PZC Snelheidsovertreding bij herhaling zwaarder beboet Hulster raadslid Neefs mogelijk op andere lijst Gs weigeren vervoer puin richting België te laten stilleggen Lichte daling wachtlijsten bejaardenoorden Terneuzen Veel aandacht voor milieu in CDA-verkiezingsprogram Bezoekers van Axel willen koffie en thee op terras Expo visuele poëzie bibliotheek Terneuzen streek 16 KANTONGERECHT TERNEUZEN NV OB-afdeling heeft nieuwe voorzitter Rijbewijs GEEN CONFLICT AFVAL VAN VOORMALIG ZIEKENHUIS PLANNEN VOOR 'WOONTUSSENVOORZIENINGEN' P. C. HAMELINCK LIJSTTREKKER Sluiskil ENQUÊTE IN WINKELCENTRUM KUNST PER POST Nagalm WOENSDAG 8 NOVEMBER 1989 Actie van Stichting Hulst helpt Polen Politie bekeurt 63 hardrijders Prins Edwindo I prins-carnaval in Westdorpe Culturele stichtinge overwegen fusie Snelheidscontrole: 92 bekeuringen Hengelkampioen Gokautomaten opengebroken CLINGE STOPPELDIJK TERNEUZEN - De snelheidsovertre ding van A. E. uit Terneuzen op 1 maart van dit jaar werd hem dinsdag tijdens de zitting van het kantonge recht in Terneuzen zwaar aangere kend. Officier van Justitie mr R. Beaumont eiste dan ook een geldboe te van 430 gulden voor het overschrij den van de toegestane snelheid (80 ki lometer per uur) met 39 kilometer. E. was voor de tweede keer binnen een jaar gepakt voor te hard rijden. De eer ste keer werd de overtreding beboet met het standaardtarief, maar dit keer leverde de aanhouding op de Lange- weg bij Axel een veel zwaardere boete op. ,,We moeten ons aan de voorschrif ten houden, dus dat betekent een ver hoging van vijftig procent", aldus de officier. Kantonrechter mr E. N. J. de Rechter vonniste conform en voegde eraan toe: „Je mag toch verwachten datje bij de eerste overtreding hiervan geleerd zou hebben. Bovendien moet IJZENDIJKE - De leden van de afde ling Zeeuwsch-Vlaanderen van het Ne derlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) hebben afscheid genomen van hun afdelings voorzitter, de heer L. Krieckaert. Tij dens de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 november kreeg hij lof toe gezwaaid voor de wijze waarop hij ge durende negen jaar leiding had gege ven aan het georganiseerde bouwbe drijfsleven in de regio. Met name werd hij bedankt voor het feit dat hij erin was geslaagd om - begin jaren tachtig - de zelfstandigheid van de afdeling te behouden. De heer J. van Kerckhoven werd met algemene stemmen als op volger gekozen. De nieuwe voorzitter is directeur van Van Kerckhoven's Bouwbedrijf in Kloosterzande. Hij was voorheen penningmeester. Deze func tie werd overgenomen door de heer J. de Bruijne uit Terneuzen. je oppassen datje rijbewijs niet gevaar loopt". Met de aanhouding van A. de V. uit Zuiddorpe op 28 oktober van het vorig jaar aan de Alvarezlaan in Terneuzen kwamen er een aantal technische ge breken aan zijn auto aan het licht. De uitlaat lekte, het rechterbinnen- scherm roestte en de spoorverbreding van de achterwielen was te breed. Ook werd er door de politie beslag gelegd op de velgen en banden, die volgens De V. afkomstig van zijn broer zouden zijn. De eis van drie keer 75 gulden boe te werd overgenomen door de kanton rechter. De velgen en banden werden verbeurd verklaard. Mevrouw E. W. uit Heikant had 8 fe bruari van dit jaar haar dochter zonder HULST - De Stichting Hulst helpt Po len doet mee aan de actie 'Help Polen de winter door'. Met vijf andere Help- Polen organisaties in Nederland wor den kerstpakketten gemaakt en onder de armen in Polen uitgedeeld, in sa