1 f t Jacht op toptijden: een mission impossible I scm mms V' 1 I t '-li r I Stil gepeins, wild gestoei NEDERLANDSE EN ZEEUWSE ZWEMRECORDS NUMMER zeeuws NUMMER I 1 I zeeuws c 1 RUGSLAG VRIJE SLAG SCHOOLSLAG VLINDERSLAG 400 m 800 m 8.29.75 9.52.0 7.59.9 9.07.7 53.95 58.72 48.91 1.57.13 2.07.4 1.47.31 1.57.0 DONDERDAG 25 APRIL 1991 Atletiektrainer Niek Knol (geel t-shirt) en zwemtrainer (voor triathleten) Theo Guilliet (derde van links) in actie met Zeeuwse atleten en triathleten. Van links naar rechts: Patrick Baptist, Floris Jan Koole, Theo Guilliet, Irma Heeren, Niek Knol, Chery Abuys, Niels Koole, Richard Schot, Jacco Herweijer en Miquel van Tongeren foto Ruben Or eel) Zo maai- een voorbeeld: als de snelste Zeeuwse atleten op de 1500 meter zich zouden meten met de nationale top pers, dan zouden ze nog zo'n 200 meter af te leggen hebben als de winnaar al over de streep zou zijn gegaan. Ander voor beeld: de snelste Zeeuwse zwemmer op de 200 meter vrije slag heeft zeker tien seconden meer nodig dan een nationale topper om de finish te bereiken. Nog een voorbeeld: Zeelands snelste schaatser op de 10.000 meter mag blij zijn dat hij net niet op drie rondjes achterstand wordt gereden als hij het zou opnemen tegen een nationale topper. Een vergelijking van de Zeeuwse records met de Nederlandse records in belangrij ke takken van sport als atletiek, zwem men en schaatsen maant onze provincia le sporters ongetwijfeld tot bescheiden heid. Toch is er zeker geen aanleiding om van schaamte in een hoekje te gaan staan, want door de macht van het getal moet een kleine provincie als Zeeland in de nationale sport wel genoegen nemen met een bescheiden rol. Tegenover ie dere Zeeuw staan immers veertig andere Nederlanders en dat betekent dat er ook in de sport wel wat minder talent in dit gewest is. Voor treurigheid over de kloof die in de meeste gevallen gaapt tussen de Zeeuwse top en de nationale top is dan ook niet veel aanleiding. Bovendien spreekt Zeeland af en toe wel degelijk een woordje mee. Zo maar een voorbeeld: Els Vader mag dan uit deze provincie vertrokken zijn, ze was en blijft Zeeuwse en ze heeft nog altijd twee Ne derlandse records op haar naam staan, 22.81 op de 200 meter, gevestigd als lid van Zeeland Sport uit Vlissingen in 1981 in Pescara en 51.92 op de 400 meter, ge vestigd als lid van AVR uit Rotterdam in 1986 in Hengelo. Ander voorbeeld: toen de Middelburgse zwemmer Patrick Braam in 1987 op de 200 meter school slag 2.16.2 zwom, was dat niet alleen een Zeeuws record, maar ook een Neder lands record. Nog een voorbeeld: de ook al vertrokken Zeeuwse Marjan Olijslager heeft nog steeds het Nederlands record op de 100 meter horden 12.77) in haar be zit. Toegegeven, al te veel van dit soort voor beelden hebben de Zeeuwse zwemmers, atleten en schaatsers niet achter de hand, maar af en toe wordt het Wilhel mus toch ook gespeeld voor iemand uit dit gewest, al was het maai- voor de 43-ja rige Piet Vonck, die bij het veldlopen voor veteranen toch weer Nederlands kampioen werd. Jong en oud zorgen voor die successen, want, ook Zeeuwse adspi- ranten en junioren stappen soms van een atletiekbaan of komen uit een zwembad met een nationale titel in de bagage. Vaak zeggen records maai' weinig over het echte niveau van een bepaalde tak van sport. Ook hier is een aardig voor beeld te geven. De nationale records van Erik de Bruin bij kogelstoten (20.95 me ter) en discuswerpen (67.58 meter) wek ken wellicht de indruk, dat er in Neder land op die atletiek-onderdelen op een zeer hoog niveau wordt gesport. Maar niets is minder waar: Erik de Bruin is een eenling en de rest stoot en werpt tenmin