PZC Verzet van Waddenvereniging tegen verbranden Duits afval op Noordzee Creatief in software Aandelen Air Holland voor 37 op de beurs Akkoord over cao In de meubelindustrie MEIZON BV Op voile toeren DSM lager, NMB druk verhandeld Horeca trekt profijt van uitzonderlijk goed weer AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS financiën en economie iZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 HONDERD F Gecreosoteerd Gewolmaniseerd Tropisch hard Inschrijving op aandelen DSM weer succesvol Afsluiten van sekslijnen mag niets kosten LIJN OMHOOG NA VIJF MAGERE JAREN Nederlandsche Bank sluit verder oplopen van inflatie niet uit AMSTERDAM (GPD) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am praat met Fokker over de levering van mogelijk honderd Fokker 100's. De maatschappij wil volgende week een eerste order voor 27 toestellen bekend maken. Deze vliegtuigen zullen van het Ierse leasebe drijf GPA Fokker 100 Ltd. worden gehuurd. Aardappelcoöperaties willen in 1990 fuseren COM PU SYSTEMS Optiebeurs rs Stemmingsindex Rend, obligaties Wisselmarkt Bankpapier Goud en zilver GRONINGEN (ANP) - De Werkgroep Eemsmond van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee heeft minister Nijpels gevraagd in actie te komen tegen het Duit se plan chemisch afval vanuit Emden te verschepen en op de Noordzee te verbranden. De Bondsrepubliek Duitsland heeft de plannen gemaakt omdat België vanaf 4 oktober weigert nog langer het Duitse afval vanuit Antwerpen te verschepen. Het gaat volgens de werkgroep om een jaarlijks aanbod van 50.000 ton zwaar chemisch afval, waarvan ongeveer de helft bestaat uit chloorhoudende afvalstoffen. Verbran ding van vooral het laatstgenoemde soort afval levert gro te gevaren op voor mens en milieu. De Bondsrepubliek wil dit afval tot 1994 op de Doggersbank verbranden. Daarna moet een gifverbrandingsoven gereed zijn bij de Duits-Gro ningse grens. Volgens de Werkgroep Eemsmond moet Nederland het in ieder geval niet toestaan dat chemisch afval over de Wad denzee vervoerd wordt. „De affaire rond het gifschip „Oost zee" ligt ons daarbij nog vers in het geheugen. Pan Am overweegt grote order Fokker De Amerikanen willen nog een optie nemen op 73 toestellen. Deze zullen vermoedelijk op een later tijdstip rechtstreeks van Fokker worden be trokken. Fokker onderhandelt met Pan Am over de voorwaarden van een dergelijk contract. De vliegtuigbou wer wil in dit stadium geen commen taar geven op de onderhandelingen. Fokker geeft in principe niet meer op ties dan vaste orders. Pan Am zal dus LEEUWARDEN (ANP) - Twee grote afzetcoöperaties voor aardappelen, ZPC in Leeuwarden en Agrico in Em- meloord, willen volgend jaar fuseren. In Nederland is ZPC de grootste coö peratieve afzetvereniging voor aard appelen. De twee waren vorig jaar ge zamenlijk goed voor een omzet van 390 miljoen gulden. met een flinke aanbetaling op tafel moeten komen. Bovendien wil Fokker er eerst zeker van zijn dat Pan Am de 73 posities inderdaad afneemt. De re sultaten van Pan Am over de laatste tien jaar zijn bedroevend. De maat schappij leed een verlies van een mil jard dollar. Volgende week komt Pan Am's top man Thomas G. Plaskett zo goed als zeker naar Amsterdam. De Amerika nen willen de eerste order voor 27 Fok ker 100's tegelijk in Amsterdam, New York en Berlijn bekend maken. Moge lijk zal dan ook bekend worden ge maakt hoeveel opties Pan Am precies wil nemen. Pan Am kan de eerste Fokker 100's vrij snel krijgen, omdat concurrent Braniff een order voor twaalf Fokker 100's bij GPA heeft geannuleerd. Bra niff vroeg donderdag uitstel van beta ling aan en heeft bijna alle vluchten gestaakt. Deze maatschappij bestelde Advertentie jjjjjjjjjj jjjjjjjjj -j jjjjjjjj -u_u_uj_ij j j jjjjjj j jjjjjj j j jjjjj jj jjjjjj jj jjjj j j j j j COMPU SYSTEMS BV - VAN KONIJNENBURGWEG 56 4612 PL BERGEN OP ZOOM - TELEFOON (01640) 56595 TELEFAX (01640) 34815 AMSTERDAM (ANP) - Air Holland wordt vanaf 11 oktober genoteerd aan de officiële markt van de Amsterdam se effectenbeurs. Inschrijving op 