STER DAIHATSU WTSUI6 ■Sllffifi» KIES VOOR F 1.500,- EXTRA'S sHsSi BIJ DE TOCH AL ROYALE APPLAUSE TREKKING GIROLOTERIJ KIJK EN PROFITEER 0E1IEUTE KAPELLE (Z) FAMILIE BERICHTEN Mi! RICHARD GEMEENTE BORSELE Ga ook meespelen MACHTIGING' I GiroLoterfj POSTBANK BANDENSERVICE OPHEFFINGSUITVERKOOP 750 STUKS LEDEREN KLEDING KORTINGEN VAN 20 TOT 70 f VANAF F 25.695, r,izen ink/ 1 m°ntage ïïTïïQ A, De burgemeester van Kapelle maakt bekend dat door de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zeeland CVZ B.A., Rijksweg 7 te Kapelle, een vergunning is gevraagd voor de bouw van een dienstwoning op het perceel, kadastraal be kend gemeente Kapelle, sectie S. nummer 180 (gedeeltelijk), gelegen aan de Rijksweg 7. De betreffende bouw is in strijd met het gel dende bestemmingsplan Bedrijfsterrein Smokkelhoek. Burgemeester en wethouders zijn echter bereid om met toepassing van arti kel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening een vrijstelling te verlenen, waardoor de voor genomen bouw van de dienstwoning alsnog mogelijk wordt. Eén en ander houdt in dat gedeputeerde sta ten van Zeeland, gehoord de inspecteur van de ruimtelijke ordening, dan een verklaring van geen bezwaar dienen af te geven op grond van de artikelen 19 van de wet op de ruimtelijke ordening/50, lid 8, van de woningwet, waarna de vrijstelling en bouwvergunning alsnog kun nen worden verleend. In verband hiermee ligt het bouwplan met de daarop betrekking hebbende andere beschei den met ingang van vrijdag 26 april 1991 gedu rende een termijn van 14 dagen voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling- algemene zaken. Gedurende deze termijn kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen tegen het verlenen van de vrijstelling. B. Voorts maken burgemeester en wethouders van Kapelle bekend dat de onder A. bedoelde lokatie is gelegen binnen de geluidszone welke krachtens artikel 74 van de wet geluidhinder is gelegen langs de rijksweg 258 en A58. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de wettelijk voorgeschreven voorkeursgrens waarde van 50 dB(A) ingevolge wegverkeersla- waai met 7 dB( A) wordt overschreden. Door de uitvoering van overdrachtsmaatregelen in de vorm van de aanleg van een geluidswal zal de ze geluidsbelasting worden teruggebracht tot 55 dB(A). Op grond van het bepaalde in artikel 83, lid 1 van de wet geluidhinder zal gedepu teerde staten van Zeeland worden verzocht een hogere toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen van 55 dB( A). Met het oog hierop zul len aan de woning bouwkundige voorzienin gen worden getroffen teneinde een binnenni- veau in de woning te garanderen van 35 dB(A). Het ontwerp-verzoek, het akoestisch onderzoek alsmede de voorgestelde te treffen maatregelen liggen met ingang van vrijdag 26 april 1991 gedu rende 14 dagen voor een ieder ter inzage op de ge meentesecretarie, afdeling algemene zaken. Ge durende deze termijn kan een ieder bij burge meester en wethouders schriftelijk opmerkingen indienen ten aanzien van het ontwerp-verzoek. Voorts zal op woensdag 8 mei 1991 om 09.00 uur in het gemeentehuis te Kapelle een openbare zitting plaatsvinden waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld opmerkingen te maken ten aanzien van het ontwerp-verzoek. Kapelle, 25 april 1991 Burgemeester en wethouders van Kapelle, J. van Bommel, burgemeester J. de Pooter, secretaris HAARMODE 01 y EEN INDRUK VAN ONZE TARIEVEN TE GEVEN wassen, modelknippen en drogen 26,50 wassen en föhnen (incl. verstevigen en lak) wassen en watergolf ƒ24,- - permanent vanaf 82,- tot 129,- kleuringen van 17,50 tot 39,50 Nu ter