ste drie klassen lager. Daar is van topni veau geen sprake. Stokoud Met andere woorden: de records zijn zel den of nooit een afspiegeling van een bre de top. Dat geldt eveneens voor deze pro vincie. Ook in de Zeeuwse atletiek zijn de records meestal niet representatief voor het niveau. De onderdelen kogelstoten en dis werpen zijn in dat opzicht ook in Zeeland veelzeggend. Binnenkort zullen vrijwel zeker bij de dames de stokoude records bij kogelstoten en discuswerpen verbeterd worden. Esther Goedhart uit Zierikzee stootte in 1966 de kogel 13.93 meter ver en wierp in 1965 de discus 48.38 meter. Die records houden al een kwart eeuw stand. Dit jaar is de jeugdige Moni que Schipper, eveneens uit Zierikzee, in staat die records op haar naam te bren gen. Maar het wil niet zeggen, dat het ni veau van die nummers in Zeeland plotse ling zoveel hoger is geworden. Want Mo nique Schipper is net zo'n eenling als Erik de Bruin. Echte concurrentie heeft zij, in Zeeland niet. Toch verwacht insider Kees Verkerke uit Zierikzee gouden tijden voor de Zeeuwse atletieksport: „Nederland telt in totaal 75 kunststofbanen en Zeeland heeft er daarvan vijf (Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Zierikzee en Goes). Relatief is Zeeland het dichtst bezet met uitste kende accommodaties. Dat moet op den duur tot betere prestaties leiden." Maar atletiektrainer Niek Knol uit Koudeker- ke heeft zijn bedenkingen: „Als er niet voldoende trainers zijn, die bereid zijn enorm veel tijd en energie in deze tijdro vende sport te investeren, dan zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om een bredere top te kweken." Aanstormend Er is werk genoeg aan de winkel, want vooral in de Zeeuwse atletiek kunnen verschillende records stokoud genoemd worden. Het 400 meter-record van Ge rard Verhulst (48.79) is al weer vijftien jaar oud. het '1000 meter-record' van Niek Flipse (2.24.2) houdt al veertien jaar stand, het 1500 meter-record van Henk Linder (3.43.6) dateert van 1979 en het 5.000 meter-record van Jo Schout (13.40.8) bestaat al zestien jaar. Op de 400 en de 800 meter lijken de aanstormende talenten kans te hebben op recordverbe teringen. De recordhouders Gerard Verhulst op de 400 meter en Gert van de Weele op de 800 meter staan soms in spanning langs de kant als jeugdige atleten als Revelino Rijk, Kees Houtepen, Miquel van Tonge ren en Sebastien Schletterer in actie ko men. Van die Zeeuwse talenten wordt verwacht, dat zij dit jaar enkele provin ciale records scherper zullen stellen. Maar bijvoorbeeld op de 1500 meter lijkt de recordjacht voorlopig een mission im possible, want het record staat op 3.43.6 en momenteel is er geen Zeeuw die onder de vier minuten loopt. Ook in de Zeeuwse zwemsport zijn re cords maar zelden een afspiegeling van het niveau. De voorbeelden kunnen zo uit het water opgediept worden. De Zeeuwse records op de rugslag en de schoolslag bij de dames doen al jaren lang vermoeden, dat er op redelijk hoog niveau gepresteerd werd. De familie Geervliet had de hegemonie op de rug slag, de familie Knoester beheerste de schoolslag en vertegenwoordigers van beide families zorgden voor inderdaad indrukwekkende tijden. Maai' als je die twee families wegdacht, kelderde het ni veau alduidelijk. Knieklacht Rianne Geervliet, inmiddels gestopt, heeft bijvoorbeeld nog altijd het record op de 100 meter rugslag (1.07.5 in 1986). De opvolgsters staan zeker niet in rijen van vier klaar, al moet gezegd, dat Ilse de Jonge uit Oostburg het in haar mars heeft dit record te breken. Ook het re cord op de 100 meter schoolslag van Mar leen Knoester (1.11.10 in 1987) is uiterst scherp. De 16-jarige