PZC Treinongeluk in VS Werklozen in metaal laten banen lopen Gehandicapten door verkwisting en vele regels op verkeerde plek Premieverschillen bij ziektekosten worden verkleind Directeur Nederlandse Filmdagen stapt op Veel mensen verzuimen pensioenen op te vragen binnen- en buitenland Grote zuivering na de tweede wereldoorlog was onuitvoerbaar BESTUUR BEREID OP TE STAPPEN Vrijspraak actievoerders Woensdrecht REGIO ROTTERDAM TEHUIZEN LEEG DOOR LOGGE BESLUITVORMING Starheid AKKOORD VERZEKERAARS CONFLICT MET STAF Vader vermist kind moet in gijzeling blij ven MILJOENEN BIJ FONDSEN ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 5 Belastingdienst legde verkeerde aanslagen op door computerfout Anderhalf miljoen gulden extra voor Libanon Nieuwe regeling voor beursstudenten gaat voorlopig niet door MANILA IRTR/GPD- Marcos-aanhangers dreigen met protestdemonstraties en een oproep aan de VN als pre sident Corazon Aquino de donderdag overleden ex-pre sident Marcos niet op de Filipijnen laat begraven. Aqui no heeft al verklaard dit onder geen beding te zullen toestaan. Advocaten van Marcos legden de zaak vrij dag voor aan het Filipijnse Hooggerechtshof. Volgens Aquino bedreigt de terugkeer van Marcos stof felijk overschot de politieke stabiliteit. Als teken van rouw heeft zij wel bevolen vier dagen op alle overheids gebouwen de nationale vlag halfstok te hangen. Vice-president Laurel en de leider van de rechtse oppo sitie, Juan Ponce Enrile, willen dat de voormalige presi dent op de Filipijnen wordt begraven. Enrile was onder Marcos minister van defensie, maar luidde in 1986 met een militaire staatsgreep diens val in. De stafchef van het Filipijnse leger, generaal Renato de Villa meent ech ter dat de militairen nog niet klaar zijn voor de aanwe zigheid van Marcos. Foto: Marcos-aanhangers verzamelden zich met por tretten van hun leider en diens vrouw voor een kazerne, waar ze een wake houden. DEN HAAG (ANP) - De voorwaarden voor het verkrijgen van een aanvul lende studiebeurs in geval van bijzon dere persoonlijke omstandigheden blijven voorlopig onveranderd. Dit heeft waarnemend minister van on derwijs Braks de Tweede Kamer mee gedeeld. Vlak voor zijn aftreden kwam ex-mi nister Deetman nog met een voorstel om de regels voor het aanvragen van studiefinanciering aan te scherpen. Het ging vooral om studenten van wie de (gescheiden) ouders niet in de stu diekosten willen bijdragen. De rege ling, die 1 oktober had moeten ingaan, maakte het voor die groep studenten moeilijker aan een aanvullende beurs te komen. Braks schrijft dat een besluit over de voorgestelde regeling wordt aange houden totdat overleg met de commis sie voor onderwijs van de Tweede Ka mer mogelijk is geweest. De commis sie weigerde eerder Deetmans voorstel snel te behandelen omdat de wijzigin gen daarvoor te ingrijpend werden geacht. WAALWIJK (ANP) - Van Haren Schoenen BV wil de schoenenfabriek in Waalwijk sluiten, zo heeft de directie vrijdag meegedeeld. De fabriek telt ongeveer 80 personeelsleden, over wier lot overleg wordt gevoerd met de betrok ken vakbonden. Het stopzetten van de schoenenproduktie in Waalwijk heeft geen ge volgen voor de ongeveer 900 werknemers van de 125 schoenwinkels van Van Haren. De afgelopen tien jaar is, aldus de directie, uitput tend geprobeerd de ex ploitatie te verbeteren. Maar gezien de ontwik kelingen op de wereld markten is dat onmoge lijk gebleken. De lage-lonenlanden hebben volgens de direc tie van Van Haren de markt