PZC Politicus en verzetsman Anthonie de Roo overleden Raad Bruinisse bezorgd over volle visserhaven Bejaarden Thoolse straat krijgen een verhuispremie streek Raad Bruinisse stemt in met bouw sportzaal Renesse heeft meer winkels nodig L. J. Gastel bovenaan op voordracht gezworene Huisjes maken plaats voor aanleunwoningen VERKEERSKURSUS Rijschool Paardekooper DONDERDAG 11 JANUARI 1990 b18 KAPELLE T oneelver eniging brengt blijspel Voldoening Binnenkort overleg mosselkwekers Commissie over bedrij vengebouw Cursus klanten gezondheidszorg Schieting W oningverbetering Zomerdrukte TTVG-1 na eerste ronde bovenaan GEMEENTE BORSELE Twee wethouders in waterschap ZIERIKZEE - De Zierikzeese WD-wethouder L. J. van Gastel wordt waarschijnlijk lid van het dagelijks bestuur (gezwore ne) van het waterschap Schou- wen-Duiveland. Hij werd woensdagmorgen door een meerderheid van de algemene vergadering van het water schap op de eerste plaats van de voordracht aan gedeputeerde staten geplaatst. Dat was nodig omdat gezworene P. M. Vis wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het waterschapsbestuur verlaat. De eventuele komst van de heer Van Gastel als gezwore ne betekent een versterking van de landbouwbelangen in het da- Concert De muziekvereni ging Ons Genoegen uit Kapelle geeft zaterdag een nieuwjaars concert in de hervormde kerk in Kapelle, met medewerking van de mandolinevereniging Excel sior uit Kruiningen. De fanfare speelt onder leiding van Peter de Rooij werken van Sparke, Boelkei, Parker en Lennon McCartney. De drum band van Ons Genoegen, onder leiding van Ronald de Roo,s- peelt stukken van Bud Cole man, Richard Randolph en Pie- ter Reijerse. Bas Leys, oprichter en dirigent van Excelsior, heeft een pro gramma gemaakt met werken van Curt Mahr en Emil Kohier. Het concert begint om 20.00 uur. gelijks bestuur van het schap. Hij is namelijk ook kringvoorzit ter van de ZLM op Schouwen- Duiveland. Van Gastel werd dan ook voor gedragen door de vice-voorzitter van die kring, hoofdingeland J. M. Geluk. De heer Van Gastel is als hoofdingeland voor het onge bouwd in de algemene vergade ring van het waterschap geko men. Als hij gezworene wordt moet hij in eerste instantie de belangen van de ingelanden voor de gebouwde eigendom men behartigen. Met zijn voordracht doorkruiste de heer Geluk een voorstel van de hoofdingelanden voor de ge- 'S HEER ABTSKERKE - De to neelvereniging Scrabbekercke uit s Heer Abtskerke brengt donderdag en vrijdag 18 en 19 ja nuari het blijspel 'Een aap op vi- sitie' in verenigingsgebouw Ire ne. Het blijspel in drie bedrijven is geschreven door Dick van Maasland en wordt voor Scrab bekercke geregisseerd door Jan- neke de Jonge. Het verhaal gaat over een ministerieel ambtenaar met een curieuze familie, die een Russische diplomaat ingekwar tierd krijgt. Ko Braam souffleert de negen rollen die het stuk telt. Donderdag begint de uitvoering om 20.00 uur en vrijdag een half uur eerder omdat dan het tradi tionele 'bal na' wordt gehouden. In de pauzes is er een verloting. bouwde eigendommen om de heer H. Coomans uit Scharendij- ke als eerste op de voordracht voor de vacature van de heer Vis te zetten. De heer Coomans zit nu nog niet in het waterschaps bestuur. Hoofdingeland J. Pom- per achtte dat geen bezwaar. Hij wees er op dat de heer Coomans zijn sporen op bestuurlijk gebied al verdiend heeft, onder meer als bestuurslid van de woningbouw corporatie Beter Wonen te