Criminaliteitsmaatregelen hadden effect in Domburg Nogmaals kwam ploeg niet opdagen in hoofdklas zaalvoetbal Walter Th. Giele gevraagd voor onderzoek in Amerika Diploma^ brandweer Zierikzee Viering Braamfeest in teken van Europa één Filmfestival Zeeland: kwestie van volhouden MEER POLITIE, BEWAKING EN SLUITINGSUUR Ombuigen KORTGENER PROMOVEERT IN LEIDEN BASSISCHOOL IN NIEUWERKERK BEZOEKERSAANTAL VALT TEGEN Deeltjes Toppers Vrachtauto klem onder viaduct Muziekgezelschap viert feest in V Heerenhoek 'Honger hoeft niet' in bibliotheek Geslaagd Bedrijfsschool KMS Te Veldhuis (vvd): Loopt pijlerdam gevaar door verdwenen mijn? DOMBURG - De criminaliteitsmaatregelen die deze zomer in Domburg zijn genomen, hebben een duidelijk effect gehad. Er kwamen aanzienlijk minder klachten over nachtelijke overlast en vandalisme binnen en ook cijfermatig gezien daalde het aantal vernielingen en auto-inbra- ken sterk. Een volledige seizoensevaluatie moet nog opgesteld worden, maar de eerste indruk ken van zowel de politie als de gemeente zijn zeer positief. Tevoren was al afgesproken het project drie jaar te laten duren en dat zijn nog steeds de plannen. Bedoeling is om volgend jaar zoveel mogelijk door te gaan met maatrege len die al genomen zijn: een vast slui tingsuur, extra politie op straat op moeilijke tijden en punten, bewaking van een parkeerterrein en bewustwor dingsmaatregelen naar de burgers toe van hun eigen verantwoordelijkheid en het nut van sociale controle bij het bestrijden van vandalisme en kleine criminaliteit. Het project zou daar naast nog verder uitgebouwd moeten worden met onder meer extra aan dacht voor infrastructurele maatrege len, zoals het aanbrengen van meer verlichting, om de overlast en het ge voel van onveiligheid tegen te gaan. MIDDELBURG/GOES - Vorige week werden er in de hoofdklas zaalvoetbal in de regio Walcheren/Beveland al twee wedstrijden niet gespeeld om dat een tweetal ploegen geen team op de been kon brengen; deze week was het Delphi dat niet kwam opdagen wegens spelersgebrek. Delphi-coach Cor de Looff kon maandagavond slechts over één speler van de dertien op de spelerslijst opgevoerde zaal voetballers beschikken. De wedstrijd tegen het Goese Schelde Internatio nal kon derhalve geen doorgang vin den. De Looff is van plan het gehele team uit de hoofdklas terug te nemen, maar of dat voornemen door kan gaan moet de afdeling Zeeland van de KNVB uitmaken. Kloetinge speelde een goede partij te gen 's-Heér Arendskerke, maar in de slotfase van de wedstrijd moesten de Kloetingse zaalvoetballers toch heti onderspit delven. 's-Heer Arendskerke won met 7-4. Audi Poppe liep in eigen huis een 7-2 verlies op tegen El Toro. Warme Bakker Grent stuurde Feest huis Goes met een 5-2 nederlaag naar huis terug en Jong Ambon bedwong Van Ruiten Fruit, 4-3. Kloetinge-'s-Heer Arendskerke 4-7: Tot enkele minuten voor het eindsig naal hielden de ploegen elkaar goed in evenwicht, 3-3. Zo'n vier minuten voor tijd kon 's-Heer Arendskerke in deze aantrekkelijke wedstrijd de overwin ning pas naar zich toetrekken. Voor Kloetinge scoorden Ronald Bun (2x), Rens Anthonise en Johnny Kole. Wim Goedegebure (3x), Frank Goedegebu- re (2x), Wim Harinck en Leo Nieuwen- huijze schoten raak voor 's-Heer Arendskerke. Jong Ambon-Van Ruiten Fruit 4-3: Met de rust stond Jong Ambon met 2-1 voor in deze bijzonder spannende wed strijd. De fruitformatie gaf goed partij