PZC streek WOENSDAG 8 NOVEMBER 1989 „16 Kadercursus moet tekort natuurgidsen aanvullen Subsidie actiegroep Hek van de Dam ter discussie Expositie Goese tekenclub Borsele trekt 38.000 gulden uit voor onderzoek grassportvelden Ik zal de manier waarop men hier met elkaar omgaat wel missen 4 Onderhoud aan toren in Poortvliet bijna klaar Veelzijdig BEHEER MOET AFGESTEMD OP BEHOEFTE VAN DEN HEUVEL WEG UIT ZEELAND Brandpunt Gezag Heel anders OP SCHOUWEN EN DE BEVELANDEN IN REIMERSWAAL Inbrekers stelen flessen smeerolie uit tankstation Aad Nuis (D66) spreekt in Heinkenszand Ledenvergadering Woningbouw Goes YERSEKE Wandeltocht bij Kapelle Brandje op dak na werkzaamheden GOES - Op de Bevelanden en Schou- wen-Duiveland zijn nauwelijks na tuurgidsen actief. Door gebrek aan vrijwilligers moeten de enkelingen die zich nu bezighouden met natuur- en milieu-educatie veel tijd in dit KAPELLE - In het tankstation van de firma Op 't Hof in Kapelle is in de nacht van maandag op dinsdag inge broken. De deur van de kiosk werd ge forceerd en er werden ongeveer hon derdtwintig flessen smeerolie meege nomen. De totale schade wordt ge schat op circa 1400 gulden. In diezelfde nacht is ingebroken in het kantoor van de firma Van Liere bv in Kapelle. De inbrekers ginger er van door met 340 gulden aan kasgeld en 75 gulden aan postzegels. werk steken. Daarom zoekt de afde ling De Bevelanden van de Koninklij ke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), samen met het Instituut voor Natuurbeschermingse ducatie (IVN) belangstellenden voor een nieuwe kadercursus in Goes. ,,De cursus is niet bedoeld voor men sen die alleen uit liefhebberij meer van de natuur willen weten", beklemtoont docente Nelleke Volker. „Het is uit drukkelijk de bedoeling dat de deelne mers zelf excursies gaan organiseren, tentoonstellingen opzetten of op scho len gaan vertellen over natuur en mi lieu". De cursisten worden daarom van meet af aan getraind in het over dragen van hun kennis aan anderen. De nieuwe cursus voor natuur- en mi lieu-educatief medewerker komt in de plaats van de vroegere natuurgidsen- cursus. „In de oude opzet wisten de deelnemers na afloop wel veel van de natuur, maar bleek de drempel vaak te hoog om daar anderen over te vertel len", betoogt mevrouw Kiek Zwager. Uiteraard moeten de toekomstige na- tuurgidsen-nieuwe stijl eerst zelf de nodige kennis opdoen over de natuur. In de cursus komt onder meer bodem kunde aan bod. het landschap, flora en fauna en vervuiling. „Het gaat niet al leen om, bijvoorbeeld, een plantje; maar om de hele omgeving waarin het floreert", stelt Nelleke Volker. De toren in Poortvliet zal binnenkort van de steigers zijn ontdaan. POORTVLIET - De onderhouds werkzaamheden aan de toren van de hervormde kerk in Poortvliet zijn bijna voltooid. Het bouwwerk staat sinds begin oktober in de stei gers. Medewerkers van aanne mersbedrijf Becht en Damen uit Steenbergen hebben de torenmu ren van nieuw voegwerk voorzien en op zwakke plekken nieuwe ste nen ingeboet. De bouwlieden beginnen volgende week met het afbreken van de vijf tig meter hoge steigers rond het ge vaarte. Daarna kan de rommel op geruimd worden. Vooral het uitffe- zen van de oude voegen heeft een berg afval veroorzaakt. De kosten van de hersteloperatie bedragen 113.390,-. Het komt voor rekening van eigenares gemeente Tholen. Eerst onder begeleiding, maar uitein delijk zelfstandig zullen de natuur gidsen tochten uitzetten, bijvoor beeld langs de Oosterschelde of de bloemdijken in de Zak van Zuid-Be veland, of meedoen aan een 'milieu karavaan', tentoonstellingen opzet ten over bijvoorbeeld chemisch afval of lezingen houden voor groepjes be langstellenden. Op die manier probe ren ze ook mensen bewust te maken van milieu(problematiek). De cursus duurt anderhalf jaar en vindt