PZC Westkappels koor sluit jubileum af Voor Lille bestaat ieeland nog niet Joke Louwerse heeft dansschool Verkoop huis aan Duitser verdeelt raad Westkapelle Groen Links bepleit einde politieke orde Middelburg i\ ei Goese Showboat levert fraaie momenten op provincie Jubileumconcert ONDA Belgische havenschepen: Nederland stug en veeleisend ZATERDAG 27 OKTOBER 1990 sbw 1 5 Symposium over verzorgingshuis Opbouwwerk bespreekt nota Tentoonstelling bloemstukken Cursus voor direct mailing Fietsendief in Souburg gepakt Nieuw model kunst Bestuurlijk systeem lijkt toneel Scepsis over waterverdragen Van onze verslaggever ANTWERPEN - De Antwerpse havenschepen J. Devroe uitte vrijdag kritiek op het moei zaam verlopende overleg tus sen België en Nederland over de waterverdragen. Deze betreffen de koppeling tussen het schoon- Twee weken geleden zei minis ter May-Weggen de onderteke ning van de waterverdragen bij ongeveer een half jaar te ver wachten, terwijl het in eerste in stantie de bedoeling was de ver dragen nog dit jaar goed te keu ren. Den Haag zegt dat België worden verbeterd. Zo kunnen nu schepen met een diepgang van 15 meter de haven binnenlopen. „De toegenomen diepgang heeft ook tot gevolg dat de Schelde nu één van de veiligste rivieren is geworden", aldus de directie. Devroe zei in zijn algemeenheid dat het goed gaat met de haven van Antwerpen. De aan- en af voer nam flink toe. „De totale goederenoverslag zal dit jaar de magische grens van 100 miljoen ton overschrijden." Een belangrijke stap in de ont plooiing van de linkeroever is volgens de havenschepen de Liefkenshoektunnel, die in juli volgend jaar gereedkomt. „De tunnel zal naast zijn rol bij het vervoer van gevaarlijke goede ren tussen de linker- en rechter Schelde-oever tevens een be langrijke verbetering betekenen van de verbinding Nederland- Frankrijk." Als 'zeer negatief voor de Ant werpse haven bestempelde De vroe het gebrek aan terreinen voor de bedrijven. „Dat zal moe ten veranderen, anders zijn wij gedoemd achteruit te gaan." Het Westkappels Dameskoor tijdens het jubileumconcert in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal (foto Ruben Oreel MIDDELBURG Met een jubileumconcert, vrijdagavond in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal, heeft het Westkappels dameskoor de feestelijkheden rond het zeventigjarig bestaan van het zingende gezelschap afgerond. Samen met het Zoeter- meers Mannenkoor brachten zij in een goed bezette concertzaal diverse werken van Brahms, Handel en Mozart ten gehore. Me vrouw L. Minderhoud, die solo zong, kreeg een enorm applaus. Het jubileumjaar voor het Westkappels dameskoor begon al in januari met de uitgave van een boekje, dat in het dorp huis-aan- huis werd verspreid. Op 17 maart werd een receptie gehouden, die door veel Westkappelaars werd bezocht. Klapstuk van het jaar was zonder meer het concert in juni, gevolgd door een optre den in de kerk samen met het muziekkorps OKK. Voorzitter mevrouw A. Dingemanse zei in haar welkomstwoord bewust te zijn uitgeweken naar Middelburg. „We spelen - om in voetbaltermen te spreken - een uitwedstrijd. We hebben dat ge daan voor al onze Zeeuwse fans. De zaal is niet vol, maar dat hadden we ook niet verwacht. We zijn dik tevreden." Het dameskoor trad al eerder - met succes - op met het Zoeter- meers Mannenkoor, dat al vroeg in Zeeland arriveerde om er een gezellig dagje uit van te maken. Helaas gooide de regen roet in het eten. BH8BH De Bredase professor Drewe Van onze verslaggever ANTWERPEN - De Antwerpse havenschepen J. Devroe uitte vrijdag kritiek op het moei zaam verlopende overleg tus sen België en Nederland over de waterverdragen. Deze betreffen de koppeling tussen het schoon maken van de Belgische wate ren en het uitdiepen van de Schelde. Devroe vindt dat Ne derland zich 'te stug en veelei send' opstelt. OOST-SOUBURG - Het verzor gingshuis De Zoute Viever in Oost-Souburg houdt woensdag 14 november een mini-sympo sium in het kader van het tienja- bestaan van het tehuis. On derwerp