Plan zenderindeling krijgt steun GIRO 800.800 PZC DA en PvdA steunen plannen De Vries lager minimumloon Missie N-Irak telt ook 400 dienstplichtigen PZC DE SLACHTOFFERS VAN DE BURGEROORLOG IN IRAK DEN HAAG commentaar Gorbatsjov boekt zege binnen partij 40 jaar Molukkers j! Pseudo-commercie op Ned. 2 Nog reserves bij CDA ioogovens en bonden lervattee cao-overleg DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES Olievlek bereikt Rivièra 'Wester' opgeknapt Amerikanen bouwen windpark Groningen DONDERDAG 25 APRIL 1991 IëN HAAG (GPD) - Een meer- irheid in de Tweede Kamer 'l teft zijn fiat aan het plan van OS-voorzitter Max de Jong 9or een nieuwe zenderindeling Ü- ir l oktober. De fracties van ;dA, VVD en D66 hebben er ;en bezwaar tegen als Tros en eronica op Nederland 2 op de ommerciële toer' gaan om ij jstwinner te worden voor het iet-commerciële bestel. Het houdt zich nog op de vlak- Dat bleek woensdag tijdens eerste ronde van het kamer- over commerciële tv. eTweede Kamer zette gisteren «lal schoorvoetend) het licht groen voor de komst van immerciële tv op de kabel. Een wezenlijke situatie, beklem- tonde menig kamerlid. Want in teerwil van de politiek heeft de wimerciële tv zich immers al- via een omweg een plekje Jj jroverd op de Nederlandse uls. Heen de VVD vindt het wets- iitwerp niet ver genoeg gaan. eliberalen vinden dat minister Ancona (WVC) potentiële, ieuwkomers in televisieland !g te veel aan banden wil leg- I ;nrainste drie fracties (VVD, loen Links, GPV) betwijfelen er naast RTL-4 wel een nieuwe xnmerciële zender zal verrij- In hoeverre wordt met dit etsvoorstel „het onvermijdelij- geregeld, maar dan zodanig itnieuwe gegadigden zullen af- UMUIDEN (ANP) - Het staal- oncern Hoogovens heeft de lenden woensdagavond uitge- odigd om het overleg over een lieuwe cao te hervatten. De lenden hebben deze uitnodi- [iog aanvaard en keren van- aorgen om tien uur terug aan onderhandelingstafel. oordvoerders van het bedrijf I ode bonden hebben dit beves- |k inds het vastlopen van het •erleg zijn bij Hoogovens acties woerd, die dinsdag uitmond- Sin in een staking waarvan het door de bonden aanzien- jk hoger werd aangeslagen dan sor Hoogovens. Een adverten- haken of weinig kans van slagen hebben", aldus van Middelkoop (GPV). Ook Dees (VVD) vraagt zich of of de mogelijkheden die het wets voorstel opent „daadwerkelijk benut gaan worden". Die kans is bijna nul als Tros en Veronica de toezegging krijgen dat ze in de nabije toekomst voor de volle honderd procent op de commer ciële toer kunnen gaan in de ether, aldus Dees. De nieuwe commerciële gegadigden mogen immers alleen via de kabel (dus niet via de ether) in de huiska mers doordringen. Tegenaanval Met enige opluchting consta teerde het merendeel van de fracties dat de publieke omroe pen de 'tegenaanval' inzetten om kijkers weg te kapen die zijn overgelopen naai' RTL-4. Om de slagkracht van het bestaande bestel te vergroten, willen CDA en PvdA dat d'Ancona wat min der „pietepeuterig" omgaat met de commerciële nevenactivitei ten van de omroepen. Zolang de verkoop van T-shirts en de op brengst van disco-avondjes maar gebruikt wordt voor de programma's of activiteiten voor de leden, vinden CDA en PvdA het allang goed. Reclame op zondag blijft een twistpunt tussen de coalitie partners. De PvdA vormt samen met o.a. de WD een kamermeer derheid met de opvatting dat zondagsreclame moet kunnen. Het CDA zal „hartgrondig tegen stemmen", aldus Beinema (CDA). Verhoging van de omroepbijdra ge is voor de PvdA uitgesloten. „Je mag de kijkers niet straffen voor het kijken naar RTL-4", al dus Van Nieuwenhoven (PvdA). Het CDA houdt die kwestie open. Groen Links. D66 en de kleine christelijke partijen vin den verhoging van de omroep bijdrage niet onredelijk. CDA en PvdA vinden het geen goed idee