Dierenleed 'Bemoeienissen overheid zijn enorm toegenomen' Einde aan verkoop van klederdracht in Goes Reünie TSE ter ere van bruidegom Jaap Geelhoed COZ geeft cursus 'Gast aan Tafel' Auto vernield bij slippartij in Noordwelle kerkdiensten weekenddiensten SCHEIDENDE BURGEMEESTER T. C. HEKMAN: Mentaliteit Gunstig SCHOUWSE BAND EVEN HERENIGD Huisartsen: Tandartsen: Apotheken: Wijkverpleegkundigen: Dierenartsen: Brandweer gar age ZIERIKZEE - Een herdershond raakte vrijdagmorgen ernstig in de problemen, nadat het dier door onbeken de oorzaak in de Zierikzeese Oude Haven terecht was gekomen. De Oude Haven valt tweemaal per etmaal droog als gevolg van het tij. Op het moment dat het dier in de haven terecht kwam was het opkomend wa ter. De hond ploeterde enkele malen heen en weer door de modder, maar zag aanvankelijk geen kans er uit te ko men. De veilige wal was namelijk enkele meters hoger. Pas nadat omstanders de hond meelokten, durfde het dier een stukje door het water te waden. Vervolgens kon de hond door een van de omstanders uit het water ge haald worden. Kort nadat dat was gebeurd meldde de eigenaresse van het dier zich. ZIERIKZEE - Het Centrum voor Ont wikkelingssamenwerking Zeeland verzorgt een cursus Gast aan Tafel op Schouwen-Duiveland. In deze cursus kan worden kennisgemaakt met acti viteiten en werkwijzen van Gast aan Tafel en de Novib. Ook wordt infor matie gegeven over ontwikkelingssa menwerking in meer algemene zin en activiteiten in Zeeland in het bijzon der. Inmiddels is al op zo'n 30 plaatsen in het land een soortgelijke cursus gege ven. Vaak ontstond na afloop van de cursus een Novib-groep. Ook in Zierik- zee, waar de cursus voor Schouwen- Duiveland wordt gehouden, behoort dat tot de mogelijkheden. De cursus in Zierikzee wordt gegeven op vijf maan dagavonden, te weten 30 oktober, 6,13, 20 en 27 november. De cursus gaat ech ter alleen door als er voldoende be langstelling is. De gebleken interesse is ook bepalend voor de plaats waar de cursus wordt gehouden. NOORDWELLE - W. J. uit Heerde is vrijdagmiddag omstreeks kwart voor vier op de Stoofweg in Noordwelle met zijn auto tegen een boom gereden. De auto werd geheel vernield. De bestuurder kwam uit de richting van Renesse. Hij week plotseling hij uit voor een vogel, raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. De au to schoot over het fietspad, ramde een verkeersbord en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Omstanders kijken bezorgd toe hoe de hond door het slik ploetert. BRUINISSE - Veertig jaar in dienst van de overheid hebben burgemees ter T. C. Hekman van Bruinisse er wèl van doordrongen. 'De bemoeienissen van diezelfde overheid zijn enorm toegenomen' sinds hij in juni 1945 zijn ambtelijke loopbaan begon als volon tair op de secretarie van de voormali ge gemeente Beesd (hartje Betuwe). De per 1 november scheidende CDA- burgemeester van Bru kan zich er nog altijd flink over opwinden. 'Politici op afstand' proberen lokale besturen vaak van alles aan te praten waar ze zélf geen verstand van hebben, vindt Hekman. „En dat komt omdat ze er totaal geen notie van hebben wat er speelt op lokaal niveau. De tijd dat er op binnenlandse zaken nog ambtena ren zaten die wisten wat de mensen in kleinere gemeenten bezighoudt is al lang voorbij". Teun Hekman wordt 29 oktober 65 en is dan ongeveer veertien jaar burger meester van Bruinisse geweest. Met veel plezier, want in Bru valt elke dag wel wat te beleven, maakt