1.507.075 aandelen staat open tot en met 9 oktober tegen een prijs van 37 per aandeel van 5 nominaal. Dit le vert Air Holland circa 56 miljoen op. De aandelen zijn gesplitst van stuk ken van 25 in stukken van 5. Dit blijkt uit het vrijdag gepubliceerde introductiebericht. Air Holland is de enige zelfstandige chartermaatschappij in ons land. Over het in maart afgesloten boekjaar 1988/ 89 werd bij een omzet van ƒ111 miljoen een nettowinst behaald van 10,2 mil joen tegen 5 miljoen in het voorgaan de boekjaar. Per aandeel van 5 steeg de winst van 1,55 tot 3,15. Voor het lopende boekjaar verwacht de directie een verdere omzet- en winststijging. Het marktaandeel van 21 procent nu zal volgens verwachting UTRECHT (ANP) - In de meubelin dustrie (17.000 werknemers) is vrij dag een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao die loopt van 1 april 1989 tot 1 april 1990. Dat ge beurde na een marathon-zitting van de onderhandelaars, die duur de van negen uur donderdagoch tend tot tegen half acht vrijdag. De onderhandelaars zijn volgens bestuurder P. Onderdijk van de Hout- en Bouwbond CNV een blij vende loonsverhoging overeenge komen van 2 procent. Per 31 decem ber komt daar nog 1 procent bij. Ook zal een deel van de huidige toe slagen op de lonen, gemiddeld 1,25 procent, in de lonen worden ver werkt. Verder is afgesproken een scho lingsfonds op ter richten voor alle werknemers die cursussen willen volgen. Daarin worden ook honderd werkervaringsplaatsen onderge bracht voor werklozen die bijge schoold moeten worden. Met het oog op het tekort aan vaklieden worden jongeren die de vakoplei ding volgen beter beloond. Tenslot te is overeengekomen dat de WAO- uitkering in het derde en vierde jaar tot 75 procent van het nettoloon wordt aangevuld. Het akkoord houdt verder in dat met ingang van 1 april 1990 een tij delijke regeling van kracht wordt waardoor 59-jarigen die 40 jaar heb ben gewerkt - waarvan 30 jaar in de meubelindustrie of bij meubile- ringsbedrijven - vervroegd kunnen uittreden. Onderdijk is blij met het akkoord, dat nog door de achterban van bon den en werkgevers moet worden goedgekeurd. De Bouw- en Hout bond FNV vindt dat er „in het licht van onze bescheiden eisen" goede afspraken zijn gemaakt. Mr. G.H. Nieuwenhuis van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten zei dat bei de kanten hebben moeten geven en nemen, maar dat er nu een „rede lijk" akkoord is bereikt. (Advertentie) I v°or9q°°'hi>naei ^Steri 'r'a'en recrestiee"^ter^ indertijd twaalf Fokker 100's en nam een optie op nog zes toestellen. De toestellen zouden gehuurd worden van GPA Fokker 100 Ltd. GPA bestel de in totaal honderd Fokker 100's. De annulering van de order door Braniff verandert dus niets aan het totaal aan tal door Fokker verkochte vliegtuigen. Pan Am wil de Fokker 100's in Europa gaan gebruiken. Die moeten de Boeing 727's vervangen die teruggaan naar de Verenigde Staten om Pan Am's knooppunt in Miami verder uit te bou wen. AMSTERDAM (GPD) De inschrij ving op de tweede emissie van DSM- aandelen is zeer Succesvol verlopen. Net als bij de eerste emissie begin dit jaar is de vraag naar de aandelen vele malen hoger dan het aanbod. In het to taal worden ditmaal 12 miljoen aan delen uitgegeven. Woordvoerder H. Viool van de Amrobank schat dat de inschrijving vier maal overtekend is. De aanvragen voor de aandelen kwa men uit binnen- en buitenland. Ruim de helft van de 12 miljoen aandelen worden in Nederland geplaatst en het grootste deel daarvan gaat naar parti culiere beleggers. In totaal schreven ongeveer 70.000 particuliere beleggers in. Met de Staat is afgesproken dat zij bij de uitgifte van DSM-aandelen be voordeeld zullen worden. Kleine be leggers zullen daarom in ieder geval op veertig stukken DSM kunnen reke nen. Daarboven hanteren de verschil lende banken hun eigen verdeelregels. TOKYO (AFP) - Geldhandelaren in Tokyo werkten vrijdag op volle toeren omdat de Amerikaanse dollar wegzakte. De munt kwam voor het eerst sinds zes weken onder het niveau van 140 yen uit. AMSTERDAM (ANP) - De Amster damse effectenbeurs moest vrijdag een stapje terug doen. Bij een wat ver deeld totaalbeeld zakte de algemene stemmingsindex 0,3 punt tot 195,2. Na een aarzelend begin in de ochtendu ren werd toch nog een omzet in aande len gehaald van 909,5 miljoen. Op de obligatiemarkt zakten de belangrijk ste staatsleningen bij een totale obli- DEN HAAG (ANP) - Dat particulieren die dat willen hun telefoontoestel kunnen laten blokkeren voor seks- en babbellijnen is goed gevallen bij de Stichting Anonieme Bellers. Deze be langengroep vindt het echter onjuist dat daarvoor betaald moet worden. De PTT biedt met ingang van 1 j anuari de mogelijkheid om het toestel af te sluiten voor de zogenoemde 06-koop- nummers. Daar moet één keer 35 gul den voor worden betaald. De Anonie me Bellers vinden het meer voor de hand liggen dat mensen die wel de mo gelijkheid van 06-koopnummers wil len daarvoor extra gaan betalen, ver gelijkbaar met de situatie van abon nee televisie. Reden voor de PTT om de mogelijk heid tot afsluiting te bieden was dat mensen in financiële problemen kun nen komen doordat ze te ontstuimig naar seksnummers bellen. Naar schat ting van de PTT komen daardoor jaar lijks duizend mensen in geldnood. gatie-omzet van 653 miljoen rond 0,15 punt. Bij de belangrijkste aandelen ging DSM in de richting van de uitgifte- koers van 125. Hoewel de inschrij ving op de tweede tranche weer zwaar is overtekend kon de koers geen stand houden. Na een wat hogere opening op 127,20 zakte de prijs van het Lim burgse chemie-aandeel in tot een slot van 125,20. Ook Akzo moest behoor lijk inleveren. Hier ging 2,30 van de koers af op 139,50. Opmerkelijk veel handel ging om in NMB, die de lijst van meest verhandel de fondsen aanvoerde. De koers ging twee kwartjes omhoog naar ƒ270,50. Philips, waarin eveneens druk werd gehandeld, sloot 0,40 hoger op 48,10. Koninklijke Olie werd 0,40 la ger verhandeld op 143,90 en KLM zag zich 0,90 ontgaan op 51,30. Hoogo vens zag kans drie dubbeltjes hoger te sluiten op 95,70. Hunter Douglas, de vorige dag nogal in trek, trof 1,50 verder aan tot 123. In de lokale sector was Volker Stevin in trek, die 2,20 hoger sloot op 67. Zeer goed werden de halfjaarcijfers van BAM ontvangen. Dit bouwaan- deel noteerde 15 hoger op 590. Frans Maas was eveneens gevraagd en verliet de markt 1,90 hoger op 90,40. Van Berkel, die opnieuw een stijging van het verlies in het eerste halfjaar moest melden, werd 0,50 lager ver handeld op 6,15. Ahrend sloot 1,50 lager op 282,50. Voor VRG werd op 66 een rijksdaalder minder gegeven. DEN HAAG (ANP) - Het gaat goed met de horeca. In de eerste zeven maanden van dit j aar steeg de omzet in de totale bedrijfstak horeca met 6,2 procent. Na vijf magere jaren een verrassende ontwikkeling, die vooral wordt toege schreven aan het uitzonderlijk goede weer. Desondanks waarschuwde G. van der Veen, voorzitter van de werkgeversor ganisatie Horecaf, vrijdag in Den Haag bij de presentatie van het jaarverslag 1988 voor te veel optimisme. „Natuur lijk zijn we blij met deze ontwikkeling. We wachten al jaren op een spectacu laire omzetstijging. De grote vraag is echter of deze groei de rest van het jaar doorzet. Het is nog te vroeg om dat te kunnen beoordelen." Van der Veen houdt ook een slag om de arm omdat er nog nauwelijks zicht is op eventuele negatieve effecten van de belastingmaatregelen in het kader van het zogenoemde plan-Oort. Vanaf 1 juli zijn immers horeca-bestedingen voor de werkgevers nog slechts voor 75 procent fiscaal aftrekbaar. Volgens eerste gegevens zegt ongeveer 11 pro cent van de ondernemers in de horeca vanaf 1 juli nadeel te ondervinden van de beperkende fiscale maatregelen. De forse stijging tot nu toe dit jaar is vooral verrassend omdat 1988 aller minst een topjaar was voor de horeca. Weliswaar steeg de totale omzet met 2,1 procent, maar daar stond voor de werkgevers een prijsstijging van het horeca-product van 1,8 procent tegen over, waardoor het omzetvolume slechts marginaal steeg. Opnieuw liepen kleine hotelbedrijven