Melanie Bos had het misschien kunnen verbeteren, maar is door een knieklacht (voorlopig?) overge stapt op andere zwemslagen. Natuurlijk waren er niet alleen de Knoes- ters en de Geervliets. Els van Haelst bij voorbeeld vestigde al in 1985 het record op de 200 meter vlinderslag (2.27.9). De huidige toppers doen er zeker acht a ne gen seconden langer over. En bij de he ren verwachten de insiders dat bijvoor beeld het record van Leon Verhage op de 200 meter vrije slag (1.57.0) nog jaren zal blijven bestaan. Insider Wim Buijs uit Souburg geeft het ook toe: „De records zijn zelden maatgevend voor het totale niveau. Momenteel is er in de top van de Zeeuwse zwemsport enige stagnatie, maar in de breedte is het niveau veel ho ger geworden. Ook landelijk is de top ui terst smal en zeker niet maatgevend voor de brede massa van wedstrijdzwem sters en -zwemmers." Schaatsers Bij de schaatsers heeft de nog altijd ac tieve veteraan Arjaan van de Kreke de records op de 500, 1000 en 1500 meter al om en nabij veertien jaar in handen, ter wijl de inmiddels in Eindhoven wonende Zeeuws-Vlaming Joop Brooijmans de re cords op de 3000, de 5000 en de 10.000 me ter ook al weer jaren geleden vestigde. Leon van de Wiele, Roland Munnikhof en Iirian Koeman zijn in de Zeeuwse schaatssport de jagers op nieuwe re cords. Maar niemand zal het hen kwalijk nemen als het voorlopig niet lukt. want de Zeeuwse schaatsers hebben een dui delijke Handicap: in eigen provincie ligt er geen kunstschaatsbaan en de schaat sers moeten dus vrijwel altijd verre rei zen maken om op ijs te trainen. Optimis tische vooruitzichten voor de schaatsers zijn er niet. want het is wel duidelijk dat Zeeland kan wachten op een kunstijs baan tot iedereen een ons weegt. Joop van den Berg II, •ril llflEffll engelse mijl hoogspringen kogelstoten discuswerpen 80.00 61.98 57.46 speerwerpen 4x 100 meter 48.60 39.70 43.20 43.44 NUMMER 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m De maand mei is in Zeeland uitgeroepen tot sportmaand. Zoals september inmiddels bekend staat als cultuurmaand, moet mei bekendheid krijgen als sportmaand. De Zeeuwse sportorganisaties zorgen samen voor een geva rieerd aanbod van evenementen: van rustig wandelen tot spektakulair zeil vliegen, van stil gepeins bij een daminterland tot wild gestoei bij een rugby wedstrijd, van geduldig wachten bij het zeehengelen tot een uitputtende strijd op de triathlon. Vele bekende sporten komen natuurlijk aan bod: badminton, wielrennen, bowlen, korfbal, voetbal, motorsport, paardrijden, volleybal om de meeste te noemen. De organisatoren van de Zeeuwse Sportraad smeedden al die evene menten aaneen tot een Sportmaand Mei en voegden er zelf onder meer een symposium over 'jeugdsport in de praktijk' aan toe. Een enkele tak van sport had deze maand mei niets in de aanbieding. Zo laat atletiek, toch de moeder van alle sporten, verstek gaan en ook de handballers komen niet in actie. Op een week meer of minder keken de organisatoren niet en ook evenementen in juni zijn aan het programma toegevoegd. Zo kan het gebeuren dat bijvoor beeld het Zeeuws-Vlaams Wielerweekend (8 en 9 juni) in het programma is opgenomen. Daarom is het jammer dat Zeelands belangrijkste sportevene ment in deze periode (de Internationale Ronde van Midden-Zeeland op zater dag 1 juni) niet in het programma is vermeld. In deze bijlage worden in het kader van deze Sportmaand Mei aspecten van de Zeeuwse sport belicht. Aandacht ook voor de Zeeuwse sportraad, die afwil van het 'duffe imago'. 8.18.02 5.50 8.52.30 4.00 uurloop 3000 m steeple polsstokhoog tienkamp

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 17