PZC Tholen wil duidelijkheid over apparatuur SLOTH Einde aan verkoop van klederdracht in Goes Inzameling herstel kerk Oud-Vossemeer nadert 10.000,- \erschoore streek MEDEWERKERS M/V Kerkenmiddag in Tholen VRAAGTEKENS BIJ KOSTEN Opgeschort kerkdiensten weekenddiensten MEVROUW KOLE STOPT NA 30 JAAR RESTAURATIE KOST TONNEN Voor 5000,- uit woning in Goes gestolen Activiteiten kinderboekenweek bibliotheek Goes ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 b 1 6 GOES 's-GRAVENPOLDER LEWEDORP OUD-VOSSEMEER SCHERPENISSE THOLEN N.V. WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-WEST-NEDERLAHD WMZ MEDEDELING WAARSCHUWING! Aan alle bewoners van het ooste lijk deel van Zuid-Beveland THOLEN - Het college van b en w van Tholen heeft de OLON ingeschakeld voor een objectieve beoordeling van benodigde apparatuur voor de Stich ting Lokale Omroep Tholen (SLOTH). Het gemeentebestuur plaatste vraag tekens bij het kostenplaatje dat het interimbestuur van de omroep on langs indiende. Het landelijk over koepelend orgaan van lokale omroe pen is gevraagd rapport uit te bren gen of en in welke mate uitbreiding noodzakelijk is. De SLOTH heeft de afgelopen jaren uit eigen middelen apparatuur aange schaft. Volgens interimvoorzitter J. van den Heuvel is de huidige appara tuur 'pertinent' niet voldoende voor een volwaardige studio. „Uit informa tie is ons gebleken", zo weerlegt ge- meentevoorlichter P. Bakx. „dat bij voorbeeld de ziekenomroep van Lie- vensberg in Bergen op Zoom met het zelfde materiaal draait. Voor de ge meente is dit echter wat moeilijk te beoordelen. Daarom is in overleg met het interimbestuur de OLON inge schakeld". Volgens Bakx is de ge meente in dit stadium nog steeds be reid de SLOTH in stand te houden. De subsidie-aanvraag voor 1989 (15.000 gulden) wacht nog steeds op een beoordeling. Ongeveer een half jaar geleden werd de behandeling van de aanvraag opgeschort in verband met toen ontstane conflicten binnen de omroep. Na herhaalde onenigheid heeft ongeveer de helft van de mede werkers van de omroep zich tijdelijk of definitief teruggetrokken. Het hierna ingestelde interimbestuur stelt dat onafhankelijkheid inzake huisvesting en apparatuur noodzake lijk is. De verwevenheid van ex-voor- zitter C. Burgers, die naast zijn be stuursfunctie verhuurder en medewer ker was, zou mede het conflict hebben THOLEN - in de gereformeerde kerk in Tholen vindt zaterdag 7 oktober een 'kerkenmiddag' plaats. De organi satoren willen op deze middag door verschillende activiteiten iedere be zoeker bekendmaken met het zen- dingswerelddiakonaat en evangelisa tie. Ook andere verenigingen en groepen,' die zich kunnen vinden in de drie the ma's van het conciliair proces van de kerken (gerechtigheid, vrede en heel heid van de schepping), kunnen actief deelnemen aan de 'kerkenmiddag'. In veel gemeenten speelt genoemd the ma al langere tijd een grote rol in ker kelijke activiteiten. In Tholen was dit nog niet het geval. De organisatoren willen echter de landelijke kerkendag, op 16 september in Utrecht gehouden, niet zien als een eindpunt maar als een beginpunt van activiteiten. In het gebouw 'Het Visnet' staan 7 ok tober van half twee tot kwart voor vijf kraampjes van onder meer de organi serende ZWO-groep. de natuurvereni- ging, Amnesty International, boeken- en