PZC Raad Zierikzee niet goed geïnformeerd over Brogum Zeewater Schouwse kust voldoet aan normen blauwe vlag Begraafplaats Scharendijke blijft ter discussie staan Galaconcert als eerbetoon aan violiste Helen Dowling stappen in Streek WOENSDAG 22 NOVEMBER 1989 18 KRITIEK OP JEUGDSOOS ONTERECHT Ingewikkeld METINGEN OP ZEVEN PUNTEN Uitslag Zierikzees solistenconcours Schrijfavonden van Amnesty op Schouwen-Duiveland INITIATIEF VOORSTEL CDA Emotioneel Betrapte inbrekers aan achtervolgende politie ontsnapt ZIERIKZEE Nieuw bestuur moet SLOTH uit het slop halen MET SIR YEHUDIMENUHIN IN DE DOELEN Enesco Woensdag 22 november Donderdag 23 november Vrijdag 24 november Zaterdag 25 november Zondag 26 november Maandag 27 november Dinsdag 28 november Woensdag 29 november Donderdag 30 november Vrijdag 1 decembd Zaterdag 2 december Zondag 3 december Maandag 4 december Dinsdag 5 december ZIERIKZEE - De Zierikzeese ge meenteraadsleden die beweren dat de stichting jeugdsoos Brogum voortdu rend geld kost, zijn niet goed inge licht. En dat is gedeeltelijk hun eigen schuld. Als de vertegenwoordigers van de raadsfracties regelmatig ge bruik maken van hun lidmaatschap van het algemeen bestuur van de stichting Brogum en de vergaderin gen van dat bestuur bijwonen, zouden ze kunnen weten dat het juist dit jaar in financieel opzicht goed gaat met de soos. Dat is de mening van de functio naris van de stichting jeugd Schou- wen-Duiveland, J. Elenbaas. Hij rea geert daarmee op uitlatingen van en kele gemeenteraadsleden in de alge mene beschouwingen op het begro tingsjaar 1990. Elenbaas maakt duidelijk dat vooral van de zijde van het CDA de belang stelling voor de soosvergaderingen maar matig is. Uit zijn woorden is af te leiden dat het CDA-raadslid C. Lege- maate nogal eens verstek laat gaan als een van de vertegenwoordigers van de gemeenteraad in het algemeen be stuur van de soos. Het was echter juist die fractie die in de algemene beschou wingen nogal kritisch tegenover de jeugdsoos stond. Over de exploitatie van de jeugdsoos merkte het CDA op: Wanneer deze tendens doorgaat, zul len wij maatregelen moeten nemen en ons afvragen of Brogum nog wel be staansrecht heeft". Vice-voorzitter W. Klippel van het soosbestuur begrijpt de kritiek, die momenteel vanuit de gemeenteraad op Brogum afkomt, ook niet: ,.We had den juist afgesproken met de gemeen te dat we af zouden wachten hoe het lopende jaar afgesloten wordt. Ik denk dan ook dat de uitspraken in de alge mene beschouwingen op een vergis sing berusten". En dat is vreemd want onze administrateur is het hoofd van de afdeling financiën van de gemeen te, dus de raadsleden kunnen precies weten hoe het in elkaar zit. Elenbaas: „Het ziet er naar uit dat wij juist dit jaar positief afkunnen sluiten. En ook de vooruitzichten voor volgend jaar zijn niet ongunstig". Hij voegt er verder aan toe dat Brogum steeds meer een eigen plaats in begint te ne men in het Zeeuwse jeugdcircuit en dat leidt weer tot allerlei extra subsi dies. Voorbeelden daarvan zijn subsi die van de stichting popmuziek Neder land en geld in het kader van de Zeeuwse 'kempodia'. Vice-voorzitter Klippel vult aan dat de soos zijn uiterste best doen om al lerlei subsidies binnen te halen, maar dat is een heel ingewikkelde zaak. Want zodra bijvoorbeeld de gemeente voldoende subsidie geeft, verstrekt de stichting popmuziek Nederland niets meer. De soos heeft voor 1989 10.000 gulden van de gemeente gekre gen. Met dat geld en steun van de stichting popmuziek Nederland kan de soos een end rondkomen, maar nu ziet het er naar uit dat