overspoeld met schoenen die in prijs aanmerkelijk lager lig gen dan de in ons land geproduceerde schoe- APELDOORN (ANP) - „Voor te veel regelgevers zijn geestelijk gehandi capten administratieve gevallen. Geen wonder dat meer dan de helft van hen op de verkeerde - vaak ook nog te dure - plek blijft zitten." Algemeen-directeur C. Hovenkamp van de Stichting Philadelphia Voor zieningen uitte deze kritiek vrijdag in Apeldoorn op het congres „Innovatie en bureaucratie" van de Stichting Ge zondheidszorg '82. Hovenkamp zei dat het deelnemen aan regionale en provinciale overleg organen zijn stichting jaarlijks meer dan een half miljoen gulden kost. In de gezinsvervangende tehuizen van de stichting zijn gemiddeld 16 plaatsen open door inefficiënte besluitvorming door derden. Dat komt er in feite op neer dat het he le jaar één tehuis leeg staat. „Gewoon een gehandicapt kind rechtstreeks op nemen geeft geweldig veel gedonder", aldus Hovenkamp. Volgens hem zou den de wachtlijsten aanzienlijk kun nen worden bekort als „deze aan ons opgelegde verkwistende activiteiten werden afgeschaft". Hovenkamp noemde ook het geval van een 67-jarige vrouw die, samen met vriendinnen met wie ze al 20 jaar een kamer had gedeeld in een kleine inrichting, werd overgeplaatst naar een nieuw gezinsvervangend tehuis. Samen met haar familie richtte ze haar kamer in. Maar ze moest er weer uit omdat ambtenaren vonden dat de regels niet goed waren toegepast. Na veel gepraat, geschrijf en lange pro cedures die 100.000 gulden kostten moest de vrouw naar een inrichting met een veel hogere verpleegprijs waar ze niemand kende. Ze overleed kort na de verplichte verhuizing. Zonder ingrijpende hervormingen van de wetgeving, de regels en de werkwij ze van rijks- en provinciale overheid met hun logge adviesorganen blijft vernieuwing van de zorg een vrome wens, concludeerde Hovenkamp. Vertegenwoordigers van andere sec toren van de gezondheidszorg kwa men met soortgelijke ervaringen. Maar volgens K. van der Steenhoven, plaatsvervangend secretaris-gene raal van het ministerie van WVC, „is de rijksoverheid haar les aan het le ren". Hij verweet van zijn kant de ge zondheidszorg dat ze zelf star, bureau cratisch en conservatief is: „De over heid wil vernieuwen, maar stuit op hardnekkige weerstand". Van der Steenhoven zei dat het aantal mensen dat werkt bij koepels, advies- en uitvoeringsorganen in de gezond heidszorg het aantal volksgezond- heidsambtenaren (een kleine duizend) bij wvc ver overtreft. Hij noemde bezinning nodig op taak en omvang van deze organen. Anderen waarschuwden juist dat de gezondheidszorg niet zonder regels van de overheid kan. Zo zei dr. H. van den Doel, directeur van het ziekenhuis Beatrixoord in Ha ren, dat het overlaten van beslissingen aan instellingen of beroepsbeoefena ren veel onrechtvaardigheid en wille keur in de hand werkt. Als voorbeeld noemde Van den Doel „het recht van iedere burger om in de terminale fase van zijn leven, dus als hij al ten dode is opgeschreven, nog voor ongeveer één ton aan zich te laten versleutelen". Maar er is geen geld om arme bejaar den in Amsterdam de meest primaire zorg te bieden, „zodat zij letterlijk stik ken in hun vuil". ROTTERDAM (ANP) - Werkloze me taalwerknemers in Rotterdam blij ken voor een flinke meerderheid niet geïnteresseerd in vacatures op hun vakgebied. Die conclusie heeft het Ge westelijk Arbeidsbureau in Rotter dam getrokken uit een banenmarkt die men onlangs heeft georganiseerd. Van de 