PZC Loodsenkoor op eind muzikale wereldreis ...de koffie is nog niet overal bruin op het Zeeuwse strand. V oor waar delij ke straffen en boete na dronken rijden m Oksel van Yerseke Moer toevluchtsoord ganzen MUSTERRING MEUBELEN STRANDPAVILJOEN provincie 13 SPECTACULAIRE KORTING 20% m WOENSDAG 8 NOVEMBER 1989 MEVBELMAKES EN METAAU1EWEXKEN Psoriasisvereniging bijeen in Middelburg NIEUWE MUSICAL OP KOMST Langspeelplaat In onze koopjeshal geopend vanaf Maandag t/m Vrijdag van 13.00 t/m 16.30 Woonboek met prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden. MEUBELEN BV Industrieterrein De Meeten 16 4706 NG Roosendaal tel 01650-35255 Achtergesteld DRINKEND OVER DE SNELWEG Confessionele Vereniging bijeen TOEGEVOEGD AAN RESERVAAT Pleidooi voor gemeentelijke Scheldewerkgroep Vrije School start project ambachten MIDDELBURG - Goed Frans Ieren spreken en tegelijk weten hoe je van een stuk metaal een emmer maakt. De leerlingen van de bovenbouw van de Vrije School Zeeland worden vanaf dit schooljaar in beide vakgebieden onderwezen. De school, die in Middelburg is gevestigd, heeft in samenwerking met het Gilde Walcheren een ambachtenproject opgezet. De leerlingen van de bovenbouw krijgen naast hun gewone lesprogramma nu ook twee middagen per week les in meubelmaken of me- taalbewerken. Bedoeling is dat daar later dit jaar ook nog pot tenbakken en boekbinden bij komen, mogelijk ook met docen ten van het Gilde. Bij die vrijwilligersorganisatie zijn ge pensioneerde vakmensen aangesloten en oudere mensen met een bijzondere hobby die hun kunst graag aan ande ren willen leren. „Zowel wij als de men sen van het Gilde vinden dit een ideale manier van onderwijs", zegt Vrije Schooldocent C. de Jong. „Mensen aan het eind van hun carrière met veel vakkennis en ervaring dragen dat over aan jongeren die nog aan het begin staan. Voor ons was dit ook een manier MIDDELBURG - De Psiorisasisver- eniging Zeeland en Noord-Brabant houdt morgen (donderdag) voor de re gio Zeeland een voorlichtingsavond in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. De dermatoloog dr J. M. W. Ha- bets uit Middelburg houdt in de aula een lezing over 'de algemene aspecten van psioriasis en de invloed van de zon op onze huid'. Er is ook gelegenheid tot het stellen van (algemene) vragen. De aanvang is om 19.30 uur. om een oude wens te verwezenlijken. Geld vormde voorheen een groot strui kelblok om deze lessen van de grond te tillen. Het komt ons erg goed uit dat de mensen van het Gilde kosteloos werken." Het is niet de bedoeling dat de leerlin gen door de lessen ook echt tot am bachtslieden geschoold worden. De Vrije 'School vindt vooral het met de handen werken van belang voor de bo venbouwscholieren, die verder veel theoretische stof te verstouwen krij gen. De lessen zijn toegevoegd aan het programma en de leerlingen moeten daardoor vier uur per week extra naar school. Ze krijgen naast de ambachte lijke lessen ook nog zes uur kunstzinni ge vorming. De Vrije School streeft naar een rooster waarbij 's ochtends het denken en 's middags het doen centraal staat. De lessen worden nu gegeven aan groep 8/9 en aan groep 10. Bedoeling is dat de school vanaf volgend jaar een volledige bovenbouw krijgt die door gaat tot groep 13, waarna de leerlingen staatsexamen havo of vwo kunnen doen. De hele bovenbouw krijgt dan ambachtelijke lessen. Het Scheldeloodsenkoor op het Vlissingse badstrand. De heer Suurland geeft de bovenbouwleerlingen van de Vrije School lessen in metaalbewerken. Hier geeft hij adviezen aan Daniel van Sluijs (links) en Peter Beenhouwer. VLISSINGEN - Het Scheldeloodsen koor uit Vlissingen voert zaterdag 18 november voor de laatste keer zijn musical 'Een reis om de wereld' op in Zeeland. De belangstelling voor kaar ten is groter dan het aantal zitplaat sen in de stadsschouwburg van Mid delburg. Het koor is inmiddels