bestuurscrisis Oostburg opgelost pzc De sterksten blijven over Duitse journalisten kregen Informatie over wild kamperen Voorronde van De Kunstbende Voor 9n schijntje 'n zonnebril op sterkte, bij Rinck Bukman ziet weinig in verwaterbassin voor schelpdieren Tweedaags festival zeemansliederen provincie 13 evrouw L. Cuelenaere-Faes (CDA) wethouder cnathe DONDERDAG 25 APRIL 1991 ISTBURG - De CDA-fractie- irzitter L. E. J. Cuelenaere- s(CDA) volgt T. B. P. M. de (It-van Herpen (Dorpsbelan- ien Toerisme) op als wethou- ,jn de gemeente Oostburg. jA, VVD en D en T hebben na roerig overleg besloten een Ihouder uit confessionele [ng naar voren te schuiven, dat dit de enige mogelijk- id bleek om de bestuurscrisis Oostburg te bezweren. inT, die na het vertrek van De ifc geen wethouder uit eigen llerban wilde leveren, kan i achter de beslissing scha- De WD en CDA zijn verder [de eis van D en T tegemoet [omen om een vrouw te be de drié partijen zijn af raken gemaakt over het toe- mstig te volgen beleid en awe - nog in te stellen - over state turen. Het convenant, [arin de afspraken verwoord an, is voor D en T de garantie ITde beleidsafspraken die vo- ijjaar door de drie partijen wer- gemaakt in de toekomst fceind blijven. In ruil voor die rantie neemt D en T genoegen (een gedoogrol. benoeming van een tweede A-wethouder naast A. de ijter was voor de WD-fractie inleiding om meer politieke Sintwoordelijkheid te eisen arVVD-wethouder J. P. S. A. omaes. Zijn portefeuille zal - o ook dikker worden dan hij Ij lalis. WD-fractievoorzitter A. sendaal wilde gisteren tij- is een persconferentie in itburg over de bestuurskwes- l Advertentie l -A OESIGN lOO katoenen iverhemdjurkjes uni en streepjes Zie onze etalage jö„©lïi fcnglanb" jpf DAMES- EN HERENMODE Nieuwe Burg 25 Middelburg Tel. 01180-13325 J tie niet kwijt hoe de portefeuil le-schikking er uit ziet. Wel be nadrukte hij dat er niet getornd wordt aan burgemeester J. Krui- ze's pakketje. Drie opties ,,Na het vertrek van de D en T- wethouder waren er drie opties", zo voerde Rosendaal aan. „Ver der gaan met de zittende wet houders (Thomaes en De Feij- ter), een derde benoemen uit de fracties van CDA of VVD of een nieuwe coalitie aangaan met de PvdA." De laatste optie was binnen WD-kringen niet populair. Het CDA wenste wel met de PvdA te praten, maar de fractieleden stonden versteld van de interne twisten binnen het huis van de sociaal-democraten. Na veel heen en weer gepraat volgde een gesprek. Voor deelname aan een nieuwe regeringsploeg had de PvdA-fractie echter een eisen pakket opgesteld, dat 'formatri- ce' Cuelenaere, 'onbespreek baar' achtte. Zichzelf zag ze tijdens de onder handelingen niet als de meest uitgesproken kandidaat voor het wethouderschap. „Ilc stond er pas bij stil toen bleek dat de meeste opties niet haaibaai" le ken. De constructie die er nu is uitgekomen, ik geef toe niet de meest ideale, heeft toch de mees te kans van slagen. Temeer, om dat we goede afspraken hebben gemaakt. De drie partijen heb ben de beleidsafspraken van 1990 onderschreven, steun be tuigd aan de twee huidige be stuurders, afgesproken dat za ken naar buiten toe gestructu reerd worden en dat de fracties met de wethouders kunnen overleggen. D en T zal tussen tijds alles kunnen doornemen met de respectievelijke wethou ders en om de drie maanden zal het gevoerde beleid gezamenlijk geëvalueerd worden. Wat be treft moties gericht tegen perso nen of het dagelijks bestuur van de gemeente heben we afgespro ken dat die pas na overleg bin nen de drie fracties worden inge diend." De drie fracties willen ook dat er een eind komt aan de 'borrelcul tuur', Mevrouw C. Bolijn, fractievoor zitter van D en T, zei 'met ver trouwen de toekomst tegemoet te zien.' Dit ondanks het feit dat er met de benoeming van me vrouw Cuelenaere volgende maand weinig wezenlijks veran dert aan de bestuurssamenstel ling in Oostburg. De oude garde, volgens mevrouw De Blok wei nig genegen om veranderingen door te voeren, hetgeen voor haar een van de redenen was om