menwerking met Poolse comité's en de protestante kerken in Polen. Met name wordt aandacht geschonken aan bejaarden- en kindertehuizen. Particulieren worden gevraagd om vijftig gulden te storten op giroreke ning 105717. Van dat geld worden de kerstpakketten samengesteld, die uit sluitend uit levensmiddelen bestaan die in Polen schaars en onbetaalbaar zijn. CLINGE - Bij een snelheidscontrole in de Gravenstraat in Clinge werden dinsdagmorgen 63 overtreders be keurd. Tussen 8.00 en 9.45 uur passeer den 328 voertuigen de controlewagen. Ter plaatse geldt een maximum snel heid van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 94 kilometer per uur. geldig keuringsbewijs in haar auto la ten rijden. Dit bleek tijdens een con trole in Hulst. Vier dagen later stond de auto van W. zonder keuringsbewijs geparkeerd op de openbare weg nabij haar woonhuis. Een tweede proces verbaal werd toen opgemaakt. W. ver dedigde zich door te zeggen dat zij in de onwetenheid verkeerde dat een au to die stilstaat zonder geldig keurings bewijs ook strafbaar is. Wel had ze de auto dezelfde week nog ter keuring aangeboden. Mr Beaumont hield daar mee rekening in de eis: een schuld verklaring zonder boete. Voor het eerste geval werd een boete van 180 gulden of vier dagen hechtenis bij nietbetaling geëist. De kantonrech ter vonniste conform. HULST Het Hulster raadslid H. J. F. Neefs stapt op het eind van de zit tingsperiode van deze raad over naar de Lijst Gemeenschappelijke Belan gen. Fractievoorzitter J. J. van Dors- selaer van de Lijst Clinge voor Alge meen Belang liet dit gisteren weten. Volgens Van Dorsselaer is de breuk van Neefs met de Clingse Lijst niet te wijten aan persoonlijke conflicten. „We gaan als goede partners uiteen. Als mijn fractiegenoot ervan uit gaat dat hij bij de lijst van De Brouwer be ter uit de verf kan komen, dan is dat zijn keuze. Daar heb ik begrip voor", zei Van Dorsselaer. Het raadslid Neefs liet gisteren desge vraagd weten dat zijn fractiegenoot wel een beetje hard van stapel loopt. „Er zijn besprekingen gaande, dat is geen geheim, maar er is nog niets defi nitief', aldus Neefs. Of het Hulster raadslid zelf de komen de verkiezingen ingaat met de lijst Clinge voor Algemeen Belang is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat Van Dorsselaer in maart 1990 opnieuw een gooi naar het pluche doet. „Mogelijk gewoon op persoonlijke titel. Kandi daten voor de lijst heb ik inmiddels ge vonden". Zo prijken op Van Dorsse- laers lijst de namen van J. Willaert uit Clinge en A. Vercauteren. Ook de Hulster WD-afdeling heeft haar kandidatenlijst voor de komende verkiezingen gereed. Op de lijst prij ken naast de namen van de zittende raadsleden W. D. M. Kayser, A. P. T. N. Houben en A. de Booy de naam van het oud-PvdA-bestuurslid L. Kolijn. Deze zei vorig jaar na de slag om het voorzitterschap van de PvdA-afdeling Hulst verloren te hebben de sociaal democraten vaarwel en vond onder dak bij de liberalen. Voorts staan op de lijst nog R. Bogaert, R. van Haperen, J. Bosch, M. Velgersdijk-van der Ven, A. Koen en F. de Vos. De volgorde op de uiteindelijke verkiezingslijst zullen de WD-leden binnenkort bepalen. Op 5 november van het vorig jaar reed M. van de K. uit Hoek met een snel heid van 120 kilometer per uur over de rijksweg buiten de bebouwde kom van Sas van Gent. Met veertig kilome ter werd de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur overschreden. Bo vendien bleek dat Van de K. geen rij bewijs in het