maar in de slotfase kon Jong Ambon de winst toch nog naar zich toe trek ken. Izak Rehatta (2x), Noes Tuhule- ruw en Ron Telussa hielpen Jong Am- bon aan de overwinning. Richard van Ruiten, Wim Houweling en Jurrian Swiers schoten voor Van Ruiten Fruit raak. VW Audi Poppe-El Toro 2-7: De autop- loeg had weinig in te brengen bij de Goese formatie. Bij de rust stond El Toro al met 4-0 voor. De Toro-treffers waren van Bas de Koeijer (3x), Perl Doesburg (2x), Tom Huiskens en John Heijnsdijk. Chris Maas schoot twee maal raak voor VW Audi Poppe. WB Grent-Feesthuis Goes 5-2: De war me bakkers waren in eigen huis duide lijk de betere ploeg. Met een ruststand van 2-1 en een 5-2 eindstand behaalden de Vlissingers een verdiende zege. John van Eenennaam, Mark Pasveer (2x), Piet Baan en Frans de Kok scho ten raak voor Grent. Gé Wolters en Sjoerd Bangma doelpuntten voor de Feesthuisploeg. De stand: 1 Schelde International 3-6, 2 Schinkel Assurantiën 2-4, 3 El Toro 2-4, 4 WB Grent 2-4, 5 VW Audi Poppe 3-4, 6 Jong Ambon 3-3, 7 's-Heer Arendskerke 4-3, 8 Feesthuis Goes 4-2,9 Delphi 1-0,10 Van Rui ten Fmit 2-0, 11 Kloetinge 4-0. Het wedstrijdprogramma, maandag 2 okto ber, sporthal Goes: 19.25 uur El Toro-WB Grent, 20.20 uur Feesthuis Goes-Schinkel Assurantiën, 21.15 uur Schelde Internatio nal-Van Ruiten Fruit; woensdag, 4 oktober, sporthal Baskensburg, Vlissingen: 21.15 uur VW Audi Poppe-Jong Ambon, 22.10 uur Delphi-'s-Heer Arendskerke. Burgemeester H. Hietkamp: „We wil den de negatieve ontwikkelingen die hier op gang dreigden te komen een halt toe roepen en ombuigen en je kunt dan na één rustig seizoen niet concluderen: nu is dat gebeurd. Er kunnen natuurlijk nog andere facto ren deze zomer een rol hebben ge speeld bij het afnemen van de crimi naliteit en het vandalisme. Ik ben ver schrikkelijk blij dat er deze zomer weinig overlast is geweest, maar we zijn er naar mijn gevoel nog niet. Ik heb de indruk dat de burgers de maat regelen als erg positief ervaren heb ben. We krijgen erg veel medewer king." De postcommandant van de Dom- burgse politie, L. van der Vlugt vult aan: „Mensen bellen ons sneller op wanneer ze iets zien dat niet in de haak is of ergens overlast van hebben. Ook de medewerking van de horeca is heel groot geweest. Op een bepaald mo ment dook er bijvoorbeeld weer een groepje jongens op, dat een paar avonden achter elkaar rotzooi trapte. We hadden ze een paar keer meegeno men naar het bureau, maar dat had geen effect. Toen hebben de onderne mers zelf gezegd: 'Die lui komen er bij ons niet meer in." „We hebben toch nog 42 auto-inbra ken geteld, maar vorig jaar waren dat er over dezelfde periode 73. Cijfers over vernielingen heb ik nog niet, maar we hebben deze zomer niet zoals vorig jaar echt sporen aangetroffen. Vorig jaar had je nachten waarin je precies kon volgen hoe groepen gelopen had den, die vanuit de kern Domburg naar een camping in de buurt van Oostka- pelle liepen. Je zag dan een heel spoor van omgegooide bloembakken, afge broken autospiegels en omgekrulde verkeersborden." In totaal heeft het project de gemeente dit jaar ongeveer 50.000 gulden gekost. De politie heeft ook bijgedragen door extra mankracht en overuren. De be waking van het parkeerterrein was een officieel baanlozenproject. „Wanneer moet je stoppen en wanneer is het genoeg, dat zijn natuurlijk altijd moeilijke vragen", zegt Van der Vlugt. „Is het voldoende geweest, wanneer