kaartenshop Manna, Youth for Christ en Wereldwinkel. Tegelijkertijd is er doorlopend muziek van organis ten, koren en de gospelband 'New Town'Van half twee tot half zes is er in de kerk een tentoonstelling van schil derijen, foto's en tekeningen die be trekking hebben op het thema 'heel heid van de schepping'. Van 17.00 tot 17.30 uur is er in de kerk een korte af sluitende Vesperdienst. veroorzaakt. „Er zijn gesprekken ge voerd om te bekijken of het voortbe staan van de omroep er nog in zit", al dus Bakx. „Daarbij is wel aangete kend dat er sprake moet zijn van een goede structuur van de organisatie. Ook de financiële behoefte op termijn moet nog duidelijk gemaakt worden. Daar heeft de gemeente op dit mo ment nog te weinig inzicht in". Het interimbestuur is momenteel druk doende met de vorming van een stichtingsraad die representatief moet zijn voor de bevolking. Ook dit was een eis die onlangs door de gemeente naar voren werd gebracht. De gemeente hoopt verder een formule tot stand te brengen waarbij Burgers de studio aan de gemeente verhuurt voor gebruik door de SLOTH. „Liever zouden we in een gebouw van de overheid trekken", laat Van den Heuvel weten. „Dan kun nen we rekenen op een langdurig con tract. Bij een particulier kan bijvoor beeld tussentijdse verkoop problemen opleveren. Bovendien gaat het dan vaak om een contract van maar enkele jaren. Wij zouden liever een vaste basis hebben". Voormalig voorzitter Burgers wijst verder op de noodzaak spoed achter de nieuwe start van SLOTH te zetten. Aan het eind van het jaar worden de accept-girokaarten weer naar de onge veer achthonderd 'Vrienden van de SLOTH' gestuurd, legt hij uit. Hij vreest dat veel mensen hun financiële steun achterwege zullen laten wan neer de zaak dan nog niet goed op po ten staat. De vrijwilligers die nu nog voor de omroep werken vullen welis waar de ruim twintig uur, maar dat ge beurt volgens Burgers voor een groot deel met geestelijke programma's. An dere, veel beluisterde uitzendingen zijn opgeschort. 1 oktober 1989 Nederlands Hervormde Kerk. ZUID- BEVELAND: Baarland 9 dhr. Corner; Biezelinge 10 ds. Los; Borssele 9 ds. Grootjans; Ellewoutsdijk 10 ds. Oos- terlee; Goes Grote Kerk 10 ds. v. d. Heuvel, 19 avondgebed, De Spinne 10 ds. Van Diggelen, De Hoogte 9.30 ds. Van Ooijen, Ter Valcke 10 ds. Kroes, O.-Scheldeziekenhuis za. 17.30 ds. De Pater; 's-Gravenpolder 10 dhr. v. d. Laan, Hansweert 10.30 dhr. Geuze; 's- Heer Abtskerke 9 dhr. Sies; 's-Heer Arendskerke 10 ds. Wisse; 's-Heer Hen drikskinderen 10 da. Kohl; Heinkens- zand 10 ds. Burema (HA), 17 maj. v. d. Wel; Hoedekenskerke 10.30 dhr. Cor net; Kapelle 10 ds. Den Breejen; Kat- tendijke 10 ds. Hiensch; Kloetinge 10 ds. Luttikhuis; Krabbendijke 9.30, 14.30 ds. Teunisse; Kruiningen 10 ds. Bloemert; Nieuwdorp 9.30 ds. Roozen- boom; Nisse 10.30 dhr. Sies; Oudelan- de 9 ds. Attema; Ovezande 9.30 ds. Kleinsma (HA); Rilland-Bath 10 ds. Kampstra: Schore en Vlake 9 dhr. Geuze: Waarde 10 ds. Groen: Wilhel- minadorp 9 ds. Kroes; Wolphaarts- dijk 10 ds. Bakker; Yerseke 10 ds. v. d. Oever, 17 ds. Groen. NOORD-BEVE- LAND: Colijnsplaat 10 ds. Beijer, 14.30 ds. v. d. Meulen; Geersdijk 10 ds. v. d. Meulen, 14.30 ds. Smit; Kamper land 9.30 ds. Hinderink, 17 ds. Kamer mans; Kats 10.30 ds. Attema; Kortge- ne 9.30 ds. Ouwehand; Wissenkerke 