bezit had, evenals geen kentekenbewijs. Voor de snelheids overtreding werd door de officier een geldboete van 290 gulden of zes dagen hechtenis geëist, terwijl voor het rij den zonder kentekenbewijs een eis van 130 gulden gold. Voor het ontbre kende rijbewijs voerde Van de K. ver zachtende omstandigheden aan. „Ik was met de vrachtauto nog maar net terug van een reisje Engeland. Het rij bewijs lag nog bij de andere spullen in de cabine", verdedigde zich de vrachtwagenchauffeur. Mr Beau mont toonde begrip en zag geen enke le aanleiding om daarvoor nog eens een geldstraf te eisen. Mr De Rechter vonniste conform. Een voorrangsfout kostte A. D. uit Sint Jansteen uiteindelijk een geld boete van 150 gulden of drie dagen hechtenis. De officier had 225 gulden geëist, maar de kantonrechter deed er 75 gulden vanaf. D. wilde 5 september van het vorig jaar met zijn landbouw- tractor en aanhangwagen de kruising van de Absdaalseweg oprijden, toen er een personenauto uit de richting Hulst kwam. Een botsing was niet meer te voorkomen, hoewel D. kans zag het voorste gedeelte van de tractor om te sturen. De inzittenden van de perso nenauto werden lichtgewond, terwijl D. zelf ook enkele dagen vanwege schaafwonden en schrammen moest thuisblijven. Ook de tractor liep een aanzienlijke schade op. Omdat D. zelf standige is, kwam de kantonrechter tot een milde uitspraak: 150 gulden boete of drie dagen hechtenis. Vele twijfels beheersten de zaak rond om mevrouw M. van G. uit Terneuzen. Zij zou 29 oktober van het vorig jaar met haar personenauto op de rijksweg van Terneuzen naar Sas van Gent met een snelheid van 128 kilometer per uur hebben gereden. Voor dit strafbare feit stond Van G. gisteren terecht op het kantongerecht. Daar verklaarde ze dat een ander zou hebben gereden die haar naam misbruikt had en ook zou deze persoon niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Omdat de verbalisant de gegevens van Van G. had opgetekend, besloot men de zaak aan te houden. TERNEUZEN - Gedeputeerde staten zijn niet van plan het vervoer van puin - afkomstig van het voormalige Julianaziekenhuis in Terneuzen - naar België te laten stilleggen. Gede puteerde G. de Vries-Hommes van on der meer milieu bevestigde dinsdag middag de ontvangst van een fax van directeur W. Tollenaar van de Centra le Vuilverwerkende Industrie (CVI) in Sas van Gent. Tollenaar eist van het dagelijks bestuur van de provincie dat het Belgische bagger- en sloopbe drijf F. de Paepe PVBA onmiddellijk het transport van de restanten van het ziekenhuis stopzet. Het zieken huis werd op 20 september met be hulp van explosieven met de grond gelijk gemaakt. De groep midden-Zeeuwsch-Vlaande ren van de Rijkspolitie heeft ook ge constateerd dat de vrachtwagens over de Tractaatweg richting België rijden. „Wij hebben proces verbaal opge maakt. In overleg met de officier van justitie zullen wij De Paepe manen om het transport stil te leggen", aldus een politiewoordvoerder. En daar zal het wat de politie betreft voorlopig bij blij ven. Het gaat in deze kwestie om de status van het puin. Volgens Tollenaar zou het namelijk gaan om afval. Na tal van juridische stappen van zowel het sloopbedrijf als de CVI, heeft de Raad van State bepaald dat milieuveront reinigend afval de grenzen niet mag passeren, tenzij het bouw- en sloopaf val dusdanig bewerkt is, dat het ge schikt is voor aanleg van wegen. De directeur van de CVI wilde overi gens gisteren nauwelijks commentaar geven. „Ik heb begrepen dat