kennismaking tegen inlevering van deze advertentie 5,- KORTING op permanentbe handelingen. MAXIMAAL IxKORTING PER KLANT. Deze actie looptt/m 18 mei 1991Kom dus gauw eens langs aan de Oostsingel 38 te Goes of bel e voor een afspraak. TEL. 01100-14699 Sf Sluiting gemeentehuis: maandag 29 en dinsdag 30 april 1991 (Koningin nedag). Wel zal het bureau Bevolking ten behoeve van dringende zaken de burgerlijke stand betreffende op 29 april tussen 09.00 en 10.00 uur geopend zijn. Wijzigen huisvuilroute. Op maandag 29 april wordt geen huisvuil o_ haald in Baarland, Bakendorp, 's-Heer Abtsker- ke, Hoedelcenskerke, Kwadendamme en de bijbe horende buitenroutes.. Deze route wordt op vrijdag 26 april gereden. Op dinsdag 30 april wordt geen huisvuil op[ haald in Heinkenszand, Nieuwdorp en Lewedorp en de bijbehorende buitenroutes. Deze route wordt op woensdag 1 mei gereden. Op woensdag 1 mei wordt geen huisvuil opg haald in Borssele, 's-Heerenhoek en de bijbeho rende buitenroutes. Deze route wordt op donderdag 2 mei gereden. U gelieve uio huisvuil tijdig - vanaf07.30 uur-aan te bieden. Prijzen op gironummer Prijzen op eindcijfer(s) f 100.000,- f 1.000,- 2.479.071 0.428 7.338 1.739.855 f 5.0.000,- 693 3.286.439 f 100,- I f 25.000,- I 182 609.932 f 60,- 2.122.392 42 2.587.221 f 10,- f 10.000,- 1 9 551.584 Extra prijzen 1.085.845 Prijzen op gironummer 1.144.166 1.472.964 1.220.998 1.654.165 I f 2.000,- 1.695.028 435.051 2.786.084 953.613 2.984.033 967.597 4.526.605 1.274.266 5.277.147 1.387.092 f 5.000,- 1.481.071 269.635 1.544.301 335.881 2.158.417 779.022 2.356.496 956.789 2.790.227 1.852.708 2.797.996 2.103.563 2.971.927 3.574.121 3.204.884 3.831.781 4.657.048 4.708.194 150.553 565.005 622.558 1.745.243 2.719.527 3.055.420 3.072.683 3.404.509 3.460.913 3.815.498 4.844.831 5.608.548 Extra prijzen op eindcijfers 2.577 De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer. L0 700/088/207.71. De baten zijn bestemd voor de Stich ting Algemene Loterij Neder land te 's-Gravenhage ten behoeve van maatschappe lijk werk, volksgezondheid en cultuur. .Prijzen boven f 1.000,- worden belast met 25% kansspelbelasting. Uw eigen gironummer is uw lotnummer. Het inleg- geid, één tientje per trekking, wordt ca. 2 weken van tevoren automatisch afgeschreven. Een gewonnen prijs wordt binnen 1 week automatisch bijgeschreven. deze bon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewijs I (met blokletters invullen) de ondergetekende, houder van girorekening Als u I M Naam_ Adres Woonplaats verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA, Zomerhof straat 68 te Rotterdam om van bovenvermelde girorekening ten hoogste f 10,- per trekking te doen afschrijven voor de GiroLoterij. Handtekening Stuur de machtiging in een ongefrankeerde envelop aan: SUFA, Antwoordnummer 2020, 3000 VB Rotterdam. Ik speel niet elke maand mee, maar door het aankruisen van het vol gende vakje geef ik te kennen slechts om de maand te willen meedoen I Ik spe I gende BERGEN OP ZOOM, TEL. 01640- 35 879, Marconilaan Noord 65 (nabij de veiling) GORJNCHEM, TEL. 01830-34 555, Ave- lingen West 1 HELMOND, TEL. 04920-34750, Churchill- laan 5 (bij EHAD) MIDDELBURG, TEL. 01180-28 355, Grenadierweg 7A (bij FORMIDO) ROOSENDAAL, TEL. 01650-37 791, Jan Vermeer laan 257 (bij de suikerfabriek) TERNEUZEN, TEL. 01150-13 828, Mr. F.J. Haarmanweg 2 (tegen over de tennisbal) TSLBURG, TEL. 013-422112, Pius- haven 27A (bij Harense Smid) DAMESJASSEN v.a. 199,00 HERENJASSEN JACKS jS, v.a. 179,00 PILOTEN-MOTOR v.a. 299,00 Div, broeken en rokken v.a. 149,00 MEER DAN 1.300 BANDENSERVICE-BEDRIJVEN IN EUROPA Met droefheid maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het on verwachte overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder ALICE MARIE VAN OOTEGHEM-DE MARTELAERE weduwe van Petrus Johannes van Ooteghem in de leeftijd van 86 jaar. Middelburg: A. B. van de Voorde van Ooteghem H. P. A. van de Voorde Vlissingen: M. L. Kint-van Ooteghem P. J. B. Kint Klein- en achterkleinkinderen Middelburg, 23 april 1991 Jacob Roggeveenhuis Correspondentieadres: Schubertlaan 4, 4384 LN Vlissingen. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag a.s. van 19.00-19.30 uur. De Uitvaartdienst zal plaatshebben zaterdag 27 april a.s. om 10.30 uur in de H. Barbarakerk te Breskens gevolgd door de begrafenis op de be graafplaats te Breskens om ongeveer 11.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebouw De Uitkomst. NU OOK 200 EXCLUSIEVE 1991 modellen en div. accessoires 20 tot 50 korting De verkoop vindt plaats op zaterdag 27 april van 11.00 tot 16.00 uur in de Prins van Oranje, Nieuwstraat 11, Goes, 01100-15154. Inl.: 08380-50034 10 w PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 25 APRIL 1 Voor de vele belangstelling in de vorm van cadeaus, bloemen, fruit en felicitaties getoond bij de geboorte van onze zoon en broertje JOËL zeggen wij iedereen dank. Ook de gynaecologen en het verplegend personeel van afd. C. van het Streekziekenhuis te Vlissingen, hartelijk dank voor de goede verzorging. Sam en Suzan Maljaars Jonathan Jessica Samuël Middelburg, Langeviele 70. Begrafenis-en Cremalievcrzorgine OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Rochussenstraut 3. Vlissingen Telefoon 01184-13417-12772 Rouwcentrum. Vim Dishoeckstraat 620 Met leedwezen vernamen wij het overlijden van mevrouw SJUUT SANDBERG-BRAAT Vele jaren was zij medewerkster van onze afde ling. Namens UVV afd. Middelburg Vertrek van het Hervormd Jeugdgebouw om 10.45 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. Rust mijn ziel Uw God is Koiiing Dankbaar voor het vele dat zij voor ons heeft be tekend, geven wij met droefheid kennis van het overlijden van onze geliefde, zeer zorgzame moe der, groot- en overgrootmoeder NEELTJE GABRIËLSE P.d. weduwe van Adriaan Huibregtse L.z. in de ouderdom van 83 jaar. Middelburg: L. Huibregtse N. Meulmeester Westkapelle: K. van Vaardegem-Huibregtse W. van Vaardegem Westkapelle: P. Huibregtse K, W, Huibregtse-Minderhoud Gouda: L. Huibregtse L. Huibregtse-Minderhoud Klein- en achterkleinkinderen Bij deze bedanken wij ook de verpleging in 'Der Boede', afdeling 'Margriet', ziekenhuis Vlissin gen en Middelburg voor de liefderijke verzorging. 4361 BB Westkapelle, 24 april 1991 Rookstraat 6 De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 27 april a.s. om 11.00 uur op de begraafplaats te Westkapelle. BEKENDMAKING Onteigening in verband met de uitvoering van het bestemmingsplan 'Yerseke, Bedrijfsterrein Olzendepolder' De burgemeester van de gemeente Reimerswaal maakt, op grond van artikel 84 van de onteige ningswet, bekend dat met ingang van 26 april 1991, gedurende een maand ter inzage ligt het be sluit van de raad der gemeente Reimerswaal, ge nomen in de vergadering van 23 april 1991, tot onteigening van een tweetal percelen ten name van de gemeente Reimerswaal ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan 'Yerseke, Bedrijfsterrein Olzendepolder' resp. realisering- van de (sub)bestemmingen 'Bedrijfsdoeleinden' en 'Groenvoorzieningen'. Het plan en het werk waarvoor onteigend wordt, behelst het (verder) exploiteren en bouwrijp ma ken van het bedrijfsterrein Olzendepolder, het geen voornamelijk inhoudt: egaliseren