Vertraging nieuw politiebureau Dirigeren van koren is een grote hobby Van Dijk wint bejaardenbiljart Stichting Jeugd houdt sportieve jongerentocht Italianen starten Nederlandse vakantieweek in Kamperland Mogelijk in herfst bouw windmolens Sint Philipsland streek Korps Tholen kampt met enorm ruimtegebrek DONDERDAG 25 APRIL 1991 b 12 THOLEN Door bezuinigingen van de rijksoverheid dreigen plannen voor een nieuw politie bureau in het stadje Tholen op nieuw vertraging op te lopen, Dat is de vrees van de rijkspoli tie Tholen die al geruime tijd al les op alles zet om een nieuw on derkomen te krijgen. Het huidi ge pand in de kern Tholen is veel te klein. Een tijdelijke op lossing voor hel ergste ruimte gebrek is de naastgelegen nood- keet. Die staat er reeds geruime tijd. De nieuwbouwplannen bestaan al jaren. Er is rond de twee mil joen gulden mee gemoeid. „De meest brandende vraag is wan neer dat geld komt", aldus plaatsvervangend groepscom mandant M. Verkerke. „Helaas blijkt het noodzakelijk dat we daarvoor voortdurend blijven knokken. Hopelijk heeft de nieu we bezuinigingsronde geen ne gatieve gevolgen. Gelukkig zijn de betrokken instanties het er inmiddels wel over eens dat een nieuw kantoor dringend noodza kelijk is." Het huidige gebouw met een werk'oppervlakte van 280 vier kante meter is veel te klein voor de ruim 30 medewerkers stellen Verkerke en het hoofd admini stratie C. van den Hoek. Volgens hen is een oppervlakte van mini maal 500 vierkante meter nodig. „Medewerkers moeten op plezie rige wijze hun werk kunnen Koninginnedag 's-Gravenpolder 's-GRAVENPOLDER - Op ko ninginnedag is er in 's-Graven polder weer van alles te doen. Om 9.15 uur wordt er een aubade gebracht op het plein voor de sporthal. Een uitgebreid festijn met poppentheater, kinderspe len en behendigheidsspelen be gint om 10.00 uur. Een Oranjebal met het optreden van de band "Roulette' zorgt voor een vrolij ke afsluiting van de dag. OUD-VOSSEMEER Jubileum Hengelsportver eniging 't Scharretje in Oud- Vossemeer bestaat zondag 28 april tien jaar. Om dit te vieren houdt het bestuur vrijdag 3 mei een receptie. Deze begint om 19.30 uur in Hof van Holland in Oud-Vossemeer. doen. Dat is op dit moment vrij wel onmogelijk", verzucht Ver kerke. „Goede ontvangstmoge lijkheden ontbreken. We kun nen bezoekers- amper een stoel aanbieden. En de groepscom mandant huist in de noodkeet. De route erheen gaat via nauwe gangetjes, een oud keukentje en een binnenplaats. Zo kunnen we ons toch niet presenteren? En als we ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld een verhoor moe ten we andere collega's van hun kamer jagen." Vlak voor de keet er kwam was de situatie nog erger herinnert de plaatsvervangend groeps commandant zich. „Wie toen Koninginnedag Krabbendijke KRABBENDIJKE - Met een lampionoptocht wordt maan dagavond 29 april in Krabben dijke een begin gemaakt met de Oranjefeesten. De optocht, met medewerking van muziekver eniging Concordia en show korps Jonge Kracht uit Kapelle, gaat om 21.15 uur van start. Het programma voor dinsdag 30 april begint met een zanghulde door de schoolkinderen, om 9.15 uur bij het voormalig gemeente huis, met medewerking van Concordia. Om 10.15 uur wordt het startsein gegeven voor een optocht met versierde voertui gen en verklede groepen, om 11.45 uur gevolgd door een bal lonwedstrijd voor de kinderen op hèt sportterrein. Daar wordt tussen 13.00 en 14.00 uur ook een spelletjeskermis gehouden, georganiseerd door de scholen. De Crabcrossers uit Bergen op Zoom brengen van 13.00 tot 16.30 um een fiets-spektakel op de