te vertrekken, blijft gewoon zit ten. De voormalige Oostburgse bestuurster was dan ook weinig optimistisch gestemd. Ook PvdA-voorman J. de Vries verwacht in de toekomst nog problemen. „Nu kan wel gezegd worden dat de partijen de be leidsafspraken onderschreven hebben. Straks komen er andere dingen aan de orde. Ik denk aan de bezuinigingen in het kader van de tussenbalans, goed voor 4 tot 5 ton in Oostburg. Daar zul len zeker meningsverschillen over bestaan en de vraag is of D en T, toch al een weinig eenstem ming geheel, de gedoogrol kan volhouden." De Duitse journalisten bekijken Neeltje Jans en omgeving foto Pieter Honhoff) NEELTJE JANS - Groot gelijk, meent Utz Lederbogen, verslag gever van de West-Deutsche Allgemeine Zeiting in Essen. Hij toont zich niet verbaasd over de maatregelen die in Zee land zijn voorbereid om het ille gaal kamperen terug te dringen. Evenmin over de mededeling dat 80 procent van de zwart- kampeerders in Zeeland uit zijn landgenoten bestaat. De Duitse camperbezitters zorgen ook in eigen land voor problemen door in natuurgebieden te kamperen en daarvan zichtbaar de sporen achter te laten. Lederbogen is met vijf collega's uit Noordrijn-Westfalen een paar dagen op excursie in Neder land. Het Nationaal Bureau voor Toerisme wil via hen de bevol king van deze deelstaat op de hoogte stellen van de manier waarop in de kustprovincies wordt geprobeerd de kwaliteit van het toeristisch produkt ver der te verbeteren. Met pure pro motie valt in Noordrijn-Westfa len weinig eer meer te behalen: driekwart van de Duitse toeris ten in Nederland komt hier van daan. Maar een verhaal over schone stranden, helder water, ruimte en rust gaat er bij de kwa liteitsbewuste oosterburen al tijd wel in. Dat is dan ook de benadering die voorzitter J. B. Ventevogel van de Provinciale VW kiest bij zijn uitleg over de pogingen het ille gaal kamperen in Zeeland aan te pakken. Hij wijst op de schade aan het milieu die het kamperen buiten daarvoor ingerichte ter reinen oplevert. Het ontbreekt er immers aan sanitaire voorzie ningen en mogelijkheden om af val op een verantwoorde manier in te zamelen. Bovendien wordt het landschap erdoor aangetast. „De Zeeuwse bevolking, de toe ristische ondernemers en de overheid willen geen illegaal kamperen", laat hij ferm weten. De Duitse journalisten knikken begripvol. Beleid De boodschap was trouwens al doorgedrongen in Duitsland. Dat de politie in het paasweek- Vlissingse politieman Jan Stuut herstellend van ongeluk VLISSINGEN - 'Vroeger' hield voor Jan Stuut (41) op in lie avond van donderdag 6 de cember. Op 15 januari werd de Vlissingse politieman, zo als hij zelf zegt, opnieuw ge boren. Daartussen zit een wit te vlek, een periode waar hij zich niets van herinnert. Niets van de lichte aanrijding met de surveillancewagen die avond op de Bonedijkestraat, niets van de achtervolging toen de automobilist er van door ging, niets van het ern stige ongeluk dat later volg de. In de slingerbocht tussen Vlis- singen en Koudekerke vloog de surveillancewagen uit de bocht en botste op een tege moetkomende wagen. Jan Stuut raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn collega kwam er, evenals de andere automobi list - WD-statenlid J. Henne- kij - vanaf met lichtere ver wondingen. De verdachte reed door. Zijn vrouw Joke: „Er is iets met Jan gebeurd, zeiden ze. Geen haar op mijn hoofd dacht aan een auto-ongeluk. Ik had alles verwacht, een steekpartij, misschien had hij klappen gehad... Je weet dat politiewerk risico's inhoudt, maar ik ben nooit bang ge weest als hij naar zijn werk ging. Je staat er niet bij stil." Ook de politieman zelf niet: Je ziet in je loopbaan van al les. Gruwelijke auto-ongeluk ken, dode en gewonde men sen. Je denkt er geen moment aan dat het je zelf kan overko men." Een deel van de artsen in het Rotterdamse Dijkzichtzieken- huis had Jan opgegeven, ver telt Joke, maar na een week kwam hij bij uit coma. Volle dig bij bewustzijn was hij nog niet. Pas op dinsdag 15 januari werd Jan Stuut wakker.'