plaats in het gebouw van Scho lengemeenschap Groot Stelle in Goes. De lessen vinden eens in de twee we ken plaats op maandagavond. Belang stellenden kunnen zich opgeven bij Kiek Zwager in Kortgene. Ongeveer eens per maand is op zaterdag een ex cursie in de natuur. HEINKENSZAND - Het Tweede-Ka merlid voor D66 Aad Nuis spreekt dinsdag 14 november in De Stenge in Heinkenszand voor de afdeling De Be velanden van zijn partij. Het onder werp van zijn inleiding betreft de vraag 'Is de functionele commissie ex artikel 61 van de gemeentewet een ge schikte bestuursvorm voor het open baar onderwijs?'. Daaraan voorafgaande is er een korte presentatie van de kandidaten voor de gemeenteraden van Goes en Borsele. Verder staat de verkiezing van het af delingsbestuur op de agenda. De bij eenkomst begint om 19.30 uur. GOES - De Regionale Woningbouw vereniging Samenwerking (RWS) houdt dinsdag 28 november de na- jaarsledenvergadering in het pand van het de woningbouwvereniging aan de Goese Naereboutstraat. Aan bod komt de RWS-begroting voor 1990. Verder staan verkiezingen voor het be stuur en de ledenadviesraad op het programma. De vergadering begint om 19.30 uur. 'S-HEERENHOEK KVO - De afdeling 's-Heerenhoek van de Katholieke Vrouwen Organisa tie (KVO) houdt woensdag 15 novem ber een bijeenkomst in De Jeugdhoe- ve. De mode- en kleuradviseuze me vrouw Cora Zuidema zal dan een inlei ding houden over haar werk, een vi deofilm vertonen en haar kennis in de praktijk brengen. De bijeenkomst be gint om 19.30 uur. Plattelandsvrouwen - De afde ling Yerseke van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen houdt woensdag 15 november een bijeen komst in 'De Haven'. Mevrouw A. Bur ger zal het een en ander vertellen over de mogelijkheden van een magnetro noven. Zij zal daarbij ook een demon stratie geven. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. In het gebouw is die avond ook een stand te bezichtigen met uigaven van Unicef. De exposanten in 't Beest, achter Elly Geelhoed (li en José Lemmen, voor Carla van Hercules (I) en Nettie Wiloderom. KRUININGEN - Een meerderheid van de Reimerswaalse welzijnscom- missie wil de Ossendrechtse stichting Hek van de Dam niet eenmalig subsi diëren. SGP, WD en Bewoners Be langen Reimerswaal (BBR) zijn te gen. Hek van de Dam wil geen inbreuk op het poldergebied ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal. De actie groep is dus tegen de mogelijke aan leg van een racecircuit annex thema park bij Rilland en een logistiek cen trum bij Ossendrecht. Het laatste is inmiddels een gepasseerd station. Het college van b en w, uitgezonderd SGP-wethouder A. P. Bruinooge, stelt voor de Ossendrechtse stichting een eenmalige subsidie toe te kennen van twee cent per inwoner, in totaal 389 gulden. Ondanks dat Hek van de Dam actie voert tegen de plannen van de stichtingen Ontwikkeling Nationaal Circuit (ONC) en Traficom. Beide or ganisaties onderzoeken momenteel of een racecircuit en een verkeerspark in het Reimerswaalse deel van de polder (financieel) haalbaar zijn. Hek van de Dam vraagt subsidie om deze plannen op een wettelijke manier te bevechten. Het Reimerswaalse college vindt dat de democratische inspraak optimaal moet zijn en wil de aanvraag toeken nen. Een andere overweging is dat de GOES - Een jaar geleden staken ze de koppen bij elkaar. José Lemmen en Elly Geelhoed richtten toen een te kenclub op in Goes. In 't Beest treedt de groep zaterdag 11 november voor het eerst naar buiten met een exposi tie van eigen werk. Aan de muur han gen tekeningen en schilderijen. Een fotogalerie en breimodellen maken de tentoonstelling compleet. „Iecjer van ons was al jaren creatief be zig", zegt José Lemmen, één van de ini tiatiefneemsters. „Maar op een gege ven moment vind je het niet leuk meer om in je eentje