is: 'Hoe ervaren bewo ners het leven in het verzor gingshuis'. Gedeputeerde W. Don (ouderenbeleid) houdt een inleiding. Het symposium be gint om 14 uur en duurt tot onge veer 16 uur. Twee weken geleden zei minis ter May-Weggen de onderteke ning van de waterverdragen bij ongeveer een half jaar te ver wachten, terwijl het in eerste in stantie de bedoeling was de ver dragen nog dit jaar goed te keu ren. Den Haag zegt dat België onwillig is om mee te werken aan de kwestie van het Maas- en Scheldewater. Met name de Wa len, die het minste belang heb ben bij een schoon water en een goede bereikbaarheid voor sche pen van de Antwerpse haven, liggen dwars. „De Nederlanders zeggen dat wij aan de oorsprong van de vertra gingen liggen. Het is maar dat we dat weten." Devroe heeft wei nig vertrouwen in een snelle af wikkeling van de problematiek, maar hij vond toch dat er 'enige vorderingen' worden gemaakt. Hij zei dat in het kader van de Internationale Dag van de Transportpers in Antwerpen. De Algemene Directie van het Havenbedrijf deelde mee dat de baggerwerken in het Belgische deel van de Schelde stelselmatig MIDDELBURG - Danslerares Joke Louwerse heeft deze week haar eigen dansschool aan de Amnestylaan in Middelburg in gebruik genomen. Na elf jaar bi vakkeren in verschillende ge huurde ruimtes in Oost-Sou burg heeft ze een eigen studio laten bouwen. Louwerse be schikt nu over een zwarte dans vloer met een oppervlakte van 144 vierkante meter, een 12 me ter lange spiegelwand en kleed kamers met douche en toilet. Hoewel de lessen deze week al zijn begonnen, wordt de officiee- le opening zaterdag gehouden. De 560 leden van de dansschool werken daar aan de festiviteiten mee. tjonderdvijftig geschmink te kinderen lopen 's morgens met muziekkorps Blue Spirit door de Erasmuswijk. Om half twaalf vindt voor de nieuwe dansschool een danspresentatie plaats. Over de middag en avond verspreid kunnen ver- BREDA - Zijn waarschuwing, ruim twee jaar geleden in deze krant, is in deze dagen van Phi- lips-rampspoed ijzingwekkend actueel: „Als ik de burgemees ter van Eindhoven was, zou ik er niet erg gerust op zijn. Een groot bedrijf is geen garantie voor de toekomst". Prof dr Paul Drewe, wilde er maar mee zeg gen dat machtige economische bolwerken, aan de vooravond van de informatica-revolutie, gemakkelijk aan het wankelen kunnen worden gebracht. En dat perifere gebieden als Zee land nieuwe kansen kunnen grijpen. Drewe, verbonden aan de Bouw- kunde-faculteit van de Techni sche Hogeschool Delft en woon achtig in Breda, maakte zijn op merkingen destijds ter inleiding van zijn bijdrage aan de eerste Zomeruniversiteit Zeeland. Dat was het begin van een stormach tige ontwikkeling die hem ko mende maandag een eredocto raat oplevert aan de Rijksuni versiteit Gent. Het is de belo ning voor zijn inzet voor de reali sering van samenwerkingsver banden tussen Zeeland en de beide Belgische provincies Vlaanderen: grensoverschrij1 lende projecten met als doel het pad te effenen voor econo- misch-technologische vernieu wing. „Ja", constateert hij, „het is in een stroomversnelling geraakt." Vorig jaar, tijdens de tweede edi tie van de Zomeruniversiteit, lichtte hij Zeeland een rooskleurige toekomst toe als hoogwaardig voorland van een Randstad Vlaanderen'. Uit die ïedachten zijn inmiddels twee afwikkelingen van betekenis voortgekomen: de oprichting van de Interna tionale Schelde Faculteit, een kennisnetwerk' voor het Schel- lebekken waarbij onder meer de Rijksuniversiteit Gent en de Ho geschool Zeeland betrokken kjn. - De blauwdruk voor een stadsgewest Vlissingen-Middel- 3urg als 'stedelijk innovatiemi- ieu' van een as richting Terneu- ?en en Gent. Jrewe, die zijn ideeën ontwik kelde in samenwerking met de Jentse wetenschapper Allaert kn de Middelburgse planoloog toedman, trok een denkbeeldi- !e streep door Zeeland: aan de ine kant het tot ver in Vlaande- en doordringend Westerschel- iebekken, aan de andere kant 'et Oosterscheldebekken. Zee- and, zei hij, is de enige plaats in 'eel