de zaak in handen is van de politie. Ik wacht dus verder maar rustig af'. Het dagelijks bestuur van de provincie voerde onmiddellijk overleg over de brief. „Het gaat ons inziens niet meer om afval. Het puin valt nu in juridische termen onder de noemer grondstof. En dat mag wél de grens over", aldus mi lieugedeputeerde G. de Vries-Hom mes. Dat standpunt hebben gs volgens haar ingenomen, nadat de milieu-afde ling van de provincie 'de zaak heeft be keken'. Directeur I. de Paepe van het Belgi sche sloopbedrijf reageert verbolgen als hij over de nieuwe aanklacht aan zijn adres hoort. In de zomer moest hij, na klachten, de sloop van het oude zie kenhuis in Terneuzen stilleggen, om dat het puin asbest zou bevatten. De? werkzaamheden konden hervat wor den nadat vast was komen te staan dat de stof geen gevaar opleverde. De Pae- pe's reactie op deze nieuwe kwestie: „Het is toch ongelofelijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het gaat alle maal veel te ver. Als ik dat alles aan een normaal mens vertel, dan ver klaart die mij voor zot." De Paepe ver telt dat het bouw- en sloopafval ter plekke, nog op het terrein van het zie kenhuis, door enkele machines wordt vermalen, zodat het verandert in 'ge broken materiaal' dat geschikt is voor wegenbouw. Voordat hij aan het ver voer begon vorige week, had hij naar zijn zeggen toestemming gevraagd aan provinciale waterstaat. „Die men sen hebben het materiaal gezien en ge zegd dat alles goed was." Daarom is de directeur niet van plan gehoor te ge ven aan de aanmaning van de politie om het transport stil te leggen. „Mijn bedrijf vervoert hetzelfde soort puin naar Nederland. En dat wordt toch ook toegestaan. Als ik de boel zou moeten stopzetten, dan zou toch de wereld op z'n kop staan." WESTDORPE - In een bomvolle zaal van café 't Oude Raedthuys in Westdorpe werd zaterdag de prins van de Westdorpse Koe- ters bekend gemaakt. In aanwe zigheid van de Raden van Elf van Sas van Gent, Philippine, Sluiskil, Terneuzen en het Bel gische Assenede werd voorge steld prins Edwindo I op het ko mende carnaval de scepter te la ten zwaaien over het Koeter dorp. De prins, Edwin de Bock, in het dagelijks leven islolatieplaatma- ker, mocht op dit 'prinsenbal' ge lijk enkele onderscheidingen uit delen. Zo werd de nieuwe wagen bouwersvereniging geïnstal leerd, genaamd De Druppels. De ze vereniging bestaat voor een groot deel uit jonge leden. Verder wordt ieder jaar een onderschei ding uitgereikt aan een Westdor- penaar die voor iedere vereni ging klaarstaat. Dit jaar gaat de ze huldeblijk naar Denise van der Goes-Pluym, de voormalige uitbaatster van café 't Oude Raedthuys. De Westdorpse Raad van Elf kreeg er twee nieu we leden bijde heren Peter Boe ter en Danny Neukermans. Prins Edwindo I krijgt in de drukste carnavalstijd assistentie van zijn adjudant Luc van Hurck. Naast bejaardenoord Backten Dieke bouwt de Woningbouwvereniging Terneuzen een 'aanleuntoren'een zogenaamde woontussenvoorziening. TERNEUZEN - Meer dan honderd bejaarden in de gemeente Terneuzen wachten op een plaatsje in een van de bejaardenoorden. Vergeleken met vo rig jaar is het aantal ouderen, dat ge registreerd staat op een van de wacht lijsten, iets gedaald. In '88 ging het om 142 mensen, terwijl het er 1 oktober van dit jaar 'nog maar' 112 waren. De gemeente speurt, samen met een aan tal instellingen, naar een oplossing van het huisvestingsprobleem. Daarbij richt de aandacht zich in de eerste plaats op zogenaamde 