met minder dan tien werknemers in 1988 klappen op. De produktie nam af met ongeveer 5 procent. Dat vormt een schril contrast met de grotere bedrij ven, die met een stijging van 3 procent ruim in de plus kwamen. Voor cafés begint het er steeds som berder uit te zien. De omzet daalde vo rig jaar met 3,2 procent, waardoor het omzetniveau in deze branche terug liep naar het niveau van de jaren 1982/1983. De belangrijkste oorzaak daarvan is volgens de Horecaf dat steeds meer mensen de voorkeur ge ven aan het nuttigen van alcohol in de huiselijke kring. De forse toename van het aantal alcoholcontroles speelt daarbij een grote rol. Deze ontwikkeling baart de Horecaf grote zorgen. Daarom bepleit voorzit ter Van der Veen meer aandacht te be steden aan het imago van het café. In onvoldoende mate wordt het café door het publiek gezien als een plaats waar het ook gezellig is om niet-alcoholi- sche dranken te nuttigen. AMSTERDAM (ANP) - De Nederland sche Bank sluit niet uit dat de inflatie verder oploopt, onder meer omdat in sommige economische sectoren de ca- paciteitsgrenzen worden genaderd en de eerdere prijsstijgingen van grond stoffen mogelijk met vertraging in de prijzen van eindprodukten worden doorberekend. Bovendien is de mone taire expansie aanzienlijk boven de groei van de economie uitgegaan. De centrale bank schrijft dat in het vrijdag verschenen verslag over het tweede kwartaal. De geldhoeveelheid nam in die periode toe met niet minder dan f 15,3 miljard, overeenkomend met 30 procent op jaarbasis. Dat kwam vooral door de forse toevloed van liqui diteiten uit het buitenland (f 12,8 mil jard). De Nederlandsche Bank voorziet ook een afvlakking van de economische groei. Het is bekend, aldus de bank in het verslag, dat zich in sommige be drijfssectoren problemen voordoen bij de vervulling van vakatures. Deze kunnen, met name daar waar de bezet tingsgraad op een hoog niveau ligt, groeibelemmerend werken. Daar ook nog een stijging van de buitenlandse vraag wordt voorzien kan een en ander leiden tot knelpunten in die sectoren, waar de capaciteitsgrenzen in zicht komen, meent de centrale bank. dit jaar oplopen tot 27 procent bij een vervoer van naar schatting 250.000 passagiers. Air Holland vloog aanvan kelijk met Boeing 727-200's. Toen de vloot werd uitgebreid en vernieuwd schakelde de maatschappij in 1988 volledig over op de Boeing 757-200, het meest economische vliegtuig in de ca tegorie met ongeveer 200 stoelen. Vol gens directeur drs. H. J. van Haagen levert dit toestel per jaar een bespa ring van 3,3 miljoen dollar op. Om de betrokkenheid van de medewerkers te versterken wordt het aandelenbezit van het personeel bevorderd. Een in terne stichting beheert 90.000 falcons die bij volledige omwisseling recht ge ven op 450.000 aandelen Air Holland. Dit komt overeen met 13,4 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. De werknemers mogen deze aandelen niet op de beurs verkopen, maar kun nen ze desgewenst via een intern cir cuit verzilveren. a: laten; b: bieden; di. exdiv.; e: gedaan-bieden; f: laten; g: bieden en exdiv.; h: laten en exdiv.; k: gedaan-laten en exdiv.; 1: gedaan-bieden en exdiv. aft ARNESTEIN-POSTBUS 8021 -4330 EA MIDDELBURG-TEL. 01180-29353' Vorige Laatste Batenburg 91,80 91,80 Koersen Koersen Beers 161,00 161,50 Begemann 112,00 113,00 Binnenl. aandelen hoofdfondsen Belindo 372.00 373,00 Berkel's P. 6,65 6,15 AEGON 112,30 112,10 Blyd.-Will. 32.00 31,50 Ahold 136,40 136.10 Boer De, Kon. 417,00 417,00 Akzo 141,80 139,50 de Boer Winkel 69,30 68,30 A.B.N. 43,60 43.30 Boskalis W. 14,55 14,75 Alrenta 165,50 164,50 Boskalis pr 12,95 13.05 Amev 55,50 55,90 Braat Beheer 51,50 52,50 Amro-Bank 83,90 83,90 Breevast 24,00 23,80 Bols 172,50 172,00 Breevast eert. 24,00 23,80 Borsumij W. 125,80 125,80 Burgman-H. 3800,00 3800,00 Bührm.Tet. 69,80 70,70 Calvé-Delft c 1009,00 1005,00 C.S.M.cert. 78,00 76.50 Calvé pref.c 5825,00 5825,00 DAF 52,80 53,00 Center Pares 61,50 62,30 Dordt.Petr. 131,80 131.20 Centr.Suiker 78.00 77,00 DSM 126,70 125,20 Chamotte Unie 10,00 10.00b Elsevier 78,90 78,60 Cindu-Key 117.00 116,00 Fokker eert. 48,40 48,10 Claimindo .353,00 354.00 Gist-Broc. c. 35,00 35,10 Content Beheer 23.00 22,90 Heineken 138,40 138,50 Cred.LBN 71,00 71,50 Hoogovens 95,40 95,70 Crown v.G.c 103.00 103,50 Hunter Dougl. 