bezig aan de ontwikkeling van een nieuwe musical. Daarvan wordt in 1991, tij dens het twintigjarig jubileum van het koor, een voorproefje gegeven. De voorstelling 'Een reis om de wereld met het Scheldeloodsenkoor' is reeds veertig keer op de planken gebracht. Het tachtig leden tellende koor boekte daarmee ook successen in België en West-Duitsland. Naast dit avondvul lende programma zijn de muzikanten na achttien jaar nog steeds actief met hun seasongs en shanties. Dat zijn zee mansliedjes uit voornamelijk de twee de helft van de negentiende eeuw. Op de maat hiervan werd het zware en eentonige werk aan boord verricht. De teksten waren vaak dubbelzinnig. Voor de vrouwen, thuis en onderweg in de havens, was een hoofdrol wegge legd. Voorzitter Ruud Visser: „Wij zin gen alleen de nette coupletten." Het repertoire is grotendeels engelstalig. „De Nederlandse zeemansliedjes uit die tijd zijn verloren gegaan. Niemand durfde de teksten zwart op wit aan het papier toe te vertrouwen. Ze mochten per ongeluk eens thuis worden gele zen", aldus Visser. De musical is een creatie van Rinus van Es, Ruud Visser en decorbouwer Joop Ham. De show speelt zich af in een zeemanskroeg, in een beman- ningsverblijf aan boord en op het dek. Telkens moet met de zware stukken het scheepsdecor worden opgebouwd. Een nieuwe show met makkelijker ver- voerbare decors is in voorbereiding. Daarin wordt een groot aantal whaling songs, liederen uit de walvisvaart, ten gehore gebracht. Deze musical zal zich afspelen in de wateren bij Antarctica en de Stille Zuidzee. Het nieuwe spektakel laat nog even op zich wachten. Volgens Visser wordt pas in 1991 een voorproefje ge geven. Het koor viert dat jaar zijn twintigjarig bestaan. Het jubileum wordt gevierd met een shanty-festi- val. Ook wordt bij die gelegenheid de nieuwste langspeelplaat 'te water ge laten'. Van de vier vorige elpees van het Scheldeloodsenkoor zijn in totaal tienduizend exemplaren verkocht. Eerder dan het jubileum lonkt Sail Amsterdam naar de (voormalige) lood sen. Deze vijfjaarlijkse zeilmanifesta- tie wordt in 1990 weer gehouden. Het loodsenkoor is uiteraard van de partij. Het optreden viel in 1985 min of meer in het water. Voorzitter Ruud Visser denkt dat zijn koor kan fungeren als slecht-weer-voorziening. „Bij regen kan het publiek een kijkje bij ons ko men nemen." Het zeilschip Avontuur lijkt hem een mooie lokatie voor de op tredens. Deze klipper wordt door vrij willigers van de Stichting Zeilvaart Zeeland zoveel mogelijk in originele staat hersteld. Het streven is om met de gerestaureerde Avontuur in ugus- tus mee te doen aan Sail Amsterdam. (Advertentie) WESTENSCHOUWEN - Bij een strandwandeling op een winterse zondagmiddag hoort een kop erw tensoep of een beker warme chocola demelk, al of niet voorzien van een scheut rum. Strandwandelaars op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaande ren kunnen zich in die service ver heugen. Op die Zeeuwse stranden bevinden zich paviljoens die ook op zondagen in de wintermaanden open zijn. De Kop van Schouwen kent die luxe niet. En dat is eigenlijk heel vreemd, zeker in de gemeente Westerschouwen die zo graag met haar strand pronkt. Terecht, want de brede Schouwse kust trekt ook buiten het seizoen steeds meer be zoekers. Het is ook de exploitanten van strandpaviljoens opgevallen dat in gemeente- en provinciehuizen wel een seizoensverlengend beleid met de mond gevoerd wordt, maar dat er in de praktijk nog wel eens wat aan schort. Zeker in een provincie als Zeeland, waar de kust een van de trekpleisters is. Dat Zeeland niet de enige provincie is waar op dat gebied wat verbeterd kan worden, bleek eind september toen de Nederlandse Vereniging van Strandexploitanten Noordzeestranden (NVSN) aan staatssecretaris A. Evenhuis een zwartboek overhandigde. Een deel van de in totaal 278 Neder landse exploitanten