10 ds. Smit, 14.30 ds. Den Breejen. Evang. Christengemeenschap Noord- Beveland. Geersdijk v.m. N.H. kerk 10 dhr. v. d. Meer. Herv. Ger. Kerkgemeenschap. Wemel- dinge 10 ds. Haasnoot. Geref. Kerk. ZUID-BEVELAND: Baarland 9 dhr. Cornet; Borssele 14.30 dhr. Van Westen; Driewegen 10.30 ds. Grootjans, 14.30 ds. De Craene; Goes Westerkerk 10 ds. Kakes, Oosterkerk 9.30 ds. Rebel, 17 ds. Kakes; 's-Graven polder 14.30 ds. Blok; Heinkenszand 10, 14.30 ds. Kamphuis; Kapelle 10,17 ds. v. d. Leer; Krabbendijke 9.30 drs. v. d. Spek. 14.30 drs. Staat; Kruiningen 10 drs. De Haan (HA), 14.30 ds. Kakes; Lewedorp 10 ds. v. d. Dijk (HA); Nieuwdorp 10 dhr. Wind, 14.30 ds. Ykel; Rilland-Bath 17 ds. Kampstra; Wolphaartsdijk 14.30 ds. De Boer; Yerseke 9.30 ds. Staat, 14.30 ds. v. d. Spel. NOORD-BEVELAND: Colijns plaat 10 kand. Jansen, 14.30 ds. v. d. Meulen. Geref. Bond Goes De Hoogte 11,17 ds. Van Bennekom; Waarde 14.30 ds. v. d. Post, 18.30 ds. Kaars: Yerseke 14.30 ds. De Rijke, 18.30 ds. v. Wingerden. Geref. Gemeente. ZUID-BEVELAND: Borssele 9.30, 14, 18 leesdienst; Goes 9.30,14,18 leesdienst; 's-Gravenpolder 9.30, 18 ds. Weststrate, 14 leesdienst; Hoedekenskerke 10 leesdienst, 14.30 st. Mulder; Kapelle-Biezelinge 9.30,18 (HD) ds. Harinck, 14 leesdienst; Krab bendijke 9.30 (HA), 14,18 ds. De Pater; Kruiningen 9.30, 14, 18 leesdienst; Nieuwdorp 9.30, 18 leesdienst, 14 ds. Harinck; Nisse 9.30, 14, 18 leesdienst; Rilland-Bath 9.30, 14, 18 leesdienst; Waarde 9.30, 14, 18 leesdienst; Wemel- dinge 10, 18.30 dhr. Mulder; Wol phaartsdijk 9.30, 14, 18 leesdienst; Yerseke 9.30, 18 ds. v. d. Poel, 14 lees dienst. NOORD-BEVELAND: Kam perland 10,17 leesdienst; Kortgene 10, 14.30,18.30 leesdienst. Geref. Kerk VrijgemaaktGoes De Hoeksteen 9.30, 16.30 ds. Van Zuijle- kom; Kamperland 10.45 ds. Dauw, 14.30 leesdienst; Bergen op Zoom Evang. Luth. kerk 9 dienst, 14 ds. Van Benthem. Oud-Geref. Gemeente. 's-Gravenpol- der 9.30,14 en 18 dienst. Chr.-Geref. Kerk. Biezelinge 10,17 ds. Nieuwenhuize; Goes 10, 17 ds. Jonk man. Vrije Evang. Gemeente. Goes 10,18.30 dhr. Dolman; Rilland-Bath 10, 14.30 dhr. Bijlsma; Wemeldinge 10, 17 ds. Delwig; Yerseke 10, 14.30 dhr. Moens. Doopsgez. Gemeente. Goes ds. Post- ma. Leger des Heils. Goes 10 dienst. Pinkstergem. Goes Beatrixlaan 32A 10 dhr. Harthoom. Geref. Gemeente in Nederland. Goes Koningskerk 8.45, 14.30 en 18.30 dienst; Kruiningen 9.30, 14 en 18 dienst. Volle Evang. Gemeente. Wemeldinge (Pr. Beatrixweg 8) 10 br. Neerbos. Rooms-Katholieke Kerk. Goes Paro chiekerk 9 dienst, 10.30 past. Kempers, za. 19 past. Kempers, O.-Scheldezie- kenhuis 10 past. Van Bavel; Heinkens zand 10.30 past. Pontenagel, za. 19 past. Pontenagel; Kwadendamme 10.45 past. Buyssen, za. 19 past. Van Bilzen; Lewedorp 10.30 past. Brooy- mans, za. 19 past. Brooymans; Ove zande 9.30 past. Van Bilzen; za.19 past. Buyssen. Ned. Herv. Kerk. Oud-Vossemeer 10 ds. Ge, 18.30 ds. De Kievit; Poortvliet 10-18 ds. Egas; Scherpenisse 9.30-14.30 ds. Van Bergen-Bravenboer; Sint-An- naland 10 ds. Codee, 18 ds. Van Herk; Stavenisse 10 kand. Molenaar, 18 ds. Bom; Sint-Maartensdijk 9.30-14.30 ds. Van Loon; Rehoboth 10 ds. Anker, 19 drs. Steegman; Sint-Philipsland 9.30- 17 ds. Lammers; Tholen 9.30 ds. Bom, 18.30 ds. V/d Kroon; Immanuel 10 ds. Hoekstra. Rooms-Katholieke Kerk. Tholen 10.45; Oud-Vossemeer 