Noordweg. Verder vermeldt het programma: om 13.30 uur een gezelligheidsrit voor bejaar den, van 13.45 tot 15.45 uur ring- rijden te paard door de Wemel- dingse Ruitersportvereniging, om 14.00 uur een spelletjesmid dag voor de peuters in de peuter speelzaal en van 14.30 tot 16.30 uur een hondendemonstratie op het sportterrein. Van 17.00 tot 18.00 uur is er in De Meiboom ge legenheid ,zich in te schrijven voor de puzzelrit. In afwachting van de prijsuitreiking van de puzzelrit is er vanaf 20.00 uur in De Meiboom bingo, met mede werking van de Berglander Mu zikanten. een gesprek onder vier ogen wil de voeren, moest in een auto kruipen." De politie en de gemeente Tho len zijn het erover eens dat het nieuwe bureau in het stadje Tho len moet komen. Het eollege.van burgemeester en wethouders pleitte eerst voor Sint Maartens dijk omdat die kern centraler ligt op het eiland. „Gelukkig- hebben we de gemeente ervan kunnen overtuigen dat Tholen de beste plek is", zegt Verkerke. „Je moet zo dicht mogelijk bij het werk zitten. En in de omge ving van Tholen hebben we het meeste te doen." Op welke loka- tie in Tholen het nieuwe bureau moet komen is nog niet definitief besloten. Het huidige gebouw werd in 1960 geopend. Het aantal politiemen sen met het Thoolse bureau als thuishaven nam in de loop dei- tijd behoorlijk toe. Herhaalde lijk werd een naastgelegen stuk bij het pand getrokken. De winnaar van het persoonlijk kampioenschap M. van Dijk (links) versloeg J. P. Onderdijk (rechts) in de laatste wedstrijd (foto Willem Mieras KAPELLE In de competitie '90-'91 van de Bejaarden Biljart combinatie Bevelanden rolden woensdag in Kapelle voor de laatste maal de ballen over het groene laken. Winnaar van de beslissende strijd in het persoonlijk kam pioenschap werd M. van Dijk uit Kapelle. Hij versloeg J. P. Onderdijk uit Goes. Winnaar in de clubcompe titie is bejaardensociëteit Goese Polder. Uit handen van wethouder G. E. M. M. de Maat van de gemeente Kapelle kreeg M. van Dijk een wisselbeker plus plaquette. Ook de vier beste bejaardensociëtei ten gingen naar huis met een be ker. Tweede werd Goes twee, num mer drie is Kapelle twee, en nummer vier Erasmus uit Goes. KAMPERLAND - Hollandser kon hun vakantie bijna niet be ginnen. Met een tulp in de ene en een blokje kaas in de andere hand werden woensdag enkele honderden Italianen officieel welkom geheten in recreatie park De Schotsman in Kamper land. Het park aan het Veerse Meer vormde de eerste etappe van een zevendaagse vakantie- tocht door Nederland per cam per, die het reseveringsbureau Holland Camping Tours (HCT) in samenwerking met het Ita liaanse toeristische maandblad Plein Air voor de Italianen heeft uitgezet. De laatste jaren is de belangstel ling bij Italianen voor een vakantie in Nederland sterk toe genomen. Vorig jaar bleek die, na de publicatie van een Hol land-special in Plein Air. zelfs zo groot dat de hoofdredacteur van het blad het Nederlands Bureau voor Toerisme en HTC inscha kelde om camperarragementen voor ons land op te zetten. Met als gevolg dat.de komende week in totaal zo'n 380 Italiaanse cam pers langs drie verschillende routes Nederland gaan verken nen. Groen Sommigen zijn al eerder in Am sterdam of op de Keukenhof ge weest. Maar voor de meeste Ita lianen is dit hun eerste kennis making met Zeeland. „Ik vond het zo ontzettend leuk om vanaf de veerboot dat vlakke land te zien. En alles groen, zo ontzet tend groen", vertelt één van hen enthousiast. Het zijn het vlakke en de rust die bij meer Italianen enthousiasme Oranjefeest Het program ma voor de viering