Zie- rikzee. Verder constateerde hij dat de waterschapsbesturen in de toekomst, als gevolg van de nieuwe Waterschapswet, even wichtiger samengesteld moeten worden. De benoeming van de heer Coomans Sis gezworene is daar volgens Pomper een goede aanzet toe. Verder vond hij het wat be zwaarlijk dat een eventuele be noeming van de heer Van Gastel betekent dat er twee wethou ders van Zierikzee in het dage lijks bestuur van het waterschap zitten. CDA-wethouder P. de Rijke is immers al geruime tijd L. J. van Gastel uit Zierikzee gezworene. Hoofdingeland Ge luk bracht daarop naar voren dat de heer Van Gastel juist als wethouder bestuurlijke kwali teit in het waterschapsbestuur brengt. Verder vond hij het beter dat er geen kandidaat van bui tenaf ineens gezworene wordt. Een schriftelijke stemming moest duidelijk maken hoe de hoofdingelanden over deze zaak dachten. Daarbij kreeg de heer Coomans 15 stemmen en de heer Van Gastel 20, zodat de laatste op de eerste plaats van de voor dracht wordt geplaatst en naar alle waarschijnlijkheid gezwore ne wordt. De algemene vergadering nam verder afscheid van een aantal hoofdingelanden dat zich niet meer herkiesbaar stelde bij de onlangs gehouden verkiezingen. Van hen waren aanwezig: T. H. de Meester, C. Slabbekoorn, A. L. de Bie en A. F. van de Zande- Vleugels Schutter. De heer Slabbekoorn maakte van zijn afscheidswoord gebruik om nog eens zijn ongenoegen duidelijk te maken over de vol gens hem illegale ligplaatsen aan de Vogelnol in Brouwersha ven. Hij vond dat het water schap de gebruikers van de grond daar pacht in rekening moet brengen. Verder vroeg hij zich af of het wel is toegestaan dat waterkerende dijken clan destien gebruikt worden. Mevrouw Van de Zande was wat bezorgd over de toekomst van het waterschapsbestuur. Als de nieuwe Waterschapswet van kracht wordt zullen ook vanuit de politiek vertegen woordigers in het bestuur geko zen worden en ze vroeg zich af of dat wel en goede zaak is. BRUINISSE - Een ruime meer derheid in de gemeenteraad van Bruinisse - de fracties Alge meen Belang, CDA en Lijst Van de Velde - is woensdagavond van harte akkoord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders nog dit jaar een nieuwe sportzaal te bouwen. Deze wordt aangebouwd aan het Dorpshuis en dient ter ver vanging van het 25 jaar oude gymnastieklokaal. De drie man sterke SGP-fractie, altijd al fel gekant tegen de sportzaalplannen, stemde als één man tegen. „Tot op heden is nog altijd niet met keiharde cij fers de noodzaak van de nieuwe sportzaal aangetoond", betoog de fractievoorzitter L. J. van den Bos. De fractie Algemeen Belang, al jaren de meest fervente pleitbe zorger voor realisering van de plannen, was opgetogen dat nu eindelijk de definitieve beslis sing is genomen. „De sport van Bru kan opgelucht ademhalen", aldus woordvoerster mevrouw M. C. Maaskant-Okkerse. De raadsmeerderheid bekrach tigde het collegevoorstel met het beschikbaar stellen van het met de bouw gemoeide bedrag van ruim 1,4 miljoen gulden. Te vens werd als uitgangspunt voor het beheer van de sportzaal, dorpshuis en kantine gekozen voor één stichtingsvorm. Wethouder C. J. van Liere, (waarnemend burgemeester, Al gemeen Belang), stak zijn vol doening over het raadsbesluit niet onder stoelen of banken. Gelet op de vele jaren van voor bereiding gewaagde hij van 'een historisch moment'. Verder verzekerde hij raadslid Van den Bos: „De SGP-fractie was altijd al tegen. Wat