de Zierikzeese gemeenteraad voor de volgende jaren weer dwars ligt. Klippel: „Wij zien het ook niet zitten om ieder jaar met duizenden guldens tekorten te werken. Maar zoals de za ken er nu voorstaan weten we niet waar we aan toe zijn en ieder jaar krij gen we weer negatieve publiciteit, om dat we met tekorten zouden draaien. In 1986 hebben we positief gedraaid, maar daar hoor je niets meer over". Uit zijn verhaal wordt duidelijk dat Brogum moet knokken voor zijn cen ten. Als subsiie voor een theatervoor stelling wordt aangevraagd, dan moet eerst aan de gemeente bewezen wor den dat het inderdaad om een theater voorstelling gaat. Als er naar de me ning van een ambtenaar te veel mu ziek in zit, gaat de subsidie niet door, omdat het dan om popmuziek zou gaan. Op die manier was het zelfs BURGH-HAAMSTEDE - Het zeewa ter aan de Schouwse kust voldoet aan de normen voor de blauwe vlag, een soort schoonheidsprijs voor kustge- meenten. Deze zomer zijn op zeven plaatsen in de gemeente Westerschou- wen monsters genomen van het zee water die een positief resultaat te zien geven. In het verleden verrichtte Rijkswater staat de metingen voor de blauwe vlag. Dat gebeurde op een vast punt, namelijk bij Nieuw-Haamstede. De blauwe vlag die Westerschouwen de afgelopen jaren heeft gekregen, had dan ook wat het zeewater betreft al leen betrekking, op het water bij Nieuw-Haamstede. Het afgelopen seizoen zijn de metin gen uitgebreider aangepakt. De ge meente heeft zeven keer op zeven plaatsen (Rotonde. Domaniale bos- ZIERIKZEE - De leden van de Zierik zeese koninklijke harmonie Kunst en Eer hebben zaterdag aan een intern solistenconcours meegedaan. De op tredens zijn beoordeeld door Peter de Rooy. In de derde divisie behaalde Cynthia Be- sling 44,5 punten, Jolanda Bijl en Marieke Hanse 43 punten. Patrick Struijk 47 punten. Marieke Zwart 45 punten en het trio Jolan da Bijl, Cynthia Besling en Marieke Hanse 47 punten. Johnny Bonte, Patrick Struijk en Piet Bookelaar sleepten in de tweede divisie 48,5 punten in de wacht en Saskia Eggink en Henk Kappers 42 punten. In de erste divisie behaalden Paul en Eric van Geesbergen en Johnny Bonte en Piet Koopelaar 50.5 punten. Adrie de Vos en Kei- vin Grove 49,5 punten en Wouter Eggink 54,5 punten. In de eredivisie was de uitslag: Cor Struijk en Paul, Eric en Joop van Geesbergen 49 punten, Koop Broekhuizen 44,5 punten en Cor en Bep van der Linde, Adrie de Vos en Kees Lems 45 punten. De wisselbeker voor blazers ging naar Wou ter Eggink en die voor de slagwerkers naar Paul en Eric van Geesbergen, Johnny Bonte en Piet Bookelaar. ZIERIKZEE - De afdeling Schouwen- Duiveland van Amnesty International houdt deze maand op negen plaatsen een schrijfavond. De aandacht gaat deze maand naar een Rus die het land wilde verlaten, een Marokkaanse dich ter die opgesloten is wegens zijn pen- nevruchten en een Zuidkoreaanse uit gever van wie de autoriteiten in zijn land zeggen dat hij een spion is. De schrijfavonden zijn op de volgende data en plaatsen: Zierikzee: maandag 27 november, huishoudschool Jannewekken Bruinisse: woensdag 22 november, openbare bibliotheek Nieuwerkerk: disndag 28 november, zaal gereformeerde kerk Ouwerkerk: maandag 27 november, fam. Rouw, Ring 28 Haamstede: maandag 27 november, zaal gereformeerde kerk Brouwershaven: maandag 27 novem ber, zaal gereformeerde kerk Scharendijke: dinsdag 28 november, zaal gereformeerde kerk Oosterland: dinsdag 28 november, consistorie hervormde kerk Noordgouwe: dinsdag 28 november, familie Murphy, Wormanstraat 23 uur. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur, behalve die in Oosterland (20.00 uur) en Noordgouwe (9.30 uur). moeilijk een optreden van De Berini's te organiseren, terwijl die overal in het land in theaters optreden. En daar komt bij dat de bewuste Zierikzeese ambtenaar nog nooit in Brogum naar een dergelijke voorstelling is geweest, om zelf zijn licht eens op te steken. Wat de bezoekersaantallen betreft doet Brogum niet onder voor soortge lijke podia in Goes en op Walcheren, aldus Klippel. Wat dat betreft heeft de Zierikzeese soos zijn bestaansrecht wel bewezen, voegt hij er aan toe. Toch ontkent jeugdwerker Elenbaas niet dat de soos wat professioneler zou kunnen werken. Dat is niet altijd haal baar met een vrijwilligersorganisatie, geeft hij aan. Maar aan zaken als pro motie, de entree, de bar-exploitatie en het schoonmaken kan wellicht nog wat meer aandacht worden besteed, oppert hij. Elenbaas voegt er wel aan toe dat het eigenlijk vreemd is dat een jeugdsoos een belangrijk deel van de inkomsten uit de bar-omzet moec ha len. Het is druk genoeg bij de verschillende evenementen die Brogum organiseert. SCHARENDIJKE - De gemeenteraad van Middenschouwen bespreekt woensdag 29 november een initia tief-voorstel van de CDA-fractie, dat neerkomt op uitbreiding van de alge mene begraafplaats in Scharendijke. Als dit voorstel wordt aangenomen hoeft een deel van het kerkhof niet ge ruimd te worden. Daartoe had de ge meenteraad al besloten, maar die be slissing stuitte op veel bezwaren van uit de bevolking. De begraafplaats is een regelmatig te rugkerend onderwerp in de gemeente raadsvergaderingen in Middenschou wen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een initiatief-voorstel van de opposi tie, de CDA-fractie. Deze fractie vindt dat het ruimen van een deel van de be graafplaats voor een te korte periode (7 tot 9 jaar) een oplossing biedt. Daar na zal het kerkhof wederom vol zijn. sen. Vuurtorenpad, Watergat, Jan van Renesseweg, Rampweg en Nieuwe Weg) monsters genomen van het zee water. Die gingen, zegt opzichter/teke naar van de gemeente Westerschou wen R. Korstanje, een nacht in de koel kast. Vervolgens werden de monsters naar laboratorium Biochem in Yerse- ke gebracht voor onderzoek. Het laboratorium is tot de conclusie gekomen dat het Schouwse water aan de normen voldoet die de organisatie voor de blauwe vlag stelt. Deze club hanteert de normen van de Europese, commissie, afdeling waterkwaliteit. Een minimale afspraak, aldus de Ne derlandse woordvoerster van deze or ganisatie, die zij evenwel probeert elk jaar wat op te trekken. De monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van colibacteriën, ther- mo colibacteriën en op de zuurgraad. De richtlijnen voor de hoeveelheid co libacteriën zijn niet overschreden, al dus het rapport van de gemeente. Wel is er eenmaal een te grote hoeveelheid thermo-bacteriën gecontateerd, maar desalniettemin voldeed dit monster nog aan de normen. De commissie openbare werken verga dert donderdagavond vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis over onder ande re dit onderwerp. Overigens wordt de blauwe vlag niet alleen uitgereikt op grond van de kwaliteit van het zeewa ter. Ook het strand wordt bekeken, evenals de hoeveelheid en kwaliteit van bijvoorbeeld de voorlichting. De fractie legt enige nadruk op de reacties die na de beslissing van de raadsmeerderheid binnen zijn geko men. De emotionele houding van de nabestaanden van de overledenen in het te ruimen deel rechtvaardigt uit breiding van de begraafplaats, vindt het CDA. Dit is in tegenspraak met de bevindin