dat d'Ancona de zend tijdverdeling uit handen van het Commissariaat van de Media wil nemen ten gunste van de NOS. tie van Hoogovens in een regio nale krant heeft een belangrijke rol gespeeld bij het weer tot el kaar komen van partijen. Het bedrijf zei daarin onder meer dat het meningsverschil niet via ac ties maar aan de onderhande lingstafel moet worden opgelost. Onderhandelaar J. Schalkx van de Industriebond FNV reageer de met een brief waarin hij schreef dat hij bereid was de dia loog aan de overlegtafel voort te zetten, waarop de uitnodiging van Hoogovens volgde. Of het bedrijf van plan is zijn laatste cao-bod te verhogen wilde een woordvoerder van Hoogovens niet zeggen. Tienduizenden demonstranten eisten in Minsk het vertrek van Gorbatsjov. Intussen gaan de stakingen door ondanks een verbod van de overheid (foto AP) MOSKOU (DPA/AFP) - Michail Gorbatsjov heeft woensdag bin nen de communistische partij van de Sovjetunie een eerste overwinning behaald door de discussie over zijn partijleider schap te smoren. Voor de aanvang van de zitting van het voltal lige Centraal Comité, waarvan sommige leden zijn positie als secretaris-generaal van de partij ter discussie wilden stelden, kreeg Gorbatsjov de steun van het Politburo. „Op dit moment wenst Gorbatsjov zowel partijleider als presi dent te blijven", lichtte minister van buitenlandse zaken Alek- sandr Bessmertnych toe tijdens een pauze van het plenum. Vla dimir Ivasjko, vice-secretaris-generaal van de partij, verklaarde tegenover journalisten dat het Politburo „unaniem0 had beslo ten zich te verzetten tegen het ontslag van Gorbatsjov als partij leider. Het Centraal Comité, dat zijn zitting vandaag voortzet, zal zich vooral beraden over het rapport van premier Valentin Pavlov over de economie. De verantwoordelijkheid van Gorbatsjov voor de huidige crisis in de Sovjetunie, worden omzeild. De partijse cretaris van Litouwen, Alfred Rubiks, bevestigde dat niemand om het aftreden van Gorbatsjov had gevraagd. Stakers President Gorbatsjov en de leiders van negen Sovjet-republie ken, onder wie Boris Jeltsin, hebben woensdag in een gemeen schappelijke verklaring alle stakers in de Sovjetunie opgeroepen het werk te hervatten. Maar ondanks deze oproep zetten de mijnwerkers in Rusland en de Oekraine en de arbeiders in Wit-Rusland en Georgië hun ac ties voort. De havenarbeiders in de Litouwse havenstad Klaipeda hebben woensdag na twee dagen actievoeren het werk hervat. Hun eisen voor loonsverhoging zijn voor een groot deel ingewilligd. Een groep „zwarte baretten", een speciale politie-eenheid van het Sovjetministerie van binnenlandse zaken, heeft woensdag een bankgebouw bezet in Naujoju Vilnia nabij de Litouwse hoofdstad Vilnius. DEN HAAG (GPD/ANP) - CDA mPvdA zien wel iets in de plan van minister De Vries (so- liale zaken) om het minimum- lion en de sociale uitkeringen Iruto te verlagen, maar de be trokkenen er via lastenverlich ting netto niet op achteruit te Hen gaan. De Vries, die zo de Jerkgelegenheid wil bevorde- heeft zijn idee aan het kabi- voorgelegd, als alternatief moreen forse verlaging van hel minimumloon. De Vries wil het laagste tarief in tfe loon- en inkomstenbelasting verlagen (onder meer te betalen uit schrappen van het reiskos tenforfait) en de belastingaftrek voor werkenden tot rond 1.500 gulden verhogen, zo schrijft hij in een brief aan het kabinet. De kosten wil hij mede betalen door een andere opzet van de winst belasting. Door korting van de koppeling kunnen bovendien de sociale premies iets omlaag. De vakbeweging heeft woens dag getergd gereageerd op het voorstel van De Vries om de kop peling volgend jaar met 1 pro cent te verlagen. „De Vries geniet het voordeel van de twijfel", aldus PvdA-frac- tieleider Wöltgens gisteravond in een kamerdebat over de kwes