PZC Moord op Rudolf Hess niet bewezen Nieuwe auto voldoet niet aan milieunorm EG slikt Oostenrijks verbod nachtrit zware vrachtwagen Treinpassagier gedood Gemeenten nemen rechten van burgers niet altijd even serieus Forse toename tbc zou verband houden met stijging aids B Vandaag in binnen- en buitenland Man en vrouw stalen uit 700 winkels Exposities werk van Van Gogh verzekerd voor zes miljard Iran krijgt van VS ruim een miljard terug VERPLICHTE KEURING UITLAATGAS MOGELIJK IMinder goed PROMOVENDUS: VERBIEDEN SCHOTELANTENNE ONTERECHT Consequent WOENSDAG 8 NOVEMBER 1989 5 Politie vindt voor liljoen aan sieraden fS willen snelle ïerbouw van lollands Spoor lexico-stad wil met gedeeltelijk verbod luto's smog te lijf Benzine goedkoper, diesel duurder Bestuurder hoorde door autoradio sirene niet: patiënte ambulance overlijdt Toetanchamonzaak pas volgend voorjaar weer voor rechter Dienstenbond CNV eist loonsverhoging van 3 tot 4 procent f 3,75 missET NU Bij UW TIJDSCHRIFTWINKELIER LONDEN (AP) - De Britse procureur-generaal heeft maan dag gezegd dat het onderzoek naar de dood van Rudolf Hess in de gevangenis in Spandau geen aanwijzingen heeft opgeleverd dat Hess werd vermoord. Eerder dit jaar had hoofdcommissaris van de recherche Howard Jones, die het officiële onderzoek naar de dood van Hess leidde, gezegd dat er genoeg vragen waren gere zen om een volledig strafrechtelijk onderzoek te rechtvaar digen. Maar procureur-generaal Sir Nicholas Lyell verklaarde maandag in het Britse Lagerhuis geen aanleiding te zien voor nader onderzoek. Hess stierfin augustus 1987 op 93-jarige leeftijd in de Oost- berlijnse gevangenis in Spandau. De Verenigde Staten, Sovjetunie, Groot-Brittannië en Frankrijk, die nog altijd het gezag over Berlijn uitoefenen, hebben formeel uitge sproken dat Hess zelfmoord heeft gepleegd door zich aan een raam op te hangen. De familie van Hess en anderen betwijfelden dat Hess zelfmoord had gepleegd. Het Labour-lid Rhodri Morgan zei in het Lagerhuis dat hij het oordeel van de regering zeer teleurstellend vond voor „wie in de waarheid geïnteresseerd is". Hess, die Hitiers rechterhand was, werd in mei 1941 gevan gen genomen nadat hij naar Schotland was gevlogen om dat hij naar eigen zeggen wilde proberen een eind te maken aan de oorlog met Groot-Brittanië. Latere theorieën mel den dat Hitier vrede aan het westfront wilde, om zijn han den vrij te hebben voor een aanval op de Sovjetunie, die vijf weken later volgde. In 1945 werd hij wegens oorlogsmisda den veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. DEN HAAG (ANP) - De meeste auto's die nog geen APK-keuring hoeven te ondergaan, zijn niet goed afgesteld. Daardoor voldoen ze niet aan de milieunormen. Dat blijkt uit onderzoeken van TNO en de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die scheidend milieuminister Nijpels naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als een publiciteitscampagne om tot een betere afstelling te komen geen succes heeft, wordt een verplichte mi lieukeuring voor alle auto's onvermij delijk, aldus Nijpels. TNO onderzoekt jaarlijks 60 autoty pen op onderdelen die van invloed zijn op de uitstoot van milieuverontreini gende stoffen. Uit dit zogenoemde steekproefcontroleprogramma blijkt dat vóór het afstellen slechts 35 pro cent van de onderzochte autotypen aan alle emissienormen voldeed. Na het afstellen was dat 85 procent. De meeste overschrijdingen hadden be trekking op de norm voor C02. Wanneer bij een auto type aanpassin gen nodig bleken om aan de normen te kunnen voldoen, zijn daarover door het ministerie van VROM afspraken gemaakt met de fabrikant of impor teur, zo schrijft Nijpels. De beste emissieresulaten worden ge leverd door auto's met een geregelde driewegkatalysator. Dat komt vooral doordat bij deze auto's de afstelling elektronisch geregeld en bewaakt wordt. De C02-uitstoot van deze au to's is 81 procent minder dan bij oude- e, „vuile" modellen. El Bij auto's met een ongeregelde kata lysator zijn de resultaten minder