gen van het college van burgemeester en wethouders. B en w hebben name lijk op ruime schaal geïnformeerd of er nog rechthebbenden van de te ruimen graven zijn. Met die belanghebbenden zou overleg worden gepleegd. Nie mand heeft zich evenwel na de. oproe pen van het college gemeld. Vandaar dat b en w en de meerderheid van de gemeenteraad er ook niet zo'n moeite mee hadden een stuk van de begraaf plaats te ruimen. In het voorstel van het CDA komen de kosten van de uitbreiding neer op 155.000 gulden voor verwerving en in richting. Uitgaande van een minimale gebruiksperiode van 30 jaar en het niet uitvoeren van de ruiming bedraagt de investering 127.000 gulden, aldus het CDA. De verwervingskosten kunnen volgens deze fractie betaald worden uit de opbrengst van het kort geleden verkochte perceel grond hoek Ring- dijk-Striepweg. De gemeenteraad van Middenschou wen vergadert woensdag 29 november over het initiatief-raadsvoorstel in het gemeentehuis te Scharendijke (aan vang 19.30 uur). NIEUWERKERK - Bij een een show room voor gereedschappen aan de Stolpweg in Nieuwerkerk zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee mannen op inbrekerspad betrapt. Om 03.15 uur kwam bij de rijkspolitie Schouwen-Duiveland de melding bin nen dat ingebroken werd in de show room van L. V. Toen de politie ter plaatse arriveerde gingen twee man nen er vandoor in een auto zonder ver lichting. De auto, die over de provin ciale weg richting Zierikzee reed, werd achtervolgd, maar terhoogte van Zie rikzee raakte de politie de wagen kwijt. Bij nader onderzoek bleek dat buiten voor de showroom lege dozen lagen. Zeker is dat de inbrekers in elk geval acht circelzagenmet een waarde van enkele duizend guldens hebben meegenomen. In deze raadsvergadering komt ver der een voorstel van b en w aan de or de om de bijzondere basisschool, de Helcherseeschool, in Scharendijke uit te breiden. De uitbreiding wordt aan het hoofdgebouw gevoegd. Mo menteel is de Helcherseeschool ge huisvest in de voormalige lagere school (hoofdgebouw) en de voormali ge kleuterschool (dislokatie). Na de uitbreiding kan integratie van de twee lokaties van deze school wor den gerealiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd 14.000 gulden beschik baar stellen om het gemeentebestuur in de gelegenheid te stellen een bouw plan te laten vervaardigen. Alteklein Poppentheater Al- teklein in de Sint Domusstraat in Zie rikzee geeft vandaag (woensdag) en volgende week woensdag een speciale Sinterklaasvoorstelling. Het poppen spel Het betoverde snoepgoed begint om 14.30 uur. In verband met het ge ringe aantal zitplaatsen is telefonische reservering gewenst. Dansmiddag - De afdeling Zierik zee van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) houdt donderdag 30 november een dansmid dag. Met name dansen van vroeger, zo als veleta, wals en kruispolka komen aan bod. De middag begint om 14.00 uur, en wordt gehouden in dans- en balletschool Kramer, in het Vrije. De Lichtboei Kinderen kunnen woensdag 29 november surprises ma ken in clubhuis De Lichtboei in Zierik zee. Het is de bedoeling dat de jeugd zelf inpakpapier meeneemt en in De Lichtboei zijn scharen aanwezig, even als lijm en papier. De bijeenkomst be gint om 13.30 uur. THOLEN De Stichting Lokale Om roep Tholen (SLOTH) heeft dinsdag avond een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Dat gebeurde in een verga dering van de stichtingsraad en het interimbestuur van SLOTH in Meul- vliet in Tholen, onder voorzitter schap van de heer J. van de Heuvel. Het voortbestaan van de omroep stond hierbij