121,50 123,00 Desseaux 262,00 264,00 Int.Müller 100,80 100,30 Dorp-Groep 46,50 46,50 KBB eert. 87,00 87,80 Econosto 369,00 372,00 KLM 52,20 51,30 EMBA 139,30 139,30 Kon.Ned.Pap. 54,10 54,10 Enraf-N.c. 56,70 56,20 Kon. Olie 144,30 143,90 Eriks hold. 447,00 446,00 Nat. Nederl. 71,40 71,10 Flexovit Int. 92,20 92,00 N.M.B. 270,00 270,50 Frans Maas c. 88.50 90,40 Nedlloyd 94.80 94,60 Furness 128,00 130,00 Nijv. Cate 97,20 97.20 Gamma Holding 90,00 90,00 Océ-v.d.Gr. 330,00 324,00 Gamma pref 5.90 5,90 Pakhoed Hold. 141,90 141,50 Getronics 32,00 31,80 Philips 47,70 48,10 Geveke 45,10 45,00 Robeco 111,60 111,30 Giessen-de N. 282,00 278,00 Rodamco 81,00 80,90 Goudsmit Ed. 411,00 410,00 Rolinco 113,30 113,00 Grasso's Kon. 112,50 112,20 Rorento 61,10 60,70 Grolsch 152,00 151,00 Stork VMF 44,70 44,50 GTI-Holding 195,00 196,50 Unilever 154,50 153,60 Hagemeyer 124,20 124,50 Ver.Bezit VNU 112,00 111,70 HAL Trust B 15,80 15,40 voc 35,30 35,60 HAL Trust Unit 15.80 15,50 Wessanen 82,40 83,20 H.B.G. 233,00 233,00 Wolters-Kluwer 46,50 46,50 HCS Techn 19,10 19,10 Hein Hold 122,70 122,60 Banken, handel industrie Hoek's Mach. 203,00 203,00 Holec 36,50 37,40 10% Akzo 82 105,30 105,10 Heineken Hld 122,70 122,60 9% ABN K79 103,60 103,50 HoU.Sea S. 1,29 1,29 9V2 ABN 74 103,10 103,10 Holl. Kloos 570,00 585,00 9 ABN ecu 85 99,10 99,00 Hoop Eff.bk. 10,10 10,10 8 Va ABN 84 100,40 100,40 Hunter D.pr. 6.00 6,05 7V* ABN 86 98,00 98,00 ICA Holding 20,70 20,70 9% AmroK80 102,60 102,60 IHC Caland 38.20 37,90 8 A'dam Rub. 84 101,00 102,00 Industr. My 242,50 242,00 6V. BMH 87 96,20 96,20 Ing.Bur.Kondor 658,00 658,00 8% BqPaK75 100,00 100,00 Kas-Ass. 51,80 52,00 11 Ceehom 71 124,00b 125,00b Kempen Holding 17,00 17,00 VA Hoogov. 85 98.00 97,60 Klene's Suik. 1507,00 1507,00 7 HunterD.86 96,50 96,50 KBB 87.50 88,00 11 Va NIB 80 101.80 101,80 Kon.Sphinx 133,00 132.50 7 NOB 66-91 98,50 98,50 Koppelpoort H. 330,00 328.00 7 NOB 64-89 97,20 97,20 Krasnapolsky 216,50 217,00 8 Va NMB K76 100,00 100,00 Landré Gl. 57,00 57,20 6% NMB bb 85 97.50 97,40 Macintosh 49,50 49,80 6VaNedWatBnk 86 90,50 90,50 Maxwell Petr. 695,00 697,00 6Vj Postb. 95,20 95,10 Medicopharma 84,00 83,80 6 Postb. 92,00 92,00 Melia Int. 6,60 6,60 6 Schiphol66 95,20 95,20 MHV Amsterdam 22,90 23,00 8,2 SHV 72 101,30 101,30 Moeara Enim 1240,00 1230,00 8,2 SHV 73 102,50 102,50 M.Enim OB-cert 16000,00 16000,00 4 St.Bank. 86 87,60 87,30 Moolen en Co 35,20 34,60 6 Unilev. 66 98,00 98,00 Mulder Bosk. 83,50 85,00 7 VMF 69 98,00 98,00 Multihouse 10,70 10,70 Mynbouwk. W. 431,00 429,00 Converteerbare obligaties Naeff 250.00 NAGRON 49,30 49,30 5 ABN 85-95 101,60 101,50 NIB 616.00 616,00 8Vj A.I.R.85 125,00 125,00 NBM-Amstelland 20,40 20,40 6Va Bobel 86a 86,30 86,30 NEDAP 377.00 377,00 6VjBührm.73 310,00 NKF Hold.cert. 369,00 370,00 6V» Cham 86 82,00 82,50 Ned.Part.Mij 41,00 40,50 5 Enraf-N.86 94.80 94,60 Ned.Springst. 10800,00 7 HCS Techn. 140,30 140,30 Norit 976,00 981,00 6 Hoogov. 85 138,00 137,50 Nutricia gb 74,50 74,60 8VaHolec85 119,50 121,00 Nutricia vb 81.50 82.00 5HoopEff 87 87,00 87,00 Oldelft Groep c 184,00 184,30 8% KNSM 75 244,00 244,00 Omnium Europe 15,70 15,50 VA Nutr.72 465,00 Oreo Bank c. 69,30 69,10 6Va Nijv.85 149,00 148,50 OTRA 149,80 151,00 6 Va Rol.67 96,50 96,00 Palthe 90.80 90,80 14 SHV 81 156,00 156,00 Pirelli Tyre 48.30 48,20 8% Stevin76 104,00 104,00 Polynorm 117.00 117,80 8 Va Volker78 104,00 104,00 Porcel. Fles 195,00b 195.00b Ravast 49,90 49,30 Binnenlandse aandelen Reesink 79,80 78,50 Riva 61,00 62,50 Aalberts Ind 60,20 60,30 Riva (eert.) 61,00 62,50 ACF-Holding 43,70 44,10 Samas Groep 70.00 70,50 Ahrend Gr. c 284,00 282,50 Sanders Beh. 112,00 112,00 Alg.Bank.Ned 44,40 44,30 Sarakreek 32,50 32,00 Asd Opt. Tr. 21,10 21,10 Schuitema 1575,00a 1575,00a Asd Rubber 6,60 6,60 Schuttersv. 