4.000 aangeschreven werklo zen liet 65 procent niets van zich ho ren, aldus vrijdag een woordvoerder van het Rotterdamse GAB. Het GAB organiseerde de markt naar aanleiding van berichten voor de zo mer dat de werkgevers-organisatie FME in Spanje op zoek was naar werk loze metaalarbeiders, omdat bedrij ven rond Rotterdam en Dordrecht on voldoende gekwalificeerd personeel konden vinden. De Industriebond FNV reageerde destijds woedend op het FME-initiatief, omdat de bond van mening was dat er in eigen land vol doende geïnteresseerde werklozen zijn die direct of na enige bijscholing aan het werk zouden kunnen. Op de banenmarkt kwamen uiteinde lijk 1.200 werkloze metaalwerknemers af op de 500 aangeboden vacatures. In middels zijn er voor 300 vacatures se rieuze sollicitanten. Het GAB tast ech ter in het duister over de ongeïnteres seerde houding van de meerderheid van de werklozen. Degenen die zijn aangeschreven zijn allemaal mensen die direct of na een korte bijscholing aan het werk zouden kunnen, aldus de GAB-woordvoerder. Binnenkort zal het GAB een banen- krant met ongeveer 500 vacatures in de metaalsector verspreiden onder 9.000 werklozen in het zuidelijk deel van Zuid-Holland. Mochten bepaalde werkzoekenden opnieuw niets van zich laten horen dan zal het Geweste lijk Arbeidsbureau hun namen door geven aan de Sociale Dienst voor een zogeheten herorienteringsgesprek. GRONINGEN (GPD) - Omdat de Nederlandse regering na de oorlog een loyaal ambtenarenapparaat nodig had, heeft ze geen grote heksenjacht ontketend op foute ambtenaren. Als dat wél was gebeurd, was er bij voorbeeld van de politie weinig overgebleven. Dat is een van de conclusies van de Groninger historicus Peter Romijn in het proefschrift waarop hij volgende week donderdag aan de Rijks Univer siteit Groningen promoveert. Romijn werkt op het Rijksinstituut voor Oorlogs Documentatie in Amsterdam. De afwikkeling van het oorlogsver leden gebeurde grotendeels achter de schermen. Romijn meent dat de onvrede die later gevoeld werd over de 'afrekening' niet zozeer aan de ge nomen maatregelen ligt, als wel aan het ontbreken van een 'collectieve herinnering' ten aanzien van de gemaakte afwegingen. Vervoersbond FNV verstrikt in conflict bemoeit met elke paperclip in het ge bouw". Van Rossum, ook achter de tafel, vond dat voortreffelijk geformuleerd. Hij wil de technische diensten (onder meer propaganda, postkamer) professione ler aanpakken en de bond dichter bij de leden brengen door de leiding over te hevelen van de bezoldigd bestuur ders naar regionale districtsteams. Een ander discussiepunt is een con cept-nota over interne reorganisatie. Volgens de nota moet het aantal ba nen in de bond in 1994 terug van 154 naar 138. Een kwart daarvan is niet op te lossen met afvloeien of vut. UTRECHT (ANP) - De directeur van de Nederlandse Filmdagen, Johan Schulmaijer, is opgestapt. Dit is vrij dag in een bekendmaking van één zin meegedeeld door het bestuur van de Nederlandse Filmdagen. Een nadere toelichting bij dit besluit werd daarin niet gegeven. Op het festivalkantoor in Utrecht werd kort na het verzenden van het faxbericht de telefoon niet meer opgenomen. Eerder werd bekend dat de staf en een deel van de medewerkers per 1 oktober zal opstappen omdat zij vonden dat de in juli aangestelde jurist Schulmaijer (29) te weinig verstand had van film. Hijzelf zei daarover op 19 september in een interview met de NRC: „Ik begrijp ze wel. Ik heb nooit eerder een festival georganiseerd