Invloed waterschappen taant niet PZC IVarm afscheid van één van Bru's echte zonen Expositie plastieken wijdt verbouwd weefatelier in Espa vijfjaar streek 15 loerenrepublieken houden stand n n"i mm Speciaal onderwijs mumm EE agenda DONDERDAG 25 APRIL 1991 IDDELBURG - De Zeeuwse aterschappen hoeven niet mg te zijn voor uitbreiding nhun besturen met meerdere ilangengroepen. De invloed n de traditionele belangen- oepen in de waterschappen in •eland is daar een van de voor- nste oorzaken van. In dit band kan de term boerenre- blieken genoemd worden. |et verleden heeft geleerd dat waterschappen zeer wel in faal zijn hun belangen te ver- jdigen. tbreiding van het aantal bë- ïghebbenden en betrokkenen het waterschapsbestel heeft en zichtbare gevolgen gehad de snelheid en effectiviteit n de besluitvorming. In hoe- rre de specifieke deskundig- id van de waterschappen en n bestuurders hier mee te ma li hadden staat te bezien, iar is in ieder geval van be- Ut laatste bracht woénsdag- ^•/ond drs J. C. N. Raadschel- :rs, wetenschappelijk hoofddo- mt van de vakgroep Bestuurs- ande van de Rijksuniversiteit uni eiden, als hypothese naar vo- in een lezing in Middelburg, j hield zijn betoog voor de erkgroep maatschappijweten- ihappen van het Koninklijk ecuws Genootschap der We- nschappen, onder de titel 'Het aterschap: Besluitvorming in .knel. Twee Zeeuwse casus.' aadschelders constateerde dat ki srjs steeds meer groeperingen bij de waterschappen betrokken zijn geraakt. Vooral de invloed van rijk en provincie op de water schappen is sterker geworden. „Het valt daarbij op hoezeer nog steeds de waterschappen een meer dan welwillend oor vinden voor hun specifieke belangen bij provincie en (in mindere mate) Rijk", stelde hij. Als voorbeeld daarvan noemde hij de actieve mobilisatie van waterschapsbelangen, ongeveer 20 jaar geleden, toen de vraag aan de orde kwam of in Zeeland een zuiveringschap voor het op pervlaktewater ingesteld zou Toekomstig burgemeester Van Liere neemt met een persoonlijk woord afscheid van de aanwezige Bruenaren (foto Pieter Honhofj) moeten worden. Die mobilisatie heeft volgens Raadschelders ge leid tot het echec van het zuive ringsschap Zeeland; een echec uit het oogpunt van een efficiënt zuiverings- en kwaliteitsbeheer. Er veranderde namelijk niets aan het al bestaande water schapsbestel in Zeeland en de staten spraken slechts (op nieuw) de intentie uit om te ko men tot een samenhangend op- pervlaktewaterbeheer. In zijn inleiding gaf Raadschel ders aan dat het waterschapsbe stel de laatste decennia nogal sterk verweven is geraakt met andere openbare besturen en 'aanpalende' beleidsterreinen. Maai- volgens hem heeft dit in Zeeland niet geleid tot een be perking van snelheid en effecti viteit van de besluitvorming. „Wellicht kan dit worden toege schreven aan de kracht waar mee de traditioneel belangheb benden in de Zeeuwse water schappen hun gemeenschappe lijk belang naar voren brengen, alsmede de wijze waarop zij (suc cesvol) hun taken vervullen", opperde hij. Dansavond - De katholieke bond van ouderen houdt zater dag een dansavond in het ge meenschapscentrum De Vla schaard. De muziek wordt ver zorgd door The Williams. Ieder een boven de 50 jaar is welkom. Aanvang 20.00 uur. Fethouder Van Liere burgemeester van Putte BUINISSE - De gemeente ruinisse en haar inwoners ibben woensdagavond op bij- de louder hartelijke wijze af- nji iheid genomen van, zoals bur- >t,l peester A. Vogelaar het ver- ooidde, 'één van Bru's echte onen,' wethouder C. J. van Lie- «n zelf gekozen