West-Europa waar een ge- j'ed met economisch-techni- 1 schillende groepen discodansen. Voor alle belangstellenden is 's avonds tussen zes en acht uur een openingsreceptie. Joke Louwerse verzorgt samen met haar dochter Jolanda vijf dagen per week lessen moderne dans, jazz- en tapdansen, condi tietraining en peuter- en kleuter- ritmiek. Ze is blij eindelijk een eigen ruimte te hebben. „Het is fantastisch 's morgens de dan- school binnen te komen en met een in je eigen sfeer te zitten. Dansen is een expressieve bezig heid en de omgeving speelt daar bij een belangrijke rol. In de gro te, koude ruimtes die ik voor heen huurde, kon je weieens dichtklappen." Een eigen accommodatie heeft volgens Louwerse nog meer voordelen. Zo moest ze vroeger elke dag met 75 kilo geluidsap paratuur sjouwen. Omdat het woonhuis aan de dansschool is vastgebouwd, hoeft ze niet steeds te reizen. sche kwaliteiten en een gebied met bijzondere ecologische kwa liteiten zo dicht bij elkaar liggen. Houden zo. Dat levert profijt op. „Die diagnose", zegt hij, „klopt nog steeds". Maar er doemt wel een gevaar op: de economisch sterke Noordfranse regio Nord Pas de Calais (Eurotunnel) lonkt inmiddels ook naar Vlaanderen, maar kijkt daarbij niet verder dan Gent. „Als je de verhalen uit Lille hoort, dan hoort Zeeland er niet bij." Er zijn volgens Drewe goede kansen dat Noord-Frank rijk en Vlaanderen snel aanslui ting bij elkaar vinden, vooral nu er een snelle treinverbinding op stapel staat die Lille via Kortrijk met Gent verbindt. „Zeeland VLISSINGEN - De Raad voor het Opbouwwerk bespreekt maandag de oriënteringsnota stadsvernieuwingsprojecten, de eerste aanzet van de gemeen te VlisSingen voor een gerichte aanpak van de omvangrijke volkshuisvestingsproblemen in Vlissingen. Ook staat op de agenda het con cept beleidsplan en de begroting 1991 van de Adviesgroep p2o die zowel opbouwwerk als advies werk verricht. Éénentwintig be- wonersgroepen komen volgend jaar in aanmerking voor op bouwwerk. De vergadering van de Raad voor het Opbouwwerk, het controle-orgaan van de on dersteunde bewonersgroepen richting p2o, begint maandag om 20.00 uur. WESTKAPELLE - Westkapelle krijgt volgend jaar van de pro vincie 50.000 gulden om de leeg stand van recreatiewoningen in het dorp verder tegen te gaan. Dat maakte wethouder L. Wou ters donderdagavond tijdens de raadsvergadering bekend. De provincie neemt dit jaar al 20.000 gulden voor rekening van het verlies van zo'n 28.000 gul den dat Westkapelle lijdt door de aan- en verkoop van twee re creatiewoningen in de Zuid straat. Het besluit om de twee huizen te moet oppassen de boot niet te missen. Daarom wordt een vaste Westerschelde-oeververbinding en de totstandkoming van een Euregio Scheldemond steeds belangrijker. Wordt die Euregio een succes, dan zit Zeeland goed." Drewe constateert met genoe gen dat zijn ideeën inmiddels weerklank hebben gevonden bij het Nederlandse ministerie van VROM. Secretaris-generaal Lemstra wil nu ook de ecologi sche kwaliteiten van het Ooster scheldebekken in ere houden (hij situeert de transportcorri dor Randstad-Antwerpen in West-Brabant) en de as Middel- burg/Vlissingen-Terneuzen- Gent versterken. Zeeland, zegt Drewe, is daarmee niet langer aangewezen op Rotterdam, maar kan opgewekt de blik naar het zuiden wenden. Daar liggen volgens hem betere mogelijkhe den. Het heeft al met al veel weg van een herstel van historische ver banden die Zeeland onderdeel maakte van een cultuur die tot in Frans-Vlaanderen reikte „Ja", lacht Drewe, „We gaan te rug naar de zestiende eeuw. Toen heeft Middelburg ook voor Vlaanderen - en Spanje - geko zen. Tegen Holland. Maar dat is niet mijn verhaal. Laat dat de historici maar zeggen. In iedei geval, de kans is er, nu de gren zen verdwijnen. Maar het gaat natuurlijk niet om een stuk nostalgie. Het is niet zomaar een verhaal met een romantisch sausje. Het gaat om nieuwe kan sen, niet alleen op wetenschap pelijk, economisch en planolo gisch gebied, ook sociaal en cul tureel. Henk Postma gunnen