van konin ginnedag in 's Heer Hendriks- kinderen begint om 9.00 uur met klokgelui. Om 9.10 uur spelen enkele muzikanten van Excel sior uit 's Heer Arendskerke va derlandse liederen vanaf de to ren van de Nederlandse her vormde kerk. Om 9.30 uur laten schoolkinde ren op het schoolplein ballons op voor een ballonwedstrijd. Om 9.45 uur begint in het Heer Hen drikhuis een koffie-uurtje voor ouderen. Tegelijkertijd is er ook een kinderprogramma met twee clowns. Om 11.15 uur begint mu ziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand aan een muzikale rondgang door het dorp. 's Mid dags om 13.30 uur begint er een trim-prestatieloop rond het plein. Een uur later beginnen daar de volksspelen voor jong en oud. Een barbecue met muziek bij het Heer Hendrikhuis is van af 16.30 uur de omlijsting voor de prijsuitreiking. De leden van de oranjevereniging en hun huisge noten en genodigden houden vanaf 20.00 um- een gezellige avond in het Heer Hendrikhuis. wekken. Aan het eind van de middag is een groot deel van hen er al met de fiets op uit getrok ken. Gehuld in trainingspak en zomerse petten groeten zij en thousiast de campers die rich ting De Schotsman rijden. „Overal waai1 je hier komt, hoor je vogels fluiten. Dit is een fan tastisch begin van de vakantie", zegt een lachende Milanese toe rist op z'n moutain-bike. De organisatie van de Settima- na Italia-Olanda, de Italiaans- Hollandse week, heeft bijna niets aan het toeval overgelaten. De in drie groepen verdeelde be zoekers hebben een uitgebreid routeschema meegekregen, waarin zoveel mogelik beziens waardigheden zijn opgenomen. Elke groep heeft een eigen coör dinator en een Italiaans-Neder landse tolk meegekregen. In sa menwerking met het NBT is er een speciaal alarmnummer opengesteld en zelfs de Wegen wacht heeft voor deze week een Italiaanse tolk in dienst geno men. Daarnaast ontvangen de Italianen van de organisatie een uitgebreid documentatiepak- ket. In de recreatiezaal van De Schotsman luisterden de Italia nen woensdagavond enthou siast naar de in het Italiaans uit gesproken welkomstwoorden van de voorzitter van de Zeeuw se VVV. Op menig tafeltje ligt een kaart van de Paessi Bassi, de Italiaanse benaming van de La ge Landen. Op de kaart prijken molens en, hoe kan het ook an ders, een Hollands kaasmeisje. F. Bakker, vijftig jaar koordirigent (foto Lex de Meester F. Bakker halve eeuw 'in functie' De Italianen maken kennis met elkaar nadat ze hun campers hebben geparkeerd in recreatiepark De Schotsman (foto Willem Mieras) AAGTEKERKE - Een stilval lend koor of een koor dat volko men de maat kwijt is, is het erg ste dat een dirigent kan overko men. F. Bakker (70) uit Aagte- kerke overkwam het in de vijf tig jaar dat hij dirigeert geluk kig nooit. „Een hobby", betitelt Bakker zijn halve eeuw dirigentenwerk. Maar liefst vijf koren begeleidt hij: het evangelisatiekoor Inter nos uit Middelburg, zangvereni ging Zanglust uit Nieuwdorp, ouderenkoor De Zilverstem uit Arnemuiden, het NCVB-dames- koor uit Aagtekerke en het her vormd kerkkoor uit Grijpsker- ke. De eerste drie koren bezoekt Bakker iedere week één keer. „Dat is soms een beetje te veel van het goede", vertelt hij. maar de volle agenda stoort de jubile rende dirigent niet. „Je blijft een beetje onder de mensen." In de zomer, na de sluiting van het zangseizoen, hoeft Bakker zijn huis niet meer avond na avond te verlaten om de koren te bezoeken. Ze komen op de laat ste dag van het seizoen voor één keer naar hem toe. In de kerk van Aagtekerke oefenen alle zangers en zangeressen dan ge zamenlijk. Alle koren zijn