Oranje verbleekt op openingsdag VINTERSPORÏ Gemeente voorkomt uitverkoop Ambitieuze doelstellingen honkbalteams Reynierse kilometer loopt tiei op Arubi Mager deelnemersveld titelstrijd driebanden Shops for Winners Vlissingen-voorzitter Jan Dieleman verwacht vandaag garantie voor laatste twee ton SCOREN MET BRYAN ROl adidas VLISSINGEN - Om een dreigen de openbare verkoop van de lichtinstallatie van de profclub Vlissingen door de ontvanger der belastingen te voorkomen, zal de gemeente Vlissingen de eerste divisieclub toch finan cieel te hulp komen. Weliswaar schoorvoetend, maar gedwon gen door de omstandigheden zal de Vlissingse gemeenteraad vanavond (donderdag) vrijwel zeker de profclub een bedrag van f 75.000 voorschieten om een schuld aan de belasting dienst te Middelburg te betalen. Gisteravond kwam de commis sie financiën van de Vlissingse raad bijeen en zette in feite het licht al op groen. De Vlissingse wethouders To bias Meijers (financiën) en Kees de Keijzer (die sport in zijn por tefeuille had) kwamen maandag na intensief onderhandelen tot overeenstemming met de ont vanger der belastingen. De ont vanger wilde vorige week al op nieuw een executoriaal beslag leggen op de bezittingen van de profclub Vlissingen en was voor nemens vrijdag aanstaande al tot openbare verkoop over te gaan van onder meer de lichtin stallatie. het hekwerk en de kuipstoeltjes op de overdekte tribune. De Vlissingse wethouders meen den, dat de ontvanger geen be slag kon leggen op de lichtinstal latie, omdat deze installatie ge zien moet worden als 'onroerend goed' en aangemerkt kan wor den als eigendom van de ge meente. De installatie staat na melijk op grond van de gemeen te. De ontvanger was het met de ze zienswijze niet eens en kwali ficeerde de lichtinstallatie als 'roerend goed', waarop wel be slag kon worden gelegd. Nooit meer „Wij zouden bij dë rechtbank verzet hebben aangetekend te gen de inbeslagname en even tuele verkoop van de lichtinstal latie. Maai- tot een rechtszaak wilden we het niet laten komen, omdat dit de gemeente hoe dan ook geld kost", zo stelde de heer Meijers. Tenslotte kwam de ge meente met de ontvanger tot een akkoord. De gemeente be taalt f. 75.000 als aanbetaling van de belastingschuld van de profclub Vlissingen. De ontvan ger verklaarde als tegenpresta tie zwart op wit. dat de belas tingdienst nu en nooit meer be slag zal leggen op de lichtinstal latie, het hekwerk, de kuipstoel tjes op de overdekte tribune en de dug-out. Voor de gemeente Vlissingen zit er voorlopig weinig extra finan cieel risico in. De ontvanger dei- belastingen had namelijk ook beslag gelegd op een geblok keerde rekening van de prof club. waarop 80.000 gulden staat. Op deze rekening worden bedragen gestort die de VC Vlis singen regelmatig krijgt van de KNVB. Dat geld komt op een ge blokkeerde rekening, zodat daarvan de rente en aflossing be taald kunnen worden van de le ning van negen ton, die gegaran deerd is door de gemeente. Hét akkóord tussen ontvanger en gemeente Vlissingen hield ook in dat de belastingdienst het beslag op deze geblokkeerde re kening ophief. De gemeente zal nu het aan de profclub te lenen bedrag van 75.000 gulden on middellijk terughalen van de ge blokkeerde rekening. De ver wachting is, dat er voor oktober weer door de KNVB gelden op deze rekening worden gestort, zodat dan rente en aflossing weer kunnen worden betaald. Volgens penningmeester Ad Tax van de profclub Vlissingen rest er nu nog een schuld van ongeveer een halve ton bij de be lastingen. Wethouder Meijers verklaarde gisteravond dat de ontvanger der belastingen mede door de betaling van de 75.000 gulden door de gemeente bereid is mee