aan de kopers die de ge meente er voor gevonden heeft, kostte de raad wat moeite. Dat de woning Zuidstraat 31c aan een Westkapellenaar verkocht werd, was voor J. Houmes (SGP) en K. Huiszoon (VVD) geen pro bleem, maar dat de koper van het pand nummer 11 uit Duits land afkomstig is, werd door hen beiden zwaar bekritiseerd. Houmes stelde dat de gemeente door de Duitse koper te aanvaar den, van het beleid afweek om te voorkomen dat woningen slechts een paar maanden per jaar bewoond worden. Hij zei RITTHEM - De muziekvereni ging ONDA in Ritthem geeft in het kader van het 85-jarig be staan zondag 28 oktober een ju bileumconcert in de Nederland se hervormde kerk in Ritthem. Onderdeel van dit concert (aan vang 16.00 uur) is een gastoptre den van het vocaal ensemble Sint-Laurens, onder leiding van Hans van den Broeke. ONDA zelf, onder leiding van Ri- nus Kramer, speelt onder meer Music from the Greek Isles van niets te geloven van de toezeg ging dat de man het huis perma nent als woonhuis wil gebrui ken. De voorwaarden die de ge meente aan de verkoop ver bindt, onder meer een boete van 25.000 gulden als het huis niet steeds bewoond blijkt, achtte hij niet te controleren en juridisch niet waterdicht. VVD'er Huiszoon sloot zich bij de SGP'er aan, met de aanteke ning dat de VVD er vanaf het be gin tegen is geweest dat de ge meente de huizen opkocht om er zelf geschikte bewoners voor te vinden. Hij noemde het optre- Dennis Masters, Pastorale van Jan Brouwer en Song of Praise van Jacob de Haan. Het pro gramma vermeldt tevens twee werken die worden uitgevoerd op het KNF—concours op 17 no vember in Veldhoven. Het vocaal ensemble Sint-Lau- rens heeft een bezetting van tien mannen. Zij zingen tijdens dit concert a capella ondermeer de nummers I'm forever blowing bubbles, Yesterday en Bye, bye, blues. den van de gemeente 'als make laar' een fiasco na de mislukte poging om de huizen te veilen aan het begin van de zomer en de lage verkoopprijs. Hij vreesde bovendien dat Westkapelle een precedent zou scheppen door de Duitse markt opnieuw aan te bo ren. Wethouder Wouters betichtte de leden van de oppositiepartijen van stemmingmakerij. De aan tijging dat de gemeente nu iets zou doen wat zij aan de burgers verboden heeft, namelijk huizen verkopen aan eigenaars die de woningen tijdenlang leeg laten VLISSINGEN - In hotel Britta- nia aan de boulevard in Vlissin gen vindt zondag 28 oktober een tentoonstelling plaats van bloemstukken in de kerstsfeer. Deze worden vandaag, zaterdag, gemaakt door bekende arran geurs als de Nederlands kam pioen 1988 G. Boogaards, en dis trictskampioenen J. Lucas-Ko- kol en G. van Dijk. De arrangeurs gaan aan het werk tijdens een besloten bijeen komst voor bloemisten van de regio Zuid-West Nederland. Be zoekers zijn zondag welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur. MIDDELBURG - Effectieve Di rect Mail is de naam van een workshop voor ondernemers die goede verkoopbrieven willen le ren schrijven. De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Midden- en Noord-Zeeland houdt hiervoor twee bijeenkom sten in samenwerking met het Instituut Midden Kleinbedrijf (IMK). De workshops zijn op de dinsdagen 20 en 27 november in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Middelburg. Geïnteresseerden moeten zich vooraf aanmelden. VLISSINGEN - De gemeente politie van Vlissingen heeft don derdagavond rond zes uur een 18-jarige jongen uit Arnemuiden in de kraag gepakt op verden king van fietsendiefstal. Een sur veillerende politiewagen zag dat de jongeman bij het NS-station van Oost-Soburg druk bezig was het slot van fiets met geweld te forceren. De jongeman werd meegenomen naar het politiebu reau waar hij bekende. Met een proces-verbaal op zak werd hij naar huis gestuurd. staan, noemde Wouters niet cor rect. „Het is een incorrecte ver simpeling van dat standpunt als het wordt uitgelegd alsof de ge meente burgers verboden heeft woningen aan Duitsers te verko pen." Hij vertelde de raad dat de man in kwestie zijn woning in