de zeventig-jarige dirigent even lief. „Internos is wat groter en heeft meer moge lijkheden, maar dat doet niets af aan de andere koren." Voor het publiek toont hij wel een voor keur. Het optreden van vorig jaar met Internos voor bejaar den en zieken vond hij 'onzet- tend mooi'. Met Zanglust be zocht Bakker een zangmiddag voor gehandicapten. „Dankbaar werk", noemt hij dat. Schoonvader Bakker volgde in 1941 de vader van zijn vrouw op die het Hengel wedstrijd - Hengel sportvereniging HVKK hield za terdag haar vierde bekerwed strijd van dit seizoen. Ondanks het slechte weer namen 47 vis sers deel aan de wedstrijd. Als eerste eindigde P. C. Caspers met 1630 punten, gevolgd door L. Luteijn en H. Hamelink, res pectievelijk met 1430 en 1340 punten. De volgende HVKK- wedstrijd is op zaterdag 4 mei aan de weegbrug in Kats. Rommelmarkt - Op zater dag 27 april vindt er een rommel markt plaats op het Molenplein in Goes. De markt is geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Oud papier De wijkvereni- ging Goes West houdt zaterdag 2 mei de maandelijkse oud-pa- pier-aetie. Van 10 tot 12 uur wordt het oud papier bij de hui zen opgehaald. De opbrengst is bestemd voor activiteiten van de vereniging. ANNA JACOBAPOLDER - Het Delftse bedrijf' Energy Connec tion krijgt mogelijk nog deze zo mer de benodigde vergunnin gen voor de bouw van zes wind molens in de zuidrand van de Willempolder op Sint Philips land. Die hoop koestert de on derneming nu de resultaten van een onlangs uitgevoerd grond- mechanisch onderzoek positief blijken. Dat onderzoek was on der meer nodig om uit te vissen of de turbines achter de dijk de waterkering niet in gevaar brengen. De bouw begint op z'n vroegst deze herfst. De molens van elk zo'n 250 kilo watt kunnen jaarlijks tussen de 600 en 1500 gezinnen voorzien van stroom. Energy Connection diende al in 1988 een bouwver- zoek in. Het oorspronkelijke plan schoof een klein eindje op omdat anders allerlei vogels ge vaar zouden lopen. De gemeente Sint Philipsland ging enige tijd geleden met de plannen ak koord en heeft de bouw- en hin derwetvergunning al afgegeven. Een uitgebreid grondmecha- nisch onderzoek was nodig om ook provincie en waterschap te kunnen overtuigen. „Het onderzoek heeft enke)) maanden in beslag genomen1; aldus J. H. den Boon van Energj Connection. „We kunnen nu aantonen dat de turbines ondf geen enkele omstandigheid vaar opleveren voor de dijk. Dj veroorzaakte trillingen zullen geen negatieve gevolgen hel) ben." De provincie moet uiteindeliji een ontheffing op de verorde ning' van waterkeringen afg* ven. Daarop wil Den Boon nis vooruitlopen. „We kunnen cu voorstellen dat het uitgevoerd onderzoek nog een aantal via- gen oproept. Daarover gaan w praten. Pas als dat overleg totie- ders tevredenheid is afgerond komen de ontbrekende papieres ter sprake." Als alles positief uitpakt vooi het Delftse bedrijf kan de bous dit najaar beginnen. Energy Connection opereert of commerciële basis. Dat bek kent dat de opgewekte energu direct wordt doorverkocht a de Delta Nutsbedrijven die d( stroom voor de normale aan de klanten levert. Aan het persoonlijk kampioen schap namen dit seizoen 50 bil jarters deel. In de clubcompetitie speelden 15 bejaardensociëteiten mee. Aan de nieuwe competitie die in september begint, gaan 18 socië teiten met elkaar de strijd aan. NCVB-dameskoor van Aagte kerke begeleidde. De smaak van het dirigeren had hij al te pak ken: regelmatig verving hij zijn schoonvader. In de volgende de cennia nam hij steeds meer ko ren onder zijn hoede. Het veertigjarig jubileum van