te werken aan de sane ringsregeling van de profclub. Dit zou kunnen inhouden dat de ontvanger voor de rest tevreden is.met een betaling van 30 pro cent van de resterende schuld. De woordvoerders van PvdA, CDA, D66, RPCU en WD waren het er gisteravond tijdens de ver gadering van de commissie fi nanciën over eens dat het voor schieten van 75.000 gulden aan de profclub Vlissingen de beste oplossing was. Iedereen stelde: als het tot een faillissement komt, is de schade voor de ge meente veel groter. Verwacht mag dan ook worden dat de ge meenteraad vanavond (donder dag) vlot met dit voorstel ak koord gaat. Voorzitter Jan Dieleman van de profclub Vlissingen betreurde het gisteren ernstig, dat de club „op deze manier opnieuw nega tief in het nieuws komt". Diele man is er bijna zeker van dat hij vandaag (donderdag) een defini tieve oplossing zal bereiken. „Ik heb iemand buiten Zeeland be reid gevonden garant te staan voor twee ton. Ik hoop alleen dat deze oplossing niet getorpe deerd wordt door deze nieuwe ontwikkeling. Maar de verwach ting is dat er nu een garantie wordt bereikt voor in totaal 350.000 gulden, zodat we naar de bank kunnen gaan om een le ning af te sluiten". Met deze 350.000 gulden kan de profclub het saneringsplan tot een goed einde brengen. De ploeg van de Green Sox met op de voorgrond werper Ed Ouwerkerk (foto Lex de Meester Red Geese en Green Sox hoopvol gestemd MIDDELBURG - Afgelopen zondag is voor de honkbalclub Green Sox de competitie in de nieuwgevormde districtsklas van start gegaan. De Middel burgse vereniging, Green Sox, leed een stevige 12-2-nederlaag. Deze zondag is de take off van een tweede honkbalploeg, de Red Geese uit Goes, in de veel bekendere regioklas. De ouverture van de Green Sox was dus allesbehalve voortva rend. Sjef Bouwmeester, voorzit ter en speler van de Middelburg se club, tilt daar niet zwaai- aan. Hij herinnert zich maar- al te goed het begin van de competi tie vorig jaar. Toen vertilde zijn team zich ook menigmaal, maar nadat de Sox eenmaal op stoom waren, werden elf wedstrijden op rij gewonnen. „En", zegt Bouwmeester, „vergeet niet dat- we zondag tegen een heel sterke tegenstander speelden. The Ducks uit Boxtel kwam vorig jaar nog in de landelijke compe titie uit". The Ducks is voor de Zeeuwse honkbal wereld een vrij onbe kende naam. De afgelopen jaren speelde Green Sox eigenlijk al leen tegen ploegen uit het Rijn mond-gebied, maar omdat het niveauverschil tussen ploegen uit die streek te groot werd, ging de honkbalbond op zoek naar een evenwichtigere indeling. Die werd gevonden door ploegen uit heel Zuid-Nederland in een klas te bundelen. De Middelburgers trekken dit seizoen niet alleen richting Rotterdam, maar ook naar verderweg gelegen plaat- sen als Weert, Oss, Veghel, Heer len en Boxtel. Zoals gezegd laten Bouwmees ter en zijn ploeggenoten zich niet uit het veld slaan door het slechte begin tegen The Ducks. „Het kampioenschap zit er niet in, maar we stéllen ons wel tot doel de eerste vijf te halen", al dus de voorzitter-speler. Dat zal een zware opgave worden, ook omdat Green Sox sterspeler Ruud Wolst mist. Hij heeft het te druk met zijn werk en andere hobby's. Dat leed kan verzacht worden door de aangekondigde terugkeer van André van Gink en Hans Schalkwijk. En even eens zal er veel afhangen van werper Ed Ouwerkerk. De Mid delburger die momenteel zijn militaire dienstplicht vervult, bezit de mogelijkheid een wed strijd naar zijn hand zetten. Red Geese Het andere Zeeuwse team dat uitkomt in de Nederlandse honkbalcompetitie is Red Gee se. Deze club begint voor de tien de keer in, zijn historie aan de wedstrijdenreeks. De Goesena- ren starten op