van strandpa viljoens voelt zich bijvoorbeeld ach tergesteld bij de permanente hore- ca-ondernemers aan de andere kant van de duinen. Verder is er kritiek op de overheid die de paviljoenhou ders niet serieus neemt en strand- overgangen en parkeergelegenhe- den verwaarloost. Een andere klacht is dat allerlei (ambtelijke) in stanties langs elkaar heenwerken. Ook in Zeeland is te zien dat nog niet iedereen dezelfde taal spreekt als het gaat om 'seizoensverlenging' en 'voorwaarden scheppend recreatie- beleid'. Wat bijvoorbeeld op Walche ren en in Zeeuwsch-Vlaanderen heel gewoon wordt gevonden, is op Schouwen-Duiveland uit den boze. Op het noord-Zeeuwse eiland mogen de strandpaviljoens niet blijven staan. „Het waterschap staat dat niet toe", laat een medewerker van de gemeente Westerschouwen weten. „Dat heeft te maken met de hoge wa terstanden in de winter." Maar op Walcheren, waar het net zo hard kan waaien en de golven ook wel eens tegen de duinen beuken, mag het wel. Bij het waterschap Schou wen-Duiveland is dinsdagmiddag niemand aanwezig die exact uit kan leggen hoe dat zit. Een medewerker van de afdeling algemene zaken spreekt het vermoeden uit dat tij dens het stormseizoen, van oktober tot april, geen obstakels in de zeewe ringen aanwezig mogen zijn. Maar hoe dat dan op Walcheren zit is hem ook niet duidelijk Op Schouwen-Duiveland bestaat ze ker belangstelling om de strandpa viljoens ook in de wintermaanden te exploiteren, vertelt L. Hart die in een strandpaviljoen staat bij de duino- verang aan de Rampweg in de buurt van Renesse. „We moeten het pavil joen afbreken omdat er in de winter hoger water staat dan in de zomer, maar daar is misschien wel wat op te vinden. Zeker als we definitief kun nen blijven staan. In de weekeinden is er waarschijnlijk wel wat te verdie nen. Je ziet ook dat er steeds meer kleine vakanties komen. En ook in de kerstvakantie is het op het strand druk genoeg." Aan de andere kant ziet Hart ook kosten, zoals bewaking en stookkosten. „Maar ja, daar staat weer tegenover dat we niet weer ieder voorjaar die 150 palen in moeten gra ven waarop het paviljoen staat. We breken het in het najaar in drie dagen af, maar het duurt 14 dagen eer het weer opgebouwd is." Dat er in de wintermaanden wat te verdienen is bevestigt R. P. Simpe laar van strandpaviljoen de Zeester Op Schouwen-Duiveland is het opbouwen en afbreken van de strandpaviljoens een jaarlijks terugkerend ritueel. In andere delen van Zeeland hoeft dat niet. bij Koudekerke. „Op een zondag kun je een weekloon maken. Maar ik be gin er niet aan. Gedurende acht maanden van het voorjaar tot het najaar ben ik zeven dagen in de week open. Dan vind ik het welletjes. De zondag is voor mij de mooiste dag om bij mijn gezin te zijn en dat wil zo houden. Het is financieel best leuk, maar het gaat ten koste van je ge zin." Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen wordt wisselend over de openstelling van de strandtenten gedacht. Mevrouw A. Maas uit Breskens die samen met haar broer in de buurt van Groede een paviljoen heeft voelt er niet veel voor. De verwarmingskosten wegen niet op tegen de opbrengsten. Dat bleek in de afgelopen winter toen het paviljoen bij wijze van proef open was. Afgelopen zondag was hun pa viljoen voor de laatste keer open. Zo dra het weer warmer wordt kunnen de klanten er weer terecht. De Zeeuws-Vlaamse strandwandelaars kunnen dan echter bij enkele andere paviljoens terecht die de deuren on danks de kou nog wel open houden. Dat geldt ook voor het strandpavil joen Kaapduin bij Dishoek op Wal cheren. Een medewerkster van dat etablissement vertelt dat haar zaak twee jaar achter elkaar in de winter open was en met wisselend succes: „Als het regent zit je met twee man duimen te draaien, maar op andere dagen is het druk. Je zet dan voorna melijk koffie en erwtensoep om en wat zakken