terrein, rioleren, leggen van kabels en leidingen, aanleg gen van straten, rabatten, parkeerterreinen, plaatsen straatverlichting, graven van sloten, planten van groensingels en alles wat verder noodzakelijk is om tot een goede exploitatie, uit gifte en bebouwing van het bedrijfsterrein te kun nen komen. Gedurende de bovengenoemde termijn van een maand kunnen zij die tijdig bij het gemeentebe stuur bezwaren hebben ingediend, schriftelijk be zwaren indienen bij de Kroon. Deze bezwaarschriften kunnen ingediend worden bij de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, Van Alkemadelaan 85, 2597 AC Den Haag. Kruiningen, 25 april 1991 De burgemeester van Reimerswaal, A. Verbree GOES, Autobedrijf De Jager, Ringbaan West 24, tel. 01100-31110. STEENBERGEN, Autobedrijf Faasen, Prins Reinierstraat 8, tel. 01670-63291. TERNEUZEN, Garage Du Pont Terneuzen B.V., Industrieweg 37, tel. 01150-81000. VLISSINGEN, Autobedrijf Maritiem, Gildeweg 33, tel. 01184-18851. BURGH-HAAMSTEDE, Autobedrijf Landegent (subdealer), Dapperweg 24, tel. 01115-2018. IJZENDIJKE, Garage Wijffels (subdealer), Oranjestraat 25, tel. 01176-2190. Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder EMMA ADRIAN A COLET weduwe van Barend van Leijden op de leeftijd van 85 jaar. Terneuzen: C. E. Schotvanger-van Leijden D. Schotvanger en kinderen Terneuzen: B. van Leijden A. M. van Leij den-B akker Familie Van Leijden 4571 HT Axel, 24 april 1991 Bejaardencentrum 'De Vurssche', kamer 210 Rooseveltlaan 1 Correspondentieadres: D. Schotvanger, J. van Lennepstraat 6, 4532 EZ Terneuzen. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op za terdag 27 april om 11.00 uur in het crematorium 'Terneuzen', Bellamystraat 28c te Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de aula van het crematorium. Het medeleven van zo velen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader ARIE BOERS heeft ons erg getroffen. Voor uw warme belangstelling, in welke vorm dan ook betoond, zijn wij u heel dankbaar. M. Boers-Verboom en kinderen Goes, april 1991. Standaard biedt de Daihatsu Applause al het beste van Japan. Maar als u voor eind mei zon prestigieuze en zeer royale Applause koopt verwent u zichzelf ook nog eens met een heleboel accessoires naar keuze. Voor een totale waarde van f 1.500,-. Wordt het een zonnedak èn luxe wiel- platen èn een stereo radio/cassette- speler' Of een trekhaak met imperiaal en caravanspiegels? Of liever sportieve spoilers en striping? U bent helemaal vrij in uw keuze. De Daihatsu Applause biedt volop ruimte. Het is de enige sedan met "vijfde deur". Biedt plaats aan 5 volwassenen en zeer veel bagage. En dan de 16-klep- pen 1600 cc injectiemotor. Goed voor 77kW (105 pk). Met recht een betrouw bare gezms- en zakenauto. Wat nog eens wordt onderstreept met maar liefst 3 jaar garantie. Kom dus snel langs bij uw Daihatsu- dealer. Alleen de keuze van de gratis extra's wordt moeilijk. Prijzen incl. BTW en excl. afleverings- kosten. SE&O. Operationeel least u al een Applause vanaf f 668,- ex. per maand bij 20.000 km per jaar Voor uw blijk van medeleven en belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve va der en grootvader, de heer PIETER MARTINUS DE GOEDEREN betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: J. C. S. ter Meulen-de Goederen Vlissingen, april 1991 Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzus ter en tante NEELTJE HUIBREGTSE-GABRIËLSE in de ouderdom van bijna 84 jaar. L. Gabriëlse S. Huibregtse-Lieveiise L. Huibregtse-Huibregtse Neven en nichten Westkapelle, 24 april 1991

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 10