goed, hoewel nog altijd beter dan bij schone" auto's zonder katalysator. Ook uit het onderzoek van de Rijks- ienst voor het Wegverkeer, uitge- 8 Hel Kei I w i, voerd langs de weg bij circa 1200 auto's die nog niet APK-plichtig zijn, blijkt dat de afstelling van veel auto's niet deugt. Slechts 33 procent van de on derzochte auto's zonder katalysator was goed afgesteld. Bij auto's met een ongeregelde katalysator was dat 39 procent, terwijl van de voertuigen met een geregelde driewegkatalysator 77 procent goed was afgesteld. LEIDEN (ANP) - Schoolkinderen uit Papendrecht bekij ken de kinderzegels 1989, die zij vandaag gaan bezor gen. De scholieren waren uitgenodigd voor de overhan diging van de eerste zegels door voorzitter van de Stich ting Kinderpostzegels Nederland mevrouw Cornelissen aan burgemeester Goedkoop van Leiden in diens stad huis. In totaal gaan vandaag driehonderdduizend school kinderen de deuren langs om in totaal 4,6 miljoen kin derzegels en kaarten af te leveren. De opbrengst van de actie bedraagt netto 14 miljoen gulden en dat is net zo veel als vorig jaar, hoewel dit jaar vijftienduizend kin deren minder mee doen. Najaren van een gestage daling met 3 tot 5 procent blijft de opbrengst nu stabiel. Niet alleen het afnemende aan tal kinderen speelt de stichting parten. Het briefverkeer en daarmee het gebruik aan postzegels verliest terrein aan nieuwe vormen van communicatie. Bovendien moeten de schoolkinderen wedijveren met tv-acties als „overleven" die op één avond al 26 miljoen gulden ople verde voor de kankerbestrijding AMSTERDAM (ANP) - De dekking van zes mil jard gulden voor de ver zekering van de 250 te keningen en 120 schilde rijen die volgend jaar worden getoond tijdens Van Gogh-exposities in het Van Gogh-museum en het museum Kröller- Müller, is rond. Dit is be kendgemaakt in het blad Amroscoop, perso neelsblad van de Amro bank. Afgelopen juni was het nog niet zeker of dit zou lukken, zo bleek toen tij dens een bijeenkomst die de Amro Bank over deze verzekeringsopera tie belegde. Nu het ge lukt is, is het de grootste verzekeringstransactie die ooit op het gebied van kunst werd afgeslo ten. De Stichting Van Gogh 1990, die zich heeft be last met de organisatie van de herdenking van de honderdste sterfdag van de schilder, had de opdracht tot verzeke ring verstrekt aan Amro Assurantiën en de Britse Sedgwick Group. In Ne derland zijn ongeveer 40 verzekeraars bij de dek king betrokken. In Groot-Brittannië nemen ongveeer 175 Lloyds' syndicaten en maat schappijen deel, aldus Amroscoop. Het ministerie van cul tuur (WVC) heeft beloofd garant te staan voor de eerste 150 miljoen gul den schade die de kunst werken eventueel oplo pen. BRUSSEL (ANP) - De Europese Com missie kan voorlopig leven met het nachtelijke rijverbod voor zware vrachtwagens dat Oostenrijk vanaf 1 december zal instellen. Dat heeft een woordvoerder van de Commissie dinsdag meegedeeld. In een brief aan EG-commissaris Van Miert van verkeer heeft de Oostenrijk se minister Rudolf Streicher bevestigd dat de bondsregering bereid is de ko- STEENWIJK (ANP) - Een 24-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Arn- iiem hebben in de periode van januari tot november van dit jaar in Steen- wijk, Meppel en Harderwijk ongeveer 700 winkeldiefstallen gepleegd. Ze hebben voor circa 350.000 gulden buit emaakt, aldus de politie van Steen rijk dinsdag. jHet tweetal had het vooral gemunt op leding, schoeisel en speelgoed. Van e gestolen goederen is nog niets te ruggevonden. De man en vrouw wer- len in Steenwijk op heterdaad betrapt ijdens diefstal in een speelgoedzaak. )EN HAAG (GPD) - De politie van tijswijk heeft gisteren bij invallen op les adressen in Rijswijk en omgeving k oor een miljoen gulden aan sieraden gevonden. Daarbij zijn zes verdach ten gearresteerd. De groep, vijf man ken en een vrouw, werd al enige tijd In de gaten gehouden. Zij worden ver dacht van een overval op een trans portbedrijf in Rijswijk eind septem ber. Iet transportbedrijf is gespecialiseerd