afscheid zou anLiere zeiflater in zijn dank- oord zeggen, want, zo zei hij: le wil om vooruit te komen me besluiten te sollicite- eii naar de post van burge- eester van de Brabantse rensgemeente Putte." De solli- ilatie mondde uit in zijn be- IEIL1NG BREDA oensdag 24/4/91: komkommers 91/ 0,97 76/91 0,72 1,00 61/76 0,64 ,7651/61 0,49 0,64 41/510,51 0,68 36/41 360,44 31/36 0,37 0,41 26/31 0,27 0,29 Jnv. 416.135 St., krom 0,58 0,64 aanv. slai 3.130kg; stek grof0,66 0,69 midd 0,93 VeL 94 aanv. 27.522 kg; paprika groen ]Ls Mop 4,30 4,30 85/105 4,20 4,60 75/85 40 4,70 65/75 4,70 4,80 66/65 4,40 4,40 inv. 15.530 kg., paprika rood 85/105 105,40 75/95 5,10 5,60 65/75 5,40 5,40 k'65 5,10 5,10 aanf. 18.965 kg., papri- gëel 100/op 5,60 5,60 85/105 5,20 ,8075/85 5,00 5,50 65/75 5,00 5,20 55/65 aanv. 4.225 kg., paprika wit 'J||504,3O 4,60 40/60 5,00 5,00 aanv. 115 g, paprika oranje 85*105 6,00 6,00 «5 5,30 6,00 65/75 4,00 4,50 aanv. 330 glassla 21/22 0,16 0,16 23/24 0,20 2125/27 0,16 0,29 28/30 0,23 0,37 31/ 0,22 0,41 aanv. 64.592 st.; tomaten 2,53 2,91 BI 2,76 2,97 Cl 2,45 2,52 3)12,32 2,35 aanv. 128.958 kg; cherry maten 15-24 1,24 5,40 23-30 1,21 1.90 6.195 ds.; vleestomaten BBB 56 2,71 BB 2,71 2,83 B 2,67 2,95 2,41 2,43 A 2,71 2.71 aanv. 9.061 kg; andijvie 0,40 1,04 aanv. noeming als burgemeester per 1 mei. Tijdens de buitengewone raads vergadering woensdagavond bleek nog eens overduidelijk wat zijn vertrek voor de Bruena ren betekent. Burgemeester Vo gelaar had het in zijn afscheids woord over 'reacties van onge loof in het vissersdorp. 'Hij weg?' De verrassing was com pleet. „Van Zeeuw tot Braban der tot bijna Belg." Een groter contrast was dan ook voor vele Bruenaren ondenkbaar. De sprekers, de voorzitters van de vier fracties in de gemeente raad, waren unaniem in hun oor- marktberichten 'istolets levuld met iriarnalen fnavocado jr Stuks) orti 1 plaats van de kleine harde •Franse puntbroodjes kunt u atuurlijk ook een stokbrood uilen met de avocado en garna- n- Maak het brood pas kort nor het opdienen klaar, dan ijft het brood het knapperigst e™ i verkleurt de avocado niet. nïï *'i pistolets of andere harde punt- h loodjes oter okele blaadjes ijsbergsla ukele plukjes alfalfa (soort Hmc taugé) avocado's 10-300 gram Noorse garnalen eetlepels béarnaisesaus of mee tartare tM de knapperige broodjes 'fi en bestrijk ze met boter: "s en droog de slablaadjes en Prfe blaadjes tusseri de brood- Spoel de alfalfa in een zeef af 'dat de kiempjes uitlekken. F trdeel de plukjes alfalfa over 'Ua. alveer de avocado's, venvijder 'Pit en trek de schil van het hchtvlees. Verdeel de avoca- 'helften in blokjes. jr.; (hep de avocadoblokjes en Pop ïvialen dooreen en meng dit ei t/e béarnaise of tartaresaus. 'tdeel dit over de broodjes of hep het avocado-gamaleri- in de broodjes: verdeel 15 daarna de saus hierover. Jamiy van der Lee 5.592 kg; bloemkool 6 3,50 3,50 8 3.20 3,5010 2,30 2,8012 1,501,50 15 0,90 0,90 aanv. 2,915 st.; koolrabi ong. 0,27 1,16 aanv. 2.252 st.; waspeen ong. 0,46 0,62 aanv. 2.780 kg; rabarber 0,12 0,77 aanv. 6.816 kg; radijs grof 0,21 0,21 mid/gr 0,35 0,46 midd 0,23 0,31 fijn 0,25 0,25 aanv. 27.225 bos; spinazie 0,29 0,92 aanv. 53.976 kg; spitskool 0,90 2,20 aanv. 2.840 kg; witlof I krt. g.em 1,46 1,56 I krt. g.mm 1,54 1,63 I krt. f.em 1,49 1.491 e. krt.e'm 1.77 1,771 langem 1,39 1,46 kl. verpak. 