dat be treft heeft de SGP een vaste koers gevaren." Overigens ver heelde Van Liere niet tegelijker tijd de door de fractie aange voerde bezwaren niet te delen. KAMPEN - Een dag na zijn ver jaardag is 9 januari op 92-jarige leeftijd Anthonie de Roo overle den. Hij woonde de laatste jaren in Kampen. In Goes is de man een spraakmakend figuur ge weest. Van 1936 tot 1941 was hij er wethouder, van 29 oktober '44 tot september '45 waarne mend burgemeester en daarna tot '53 raadslid voor de WD. De Roo was actief in het verzet. Anthonie de Roo is geboren in Vrouwenpolder. Hij vestigde zich in 1922 met zijn 'kantoor voor boekhouding en belasting zaken' in Goes. Dit bedrijf is nog steeds in de Ganzestad geves tigd onder de naam De Roo Van der Veen Groep, accoun tants- en belastingadviseurs. In de j aren dertig was De Roo ac tief voor de liberale partij Vrij heidsbond. De jaren voor de Tweede Wereldoorlog kenmerk te de Goese politiek zich door 'democratische wanorde'. In sa menspraak met de CHU kreeg De Roo een wethouderszetel, de socialisten waren buitenspel ge zet. Tijdens zijn wethouderschap was De Roo tevens voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, voorzitter van het Nijtengo-Co- mité (dat tentoonstellingen or ganiseerde), lid van het Centraal Genootschap voor Uitzending van Kinderen, secretaris van het Borgstellingsfonds voor de Mid denstand en lid van het provin ciale comité 'Steunt Wettig Ge zag'. De Roo heeft enige jaren ge diend onder burgemeester mr R. M. van Dusseldorp. Deze over leed begin '40. Diens opvolger werd mr W. C. ten Kate. Colle ga-wethouder was A. Vermaire (CHU). Op 25 juni 1941 ontsloeg rijkscommissaris Seyss-Inquart Ten Kate. De NSB'er Jan Dek ker, gemachtigde van de leider in Zeeland, stak er een stokje voor dat De Roo waarnemend burgemeester zou worden. Deze functie kreeg C. E. D. Lenshoek. Op 5 december '41 moest De Roo Lenshoek installeren als burge meester. Met pijn in het hart, zo zei De Roo in zijn uitvoerige in stallatierede. Hij wees erop dat de Goese bevolking weinig op had met het nationaal-socialis- me en zei te hopen dat de nieuwe burgemeester hiermee rekening zou houden. In de NSB-krant 'De Zeeuwsche Stroom' (in de volksmond: Het Modder- stroompje) werd De Roo een ver rader genoemd. Aan de andere kant had de NSB toch respect voor hem omdat hij ronduit voor zijn mening uitkwam. Een maand later, 19 januari 1942, werd De Roo door de Duitsers van zijn wethouderschap onthe ven. Enige tijd voor de bevrijding ver liet Lenshoek de provincie. Hij benoemde Vermaire tot waarne mend burgemeester. In die hoe danigheid liep op 29 oktober '44 Vermaire de soldaten tegemoet om hen te verwelkomen. Op een van de tanks zat De Roo, inmid dels districtscommandant van de Ordedienst (OD). De dag daarop eiste De Roo, met suc ces, als OD'er het waarnemend- burgemeesterschap op. Het Mi litair Gezag keurde het tijdelijke stadsbestuur goed. Maar de so ciaal-democraten in de stad keerden zich na verloop van tijd fel tegen de samenstelling van het conservatieve stadsbestuur. In september '45 legde De Roo het waarnemend-burgemees- terschap neer. En voerde even later actie om in de raad te ko men. Door de WD was hij op een niet-verkiesbare plaats ge zet. Met voorkeurstemmen kwam hij toch op het groene pluche. Tot '53 was hij liberaal raadslid. BRUINISSE - Burgemeester en wethouder van Bruinisse wil len op korte termijn gaan pra ten met de mosselkwekers over de 