waardetransport. Bij de overval zat Ir voor ruim een miljoen gulden aan Jieraden, vooral exclusieve horloges, de kluis. Die werden bij een van de Jerdachten teruggevonden. J)EN HAAG (ANP) - Het door brand lerwoeste station Den Haag Hollands ►poor wordt zo snel mogelijk her bouwd. Dat heeft NS dinsdag meege- leeld. J)e brand verwoestte een kwart van de Itationskap en een gebouw op het iiiddenperron waar onder meer de res- auratie in was gevestigd. Dit gebouw k'ordt in zijn geheel herbouwd. De kap lomt terug in zijn oorspronkelijke itaat, net als de buitenzijde van het Itation. Je kosten van de herbouw zijn nog liet bekend. Ook de datum waarop de ■ouwactiviteiten beginnen is nog niet |uidelijk. 1EXICO-STAD (IPS) - Het stadsbe- ,uur van Mexico-Stad neemt haar 'evlucht tot autoloze dagen in een oging de schrikbarende luchtver- uiling te beteulen. De goeverneur an de Mexicaanse hoofdstad, Ma pei Camacho Solis, heeft dit maan- jas aangekondigd. Alleen het open aar vervoer, de politie, de brand- Veer en de ambulancediensten vallen iet onder de maatregel. UTRECHT (ANP) - Een treinpassagier, een 21-jarige vrouw uit het Friese plaatsje Mildam, is dinsdagmorgen om het leven gekomen door een botsing in Staphorst van een Intercity-trein met een veewagen. Twee passa giers zijn zwaar gewond geraakt door rondvliegende delen van de veewagen en drie mensen werden licht ge wond. De chauffeur van de veewagen bleef ongedeerd. Door nog onbekende oorzaak kwam de Intercity Leeu warden-Hoofddorp dinsdagmorgen omstreeks half ne gen op een met knipperlichten beveiligde overweg in Staphorst in botsing met een met varkens geladen vee wagen. Bij de botsing versplinterde de laadbak. Foto: een van de gewonde passagiers wordt per brand- card naar een gereedstaande ambulance gebracht. mende zes maanden een uitzondering te maken voor bederfelijke waren, melk, levende dieren en kranten. Na 1 juni volgend jaar zal Oostenrijk opnieuw voor een periode van zes ROTTERDAM (ANP) - Benzine wordt donderdag een cent per liter goedko per. De dieselprijs daarentegen gaat met twee cent per liter omhoog. De advies-literprijzen (zelftank) komen daarmee op 160 cent voor super plus (loodvrij), 156 cent voor Euro loodvrij en 163 cent voor superbenzine (lood houdend). Een liter diesel gaat 94,8 cent kosten. Dat is dinsdag in Rotter dam bekendgemaakt. Plaatselijk kunnen overigens andere prijzen voorkomen. Zo rekenen de vrije pompen twee cent minder voor een liter Euro loodvrij. De prijsveran- deringen zijn het gevolg van ontwikke lingen op de internationale produk- tenmarkt, aldus de oliehandel. NIJMEGEN (ANP)-Een automobilist die zijn radio te hard had aanstaan, veroorzaakte maandagmiddag in Nij megen een botsing met een ambulan ce. Na het ongeluk overleed een vrouw van 40 jaar uit Ede. Zij werd in de ambulance vervoerd naar het Rad- boudziekenhuis in Nijmegen. Na het ongeluk werd zij door een andere zie kenauto naar het ziekenhuis gebracht maar overleed voordat zij daar aan kwam. Bij het ongeluk raakten nog vier mensen gewond. De vrouw kreeg tijdens de rit van Ede naar Nijmegen een hart- en ademstil stand, waarop de ambulancebroeder ging reanimeren. Op een kruising in Nijmegen werd de ambulance aange reden door een auto, bestuurd door een 22-jarige Nijmegenaar, die bij groen licht de kruising opreed. Hij had het alarm niet gehoord, omdat hij de autoradio aanhad. De ambulance schepte door de bot sing een 59-jarige Nijmeegse, die net de zebra overstak. Een vrouw van 64 jaar, die alles zag gebeuren, schrok zo dat zij op de stoep flauwviel. maanden per vrachtwagen bekijken of en welke uitzonderingen nog kunnen worden gemaakt. Voorwaarden zijn dan dat het vervoer niet overdag en niet met de trein kan plaatsvinden. Het nachtelijke rijverbod geldt tussen tien uur in de avond en vijf uur in de ochtend voor vrachtwagens die meer dan tachtig decibel aan geluid produ ceren. Oostenrijk is zeer bezorgd over de milieuhinder die het steeds groeien de vrachtverkeer veroorzaakt. Een woordvoerder