bezig te zijn. Daarom zijn we met het tekenclubje begon nen". De groep telt zeven personen. Volgens een roulatiesysteem krijgt elk lid de club één keer per zeven weken over de vloer. José zegt dat het niet de bedoeling is dat zich meer mensen aansluiten. „De werkruimten zijn maar klein. We kunnen niet meer men sen herbergen". De deelnemers hou- GOES - De Goese wandelgroep Kas- pargo houdt zaterdag de laatste wan deltocht van het jaar over 5 en 10 km. De start is bij restaurant De Caisson in Kapelle-Biezelinge. Eigenlijk is dit de traditionele St. Nicolaastocht, maar met het oog op de Zeeuse wandelka lender moest de datum vervroegd wor den. De goedheiligman zal daarom niet aanwezig zijn. Alle deelnemers ontvangen wel een cadeautje en een medaille. Inschrijven kan vanaf 13.15 uur en de start is om 14.00 uur. GOES - De brandweer van Goes is dinsdag rond 16.30 uur uitgerukt voor een dakbrandje bij een tweede-hands zaak aan de Nieuwstraat in Goes. Het vuurtje was veroorzaakt door werk zaamheden met een gasbrander. De brandweer vermoedt dat een stukje van de dakbedekking nog nage- schroeid heeft. Eén straal uit een ho- ge-drukspuit was voldoende om de vlammen te doven. den zich bezig met bijvoorbeeld por tret- en modelschilderen. „De bedoe ling is dat we wat van elkaar leren", legt Elly Geelhoed uit. „De expositie leek ons een aardig idee omdat we dan iets hebben om naar toe te werken". De exposanten hopen zaterdag men sen te ontmoeten die zelf creatief bezig zijn. „Voor zover wij weten gebeurt hier niet veel op cultureel gebied. Het is echter best mogelijk dat meer teken clubs in Goes actief zijn. Die willen we graag ontmoeten", licht José toe. De exposanten benadrukken dat het niet om een gewone expositie gaat. Be zoekers kunnen ook zelf het penseel ter hand nemen. Verder is een zitje in gericht waar koffie verkrijgbaar is. De exposanten zijn de hele dag aanwezig om toelichting te geven bij de kunst- wérken. Bezoekers kunnen zaterdag tussen 9 en 16 uur in 't Beest terecht. stichting tot nu toe probeert haar dot te bereiken via vreedzame en symp; thieke acties. Een voorbeeld is een juli gehouden fietstocht door het stil poldergebied, waarbij ook Reimets waalse college- en raadsleden aan meet verschenen. B en w distantiërei zich in hun voorstel overigens van slotzin in de brief van Hek van de Dan Die luidt: „Hopende dat u de stichtip een warm hart toedraagt en met on sympathiseert". Wethouder J. W. P. Cornelissen (spon recreatie) vindt het collegevoorstel lerminst een sympathiebetuiging. j hebben alle voors en tegens afgewoge en duidelijk gesteld dat ook de tegen standers hun mening moeten kunne zeggen. Laat alle argumenten maai tafel komen, dan kunnen we er op inspelen. Van begin af aan heeft!» college gepleit voor een gedegen derzoek naar de mogelijkheden v een circuit en themapark. We doen p: een uitspraak als alle kanten zijn derzocht. En dus ook de vraag beantwoord of je natuur en milieu die plaats niet teveel gaat belasten De fracties die tegen een bijdrage aa Hek van de Dam zijn, gebruiken ondt meer het argument dat Reimerswa; al de milieuorganisaties Zeeuwse M lieu Federatie en Benegora sub: dieert. Beide hebben ook bezwaren gen een racecircuit bij Rilland. Pvd staat achter het meerderheidsvoo: stel, terwijl het CDA een definitif standpunt inneemt na fractieoverta Als het tot stemming in de raad koml hebben de tegenstanders zoals de ken nu staan een meerderheid van gen tegen zeven. Oliebollen Carnavalsverenign de Dikpetters uit Kwadendamn houdt zaterdag 11 november een bollenactie. De opbrengst is bestem voor het kinder- en bejaardencarri val. De verkoop in Kwadendamme de omringende dorpen begint om 9,1 Het scheidende raadslid R. C. A. Boot rechtsontving uit handen van burge meester drs G. C. G. van den Heuvel van Borsele