de Aagtekerkse dirigent ging niet onopgemerkt voorbij. Drie ko ren - Internos, Zanglust en het NCVB-dameskoor - zongen on der leiding van Bakker een lang speelplaat vol. De dirigent toont zich nog steeds zeer verguld met de lp. Het geluid van Bakkers dirigen tenwerk kwam nog enkele ma len binnen bereik van een groot publiek. De E O-radio zond ver schillende malen het koorge zang de ether in. Vijfjaar gele den gebeurde dat vanuit de woonplaats van de jubilaris. De vijf koren die Bakker diri geert, willen aan de halve eeuw begeleiding een speciaal tintje geven. De dirigent en zijn echt genote kregen te horen dat zij vrijdag 26 april vrij moeten hou den. Van wat er precies gaat ge beuren, hebben ze geen idee. Bakker vermoedt al een week dat er iets op touw wordt gezet. „Vorige week hoefde ik niet in Nieuwdorp te komen. Ik denk dat ze iets instudeerden. In Ar nemuiden hielden ze de afgelo pen week maar een halve repeti tie. En dinsdag gaat de oefening in Middelburg ook niet door," ZIERIKZEE - Een regenbesten- dig humeur, een goede conditie en doorzettingsvermogen zijn karaktereigenschappen die po tentiële 'hikers' volgens de Stichting Jeugd Schouwen-Dui- veland toch wel in huis moeten hebben voor de op stapel staan de voettocht begin juni. Vol gens organisator van deze 'hike' Marc van de Riet, stagiair van hét CIOS bij de Stichting, gaat het niet om een barre overle vingstocht, maar meer om een stevig sportweekeinde voor jongeren tussen de 14 en 16 jaar. In totaal gaan drie begeleiders en een vrijwilliger mee tijdens de voettocht die van vrijdagavond 31 mei tot en met zondag 2 juni wordt gehouden. De twee nachten brengen de 'hikers' door op verschillende campings terwijl overdag tal van sportieve activiteiten op het programma staan: kanovaren op de Greve- lingen, para-sailing, touwklim men, wandeltochten met bepak king en fietstochten op een mountainbike. Van de Riet liep in eerste instan tie wél met het idee rond, een soort overlevingstocht op te zet ten. Professionele begeleiding bleek echter moeilijk te vinden. De lokatie in de Audennen die voor een dergelijke tocht nood- Veel muziek bij Goese viering koninginnedag GOES - De stichting Goes- Oranje heeft voor koninginne dag een uitgebreid programma samengesteld. Om 10.00 uur 's morgens treedt het Zuidbeve- lands Dameskoor op in huize Ter Valcke. 's Middags wordt er op de Grote Markt een play back-show gehouden en om 19.30 uur begint het Oranje-con cert in de Nederlands hervorm de kerk. Hieraan werken onder andere het Zeeuws Mannenkoor en het muziekgezelschap Eu- phonia mee. Aan het eind van de dag is "er om 21.00 uur een lam pionoptocht die vertrekt vanaf de Grote Markt. NCRV maakt radio-opname GOES - De NCRV doet met haar toernee voor het radioprogram ma Te Deum Laudamus op don derdag 2 mei Goes aan. Aan de opnamen in de Grote of Maria Magdalenakerk doen mee: de Maria Magdalena Cantorij on der leiding van Kees van Eersel en de organist Jan Hage, Philip Feij leidt de samenzang. Het programma omvat koor- en sa menzang, instrumentale muziek en een toespraak door mr J. Wy- tema, adjunct-directeur van de NCRV. De opnamen worden uit gezonden in het NCRV-pro- gramma Te Deum Laudamus, op zondagmorgen 3 en 1.0 no vember op radio 5 tussen 9.30 en 9.55 uur. Voetbaltoernooi politie Goes GOES - De voetbalvereniging van de Goese gemeentepolitie houdt morgen, vrijdag haar tweede internationale voetbal toernooi voor veteranen. Vanaf 10.00 spelen in sportpark 't Schenge teams van de rijks wacht uit het Belgische Bras- schaat en Leuven en van de korpsen uit