op het spel. Zaterdag 25 november komt het bestuur bij elkaar om het beleid uit te stippelen. De nieuwe voorzitter R. Ravensteijn be loofde een snelle openheid van zaken. Hij zei het volste vertrouwen te heb ben in een gunstige ontwikkeling in de nabije toekomst. Sinds mei dit jaar bevindt de lokale omroep zich in roerig vaarwater. On derlinge verdeeldheid leidde tot ern stige problemen. De huur van de huidi ge zendlokatie werd opgezegd per 31 december en een aantal medewerkers nam ontslag. De vergadering begon tumulteus, waarbij vooral de leden van de raad die daarin namens de ver eniging Vrienden van SLOTH zitting hebben zich overduidelijk manifes teerden. Er moest een nieuw dagelijks bestuur gekozen worden omdat een in terimbestuur alleen mag adviseren. Op korte termijn moeten er echter be slissingen genomen worden ten aan zien van de huur van een nieuwe loka- tie. Ook moet de zendapparatuur aan gevuld worden. Voor de vorming van een dagelijks bestuur van de stich tingsraad waren zes kandidaten. Tij dens de vergadering trok de heer A. Hage zich terug. De overige kandida ten werden met algemene instemming aanvaard. Het dagelijks bestuur van SLOTH bestaat nu uit R. Ravensteijn, voorzitter, F. Janmaat, penningmees ter, R. Bijl, sercretaris, L. Ottevanger en L. Hage, leden. De veelbesproken algemene begraafplaats in Scharendijke die wat het CDA betreft gedeeltelijk niet geruimd hoeft te worden. JtOTTERDAM - De befaamde Engelse violist en dirigent Sir Yehudi Menu- hin geeft zaterdag 25 november een galaconcert in de Doelen in Rotter dam. Menuhin leidt het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de solisten Patricia Calnan (viool) en pianist Ste phen Salkeld. Zij voeren het Concert uit in d voor viool, piano en strijkor kest van Felix Mendelssohn Barthol- dy uit de Tweede symfonie in A opus 17 van Georges Enesco. Het programma is door Menuhin geko zen als een eerbetoon aan de in 1987 aan kanker overleden Amerikaanse violiste Helen Dowling. Het galacon cert wordt gegeven ten bate van het Helen Dowling Institute for Biopsy- chosocial Medicine, dat vorig jaar in Rotterdam werd opgericht. Volgens algemeen en wetenschappe lijk directeur prof Marco de Vries is de naam van Helen Dowling aan het insti tuut verbonden omdat 'haar kwalitei ten dezelfde zijn als die de ware heel meester kenmerken'. Menuhin had met Helen Dowling een heel speciale band. Hij zegt daarover: „Met het ver scheiden van Helen Dowling heb ik een vriendin en een zeer verwante ziel verloren. En de wereld heeft die ene mens verloren die Enesco en zijn mu ziek beter kende dan wie ook". Vrijdag zendt NOS Laat een reportage uit over het galaconcert. Zowel Yehudi Menu hin als de solisten hebben voor deze gelegenheid afgezien van een honora rium. Het Rotterdams Philharmo nisch Orkest levert een bijdrage door af te zien van de radio-toeslag. Enesco is bij de meesten alleen be kend om zijn briljante Eerste Roe meense Rapsodie, een werk dat regel matig de concertprogramma's en de symfonie-orkesten siert. De omvang rijke Tweede symfonie die kort voor de eerste wereldoorlog ontstond, is bij het grote publiek - ten onrechte - weinig bekend. Roemeense melancholie, fijnzinnige instrumentatie, zorgvuldig opgebouw de climaxen en een grandioze finale zijn kenmerken van de vier delen die het werk kent. Mendelssohn schreef het Concert in d op veertienjarige leef tijd voor het speciaal door zijn vader voor hem opgerichte huisorkest. Het is een klinkend bewijs van zijn jeugdig kunstenaarschap. Zijn talent was op zijn veertiende veel meer gerijpt