hetzelfde niveau als vorig jaar, in de regioklas. „Voor ons was die districtsklas te hoog gegrepen", vertelt voor zitter Dick Mos. „We komen dit seizoen liever uit tegen gelijk waardige reserveteams, dan dat we dik klop krijgen tegen de standaardteams die net als Green Sox in de districtsklas spelen." Deze keuze houdt niet in dat er bij de de Green Sox vrijblijvend gehonkbald wordt. De Sox traint minstens twee keer per week en het is de bedoeling het niveau van een paar jaar geleden te halen. „We zijn de afgelopen jaren nogal wat mensen verlo ren, dus verkeren we weer in een opbouwfase. Onze trainer-speler Arno Bras is echter ambitieus bezig en we mikken deze compe titie zeker op een plaats in de middenmoot". Wat voor het honkbalteam van de Red Geese geldt, is ook op de softbalploeg van de Goese club van toepassing. Twee jaar terug promoveerden de dames naar een hoger niveau, maar door het afhaken van een aantal speel sters zullen de Geese dit jaar weer in de laagste klas van start gaan. NIEUWERKERK - In café De Meebaal, clublokaal van de bil jartvereniging DOS uit Nieuwerkerk, wordt dit weekeinde het Zeeuwse kampioenschap biljarten driebanden gehou den. Wedstrijdleider Rinus Lems laat de zes finalisten zater dag om 13.00 uur beginnen en vervolgt zondag vanaf 12.30 uur. De huldiging van de Zeeuwse kampioen wordt zondag middag omstreeks 17.00 uur verwacht. Die Zeeuwse kampioen komt in elk geval niet uit Zeeuwseh- Vlaanderen. Evenals vorig jaar, toen de drie Zeeuwse distric ten dit toernooi organiseerden, hebben de Zeeuws-Vlaamse spelers de uitnodiging teruggegeven. Rinus Lems kan slechts naai- de reden raden. Het staat vast dat het moeilijk wordt een volgende keer een vereniging te vinden die deze biljartstrijd binnen wil halen. „We hebben er alles aan gedaan om de basis voor een sterk toernooi te leggen, maar voelen ons nu toch behoorlijk in de steek gelaten", zegt Lems over de afwezigheid van de Zeeuws-Vlaamse driebandentop. De wedstrijdleider van DOS voelt zich voor schut gezet, nu hij tegenover sponsors en publiek met een gedegradeerd deelnemersveld voor de dag komt. „Het motiveert niet. het zit er aan te komen dat dit toer nooi niet meer wordt gehouden'.', is alles wat hij verder kwijt wil. In Nieuwerkerk bestaat het gezelschap nu uit zes deelnemers. Vier van het district Walcheren de Bevelanden en twee uit de eigen regio: Jaap Hameling (ALM). Tonny van Iwaarden (On- da), Piet Janse (Delta) en Jo Schuit (De Eendracht) en Richard de Bruin uit Zierikzee, maar lid van DOS Nieuwerkerk. Tonny van Iwaarden start als fhvoriet voor de eindzege. Paul Haldan toonde weinig respect voor de Duitse routinier Böhm (foto AFPIYoshikazu Tsuno) Meisjesselectie heeft uitzicht op NK in Zeist GOUDA - Ook de Zeeuwse meis jesvoetbalselectie onder 17 jaar heeft een uitstekende kans zich te plaatsen voor het kampioen schap van Nederland. Door een verrassende 1-2-overwinning op de meisjes van Gouda heeft de Zeeuwse selectie van Albert Vogel nu uitzicht op de eerste plaats in de groep. Gouda heeftin totaal vijf punten vergaard. Wint Zeeland 7 mei de laatste thuiswedstrijd tegen Lei den, dan eindigt de Zeeuwse se lectie een punt boven Gouda. De Zeeuwse meisjes hadden het moeilijk in Gouda. Gouda was erop gebrand toe te slaan, om dat het bij winst groepswinnaar zou zijn. Vooral door goed verdedigen van Claudia Schokker (Bres- kens) en Judith Eckhardt van Serooskerke. kon Zeeland tot de rust de stand op 0-0 houden. In de tweede helft kwam Zee land op voorsprong. Aanvoer ster Astrid Adriaanse (Oostka- pelle) mocht een vrije trap ne men op de rand van de 16-meter. Zij joeg de bal in de hoek: 0-1. Be linda Verbaan (Donk) zorgde weliswaar voor 1-1, maar Inge Suy van Koewacht, rondde een listige pass van Astrid Adriaan se onhoudbaar af: 1-2. Drie tafeltenniswedstiijden leveren negatieve resultaten op CHIBA (ANP) - De Nederlandse tafeltennisploeg is op de ope ningsdag van de wereldtitel strijd in het Japanse Chiba pijn lijk vals van start gegaan. De drie geprogrammeerde wed strijden in het landentoernooi leverden gisteren louter nega tieve resultaten en gevoelens op. Het frivole Oranje van bonds coach Jan Vlieg verbleekte da nig tijdens de rommelige ouver ture in het imposante Conven tion Centre, dat de vergelijking met een doolhof moeiteloos kan doorstaan. De vele honderden deelnemers, officials, vrijwilli gers en media-vertegenwoordi gers uit ruim 90 landen hadden in het ultramoderne complex soms het gevoel in een mieren nest verzeild te zijn geraakt. Schade De Nederlandse vrouwenploeg, zoals gebruikelijk gevormd door Mirjam Hooman-Kloppenburg en Bettine Vriesekoop, liep in het gekrioel de meeste schade op. Het team van coach Dusan Tigerman leed tegen Zweden een onverwachte nederlaag (1-3) en kon tegen Hongkong, twee jaar geleden derde bij het WK in Dortmund, niet stunten (1-3). De verliespartij van de mannen- ploeg tegen het gerenommeerde Duitsland (2-3) was min of meer ingecalculeerd, doch onnodig. Het Oranje-trio, bestaande uit. Paul Haldan, Danny Heister en Trinko Keen, liet goede winst kansen onbenut. Het optreden van Hooman op de eerste dag' was ronduit zorgwek kend. Vriesekoop kon evenmin imponeren, maar haalde bij vla gen haar normale niveau. De voormalige Europese kampioe ne won van de Zweedse Asa Svensson en was in hoge mate verantwoordelijk voor de zege in het dubbelspel tegen Hongkong. Hooman daarentegen faalde op vrijwel alle fronten. De 25-jarige Scylla-vedette speelde ver krampt en zonder een greintje zelfvertrouwen. De aanwezig heid in Chiba van privé-coach Frits Kantebeen, die slechts tij dens het individuele toernooi zijn beschermeling terzijde mag staan, had allerminst een bevrij dende invloed op haar spel. Tegen Zweden verloor Hooman, begin februari in Den Bosch nog superieur tijdens het Top 12- toernooi, in het enkelspel op be schamende wijze van Pernillia Pettersson en Asa Svensson. Normaliter veegt Hooman de nummers 25 en 26 van de Euro pese ranglijst van tafel. In Chiba had ze echter niets bij de twee service-specialisten in te bren gen. Van een vormcrisis wilde Hooman, die kampt met een lichte polsblessure, niets weten. „Ik moet tijdens een groot toer nooi altijd eerst even op gang ko men", zei de drievoudige natio nale kampioen geruststellend. „Die Zweedse meiden gaven me echter geen kans mijn koude start te camoufleren. Ik was ner veus en ik kon de spanning niet van me afspelen." Na het voor haar ontluisterende duel met Zweden zocht Hooman troost bij Kantebeen. die zich ver weg van het strijdgewoel op de tribune had zitten verbijten. Letterlijk en figuurlijk huilde ze bij haar steun en toeverlaat uit. Beiden hielden hun gevoelens voor de buitenwacht verborgen. „Ik bemoei me niet met het lan dentoernooi". bromde Kante- been. „Ik wil Tigerman niet in de weg zitten." Ook Hooman ont week lastige vragen: „Ik wil op dit moment niet over Frits pra ten. Tigerman is nu mijn coach. Pas in het individuele toernooi komt Frits in beeld." Mannen Het mannenteam bood het favo riete Duitsland, dat vorige maand de Superliga winnend af sloot, verrassend veel tegen stand. De gretige Heister gaf Oranje een vliegende start met een overtuigende zege op Böhm, die na een slepende blessure zijn vaste positie in de Europese top tracht te heroveren. Ook Haldan toonde geen respect voor de rou tinier. Het