hij duide lijk. Aan de vooravond van zijn offi cieel afscheid, in een bijzonder raads vergadering op donderdag 26 oktober, hecht hij eraan duidelijk te maken zich altijd uitsluitend te hebben ingezet voor zaken die naar 'mijn tactische in schatting haalbaar' waren. „Ik ben nu eenmaal niet zó ingesteld dat ik eerst allerlei stampij maak over dingen, om vervolgens weliswaar met de vlag in top maar met een lege dop uit Den Haag of Middelburg terug te komen. Het tast alleen maar je geloofwaardig heid aan als je iets aanpakt datje toch niet kan waarmaken. Nee, zoveel be loofd heb ik nooit". De Bruse burgemeester staat nog al tijd helemaal achter zijn uitspraken van enkele jaren geleden over tekort schietende politiezorg in kleinere ge meenten. „De burgers voelen zich ver laten. De rijksoverheid schiet schro melijk tekort". Sinds 1979 vraagt Hek man dan ook al in de jaarlijkse begro- tingsbrieven met name aandacht voor het probleem van de openbare orde. „Het komt misschien wat hard over, maar er zijn nu eenmaal elementen in de samenleving die voor geen enkele rede vatbaar zijn. Veel burgers begrij pelijk werkelijk niet dat daar niet har der tegen wordt opgetreden. Vaak lijkt het er inderdaad op dat in dit land het abnormale wordt beschermd, ten kos te van wie normaal wil leven. Veel poli tici begrijpen niets van de onvrede die onder de burgers leeft". Overigens heeft Hekman er begrip voor dat alles niet uitsluitend met meer agenten kan worden opgelost. In de eerste plaats moet er een andere mentaliteit komen, geeft hij toe. „Maar de hier geldende strafmaat, vergeleken met omringende landen, is bepaald te mild". Verder benadrukt hij dat met name de ouders de basis moeten leggen voor het optreden van hun kinderen buitenshuis. „Want de drie-eenheid ouders, school en kerk, die vroeger één lijn trokken, bestaat al lang niet meer". Overigens betoogt Hekman persoonlijk nooit problemen met jongeren te hebben ge had, hoewel hij enkele malen tot slui ting van de jeugdsoos moest overgaan. „Ik heb altijd geprobeerd een klank bord voor alle geledingen van de Bruse samenleving te zijn. En dus ook voor de jeugd. En voor de soos heeft dat een goede overlegsituatie opgeleverd". Als een van zijn geslaagde maar ook een van zijn 'moeilijkste laatste klus sen' noemt Hekman graag de tot standkoming van het golfterrein Gre- velingenhout. „Want daarvoor moes ten ontzettend veel planologische bar rières worden overwonnen". En wat het Bruse vakantieparadijs Aquadelta betreft: „In de exploitatie-overeen komst ligt besloten dat de burgemees ter van Bruinisse gelijktijdig als voor zitter van de stichting recreatiecen trum fungeert", betoogt Hekman. „Dat betekent dat ik voornamelijk uit voerder was, mijn voorgangers legden de basis voor de komst van Aquadel ta". De scheidende burgemeester ziet het centrum bij Bruinisse met enige trots als een voorbeeldproject van hoe je re creatie moet bedrijven. „Want er is een all-in pakket van alle mogelijke slecht-weervoorzieningen, waarmee de mensen in voor- en na-seizoen er veel langer terecht kunnen dan in de meeste andere recreatieprojecten". Ook al door het door Hekman gepre zen hoge voorzieningenniveau steekt Aquadelta volgens hem ook op het terrein van criminaliteit en vandalis me gunstig bij andere centra af. „En een veiligheids- en bewakingsdienst dragen er belangrijk aan bij dat het centrum de laatste jaren absoluut niet meer in trek is bij mensen met af wijkende