PZC Dirk van Gelder Dirk van Gelder en Zeeland kunst en cultuur nr In WOENSDAG 13 DECEMBER 1989 Traditie Wt wart-wit r Virtuoos DEKBEDDEN-ONDERDEKENS "Dat had ik eerder moeten weten...." "Onovertroffen.." "Grandioos" "Mijn hele familie slaapt er nu onder.." "Geen last meer van spierpijn.." "Uitstekend bij reuma.." VERKRIJGBAAR BIJ: I Het Francois Rijckhals-museum in Middelburg laat tot 31 december houtgravures zien van Dirk van Gelder. Van Gelder, in 1907 te Scheveningen geboren als zoon van de vermaarde kunsthistoricus H. Enno van Gelder, is wel de 'laatste der grote meesters' genoemd. Hij werd internationaal beroemd vanwege zijn microscopisch fijne detailleringen. In eigen land verwierf hij faam door enkele reeksen prenten, zoals de cyclus De Scheppingsdagen (1950), de illustraties bij het grote gedicht Mei van Herman Gorter (1949), zijn ontwerpen voor Kinder- en Zomerzegels (1940-52-57-61) en de in 1953 bekroonde FAO- postzegel voor de VN. In 1951 kreeg hij de Nederlandse en internationale Ex Libris-prijs. In 1936, 1940,1950 en 1952 nam hij deel aan de Biennale van Venetië. Dirk van Gelder, als graficus auto-didact, was onder meer docent aan de Koninklijke Academie te Den Haag, lid van de Raad voor de Kunst en publiceerde veel kunsthistorische artikelen in binnen-en buitenlandse bladen. Zijn studies over de Franse graficus Rodolphe Bresdin werden zeer bekend. Dirk van Gelder tekende, etste en aquarelleerde veel in en naar de na tuur. Hij vond zijn geliefde landschappen op Texel, Walcheren en in Ita lië. Zijn werk is te zien in veel Europese musea. Kunst en kunde in zwart en wit Dirk van Gelder, De Scheppingsdagen, 1950 Dirk van Gelder, Veere, 1953 e meestergraveur Dirk van Gel der is een man van buiten. Hij oudt van het landschap, observeert |n vindt in de kleine dingen van de na- ur de drijvende kracht voor telkens ieuwe prenten. Zijn bladen zijn ge radeerd op liefdevolle waarneming, de afwerking manifesteert zich de lerfectionist. et een haarscherpe snede zoekt Van elder naar de volmaakte vorm. Hij [chuwt het detail niet, integendeel: at hij ziet hoort er ook te staan. Zijn eergaloze techniek stelt hem in itaat een stap verder te gaan: ook dat at hij vóelt laat hij zien. Sfeer is een ezenskenmerk van zijn inmiddels, uiten de collecties van de fijnproe- ers, zeldzaam geworden prenten, e tentoonstelling van zijn gravures - it 31 december in het Francois Rijck- alsmuseum te Middelburg - is mede aarom zeer bijzonder, ip deze expositie worden uitsluitend outgravures getoond. Het is niet de Enige techniek die binnen van beheer- [ing van Dirk van Gelder valt. Hij aakte pen-, potlood- en grafietteke- ingen, aquarelleerde, werkte met askrijt en rietpen en toonde zich een aardig en fijnzinnig etser. 'P het veeleisende terrein van de outgravure bereikte hij het meester- ichap. Hij hield vast aan dat ontmoe tingspunt van kunst en kunde, óók in de na-oorlogse periode die zoveel uimte gaf aan vaak schreeuwerige ex- erimenten. >e rigide eisen van vakmanschap die e grafische kunsten stellen, deed heel rat vemieuwingslawaai verstommen. !r werden nieuwe technieken met •aaie toep assingsmogelij ken gevon- en, maar het werk van de graveurs leef onaangetast. Dirk van Gelder en 'am Rueter worden ook in het buiten- ind als meesters beschouwd. Het iweede niveau' is in Nederland 'op ni- eau' gewaarborgd door namen als Ni- o Bulder, Dick van Luijn, Jan Sleper Bi Lou Strik. schelpen, de vruchten der seizoenen, het zacht verglijden van de tijd met elk jaar de verwondering om een nieuwe Mei. Van Gelder haalt