en als je me vraagt „wat weetje van film" dan is dat niet zo heel veel, al heb ik er wel grote affiniteit mee." Schulmaijer kondigde toen ook aan veel „kennis en ervaring" te willen „veroveren" waarmee hij zijn functie volgend jaar wèl goed zou kunnen ver vullen. Het bestuur had Schulmaijer onder meer aangesteld omdat deze voorstel de het accent van het directeurschap bij de public relations te leggen. „Juist als een film met artistieke kwaliteiten minder toegankelijk is, heeft hij een commerciële aanpak nodig", aldus de voormalige advocaat. Het is op dit moment niet bekend of de vorige directeur, Hans de Wolf, nu lan ger zal aanblijven. Hij assisteerde Schulmaijer nog bij de organisatie van de net afgelopen filmdagen, die duur den van 20 tot en met 27 september. DEN HAAG (ANP) - De gijzeling van de Hagenaar die weigert de verblijf plaats van zijn kind te noemen moet voortduren. Dat concludeerde vrij dag de procureur-generaal bij de Ho ge Raad. De 3I-jarige J. W. was in be roep gegaan tegen de gijzeling (sinds eind augustus) door de Raad van de Kinderbescherming. Het dochtertje wordt al sinds 7 augus tus 1985 vermist. Ze moet inmiddels zes jaar zijn. Eind 1985 ontdekte de ge zinsvoogd dat het kind verdwenen was. In eerste instantie dacht de poli tie niet aan een misdrijf omdat W. ver klaarde dat het dochtertje bij haar moeder was. Die zou het kind uit zijn auto hebben gehaald terwijl hij een boodschap deed. Na een onderzoek door de kinderbe scherming, waarbij het meisje niet ge vonden werd, kreeg de politie het ver moeden dat zij dood was. In oktober 1988 werd W. aangehouden onder ver denking van doodslag. Kennissen geloofden dat het kind voor 20.000 gulden verkocht was aan een fa milie die naar Spanje is verhuisd. W. ontkende dit maar zei later wel de ver blijfsplaats van het kind te weten. Het Gerechtshof in Den Haag besloot juni dit jaar dat W. verplicht is de verblijfs plaats bekend te maken. De Raad van de Kinderbescherming hem daarop in gijzeling. DEN HAAG (ANP) - Als gevolg van een foutje in de programmatuur van de belastingdienst zijn tussen 26 juni en 30 augustus van dit jaar een aantal foute aanslagen in de inkomstenbe lasting 1988 opgemaakt. Het ging om mensen die vorig jaar minder dan duizend gulden verdien den en recht hadden op teruggave van het volledige bedrag dat daarop was ingehouden. De computer kwam ech ter met veel lagere bedragen op de proppen. De fout werd ontdekt door mensen die met Elseviers Belasting- Diskette 1988 hadden uitgerekend hoeveel geld zij terug moesten krijgen. Het ministerie van financiën kan nog niet zeggen hoeveel mensen van de programmafout de dupe zijn gewor den. DEN HAAG (GPD) - Het kabinet heeft besloten anderhalf miljoen gulden ex tra uit te trekken voor hulp aan Liba non. Het besluit vloeit voort uit een afspraak in EG-verband om op korte termijn meer geld ter beschikking te stellen voor humanitaire hulp aan het land. De anderhalf miljoen wordt uit de zo genoemde Wellinkfaciliteit gehaald, een fonds voor hulp in noodsituaties. Het geld wordt via het Nederlandse Rode Kruis en het Internationale Co mité van het Rode Kruis besteed. UTRECHT (ANP) - Een commissie onder leiding van voorzitter R. Vreeman zal proberen de hoogoplopende ruzie bij de Vervoersbond FNV te beslechten. Eerste doel is de samenstelling van een nieuw bestuur. De zeven zittende leden (inclusief Vreeman) zijn bereid hun zetel daar voor op te offeren. Vijf van hen (alweer inclusief Vree