'woon- tussenvoorzieningen', die de druk op de bejaardenoorden moeten wegne men. De Woningbouwvereniging Ter neuzen bouwt op dit moment een 'aan leuntoren' bij bejaardenhuis Bachten Dieke. Die toren telt 40 appartemen ten en kan volgend jaar ingebruik wor den genomen. Bij bejaardenhuis De Blide wordt in de loop van 1990 begon nen met de verwezenlijking van een zelfde aanleunproject. In dat geval gaat het om 36 eenheden. Daarnaast zijn er plannen voor oude renhuisvesting in de Terneuzense bin nenstad (Humanistische Stichting) en wacht ook een 'clusterproject' in Sluis kil op verwezenlijking. Een woord voerder van de afdeling Welzijn van de gemeente Terneuzen: „En samen met de woningbouwvereniging wordt ge poogd op creatieve wijze een aantal plannen te ontwikkelen. Maar dat wel binnen de smalle financiële marges. Zo wordt gedacht aan het ombouwen van een aantal flats in met name de Diepenbrockstraat, aan het Berliozhof en het Grieghof, er wordt gewerkt aan verbetering van de dienstverlening in het wooncomplex voor ouderen 'De Veste' en in een later stadium wordt ook gedacht aan aanpassing van de flats aan de Alvarezlaan". Een speciale werkgroep van de instel lingen, die bij de woon- en zorgvoorzie ning voor zelfstandig wonende oude ren betrokken zijn, begeleidt al die ontwikkelingen. In het begin van de jaren tachtig was het beeld, wat de wachtlijsten betreft, redelijk stabiel. Gemiddeld telden die lijsten jaarlijks iets meer dan 20 perso nen. In '85 trad plotseling een stijging op (48 personen) en die zette in de jaren daarna alleen maar verder door. Een van de oorzaken: de sluiting van het oude 'Scheldeoord'. In '86 .stonden er 65 personen op de lijst, in '87 waren het er al 96 en in '88 dus 142. De gemeente lijk woordvoerder: „En dit jaar is er dus weer sprake van een lichte daling. Wij denken dat dat niet zozeer een ge volg is van uitbreiding van de voorzie ningen dan wel van het feit dat er des tijds een beetje sprake is geweest van paniek. De mensen meldden zich voor alle zekerheid maar snel aan. Wat dat betreft lijkt de rust nu weergekeerd. En met de plannen die nu of op niet al te lange termijn worden gerealiseerd, gaan we de goeie kant op". TERNEUZEN - De afdeling Terneu zen van het CDA heeft maandagavond het verkiezingsprogramma vastge steld. Daarin wordt vooral veel aan dacht besteed aan zaken op het gebied van milieu, natuur en landschap. Het CDA vindt onder meer dat in de Alge mene Politie Verordening aandacht dient te worden besteed aan de aan pak van milieucriminaliteit en is ook voorstander van selectief autoge bruik. „Betere bereikbaarheid van voorzie ningen en woonwijken met het open baar vervoer moet een selectief auto gebruik stimuleren", staat in het proogramma. In dat verband moet ex tra aandacht worden besteed aan par keergelegenheid en stallingsmogelijk heden bij bushaltes. Daarnaast, vindt het CDA, moet samen met de grotere werkgevers worden bekeken welke al ternatieve 'verplaatsingsmogelijkhe den' voorhanden zijn. De geluidhinder, veroorzaakt tijdens sportmanifestaties, kermissen en der gelijke moet sterk worden terugge drongen. De luidsprekers moeten zachter en 'het gebruik van lawaaiige apparatuur' moet worden beperkt. „Om de hinder van geluid en luchtver ontreiniging, afkomstig van gemotori seerd verkeer, in de woonomgeving te beperken maakt de gemeente woon wijken verkeersschuw en beperkt ze de snelheid. Ter vermindering van de hinder van doorgaand verkeer worden geluidswallen aangebracht en