die grote, omvatten de buitenwereld binnen. Buiten is dichtbij is de titel van het boek dat Sietzo Dijkhuizen en Hans Warren in 1976 naar aanleiding van het werk van Van Gelder schreven. En inderdaad: Men voelt in een Middelburgse mu seumkelder de natuur zeer nabij. Het meesterschap van Van Gelder steunt sterk op de traditie. De hout gravure is, onder meer door een ge brek aan ambachtelijkheid, de snelle opkomst van meer eigentijdse tech nieken (als de zeefdruk) én de her waardering van de ets, enigszins uit zicht geraakt. Het laatste overzicht, Grafiek Nu, in 1984 in Amsterdam verschenen, om vat 180 bladen. Welgeteld één ervan is een houtgravure, een Van Gelder dat wel, maar zeker niet de beste Van Gel der. Grafiek in Nederland blijft, tussen kunst en kunde, een boeiende zaak. Dirk van Gelder heeft als weinig ande ren zijn stempel gedrukt op de ontwik keling ervan in onze eeuw. Daarnaast blijft zijn werk verbonden met vroege re tijden. De grafische kunsten zijn altijd in nauw verband gebracht met begrip pen als ambachtelijkheid, de beheer sing van vak en materie. Als dat vak manschap leidt tot meesterschap is de gebondenheid aan de stof zo overwon nen dat de kunstenaar in de technicus vrij baan krijgt. De momenten waarop dat is gebeurd - en nog gebeurt -zijn gelukkig niet zeld zaam. De grafische kunsten zijn uit de schaduw van een gebiedende schilder kunst getreden. Grafici als Va Gelder werken niet langer aan een op repro- duktie gerichte afleiding van de grote meesters. Ze hebben de verschillende wegen naar een eigen, authentiek meesterschap gevonden. De technische beheersing is en blijft belangrijk; ze geeft de kunstenaar de macht over zijn thema's en stelt tege lijkertijd grenzen aan de effecten. De waardering voor de verschillende vormen en technieken die samen de duiding Grafiek bepalen, is in de loop der tijden sterk wisselend geweest. De ontwikkeling van de boekdruk kunst heeft de vraag al zeer vroeg bein- vloed. Er kwam een breed emplooi voor de graveurs, die vanuit hun dienstverlenende positie hoe langer hoe duidelijker groeiden naar het vrije kunstenaarschap. De losse prent kwam in omloop, als een soort feuille volante. Prentkunst werd 'reizende' kunst op handzaam formaat. De kun stenaars kregen op die manier niet zel den een Europese, althans boven-na- tionale faam. In hun werk was de ontwikkeling van de grafische kunst duidelijk aanwijs baar: van houtsnede tot kopergravure en ets. Vooral de etstechniek kwam in de Ne derlanden tot bloei (Seghers-Rem- brandt). De grote schilders van de ze ventiende eeuw schaamden zich het spel op dat uitdagend kleine vlak niet. 'e houtgravure is bij uitstek het do- ein van de zwart-wit-kunstenaars. e Franse graficus Odilon Redon 840-1916) heeft gezegd: 'Het zwart is ie wezenlijkste kleur, men moet dat ierbiedigen. Het zwart streelt het oog jiet en wekt geen enkel zinnelijk ge- fflot. Het vertegenwoordigt de geest be ter dan de schoonste kleur van het pa- Schot Thomas Bewick (1753-1828), ®gemeen beschouwd als de uitvinder yan de houtgravure, kende die bijzon dere waarde toe aan het wit. ®ij paste het principe van de white line B>e in een procédé dat - ditmaal in Sips buxushout - rechtstreeks afge leid was van de kopergravuretechniek, at betekende kortgezegd, dat niet nger de zwarte lijn als uitgangspunt ld maar dat men in het beelddragen- zwart groeven stak die bij afdruk n witte lijn vormden, irk van Gelder is zowel erfgenaam als ortzetter van die principes, ijn generatiegenoot Pam G. Rueter (1906): 'De in hout gestoken lijn kent ■et