Duitsland inmiddels had ver kocht en aandrong op een spoe dige overdracht van het huis aan de Zuidstraat. Met de stemmen van Houmes en Huiszoon tegen en CDA en PvdA voor, werd de verkoop van de Zuidstraathuizen goedge keurd door de raad. GOES, PRINS VAN ORANJE Showboat, musical van Jerome Kern, beiverkt door Oscar Ham- merstein, uitgevoerd door de Goese Operette Vereniging o.l.v. Hans Swinnen. In de gastrollen Christa Biesemans en Jaques Does, en met onder anderen Ben van Tirum, Michelle v.d. Graaf, Jac Hop, Ineke van Reyen-Diele- man, Rozemarie Saman, Marjo lein Fenijn en Johan Bodrij. Re gie van Hugo Segers. De musical Showboat stamt uit het eind van de jaren '20, kort voor de be ruchte beurscrisis. De geest van de tijd ademt er ruim in, nog zonder aanleg tot cara: plezier in het leven, vertrou wen in de toekomst, tevre den met de maatschappelij ke verhoudingen, met de grenzen van het haalbare. Tegen die enigszins zelfvol dane achtergrond wordt een zoete romance geschilderd tussen de dochter van een showboat-kapitein (Magno lia) en een rondzwervende beroepsgokker, Gaylord Ra- venal. Bij beiden is het liefde op het eerste gezicht, een liefde die stand houdt bij de tegenslagen die een beroeps gokker meestal vergezellen. Beschermengel van hun hu welijk is de vader, Captain Andy, als showboat-bezitter de uitdrager van het maat schappelijk ideaal: wij zijn één groot, gelukkig gezin. Een man met een niet stuk te krijgen optimisme. In vergelijking tot andere musicals heeft Showboat een tamelijk doortimmerde en complete verhaallijn; de liederen nemen een beschei dener plaats in dan meestal. Flitsend spektakel is dit keer evenmin de dobber waar het geheel op drijft. Het plot wikkelt zich langzaam als de brede Mississippi af. 'Wie daar de rust voor heeft, ils tevens geschapen voor de ietwat brede muziek. Witte- negermuziek, zou je kunnen zeggen, met elementen van de blues en de spiritual, zo als die in de twintiger jaren enorm werd gepopulariseerd door blanke componisten. Er zitten prachtige, weemoe dige liederen bij (later ook nog door vele anderen ver tolkt en uit hun mond soms beter bekend). Liederen als de titelsong 'Can't help lo ving that man of mine' of 'You are a lucky girl' en 'That ol' man river'. Dit keer met de originele muziek, die soms (vooral in de overgan gen) onwennig in de oren klonk omdat latere bewer kingen hem wat 'opgepoetst' hebben. Voor de pauze zat ik tamelijk voor in de zaal, en daar lag de MIDDELBURG De éénmans- fractie Groen Links wil een ein de maken aan de gevestigde po litieke structuur in Middel burg. Debatten ontbreken vaak in de raadszaal, omdat alle voorstellen al uitgebreid zijn voorgekookt in commissiever gaderingen. Raadsfracties to nen geen initiatieven, maar la ten hun oor te veel hangen naar burgemeester en wethouders én in de begroting worden geen po litieke keuzes gemaakt. Dit stelt Groen Links in haar eerste algemene beschouwingen. Groen Links bekritiseert het be stuurlijk systeem van Middel burg, dat volgens de fractie meer kenmerken vertoont van een 'gesubsidieerde toneelvoorstel ling waar toch geen publiek naar komt kijken'. De begroting wordt opgesteld volgens boek houdersnormen: zuiver finan ciële overwegingen winnen het van politiek keuzes over milieu, welzijn en de positie van laagst betaalden. „Het beschermen van de spaarpot en een sluitende begroting zijn het uitgangspunt geworden." Bestuurders doen nogal eens, al dus Groen Links, alsof ze los van groepsbelangen staan en slechts een algemeen belang dienen, waarin geen plaats is voor huur ders, migranten, uitkeringsge rechtigden en minumumloners. Volgens de éénmansfractie gaat het bestuur bewust die keuzes uit de weg. De oplossing ziet Groen Links in een nieuwe sa menhang tussen economisch be leid, milieubeleid en welvaarts verdeling. De partij zet vraagtekens bij het nieuwe organisatiemodel van de gemeente. Sturen en functione ren op hoofdlijnen is volgens de fractie niet de juiste methode. Het gevaar bestaat dat partijen die niet in het college