nbbers fluit Andriessen terug Mitsubishi in foor deelname n Volvo Car Leider Kurden meldt akkoord met Saddam over eind opstand MF: kans recessie ijkt van de baan Vliegerjubileum Prins Bernhard Metaalwerkgevers willen weer praten Excuses na uitspraken minister Opschudding over plan minimumloon Pronk geeft vier miljoen extra voor hulp Kurden boeren aan zet 25 t/m 29 SALAMANDER® lpdy-\me 81/2% STAATSLENING 1991 PER 2006 mamÊrnÊÊÊÊmÊÊÊÊiÊÊÊÊÊ^mmmÊmaÊÊÊÊÊmÊÊÊma^ÊmÊÊmÊÊÊÊamtÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊm en toe zon Wolkenvelden afgewisseld door perio- ji met zon. Matige, later vrij krachti- Jwind uit oost tot zuidoost. Middag- mperatuur omstreeks 13 graden. {4e jaargang no. 97 mderdag 25 april 1991 iUHAAG (GPD/ANP) - Minis- Andriessen (economische Sen) had zich niet in dergelij- bewoordingen over het ver- >n van het minimumloon uitlaten. „Ik bied u daar- jr mijn verontschuldigingen aldus premier Lubbers leravond in een kamerdebat irdezaak. Hij zei Andriessen azijn standpunt op de hoogte hebben gesteld. Andriessen lile in dagblad Trouw dat het llelijk minimumloon fors moeten dalen en wat hem Ireft ook lager kan uitkomen a een uitkering, gens Lubbers had Andries- een te definitief standpunt itolkt en ook de indruk ge- wekt dat dit door het kabinet moest worden gedeeld. „Dat de finitieve standpunt is er niet. Ook niet bij hem. De besluitvor ming is niet afgerond", aldus Lubbers. „Dit interview had zo niet gegeven mogen worden". Vlooientheater In het debat, aangevraagd door het kamerlid Beckers (Groen Links), werd het steeds weer in de media verschijnen van nieu we kabinetsplannen, door inter views of uitgelekte stukken, ge hekeld. Alleen het CDA deed niet aan het beraad mee. „Een kabinet is geen vlooien theater", aldus Beckers, die Lubbers opriep in te grijpen. ISHINGTON (ANP) - De ver- ng van de groei van de icldeconomie zal in de loop dit jaar tot staan komen. In 3 valt een duidelijk herstel terwachten. Het risico dat de lenigde Staten, Groot-Brit- mië en enkele andere landen test van de wereld meesle- lineen recessie lijkt verdwe- jlezijn. Dat komt mede door- belangrijke economieën als van Japan en Duitsland ichtig zijn blijven groeien, zegt het Internationale Mo- aire Fonds (IMF) in zijn insdag gepubliceerde „World jnomic Outlook", een gezag eend halfjaarlijks rapport ir de vooruitzichten voor de Bi HAAG (ANP) - Minister idriessen van Economische fan heeft goede hoop dat de ïpanse autofabriek Mitsubishi ep at deelnemen in het aande- 81 kapitaal van de Nederlandse lofabriek Volvo Car. Hij fêfl dit geschreven in een ver- K wvelijke brief aan de Ka- ^commissie voor Economi- f Ie Zaken. I f bewindsman had begin fe- 5 sari een gesprek met het n :ofd van de personenautodivi- 1 ivan het Mitsubishi-concern, in het bijzijn van iivo Car directeur Deleye. De hadden toen te ken- j ingegeven te willen investeren udste man van ederland 07) overleden J 8 (ANP) - De oudste man van fcland, H.Th. de Bijl uit het I »rdbrabantse Oss, is dinsdag ?107-jarige leeftijd overleden. iBijl werd op 10 maart 1884 boren. oudste mannen in ons land jnu Johannes van Capel uit ïuwkoop en Jan Hendrik wtman uit Lonneker, die bei- ;107 jaar zijn geworden op res- ictievelijk 22 en 23 april. oudste inwoner van Neder- is mevrouw J.F.Zandstra- uit Den Haag. Zij wordt 'september 109. DEN HAAG (ANP) - Minister Pronk (ontwikkelingssamen werking) heeft besloten 4 miljoen gulden extra uit te geven voor de hulpverlening aan de Kurden. De minister heeft dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. De 4 miljoen komt ten goede aan de Kurdische vluchtelingen kan en wordt beschikbaar gesteld aan de VN-organisatie DNHCR. In Iran zijn sinds begin april ruim een miljoen vluchtelingen binnengekomen. De nood onder de vluchtelin- gen is er groot en de Iraanse overheid probeert te doen wat Nen kan, maar door het ontbreken van internationale hulp ^nnen lang niet alle vluchtelingen