167,00 167,40 Ant. Verff. 330,00 Smit Intern. 48,00 47.50 Atag Hold c 106,10 109,00 St.Bankiers c. 23,70 23,90 Aut.Ind.R'dam 115,70 116,10 Stad Rotterdam c 43,10 43,10 BAM-Holding 575,00 590,00 Telegraaf De 448.00 449.50 Text.Twenthe Tulip Comp. Tw.Kabel Hold Ubbink Union Fiets. Ver.Glasfabr. Verto Volker Stev. Volmac Softw. Vredestein VRG-Groep Wegener Tyl West Invest Wolters Kluwer Wyers 351,00 54,30 156,00 101,00 24,40 347,00 64,50 64,80 57,50 16,70 68,50 189,50 27,60 186,00 47,00 Beleggingsinstellingen Aegon Aand.f. ABN Aand.f. ABN Beleg.f. ALBEFO Aldollar BF fl Alg.Fondsenb. Alliance Fd Amba America Fund Amro A.in F. Amro Neth.F. Amro Eur.F. Amro Obl.Gr. Amvabel AsianTigersFd AsianSelFund Bemco Austr. Berendaal Bever Belegg. BOGAMIJ Buizerdlaan Delta Lloyd DP Am. Gr.F. Dp Energy.Res. Eng-Holl.B.T.l EMF rentefonds Eurinvest(l) Eur.Ass. Tr. EOE DuStlnF. EurGrFund Hend.Eur.Gr.F. Henderson Spirit Holland Fund Holl.Obl.Fonds Holl.Pac.F. Interbonds Intereff.500 Intereff.Warr. Japan Fund 38,90 79,50 61,10 53,80 21,40 247,00 13,40 49,80 334,50 93,10 81,20 76,90 154,80 94,10 63,70 50,00 65,00 123,00 26.50 111,50 43,50 43,50 26,00 41,50 9,80 66,00 110,00 8,30 327,00 65,00 226,50 76,50 80,50 124,00 121.50 564,00 45,30 350,00 38,40 351,00 54,30 155,50 101,50 24,20 347,00 64,80 67,00 56.80 16,80 66,00 190,00 27,60 187,00 47,00 38,80 79,20 60,00 53,80 21,40 247,50 13,40 335,00 93,00 80,80 76,30 154.80 93,80 63,30 50,00 65,50 123,00 26,90 111,00 43,50 43,50 26,00 9,80 65,80 110,00 8,30 326,00 64,70 226,50 76,30 80,70 123,50 121,30 564,00 45,50 352,00 38,20 MK Int. Vent. Nat.Res.Fund NMB Dutch Fund NMB Oblig.F. NMB Rente F. NMB Vast Goed Obam. Belegg. OAMF Rentef. Orcur.Ned.p. Pac.Prop.Sec.f. Pierson Rente Prosp.Int.Hi.Inc. Rabo Obl.inv.f. Rabo Obl.div.f. Rentalent Bel. Rentotaal NV Rolinco cum.p Sci/Tech Technology F. Tokyo Pac. H. Trans Eur.F. Transpac.F. Uni-Invest Unieo Inv.F. Unifonds VWN Vast Ned Venture F.N. VIBNV WBO Int. Wereldhave NV 59,70 1560,00 40,40 35,00 103,60 38,00 233,20 14,10 49,60 52,70 100,80 8,50 76,00 51,10 136,40 31,50 101,00 18,10 20,90 266,50 83,50 570,00 126,50 87,50 32,80 58,50 123,00 45,30 87,50 79,00 211,00 59,70 1550,00 40,30 35,00 103.50 38,00 234,50 14.05e 49,60 53,40 100,80 8,50 76,00 51,10 136,20 31,50 101,00 18,10 20,30 268,50 83,30 570.00 126,00 87,10 33,20 58,50 123,00 45,30 87,50 79,80 211,00 Orig. N.amerik. aandelen Allied Signal Ind Amer. Brands Amer. Expres Am.Tel.& Tel. Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. ASARCO Inc. Atl. Richf. BAT Industr. Bell Atlantic BellCanEnterpr Bell Res.Adlr Bell South BET Public Bethl. Steel Boeing Comp. Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Comm. Edison Comp.Gen.El. 37,00 74,25 35,50 43.00d 62,20 115,00 218,00 33,00 101,50 8,25 98,30 41,10 1,05 53,80 3,00 21,00 57,60 58,75 24,70 32,50 60.00 37,50 500,00 37,50 76,50 36,00 44,25 63,50 33,80 101,60 8,15 99,10 41,00 53,70 21,00 57,30 24,80 34,00 60,70 37,60 aegn akzo akzo akzo akzo akzo d/fl d/fl dsm -dsm dsm dsm dsm dsm dsm eoe eoe eoe eoe eoe eoe eoe gist hein hoog hoog hoog kim kim kim kim kim kim nip nlw nlw phil phil phil phil phil phil olie olie olie unil unil unil unil basis vorige slot- prijs omzet koers koers jan 115,00 268 4,50 4,50a okt 140.00 769 4,20 3,00 okt 150,00 504 0,80 0.50 jan 140.00 396 8,00a 6,80 jan 150,00 465 3,50 3,30 jan 140,00 283 4,50 5,20 nov 215,00 593 3,00 2,30 dec 215,00 307 3,80a 3,30 okt 125,00 440 4,10 2,80 okt 130,00 321 1,80 1,00 jan 125,00 571 9,50 8,00 jan 130,00 370 6,40 5,30 jan 140,00 313 3,00 2,50 okt 120,00 573 0,70 0,70 jan 125,00 275 3.80 4,20 okt 300,00 510 15,00a 15,00 okt 310.00 268 7,20 7,30 okt 315.00 287 4,40 4,40 okt 320,00 348 2,60a 2,30 okt 300,00 364 0,70 0,80 okt 310,00 447 3,00 2,70 okt 315,00 745 5,20 4,70 jan 35,00 260 2,80 2,80 jan 120,00 300 1,20a 1,20 okt 95,00 303 3,80 3,60 okt 105,00 352 0,90a 0.80 jan 110.00 279 3,60 3,70 okt 55.00 391 0,40 0,30 jan 55,00 617 2,40 2,00 jan 60,00 252 1,10 0.80 okt 50.00 910 0,30 0,60 okt 55,00 634 3,00 4,00 