van de Commissie zei dinsdag dat vergeldingsmaatrege len tegen het rijverbod niet aan de or de zijn. Vooral vanuit de Westduitse deelstaat Beieren was daarop aange drongen. Een pleidooi van de West duitse minister Friedrich Zimmer- mann voor tegenmaatregelen vond en kele weken geleden in Luxemburg geen enkel gehoor bij de andere EG- ministers van verkeer. Een woordvoerder van de Nederlandse vervoersorganisatie NOB-Wegtrans- port zei in een reactie dat de organisa tie verheugd is over de uitzonderingen die Oostenrijk wil maken, maar dat zij tegen het geheel van de door Oosten rijk voorgenomen beperkingen blijft. WASHINGTON (AFP) - De Ameri kaanse regering heeft besloten 567 miljoen dollar (bijna 1,2 miljard gul den) aan Iran terug te geven. Het be sluit vloeit voort uit gesprekken in Den Haag tussen Abraham Sofaer, ju ridisch adviseur van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse zaken, en Iraanse afgevaardigden. Een woordvoerder van het Witte Huis be vestigde dinsdag dat de VS een deel van de bevroren Iraanse tegoeden zal vrijgeven. Er bestaat geen verband tussen de be slissing het geld terug te betalen en het lot van de Amerikaanse gijzelaars die door pro-Iraanse organisaties in Liba non worden vastgehouden. De ge sprekken tussen Sofaer en Iraanse functionarissen werden alleen gevoerd in het kader van de gerechtelijke pro cedures die tussen Iran en de VS spe len, aldus een woordvoerster van het State Department. Het geld zal in de loop van deze maand worden overge maakt. DEN HAAG (ANP) - De hoofdverdach te in de Toetanchamon-affaire, de 43- jarige E. H. uit Den Haag, zal aan het eind van dit jaar worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Daar zal worden uitgezocht of zijn medicijngebruik er de oorzaak van is dat hij niets meer weet van de hem toegedichte misdaden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag, na het horen van prof. M. Zee- gers, op H.'s verzoek besloten. De be handeling van de strafzaak is daarom voor onbepaalde tijd aangehouden en zal waarschijnlijk niet eerder dan vol gend voorjaar dienen. H. werd in het voorjaar door de recht bank in Den Haag tot 12 jaar cel ver oordeeld, omdat hij leiding zou heb ben gegeven aan een reeks van mis drijven: aanslagen op de Haagse uitge verij Sijthoff, brandstichting op een politiebureau en op een kantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst, en een bomexplosie in een auto bij het FC Den Haag-terrein. H. ontkent nog steeds: „Ik ben ervan overtuigd dat ik het niet gedaan heb, maar er zijn zo veel verklaringen dat ik ben gaan twij felen." UTRECHT (ANP) - De Dienstenbond CNV stelt in de komende cao-onder handelingen een looneis van min stens 3 procent. In het florerende bank- en verzekeringsbedrijf wil de bond 4 procent loonsverhoging clai men, zo is dinsdag meegedeeld. Evenals de Dienstenbond FNV wil de CNV-bond „waar mogelijk" afspraken maken over invoering van de 36-urige werkweek om meer mensen aan het werk te helpen. De grens ligt voorlopig bij 36 uur. De bestrijding van de werk loosheid is ook gediend met uitbrei ding van de vut en scholingsprojecten. Voor bijscholing in combinatie met werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen wil de bond een deel van de ruimte inzetten. Flexibele arbeidscon tracten zijn uit den boze. RIJSWIJK/DEN HAAG (GPD) - Er doet zich een forse stijging van het aantal gevallen van tbc voor die te maken kan hebben met de stijging van het aantal aids-gevallen van de laatste jaren. Deze ziekte ver mindert de weerstand waardoor de veroorzaker van tbc, de tuberkel bacil, de kans krijgt om toe te slaan. Met name bij aids-patiënten die een verminderd afweersysteem hebben, is een stijging van het aan tal tbc-gevallen geconstateerd. Dat de toename van aids de oor zaak zou zijn van het stijgend aan tal tbc-gevallen, vindt woordvoer der Dankmeyer van het ministerie van Volksgezondheid wat overdre ven. „Maar uit onderzoek is wel ge bleken dat opmerkelijk veel aids- patiënten ook aan tbc lijden. Een