er maar tien klachten meer in een seizoen komen of moeten het er maar vijf zijn? Je kunt van een recreatiedorp als Domburg nooit verwachten dat het er in de zomer om één uur 's nachts net zo rustig bij ligt als gemeenten, waar geen toeristen komen. Over dit seizoen zijn wij in ieder geval heel tevreden." Optreden muziekvereniging - De muziekvereniging Veere's Genoe gen treedt zondagmiddag vanaf 16.30 uur op in Serooskerke (W) op het ter rein van het vakantiecentrum Seroos kerke. Het concert is bedoeld als af sluiting van een studieweekeinde van de vereniging. Walter Th. Giele uit Kortgene vertrekt binnenkort naar Amerika voor weten schappelijk onderzoek. KORTGENE - Van mavoklant tot on derzoeker in Amerika. Deze typering is te geven van de 33-jarige Walter Th. Giele uit Kortgene, die zich vanaf donderdag doctor in de natuurweten schappen mag noemen. Hij promo veert in Leiden op een onderzoek met betrekking tot kleine deeltjes en ver trekt straks naar Chicago. Daar wach ten hem twee intensieve jaren van fundamenteel onderzoek. De Zeeuw blijkt de bescheidenheid zelve. Trots is hij, jazeker, maar hij zal niet met zijn titel gaan pronken. „Bo vendien", relativeert hij, „is iedereen op het Amerikaanse onderzoeksinsti tuut doctor. En ik promoveer hele maal niet zo jong. Tegenwoordig doen de meesten dat al voor hun dertigste". Toch wil hij graag kwijt dat hij ge vraagd is om onderzoek te doen in het land der onbegrensde mogelijkheden. En dat is een hele eer voor een weten schapper. „Ik heb al eerder onderzoe ken gepubliceerd en ben maar snel gaan promoveren toen ik deze aanbie ding kreeg. Ik had al voldoende gege vens". De studie ging Giele in de loop der ja ren steeds gemakkelijker af. Op de la gere school raakte hij achter, omdat hij vaak last had van astma. Bij de schooltest kwam het advies 'mavo' uit de bus rollen. Hij haalde zijn mavodi ploma aan het Goese Sint-Willibrord- college en deed daar vervolgens havo en vwo. Daarna lag de weg naar de we tenschap open. kleine deeltjes aan ontbreken. „Je zou zeggen: als we die vinden, zijn we klaar. Maar dat is niet zo. We ver wachten ook afwijkingen. Bovendien zou het kunnen dat er nog kleinere deeljes bestaan". De onderzoeker is ervan overtuigd dat zijn onderzoek van blijvende waarde is. „Wat ik heb gevonden, zal altijd blij ven kloppen. Alleen zou het uiteinde lijk misschien wat verfijnder worden". Maar er is nog veel te onderzoeken over. „We weten nog niet eens hoe die kleine deeltjes een proton vormen" ttf WtffefR iwaWT imntton Utjbeo XI) ons «.Ut? Uas my W&js De gediplomeerde brandweerlieden in Zierikzee: vlnrJ. R. Ravia, A. Mol, D. Quant, J. C. L. Juffermans, C. J. Jonker en M. van der Schee. ZIERIKZEE - Tijdens een feestelij ke bijeenkomst van de Zierikzeese brandweer ontvingen vrijdag avond negen korpsleden een diplo ma. Burgemeester mr J. J. P. M. Assel- bergs reikte de getuigschriften uit, na afloop van de jaarlijkse mossel maaltijd in de kantine van de brand weergarage. Het diploma hoofdbrandwacht was voor J. R. Ravia. Voor het diploma bevelvoerder hulpverlening kwa men A. Mol en D. Quant in aanmer king. Tevens behaalde A. Mol, even als J. M. Bergmans, het diploma commandant brand-bestrijdingspe- loton. Het diploma waarnemer ver- kenningsdienst ging naar M. van der Schee. Verder ontvingen C. J. Jonker het diploma brandwacht eerste klas en J. C. L. Juffermans en A. Theuns het diploma