goed geholpen worden. Wet de extra bijdrage van 4 miljoen gulden, komt de totale directe Nederlandse hulpverlening uit op 14,2 miljoen gul den. Daarnaast draagt Nederland via de Europese Gemeen schap bij. Een bedrag van 10 miljoen is hiervoor inmiddels door Pronk toegezegd. „Wij hebben schoon genoeg van al dat gesodemieter", aldus Bec kers. Volgens het GL-kamerlid verplaatsen bewindslieden zich veel te weinig in de positie van burgers die worden geconfron teerd met de gevolgen van hun uitlatingen of beleid. Ook Van Mierlo (D66) ging hier op in. Hij noemde het interview van Andriessen „radicaal, onge nuanceerd, provocatief en slor dig". Van Mierlo: „Ministers moeten zich inhouden anders krijgt dit kabinet snel de reputa tie dat de daadkracht schril af steekt bij de babbelzucht". Schutte (GPV) vindt het kabinet lijken op een ouderwets kippen hok. Ook het uitlekken van een brief van minister De Vries (sociale zaken) over de koppeling tussen lonnen en uitkeringen zat de premier dwars. Lubbers zei die lekken naar de media te gaan aanpakken. Hij noemde dit feno meen erg pijnlijk. „Het is erg moeilijk werken zo. De grens van mijn incasseringsvermogen is vrijwel bereikt. Dit wordt te dol", aldus de eerste minister. Hij stelde dat het bewust uitlek ken van geheime stukken een ambtmisdrijf is. Bovendien ont staan gesimplificeerde en on juiste berichten. De Vries Minister De Vries heeft afstand genomen van de minimumloon plannen van zijn collega An driessen. „Ik vind dat eerlijk ge zegd te eenzijdig. We weten nu al dat heel veel mensen die een uit kering hebben en die een baan aangeboden krijgen, zich toch al afvragen of ze er op vooruitgaan. Het is eigenlijk precies de omge keerde wereld datje met een uit kering beter af bent dan met een baan". Pagina. 3: Steun voor plan De Vries Pagina 5: Uitspraken Andries sen wereldeconomie. Daarin moet het fonds erkennen dat de ver mindering van de groei in 1991 veel sterker is dan in het vorige rapport was geraamd. De in oktober gegeven raming voor de groei van de wereldeco nomie in dit jaar van 2,7 procent is verlaagd tot 1,2 procent, het laagste percentage sinds de in ternationale recessie van 1981/ 82. In 1990 was er nog een voor tuitgang van 2,1 procent. Voor volgend jaar voorziet IMF een krachtig herstel tot 2,9 procent- De genoemde percentages voor de wereldeconomie wijken wei nig af van die voor de industrie landen. (zie ook pagina 4) Prins Bernhard laat de mascotte van het 322 squadron, papegaai Poly Grey, op zijn schouder zitten tijdens de feestelijke viering van zijn vijftigjarig vliegerjubileum (foto Ruud HofflANP) in nieuwe produktie bij Volvo Car en deel te willen nemen in het aandelenkapitaal. De minister stond daarna voor de taak op één lijn te komen met het Zweedse Volvo-concern, dat 30 procent van de aandelen in Volvo Car heeft. Het Volvo-con cern opende vorig jaar zelf de on derhandelingen met de staat om het belang van 70 procent van de Nederlandse overheid in Volvo Car over te nemen en Volvo Car vervolgens geheel in te passen in de personenauto-divisie van het Volvo concern. Renault Inmiddels is het Volvo concern een samenwerking aangegaan met het Franse Renault en de vakbonden zijn niet gerust op de ontwikkelingen. Ze vrezen dat Volvo Car zal verworden tot een assemblagefabriek en schreven hierover vorige maand een brandbrief aan de minister. Mi nister Andriessen laat in de on derhandelingen het toekomst perspectief van Volvo Car en de werkgelegenheid zwaar wegen. De bewindsman heeft de kamer toegezegd geen „onomkeerbare stappen" te zetten zonder eerst de kamer in te lichten. De brief heeft de Kamerleden niet somber gestemd, maar ze willen vandaag in een monde ling overleg met de bewindsman wel meer helderheid over de toe komstige produktie bij Volvo Car, SOESTERBERG - Prins Bernhard liet gisteren in een Fokker nog eens zien dat hij niet voor niets na vijftig jaar nog in het bezit is van zijn