de weke zwenking van het pen- ®el, noch de krabbelende vlotheid van de pen, hij mist de aarzelende grij- ®n van de potloodschets. De houtgra- Bire heeft haar zeer eigen karakter, Hat in het onverbiddelijke wit op fvart en zwart op wit zo schoon is Jpstgelegd.' Ifraveurs als Rueter en Van Gelder tferken voornamelijk, vanwege de rdheidsgraad, met palmsoorten, bu- s voorop. nnen de grenzen van die techniek reeft Van Gelder naar een samen- an van detail en totaal. Zijn gevoel '°r compositie behoedt hem in de ieeste gevallen voor een overdetaille- g waarbij het kleine vlak zoveel ndacht eist dat men het zicht op het heel verliest. [®e tentoonstelling bepaalt de be- ||§houwer bij het grote gebeuren van B Scheppingsdagen, waarin zee en pHnd hun plaats krijgen, vogels en vis- .®n gaan bewegen en de bergen naar ®t uitspansel reiken. wi| 's evenveel, zelfs méér aandacht Wor de dingen van alledag: herfstbla- I KT' een stukie Zeeuws landschap, giff blakte van zilt water onder hoge luchten, visserschepen voor de kaai, vlindertje, een slak, aangespoelde Het is niet zonder betekenis dat de tentoonstelling Houtgravu res van Dirk van Gelder juist in Middelburg wordt gehouden. Van Gelder heeft nauwe banden met Zeeland. Eind jaren '30 ves tigde hij zich in Veere. Na verkenningen op het gebied van schilde ren, tekenen, lithografie en ets, wijdde hij zich vanaf 1938 met overgave aan de moeilijke techniek van de houtgravure. Dirk van Gelder maakte in deze grafische discipline enkele al bums van Zeeuwse onderwerpen: Acht Houtgravures van Zeeland (1951, rijksopdracht) en Veertien Houtgravures van Veere (1953, veelgezochte uitgave in eigen beheer). Hij was enkele jaren voor zitter van de Stichting Veere. In opdracht van de Staten van Zee land ontwierp hij het tafeldamast van de provincie dat in 1957 werd uitgevoerd. In Zeeland maakte Van Gelder ook zijn befaamde ruimtelijke Duinlandschappen in potlood en grafiet, zijn kleurige en zwart wit ensembles van Krabben en Schelpen, zijn Vogels, Zeewieren, Distels, Insecten en een deel van de Plantenstudies. De aanleg van de afsluitdam in het Veerse Gat, begin jaren '60, betekende voor Van Gelder het afscheid van Veere. Hans Warren in Buiten is Dichtbij, de fascinerende natuurvisie van Dirk van Gelder (Amsterdam 1976): 'Krabben, oesters, mossels, zeeanemonen, een wereld die men heel stil moet bekijken. Daar ook waar het water na de vloed helder en rustig is, tussen basaltblokken aan zeedijken, in rotspoeltjes, stil le haventjes met getij, kortom daar waar het leven goed is, waar even een lucht van teer zweeft. En ik elk geval daar waar het open is, waar je weg kunt. Bouw een afsluitdam en het gaat allemaal dood. Dan moet je zelf weg...' 1 Het werk van Dirk van Gelder is in de Zeeuwse musea minimaal vertegenwoordigd. Het gaf hun, juist in de weinig barm hartige beperking van de techniek, de gelegenheid hun mogelijkheden op het gebied van ideeënoverdracht te toetsen. De achttiende eeuw brengt voorname lijk veronachtzaming van die grote verworvenheden. De nadruk valt dan op het reproduktieve aspect. Grafiek wordt in het gunstigste geval van se cundaire betekenis. Prachtige bewij zen van het tegendeel vindt men in Frankrijk (Marin, Demarteau) en voor al Italië (Piranesi, Tiepolo). De terugval is slechts tijdelijk. In de negentiende eeuw wordt de basis voor een algemene herleving gelegd. Het experiment krijgt, voorzover de tech niek dat toestaat, de kans de grafische kunst opnieuw enige zelfstandigheid te bezorgen. De aquatint (de oudere Goya) wordt gevonden, de lithografie (Daumier, Géricault, Delacroix) groeit naar nooit gekende hoogten en de 'zelf standige' houtgravure (Bewick) be leeft een boeiende evolutie. Nederland doet mee, niet al te krachtig, wat uitge steld en enigszins op afstand van de Europese bewegingen. In de tweede eeuwhelft keert ook hier het getij on der invloed vart grafici als Whistier, Bresdin, Degas. De gravurekunst wordt degelijk onderwezen, etsclubs bundelen en stimuleren activiteiten en de interesse voor de grafiek stijgt met de belangstelling voor de pure vorm zoals die onder meer door de Be weging van Tachtig wordt beleden. In die jaren, waarin over alle grenzen heen een veelvuldig en losser gebruik van een groeiend aantal technieken wordt gemaakt, ontstaat een hechte basis voor de virtuoze toepassingen die we in onze dagen kennen. De dienende, reproducerende grafiek die hoogtepunten vond in het werk van zulke uiteenlopende meesters als Doré, Guys, Busch en Daumier, ver dwijnt meer en meer. De klassenstrijd en het daarmee verbonden warme ex pressionisme (Munch, Kirchner) ge ven menig graficus de stift als wapen in de hand. De jaren van oorlog en be zetting geven de bijtend-satirische prentkunst een nieuwe, zij het kort stondige impuls. Die jaren betekenen ook, goeddeels althans, een breuk met de traditionele opvattingen. 'Alles an ders, alles nieuw' blijkt temidden van de chaos ook van toepassing op de vrije grafiek. Het nieuwe idioom koes tert de tekenen van het experiment op de terreinen van filosofie en vorm. De grafiek is terug bij de tijd. De kracht van de verbeelding spreekt. Het is zowel opmerkelijk als verklaar baar dat uit die turbulentie uiteinde lijk een afgewogen totaalbeeld is ge groeid. De grafiek is, met andere woor den, niet blijven steken in roes, experi mentele chaos en de al te zwierige bele ving van de Volheid des Levens die kunst als ordenend principe in de weg staat. De klassieke verworvenheden van een doorleefde praktijk zijn, ook bij een tij delijk tanende belangsteling, nooit aan de kant gezet. Het meesterschap heeft, in een reeks van genres en disci plines, duidelijk zijn primaat behou den. Het voorname werk van Dirk van Gelder, geworteld in de beste traditie, is er om dat te onderstrepen. Maar, wie neemt de burijn over? Van Gelders werk is vooral een con centraat van markant uitgewerkte gegevens. Die gegevens, noem ze sen sibele waarnemingsrapporten, zijn niet er vanwege hun eigen, zelfstandi ge bestaan. Ze zijn er om de essentie te duiden van een groter geheel. Het gaat in dit werk om evenwicht en sa menhang. De dingen komen op het blad tot zichzelf en vinden hun plaats in de eeuwige stroom. Deze grepen uit het oeuvre van 'de laatste der grote meesters' vragen een geconcentreerde beleving. De intieme ruimte onder het Rijckhalsmuseum blijkt daar zeer geschikt voor. Andreas Oosthoek (Dirk van Gelder, Houtgravures, Museum Francois Rijckhals, Dam 71 Middelburg, in samenwerking met galerie De Blaeue Aco- lye, Bellamypark 22, Vlissingen. Donder dag tot en met zaterdag van 13 tot 17 uur). Advertentie Dirk van Gelder, Druiven, zj De reakties van gebruikers van onze dek bedden en onderdekens liegen er niet om! Da's logisch, want met een Texeler koopt u kwaliteit. Een vulling van de superieure wol van het Texelse stamboekschaap en een tijk van 100% katoen bewijzen dat. Echt handwerk in een eigen atelier garandeert dat. U ziet het aan de afwerking. U voelt het aan het slaapkcmfort. de slaapkamerspeciaalzaak Havenweg 24 - Nieuwdorp - tel. 01196-12438

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 7