jan 55.00 800 3,90b 4,60b nov 97,50 553 0,50 0,55 nov 97.50 1000 0,35a 0,20 nov 97,50 1000 1.60a 1,65 okt 45,00 777 3,00b 3,60 okt 50.00 339 0.60 0,70 jan 45,00 266 4,60 5,00 jan 50,00 726 2,10 2,40 apr 50.00 340 3,30b 3,70 o92 55,00 480 7,10 7,20a okt 150,00 289 0,90 0,90 jan 150.00 354 5,00 4,80 jan 150,00 477 7,70 7.60 okt 140,00 283 14,70 14,40 jan 150,00 409 9.70 9,00 apr 150.00 270 13,00 12,00 jan 150.00 401 2,90 3,20 Control Data 18,50 18,50 Dai-Ichi Yen 3450,00 3490,00 Dow Chemical 98,00 99,00 Du Pont 117,90 Eastman Kodak 46,80 46,70 Elders IXL 3,00 2,90 Euroact.Zw.fr. 180.00 180,00 Exxon Corp. 44,80 44,80 First Paclnt 0,60 Fluor Corp. 32,60 34,00 Ford Motor 50,80 51,00 Gen. Electric 55,75 56,75 Gen. Motors 48,00 48,00 Gillette 45,75 45,75 Goodyear 52,00 52,50 Grace Co. 34,50 Honeywell 82.30 83,30 Int.Bus.Mach. 111,50 108,50 Intern. Flavor 64.60 Intern. Paper 54,80 ITT Corp. 60,10 59,50 K.Benson fi 4950,00 5047,00 Litton Ind. 91,10 91,00 Lockheed 47,50 48,00 Minnesota Mining 75,00 75,00 Mobil Oil 55,50 55,40 News Corp Ausfl 15,60 15,70 Nynex 79,80 80,60 Occ.Petr.Corp 29,60 29,80 Pac. Telesis 44,80 45,20 P.&O. fi 7,00 7,00 Pepsico 57,40 58,75 Philip Morris C. 162,00 164,90 Phill. Petr. 26,50 25.70 Polaroid 44,20 45,30 Privatb Dkr 297,30 297,00 Quaker Oats 63,50 St.Gobin Ffr 710,00 710,00 Saralee 57,10 Schlumberger 42,60 44,00 Sears Roebuck 42,20 42,25 Sony (yen) 38,20 37.90 Southw. Bell 55,00 56,30 Suzuki (yen) 915,00 Tandy Corp. 46,60 47,70 Texaco 50,80 50,50 Texas Instr. 38,70 38,60 The Coastal C. 42,20 42,70 T.I.P Eur. 1,78 1,78 Toshiba Corp. 1230,00 1230,00 Union Carbide 28,30 Union Pacific 76,50 76,80 Unisys 18,80 19,20 USX Corp 33,10 32,80 US West 70,50 71,20 Warner Lamb. 105,80 Westinghouse 66,10 66,70 Woolworth 67,50 67,20 Xerox Corp. 65,00 65,10 Certificaten buitenland AMAX Inc. 53,00 54,00 Am. Home Prod. 220,50 ATT Nedam 90,00 91,50 ASARCO Inc. 68,50 Atl. Richf. 215,10 212,70 Boeing Corp. 122,00 119,00' Can. Pacific 46,00 46,50 Chevron Corp. 124,00 Chrysler 53,00 52,00 Citicorp. 67,00 69,00 Colgate-Palm. 126,00 127,00 Control Data 35,00 35,00 Dow Chemical 210,00 207,00 Eastman Kodak 98,00 96,00 Exxon Corp. 95,00 94,50 Fluor Corp. 65,50d Gen. Electric 116,00 118,50 Gen. Motors 100,00 98,00 Gillette 97,00 96,00' Goodyear 111,00 111.00 Inco 67,00 68,50 I.B.M. 231.50 224,00 Int. Flavors 147,50 138,50 ITT Corp. 127,00 124,50 Kroger 37,00 37,00 Lockheed 102,00 101,00 Merck Co. 156,00 158,50 Minn. Min. 158,00 157,00 Pepsi Co. 121,00 122,00 Philip Morris C. 340,00 346.50 Phill. Petr. 54,50 55.00 Polaroid 87,00 89,00 Procter G. 266,50 251,50 Quaker Oats 134,00 Schlumberger 89,50 91,00 Sears Roebuck 87.50 86,50 Shell Canada 70,50 69,50 Tandy Corp. 98,00 99,00 Texas Instr. 79,50 79,50 Union Pacific 162,00 161,00 Unisys Corp 39,50 40,00 USX Corp 69,50 67,50 Varity Corp 3,70 Westinghouse 139,00 143,00 Woolworth 141.00 143,00 Xerox Corp. 135,00 135,00 Certificaten buitenland Deutsche B. Dresdner B. Hitachi (500) Hoechst Mits.El.(500) Nestlé Siemens Warrants Akzo AMRO warr. Bogamij Falcons Sec. Honda motor co. K.L.M. 85-92 Philips 85-89 St.Bankiers a St.B ankiers b 675,00 350,00 1600,00 293.50 1250,00 8500.00 595,00 35,50 1,44 6,30 23,75 1800,00 250,00 6,90 0,59 2,10 680,00 344,00 8700,00 596,00 35,00 1,44 7,00 23,75 1790,00 241,00 6,80 0,59 2,10 Binnenland (niet off. genoteerd) 28/09 29/09 algemeen 195,50 195,20 Bredero aand. 26,20 27,00 internation 197,20 196,80 Bredero cert. 24,20 24,50 lokaal 195.20 194,90 11 Bredero 23,50 23,00 fin.instell 160,40 160,30 LTV Corp. 1,80 1,90 alg. banken 155,10 154,90 5 Nederh. 