levenspatronen". Nog eens de draad opnemend van zijn stokpaardje, de openbare orde, onder streept Hekman: „Een sterke sociale controle is typerend voor Bruinisse. De Bruënaar houdt erg van gezellig heid. Maar van rotzooi zijn ze hier niet gediend". Zich realiserend dat zijn dienst als bur gemeester er bijna opzit: „Bru heeft iets heel aparts. Voor mij en mijn vrouw zijn dit dan ook uiterst boeien de jaren getweest. Bruënaars zijn an ders, maar zeer op elkaar ingesteld. Ze vormen een hechte samenleving. Om in Bruse termen te spreken: Wij voel den ons hier als een vis in het water. En we nemen dan ook met moeite af scheid, mijn vrouw en ik". Na zijn pensionering gaat de familie Hekman 'een straatje verder', in Zie rikzee, wonen. „Voor velen zou ik hier de eerste burger blijven. Een ongezon de situatie en ik zou mijn opvolger maar voor de voeten lopen. We kennen Bru langzamerhand van huisje tot deurtje. Bruënaars hebben me al ge vraagd 'hoe haal je het in je hoofd naar die Zierikzeese stoepeschieters te gaan'. Maar wij hebben het weloverwo gen besloten. Ondanks de talrijke goe de banden die we hier hebben". Burgemeester T. C. Hekman neemt met moeite afscheid van Bruinisse. en beuken? En de generatie, het is een triest gegeven, die zich standvastig in traditionele kleding hult, sterft lang zaam uit. „Vroeger moest je in de kerk oppassen datje niet achter een boerin zat", weet mevrouw Kole „de grote zondagse mutsen namen al het zicht weg. Tegenwoordig heb je daar nauwe lijks meer last van." Het arsenaal benodigde stoffen is dus ook verminderd. De zwarte gewerkte stoffen voor de hemdrok en de boven- keus zijn al enkele jaren niet meer te krijgen. De machines gingen kapot en zijn niet vervangen. Mevrouw Kole is ook door haar mutsen heen. De onder mutsjes zijn de afgelopen weken ver kocht en de bovenmuts sierde de schappen al lang niet meer. Vroeger haalde mevrouw Kole het witte hand gemaakte kant voor de zondagse mut sen uit België. Maar dat bleek niet meer rendabel. „Ze - de vrouwen in klederdracht - doen lang met hun muts. Sommige vrouwen van negentig hebben hun trouwmuts nog. Je ver koopt ze dus niet veel," legt mevrouw Kole uit. Schortenstof, kantjes voor aan de tup- muts, zakdoeken, doeken en beuken liggen nog wel achter de toonbank. „De boerinnen hebben zwarte, zwart wit geruit of gestreepte en blauwe rok ken, vertelt mevrouw Kole. „Het zoge naamde dof is voor de zondag, het daagse goed is gemaakt van zwart-wit te lapjes. En blauwe schorten worden tijdens het werk gedragen." De schor ten in Walcheren zijn weer anders dan in Zuid-Beveland. Dus als de boeren- vrouwtjes straks voor hun stofjes naar Amemuiden of Zoutelande moeten, zullen ze het met Walcherse schorten moeten doen. Elke dag hoort ze het: wat jammer dat de winkel dicht gaat en de kleder dracht verdwijnt. „Dan moet je zelf een pakje kopen," antwoordt ze dan. „Maar dat is niet meer van deze tijd." verzucht ze even later, zich bewust dat klederdracht tot folklore is verworden. GOES De laatste weken is het be duidend drukker in de winkel van me vrouw Kole in de Sint Adriaanstraat in Goes. Na dertig jaar stopt ze met verkoop van damesmode en kleder dracht. Binnenkort gaat de deur op slot. Waar moeten de Zuidbevelandse boerinnen nou voortaan om stofjes voor hun rokken, schorten, 'tupmut- sen' en doeken en beuken? Voor de ze kerheid reizen ze nog maar een keer tje naar Goes en slaan wat voorraad in. Een paar meter schortenbond, stof