vliegbrevet. Met als publiek prinses Juliana, prins Willem Alexander, Pieter van Vollen hoven en veel oude bekenden uit de vliegwereld gaf hij bo ven vliegbasis Soesterberg ter ere van zijn vliegerjubi leum nog even een showtje weg. De prins was gekleed in het uniform van RAF-Commodo- re, een rang die hij tijdens, de oorlog had. De Battle Dress had sinds de oorlogsjaren in de kast gehangen. Na de felicitaties van zijn fami lieleden in ontvangst te heb ben genomen, kregen oude be kenden de gelegenheid de hand van de prins te schud den. Bernhard was zichtbaar verrast bij het zien van zijn eerste vlieginstructeur van de RAF, Murray Payn, door kleinzoon Willem Alexander persoonlijk vanuit Engeland overgevlogen. De prins haalde herinneringen op met drie Amerikanen met wie hij tij dens de oorlogsjaren in het ge heim bombardementsvluch- ten vanuit Engeland vloog. Prins Bernhard heeft in zijn vliegerloopbaan in meer dan tweehonderd verschillende toestellen gevlogen, waaron der de Hurricane. Spitfire, Mosquito en Firefly uit de Tweede Wereldoorlog en bur gervliegtuigen zoals de DC-7, Fokker 100 en de Boeing C-97. Bernhard ging in 1934 op 23-ja- rige leeftijd voor het eerst de lucht in met de Klemm Kl-25- sportvliegtuigje. Nadat hij tij dens een laagvliegtrip in een vijver dook (hij kwam met de schrik vrij) verboden zijn ou ders hem door te gaan met de ze 'levensgevaarlijke sport'. Pas na zijn verloving met prin ses Juliana kreeg hij in Neder land weer de kans. Bij de Britse Royal Air Force kreeg hij in 1940 lessen en de chef-vlieginstructeur kwalifi ceerde hem als zeer goed, maar erg overmoedig. In april 1941 ontving de prins zijn RAF-wing erflater werd hij in opdracht van de Britse koning George benoemd tot Air Com modore van de RAF. In de oor logsjaren richtte Bernhard het Nederlandse 322 Dutch Squa dron in de RAF op. Mariniers bezorgd over gewapende Irakezen BAGHDAD (AP/GPD) - De Kur dische leider Jalal Talabani heeft woensdag verklaard dat het Kurdische verzet een princi pe-akkoord heeft gesloten met president Saddam Husayn over beëindiging van de opstand. Talabani zei dat de details van het akkoord nader moeten wor den uitgewerkt en dat begin vol gende week nieuwe besprekin gen volgen. Kurdische bronnen zeiden eerder dat Saddam een uitgebreide vorm van autono mie voor-de 3,5 miljoen Iraakse Kurden had aangeboden, ge koppeld aan een grotere Kurdi sche vertegenwoordiging in de centrale regering en andere be stuurslichamen, alsmede vrije verkiezingen. Het officiële Iraakse persbu reau, Radio Baghdad en de staatstelevisie meldden dat de Kurdische delegatie zes dagen in Baghdad was geweest en een ontmoeting had gehad met, Sad dam. Nadere bijzonderheden werden niet vermeld. Tablani, de leider van de delega tie die besprekingen voerde met Saddam, zei dat alle acht partij en van het Kurdische verzet hadden ingestemd met het be sluit Saddam te ontmoeten. De besprekingen hadden voorna melijk betrekking op normalise ring van de betrekkingen, demo cratie. Kurdische. rechten, vrije verkiezingen voor een nationale vergadering, persvrijheid en vrijheid van vergadering. Tabla ni liet weten niet gekant te zijn tegen Amerikaanse troepen die de kampen in Noord-lak bewa ken. Zakho Het Amerikaanse leger wil dat de 300 gewapende Iraakse 'poli tiemannen' vrijdag de Noordi- raakse stad Zakho hebben verla ten. Diverse geallieerde officie ren hebben verklaard dat de aanwezigheid van de Irakezen de terugkeer hindert van inwo ners. Woensdag zijn 600 Britse militairen bij de stad gearri veerd. Onbekend is nog wat de geal lieerden doen als de Irakezen weigeren de stad te verlaten. Ne derlandse mariniers, die de 'Z V Een inwoner van Zakho loopt langs twee gewapende Irakese poli tiemannen, die in de stad patrouilleren foto Max Nash/AP) Schelde plat De vestigingen van de Koninklij ke Maatschappij De Schelde in Vlissingen, Middelburg en Ter- neuzen, liggen in de week van 6 mei