winnende punt had Keen, die volgend seizoen waar schijnlijk in de Belgische com petitie uitkomt, in de vijfde en laatste partij tegen dubbelspel specialist Fetzner voor het grij pen. De lange Randwijker had op de beslissende momenten zijn zenuwen echter niet in be dwang: 21-23,16-21. Vandaag (donderdag) speelt het vrouwenteam tegen Roemenië en Korea en komen de mannen uit tegen Frankrijk en China. Het landentoernooi heeft in Chi ba een nieuwe opzet. De eerste zestien landen van het WK in Dortmund zijn in twee groepen van acht verdeeld. De laatste twee landen in elke groep degra deren naar het tweede plan. De eerste zes gaan met vier landen van de tweede categorie over naar de hoofdgroep, waaruit via een knock out-systeem de we reldkampioen rolt. Chiba. Wereldtitelstrijd. Vrouwen, eerste ronde: Groep A: China - Tai wan 3-0, Joegoslavië - Tsjechoslowa- kije 3-0, Hongarije - Bulgarije 3-0, Sovjetunie - Engeland 3-0. B: Zweden - Nederland 3-1: Petters son - Hooman 21-16 21-15, Asa Svens son - Vriesekoop 21-23 17-21, Erlman/ Marie Svensson - Hooman/Vriese- koop 22-20 21-7, Asa Svensson - Hoo man 21-16 21-19; Korea - Frankrijk 3- 0, Japan - Verenigde Staten 3-0, Hongkong - Roemenië 3-1, tweede ronde: A: China - Bulgarije 3-0, Hongarije - Engeland 3-1, Joego slavië - Taiwan 3-1, Tsjechoslowakije - Sovjetunie 3-1: Stand: 1. China, Hongarije en Joegoslavië 2-4, 4, Tsje choslowakije en Sovjetunie 2-2, 6. Taiwan, Engeland en Bulgarije 2-0. B: Hongkong - Nederland 3-1; Tan Lui Chan - Vriesekoop 15-21 21-9 21- 13. Po Wa Chai - Hooman 21-18 21-9, Tan Lui Chan/Po Wa Chai - Hooman/ Vriesekoop 18-21 21-23, Po Wa Chai - Vriesekoop 21-12 21-11Korea - Roe menië 3-1. Verenigde Staten - Frank rijk 1-3, Japan - Zweden 3-0; Stand: 1. Japan, Korea en Hongkong 2-4, 4. Frankrijk en Zweden 2-2, 6. Roeme nië, Nederland en Verenigde Staten 2-0. Mannen, eerste ronde: Groep A: Ko rea - Taiwan 3-1, Engeland - Belgie 3- 2, Zweden - Nigeria 3-0, Japan - Joe goslavië 2-3. B: Duitsland - Nederland 3-2, Böhm - Heister 16-21 11-21, Rosskopf - Hal dan 21-16 21-18, RosskopüFetzner - Heister/Keen 21-16 22-20, Böhm - Haldan 12-21 20-22, Fetzner - Keen 23-21 21-16; China - Frankrijk 3-0, Sovjetunie - Tsjechoslowakije 3-0, Polen - Hongarije 3-0. SpOrt DONDERDAG 25 APRIL 1991 sbw 2l o HULST, Intersport Vermeersch, Vismarkt 1, tel. 01140 -1 28 47 0V8BDDEIBURG, Intersport Habee, Nieuwe Burg 29, tel. 01180-1 1741 o SAS VAM GEIMT, Intersport Vermeersch, Gentsestraat 1 -2, tel. 01158 -14 84 TERNEUZEN, Intersport Vermeersch, Noord- i straat 33-35, tel. 01150- 96800 VAN DE TV Voetbalclub uit Hansweert viert lustrum HANSWEERT - Voetbalvereni ging Hansweertse Boys, uitko mend in de eerste klas Zeeland, heeft het 50-jarige bestaan luis ter bijgezet met een ludieke wed strijd. Het huidige eerste team van Hansweertse Boys trof de voetballers die in jaargang '77- '78 tot de B-junioren van de jubi lerende voetbalclub behoorden. De eerste selectie leek op een ge makkelijke overwinning af te stevenen, nadat Huib Booman in de eerste helft tweemaal scoorde. Maar de B-junioren vart weleer bogen de eindstand om in een 2-3 winst door doelpunten van Taurus Kraayenbrink, Ger- rit Petersen en Ruud Joosse. Kees Stoutjesdijk trainer Smerdiek SINT-MAARTENSDIJK - Trai ner Kees Stoutjesdijk heeft vo rig weekeinde met Smerdiek het kampioenschap gehaald in de eerste klas van de afdeling. Hij promoveert met zijn ploeg naar de vierde klas van de KNVB. In de PZC van gisteren stond abus- sievelijk gemeld dat Ko Stoutjesdijk trainer is van Smer diek. Maar Ko Stoutjesdijk is de oefenmeester van MOC uit Ber gen op Zoom. EVVC tegen Camp/Linne in nacompetitle VLISSINGEN - De