voor de onder- en bovenkeuze (de rok ken) of een kant en klare ondermuts. Toen mevrouw Kole zich in 1959 ach ter de toonbank nestelde, verkocht ze alleen 'boerengoed'. Al snel kwam daar confectie bij, die in de loop der ja ren de klederdracht van de eerste plaats verdrong. Toch bleven ook de boerinnen komen. Vooral op dinsdag, dan gingen ze naar de markt en wipten even binnen bij het winkeltje in het 'Sint Arjaantje'. De laatste jaren loopt de vraag naar klederdracht flink terug. Welke vrouw hijst zich tegenwoordig nog in doeken Mevrouw Kole achter de toonbank van haar winkel in Goes. Zierikzee: vrij 18.00-ma 8.00 uur: A. W. van Geer, Zierikzee, tel. 01110- 12080. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: vrij 18.00-ma 08.00 uur: L. A. M. Bruel, Markt 32, Brouwershaven, tel. 01119- 1280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur eh van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk: vrij 18.00- ma. 8.00 uur: M. v. d. Berg, Weth. van Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk, tel. 01114-1810. Spreekuren voor spoedgevallen za. en zon. 16.30-17.30 uur. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, Zierikzee, tel. 01110-16190. Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-12906, geopend za. van 9.00-12.30 uur en van 16.30 -17.30 uur. Zo. van 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Schouwen-Duiveland: Dag en nacht voor dringende hulpverlening onder tel. 01184-14444. Gereformeerde Kerk. Brouwershaven 10 ds. Van Zoelen, 18.30 ds. Groen; Bruinisse 10 ds. De Vries, 17 dhr. Baas; Haamstede 10 dr. Witkamp, 19 ds. De Vries; Nieuwerkerk en Oosterland 10 ds. Rienstra, 17 da. V/d Beukei; Scha- rendijke 9.30 ds. Mulder, 19 ds. Jobsen; Zierikzee 10 dr. Jobsen, 18.30 drs. Ka mermans. Gereformeerde Gemeente. Nieuwer kerk 9.30-15.30 leesdienst; Oosterland 10-14.30-18.30 leesdienst. ZONNEM AIRE - The scrambled eggs. Afgekort: TSE. Vertaald: roereieren. Een mooi mengsel was het, vrijdag avond. Zoveel mogelijk leden en ex- leden van de twintig jaar oude Schouwse band stonden vrijdag avond op het podium van het dorps huis in Zonnemaire. De reünie was opgezet voor de rode draad in de band, Jaap Geelhoed. Die trouwde vrijdag met Jolanda Scheermeyer. Het idee voor het wel heel speciale hu welijkscadeau kwam van Frans van Aken. Die is lid van het Delta-Combo, dat aangezocht was om de trouwerij op te luisteren. Frans heeft in TSE ge- Burgerlijke stand WESTERSCHOUWEN Geboren: Suzanne N. Jonker; Irene S. Kouwen; Jacky L. Tuk; Iris M. Vroe- gop; Reiner S. de Vries; Ruben R. Col- tof; Nicole Slager; Tim J. Soer; Lean Vis; Marie L. Horlings; Jeroen Pfeiffer; Maarten W. van der Veer; Leroy L. Beije; Katolina P. Boot; Jacoba J. de Glopper. Overleden: A. van den Hoven van Genderen, 71 jr.; G. van der Cingel geb. Kenters, 71 jr.; A. de Jonge, 94 jr.; M. Speelman, 85 jr.; J. A. de Blonde, 66 jr.; J. P. Oosterling, 77 jr.; T. Hanson geb. Leendertse, 94 jr.; P. van der Linde, 88 jr.; L. Verton, 83 jr.; M. J. Padmos, 83 jr. speeld. „Ik dacht: het zou leuk zijn alle jongens van TSE op het podium te hebben. Dat Jaap het prachtig zou vin den wisten we zeker. Vaak genoeg riep hij dat hij alle mannen weer eens zou willen zien". Twee weken geleden was de eerste oe fen-avond. De leden kwamen van hein de en ver. Dick Peters bijvoorbeeld woont al jaren in Roosendaal. Hij klom op tot professionele muzikant, speelde in Lace. Of de basis voor zijn muzikale carrière