plat. Woensdagavond beslo ten leden va?i de Industriebond FNV en de Industrie- en Voe dingsbond CNV tot een staking, om op die manier de werkgevers te dwingen met een be ter bod voor een nieu- Q we CAO te komen. Europees voetbal In de finale van het voetbaltoer nooi van landskampioenen ont moeten Rode Ster Belgrado en Olympique Marseille elkaar. Barcelona was in twee duels be ter dan Jiiventus, waardoor Barcelona samen met Manches ter United bekerfinalist is. AS Roma en Inter Mi lan strijden om de eer ste 'plaats in het UE- FA-toemooi. U Hebben de boeren in Zeeland nog toekomst? Dat onderwerp blijft de gemoederen bezig hou den. In de bijlage Boeren aan Zet komt het wenkend perspec tief voor de landbouw aan de or de. Wie zit er eigenlijk nog op een boer te wachten? Maar ook: zoet water biedt de fruitteelt perspec tief en groene cursussen helpen mee aan een groeiend milieube sef. Tevens aandacht voor de landbouwer, die bijbaantjes moet aannemen om het hoofd boven water te houden. UTRECHT (ANP) - De besturen van de FME, de overkoepelende werkgeversorganisatie in de metaal- en elektrotechnische industrie (200.000 werknemers), hebben woensdag een beroep gedaan op de bonden om -zon der acties- de onderhandelin gen te hervatten. De onderhan delingsdelegatie van de FME is bereid het overleg met de bon den voort te zetten. Het overleg is op 18 april afge broken, nadat de FME een loonsverhoging van in totaal 6,5 procent in een tweejarig con tract had geboden. De Industrie bond FNV eist 4 procent in 1991 en minstens eenzelfde percenta ge in 1992. De FME-besturen herhaalden woensdag dat de werkgeversde legatie nog geen laatste loonbod had gedaan en dat op belangrij ke andere punten al overeen stemming was bereikt of in het Advertentie Voet je prettig met... verschiet lag. Ze vinden de sta- kingsgoproep van de industrie bonden dan ook voorbarig. De FME weigerde na afloop van de besturenvergadering mee te delen hoe het „laatste bod" aan de bonden er eventueel uit zou Onderhandelaar H. Peperkamp van de Industriebond FNV zei dat de verklaring van de FME- besturen geen enkele aanleiding is om opnieuw aan de onderhan delingstafel te gaan zitten, aan gezien de FME nog steeds niet inhoudelijk ingaat op het ulti matum van de bonden. „We gaan gewoon door met het voor bereiden van acties", aldus Pe perkamp. Turkse-Iraakse grensovergang bij Zakho bewaken, toonden zich woensdag bezorgd over de aanwezigheid van de Irakezen. De eerste Nederlandse mari nierseenheid die Noord-Irak in trok, stuitte dinsdagavond op 25 tot 30 grenswachten die bewa pend bleken met pistolen en ma chinegeweren. Maar volgens lui tenant-kolonel C. van Egmond, commandant van de mariniers eenheid, is de sfeer niet agres sief. De Nederlandse eenheid mag de Irakezen niet ontwapenen, om dat dit incidenten kan uitlok ken. Ze hebben de instructie pas te schieten als ze worden aange vallen. De kans dat dit gebeurt, acht luitenant-kolonel Van Eg- mond overigens gering. Volgens Van Egmond gaat het niet om gewone Iraakse grens wachten. „Wij hebben allerlei aanwijzingen dat dit ofwel leden zijn van de geheime dienst, dan- wel troepen van Saddam Hus- sayns Republikeinse Garde". Eerder werd dit al gezegd door inwoners van Zakho. Bijna vijfhonderd Kurdische vluchtelingen zijn woendag van uit de bergen aan de Turks- Iraakse grens afgedaald naar de opvangkampen in Noord-Irak, zo meldde een geallieerde mili taire zegsman in de Turkse stad Silopi. Voor dealeradressen: Tel. 015-63.38.15 TOONBANKUITGIFTE inschrijving dagelijks, te beginnen op 25 april a.s. via banken en commissionairs koers wordt dagelijks vastgesteld, is doorlopend ■S I/ aanpasbaar rente rente jaarlijks per 1 juni aflossing op 1 juni 2006 wordt het uitstaande bedrag van de le ning a pari aflosbaar gesteld, gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet toegestaan! storting storting 4 juni 1991

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 1