dan dat van zijn collega's Mozart en Saint- Saens op die leeftijd. De Doelen, grote zaal - 20.15 Rotterdams Philharmonisch Or kest o.l.v. Richard Hickox m.m.v. Martin van de Merwe met werken van Haydn, Strau en Brahms De Doelen, kleine zaal - 20.15 Concert door een internationaal muziekgezelschap met o.a. Chris- tiaan Bor met werk van Martinu en Brahms Sportpaleis Ahoy - 20.00 Alice Cooper in concert Luxor Theater - 20.15 'Camaretten 1989', cabaretfestival Rotterdamse Schouwburg, grote zaal - 20.15 Scapino Ballet Rotterdam, dans voorstelling met een gemengd pro gramma Rotterdamse Schouwburg, kleine zaal - 20.30 'Vrouwen voor rivierlandschap' voorstelling door het RO-theater. (try-out) Theater Zuidplein, grote zaal - 20.15 'Eeuwige jeugd', toneelvoorstelling met Henny Orri en Ellen Vogel Poppentheater Lucia Sies - 14.30 'De reis naar weer-terug' poppen theatervoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar Jeugdtheater Hofplein -14.00 'Een staart voor oma', voorstelling door Marionettentheater Ella Snoep voor iedereen vanaf 5 jaar Lantaren 1 - 20.30 'Rest Remember', voorstelling door Studio's Onafhankelijk Toneel Sportpaleis Ahoy - 20.00 Joe Cocker in concert De Doelen, grote zaal - 20.15 Rotterdams Philharmonisch Or kest (zie woensdag 22 november) Luxor Theater - 20.15 'Camaretten 1989' (zie woensdag 22 november) Rotterdamse Schouwburg, grote zaal - 20.15 Scapino Ballet Rotterdam (zie woensdag 22 november) Rotterdamse Schouwburg, kleine zaal - 20.30 'Vrouwen voor rivierlandschap' (zie woendag 22 november) Theater Zuidplein, grote zaal - 20.15 'Trinity', dansvoorstelling door Opus One Bibliotheek Theater - 20.30 'Het huis van Bernarda Alba' voor stelling door toneelgroep Mutua Amicitia Theater De Evenaar - 20.15 'Sarnami Proza en Poezie', inter views, voordrachten en discussie met Hindostaanse schrijvers en dichters Lantaren 1 - 20.30 'Rest Remember' (zie woensdag 22 november) Lantaren 2 - 21.00 'Het theater van het niets', voorstel ling met o.a. Achiel de Baere Sportpaleis Ahoy - 20.00 B.Z.N. in concert De Doelen, kleine zaal - 20.15 'Musica de Espana', optreden van de gitariste Lydia Gitana Luxor Theater - 20.15 'Camaretten 1989' (zie woensdag 22 november) Rotterdamse Schouwburg, grote zaal - 20.15 'Ik, Feuerbach', toneelvoorstelling door het RO-theater met Lou Land- ré en Sylvia Poorta Rotterdamse Schouwburg, kleine zaal - 20.30 'Vrouwen voor rivierlandschap' (zie woensdag 22 november) Theater Zuidplein, Arlecchino - 20.30 'Betty', cabaretprogramma door Sjoukje Dijkstra Theater Zuidplein, grote zaal - 20.15 'Jaloeziën', toneelvoorstelling met o.a. Annet Nieuwenhuyzen en Elsje de Wijn Bibliotheek Theater - 20.30 'Het huis van Bernarda Alba' (zie donderdag 23 november) Jeugdtheater Hofplein - 20.30 'Time and the man' voorstelling door Paul Clark voor iedereen vanaf 12 jaar Lantaren 1 - 20.30 'Rest Remember' (zie woensdag 22 november) Lantaren 2-21.00 'Het theater van het niets' (zie don derdag 23 november) Zaal De Unie - 19.30 'Confrontaties', festival gewijd aan de muziek van een jonge componis tengeneratie. Om 21.30 per bus naar Hal 4 voor openingsconcert Sportpaleis Ahoy - 20.00 B.Z.N. in concert De Doelen, grote zaal - 20.15 Galaconcert door het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Sir Ye hudi Menuhin Luxor Theater -19.30 Finale Camaretten 1989 (zie woens dag 22 november) Rotterdamse Schouwburg, grote zaal - 20.15 'Ik, Feuerbach' (zie vrijdag 24 no vember) Rotterdamse Schouwburg, kleine zaal - 20.30 'Vrouwen voor rivierlandschap' (zie woensdag 22 november) Theater