'berging' van de vissersvloot in de nabije toekomst. Wethou der M. J.van de Velde (Lijst Van de Velde, openbare werken) maakte dit voornemen woens dagavond kenbaar, naar aanlei ding van ernstige bezorgdheid van de gemeenteraad over het (dreigende) tekort aan ligplaat sen in de vissershaven. Enkele raadsleden, onder ande re A. Bal (Lijst Van de Velde), noemde de Tramhaven of Vluchthaven aan het Zijpe, of wellicht de Werkhaven aan de Grevelingendam, als mogelijke uitwijkplaats voor de Bruse mosselschepen. „Voor de ge meente zou dat absoluut onbe taalbaar zijn", reageerde in eer ste instantie wethouder Van de Velde. Overigens deelde hij de zorgen van de Bruse fracties over de langzamerhand volge boekte vissershaven. „En de schepen worden nog alsmaar groter en breder" verzuchtte de wethouder. Op vragen van J. Huizer (cda) liet Van de Velde weten dat nog steeds niet duidelijk is wanneer Rijkswaterstaat overgaat tot het saneren van de vervuilde ha venbodems in Bruinisse. Huizer had erop gewezen dat de schoon- maakoperatie volgens de aan vankelijke plannen al in decem ber had moeten beginnen. „Waarom wordt er nog steeds niet gebaggerd" wilde hij weten. Wethouder Van de Velde meen de te weten dat rijkswaterstaat momenteel vooral met financië le problemen te kampen heeft, in verband met onvoorziene extra werkzaamheden in het havenge deelte bij scheepswerf Van Dui- vendijk. „Om het daarvoor be nodigde extra geld los te krijgen moet waterstaat eerst met de minister praten", aldus Van de Velde. „En daar komt nog bij dat HEINKENSZAND - De com missie algemene- en economi sche zaken van Borsele verga dert maandag over onder meer de stand van zaken omtrent de vestiging van een bedrijvenver- zamelgebouw in 's Gravenpol der. De vergadering wordt ge houden in het gemeentehuis in Heinkenszand en begint om 15.00 uur. op en om de werf eerst een pre ventieplan moet worden uitge voerd." Waarnemend burge meester C. J. van Liere (Alge meen Belang) kwam tot de slot som dat het oorspronkelijke baggerschema voor de schoon- maakoperatie Oosterscheldeha- vens intussen 'aardig in het hon derd loopt'. GOES - Het Regionaal Educa tief Centrum (REC) houdt vanaf dinsdag 30 januari een cursus voor klanten van de gezond heidszorg. De cursus heet Ja dokter, nee dokter, en is be doeld voor mensen die regelma tig met de gezondheidszorg te maken hebben en iets aan hun houding ten opzichte van de ge neeskundige beroepsbeoefena ren willen veranderen. Rechten en plichten van de pa tiënt komen aan de orde evenals klacht- en beroepsmogelijkhe den. De cursus beslaat zeven dinsdagmiddagen van 13.30 tot 16.00 uur en wordt gehouden in het REC-gebouw in Goes, waar belangstellenden zich ook kun nen opgeven. Het REC werkt in de organisatie nauw samen met het Patiëntenpltform Zeeland en de GGD. WOLPHAARTSDIJK - In café Royal in Wolphaartsdijk hield de handboogvereniging Sint Se- bastiaan uit Kloetinge een schieting op de liggende wippen. Er waren 40 deelnemers. Uitslag eerste wip: hoofdvogel C. Dekker. Sint Sebastiaan; eerste zij vogel R. de Meester; tweede zijvogel R. Wisse, beiden Sint Andries; eerste bovenkal mevrouw M. Steenbakker, Victoria; tweede bovenkal mevrouw M. Harinck; eerste kiep C. J. Hoog- strate, beiden Sint Sebastiaan; twee de klep J. Harinck, Diana; derde klep P. Rentmeester Cz. (deze schoot ook op de tweede wip de beide hoofdvo gels); derde hoofdvogel W. Zandee, Sint Sebastiaan; eerste zijvogel C. Rentmeester