1,32 1,54 n kort 0,72 1.45 II ex. krt. 0,93 0,93 II lang 1,15 1,21 III 0,50 0,75 aanv. 41.795 kg; roodlof I kort 2,00 3,70 I lang 1,00 1,20 II kort 0,70 0,70 II lang 0,50 0,50 aanv. 434 kg; champignons 421-1 3,56 5,93 401-1 4,30 5.11 55 1-1 4,61 5,13 40 I- 2 4,47 4,52 55 1-2 5,43 5,43 45 II-2 3,61 3,73 60 n-2 3,30 3,44 701 II-2 2,85 2,85 1001 II-2 2,11 2,11 1001 II-3 1,91 1,96 iOOI III-3 1,84 1,84 aanv. 28.975 kg; kastanje champignons 401-1 4,20 5,10 60 Ipl 4,90 5,50 aanv. 150 kg; reuzen- champignons I 0,50 6,20 aanv. 128 kg.; oesterzwammen 40/100 2,35 2,55 aanv. 104 ds.; asperges AAA wit 10,60 10,60 AA wit 13,80 16,20 A wit 11,70 13,70 B wit 6,50 10,20 AAA I 7.20 7,20 AAI 13,10 14,50 AI 11,30 11,30 BI 9,20 9.20 Cl 5,30 5,30 II gr 7,50 8,20 II fijn 5,20 5,20 aanv. 1.921 kg.; snijbonen 5,50 11,40 aanv. 82 kg; sperziebonen 6,20 11,40 aanv. 82 kg; sperziebonen 6,20 9,20 aanv. 328 kg; prei blok 2 1,01 1,16 blok 3 0,88 0,89 blok 11 0,95 1,09 blok 16 0,88 0,98, kleinverp. 1,79 1,85 los in kr. 1,17 1,17 aanv. 120.340 kg., rode kool ong. 1,21 1.177 aanv 276 kg.; witte kool 0,65 1,64 aanv. 1.890 kg.; kroten A 0,25 0,42 B 0,24 0,24 aanv. 580 kg; boskroten 0,58 1,46 aanv. 1.935 bos; winterpeen 50/200 0,42 0,42 200/400 0,46 0,81 aanv. 720 kg.iuien ong. 0,15 0,46 aanv. 7.500 kg.; stengelui 0,46 0,61 aanv. 300 bos; pe terselie 0,83 0,99 aanv. 2.000 bos, sel derij 0,18 0,40 aanv. 3.525 bos; knol selderij 10 0,72 0,81 12 0,12 0,.12 aanv. 292 st.; aubergines 100/175 2.70 2,70 175/225 2,50 2,65 225/300 2,10 2,15 300/ 400 1,85 1.90 400/500 1,70 1.75 580/750 1,60 1.65 aanv. 8.990 kg.; peulen 20,10 23,40 aanv. 141 kg,; raapstelen 0,12 0,58 aanv. 7.575 bos; Chinese kool 1.01 l,64aanv. 3.382 kg lollo rossa 0,19 0,70 aanv, l 965 st,.; eikkebladsla 0.63 1,04 aanv. 402 st,.; winston 0,26 0,67 aanv. 1.032 kg.; gloster 0,72 0,93 aanv. 408 kg.; gloden delicius 0.57 1.48 aanv 9.234 kg.; jonagold 0,62 1.89 aanv. 14.248 kg.; aardbeien glas 200 gr. I 1,80 2,60 II 0,80 1,80 aanv. 26.265 ds.; aardappelen over.ong. 0,05 0,47 vroeg ong. 2,40 4,00 vroeg kriel 4,10 4,10 aanv. 5.075 kg. VEILING ZUID-HOLLAND ZUID. Woensdag 24 april 1991. Andijvie 75.000 kg A7 62-68, A9 63-75, A12 61- 77. A15 75-83, B 47-52; winterbloemk. 28.000 st 6 st.p.bk. 378-385, 8 st.p.bk. 291-347,10 st.p.bk. 180-214,12 st.p.bk. 104-126, 15 st.p.bk. 80; Chinese kool 3.500 kg 8/12 125-135, 5/8,5 134-140. ei- kebladsla 2.00 st 300/400 61/80, 200/ 300 25/34; komkommers 392.000 st 91/oop 94-99, 76/91 91-99, 61/76 63-76, 51/61 51-56, 41/51 51-57, 36/41 36-47. 31/36 36-39, 26/31 26-28, komk.krom 19.000 kg 58-64; komk. stek 11,000 kg, grof 58-67, middel 61-93, Fijn 60; lollo rossa 7.000 st 300/400 28-74, 200/300 11-15; paksoi 2.000 kg 550/800 64-85, 450/600 63; paprika rood: 1.000 kg 85/ op 540, 75/85 520-530: paprika groen 7 000 kg 85/95 400-410, 75/85 430-470; deel: een verlies voor de gemeen te, maar een promotie voor de man die blijk heeft gegeven een kritisch en vooral capabel be stuurder te zijn. CDA'er J. S. Wiebrens noemde het 'een prachtige benoeming voor de in d.e politiek alseen raket om- hooggeschoten persoon Van Lie re', die nog maar negen jaar deel uitmaakt van de raad Bruinisse. Lovende woorden als een 'be stuurlijke gigant', een 'markant figuur' en een 'man van capaci teiten', werden vrijelijk geuit zo wel door zijn eigen partij - Alge meen Belang - als door de oppo sitie. radijs bakje 85.000 bs middel grof 28- 40; middel 32-44, fijn 24-25; sla glas e.m. 102.000 st 23/24 19-22; 21/22 17, meermalig fust 34/36 19-33, 31/33 19- 26, 25/27 16-21; snijbonen 2.000 kg 1 690-740, II 550-590! krom II 430-540; tomaten 67.000 kg B I-S 285-299, B1-2 277-288, A I-S 267-286, A1-2 267-278, C I-S 242-253, C 1-2 