brandwacht. NIEUWERKERK - De openbare ba sisschool 'De Dobbelsteen' in Nieu- werkerk heeft vrijdag het jaarlijkse Braamfeest gevierd. Het feest is ge noemd naar de Nederlandse-Ameri kaan Maxmiliaan Braam, die in zijn testament liet vastleggen dat hij uit de rente van zijn nagelaten vermogen de jaarlijkse schoolfeestdag in Nieu- werkerk zou bekostigen. Dit jaar stond het Braamfeest in het teken van 'Europa één'. De leerlingen vertegenwoordigden de landen Neder land, Spanje, Griekenland, Frankrijk en Engeland. Het feestprogramma be tond uit spelletjes, die betrekking had den op de diverse landen en een pop pentheatervoorstelling. Ook 's avonds was er een uitgebreide Europeese feestavond. De opbrengst van het feest wordt aan schoolmateriaal besteed. Afhankelijk van het bedrag denkt het personeel aan niveaulees-materiaal, natuurkunde-materiaal of een nieuwe video. De uit Nieuwerkerk afkomstige Braam stierf in 1931 in Cincinnati, Ohio, USA. Enkele maanden later stierf zijn dochter Louise en werd het testament bekend gemaakt. Maximi- liaan werd in 1850 in Nieuwerkerk ge boren. Hij had geen leuke jeugd gehad. Toen hij vijf jaar was overleed zijn moeder. Na de lagere school moest hij op het land werken. Maximiliaan wil de onderwijzer worden en vond dat hij in Amerika daar betere kansen toe had. Hij leende geld en emigreerde in 1872 naar Noord-Amerika. De eerste jaren moest hij hard werken als arbei der in een koperslagerij. Daarnaast studeerde hij en na het behalen van zijn onderwijzers-diploma werd hij eni ge jaren later benoemd als onderwij zer. Hij leerde door en in 1904 kreeg hij een functie als leraar plant- en dier kunde aan de Hughes Hogere Burger school. In 1906 behaalde hij zijn eerste universiteitsgraad en acht jaar later de doctorsgraad. Maximiliaan heeft Nieuwerkerk en zijn eerste school nooit vergeten en bezocht het dorp nog twee maal. MIDDELBURG - Een vrachtwagen van een Limburgse firma uit Sittard heeft vrijdagmiddag van kwart voor 1 tot half 4 bekneld gezeten onder het tweede viaduct van de Rijksweg A58 net na Nieuw- en Sint-Joosland. Dat viaduct is net iets lager dan het ge middelde, geen 4,5 meter maar 4,2 me ter. De vrachtwagen, die een hoog me talen frame voor Scheldebouw ver voerde, kwam daardoor muurvast te zitten. De auto kwam uiteindelijk weer los, nadat de lading met hulp van een snij brander vervormd was. Een ander via duct over de A58, gelegen vlak voor het voor de vrachtwagen fatale bouwsel, leverde ook al problemen op, maar daar kon de auto nog net onderdoor al werd er wel beton van het viaduct afge schraapt. Het tweede viaduct, waaron der de wagen bekneld kwam te zitten, werd zwaarder beschadigd. Politie re gelde in de tijd dat de wagen vastzat het verkeer. 'Weten om het weten' is het uitgangs punt van Giele. „Een toepassing van mijn bevindingen kan ik niet voor mijn geest halen. Maar je weet natuurlijk nooit wat er uiteindelijk met jouw on derzoek gebeurt. Destijds waren de on derzoekers nogal van hun stuk, toen het atoomonderzoek uiteindelijk leid de tot een bom". Het proefschrift van - nu nog drs - Gie le is getiteld 'Eigenschappen en bere keningen van multiproton-processen'. De Zeeuw promoveert donderdag aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Het Braamfeest betekent voor de leerlingen van De Dobbelsteen een dag lang spelletjes doen. Giele gaat in Amerika onderzoek doen aan het 'Fermilaboratorium', ge