„Dat ik in een ziekenhuis was, dat zag ik. Maar waar. Ik keek naar buiten en dacht aan Ant werpen.'' Een Belg die toeval lig passeerde hielp Stuut uit de droom. Ook al kon hij de lichtmasten van het Feij- anoordstadion niet zien, hij lag toch in Rotterdam. „In de dagen daarna hebben ze het me verteld. Dat het 1991 was. Dat de oorlog in Kuwayt was begonnen. Ik dacht dat ze me gek wilden maken," Dat hij een stuk in zijn geheu gen mist. deert de 41-jarige Vlissinger niet. „Ik heb er nog geen belangstelling voor. van af het moment dat ik wakker werd, ben ik vooruit gegaan. Jan Stuut en zijn vrouw Joke: opnieuw begonnen op 15 januari foto Ruben Oreel) Ik hoorde steeds van allerlei mensen om me heen dat het weer beter ging." Zijn vrouw hield vanaf de dag van het on geluk een dagboek bij. Maar dat, en de foto's van zijn tijd op intensive care, heeft hij nog niet willen bekijken. „Ik kijk alleen naar de toekomst. Wat achter me ligt, heb ik gehad. Die bladzijde is omgeslagen." De sterksten blijven over, is een favoriet spreekwoord van Jan Stuut. Hij heft zijn armen op: „Hier zit ik. Ik heb het le ven nog." Sinds twee weken mag hij zijn rechterbeen weer belasten en is de rolstoel niet meer nodig. In huis pakt hij het looprek, voor buiten staan er twee krukken. Jan Stuut reikt naar zijn looprek en staat op. „Effe een nieuw pakkie shag pakken." Weer bij zijn stoel laat hij zonder aarzeling het looprek los en gaat recht- opstaan. „Kijk. Zo wil ik het hebben," „We hopen dat hij straks met één stok kan lopen. Maar invalide blijft hij altijd," zegt Joke. Een nieuwe rechter heup kan niet wordt ingezet, vertelt Stuut. „Er is niets om hem aan vast te zetten." Schokgolf Dat het ongeluk als een schok golf door de Zeeuwse gemeen schap is gegaan, merkt het ge zin nog iedere dag. Mensen uit alle lagen van de bevolking reageerden. Een politieman leert veel zeer uiteenlopende mensen kennen, maar dat zo- velen steun betuigden, kwam als een verrassing. „Dat be wijst mij dat ik in m'n 21 dienstjaren toch een goede po litieman ben geweest," con cludeert Jan Stuut naden kend. „Ik ben blij dat het een erva ren collega was die de auto be stuurde en niet een agent die een maand of een half jaar in dienst was. Het is niet gebeurd door onervarenheid of roeke loosheid." Jan Stuut maakt zich zichtbaar zorgen om zijn collega. „Ik denk dat hij het er nog lang moeilijk mee heeft. Die collega heeft alles meege maakt: de slip, de klap, hij heeft Jan gezien toen hij er het ergste aan toe was," beaamt Joke. De verdachte die het allemaal veroorzaakte vindt het echt paar het noemen niet waard. „De wagen, die later in Pape gaaienburg werd gevonden, heeft hij de dag na het ongeluk als gestolen opgegeven. Hij reed onverzekerd en hij had net die dag een nieuwe baan die hij niet kwijt wilde. Daar om sloeg hij op de vlucht." „De komende, zeg maar, veer tig jaar die ik nog heb. wil ik niet thuis doorbrengen. Ik wil me niet in een isolement stop pen. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen." zegt Jan Stuut. Zaterdag zit de VC Vlissingen-supporter weer op de tribune. „Ik wil mettertijd graag weer werken. In de ac tieve dienst, als politieman, dat kan nooit meer," weet hij. „Een politieman kan niet met een stok lopen. Maar mis schien kan ik werken als tele fonist." Mochten de campings vol zijn, dan gaan overloopterreinen open en krijgen minicampings toestemming meer kampeer ders toe te laten dan ze onder rustiger omstandigheden mo gen. Voor het geval deze extra capaciteit nog niet voldoende soelaas biedt, kunnen ook nog noodterreinen worden openge steld. Hoe zit het met de sanitai re voorzieningen op deze terrei nen, vraagt één van de Duitse journalisten op een toon van: dan kun je toch net zo goed die illegale kampeerders onge moeid laten. Ventevogel verze kert hem dat er eenvoudig sani tair beschikbaar is, zodat wat einde enkele tientallen zwart- kampeerders op de bon heeft ge slingerd, is bekend. Ventevogel legt er de nadruk op dat het be leid tegen het illegaal kamperen, dat met