243-250, CC 1-2 232- 235, vleestomaten 9.000 kg, BBB I-S 254-287, BB 1-S 281-284, BB 1-2 276, B 1-2 284-291; cherrytomaten 500 ds; grof 118-123, middel 136-175; veldsla 450 kg 640-710; witlof 46.000 kg kort grof 1131-167, kort fijn 1142-176, lang 1105-157, kl.vp. 4/51132-162, kl.vp. 6/7 I 132-137, kl.vp. 2/3 I 138-142. kort, II 99-149, lang II 90-116, extr. krt. II 60- 112, ongesort. III 53-73, snijlof III 50- 51; Glas bloemkool 1.000 st. 140-460; .witte kool 2.000 kg 79-115; sperziebo nen 450 kg 780-990, aardappelen 10.000 kg bintje 13-31, eigenheimer 7- 11, irene 15-21; vroege aardapp. 350 kg dorë groot 470-570, poters 280, kriel 230-330; uien 31.000 kg boneken 37-52, grof 15-37, middel 14-31; bo suien 4.000 bs 55-100; bospeen 2.000 bs 230-270; winterpeen 5.000 kg 27-68; krulandijvie 4.000 st 27-126; asperges 250 kg 930-1400, bieslook 500 st 108- 112; broeivet 50 kg 990-1270;0 Chinese kmo 4.000 kg 40-54; cnspsla 4.000 st 36-86; kroten 2.500 kg 30-46; boskro ten 11.000 bs 94-184; peterselie 25.000 bs 121-170; posteleijn 1.000 kg 200- 359; prei 13.000 kg 71-97, kleinverp. 178-181; raapstelen 2.000 bs 44-52; Evangelische Gemeenschap ROOSENDAAL - De Evangeli sche Gemeenschap Reimers- waal is één van de organiserende gemeenten van de gemeen schappelijke Praise Celebra tion, die zondag 28 april in schouwburg De Kring in Roo sendaal wordt gehouden. Het thema van de bijeenkomst is 'Herover het land'. Voor de kin deren zijn er aparte nevendien sten en crèches. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Een ander opmerkelijk feit is dat de 43-jarige Van Liere nog steeds vrijgezel is. Wellicht 'de meest begeerde vrijgezel van Bru', ken schetste burgemeester Vogelaar de 1.96 meter lange oud-mossel visser en voorzitter van de Ver eniging voor Zeeuwse Visserij- belangen (Zevibel). Van zowel de gemeente als van de raadsleden waren er cadeaus; een driedelige Encyclopedie van Zeeland en het Zeeuwse Woordenboek. De moeder van Van Liere werd be dacht met bloemen. In zijn dankwoord zei Van Liere, die ook nogenige tijd loco-burge meester van Bruinisse is ge weest, „met een beetje weemoed zijn geliefde geboorteplaats in te ruilen voor een gemeente waar nauwelijks water is. Maar wel een gemeente die voor driekwart uit bos en natuurschoon be staat." Hij besloot met een oud Zeeuws spreekwoord: „Zo is 't le ven: eb en vloed. Jou gaet 't be ter, mien gaet 't goed." Na de buitengewone raadsver gadering, die werd bijgewoond door onder anderen oud-burge meester T. C. Hekman en leden van de gemeenteraad van Putte, was er in het dorpshuis een af scheidsreceptie voor de vele in woners van Bru die hem node zullen missen. Het betoog was onder meer ge koppeld aan de binnenkort door te voeren wijzigingen van het waterschapsbestel als gevolg van de op stapel staande Water schapswet. Op de gevolgen daarvan ging Raadschelders niet al te diep in. Hij vond het veel interessanter om enige ja ren na wijziging na invoering van de wet te onderzoeken welke invloed de nieuwe belangen groepering 'ingezetenen' daad werkelijk heeft op het water- staatsbeheer. (Slot van pagina 9) Maar ik weet dat dat gevoelig ligt. Dat raakt aan de vrijheid van onderwijs." Budgetsysteem Op de katholieke onderwijsdag waar zo'n 400 mensen uit het on derwijs samen waren, was het nieuwe formatiebudget-systeem een van de discussiepunten. Daarover zei Wallage dat vooral grotere scholen of samenwer kingsverbanden er van kunnen profiteren. Maar het is aan de an dere kant ook weer niet zo dat kleine scholen onder dat sys teem te lijden