noemd naar de grondlegger van de elementaire deeltjes-natuurkunde: de kleinst bekende deeltjes. De expe rimenten zijn gericht op het vinden van nieuwe deeltjes. Giele heeft een model ontwikkeld, waar nu nog twee MIDDELBURG - Een kwalitatief goed programma, dat landelijke uit straling heeft. Dat was de voorwaar de die de provincie verbond aan de subsidie van 35.000 gulden voor het Filmfestival Zeeland. Geslaagd! Leo Hannewijk, directeur van de Stichting Filmtheaters Middel burg toont op de voorlaatste dag van zijn eerste festival geen spoor van twij fel. Talrijke voorpremières, talkshows met beroemde of bijna beroemde re gisseurs en acteurs, muziek en dans, hotel- en restaurantarrangementen... Hij vertelt, hoe hij deze maand even een uitstapje maakte naar de Neder landse Filmdagen in Utrecht en steeds maar werd gefeliciteerd met zijn ge slaagde festival. Aan uitstraling heeft het dus kennelijk niet ontbroken. Alleen: slechts weinig Zeeuwse bioscoopbezoekers hebben van het met veel voortvarendheid in elkaar getimmerde programma geno ten. Hannewijk schat dat er de afgelo pen maand zo'n 3000 filmliefhebbers de kassa zijn gepasseerd. Op een to taal van bijna tachtig filmvoorstellin gen levert dat een mager gemiddelde op. In elk geval was het minder druk dan voorzien, zodat er tijdens het festi val enkele evenementen en promotio nele activiteiten uit bezuinigingsover wegingen moesten worden geschrapt. En dan nog moet er nu met een - zij het licht - negatief saldo rekening worden gehouden. „Je mag zo'n eerste filmfestival in het kader van de Zeeuwse cultuurmaand niet ophangen aan bezoekersaantal len", zegt Hannewijk resoluut. „De macht van het getal is gevaarlijk. Je kunt nu eenmaal geen vergelijkingen maken met de festivals in Rotterdam en Gent. Ik ben ervan overtuigd dat we een volgende keer met voldoende voorbereidingstijd voldoende spon sors kunnen vinden om de zaak finan cieel rond te krijgen. Als je het over een cultuurmaand hebt, dan moet je op langere termijn denken. Het mag geen eenmalig project zijn." De grote vraag blijft natuurlijk hoe het publiek de bioscoop kan worden bin nengeloodst. Want, geeft de directeur van de filmtheaters toe, het is slecht gesteld met de bioscoopcultuur in het Zeeuwse. Natuurlijk, bij de over twee weken geprogrammeerde succesfilm Batman zal de kassa rinkelen. Hanne wijk: „Het probleem zit in de meer kunstzinnige films. Kunst ligt moeilijk in Zeeland, ook in andere branches. Anderzijds denk ik dat zo'n cultuur kan ontstaan. Ik vind hoe dan ook dat er in een festival geen concessies moe ten worden gedaan. Geen Batman, want dat is een film van een heel ande re orde." De directeur ziet zich in die visie ge sterkt door de uitslag van de enquête onder de bezoekers, die hun waarde ring voor het vertoonde produkt schriftelijk kenbaar konden maken. Black Rain, Speaking Parts en Torch Song Trilogy blijken als de absolute toppers uit de bus te komen. „Dat is een positief teken, het geeft aan dat er een markt is voor kleinere films. Het enige probleem is dat voldoende men sen van de kwaliteit van de vertoonde films overtuigd moeten raken. Uitein delijk moet het zo zijn dat er gedacht wordt: de film draait tijdens het festi val, dus dan is het een kwaliteitspro- dukt." De afgelopen maand heeft Hannewijk meerdere keren zijn teleurstelling moeten verbergen. „Ik heb wel eens gewanhoopt. Zeker als er een prachti ge film