Cz, Willem Teil; tweede zijvogel W. Zandee; vijfde zijvogel J. Remijnse, Zorgvlied; zesde zijvogel mevrouw M. Steenbakker, Victoria; eerste kal J. van Liere, Sint Sebas tiaan; tweede kal P. van de Kreeke; derde kal A. Dekker, beiden Doel naar Hoger; vierde kal J. van Steen bergen, Willem Teil; vijfde kal P. Vet te, Concordia; zesde kal R. de Mees ter. De vliegende vogelprijzen waren voor W. Zandee en C. Rentmeester. De bejaardewoningen in de Thoolse Machteld van Gelrestraat maken plaats voor aanleunwoningen van bejaardentehuis Ten Anker (foto Willem Mier as) THOLEN - Bewoners van de be jaardenwoningen in de Mach teld van Gelrestraat te Tholen krijgen van de gemeente geld als tegemoetkoming in de ver huiskosten. Zij moesten het veld ruimen om de huizen te la ten slopen. Op die plaats komen aanleunwoningen. De stichting Beter Wonen denkt in februari met de sloop te kunnen begin nen. De twintig bejaarden woningen staan vlakbij het bejaardencom plex Ten Anker. Ze moeten plaats maken voor tweeëntwin tig aanleunwoningen. De bewo ners zijn inmiddels her en der tij delijk ondergebracht. Ze kun nen terugkeren naar een aan leunwoning. Burgemeester en wethouders willen in totaal der tigduizend gulden beschikbaar stellen als tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dit geld komt dan uit het potje stads- en dorpsvernieuwing. In zijn geheel heeft Tholen voor dit doel 1.046.888 gulden te beste den. De verdeling van dit geld staat ter discussie in de commis sie ruimtelijke ordening die woensdag 17 januari om 19.30 uur bijeen komt. Ten opzichte van 1989 krijgt Tholen ruim een kwart minder subsidie voor stads- en dorps vernieuwing. Voor woningverbe tering door particulieren willen B en W 450.000 gulden beschik baar stellen. Dit is aardig wat minder dan vorig jaar. Daarom willen ze ook de normen aanpas sen. Kleine op zichzelf staande verbeteringen worden niet meer gesubdieerd. Zo wil het college nog wel geld blijven geven voor de bouw van een douche, maar alleen als dit is ingebed in een uitgebreider verbeteringsplan. Vorig jaar heeft Beter Wonen groot onderhoud gepleegd aan veertig woningen. Hiervoor wil len burgemeester en wethouders 20.000 gulden reserveren. Een ton gaat naar rioleringswer ken in stadsvernieuwingsgebie den. Het gaat dan om renovatie van de riolering Oud-Vossemeer en bouw van bergingsriolen in Sint Annaland. Om plannen te makën voor de beschermde stadsgezichten van Tholen en Sint Maartensdijk is ook nog eens 25.000 gulden no dig. Een subsidie-aanvraag voor een monumentaal woonhuis zit er volgens het college in 1990 niet in. Hiervoor is dan ook geen geld nodig. Wel voor verwerving van gron den en/of panden om milieuhin- derlijke bedrijven uit woonge bieden te halen. Hiervoor wil het college 520.000 gulden be schikbaar stellen. RENESSE - Renesse heeft ruimte en mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal win kels. Naast uitbreiding is echter ook kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Want in de win kels van Renesse wordt wel meer besteed, maar die inkom sten komen niet van de eigen be volking. Het zijn vooral de toe risten die de schoorstenen van de Renesser middenstanders doen roken. In de periode 1980-1989 zijn de bestedingen met 37 procent ge groeid. Deze groei is het hoogst in de campingwinkels. Die heb ben een relatief belangrijk marktaandeel in Renesse. Daar komt bij dat het winkelaanbod is afgenomen. Dat betekent dat er wel ruimte is voor nieuwe ves tigingen. Volgens een rapport van het Middelburgse onder zoeksbureau RBOI is er ruimte voor 800 tot 900 verkoop-vloer oppervlak. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral de bewoners van Renesse weinig in hun dorp besteden. Of zoals het onderzoeksbureau het schrijft: „Ondanks het omvangrijke win kelapparaat weet Renesse toch niet die koopkracht te binden vanuit de eigen bevolking, die in principe mogelijk is. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de koopkrachtstromen vanuit de verschillende doelgroepen el kaar niet op een zodanige wijze versterken dat de kwaliteit van het winkelapparaat voor inwo ners en regelmatige bezoekers verbeterd wordt, zodat het bo ven het verzorgingsniveau van een kern van circa 2000 inwoners uitkomt." De onderzoekers ko men tot de conclusie dat het winkelapparaat van Renesse niet de functie voor de bevolking vervult die het zou kunnen heb ben. Het onderzoeksbureau heeft daar ook - mogelijke - redenen voor gevonden: de grote drukte in de zomer, de hoogte van de prijzen en de kwaliteit van het aanbod. Om de winkels van Re nesse zowel voor de eigen bewo ners als voor recreanten aan trekkelijker te maken wordt aanbevolen het centrum te ver sterken met nieuwe vestigingen. Dat was ook de reden voor het college van burgemeester en wethouders om het onderzoek uit te laten voeren. Immers, om streeks 1985 al wilden b en w het winkelapparaat aan de Zoom in Renesse uitbreiden. Dat stuitte op bezwaren van de midden stand. De laatste jaren doen zich echter veranderingen voor, zo hebben b en w geconstateerd, die van grote invloed zijn op de detailhandel in het duindorpje. Voorbeelden daarvan zijn een kritischer en mobieler consu ment, toenemende bestedingen in de detailhandel, een toene mende concurrentie tussen win kelgebieden, de toenemende rol van het dagtoerisme en de bete re bereikbaarheid van de ge meente Westerschouwen. Ook ondernemers uit Renesse heb ben dat geconstateerd en klop ten bij het gemeentebestuur aan voor medewerking. De gemeen te wil daar concreet op inspelen door het mogelijk maken van nieuwe detailhandelvestigingen aan de Westzijde van de Zoom en door het verlenen van plano logische medewerking. De com missie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Westerschou wen vergadert dinsdag vanaf 19.30 uur over dit onderzoek. Dat gebeurt in een openbare ver gadering die in het gemeente huis in Burgh-Haamstede wordt gehouden. GOES - De afgelopen weken zijn in de A-klasse van de tafel- tenniscompetitie in de regio Goes de laatste wedstrijden ge speeld van de eerste ronde. TTVG-3 en Borssele-1 stonden beide nog puntloos onderaan en moesten nu strijden om de laat ste plaats. In het begin leek Borssele vrij gemakkelijk op de overwinning af te stevenen, maar TTVG kwam op het laatst nog goed terug, waardoor ge lijkspel een terechte uitslag was. NS-2 ontving TTVG-2, dat iets sterker speelde en zo op het nip pertje enkele games kon winnen die de setwinst veilig stelden. Hierdoor behaalde TTVG een krappe overwinning. TTV Wolphaartsdijk-1 ging op bezoek bij GP-1 en won in het be gin vier van de vijf sets. Hierdoor werd GP wakker en won de vol gende vier sets. TTV Wol phaartsdijk moest nu de laatste set winnen om gelijk te komen. Doordat dit lukte kreeg ook deze partij een terechte uitslag. NS-1 moest op bezoek bij TTV Wolphaartsdijk-2. Alleen in het begin was TTV Wolphaartsdijk in staat om