in TSE is gelegd? „Ja, dat kun je zo wel zeggen. Van Jaap heb ik veel geleerd". Niet alleen door verhuizingen viel de band nog al eens uit elkaar. Menings verschillen deden de geesten eveneens meermalen uit elkaar drijven. Maar J aap bleef trouw lid. „Hij was de motor van de band", aldus de jongens. „Hij zat weieens een jaar alleen in een schuurtje te spelen, maar dan zocht hij er toch weer mensen bij". TSE is onmiskenbaar een Schouwse band. De groep heeft evenwel ook Zuidhollandse trekjes; de voorberei dingen werden twintig jaar geleden in Schiedam getroffen. De zus van Jaap, Jannie Hiemstra-Geelhoed, en haar manYde weten er nog alles van. „Jaap was bij ons in de kost, hij ging naar de koksschool. Yde hielp de buurjongens Mennen met hun kapotte skelter en zij hielpen ons bij de bouw van onze boot", herinnert het echtpaar zich. „Piet Mennen maakte de versterker van Jaap en zo is het begonnen". Op Schouwen scharrelde Jaap wat potentiële bandleden op. Onder ande ren de gebroeders Van Nieuwenhuize. „We startten", zeggen zij, „in de brandweergarage in Zonnemaire. Daar hebben we een soos van ge maakt, hoefden we weinig te beta len". De stijl was 'rock and roll, heel simplistisch'. TSE heeft Schouwen-Duiveland '18 keer rond gespeeld'. De band is een vast programmapunt op Anywave. Een hoogtepunt was een optreden in het Belgische Essen, waar de band in het voorprogramma van Earth and Fi re speelde. Een andere topper had de plaat moeten zijn. Maar ach, hoe gaat dat. Vrienden en bekenden, die koch ten hem wel. Verder heeft de plaat voornamelijk geld gekost in plaats van opgeleverd. Beroemd is de band nog steeds voor namelijk op Schouwen. Jaap Geel hoed evenwel heeft volgens zijn zus nog steeds hoop. „Hij zegt altijd: Zo lang we niet in de top-veertig staan drink ik geen bier", weet Jannie. „We hebben dus altijd alcohol-vrij bier in huis als hij komt". Oud-Gereformeerde Gemeente. Brui nisse 10 en 17 leesdienst; Oosterland 9.30,14 en 18 leesdienst. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Haamstede 10-17 ds. Dijkstra; Kerk- werve 10-18 ds. V/d Sluijs; Zierikzee 10-18 ds. De Graaf. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Bruinisse 10 en 17 leesdienst; Nieuwerkerk 9.45 en 15.30 leesdienst; Zierikzee 10 en 18 leesdienst. Leger des Heils. Zierikzee 10 samen komst. Rooms-Katholieke Kerk. Haamstede 11.30 dienst; Zierikzee 9.30 dienst, zat. 19 dienst. Pinkstergemeente. Zierikzee (Meel- straat) 10, woensd. 20 samenkomst. 30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER 1989 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 De Schouwse band TSE droeg bij aan de feestvreugde rond het huwelijk van Jaap Geelhoed, TSE-lid van het eerste uur. (vanaf zat 9.00 uur): M. K. Buth, Haamstede, tel. 01115-2254. Zondag 1 oktober 1989 Nederlands-Hervormde Kerk. Brou wershaven 9.30 mw. V/d Beukei; Brui nisse 10-17 ds. De Roo; Burgh 10 ds. Ten Have; Dreischor 11. ds. Jonker; Eikerzee (Scharendijke) 9.30 ds. Mul der; Haamstede 10 ds. Boogert, 19 ds. Smit; Kerkwerve 11.ds. Koelmans; Nieuwerkerk 10 ds. Koelmans; Noord- gouwe 9.30 ds. Jonker; Noordwelle 11. ds. Bregman; Oosterland 10 ds. Boer, 18 ds. Van Haven; Ouwerkerk 10 ds. Rauw; Renesse 9.30 ds. Bregman; Se- rooskerke 10 ds. Ten Napels; Sirjans- land 10-18.30 kand. Emans; Zierikzee: Gasthuiskerk 9.30 ds. Hendrikse, 11 ds. De Boo, 18.30 ds. Bikker; Zonne maire 11 ds. V/d Beukei.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 50