de zilveren legpenning van de gemeente. HEINKENSZAND - Burgemeesters kun je tegenkomen in allerlei soorten. Er zijn er van het type regent: nog steeds niet echt gewend aan de demo cratie, en van het type burgervader met een spreekuur voor grote en klei ne problemen. Burgerbroeders zijn er ook: altijd in de weer in het vereni gingsleven en gaarne bereid om feestelijkheden op te luisteren. Daar naast heb je de snelle jongens: diplo matiek, zakelijk en bestuurlijk goed bij de pinken. Tot die laatste groep be hoort, ondanks zijn recente onmoe- ting met Abraham, de Borselse burge meester drs G. C. G. van den Heuvel. Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Amsterdam gaat zijn kwaliteiten ex ploiteren in de functie van directeur en vrij dag neemt hij afscheid van Borsele. Daarmee wordt een tijdperk van elf jaar afgesloten waarin Van den Heuvel de gemeente Borsele een gezicht heeft gegeven, veel meer dan een regent, een burgervader of een burgerbroeder had kunnen doen. Wie in de korte tijd tussen zijn benoe ming in Amsterdam en het afscheid in Heinkenszand nog een afspraak met de burgemeester wil maken, komt bij na niet langs de secretaresse, me vrouw N. Jeremiasse-Platschorre. „Ie dereen wil nog met hem praten. Er ligt hier een hele stapel uitnodigingen voor etentjes en gesprekken maar het wórdt geregeld". Bij de aanvang van het gesprek meldt Van den Heuvel dat we hier te maken hebben gehad met de beste secretaresse van Zeeland. „Maar ze wil niet mee naar Amsterdam." Behalve haar laat de burgemeester wel meer achter wat hem dierbaar is! „Wat ik het meest zal missen is de ma nier waarop mensen in Zeeland met el kaar omgaan. Ik hoor bij de groep Bra banders die in Zeeland uitstekend kunnen aarden. Wie feestend en hos send in de groep wil opgaan, zal hier zijn geluk niet vinden maar voor wie prijs stelt op het individuele in een re latie, zijn de Zeeuwen prettig volk om tussen te wonen en te werken." Van den Heuvel weet nog precies wat hem in 1978 vanuit Brabant, waar hij burgemeester was van het plaatsje Lith, naar Zeeland trok. „De korte be stuurlijke lijnen tussen overheden, de mooie woonomgeving en het haven gebied met zijn industriële ontwikke lingen." Dat laatste sprak hem bijzon der aan omdat hij, voor zijn bestuur lijke loopbaan, bij het havenbedrijf in Amsterdam als econoom werkzaam was. Met veel plezier zette Van den Heuvel daar een acquisitie-afdeling op poten, die er overigens niet in slaagde Total naar Amsterdam te krijgen. Dat bedrijf koos voor Borsele en Van den Heuvel, zij het veel later, dus ook. Wat hij daar aantrof omschrijft de bur gemeester vergoelijkend als „een be stuur dat druk bezig was zich na de ge meentelijke herindeling van acht jaar eerder te organiseren". Maar in werke lijkheid zaten vertegenwoordigers van vijftien kernen gedurende marathon vergaderingen voor eigen parochie te preken en was de grote lijn ver te zoe ken. Van den Heuvel toonde zich een kundig voorzitter. Door de jaren heen wist hij de sluiting van de raadsverga deringen te vervroegen van ruim na middernacht tot gemiddeld de klok van halfelf. „Vergaderen moetje leren. Ik heb op internaten en op de universi teit een goede leerschool gehad maar je moet kunnen verdragen dat een an der nog in zo'n raadslidmaatschap moet groeien. De vergaderingen in Borsele zijn nu plezierig en ik geloof niet dat ik daar al te zeer mijn stempel op heb gedrukt". mensen dat soort dingen van me over nemen. Soms hoor ik iemand iets ver tellen en dan denk ik: hé, die heb je van mij." - m Drs G. C. G. van den Heuvel, nu nog burgemeester van Borsele, straks directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf in Amsterdam. ,,Heel anders wonen, heel ander werk. Ik heb er echt zin in." Niet met een stempel maar met een goed geoutilleerde