enkele games te win nen, maar de setwinst was iedere keer voor NS, dat hierdoor de maximale winst behaalde. De daarop volgende week moest TTV Wolphaartsdijk-2 tegen Borssele-1 spelen. Borssele was niet echt de mindere ploeg, maar kon van de zes sets, die in drie games gespeeld moesten wor den, er maar één winnen. Daar door kreeg TTV Wolphaartsdijk meer dan het verdiende. Ook de tweede wedstrijd van dit nieuwe jaar kende eenzelfde spelverloop. Twee oude beken den van elkaar, NS-1 en GP-1, stonden weer tegenover elkaar, In deze partij werden acht sets in drieën gespeeld. NS kon er slechts twee winnen, waardoor GP toch een ruime overwinning boekte. Uitslagen, A-klasse: TTVG-3 - Bors sele 1 5-5, NS-2 - TTVG-2 3-7, GP-1 TTVW-1 5-5, TTVW-2 - NS-1 0-10, TTVW-2 - Borssele-1 8-2, NS-1 - GP-1 2-8; stand A-klasse: 1 TTVG-1 8-16,2 TTVG-2 8-13, 3 GP-1 8-10, 4 NS-2 8-10, 5 TTVW-1 7-7, 6 NS-1 8-7, 7 TTVW-2 8-5, 8 TTVG-3 7-1, 9 Borssele-1 8-1. Er zijn ook enkele wedstrijden in de eerste ronde van de beker competitie gespeeld. In de A- klasse moesten J. Versluys en A. de Bokx tegen A. Traas en S. Traas spelen. A. de Bokx was wel in staat om twee games te winnen, maar dit was niet vol doende om de volgende ronde tf bereiken. In de B-klasse moesten R. Kop- mels en P. van Staveren in een onderlinge partij tegen H. Sinke en F. Kimmel uitmaken welk team van TTV Wolphaartsdijk naar de volgende ronde zou gaan. Na enkele spannende sets bleken H. Sinke en F. Kimmel toch te sterk, waardoor ze zon der moeite naar de volgende ron de gaan. D. Weststrate en T. de Hond van SGB waren vrijgeloot in de C- klasse. H. Organ en G. de Fouw moesten het opnemen tegen C, Minderhout en R. van Dijke. Om en om werd een partij gewonnen, waardoor de laatste partij de be slissing moest brengen. Ook de ze set was spannend, want er wa ren drie games nodig om een winnaar aan te wijzen. Dat werd het team van NS. BEKENDMAKING Bestemmingsplan 'Bedrijfsterrein 's-Gravenpolder' Het door de gemeenteraad op 1 augustus 1989 vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijfsterrein 's-Gravenpolder' is door gedeputeerde staten van Zeeland op 5 december 1989, onder nr. 915/147, 4e afd. rov, gedeeltelijk goedgekeurd. Goedkeuring is onthouden aan een vrijstellings mogelijkheid voor een tweede bedrijfswoning en aan twee aanduidingen in de lijst van bedrijven. Het bestemmingsplan en het besluit van gedepu teerde staten liggen met ingang van 12 januari 1990 gedurende een maand voor een ieder ter ge meentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stenevate 10 te Heinkens zand, ter inzage. Het goedgekeurde deel van het bestemmingsplan is onherroepelijk, zoals bedoeld in artikel 29, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Een ieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van goedkeuring door gedeputeerde staten aan enkele delen van de voorschriften kan binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk beroep in stellen bij de Kroon. Beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch worden ingezonden aan de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 ES 's-Gra- venhage. Heinkenszand, 11 januari 1989. De loco-burgemeester van Borsele, P. L. Peeters AUTO RIJSCHOOL P.PAARDEKOOPER ANWB ERKEND VRGO-lid Eerste les vrijdag 19 januari om 18.30 uur Westsingel 18-20, Goes, Tel. 16808 VOOR EEN GESLAAGDE RIJ-OPLEIDING

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1990 | | pagina 24