Hemelvaartsdag en Pinksteren voor het eerste uit voerig in de praktijk wordt ge bracht, niet uitsluitend bestaat uit verbieden en verbaliseren. Adviseren, informeren en verwij zen gaan eraan vooraf. dat betreft niemand hoeft vast te houden aan zijn illegale kam- peerstek. Boete In Zeeland bestaat al geruime tijd bezorgdheid over de geringe sanctie die op illegaal kamperen staat. Een boete van 50 gulden wordt als te weinig afschrikwek kend beschouwd en daarom wil len provincie, gemeenten, poli tie en de officier van justitie dit bedrag opgetrokken zien tot 150 gulden. Hoe denken de Duitse journalis ten over die boete? Utz Lederbo gen weet dat illegaal kamperen in Noordrijn-Westfalen met boe te van 20 Duitse marken wordt bestraft. Daarmee vergeleken lijkt 50 gulden hem al een aardi ge boete. Maai' of zijn camper be zittende landgenoten zich daar door zullen laten overhalen hun prachtige plekjes aan de Brou- wersdam of de Veersedam op te geven? Lederbogen: „Dat weet ik niet. Je koopt geen camper van 100.000 mark om 's avonds braaf op een camping te gaan." CV an onze Haagse redactrice DEN HAAG - Het plan om in Reimerswaal een binnendijks bewaar- en verwatersysteem voor importschelpdieren aan te leggen, is vrijwel zeker van de baan. Volgens goed ingelichte kringen in Den Haag heeft mi nister Bukman (visserij) weinig- zin een cent bij te dragen aan het project. Lobbyen in Brussel voor een subsidie aan Reimers waal ziet Bukman ook niet zit ten. De voorganger van Bukman, oud-minister Braks van visserij, liet vorig jaar al blijken geen geld te hebben om het project (ongeveer zeven miljoen gulden) te financieren. Hij zegde toen toe 'eens in Brussel te zullen polsen'. Maar Bukman heeft, naar ver luidt, geen zin daar te pleiten voor een project dat niet de vol ledige steun heeft in de visserij wereld. In de brief aan de Tweede Ka mer over de toekomst van de schaal- en schelpdiersector, die vandaag onderwerp van bespre king is, heeft Bukman al een voorzetje gegeven. Hij schrijft: „Ik zie het als een belangrijke verantwoordelijkheid van de sector ervoor te zorgen dat be smetting wordt voorkomen". Eerder al heeft een meerderheid van de Yersekse mosselbedrij- VLISSINGEN - De seasongs, shanties en zeemansliederen klinken de komende twee dagen in minstens vijf talen tijdens het internationale Shantyfesli- val in Vlissingen en Middel burg. Morgen, vrijdag, verza melen zich Franse, Engelse, Amerikaanse. Zweedse, Duitse en Poolse zangers voor het eer ste deel van het festival in de Stadsschouwburg in Middel burg. Het festival is georgani seerd door het Vlissingse Schel- deloodsenkoor, dat zaterdag voor de twintigste keer de op richtingsdag in 1971 herdenkt. Het oudste shantykoor wordt gevormd door Duitse loodsen uit Kiel onder de naam Knur- hahn. Uit Hampshire komen Hugh en Fiona Kennedy, uit Li verpool Tony en Beryl Davis. Uit de VS treden Stuart Frank en Mary Malloy op. Een opmerkelij ke groep komt uit noord-west Frankrijk. SOS Blootland. De groep zingt in het Vlemsch, de oude taal van het vlakke land dat doorloopt tot Vlaanderen. Uit Zweden komt Inge Wijk met haar formatie. Naast de Vlis singse loodsen kent het festival nog een Nederlandse deelnemer. Windkracht 8. Uit Polen komt de shantygroep die in februari gastheer was voor de loodsen tijdens het festival in Krakow, Stare Dzwony. De groep onder leiding van Marek Siurawski zingt zeemansliede ren in het Pools, vaak vertalin gen. van traditionele Engelse liedjes. De groep uit Kraków be geleidt de ster van het festival, de 84-jarige Brit Stan Hugill. De hoogbejaarde maar zeer actieve figuur is een goede bekende op shantyfestivals over de hele we reld. Bundels Hugill is een van de mensen die de shanties, die aan boord van de grote zeilschepen op de han delsvaart werden gezongen door het scheepsvolk, verzamelde, opschreef en uitgaf in verschil lende bundels die standaard werken zijn geworden voor ieder die zich bezighoudt met het re pertoire van de zee. Nog steeds speurt Hugill naar liedteksten. Mondelinge