zullen krijgen, voegde hij er desgevraagd aan toe. De staatssecretaris van onder wijs begon zijn drukke Zeeuwse programma op de Toorenvliedt- school voor speciaal voortgezet onderwijs) in Middelburg. Daar na zette hij koers naai' Terneu- zen voor de katholieke onder wijsdag om vervolgens (onder politiebegeleiding om de veer boot te halen) weer net op tijd te zijn voor de overdracht van de rijksscholengemeenschap Scheldemond aan de gemeente Vlissingen. Het laatste programmapunt was een bezoek aan de openbare basisschool J. H. van Dale in Oost-Souburg. Daar kreeg hij onder meer uitleg van mensen van het regionaal pedagogisch centrum Zeeland die hem voor lichtten over activiteiten op het gebied van zorgverbreding aan individuele kinderen in Zeeland. Tevens bracht Wallage een be zoek aan enkele klassen van die school. IAdvertentie en wegwezen; op weg naar een zonnige vakantiebe stemming, een avondje uit, een receptie of 'gewoon' naar het werk, altijd in een pak van Jakobsen Mannenmode. Nergens zo'n uitgebreide collectie IN PAKKEN JAKOBSEN MANNENMODE Kanaalilraat 55 438SBK Ooit Souburg OHM 62158 MIDDELBURG - „Voor mijn werk is dit een fijne plek om te exposeren. Hier kan ik ten minste alles kwijt", zegt de Middelburgse kunstenares Anneke Ruimschotel over de nieuwe expositieruimte in weefatelier Multi Colour aan de Torenweg 4a. Vanaf van daag (donderdag) tot en met dinsdag 21 mei zijn de touw en staalplastieken van Ruim schotel te bezichtigen. Met de tentoonstelling wordt het verbouwde weefatelier van Rineke de Groes ingewijd. In een jaar tijd heeft het echt paar De Groes de oorspronke lijk kale en grote landbouw- schuur om te toveren tot een volwaardige atelier annex expositieruimte. Deze maand zijn de laatste puntjes op de i gezet, van wat een langdurig en complex karwei was. Om te laten zien hoe ingrijpend de verbouwing was, toont ze de achterste helft van de schuur die ver borgen ligt achter een muur. Het is niet meer dan bakste nen muren, een betonnen vloer en wat dakpannen. De ruimte staat in schril contrast met het aangeklede atelier, waar Rineke de Groes de tijd - zaken rii i i II I I I I r Bloemist - Vanaf vandaag (donderdag) is de Goese bloe- menzaak De Anemoon een paar deuren opgeschoven naar De Spinne 11-52, het pand naast de Rabobank. De nieuwe winkel heeft twee ver diepingen en ligt veel centra ler dan de vorige. EuropaTuin - EuropaTuin Beveland bv in Goes werkt za terdag mee aan het Avro tv- programma 'Uitdaging' van Angela Groothuis. De opna men van het programma wor den in Bruinisse gemaakt. Het goede doel is ditmaal het verplaatsen van het onderko men van Scouting en het her- inrichten van het daarbij be horende terrein. EuropaTuin Beveland helpt daaraan mee door een bijdrage te leveren in de vorm van vijf picknickta fels en een buitenbarbecue. Het programma begint om 15.00 uur. doorbrengt achter het weefge touw of de naaimachine. Ondanks de slechte bereik baarheid, Multi Colour ligt aan een ventweg die is ver scholen achter een berm, heeft het atelier al veel vaste klanten. Ze komen uit alle hoeken van Zeeland voor de kledingcollectie van de weef ster of voor de weef-, brei- en haakwol die De Groes in alle soorten, diktes en kleuren heeft. Volgens de weefster uit nood geboren omdat hier in de omgeving moeilijk aan weefwol is te komen. ondernemend zeeland Met de expositieruimte wil zij vooral beginnende kunste naars uit de omgeving gele genheid geven om goedkoop hun werk te kunnen presente ren. „Het idee is ontstaan om dat ik zo veel ruimte. Ik kende