zijn verte genwoordigd op nog grotere af stand komen te staan. Groen Links noemt het een aan fluiting dat de Maquettezaal, die veel wordt gebruikt voor open bare commissievergaderingen, moeilijk te bereiken is voor men sen die de weg niet weten in het stadhuis. De partij vraagt zo snel mogelijk om een nieuwe multifunctionele ruimte. Zij is verhouding tussen de mu ziek van het Belgisch Bege leidingsorkest en de zangers scheef. Veel van de liederen waren helaas niet verstaan baar, zelfs de professionele solisten werden overstemd. Na de pauze heb ik me hoog op de achterste rij genesteld, en daar was dat aanzienlijk beter verdeeld. De liederen waren overigens engelstalig, begrijpelijk omdat ze zo ook bekend zijn. Toch zou ik het geen slecht idee hebben ge vonden een poging tot ver nederlandsing te onderne men, al voorvoel ik al de pro blemen. Hoewel de voorstelling zich langzaam ontwikkelt (het geheel duurt maar liefst vier uur) viel er meestal voldoen de te beleven. De langere speelscènes vroegen om heu se toneelvaardigheden. Hoe wel dat een bekend zwak punt is bij opera en operette, hebben de leden van de Goe se Operette Vereniging hun beste beentje voorgezet en -T~" - onder een goede regie een ac ceptabel niveau bereikt. Er was ook hard gewerkt aan de choreografie en daarbij wa ren een aantal zeer fraaie momenten te beleven. Mijn favoriet daarbij was de to taal-realisatie van 'Can't help loving that man', zeer terecht een eiland in de voor stelling. Operette en musical liggen - zo zegt ook het voorwoord van het programma- heel dicht bij elkaar. Muziek en sfeer gaan rechtstreeks naar het hart van de liefhebber. Er was dan ook veel geïnves teerd in de sfeerbepaling: een uiterst verzorgde, stijl volle kleding, aangepast aan de tijd van handeling. Een passend, smaakvol, mooi ogend decor. Tegen het einde kwam er wat vermoeidheid over het tempo van spel en change ment. Als je weet wat er bij scènewisselingen en derge lijke allemaal kan mis gaan, besef je dat de Goèse Operet te Vereniging een knappe prestatie heeft geleverd en wordt het verlangen naar wat meer tempo zachtjes ge sust. Willem Nijssen Showboat is vandaag (27110) nog te zien in Goes, en verder in Zie- rikzee (3111), Heinkenszand (10/ 11) en Middelburg (17111) bereid daarvoor een beroep te doen op de reserves, die ettelijke miljoenen guldens bedragen. Om de burger meer van dienst te zijn stelt de partij het college voor om op koopavond (donder dag) tenminste één loket open te stellen. Veel aandacht krijgen de hoofd stukken verkeer, binnenstad, bruggen openbaar vervoer en fietsen. Groen Links eist een au to-arme binnenstad en een ver bod voor zwaar verkeer over de Stationsbrug, met uitzondering van bussen. De partij vindt dat burgemeester en wethouders een kniebuiging maken voor het gemotoriseerd verkeer door plannen voor een parkeergarage bij de bibliotheek, terwijl juist daar behoefte is aan fietsrekken. In zijn algemene beschouwingen heropent Groen Links de discus sie over vrijheid van onderwijs. De huidige verzuiling brengt volgens haar 'een geweldige ver spilling van geld mee', terwijl de identiteit van een school bijna geen enkele rol meer speelt. Ou ders kijken eerst waar de school ligt, of de sfeer past bij het kind en of er niet te veel buitenlandse kinderen op zitten. „Veel ouders kijken op de laatste plaats naar de identiteit." Onder het hoofdstuk financiën stelt de fractie dat de gemeente lijke belastingen geen rekening houden met het draagkracht principe. Zij stelt voor het stelsel te veranderen in een systeem waarbij de gemeente opcenten heft op de loonbelasting, de ver mogensbelasting en de vennoot schapsbelasting. Daarvoor is een wijziging van de Gemeente wet nodig, die binnenkort wordt behandeld door de Tweede Ka mer. De partij overweegt een motie in te dienen. Advertentie Makelaarskantoor van der Vegte bv Lid NVM Badhuisstraat 71 4381 LP Vlissingen Tel. 01184-18143 Voor een gedegen advies NVM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1990 | | pagina 55