9.30 dienst, zat. 17.30 dienst. Geref. Kerk. Anna-Jacobapolder 10 ds. Hilhorst, 15 ds. Schneider; Oud- Vossemeer 10 dhr. Stam, 15 ds. Mas- sier; Poortvliet 10 ds. Vos, 14.30 dhr. V/d Schee; Tholen 10 ds. Hamstra, 17 ds. Vlardingerbroel. Geref. Gemeente. Poortvliet 10-14.30- 18.30 leesdienst; Scherpenisse 9.30- 18.30 ds. Beens, 14 leesdienst; Sint-An- naland 9.30-14-18 leesdienst; Sint-Phi lipsland 9.30-15 leesdienst; Tholen 10 (HA) 18.30 ds. Gunst, 14.30 leesdienst. Oud Geref. Gemeente. Sint-Maartens dijk 9.30,14 en 18 leesdienst; Sint-Phi lipsland 9.30, 14.30 en 18 leesdienst; Stavenisse 9.30, 14 en 18 leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Oud-Vossemeer 10- 14.30 ds. Boogaard, 18.30 leesdienst; Tholen 10 leesdienst, 18.30 ds. Boog aard. Geref. Gemeente in Ned. Oud-Vosse meer 10, 14.30, 18.30 leesdienst; Sint- Annaland 9.45, 14.15, 18.15 leesdienst; Sint-Maartensdijk 9.30, 14 en 18 lees dienst. 30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER '89 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Goes/Kloetinge: vrij. 19.00-zat 19.00 uur: J. A. v. d. Werff, Wijngaardstraat 52, Goes, tel. 01100-27451. Goes/Kloetinge: zat. 19.00-zon 23.00 uur: S. Buijs/ H. Slager, Jac. Valcke- straat 3, Goes, tel. 01100-15462. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk, 's-H. Arendskerke, Heinkenszand, Nieuwdorp: J. J. Har ten, Clara's Pad 12, Heinkenszand, tel. 01106-1234. Heinkenszand e. o. vrij. 17.30-ma. 8.30 uur: J. A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand, tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: P. Polderman, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 01131-3520. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 en 17.00-17.15 uur. Boodschap pen zo mogelijk voor 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath: vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: C. I. Risseeuw, B. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 01130-1566. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 en 17.00-17.15 uur. Boodschap pen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: J. M. A. Kole, Kerkstraat 38, Hoedekenskerke, tel. 01193-262. Kapelle en Wemeldinge: vrij. 19.00- zon 23.00 uur: J. K. L. Eckhardt, We meldinge, tel. 01192-1438. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noordbeveland: Kortgene, Colijns plaat, Kamperland en Wissekerke: B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107- 1338. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.30 uur. Tandartsen: Zuid- en Noord-Beveland: zat.: W. J. Duininck, Dorpsstraat 93a, Krabben dijke, tel. 01134-2855; zon.: H. S. Heij- ers, Hoofdstraat 77, Kortgene, tel. 01108-1992. Spreekuren zat. en zon. van 10.00-11.00 uur. Apotheken: Geopend voor spoedgevallen zat. van 8.30-17.30 en zon. van 10.00-11.30 en van 16.00-18.00 uur; de dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrijmorgen daaopvolgend. De Goesche Apotheek, Klokstraat 19, tel. 01100-27104. Dierenartsen: Goes, Ovezande, Krabbedijke, Krui ningen en Kapelle: Dr. W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle, tel. 01102-2486. Spreekuren zat. 8.00-9.00 uur; Kruinin gen 9.30-10.