Tilburg, Maassluis, Dordrecht, de rijkspolitie Zee land en het Goese korps in twee poules tegen elkaar. De speeltijd van de wedstrijden is, gezien de leeftijd van de spelers, aange past tot twee maal 15 minuten. zakelijk was, bezorgde de Stich ting: ook nog eens teveel organi satorische problemen. Met eet aangepast programma koos Vai de Riet daarom voor Schou- wen-Duiveland. Om de groep van maximaal lil jongens en/of meisjes bijelkaei te krijgen, heeft Van de Riet in middels aanmeldingsformulie ren verstuurd naar scholen ei jeugdwerkinstellingen in d; buurt. Mocht dit keer voldoend; belangstelling blijken onds Schou wen-Duivelandse jonge ren, dan hoopt Van de Riet df de 'hike'-toeht een jaarlijks te rugkerend evenement wordt. ELLEWOUTSDIJK Schieting - In Ellewoutsdijï hield de handboogvereniging 'Ons Genoegen' een schietingoj de staande wip. Er waren 3! schutters. Uitslag: eerste hoofdvogel, W. Rt- mijnse, Edele Handboog; tweed; hoofdvogel, C. Jeremiasse, Zore- vlied; derde hoofdvogel, N. van de Dries, Eensgezindheid; eerste zijvo gel, P. Stouthamer, Zrgvlied; tweed zijvogel, W. Remijnse, Edele Hand boog; derde zijvogel, M. Oosthoek, Concordia; vierde zij vogel; A. de Jon ge, Soranus; vijfde zijvogel, H, J onge, Soranus; zesde zijvogel, J. vas de Guchte, Zorgvlied; eerste kal, B. Looy, Victoria; tweede kal, C. de Wi ser, Zorgvlied; derde kal, C. Stoute- mer, Zorgvlied; vierde kal, M. J. Vet- donk, Jacoba van Beieren. Meest; kleine vogels (4) mevrouw J. de Jon ge, ADLM. Burgerlijke stand REIMERSWAAL Geboren: Willem, zv B. Krie- kaard en C. Jacobusse; Carlo,zr H. P. Bevelander en M. J. M. M de Wilde; Johanna L. dv J. J. van Koeveringe en J. J. Joosen; Eli; D. dv P. Hollestelle en J. I Meeuwsen; Pieter F. zv A. P. Koeman en K. M. T. de Kort; Farron B. A. dv D. C. van de Lin de en A. M. Zasada; Jacoba J.dv S. J. Jansen en C. J. de Kam; Adriana A. dv J. L. van Fraassen en M. J. van Houte; Pieter, P, Pors en M. Bakker; AdriaanL, zv C. A. den Boer en A, J. M, Heij- ens. Ondertrouwd: J. G. L. Huige,2l jr. en H. M. C. Vette, 25 jr.; C. Ko- le, 29 jr. en C. J. Joossen, 25 jr.; G. F. Prinsen, 28 jr. en C. Padmos. 28 jr.; J. J. Bosschaart, 31 jr, e A. E. van den Berg, 21 jr.; IV Hoogesteger, 24 jr. en M. J. C. Boer, 21 jr.; S. B. op 't Hof, 23 jr. en M. Sponselee, 21 jr.: HL Everse, 23 jr. en J. van. den Dijt 19 jr.; J. A. Burger, 27 jr. en G, Hollestelle, 26 jr.; P. W. Sinke,2t' jr. en A. C. van Damme, 26 jr.; B. van Alphen, 33 jr. en G. Thierv. 32 jr.; S. D. van Koeveringe, 24jr. en M. E. van de Maarl, 25 jr.; J,A Bliek, 21 jr. en C. P. J. Luteijn, 25 jr.; C. A. van Iwaarden, 21 jr.er M. van Looij, 22 jr.; C. M. Traas 31 jr. enC. M. van Koeveringe,23 jr.; L, M. E, Bauer, 24 jr. en G.l Jansen, 24 jr.; J. C. Engelse. 26jr. en T. j. Lobbezoo, 26 jr.; A. J.M Kamans, 29 jr. en M. Nobel,.22 jr. Getrouwd: P. C. Braam, 25 jr. ei A. M. Kaan, 21 jr.; A. de Bart,» jr. en M. M. J. Goud, 20 jr.; W.B. Zuijdwegt, 30 jr. en E. L. Jobse, 22 jr.; J. van Houte, 34 jr. en J.A Stoel, 36 jr.; A. J. Lokerse, 25jr. en J. D. Wisse, 22 jr.; J. C. Wisse 23 jr. en J. D. van Noorden, 21 jr» F. O. Schriel', 26 jr. en W. M. Bal 20 jr.; J. L. W. Scheele, 21 jr. enl M, W. Sandee, 17 jr.; R. van Af phen, 33 jr. en G. Thiery, 32 jr. Overleden: V. N. Nguyen, t V. H. Nguyen, 34 jr. ev T. L. Ngo: K. van Nguyen, 32 jr,; P. Cijsou«- 59 jr. ev J. S. Blok; J. Mol, 72jr.ev J. Vlaming; G. A. Deegens, 26jr- ev J. C. Krijger; L. van GorseUf jr.; M. J. Burger, 93 jr. wv G.T- Harmelink; J. Verhage. 36 jr. er M, Lokerse.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 36