friet. Je moet het ook zien als een service aan de mensen die in de zomer ook komen. Die klanten wil ik graag houden." F. Caljouw van de Piraat in Oostka- pelle is als een van de weinige Zeeuw se strandpaviljoenhouders lid van de NVSN. „Voor het oplossen van je ei gen problemen heb je er eigenlijk niet zo veel aan. Dat kun je beter zelf maar regelen met het plaatselijke gemeen tebestuur. Maar ik ga wel eens naar die vergaderingen. Dan praat je met collega's en hoor je weer eens wat. Op die manier kun je ideëen opdoen en daar heb je dan weer voordeel van." René Shrier MIDDELBURG - De 33-jarige Goese- naar C. van der B. stond dinsdag voor de politierechter in Middelburg voor rijden onder invloed. Hij raakte 18 maart rond de middag bij Rilland met de auto van zijn werkgever in de berm van de autosnelweg en sloeg over de kop. Hij kwam er zonder noemens waardig letsel vanaf, maar bleek bij de ademanalyse 855 microgram (1.94) promille te hebben. Hij verklaarde de avond tevoren al be gonnen te zijn met drinken. In de auto had hijonderweg van Rotterdam naar huis, nog enkele blikjes bier genuttigd. Hij had vanwege een huiselijk conflict de nacht bij een familielid doorge bracht. Hij vroeg politierechter mr A. A. Schuering dringend hem zijn rijbe wijs niet af te nemen daar hij dan grote moeilijkheden met zijn werk zou krij gen. Hij zei permanent oproepbaar te moeten zijn ingeval van storingen bij de kerncentrale. In de praktijk bleek dat nogal mee te vallen. Op een vraag van de rechter vertelde Van de B. dat hij vorig jaar drie keer met spoed was ontboden en dit jaar nog in het geheel niet. Officier van justitie mr S. Tempel zei er grote moeite mee te hebben als Van de B. er zonder rijontzegging zou afko men, omdat het alcoholgehalte erg hoog was. Aan de andere kant had hij nog geen strafblad en daarom kwam de officier tot een eis van vijf maanden voorwaardelijke ontzegging met als bijzondere voorwaarde deelnemen aan de alcohol-verkeerscursus (AVC), 2500 gulden boete en twee weken voor waardelijke gevangenisstraf. Het von nis was conform de eis. P. de R. (21) uit Sluis vloog 4 mei in Oostburg 's nachts om drie uur op de Nieuwstraat uit de bocht en botste te gen een boom. Hij was na cafébezoek op weg naar huis. Zijn auto werd on herstelbaar vernield en De R. had zo veel pijn in de borst dat hij de adem test niet kon afleggen. De bloedproef had een resultaat van 1.76 promille. Op 28 mei werd hij op de Hoogstraat in zijn woonplaats aangehouden met 240 microgram (0.55), net iets boven het toegestane maximum. Hij reed toen in de auto van zijn vriendin. Hij werd con form de eis veroordeeld tot vier maan den rijontzegging en 1500 gulden boete waarvan duizend gulden voorwaarde lijk. Ook hij moet de AVC gaan volgen. L. J. de K. (55) uit Terneuzen werd con form de eis tot vijf maanden voor waardelijke rijontzegging (gekop peld aan het volgen van de AVC), 2000 gulden boete en twee weken voor waardelijke gevangenisstraf veroor deeld voor rijden onder invloed. Op de Lekstraat in zijn woonplaats trok hij de aandacht doordat hij midden op de rijbaan reed. De ademanalyse lukte niet, maar het was duidelijk dat De K. erg veel had gedronken. Hij verklaarde dat hij op de avond yan 18 mei thuis eerst enkele whisky's had gedronken en later in een café nog wat koppen koffie met likeur. Zware zor gen over de gezondheid van zijn vrien din hadden hem naar de fles doen grij pen. Het was de eerste keer dat De K. met justitie in aanraking kwam. B. R. de Q. (41) uit Vlissingen kreeg conform de eis vijf maanden voorwaar delijke ontzegging, 1250 gulden en het verplicht volgen van de AVC opgelegd voor rijden met een ademgehalte van 645 microgram (1.47). Hij had samen met een maat tijdens een feestje een krat bier soldaat gemaakt. Hoewel hij wist dat hij te veel gedronken had wil de hij toch per se een vriendin naar huis