68-78 25,50 25,50 verzekering 164,70 164,70 RSV. cert 1,41 1,39 niet-financ 206,40 206,10 7 RSV 69 82,00 82,00a industrie 197,60 197,30 transp/opsl 232,50 231,60 Afgifteprijzen funds (Ned.) abc(theodgiliss) abn bel.pool abn obl.fonds aepex bel. fonds amro aand.f. amro aand.comb amro obl.comb. amro obl.fonds atlant.fd(thgil) austrabel a austrabel b belegg.f. vd7 bemco dyn.beh. bemco jap.wa. bemco rendem. cantrade esmeral cantrade jade f. cantrade top 20f cantrade rend.f. citi guard.usd citi guard.ecu citi mgf usd citi mgf ecu citi select.usd eagle green st eagle blue star eagle purple st eagle orange st eagle red star eagle star dep eagle ned obi eagle japan obi eagle europ.obl eagle usa obi eagle u.k. obi eagle Nederland eagle japan eagle europa eagle n.amerika eagle engeland eagle verre oos ecu fund a ecu fund b equiflex eur. equiflex usa e 1 vgf vastr. e 1 vgf depos. e 1 vgf akt.b. e 1 vr. valuta e 1 vgf aand. e 1 vgf oblig. e 1 vgf komb. e 1 vgf vastg. e 1 vgf aandll e 1 vgf uiterb e 1 vgf a.f.bz e 1 vastr. e 1 vgf albefo e 1 vgf fh.sct e 1 vgf cll.bh gim cgf (us dlr) gim gref gim wbo b.b. hoU. dlr.f. holl. sel.f. holl.int.rente holl.stall.rek immocorp.(dm) intereff-futures kestrel (stg) kb lux fund mediterr.f.ecu mees japan fonds mees obi. ren te f mees uiterboei 60.03 185,61 58,11 35.04 571.44 311,66 192,27 173.45 99,65 1310,00 1346,40 22,31 195,30 476,40 120,30 173,90 198,64 143.22 110,07 1064,26 1066,14 1217,28 1067,78 973,81 1,123 1,038 1,268 1,071 1,373 1,084 1,067 0.952 1,027 1,078 0,972 1,421 1,045 1,148 1,073 1,080 1,043 545,84 664,10 12,23 10,92 26.05 18,70 41,17 17.27 17,97 15,48 17,46 15,44 13,03 12,36 12,42 13.28 13,16 13,87 12,74 1721,14 1147,13 4666,63 59.60 87,30 49,70 105,78 120,00 44,57 12,59 508,63 14,22 108,19 103.58 99,14 60,03 186,14 58,10 35,49 570,56 311.29 192,04 173,26 99,65 1300,00 1346,50 22,53 195.30 476.40 120,30 173,92 198.04 143,39 109.41 1066,34 1069,81 1220,43 1068,72 974,96 1,122 1,078 1,267 1,064 1,388 1,084 1,055 0,951 1,018 1.061 0,973 1,422 1,044 1,139 1,060 1.062 1,030 545,99 664,23 12,23 10,92 26,03 18,70 41,18 17,28 17,95 15.48 17,46 15,45 13,07 12.34 12,32 13,37 13,14 13,86 12,77 1721,14 1147,13 4666.63 59,95 87.35 49,70 105,80 120,00 44,57 12,59 508,62 14,27 107,61 103,43 99,02 mint guar.ned. 20,39 20,39 mint (us dlr) 38,95 38,95 obliflex mul 10.70 10,57 optimix 324,25 323.68 pierspectief 72,07 72.07 rabo aand.f. 51,05 51.16 rabo oblig.f. 50.12 50,11 rentabel 536,97 536,47 royal obligatie 9.82 9.83 royal aandelen 11,96 12,02 royal combinatie 10,70 10,74 royal europees 12,24 12,16 royal intern. 10,59 10,51 royal deposito 9,83 9.83 spaarb obl.fonds 51,14 51,08 unifonds 35,00 webefo 145,30 145,30 index (1975=100) staatsleningen -looptijd 3-5 jr -looptijd 5-8 jr -5 langstlopende bng-leningen bankleningen 28/09 106,20 7,41 7,48 7,37 7,34 7,44 7,63 29/09 106,00 7,43 7.49 7,42 7,36 7,46 7,65 2,10875 11125 3,4235 4285 112,900 950 33,285 335 5.3755 3805 130,335 385 151,370 1,470 15,455 505 32,895 32,945 28,950 29.000 30,545 30,595 1.78825 79075 16,0430 0530 3,0050 0150 1.7750 7850 1,2400 3400 1.6350 6450 26,95 27,20 1.2450 2550 1,1675 1975 1.1675 2075 56,10 56,35 2,3250 3300 Amer. dollar Brits pond Duitse mark Franse franc Belg. franc Zwits. franc Japanse yen Ital. lire Zweedse kroon Deense kroon Noorse kroon Canad. dollar Oost, schill Iers pond Spaanse pes Gr. drachme Austr. dollar Hongk.dollar Nieuwz.dollar Antill.gulden Surin. gulden Saudische rial Ecu gulden AMSTERDAM (ANP) - De advieskoer- sen (aan- en verkoopprijzen) voor bui tenlands bankpapier geldend te Am sterdam op de volgende werkdag luid den gisteren; Amer.dollar Brits pond Can. dollar Duitse mark(lOO) Iers pond Austr. dollar Jap. yen (10.000) Ital. lire. (10.000) Belg. frank (100) Port. esc. (100) Franse fr. (100) Zwits. fr (100) Zweedse kr. (100) Noorse kr. (100) Deense kr. (100) Oost.schill.(lOO) Spaanse pes.(lOO) Griekse dr. (100) Finse mark (100) Joeg. dinar (100) AMSTERDAM (ANP) - De goud- en zil- verprijzen zijn gistermiddag als volgt vastgesteld: Goud 24.740-25.240, vorige 24.880-25.380. bewerkt 26.840 laten, vo rige 26.980 laten. Zilver 320-390, vorige 320-390. bewerkt 430 laten, vorige 430 la ten. Verk. Aank. 2,05 2,17 3,29 3,54 1,73 1,85 110.65 114.65 2,87 3,12 1,58 1,70 148.50 153,50 14,75 16,15 5,19 5,49 1,25 1,43 32.10 34.60 128,00 132,50 31,50 34.00 29,25 31,75 27.75 30,25 15,75 16,35 1,70 1,85 1.19 1,39 47.75 50,75 0,002 0.010

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 7