door de projector liep voor een praktisch lege zaal. En ik wist dat er enkele honderden meters verderop mensen op terrasjes zaten, die de film heel mooi zouden vinden." Hoe nu verder? Volhouden, weet de festivaldirecteur zeker, volgend jaar moet er een tweede versie komen. De ervaringen van deze maand hebben hem geleerd dat het eerstvolgende fes tival niet meer dan tien dagen in be slag mag nemen. Een hoofdprogram ma met voorpremières en talkshows, en daarnaast één bijprogramma dat eventueel ook in Goes en Terneuzen kan worden gedraaid. Hannewijk heeft een voorkeur voor de maand ok tober. Echter, als de cultuurmaand volgend jaar opnieuw in september wordt gehouden, dan past hij zijn plan ning aan. „Ik weet zeker", besluit hij, „dat er uit het festival iets moois kan groeien. Dit jaar is er meteen al een heel netwerk van contacten met regisseurs en ac teurs ontstaan. Om een voorbeeld te noemen: de Canadese regisseur Atom Egoyam heeft het hier enorm naar zijn zin gehad. Juist de kleinschaligheid sprak hem aan. Via hem worden er weer andere relaties benaderd. Dat kan het begin zijn van een filmcultuur, die de komende jaren met succes op het publiek kan worden overge bracht." 's-HEERENHOEK - De Borselse kern 's Heerenhoek viert vandaag een muzikaal feest: de muziekvereniging Sint Caecilia bestaat 40 jaar. Vrijdag avond beten bestuur en leden al de spits af tijdens een jubileumiceeptie in de Korenbeurs in 's Heerenhoek. Meer dan honderd mensen, vertegen woordigers uit het bedrijfsleven van 's Heerenhoek en bestuursleden van andere Borselse muziekverenigingen, kwamen de jubilerende muzikanten feliciteren. De muziekvereniging, die al vijftien jaar onder leiding staat van C. Traas, is kerngezond. Met meer dan dertig le den speelt de fanfare in de tweede afde ling en toevloed van jeugdleden is er voldoende. Alleen de drumband, die nog slechts vier leden telt, moet nodig nieuw leven worden ingeblazen. In middels krijgen zes jonge leden inten sieve drumlessen. Het feestprogramma van vandaag be gint met een rondgang door het dorp vanaf 13.30 uur. Niet alleen Sint Caeci lia doet daaraan mee, maar ook alle Borselse zusterverenigingen: Prinses Juliana uit Baarland, Con Amore uit Hoedekenskerke, Con Affezzione uit Kwadendamme en Euterpe uit Hein- kenszand. Ook de majorettenpelotons Lovely Girls uit Lewedorp, De Fazant uit Ovezande en de Showgirls uit 's Heerenhoek verlevendigen de rond gang. Vanaf 15.00 uur geven alle deelnemen de korpsen afzonderlijk een concert in de Heerenstraat. Ook het Borsels Jeugdorkest, bestaande uit jonge le den van Sint Caecilia en Euterpe, con certeert 's middags in die reeks. Om 20.00 uur begint het jubileumconcert van Sint Caecilia zelf in De Jeugdhoe- ve. VLISSINGEN - De Wereldwinkel Vlis singen heeft in verband met de actie Honger hoeft niet een stand ingericht in de openbare bibliotheek in Vlissin gen. Er worden produkten uit de derde wereld verkocht, er isn informatiema teriaal uit de derde wereld verkrijg baar en er wordt een videofilm over zuivere koffie vertoiond. Ook zijn er ro mans van derde wereldschrijvers te le nen. De stand is te bezoeken van zater dag 7 tot en met zaterdag 14 oktober tijdens openingsuren van de biblio theek, met uitzondering van dinsdag en woensdagmorgen. VLISSINGEN - Aan de bednjls- school van de Koninklijke Maatschap pij de Schelde slaagden de volgende leerlingen voor de primaire opleidin gen