iemand die hetzelfde pro bleem had opgelost door een atelier te combineren met een expositieruimte. Op deze ma nier trek je ook extra pu bliek". Omdat De Groes Anneke Ruimschotel persoonlijk ken de en omdat haar kunstwer ken goed aansluiten bij het in terieur en de stijl van het wee fatelier, ze werkt met touw, mocht de kunstenares de spits afbijten. Dit jaar staan verschillende exposities op het programma waaronder et sen. tekeningen en luchtfo to's. Rineke de Groes (links) en Anneke Ruimschotel i bouwde atelier in Middelburg (foto Ruben Oreel KAPELLE - Eigenlijk is Espa installatietechniek ontstaan door een klusje op scheepswerf Reimerswaal in Hansweert. Toen besloten de twee electronica-specialisten H. Laufenberg en C. Ventevogel uit YVemeldinge samen een in scheepselektro- techniek gespecialiseerd bedrijf op poten te zetten. Dat is van daag (donderdag) vijfjaar geleden. Inmiddels hebben de twee directeuren zes man in dienst en is het bedrijf verhuisd naar het nieuwe industrieterrein naast de veiling in Kapelle. Van middag om 15.30 uur onthult burgemeester J. van Bommel het naambord op het nieuwe gebouw aan de Kloosterweg. Laufenberg en Ventevogel verwachtten vijfjaar geleden niet dat Espa zo snel zou groeien. De dubbele garage in Wemeldinge werd snel te krap. Nu dient de oude werkplaats als opslagruimte voor kabels. In het nieuwe gebouw is bovendien rekening ge houden met een uitbreiding in de toekomst. Alhoewel vooral scheepswerven en schippers in het hele land gebruik maken van de diensten van Espa, weten de meesten nog niet wat de naam betekent. „Simpel", leggen de twee directeuren in koor uit. ,.E- lectrotechniek, Scheepsinstallaties, Paneelbouw en Automati sering". Maai- morgen, vrijdag, kan iedereen zelf komen kijken, wat dat precies inhoudt, want dan is het van 10.00 tot 15.00 uur openhuis. scheepvaart- berichten I I I I I I I I I TT GROTE VAART AMSTELBORG 24 dw. Olancl nr Delfzijl, CLAUDIA 23 vn Ravenna nr Brake; CONTINENTAL RELIANCE 24 50 zo Tokio nr Kalama: DANIEL- LA 23 vn Le Havre nr Damietta; ETREMA 28 verw te Singapore: HAPPY BUCCANEER 23 560 wzw Cocos Island nr Kobe; HEEMS- KERCK 23 vn Port Elizabeth nr Kaapstad: JAPAN SEA 23 50 z Jed- dah nr Jebelali. JO BIRK 23 120 o Malta nr Port Said; JO CLIPPER 24 240 z Midway Island nr Mizushima; JO CYPRESS 23 25 nw Cabo Villano nr Durban; JO OAK 23 50 o Sri Lanka nr Paradip; KAMINA 23 vn Takoradi nr Rotterdam; LEUVE 23 280 wzw Andaman Island nr Singapore; MO- JI 23 te Singapore: NEDLLOYD BAHRAIN 24 pass. Bombay nr Kara chi; NEDLLOYD BALTIMORE 23 vn Singapore nr Colombo. NEDL LOYD BARCELONA 23 vn Puerto Quetzal nr San Francisco; NEDL LOYD DEJIMA 23 420 w Sabang nr Port Kelang, NEDLLOYD DELFT 23 60 nw Taipeh nr Pusan, NEDL LOYD VAN DIEMEN 23 100 z Como ren nr Colombo; NEDLLOYD HOORN 23 te Damietta; NEDL LOYD HOUTMAN 23 15 zzw Hong kong nr Hongkong; NEDLLOYD MADRAS 23 95 wnw Buenaventura nr San Francisco; NEDLLOYD NEERLANDIA 23 vn Liverpool nr Ppnce; NEDLLOYD ROSARIO 23 vn Tauranga nr Jakarta; NEDL LOYD SANTOS 24 vn Willemstad nr La Guaira; NEDLLOYD SEOUL 23 HO zw San Diego nr Balboa; NEDL LOYD SINGAPORE 23 290 ono Cris tobal nr Cristobal; NEDLLOYD ZEELANDIA 23 220 zw Lissabon nr Salvador: PETROBULK PANTHER 23 110 no Kaap Hetteras nr New York; PRINS ALEXANDER 23 vn Grangemouth nr Tees, PRINS JO- HAN WILLEN FRISO 23 2 ZO Cuxha- ven nr Fawley; PRINS PHILIPS WILLEM 23 10 n Oostende nr Port Je rome; RIO FRIO 23 520 zzo Cape Ra ce nr Bremerhaven; SIDELIA 1/5 verw. te Wilhelmshaven; SPRING PANDA 23 550 o Bermuda