brengen. De Q. was pas geschei den en zei dat hij ingeval van proble men 'nog wel eens wilde doorzakken'. GOES - De afdeling Zeeland van de Confessionele Vereniging in de Neder lands Hervormde kerk houdt dinsdag 14 november haar najaarsbijeenkomst in de Oosterkerk aan de Bergweg! in Goes. De aanvang is om 19.30 uur. ps L. den Breejen uit Kapelle spreekt over het onderwerp 'De voorzienigheid Gods'. Na zijn inleiding is er gelegen heid tot het stellen van vragen en dis cussie. De avond wordt geleid door ds de Rooij uit Terneuzen en is voor ieder een vrij toegankelijk-. Rotganzen in de Yerseke Moer, hun winterstek. YERSEKE - De 'Oksel van Yerseke Moer' gaat dienen als reservaat voor ganzen. Het is het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) in Goes ge lukt deze lap grond in het Yerseke Moer aan te kopen. Tevens zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de 'winter-opvang' van de ganzen. Het BBL beheert landbouwgronden die een belangrijke natuurwaarde heb ben. Daartoe sluit het gewoonlijk een beheersovereenkomst af met de land bouwers. Die stemmen (vrijwillig) hun bedrijfsvoering op de natuurwaarde af. Mocht landbouwkundig gebruik onverenigbaar zijn met de natuurdoel stelling, dan probeert het BBL het ter rein aan te kopen om er een natuurre servaat van te maken. Het staat de boeren vrij al dan niet te verkopen. Het Yerseke Moer is al een reservaat, maar er zat nog een hap landbouw grond in, de zogenoemde 'oksel'. Dit gebied is nu bij het reservaat getrok ken. Het BBL gebruikt de Yerseke Moer om er ganzen, voornamelijk rot ganzen, te laten overwinteren. Het zaait er dan gras in dat de vogels lek ker vinden. Voordeel is dat de geveder de dieren hun voedsel dan niet op de landbouwakkers gaan zoeken. De laatste jaren gebruiken de ganzen het Yerseke Moer al als winterstek. Zo zijn er ook speciale gebieden in het noord en zuidwesten van Sint Philipsland waar de vogels overwinteren. Dit is vo rig jaar voor het eerst als proef gedaan. De proef wordt nu voortgezet. In de af gelopen winter hebben veel rotganzen Advertentie gebruik gemaakt van het terrein in het noordwesten van Sint Philipsland, ter wijl de meesten het zuidwestelijk ge bied links lieten liggen. De oorzaak hiervan is nog in studie. Het BBL heeft ook een plan in voorbe reiding dat de zuidkust van Tholen voor dit doel geschikt moet maken. Tot de nieuwe afspraken behoort dat er kunstmest in de opvanggebieden wordt gebruikt om geschikt gras té la ten groeien. Met de landbouwers is af gesproken dat zij de ganzen op de om ringende landbouwgronden mogen verjagen. RUPELMONDE - De milieu-organisa tie Greenpeace en de Zeeuws-Vlaam se actiegroep 'Redt de Schelde' hiel den gisteren in het kader van de cam- pagneweek voor een schoon Schelde- bekken een actiebijeenkomst aan boord van het Greenpeaceschip Moby Dick in Rupelmonde. Tijdens deze bij eenkomst werd door de milieu-acti visten van gedachten gewisseld over de vervuilingsproblematiek die in het Scheldebekken speelt. Een woordvoerder van Redt de Schel de pleitte aan boord van het campag neschip voor de oprichting van een in ternationale Scheldewerkgroep, waar in niet enkel milieu-organisaties zit ting in moeten hebben, maar ook ge meentebestuurders uit de gemeenten langs de Schelde-oevers. Volgens de activist zouden de aangesloten ge meenten - hij refereerde aan een eer der gelanceerd plan van burgemeester drs W. J. Plomp van Valkenisse - moe ten zorgen voor een bundeling van de krachten, waardoor middels politiek lobbywerk een krachtdadiger aanpak van de milieuproblemen in het Schel- degebied gerealiseerd kan worden. Na een korte rondvaart zette de Moby Dick vervolgens koers naar Antwer pen. Greeenpeace sluit donderdag de campagne voor een schoner Schelde bekken af met een persconferentie in Antwerpen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 13