tie. Hij noemde het echter tege lijk „voorbarig" om de koppe ling tussen lonen en uitkeringen nu al ter discussie te stellen. Mocht het afwijken van de kop peling nodig zijn uit werkgele- genheidsoogpunt dan wil Wölt gens dat alle inkomensgroepen mee betalen. „Dan is een bijdra ge van alle Nederlanders ge wenst", aldus de PvdA'er. Hij noemde in dit verband het schrappen van het reiskosten forfait (de belastingaftrek voor reiskosten woon-werkverkeer) en de inflatiecorrectie in de be lastingen. Het in één klap verla gen van het wettelijk minimum loon voor iedereen (een plan van minister Andriessen) wees Wölt gens van de hand. Een zegsman van de CD A-frac tie liet weten dat het CDA al eer der op de hoogte was van de plannen van De Vries. De groot- NICE (AP) - De olievlek die ontstaan is door het zinken van de Cyprioti sche tanker Haven heeft woensdag de Franse Ri- vi'era bereikt. Opruim- ploegen trachten te voorkomen dat de olie de beroemde stranden in de streek aantast. De vlek, die 5 kilometer lang is. lag dinsdag avond laat ongeveer een kilometer uit de kust ten oosten van Nice. Woens dag zetten vier bestrij- dingsvaartuigen hun aanval op de olievlek voort. De regionale auto riteiten droegen burge meesters op personeel in te zetten voor het schoonmaken van ver vuilde stukken kiezel strand. Het schip zonk op 14 april voor de kust van het Italiaanse Aren- zano en verloor zo'n 20 miljoen liter olie. De meeste olie kwam niet verder dan Capo Noli ten westen van Genua, maar een deel heeft door de stroming en de wind nu Frankrijk bereikt. ste regeringspartij spreekt van „goede ideeën". PvdA-voorzitter Sint meent dat de PvdA moet nadenken over de hoogte van het minimumloon. Indien het kabinet deze zomer mpt een pakket maatregelen komt, waarin bevordering van de werkgelegenheid voorop staat, zou de PvdA volgens haar ook „een hoop kunnen slikken waarvan ik nu nog zeg: dat ligt voor ons lastig". Sint zei dit in het NRC Handelsblad. De Vries is woedend op zijn staatssecretaris Ter Veld, die gisteren liet weten dat wetge ving ter beperking van ziekte verzuim en arbeidsongeschikt heid niet voor 1993 ingevoerd kan worden. Zij keerde zich tege lijk tegen financiële ingrepen bij Ziektewet en WAO. Balonnen De ergernis over allerhande „proefballonnen" van bewinds lieden neemt bij FNV en CNV zo danig toe dat de vakcentrales zich afvragen of het nog wel zin heeft mee te werken aan SER- adviezen en aan overleg met het kabinet. FNV-voorzitter Stekelenburg en CNV-bestuurder A. Westerlaken benadrukken dat de koppeling tussen lonen en uitkeringen on derdeel is van de afpraken met het kabinet. Bij het eenzijdig opzeggen van deze afspraak voorziet Westerla ken „oorlog met de vakbewe ging". AMSTERDAM - De Westerkerk in Amsterdam staat er weer keurig bij nu de raampartijen grondig zijn gereinigd en geschilderd. De restauratie van de kerk nadert na vijf jaar ook binnen haar voltooïng, alleen het grote orgel moet nog onder handen genomen worden. Woensdag werd het 17de eeuwse gebouw door burgemeester Van Thijn hero pend foto ANP) DEN HAAG (GPD) - Onder de ongeveer 1.000 Ne derlandse militairen die de komende maanden in Noord-Irak worden gestationeerd bevinden zich zo'n 400 dienstplichtigen. Het ministerie van de fensie heeft dat gisteren bekendgemaakt. Drie Alouette-helikopters van de koninklijke lucht macht zullen ook naar de regio worden gezonden, vooral voor verbindingstaken. De 593 militairen van de koninklijke landmacht vertrekken in de loop van volgende week naar het grensgebeid van Turkije en Irak. Het speciaal ge formeerde 11. geniehulpbataljon wordt ingezet bij de opbouw van kampen voor in totaal 200.000 vluchtelingen. Er gaat ruim 600 ton aan goederen mee, waaronder bijna honderd voertuigen, vijf tienhonderd tenten en tienduizend slaapzakken en dekens. Het 11. geniehulpbataljon komt onder Brits com mando. aldus het ministerie. Daarmee is een ruzie met de landmachttop beslecht, die het werk liever onder Amerikaans commando zou doen. De Ame- Veertig jaar geleden arriveerde in de haven van Amsterdam de eerste, kleine groep Molukse ex- KNIL-militairen met hun gezinnen. Vandaag. 