wordt de akoustische kwaliteit van de be strating verbeterd". Als het aan het CDA ligt, wordt het ge deelte van het Zuidersportpark dat aan de sportbestemming wordt ont trokken, ingericht als stiltegebied. En vrijwilligersorganisaties die zich willen inzetten voor verbetering van de ecologische infrastructuur of daar bij aansluitende educatieve projecten verdienen steun van de gemeente. Op het gebied van economische zaken en werkgelegenheid vindt het CDA on der meer extra aandacht voor de de tailhandel in de kleine kernen op z'n plaats 'in verband met het teruglopen de draagvlak voor deze ondernemin gen'. Bestemmingsplannen moeten worden afgestemd op de behoeften van detailhandel en ambachtelijke be drijven en de horeca moet worden be schermd tegen concurrentieverval sing door sportkantines, sociaal-cultu rele instellingen en dergelijke. Stapt het Rijk uit de havenschappen dan moet, meent het CDA, worden ge streefd naar een doelmatige samen werking met andere overheden en or ganisaties teneinde een voldoende economisch draagvlak in stand te hou den. In het verkiezingsprogram wordt nog maar eens benadrukt dat de leefbaar heid van de kern Sluiskil moet wor den bevorderd; een adequate verbin ding tussen Sluiskil-West en -Oost is onmisbaar. Op onderwijsgebied pleit het CDA on der meer voor het instellen van een overlegorgaan, waarin openbaar en bijzonder onderwijs met elkaar van gedachten wisselen over algemene onderwijsaangelegenheden. In dat or gaan kunnen ook zaken als scholen bouw, het multifunctioneel gebruik van gebouwen, vervoer en verkeers- veiligheidsmaatregelen aan de orde komen. En tenslotte moet worden getracht de overeenkomst met kabelexploitant CAI Terneuzen bv open te breken om kabelabonnees de mogelijkheid te bie den te kiezen voor een basispakket dan wel een uitgebreider zenderpak ket. „Het basispakket wordt tegen zo laag mogelijke kosten aangeboden". De afdeling heeft de huidige fractie voorzitter P. C. Hamelinck gekozen tot lijsttrekker. De overige plaatsen op de lijst worden half december ingevuld. Hamelinck is 14 jaar raadslid, waarvan 7 jaar fractievoorzitter. Ook bij de vori ge verkiezingen was hij lijsttrekker. In het dagelijks leven is hij directeur van een basisschool in Biervliet. OOSTBURG - Het ziet ernaar uit dal de Stichting Ledeltheater, de Stich ting Uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen en de Stichting Jongeren Organiseren Evenementen (JOE) in West binnen kort in één organisatie opgaan. Die in tentie werd gisteravond uitgesprn ken tijdens overleg tussen de drii stichtingen. Het is de bedoeling dat er twee stiet tingen komen; één die het beheer vat het Ledeltheater op zich neemt en eet andere die de organisatie van de eve nementen regelt. Het gaat dan om cul turele evenementen in Aardenburg Oostburg, Sluis, in het Ledeltheatei in Den Hoekzak en de busreizen. Er; gekozen voor twee stichtingen vanwe ge de financiën. Men wil daarmee vooi komen dat een deel van het budget da is bestemd voor de evenementen ever, tueel gebruikt wordt voor het beheet Binnenkort spreken vertegenwoordi gers van de drie stichtingen over di plannen met wethouder J. de Vries Als alles naar wens verloopt zullen di twee nieuwe stichtingen per 1 augus tus van het volgend jaar gaan functio neren. Het college van b en w van Oostburj liet in de inmiddels teruggenomei cutltuurnota begin dit jaar ai wetei voorstander te zijn van het samengaai van de drie stichtingen. Naast het sa menvoegen van de drie budgetten vai de stichtingen zou een gecentraliseer de organisatie beter oog kunnen hoi den op de spreiding van het aanba van podiumkunst in de regio. KUITAART/TERHOLE - Bij een sne; heidscontrole in de bebouwde kot van Kuitaart en Terhole werden dim dag 92 bekeuringen uitgeschrevet Tussen 10.30 en 14.00 uur passeerde: 750 voertuigen de controlepost. 