psychologische truukendoos wist de Borselse burge meester zijn raad te sturen. Bemoedi gend knikkend wanneer een raadslid moeilijk uit zijn woorden kon komen, druk overleggend met de secretaris als de referaten oeverloos werden, deskundig in eigen en andere porte feuilles en sympathiek invoelend in principiële kwesties, genoot Van den Heuvel gezag in alle fracties. „Ik kan dat zelf niet beoordelen maar ik denk dat je mensen nooit als tegenstanders moet zien, ook al ben je het niet met ze eens. Mij doet het goed als een verga dering een prettig verloop heeft." Naast zijn zakelijke houding vond ook Van den Heuvels taalgebruik in brede kring navolging. „Archaïsch taalge bruik, daar houd ik van. Een tijdlang heb ik de aanspreekvormen Ge en Gij gebruikt maar daar ben ik op den duur mee opgehouden". Een echte trend setter bleek de burgemeester toen hij besloot de naamvallen maar weer eens in te voeren. Waar Van den Heuvel het aanwijzend voornaamwoord 'zelve' als Brabander slechts terug liet slaan op vrouwelijke naamwoorden, pakte na genoeg de hele raad geestdriftig die draad op door ook mannelijke woor den met 'zelve' te vervoegen. Van den Heuvel geeft toe dat het ook hem wei eens zeer deed aan de oren. „Maar ik vind het echt heel leuk als ik merk dat Niet zelden in zijn Borselse loopbaan bevond Van den Heuvel zich in het brandpunt van de Zeeuwse belang stelling. De demonstraties bij de kerncentrale, de vestiging van de CO- VRA en tracékeuze voor een Wester- schelde Oeververbinding; de burge meester van Borsele roerde de trom. „Wat betreft die eerste twee zaken is mijn standpunt nog steeds hetzelfde: we hebben hier een kerncentrale en we moeten niet weglopen voor de con sequenties. De WOV heb ik altijd ge nuanceerd gezien en dat doe ik nog." In het licht van zijn benoeming tot ha vendirecteur krijgen de opmerkingen van Van den Heuvel over de WOV een nieuwe glans. „Zeeland moet eerst eens onderzoeken wat het nu echt wil: een verbinding van Zeeland met Zee land of een doorgaande route voor Rotterdamse vrachtwagens naar de Kanaaltunnel. Die lokale verbinding, daar ben ik voor maar dan blijft het tracé Borssele-Hoofdplaat het enige juiste. Rotterdam trekt aan de centra le verbinding en dat is begrijpelijk. Als straks de Zoomweg als enige noord zuid-verbinding door het Antwerpse havengebied gaat, zal een beetje scheepsbevrachter snel hebben uitge rekend dat hij zijn schepen net zo goed meteen in Antwerpen kan laten aan leggen. De vraag is of Zeeland aan een doorgaande route wil zitten of niet." Zo springt de toekomstige havendirec teur alvast in de nationale concurren tieslag. „Maar het is niet alleen een ruimtelijk rekensommetje dat mij op die gedach te brengt. In het algemeen zie ik weinig planmatig bestuur in Zeeland. De ene keer moet het zus, de andere keer zo. Er moet hier hoognodig worden vast gelegd wat nou eigenlijk op de lange termijn de bedoeling is. Er is ruimte voor recreatie, willen we die daarvoor inruimen? Wat doen we met de akker bouw als straks Oost-Europa het pro- duktiepotentieel in de landbouw te gelde maakt? Hoe gaan we verder met industrialisatie? Welke bedrijven heb ben we iets te bieden en welke niet? En hoe houden we de hogere onderwijs voorzieningen en daarmee de sociaal- economische diversiteit in stand? Al lemaal dingen die je met z'n allen moet willen, anders komt er weinig van in de bus." Van Den Heuvel heeft er nimmer doek jes om gewonden: zijn loopbaan is voor hem belangrijk. Een telefoongesprek tussen hem en een verslaggever ty peert dat, en tegelijk zijn diplomatie. De krant belde naar aanleiding van ge ruchten over een sollicitatie naar de burgemeesterspost in Almelo. „Maar mevrouw, ik ben kandidaat voor ie dere mooie gemeente in Nederland", was het antwoord. Dat het uiteindelijk geen gemeente is