25 april, herdenkt de gemeenschap die uit veertigdui zend mensen bestaat, traditioneel het uitroepen van de vrije republiek der Zuid-Molukken iRMS). En juist, deze week is er een akkoord getekend met het ministerie van WVC over een grondige renovatie van het Molukse woonoord Lu netten in Vught. Over dat onderwerp is jarenlang strijd gele verd tussen 250 Molukkers die daar graag bij elkaar willen blijven wonen om de onderlinge band en de eigen cultuur in stand te houden, en Haagse autoriteiten die de groep onder dwang in de Nederlandse samenleving wensten te integre ren. Dat getrouwtrek tekent de krampachtige manier waar op Nederland met de Molukse gemeenschap en haar idealen, haar gevoelens en haai' problemen is omgegaan. Goed be doeld. maar vaak net verkeerd; aan de ene kant opdringerig, daartegenover slordig en met veel gebrek aan erkenning van wat er onder veel Molukkers aan teleurstellingen en frustra ties leefde en nog leeft. Terugkijken op de periode sinds de eerste Molukkers voet op Nederlandse bodem zetten en hier moesten worden opgevangen, is daarom een bezigheid met zeer gemengde gevoelens, aan weerskanten. Er hebben zich in dat tijdsbestek van Nederlands dekolo nisatie en de naweeën ervan met en binnen de Molukse gemeenschap grote spanningen voorgedaan. Generaties volgden elkaar op. De trouw, de vasthoudendheid aan de zaak van de RMS en het geduld onder de oudere garde maak ten plaats voor onrust en radicalisme bij sommige groepen jongeren. Enkele malen leidde dat tot explosies van geweld zoals bij de treinkapingen en gijzelingsacties in de jaren '70. De verhouding met de Nederlandse overheid en de samenle ving kwam als gevolg daarvan in een crisisachtige sfeer te recht. Ook in de Molukse gemeenschap zelf hebben deze inci denten destijds hard toegeslagen. Ze maakten in elk geval duidelijk dat een verbetering van de relatie niet langer kon uitblijven. En die moest er komen op de basis van respect voor de opvatting dat velen onder de Molukkers het toe komstbeeld van een eigen, vrije republiek aan de andere kant van de wereld nooit wilden opgeven. Maar tegelijk on der de erkenning van de bijzondere plicht voor Nederland om de problemen van de Molukkers in Nederland te helpen op lossen. Sinds 1976 bestaat er een Inspraakorgaan Welzijn Moluk kers, geïnstalleerd door de toenmalige CRM-minister Van Doorn. Met dat initiatief werd een poging ondernomen om een eind te maken aan de sfeer van betutteling, waak zaamheid en vergaande bemoeienis die bij de Nederlandse overheid tegenover de Molukse gemeenschap bestond. Aan vankelijk werd het inspraakorgaan daar als een soort van zoethouder beschouwd, maar vooral de laatste jaren blijkt het een nuttig instrument om de verbeterde dialoog gaande te houden. Belangrijk moment voor markering van de bijzon dere relatie tussen de Molukse gemeenschap en de Nederland se overheid is vijf jaar geleden de zogeheten Gezamenlijke Verklaring geweest, ondertekend door premier Lubbers en ds Metiary, voorzitter van de Badan Persatuan, de grootste Molukse politieke organisatie hier. De herdenking van het verblijf in Nederland, werkgelegenheid en huisvesting ston den daarin centraal. Maar nog steeds zijn er kwesties die niet zijn opgelost, vergeten hoofdstukken. Na veertig jaar wordt het tijd ook daarmee eens schoon schip te maken. vdM. GRONINGEN (ANP) - Het Ener giebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD) heeft een over eenkomst gesloten met United