (foto Lex de Meester) De scouts gaven de jonge koningslinden stevige palen als steun met foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 42