SOM, VEV en ECABO: Booglassen: J. W. Bonte; C. J. Boone; P. A. A. Buijsse; N. P. J. v. Daele; M. J. C. Evers; E. P. Eversdijk; A. J. E. Fluyt; A. E. L. Hoeder; J. Janse; P. Ch. Louws; I. J. v. d. Maale; I. H. M. J. Mohnen; P. J. Olree; E. de Smet; D. Snelders; R. v. Tilburg; J. J. de Vey; K. F. P. de Vos; L. W. v. d. Weele. Booglassen in edelgas: C. J. Boone; J. W. Bonte; E. P. Eversdijk; A. J. E. Fluyt; E. A. L. Hoeder; J. Janse; E. de Smet; R. v. Tilburg; J. J. de Vey; L. W. v. d. Weele. Onderdhoudsbankwerker: J. v. Bendegem; E. E. v. Meerendonk; A. M. Stroo; J. A. Sturm; J. P. Wondergem. Plaat- en constructiewerker: A. M. v. d. Ber ge; J. L. Kasse; E. de Lange; R. J. de Visser. Constructiebankwerker: K. H. v. Belzen; P. B. Lokker; R. P. J. de Meester; G. J. P. de Visser. Draaien/Frezen: C. P. Baayens; P. C. v. Bel zen; J. C. I. Bracke; D. J. Butz; D. Jansen. Scheepsmetaalbewerker: M. v. Helleman; A. de Nooyer; H. F. Spier. Pijpenbewerken: P. W. Kramer; D. v. d. Lin den; R. Post; W. P. Sighem; P. Sturm. Bank- en plaatwerker lichtmetaal: M. P. A. Coppoolse; J. W. Temmerman. VEV/Monteur elektrische bedrijfsinstalla- ties: J. L. v. Luijk, I. P. v. Maldegem. Ecabo: mej. M. Kole; L. C. Swager. Kraanbesturen: A. M. Tazelaar; P. Lucas- sen; J. de Visser; M. J. v. Belzen; C. Verhage; S. Sanderse; T. R. Visser; J. v. Belzen; R. J. Poortvliet; J. v. Eek; M. Hamerslag. Werkvoorbereider: C. v. d. Dorpel; E. v. d. Heuvel; M. Oreel. Onderhoudsmonteur: L. Maljaars; E. Meu- lenberg. Machinemonteur: G. J. J. Roelse; M. J. Wil- leboordse. Constructie- en Apparatenbouwer: A. D. Coomans; R. L. Joosse; L. T. Lagerweij; A. Lampe; R. S. Narloch; E. A. L. Oheim; C. A. Ruissen; B. W. Simpelaar; J. Theune. Scheepsbouwer: E. H. Davidse; R. P. v. Een ennaam; M. F. Herrebout; J. H. Izeboud; A. Jasperse; P. Th. Lagaay; L. de Putter. Sectiebouw en afschrijven in de scheeps bouw: W. M. Hillebrand; D. J. Kloosterman; E. Sarink. Programmeur/bediener CNC-draaien/fre- zen: C. Harthoom; P. L Slabber; A. Spruijt; R. J. Ch. M. Uytdehaag; P. Sterkenburg. Machinaal verspanend metaalbewerker: P. J. Maljers. DEN HAAG - Het WD-Tweede Ka merlid J. Te Veldhuis wil van demis sionair minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) weten of de Storm vloedkering gevaar loopt door een zoek geraakte zeemijn uit de WO II. In schriftelijke vragen aan Smit-Kroes verwijst Te Veldhuis naar een onlangs in de PZC verschenen artikel over een Zeeuwse visser die de mijn in de Noordzee had opgevist. De vissers mocht de mijn niet door de Roompot- sluis in de Oosterschelde vervoeren en heeft toen het projectiel weer over boord gezet nabij de Stormvloedke ring. Te Veldhuis wil nu van de bewinds vrouwe weten hoe gevaarlijk de mijn is en waarom de Explosieven Oprui- mings Dienst (EOD) de mijn niet on schadelijk heeft gemaakt. Verder wil het WD-kamerlid duide lijkheid over de zoekactie die Rijkswa terstaat naar de mijn heeft onderno men. „Is het waar dat die 1000 gulden heeft gekost, het bedrag dat tot voor kort werd uitgekeerd aan vissers die een bom opbrachten?". Te Veldhuis vindt het vreemd dat Rijkswaterstaat nu een verdere zoekactie aan de mari ne overlaat. Tenslotte vraagt de WD'er hoeveel gevaar de naar schatting honderden of duizenden niet-ontplofte bommen en mijnen in de Noordzee opleveren voor vissers, scheepvaart en het milieu.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 53