0; beide controleplaatsen geldt een ma ximum snelheid van 50 kilometer pe uur. De hoogst gemeten snelheid b( droeg 94 kilometer per uur. BRESKENS - C. Dijl is de nieuu clubkampioen van de hengelsportvei eniging De Zeekrab in Breskens. H behaalde het afgelopen seizoen 620 punten en dat was voldoende voor he kampioenschap. Sjaak Verhage we» tweede en J. van de Broeke legde be slag op de derde plaats. Bij de juniore was het kampioenschap voor C. c Nooyer, met E. Robijn op een tweec plaats. De prijzen werden uitgereik tijdens een kampioensavond in he clublokaal 't Zonneke in Breskens. D laatste wedstrijd van dit jaar vine plaats op 25 november. Er wordt da gevist van 10.45 tot 13.45 uur. SAS VAN GENT - Onbekenden he: ben zich in de nacht van zondag e maandag door twee ruiten te brefe toegang verschaft tot de Vlaandere: hal in Sas van Gent. Vervolgens we den drie gokautomaten, die bij deboi ling stonden, geforceerd. De inhoi van de kasten werd meegenomen. 0: hoeveel geld het precies gaat, is ui bekend. Bingo De ANBO afdeling Grol Hulst houdt vrijdagmiddag een bini in het gemeenschapscentrum Malpl tuus in Clinge. De middag begint of half twee. Voorlichting - De katholle* bond van ouderen afdeling Stopp(| dijk houdt vandaag, woensdag voorlichtingsbijeenkomst over vel keer. De afdeling Kloosterzande Veilig Verkeer Nederland verzorgt ze informatiemiddag. De bijeenkoml begint om 13.30 uur in 't Gelaag. Do derdag wordt in diezelfde gelegenhe| een kaarting gehouden in de spelso: ten bieden en jokeren. Aanvang 14 uur. AXEL Bezoekers van Axel willen na het boodschappen doen graag een kopje koffie of thee drinken en ergens een pizza eten. Bij mooi weer drinken de meesten hun drankje het liefst op een terras. De huidige terrassen zijn weliswaar makkelijk te vinden, maar er is te weinig plaats om voldoende tafels en stoelen buiten te zetten. De klederdrachtgroep van de Axelse Boerenkamer hield zaterdag 2 septem ber in opdracht van de plaatselijke WV-afdeling een enquête onder zes tig bezoekers, onder wie dertig Belgen, van het stadje. De mensen kenden Axel via mond-tot-mond-reclame (48 procent), omdat ze er vroeger woonden of werkten (38 procent) of via de krant (14 procent). De zaterdagmarkt van Axel blijkt nog steeds een trekker van de eerste orde. Bijna driekwart van de geënqueteerden komt speciaal voor de markt. De helft van de marktgan- gers, vooral de Belgen, komt om verse vis te halen. Driekwart van de ondervraagden vindt dat Axel genoeg restaurants heeft. Velen komen speciaal om vis of mosselen te eten; een aantal mensen gaat graag naar de Chinees. Mensen zouden nog wel graag een koffieshop, een tearoom en een pizzeria in het TERNEUZEN - In de bibliotheek aan de Oostkant in Terneuzen wordt vrij dag een tentoonstelling Visuele Poë zie geopend. De werken, die als geza menlijk thema 'Code' hebben, zijn reeds vanaf donderdag te bezichtigen. De expositie duurt drie weken. De openingshandeling wordt vrijdag avond om 20.00 uur verricht door een vertegenwoordiger van de Terneu zense PTT, die met een officiële PTT- stempel enkele mail-artstukken van de Middelburgse beeldend kunste