man) waren, zijn en blijven echter van mening dat zij in het bestuur niet meer kunnen samenwerken met algemeen secretaris M. van Rossum. Die Wil ech ter niet opstappen omdat dat een „to tale desintegratie van de bond en een splijting van boven naar beneden" be tekent, zo zei Van Rossum vrijdag op een bijeenkomst van het bondsbe- stuUr in Utrecht. De bestuurders hebben tot vrijdag morgen vroeg vergaderd over de con flicten. De vijf bestuurders zijn pen ningmeester K. Schoonens, cao-coör dinator G. Ros, J. Koster (spoorwe gen), W. Waleson (havens) en voorzit ter Vreeman. Toen Vreeman een klein jaar geleden in het bondsbestuur kwam, was er volgens hem al Sprake van een „glijbaan naar beneden" en van een „vrij permanentè vechtsitua- tie" binnen dat bestuur. De twee par tijen (vijf tegen twee) kunnen het nau welijks meer met elkaar eens worden over voor de bond belangrijke zaken. Voor belangrijke beslissingen is er door de onderlinge geschillen geen breed draagvlak meer, aldus Vreeman. De toekomst van de Vervoersbond FNV is zo'n zaak. De bond streeft er naar het topaantal leden van 1980 (70.000) weer te halen. Daarvoor is een andere organisatie nodig: kan de bond doorgaan met de zeer hoge contribu tieheffingen en het grote aantal be stuurders of moet het apparaat ervoor worden aangepast? In hoeverre tast dat de kwaliteit van de bond aan en hoe blijft de bond in de pas lopen met de vakcentrale? En hoe groot mag het financiële risico van dat alles zijn? De vijf leden stellen zich voorzichtig en so ber op. Van Rossum en bestuurder D. Ketting (weg- en watervervoer) zijn echter wel bereid risico te nemen en vinden dat ook verantwoord. Vree man: „Daar moetje uit kunnen komen met zeven volwassen heren. Maar dat lukt dus niet." Volgens de voorzitter wil Van Ros sum af van de tijd dat „elke amateu ristische vakbondsbestuurder zich CALVERTON (RTRIAFP) - Twee brandweerlieden zijn donderdag gedood toen een trein bij Calverton in de Amerikaanse staat Virginia in botsing kwam met een brandweerauto. Volgens de plaatselijke autoriteiten raak ten 150 inzittenden van de trein gewond. De trein was met 379 passagiers op weg van New York naar New Orleans toen zij op een spoorwegover gang tegen de brandweerauto botste en ontspoorde. Twee brandweerlie den werden op slag gedood, terwijl vier andere nog vermist worden. Foto: een vrouw wordt uit een van de ontspoorde wagons geholpen. UTRECHT (ANP) - Binnen het KLOZ, de overkoepelende organisatie van particuliere ziektekostenverzeke raars, is overeenstemming bereikt over verkleining van de preipiever- schillen. Dat gebeurt door het vast stellen van een onder- en bovengrens. De laagste premie wordt minimaal 110 en de hoogste maximaal 181 gul den per maand. Het KLOZ heeft dit vrijdag schriftelijk meegedeeld aan staatssecretaris Dees (volksgezondheid) en minister De Kor te (economische zaken). De Tweede Kamer dringt al geruime tijd aan op een kleiner verschil tussen hoog en laag om de solidariteit tussen gezon den en zieken te vergroten. Achter grond is ook dat de verzekeraars ge zonde jongeren lokken met zeer lage premies, terwijl ouderen, die een zwaarder risico vormen, soms extreem hoge premies betalen. De Tweede Kamer heeft daar al wat aan gedaan door 65-plussers begin dit jaar tijdelijk in de gelegenheid te stel len hun polis om te ruilen voor de stan daardpakketpolis die 181 gulden per maand kost. Die mogelijkheid be stond (en bestaat nu weer) alleen voor verzekerden op het moment dat ze 65 