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: Voor de praktijk van Dr Karelse: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. tel. 01106-1290 b g.g. 01100-20656 Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Biezelinge: R. H. G. Aalfs, Hoofd straat 2, tel. 01102-41783. Spreekuur zat. 10-11 uur en verder zo veel mogelijk volgens afspraak. Yerseke en omgeving (kleine huisdie ren). Mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Mo lenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Wijkverpleging: Voor geheel Noord- en Zuid-Beveland viatel. 01100-31555. Verloskundigen: Goes, 's-Gravenpolder en Kapelle: Vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: Mw. Y. Oye- vaar, van Hogendorplaan 24, tel. 01100-32698. Vrij. 17.00-ma. 23.00 uur: Mw. G. J. M. Hoefnagel, Nieuwe Rijksweg 31, tel. 01100-15068. Huisartsen: Stavenisse, St. Maartensdijk, St. An- naland en Scherpenisse: J. M. v.d. Bel, St. Maartensdijk, tel. 01666-2400. St. Philipsland en Nieuw Vossemeer, vrij 18. 00-zon. 23. 00 uur: A. van Does burg, St. Philipsland, tel. 01677-2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: R. Smits, Molen- vlietsestraat 11, Tholen, tel. 01660- 2016. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. 0166-2596. Voor kleine huisdieren weekendspreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poortvliet. Op zaterdag van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Botermark 10. Wijkverpleging: Tholen en St. Philipsland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder telnr. 01184- 14444. Mevrouw Kole achter de toonbank van haar winkel in Goes. GOES De laatste weken is het be duidend drukker in de winkel van me vrouw Kole in de Sint Adriaanstraat in Goes. Na dertig jaar stopt ze met verkoop van damesmode en kleder dracht. Binnenkort gaat de deur op slot. Waar moeten de Zuidbevelandse boerinnen nou voortaan om stofjes voor hun rokken, schorten, 'tupmut- sen' en doeken en beuken? Voor de ze kerheid reizen ze nog maar een keer tje naar Goes en slaan wat voorraad in. Een paar meter schortenbond, stof voor de onder- en bovenkeuze (de rok ken) of een kant en klare ondermuts. Toen mevrouw Kole zich in 1959 ach ter de toonbank nestelde, verkocht ze alleen 'boerengoed'. Al snel kwam daar confectie bij, die in de loop der ja ren de klederdracht van de eerste plaats verdrong. Toch bleven ook de boerinnen komen. Vooral op dinsdag, dan gingen ze naar de markt en wipten even binnen bij het winkeltje in het 'Sint Arjaantje'. De laatste jaren loopt de vraag naar klederdracht flink terug. Welke vrouw hijst zich tegenwoordig nog in doeken en beuken? En de generatie, het is een triest gegeven, die zich standvastig in traditionele kleding hult, sterft lang zaam uit. „Vroeger moest je in de kerk oppassen dat je niet achter een boerin zat", weet mevrouw Kole „de grote zondagse mutsen namen al het zicht weg. Tegenwoordig heb je daar nauwe lijks meer last van." Het arsenaal benodigde stoffen is dus ook verminderd. De zwarte gewerkte stoffen voor de hemdrok en de boven- keus zijn al enkele jaren niet meer te krijgen. De machines gingen kapot en OUD-VOSSEMEER - De inzamelings actie voor herstel van de rooms-ka- tholieke kerk in Oud-Vossemeer ver loopt naar volle tevredenheid van de organisatoren. Het kerkbestuur ver wacht na de geplande bingo-avond op 7 oktober de tienduizend gulden te passeren. De groep hoopt dat de op- kanpbeurt volgend jaar kan begin nen. De