Zuidplein, Arlecchino - 20.30 'Betty' (zie vrijdag 24 november) Theater Zuidplein, grote zaal - 20.15 'Jaloezieën' (zie vrijdag 24 novem ber) Bibliotheek Theater - 20.30 'Het huis van Bernarda Alba' (zie donderdag 23 november) Theater De Evenaar - 20.15 Dansgroep Nandrani, klassieke In diase dansen en volksdansen Lantaren 1 - 20.30 'Rest Remember' (zie woensdag 22 november) Lantaren 2 - 21.00 'Het theater van het niets' (zie don-| derdag 23 november) Zaal De Unie -14.30 'Confrontaties' concert door docenl ten en leerlingen van de muziek! scholen en om 20.30 werken varl Bach, Andriessen en Maderna dooj Groep 20 Poppentheater Lucia Sies -14,30 'De reis naar weer-terug' (zie woensl dag 22 november) Oude of Pelgrimskerk - 20.15 Rotterdams Barok Ensemble me] werk van Purcell, Mozart en Stral winsky De Doelen, kleine zaal -14.30 Rotterdams Mannenkoor Variant*] o.l.v. Pauline Wesselman De Doelen, grote zaal -11.00 Zondagochtendconcert met Eddy Christiani, Frans Poptie, The She pherds en het orkest Cas Oosthoel De Doelen, grote zaal - 20.15 'Hungarian State Folk Ensemble'! dansvoorstelling door het Hongaar] se grootste ensemble op dit ge Rotterdamse Schouwburg, grot] zaal -14.30 'Ik, Feuerbach' (zie vrijdag 24 no| vember) Rotterdamse Schouwburg, klein] zaal - 15.00 'Driekoningenavond' voorstelling door Teneeter voor iedereen vanaf] jaar Jeugdtheater Hofplein -14.00 SKVR volkdansfestival, festival voor alle leeftijden met om 13.00 een| klassiek kinderconcert Zaal De Unie - 21.00 'Confrontaties', met werken vaJ Beethoven, Berio, Strawinsky en Li] geti De Doelen, kleine zaal - 20.15 'Chambers Players', concert o.l.v Adrian Sunshine met werk van o.^ Mozart Rotterdamse Schouwburg, klein] zaal - 20.30 'Het leven van een lady', voorstel ling door Theater van het Oosten De Doelen, kleine zaal - 20.15 Serie beroemde strijkkwartetten Het Prazak Kwartet uit Praai m.m.v. Hans Roelofsen (contrabas) Rotterdamse Schouwburg, grot zaal - 20.15 'Shaker loops - raptus', dansvoorl stelling door het Nederlands Dans| theater Rotterdamse Schouwburg, klein] zaal - 20.30 'De vader', voorstelling door Toneel| groep Carrousel Bibliotheek Theater -12.30 'De Vijanden', lunchpauzetheatel met Pim Peters en Martin Schuller| Lantaren 1 - 20.30 'Rest Remember' (zie woensda] 22 november) Lantaren 2 - 21.00 'Murw', voorstelling door F Act, ee| solo door Ine Leytens Theater Zuidplein, grote zaal -14.0| 'Verloren vlinder en Scarabee', mevoorstelling door mimegroe| Oceaan. Theater Zuidplein, grote zaal - 20.ll 'Lost women in Antartica', mimf voorstelling' door mimegroep 0c| aan De Doelen, grote zaal - 20.15 Rotterdams Philharmonisch 01 kest o.l.v. Claus-Peter Flor metweif van Mendelssohn Luxor Theater - 20.15 'Laatje niet kisten', blijspel meto] Joop Doderer Theater Zuidplein, Arlecchino 20.30 'Tataboulou', cabaretprogramm| met Jan Vos en Edna Vesuvia Rotterdamse Schouwburg, grot| zaal - 20.15 'Tussen ons', voorstelling' door hel Nationale Toneel met o.a. Wil va| Kralingen De Doelen, grote zaal - 20.15 Dorothy Donegan Trio in concert Jeugdtheater Hofplein -14.00 'Sinterklaasverhalen' voorstelli»! door poppentheater Koos Wieniaj voor kinderen vanaf 4 jaar Rotterdamse Schouwburg, klein| zaal -15.00 '16 stofzuigers', voorstelling dool Theaterplatform Utrecht voor i| dereen vanaf 4 jaar Rotterdamse Schouwburg, Sr0'| zaal - 20.15 'II Trovatore', opera van Guiseppj Verdi door Opera Forum en Fort Filharmonisch Luxor Theater - 20.15 'Adele in Casablance' Adele BUI mendaals nieuwste one-worrJ show

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 32