jaar worden. De minimum- em maximumpremies die het KLOZ nu noemt zullen gelden voor een uitgebreide dekking, verge lijkbaar met die van de standaardpak ketpolis. De premies voor polissen met een lagere dekking of een hoger eigen risico zijn lager. De overeenkomst moet nog algemeen verbindend worden verklaard op grond van de Wet op de economische mededinging. Het KLOZ zal de minis ter van economische zaken om zo'n verklaring vragen zodra minstens 80 procent van de aangesloten verzeke raars via het ondertekenen van de overeenkomst heeft aangegeven in te stemmen met de voorgestelde premie structuur. Het KLOZ verwacht dat dit binnen kort het geval zal zijn. De afspraken zullen dan gelden voor nieuwe zowel als voor bestaande polissen. BREDA (ANP) - De politierechter in Breda heeft vrijdag drie verdachten die op 5 december 1988 een startbaan op de vliegbasis Woensdrecht korte tijd bezet hebben gehouden vrijge sproken van de beschuldiging dat zij die baan onbruikbaar hebben ge maakt. Mr. P. Paalvast oordeelde, dat blokke ren door erop te gaan zitten nog niet wil zeggen dat een baan dan onbruik baar is. Officier van justitie mr. J. Gras had dit ten laste gelegd. De rechter vond dat er wel sprake is geweest van versperren, maar dat stond niet in de tenlastelegging. Mr. Paalvast achtte twee andere acti visten wel schuldig aan het beschadi gen van de baan door er leuzen op te kladden. Zij kregen een boete van 250 gulden. De actie was gericht tegen de lage vliegoefeningen door de Nederlandse luchtmacht in Canada. Dat gebeurt op een hoogte van 30 meter boven het ge bied van Innu-indianen. Die hebben daar jachtvelden en zijn voor hun be staan al tachtig eeuwen aangewezen op ganzen en kariboes die er leven. De ze dieren worden door de straaljagers verdreven. EMMEN (GPD) - Er liggen voor mil joenen guldens aan niet opgevraagde pensioenen bij de bedrijfspensioen fondsen en verzekeringsmaatschap pijen in ons land. Dat is de conclusie van het team sociale raadslieden in Emmen, dat de afgelopen tijd in het hele land steekproefsgewijs onder zoek heeft gedaan naar vergeten be- drijfspensioenen. Volgens J. Hoekendijk, een van de so ciaal raadslieden uit Emmen, wordt jaarlijks voor ongeveer 400.000 gulden aan pensioenen niet uitgekeerd en is dat nog een voorzichtige schatting. Hoekendijk: „Pensioen is een haal- schuld. De verzekerde moet er zelf ach teraan". Dat wordt vaak vergeten, ze ker als het om pensioenrechten gaat, die jaren voor de pensionering zijn op gebouwd. Ook schermen verzeke ringsmaatschappijen volgens Hoe kendijk ten onrechte met de bepaling dat pensioenrechten na twee jaar ver vallen wanneer er geen aanspraak op wordt gemaakt. „Ook al is dit in een polis vastgelegd, juridisch gezien is dit niet mogelijk. Een wet gaat boven een polis", aldus Hoekendijk. Hij pleit ervoor dat de bedrijfspen- sioenrechten op een centraal punt worden geregistreerd. Een dergelijke administratie kan volgens de Emmer sociaal raadsman gemakkelijk wor den gefinancierd uit het geld dat nu ten onrechte bij de pensioenfondsen is blijven hangen. Pensioenfondsen en verzekeringsbe drijven staan niet te juichen over het initiatief. Volgens Hoekendijk zeggen verschillende instanties een actief be leid te voeren bij het uitkeren van pen sioen, maar hijzelf zet daar vraagte kens bij. Hoekendijk raadt mensen die twijfels hebben over hun pensioen rechten, aan zich te melden bij de so ciaal raadslieden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 5