kosten voor het herstel van de kerk zal in de tonnen lopen, verwacht me vrouw J. van der Zande van het kerk bestuur. Door permanente actie hoopt de groep echter rente en aflossing van' een lening te kunnen bekostigen. Vooral de fundering van het uit 1841 daterende gebouw is volgens haar ronduit slecht. Deze zal van buitenaf aangepakt moeten worden. De muren in het gebouw vertonen ook duidelijk tekenen van slijtage. „De stukken val len er uit", geeft ze aan. Het kerkbe stuur is momenteel volop in onderhan deling met het bisdom Breda en Monu mentenzorg. Laatstgenoemde instan tie beheert het torentje op de kerk. „De actie verkeert nu in het stadium dat de zaak aan het rollen kan gaan. Het bis dom begint zachtjes-aan met het ver vaardigen van de noodzakelijke teke ningen", laat mevrouw Van der Zande weten. In maart van dit jaar vatte het kerkbe stuur van Oud-Vossemeer het plan op om actie te gaan voeren. De afname van flessen wijn met een eigen etiket verloopt prima. „Er worden nu al re gelmatig doosjes met wijn verkocht", vertelt mevrouw Van der Zande. „Daarnaast zijn er verschillende soor ten kaarsen te koop voor de actie met onder meer afbeeldingen van de molen en het Ambachtsherenhuis in het dorp en de kerk. Voor de tweede bingo avond ten bate van de kerk, op 7 okto ber om half acht in de Vossenkuil, zijn momenteel al kaarten in de voorver koop. „We bieden de deelnemers een kopje koffie en een pen aan. Alles loopt al soepeler als we weten hoeveel kaar ten er ongeveer zullen worden afgeno men". Op de avond vindt verder de trekking van de loterij plaats. Voor de prijzen hebben naast de plaatselijke midden stand ook grote bedrijven uit den lan de medewerking verleend. „Ik heb ge woon brutaalweg naar een aantal gro te bedrijven briefjes gestuurd", vertelt het Oud-Vossemeerse kerkbestuurs lid. „We hebben hierop toch een leuk aantal positieve reacties gekregen". Een aanvraag bij de gmeente voor sub sidie voor de restauratie van de kerk bleek niet op korte termijn gehono reerd te kunnen worden. De Oud-Vos semeerse kerk kan hiervoor pas na 1992 in aanmerking komen. „We ho pen volgend voorjaar met de restaura tie te kunnen beginnen. Definitief valt hierover eigenlijk nog niets te zeggen. Er is een groot bedrag mee gemoeid. Dat zal van het bisdom moeten ko men. Zoiets kunnen we nu eenmaal niet op eige houtje", aldus mevrouw Van de Zande. zijn niet vervangen. Mevrouw Kole is ook door haar mutsen heen. De onder mutsjes zijn de afgelopen weken ver kocht en de bovenmuts sierde de schappen al lang niet meer. Vroeger haalde mevrouw Kole het witte hand gemaakte kant voor de zondagse mut sen uit België. Maar dat bleek niet meer rendabel. „Ze - de vrouwen in klederdracht - doen lang met hun muts. Sommige vrouwen van negentig hebben hun trouwmuts nog. Je ver koopt ze dus niet veel," legt mevrouw Kole uit. Schortenstof, kantjes voor aan de tup- muts, zakdoeken, doeken en beuken liggen nog wel achter de toonbank. „De boerinnen hebben zwarte, zwart wit geruit of gestreepte en blauwe rok ken, vertelt mevrouw Kole. „Het zoge naamde dof is voor de zondag, het daagse goed is gemaakt van zwart-wit- te lapjes. En blauwe schorten worden tijdens het werk gedragen." De schor ten in Walcheren zijn weer anders dan in Zuid-Beveland. Dus als de boeren- vrouwtjes straks voor