States Windpower, een Ameri kaanse projectontwikkelaar, voor de bouw van een groot windpark in Noordoost-Gro- ningen. Dit bedrijf start eind 1994 met de bouw van het wind park met een totaal vermogen van 25 megawatt. Volgens een woordvoerder van het EGD is nog niet exact be kend waar het windpark, met daarin windmolens met wieken met een diameter van ongeveer 33 meter, gebouwd zal worden. Als mogelijke locaties gelden de regio Delfzijl en het gebied rond de Eemshaven. United States Windpower ex ploiteert momenteel vijfduizend windmolens in de Verenigde Staten (Californië) en is de grootste producent van wind energie. Het bedrijf gaat het Groningse windpark exploite ren en zal de elektriciteit leveren aan het EGD. Het EGD en de Amerikanen zullen nog nader spreken over de inbreng van de Nederlandse industrie in het project. Bloedverdunning kan transfusies overbodig maken ROTTERDAM (GPD) - Aan de Rotterdamse Erasmus Univer siteit is een veilige methode ontwikkeld waarmee bloed transfusies in een aantal geval len overbodig worden. De me thode komt erop neer dat het bloedvolume wordt verhoogd door verdunning. Onlangs pu bliceerden vier artsen van de medische faculteit en het zie kenhuis Dijkzigt hun vinding in het toonaangevende internatio nale medisch vakblad The Lan cet. rikanen hebben wel de overkoepelende coördina tie van de hulpacties. Veertien man van de koninklijke marechaussee zullen politietaken uitvoeren in het gebied. Zakho De Nederlandse militairen zullen naar alle waar schijnlijkheid in de vallei bij de Iraakse plaats Zak ho worden gestationeerd- In het Turkse Silopi wordt een commandopost ingericht. Komende zaterdag vertrekt opnieuw een aantal kwartiermakers van de landmacht naar de regio. Vanaf zondag tot en met volgende week vrijdag volgen nog tien vrachtvluchten. Het is nog ondui delijk wat het transport zal gaan kosten. Voorzich tige schattingen gaan uit van ruim tien miljoen gulden aan transportkosten. De drie Alouette-helikopters met het twaalf man tellende personeel komen van 298 squadron van de vliegbasis Soesfierberg. Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman, algemeen hoofdredacteur; C. van der Maas, hoofdredacteur commentaar; A. L. Oosthoek, adjunct-hoofdredacteur. Vlissingen: Oostsouburgse- weg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Tel. 01184-84000. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg. Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes. Tel. 01100-31800. Terneuzen: Axelsestraat 16, 4537 AK Terneuzen. Tel. 01150-94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst. Tel. 01140-14058. Axel: Nassaustraat 15,4571 BK Axel. Tel. 01155-8000 Zierikzee: Oude Haven 41, 4301 JK Zierikzee. Tel. 01110-15380 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000; 's avonds op zondag t/m vrij dag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische bood schap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openings tijden; zaterdags tot 14.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tij dens kantooruren en maan dag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondag avond v an 20.00 tot 22.00 uur: 01184-84000. Fax 01184-70100. Abonnementsprijzen: per kwartaal 76,30; franco per post 95,00; per maand 26,50; jaarabonnement 295,00; jaarabonnement franco per post 375,00; losse nummers maandag t/m vrij dag 1,40, zaterdag 1,75 p.st., (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Vlissingen. Advertentietarieven: 149 cent per mm; minimumprijs per advertentie 22,35; ingezon den mededelingen 2,5 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,25 meer. Volledige ta rieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprij zen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V., Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 3