lo gisch gevolg omdat hun weerstand verminderd". In principe kan iedereen tbc krijgen die een verminderde weerstand heeft. De woordvoerder: „De ziekte is niet tegen te gaan, maar wel snel te onderdrukken door medische be handeling. Een goed afweersysteem is ook afhankelijk van een gezond leefpatroon". In de periode van 1 januari tot 7 ok tober dit jaar zijn er 1166 aanmel dingen van tbc geweest. Vooral in de grote steden in het westen van ons land. In dezelfde periode van het vorig jaar waren er 1039 geval len van tbc. De stijgende infectie graad wordt vooral in de leeftijds groep van 25 tot 45 jaar waargeno men. (Advertentie) AMSTERDAM (ANP) - Gemeenten springen lang niet altijd even zorg vuldig om met de grondrechten van hun burgers. Vaak geven lokalë over heden zonder enige noodzaak voor rang aan gemeenschapsbelangen, zo als het handhaven van de rust op straat of het stads- of dorpsschoon, en treden daarbij grondrechten van de individuele burgers met voeten. Die conclusie trekt mr. F. Kistenkas in zijn proefschrift „Vrije straatcommu nicatie" waarop hij morgen, donder dag, aan de Universiteit van Amster dam promoveert. Een fraai voorbeeld vindt Kistenkas de gemeentelijke schotelantennever boden. Waar die zijn ingevoerd uit lou ter esthetische belangen zijn ze in strijd met het Europees Verdrag van de rechten van de mens, vindt Kisten kas. Al vanaf 1983 neemt de promovendus de rol van de gemeenten bij de vrijheid van meningsuiting onder de loep. Kis tenkas vindt dat sommige lokale over heden de beslissingsvrijheid die ze hebben, doorgaans verkeerd invullen. „Uitsluitend welstandsbezwaren we gen niet op tegen de belangen van de vrijheid van meningsuiting. Volgens mij kun je schotelantennes om slechts twee redenen verbieden: omdat ze zo krakkemikkig zijn dat ze een gevaar voor de veiligheid opleveren, of omdat ze de eigendomsrechten van een ander aantasten." Verbieden „omdat het niet netjes staat" is onvoldoende rechtvaardiging om burgers in hun grondrechten te beknotten, meent Kistenkas. ,Wat is niet netjes? Auto's staan even min netjes in een beschermd stadsge zicht. Als je die zou verbieden is er geen enkel grondwettelijk recht in het geding. Dat argument getuigt dus van hypocrisie. Als je auto's toestaat, moetje ook schotelantennes toestaan. Consequent zijn." Volgens Kistenkas beseffen veel amb tenaren simpelweg niet dat een aan vraag voor het plaatsen van een anten ne niet over een kam kan worden ge schoren met de vergunningaanvraag voor een dakkapel. „Het betekent voor een ambtenaar dat hij plotseling an ders moet gaan redeneren; „Dit is geen kippenhok: hier is een grondrecht in het geding." Zijn persoonlijke ervaring strekt niet verder dan zijn woonplaats Zeist, waar hij geruime tijd voor de gemeente heeft gewerkt. Kistenkas cynisch: „Daar constateerde ik dat het grond rechtelijk besef niet ver boven Nor maal Amsterdams Peil uitsteekt. „De gemeente moet per geval bekij ken hoe hij de actievoerder tegemoet kan komen, op een zodanige manier dat andermans belangen niet oneven redig worden geschaad. In Oegstgeest wilde het Komitee Kruisraketten Nee onlangs met een geluidswagen door het dorp rijden. Verdomd lastig voor veel bewoners, maar het verbieden betekent een beperking van de vrij heid van meningsuiting. Oegstgeest heeft toestemming gege ven op voorwaarde dat de wagen slechts één keer door elke straat zou rijden en het geluid binnen een be paald aantal decibels bleef. Dat is een schitterende belangenafweging en een prachtig voorbeeld van wat ik bedoel. Gemeenten moeten niet meteen ver bieden. Ze moeten grondrechten res pecteren en daarom op zoek gaan naar een redelijk alternatief." oerderij Vloek en zegen van 50 jaar DDT Gatenkaas vult gat in de markt Olijvenoogst is begonnen/ Reportage van Griekse boeren We testten de derde generatie Ford trekker Mestwet jaagt boeren op kostenNiet altijd en overal! Brabants 'net' strikt slachterij Lood in voer slipt door controle

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 5