hun stofjes naar Arnemuiden of Zoutelande moeten, zullen ze het met Walcherse schorten moeten doen. Elke dag hoort ze het: wat jammer dat de winkel dicht gaat en de kleder dracht verdwijnt*. „Dan moet je zelf een pakje kopen," antwoordt ze dan. „Maar dat is niet meer van deze tijd." verzucht ze even later, zich bewust dat klederdracht tot folklore is verworden. GOES - Sieraden, oude munten en ze ventien girobetaalkaarten vormden de buit bij een inbraak in een woning aan de Kamperfoeliestraat in Goes in de nacht van donderdag op vrijdag. De dieven zijn binnen gekomen door een openstaand slaapkamerraam. De waarde van de sieraden en de munten bedraagt ongeveer 5000 gulden. Onbekenden hebben dezelfde nacht in Goes bij vier winkels de etalageruiten ingegooid. Een sportzaak aan de Kei zerstraat heeft 2500 gulden schade. Bij een kledingzaak aan de Schuttershof werd voor 900 gulden vernield. De schade bij een kledingzaak aan de Kei- zersdijk bedraagt 600 gulden en bij een dameskledingzaak aan de Kreukel- markt 500 gulden. GOES - De openbare bibliotheek van Goes heeft in de kinderboekenweek enkele activiteiten voor de jeugd on der het motto 'Kijk verder dan je neus lang is'. Omdat dit jaar uitvindingen en ontdekkingen centraal staan in de kinderboekenweek is een uitvindin genwedstrijd uitgeschreven voor kin deren van acht tot en met twaalf jaar Woensdag 4 oktober worden om 14.30 uur de prijzen uitgereikt. Kinderen van vijf tot acht jaar kunnen van 14 tot 15 uur luisteren naar het ver haal Post voor de tijger. Van 15.30 tot 16.00 uur treedt Poppentheater Welle op met sprookjes. Woensdagmiddag 11 oktober kunnen 25 kinderen meedoen aan een work shop rond het kleurboek 'Kijk, kras en kleur', dat onlangs is uitgegeven door de Goese boekhandel De Koperen Tuin. Kinderen moeten van tevoren kaarten afhalen bij de bibliotheek. Zaterdag 14 oktober wordt een ont dekkingstocht gehouden door de stad. De kinderen moeten onderweg ver schillende opdrachten uitvoeren. De prijsuitreiking is 18 oktober. Geslaagd R. P. Klaassen uit Goes heeft aan de faculteit beleidsweten schappen van de Katholieke Universi teit in Nijmegen zijn doctoraal exa men sociale geografie gehaald. Hii schreef een scriptie over de kwaliteit van het Scheldebekken. Teckel In kennel 'Van Zeeland;; Roem' in 's Gravenpolder is zaterdag om 2.30 uur een teckelkeuring. Tussen 3.00 en 4.00 uur zijn er teckelrennen. Avondruilbeurs - Verzamelaars kunnen vrijdag in café-pension De Goede Verwachting in Lewedorp mun ten, oude ansichten, postzegels en an dere verzamelobjecten ruilen. De avondruilbeurs begint om 19.15 uur. Biljarten - In de competitie van de Oud-Vossemeerse biljartvereniging- Krijt op Tijd speelde Jaap Kruf het beste gemiddelde met 1.66. Tonnie Kruf had met acht caramboles de hoogste serie en Matthijs Potappel de kortste partij in 21 beurten. De uitslagen waren als volgt: Kees Steen- paal-Peter de Jager 2-0; Wim de Leeuw-Frea Zweegers 0-2: Marien Moerland-Matthijs Potappel 0-2; Tonnie Kruf-Jaap Kruf 0-2. ANBO De Commissie Scholing en Vorming van de Algemene Nederland se Bond van Ouderen houdt dinsdag 10 oktober een themamiddag voor le den en belangstellenden in het Hol land Huis in Scherpenisse. De heer As- ma, voorzitter van het Gewest Zeeland van de ANBO, bespreekt tijdens deze bijeenkomst de nieuwe