geworden maar een niet-politieke functie in de transport sector, spijt de scheidende burgemees ter allerminst. Volgende week begint voor Van den Heuvel een leven van pendelen en een appartementje in de hoofdstad totdat zijn verhuizing van uit 's Gravenpolder een feit is. „Daar na gaan we dichtbij de stad wonen of er middenin. Heel anders wonen, heel an der werk, ik heb er echt zin in." De speciale afscheidsvergadering van de gemeenteraad begint vrijdag om 14.00 uur in het gemeentehuis in Hein kenszand. Daarna is er een receptie van 17.00 tot 19.00 uur in ontmoetings centrum De Stenge. Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - De gemeenl Borsele trekt 38.000 gulden uit voi een onderzoek naar de kwaliteit het gebruik van de grassportveldei De Borselse gemeenteraad besloot d dinsdagavond tijdens een korte ve gadering in Heinkenszand. Met de sultaten hoopt de gemeente het bi heer van de velden optimaal te km nen afstemmen op de behoefte. Het» genieursbureau dat het onderzot uitvoert, zal onder meer bezien oft hoe de grasmatten moeten worden ji renoveerd. Op vragen van CDA-fractievoorzitt G. de Lange antwoordde wethouder! F. Tijdens dat de gemeente zo'n onde zoek wel zelf zou kunnen uitvoerei maar er de mankracht niet voor heei Bovendien is deskundigheid van b» tenaf nodig; eerder heeft de gemeeni een bijveld gerenoveerd in Nieuwdor met een teleurstellend resultaat. Oi rigens betekent deze uitgave nog nil dat er een schop de grond in g Want pas als de uitkomsten van onderzoek bekend zijn, kan de raadb slissingen nemen over (groot) ondt houd aan velden. De raad stemde voorts in met de G meenschappelijke Regeling Indicati comissie Bejaardenoorden en Vi pleeghuizen. Deze commissie voor de Bevelanden, Tholen en Sin Philipsland na welke oudere in aa.' merking komt voor plaatsing in eentt huis. Zowel het CDA als de WD maat te zich zorgen over de afstand die o staat tussen de voorzieningen en bejaarden door de instelling van f dergelijke commissie. Wethouder P. Peeters wees erop dat de gemeentt en instellingen de lijnen tussen deb j aarde en de voorziening zo kort mos lijk willen houden. Daarna was het tijd voor een afschel van de VVD-ffactievoorzitter R. C, Boot. Hij moet zijn raadslidmai schap al na drie jaar opzeggen wege: een verhuizing naar een andere f meente. Burgemeester drs G. C. G.vi den Heuvel overhandigde hem des veren legpenning van de gemeen! Borsele, als blijk van dank. „Het een korte maar intense periode", vol de burgermeester. „Doorgaans ls} iemand die nog maar net in de raa binnenkomt eerst de kat uit de booi maar de heer Boot nam meteen! functie van fractievoorzitter praktia op zich". De gemeente reikt de legp® ning uit aan alle scheidende raadsl den. Ook andere burgers die zich vt[ dienstelijk hebben gemaakt voor' gemeente kunnen in aanmerking k men voor een dergelijke gemeentelij! onderscheiding. Mevrouw J. Wiss Karman uit Heinkenszand volgt heer Boot op. Voor Van den Heuvel zelf was het os een afscheid; de raadsvergadering zijn laatste in de gemeente. Vrijds wordt nog een buitengewone raai vergadering belegd om afscheid te 6 men van de eerste burger van Borset die een betrekking aanvaardt hij gemeentelijk havenbedrijf van Ai sterdam. Hij had een vaderlijke tb spraak klaar voor raadsleden en ant tenaren, waarin hij zijn 'pittige' affi' tenaren aanmoedigde op deze wip door te gaan en de raadsleden omW trouwen te hebben in hun wethoude om de gemeente door het burgemes terloze tijdperk te loodsen. NCVB De afdeling Kamperl® van de NCVB houdt vandaag, woei dag, in het Casembroodhuis in perland haar maandelijkse vergat' ring. Mevrouw E. Reynhoudt-Kalï uit Westkapelle spreekt over het derwerp 'Gezondheidszorg - een I zonde zaak'. De aanvang is om 19" uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 26