naar Ko de Jonge zal af stempelen. De ze speciale poststukken worden ver volgens overhandigd aan een biblio theekmedewerker. Het was ook De Jonge, die vooral be kendheid geniet om zijn grote mail- artprojecten (er loopt er momenteel één in een slooppand in Axel), die de belangrijkste initiatiefnemer tot dit project is. De expositie loopt parallel met het themanummer over visuele poëzie van het Zeeuws-Vlaamse tijdschrift Ballu- strada. Het literaire blad, dat inmid dels drie jaar bestaat, besteedt naar verhouding veel aandacht aan grafiek. Het verband tussen visuele kunstvor men en het poëtische wordt in dit the manummer gelegd. Het resultaat is niet tot de pagina's van Ballustrada beperkt gebleven, maar zijn door de betrokken kunstenaars ook aan de bi bliotheek uitgeleend. Er zijn werken te zien van 31 kunste naars uit alle delen van Europa en zelfs uit Zuid-Amerika, Australië en Oost- Azië. Het zijn correspondentie-colle ga's van De Jonge die gevraagd zijn hun bijdrage in de vorm van visuele poëzie op de post te doen, richting Zee land. Dit project van De Jonge werd door Balusstrada zo belangrijk gevon den dat de redactie, zoals ze het zelf zegt, graag het laatste Ballustrada- nummer van de jaren tachtig ervoor vrijmaakt. Visuele poëzie is volgens de organisa toren van dit project 'tekst in beel dende vorm', met andere woorden: de vorm is de boodschap en de poëzie wordt het beeld. En visuele poëzie be gint volgens hen al zeventig jaar gele den, met de dadaïsten. De werken in Ballustrada en in de bi bliotheek zijn volgens de bedenkers de nagalm van de jaren zestig en zeven tig, „een zoektocht naar een nieuwe eeuw, het nieuwe idee, de nieuwe co de". In 1962 werd in New York een nieuwe kunstrichting gegrondvest, namelijk die van de kunst per post, of tewel de mail-art. Brieven werden kunstwerken en de PTT mocht ze gaan verspreiden. Nog altijd doet de PTT dat, hoewel de briefvorm niet meer per se nodig is. Computercom municatie doet er aan mee en sinds kort is ook de fax een kunstenaarsge reedschap. Axelse centrum begroeten. Meer ol de helft van de bezoekers is tevrecj over de speciaalzaken, met name rl de- en schoenenwinkels, en de Bell hebben geen klachten over de mof lijkheden om hun aankopen in frai| te betalen. Opvallend was dat tachtig procel van de bezoekers geen enkele moe| had om parkeerruimte te vinden. tien procent had geen parkeerru nodig, was niet per auto naar Axel j komen, en zeven procent had i naar een plaatsje in de buurt vanil centrum, maar was daar niet ini slaagd. Het museum trok de twefl september bijna een derde van del dervraagden. Het feit dat het stiff museum open dag hield en de enqj teurs lid van de Axelse Boerenkar zal daar niet vreemd aan zijn, verkil de WV-voorzitter mevrouw L. Lj den Doelder-van de Voorde dit mo| cijfer. De resultaten van de enquête wori door de VVV naar de Stichtng Stref centrum, de Centrale Vereniging™ Ambulante Handel en de comniil Midden- en Klein Bedrijf en Marti ken gestuurd. Voorzitter Den Doelj hoopt dat er iets met de enquêteciw wordt gedaan. Ze zou zich kufli voorstellen dat ondernemers, bijvoj beeld in het 'Potpand' aan de Oral straat, inspelen op de behoefte aanff koffie- en theehuis of een pizzeria. Den Doelder wil overigens uit de re| taten van deze ene enquête niet a veel afleiden. „Het is duidelijk datl weer een belangrijke rol heeft f speeld. We willen de enquête dan in de winter nog eens herhalen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 30