reglementen van de afdelingen. De bijeenkomst be gint om 14.00 uur. Ouderavond De Christelijke Na tionale School 'De Regenboog' in Tho len houdt, woensdagavond 4 oktober een ouderavond in het schoolgebouw aan de Molenvlietsedijk. Op de agenda staat onder meer een verkiezing voor de ouderraad. Na de pauze houdt G. J. Rap, medewerker van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, een in leiding ovet het thema 'kind en tv'. Hij gaat op dit onderwerp onder meer in aan de hand van een videofilm, waarna groepsdiscussies en een alge mene discussie volgen. De bijeen komst begint om 20.00 uur. Plattelandsvrouwen De afde ling Tholen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen houdt 3 okto ber een bijeenkomst in het Patronaat in Tholen. Mevrouw J. de Koning leidt op deze avond een discussie over het thema 'De toekomst van de vrouw'. Hierbij zal met name ingegaan worden op het verrichten van betaald of onbe taald werk. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. iedereen leest de krant altijd en overal 1 UUR FOTO VIDEO COMPUTERS Verschoore heeft in Zeeland een toonaangevende naam op het gebied van fotografie en moderne beeldregistratie. Het bedrijf is actief in de handel en verkoop van apparatuur, ver vaardiging van vakfotografie en ontwikkelen/afdrukken van kleurenfoto's. De organisatie bestaat sinds 1919 en telt momenteel zeven vestigingen. In verband met uitbreiding van de afdeling winkel te Goes zoeken wij UUR fotovakservice in onze Deze medewerkers hebben tot taak het ontwikkelen en af drukken van kleurenfoto's van onze clientèle, kwaliteitsbewa king van de eindprodukten (kleurenfoto's) en het uitvoeren van diverse toonbankwerkzaamheden. Functie-eisen: Havo-diploma met exacte vakken. Leeftijd 18-24 jaar. En/aring in detailhandel strekt tot aanbeveling. Een gezonde arbeidsinzet, eigen initiatief en de bereidheid om in teamver band te werken zijn normale begrippen in ons bedrijf. Naast een plezierige werkkring bieden wij een aantrekkelijk salaris en se cundaire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties (liefst) met pasfoto binnen 10 dagen richten aan: Directie Foto Verschoore Goes B.V., Grote Markt 7, 4461 AH Goes. Anth. Fokkerstraat 8, 4462 ET Goes De N.V. Watermaatschappij Zuid-West-Neder land (WMZ) gaat beginnen met werkzaamheden aan de transportleiding nabij de nieuw aan te leg gen Zoomweg, van 3 oktober tot en met 7 oktober 1989. In principe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een enkele maal 's nachts. Tijdens de werkzaamheden is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. De bewoners van het genoemde gebied wordt aangeraden voor alle zekerheid een kleine voor raad schoon water bij de hand te houden tijdens de werkzaamheden. Voor informatie kunt u terecht op het districts kantoor te Goes, tel. 01100-27200. WMZ doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan incidenteel bruin wa ter niet voorkomen zo lang de werken duren. Hier voor onze oprechte verontschuldigingen. WMZ heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. WMZ aanvaardt geen enkele vorm aansprakelijk heid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. N.V. Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) ir. P. Stoter, directeur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 54