overlevering is vaak de enige bron waarop hij zich kan verlaten. De shanties en seasongs be schrijven het leven aan boord, maar ook dat in de havens die onderweg werden aangedaan. Geen zeeman die daarmee naar huis dorst - wat is dan het nut van opschrijven. Gesjor aan de touwen is best. maar Curagao boodt hele andere stof tot zin gen. Hugill is een van de laatsten die de grote zeilvaart nog heeft mee gemaakt. Driemaal rondde hij Kaap Hoorn op grote zeilers voor hij schipbreuk leed en hij moest aanmonsteren op stoom schepen. Als shantyman. voor zanger. bekleedde hij een niet onbelangrijke functie aan boord. Immers, de shantyman was de enige die kritiek kon leve ren op het regime van de kapi tein. Gezongen, weliswaar en enige subtitileit was aanbevo len, maai1 de kapitein pikte het. De shanties hielden de beman ning met een stevig ritme aan het werk en het moreel op peil. Al heeft de stem van Hugill door de jaren flink aan kracht en vast heid ingeboet, de Liverpudlian is een onmisbare link met het verleden voor het shantyreper- toire. Gevraagd naar wat hem nog gaande houdt, is steevast het antwoord: „Jung gals 'n Nel sons blood" - rum dus. In de Middelburgse Stads schouwburg begint het festival vrijdag om 20.00 uur. Zaterdag middag speelt het festival zich af in drie etablissementen in Vlis singen. De groepen rouleren tus sen hotel Britannia Watertoren en restaurant Solskin aan de boulevard en hotel Piccard aan de Badhuisstraat vanaf 14.00 uur. Zaterdagavond wordt het festival besloten met een pro gramma in de Stadsschouwburg in Middelburg vanaf 20.30 uur. Na afloop is er een bal. derzoek naar een ander verwa tersysteem, dat niet zo kostbaar is als dat van Reimerswaal. ven zich sceptisch uitgelaten over het plan, dat in 'Den Haag' ook wel het 'monument van Ver- bree' (naar de burgemeester van Reimerswaal) wordt genoemd. Hoge kosten Volgens de verenigde mossel handelaren vormen de hoge kos ten van zo'n verwaterbassin een bezwaar. Door de hoge kosten voor de handelaren, die moeten meebetalen aan de exploitatie, zullen de schelpdieren ook duur der worden. En dat is volgens de handelaren weer slecht voor de concurrentie. De handelaren zijn verder ook nog niet overtuigd van de nood zaak van het peperdure sys teem, dat moet voorkomen dat de buitenlandse zieke schelpdie ren de Zeeuwse dieren besmet ten. Vandaag is er in de Tweede Ka mer een mondeling overleg met minister Bukman over de toe komst van de schaal- en schelp diersector. Het Tweede Kamer lid J. te Veldhuis (WD) is van plan de minister nog eens te vra gen naar zijn inspanningen voor het verwaterbassin. Het kamer lid wil ook weten hoe het Rijks Instituut voor Visserij Onder zoek (RIVO) vaart met een on- Het Scheldeloodsenkoor uit Vlissingen, op de foto in de haven van Liverpool, is tweeslagen gastheer voor het Zeeuwse internationale Shantyfestival VLISSINGEN - De Zeeuwse voorronde van de 'De Kunstbende', de cultuurstimuleringswedstrijd van het ministerie van WVC, levert zo'n 150 deelnemers op. Zondag 5 mei presenteren deelnemende ar tiesten op twee plaatsen in Vlissingen hun inzendingen. Om 14.00 uur beginnen in jongerencentrum De Piek en het Vestzaktheater de Zeeuwse voox-ronden voor de landelijke happening. De Zeeuwse deelnemers strijden om prijzen die het Anjerfonds Zee land beschikbaar heeft gesteld. De deelnemers in de disciplines Dans, Theater en Taal treden aan in het Vestzaktheater. De deelne mers in de categorieën muziek, video, strip, ontwerpen en één dans- onderdeel zijn ondergebracht in De Piek. De winnaars gaan door naar de landelijke finale op zaterdag 15 juni in muziekcentrum Vre- denburg in Utrecht. De veertien regionale winnaars strijden hier om de hoofdprijzen. Minister d'Ancona reikt na afloop de gouden, zilve ren en bronzen Ratjes uit aan de landelijke winnaars. E li 1 -? Nu een zonnebril op uw eigen sterkte geslepen voor maar ^Enkelvoudige kunststofgkzen S- G A A N OPEN Middelburg, Lange Delft 8b, 01180-13792 B l J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 13