nr Ham burg; STAR LORRAINE 23 53 zo Yo kohama nr Eureka. WATERDRA GER 23 500 n Azoren nr Felixstowe. KLEINE VAART ALEXANDERGRACHT 24 pass. Tonsberg nr Port Said; ALIDA SMITS 23 30 wzw Finisterre nr Port Harcourt; AMANDA SMITS 23 230 o Cape De Gata nr Rotterdam; AM- STELGRACHT 23 200 zo Minami Daito Shima nr Brisbane; ANJE LIERSGRACHT 23 te Santos; BA KENGRACHT 23 40 ozo IJmuiden nr La Pallice; BARENTZGRACHT 23 700 w Canarische Eilanden nr Savan nah; BASTIAAN BROERE 23 30 z Malaga nr Orestano; BEURS- GRACHT 23 vn Rotterdam nr Pur- fleet; BICKERSGRACHT 23 115 w Kaap Sao Vicente nr Ilheus; COMBI-' TRADER 23 te Rotterdam; CON DOR 23 65 nw Kenitra nr Casablan ca; CONSTANCE 23 110 no Kaap Arnhem nr Singapore; DEPEN DENT 23 te Rotterdam; DORDTSE- BANK 24 te Rotterdam, DUTCH FAITH 23 pass. Het Kanaal nr Liver pool; DUTCH SPIRIT 24 vn Rotter dam nr Tees: EDGERMA 23 vn Rot terdam nr Gunnes: ENGELINA BROERE 23 vn Rotterdam nr Bruns- buttel; EXPLORER 23 500 w Finis terre nr Rotterdam. FAIRLOAD 23 200 no Dominicaanse Republiek nr Montevideo; FAIRMAST 23 320 z Port Harcourt nr Port. Harcourt; HOLLAND KLIPPER 23 t..a. te Lar- naca: HUDSONGRACHT 23 20 zw Holmsund nr Holmsund; JACOBUS BROERE 24 4 z Kaap Ducheness nr Tarragona; JOINT FROST 23 120 ono Algiers nr Ceuta; KAAP GRACHT 23 90 nw Palermo nr Mari na di Carrara; KIELGRACHT 24 90 nw Sao Tome nr Tema; KONINGS GRACHT 23 60 n Wemeldinge nr Amsterdam; MAJESTIC 23 100 w Monrovia nr Douala; MARE ALTUM 23 70 n Aberdeen nr Grangemouth; MARITTA JOHANNA 23 30 no Gi braltar nr Malaga; MERWEGAS 23 70 o Cozumel Island nr Puerto Moin: MIRABELLA 23 240 w Nicobar Is land nr Fremantle: MUSIC 23 85 nnw Cape Canaveral nr Cristobal; NAU- TIC 23 350 wzw Flores nr Kingston; NOBLESSE 23 pass. Theems nr Pa- sajes: NORMANDIC 23 210 nw Kaap Finisterre nr Rotterdam; NY ANTIC 24 65 nno Azoren nr Santander; PA CIFIC LILY 23 20 zo Mar del Plata nr Puerto Madry, PACIFIC VIOLET 23 118 w Lissabon nr Abidjan; PALM- GRACHT 23 vn Chester nr Ponta Delgada; PAUWGRACHT 24 pass. Rauma nr Napels; PIONIER 24 t.a. te FigueirO Da Foz; PRINSEN GRACHT 23 360 wnw Straat van Ma gellan nr Los Angeles; PIJL GRACHT 23 20 zw Lissabon nr Hong kong; SCHOENER 24 450 o Napier nr Balboa. STELLA PROCYON 24 Le Port Jerome: THEODORA 24 10 w Kaap Finisterre nr Rotterdam; TORPE 24 te Rotterdam; VORAN 23 80 n Landsend nr Antwerpen. ZO MERHOF 23 vn Dover nr Rouen. Advertentie Méér dan 25 modellen tenten (v. 1 tot 6 pers.) en alles wat erbij hoort. Ki •WINTERSPORT WHABEE Nieuwe Burg 29 Middelburg, 01180-11741 I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1 I I I I I I I I ITT Evenementen GOES De Prins van Oranje, 20 uur: One man show van Seth Gaaikema; MIDDELBURG - Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walche ren; Stadsschouwburg, 20.30 uur: Optreden De Berini's: TERNEUZEN - Zuidlandthea- ter, 20 uur: Theatervoorstelling 'De gang van zaken'; VLISSINGEN - Bellamypark, 14-17.30 uur: Reptielenzoo; BERGEN OP ZOOM - Roxy I. 20 uur: Dances with wolves; Ro xy II, 20.15 uur: Problem child; Cinemactueel 1,20 uur: Sleeping with the enemy; Cinemactueel II, 20 uur: Look who's talking too; Cinemactueel III, 20 uur: Three men and a little lady, a.l.; GOES - Grand, 20 uur: The Godfather III; HULST De Koning van Enge land, 20 uur: Dances with wol ves, a.l.; 20 uur: The silence of the lambs, 16 jr.; 20 uur: Look who's talking too. a.l.: 20 uur: Sleeping with the enemy, a.l.; MIDDELBURG - Electro, 20.30 uur: The Godfather III; Schut tershof, 20.30 uur: Postcards from the edge; VLISSINGEN - Alhambra I, 20 uur: Dances with wolves; Al hambra II, 20 uur: Look who's talking too; Alhambra III, 20 uur: Silence of the lambs; Al hambra IV. 20 uur: Sleeping with the enemy. Tentoonstellingen AXEL Streekmuseum, 13.30- 17 uur: G. Elegeert: Heraldische wapens van Nederland en Belgie (t/m 27/4); Galerie Bellemans, 10-18 uur: Tekeningen, bouwsels en klok ken van Lilian ter Horst (t/m 31/ 5); BERGEN OP ZOOM - Etcete ra, 14-17 uur: Olieverven van Vera van Ginneken en keramiek van Hans Westerweel (t/m 5/5); Markiezenhof, 14-17 uur^Verf en vezels', werken van diverse kun stenaars over natuur en land schap (t/m 1/6); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Werken cursisten De Lichtboei (t/m 27/4); CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 en 19-21 uur: 'Zicht op Zeeland', werken Zeeuwse kunstenaars (t/m 19/5); GOES Art-Galerie Le Loup, 13-21 uur: Bronzen beelden van Anton Beijens en pastels van Adriana de Kort (t/m 25/4); Lunchcafe, 9-18 uur: Olieverven en aquarellen van Lydia Klap- Steendijk (t/m 30/4); Gemeente-archief, 10-12 en 13-17 uur: 'Recht en krom', beelddo- cumentatie over bestuur en rechtspraak van de 15e eeuw tot 1811 (t/m mei); Museum, 11-17 uur: 'Puzzel van polders, historische en land schappelijke waarden van de Zak van zuid-Beveland'; HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude land bouwwerktuigen; KAPELLE - Gemeentehuis, 9- 12 uur: Kantkloswerken (t/m 26/ 4); MIDDELBURG - Zeeuwse bi bliotheek. 10-21 uur: 'Van Neder- landsche Blindenbibliotheek anno 1887 tot Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek nu' (t/m 4/5) en geweven wand kleden van Ien van den Berg (tI m 27/4) en Aquarellen van Aat Verhoog (t/m 2/5); Staatsbosbe heer op Walcheren (t/m 25/5); Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Wim Hofman vertelt' (t/m 20/5); Francois Rijckhalsmuseum (Dam 71), 13-17 uur: 'Passie en Pasen in de prentkunst' (t/m 4/ 5); Loskade/Ramschip De Schor pioen, 10-17 uur: Maritieme aquarellen van Jenny Buikhui zen; Molenwater 23. 12-17 uur: Werken Joop Dam (t/m 4/5); Kloveniersdoelen. 11-17 uur: 'Weven in Zuid-Nederland' (t/m 4/5); Balans 17, 12-17 uur: Werken Marenne Wel ten (t/m 1/6); NEELTJE JANS - Topshuis, 10-17 uur: Zeespiegelrijzing, een bedreiging (t/m sept.); OOSTKAPELLE - Zeeuws Bio logisch Museum, 10-17 uur: 'Blij met een dode mus' (t/m 20/6); OOST-SOUBURG - Biblio theek, 18-20 uur: Fries houtsnij werk van dhr. Willeboordse (t/m 3/5); REIMERSWAAL - Gemeente huis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: Pe tit-point naaldwerk van Toos Bijtenhoorn (t/m 29/6); TERNEUZEN - Stadhuis, 8.30- 12 en 13.30-16 uur; Werken Wim van Overbeek (t/m 19/5); VLISSINGEN - Bellamy 19, 10-17 uur: Schilderijen van Char les Vreuls (t/m 26/5); Gevangentoren, 12-14 en 17-21, 'Tijdsbeeld', 500 jaar Gevangen toren (t/m 26/10); WOLPHAARTSDIJK - Galle- rie De Hoekweide, 12-17 uur: Schilderijen en tekeningen van Gust Romijn (t/m 18/5); IJZENDIJKE - Streekmu seum, 10-12 en 13-17 uur. 'Kant van alle kanten' met werk uit di verse landen (t/m 27/10); Aurinhuis, 10-20 uur: Portretten van Marianne Termont-Impens (t/m 30/4); ZIERIKZEE - Maritiem Mu seum, 10-17 uur: Scheepsmodel len (t/m 25/10) Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijF Zee land, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen', tel, 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel, 01180-38080. dag. van 14-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01^80-38384.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 15