tegenstan ders van de Zeeuwse volleybal- ploegen in de landelijke nacom- petitie zijn bekend. Tonny Leynse/EVVC speelt zaterdag 4 mei om een plaats in de eerste divisie in de Van Duyvenvoor- denhal in Oost-Souburg tegen Camp/Linne, dat in de eerste di visie B op de tiende plaats is geëindigd. De Vlissingers spe- lén op Hemelvaartsdag uit te gen de verliezer van de beslis singswedstrijd tussen Geevers/ VCL en Gevamij/WC 2, die in de tweede divisie D op een ge deelde eerste plaats zijn geëin digd. De mannen van Morres/Hulst nemen het in de nacompetitie om een plaats in de tweede divi sie dinsdag 7 mei thuis op tegen Rijnmond 3, dat in de derde divi sie E beslag legde op de tweede plaats. Zaterdag 11 mei is USS (tweede divisie C) in Utrecht te genstander van Morres. 07.20-07.30 Super: Sports News 08.30-09.00 EURO: Eurobics. 09.00-10.00 EURO: Hoogtepu van de Marathon van Londen. 10.00-10.30 EURO: WK Boogs ten. 10.30-11.30 EURO: Darts: Cham] of Champions. 11.30-12.00 EURO: Eurobics. 12.00-14.00 EURO: Golf: vanuitC wall. 14.00-15.00 EURO: Hoogtepu van de Marathon van Rotterdan 15.00-16.00 EURO: TT races van! door de jaren heen. 15.15-16.00 BBC 2: Snooker: The bassy World Professional C! pionships In Sheffield. 16.00-17.00 EURO: De Euro Nal Hockey Cup. 17.00-17.30 EURO: Vechtsport] val vanuit Bercy. 17.00-18.30 BBC 2: Snooker: The bassy World Professional Cl pionships In Sheffield. 17.30-18.00 EURO: Motor Sport. 18.00-21.00 EURO: WK ijshoi Sovjetunie-Canada. 18.55-20.50 Did 1: Sport Extra: B voetbal (Eintracht Frankfurt-Wt Bremen). 20.25-20.30 Super: Sports News. 21.00-21.45 Did 2: Sport Extra: IJshockey. 21.00-22.30 EURO: GP Motori vanuit de VS, hoogtepunten. 22.00-22.30 BBC 2: Snooker. 22.15-22.30 Ned 3: Studio SportJ naai. 22.30-23.00 EURO: Rodeo Show, 22.55-23.50 RTL V: Match Baren Van Dorp. 23.00-23.30 EURO: Vechtsport! val vanuit Bercy. 23.30-01.00 EURO: Voetbal: hall nales van de UEFA-Cup, hoogte ten. 00.05-00.35 RTL V: Ski Europe 00.15-01.00 BBC 2: Snooker. 01.00-03.00 EURO: WK ijshoi Sovjetunie-Canada. 03.00-03.30 EURO: Eurosport Ne Bekerduel Middelburg MIDDELBURG - Voet balvereniging Middel-, burg treft vandaag (don derdag) de reserves van RBC, met als inzet een plaats bij de laatste acht van het districtsbeker toernooi. De wedstrijd begint om 20.00 uur en wordt gehouden op het1 sportpark de Nadorst te Middelburg. MIDDELBURG - Kim Reynier se vertrekt maandag naar Aru ba en loopt daar een dag later een wedstrijd over tien kilome ter. Hij is uitgenodigd door de organisatie van deze wedstrijd. Zoals bekend komt Reynierse in grote kampioenschappen uit voor Aruba. „Het is een beetje een gok om in drie dagen heen en weer te vliegen", erkent hij. „Normaal gesproken moet ik het tijdsver schil kunnen verwerken. Het zal wel moeilijker worden om on: middellijk aan de warmte te wennen. De wedstrijd wordt 's avonds om zes uur gelopen. Dan is het toch nog altijd dertig gra den." Reynierse liep zondag de n thon in Rotterdam als haas heb achttien kilometer meei pen. Het tempo in mijn groe; behoorlijk hoog. Ik had biji beeld de Mexicaan bij me tweede is geworden en ook netta. Het was de bedoeling ik ongeveer twintig kilon zou doen. Op een gegeven ment ga je in de weg lopen, is het beter datje stopt." De wedstrijd op Aruba staa kend als de internationale 1 levardloop. Reynierse: „On ik in grote wedstrijden voor, ba loop, wil ik nu niet afgaat wilt toch een beetje laten watje kan." (Advertentie) Adidas Bryan Roy Modieus trainingspak van 100% polyester. Verkrijgbaar in de kleuren marine, wit en zwart. Maten 116 t/m 176 vanaf 129,95 En in de maten 4 t/m 10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 20