Maandag afronding van onderzoek profvoetbal Open strijd bij hoofdklassers Oranjes schaaktrots stuit op wonderlijke snijboon in zeemriD Presteren doe je op het veld, niet in de kantine Hoek gokt nu op fysieke kracht Korfbalstanden Machtigen via de bank. De makkelijkste manier van betalen. vTade BANK Nieuwe schaakclubs VO€TBAL Machtigen via de bank voorkomt dat u straks misschien geen nieuws op de mat vindt. Het maakt betalen makkelijk, voorkomt een hoop papierwerk en bespaart u tijd. COMMISSIELEDEN OPTIMISTISCH GESTEMD Jong Oranje SPEELMAN-TIMMAN VOLGENDE WEEK IN LONDEN DICK VAN WESTEN OVER 'DISSIDENTEN' Thuiswedstrijd Slecht jaar JAN LOHMAN ONZEKER Bevelanders Serooskerke Vlissingen Zierikzee VLISSINGEN - Het duurt hooguit nog twee weken voordat de VC Vlissingen een afgerond advies krijgt over de haalbaarheid van betaald voetbal. Maandagavond komt de commissie van onderzoek onder leiding van de heer G. Kannekens in een laatste vergadering bijeen om het resultaat van de onderlinge rapporten te evalueren. „Mondeling komen we dan al tot een oordeel", liet Piet de Jong, de voorzitter van Vlissingen weten. „Het moet daarna nog in een eindrapport worden verwerkt en als dat is gebeurd gaat het naar de club toe." Piet de Jong wil in de laatste fase van het veelomvattende onderzoek niet vooruitlopen op de uitkomst die bin nenkort het bestuur en de leden van de VC Vlissingen zal bereiken. „Het is", merkt hij kribbig op, „al eens uitgelekt dat de rapporten gunstig waren. Daar na heeft iedereen van de commissie min of meer een spreekverbod gekre gen. We hebben met elkaar afgespro ken dat we pas naar buiten treden als het onderzoek helemaal is afgerond." Twee weken geleden waren er inder daad vanuit de commissie optimisti sche geluiden te horen. Aad de Koster (de secretaris) verzekerde toen dat de toekomstige profclub in principe al op een budget van een miljoen gulden per jaar mag rekenen. Piet de Jong bena drukt: „Het is voorbarig geweest daar al conclusies aan te verbinden. Meer wil ik er absoluut niet over zeggen." Kees Blomaard, afdelingsvoorzitter en ook deel uitmakend van de com missie, bewaart er op twee dagen van het eindrapport het zwijgen toe. Hij is ZURICH (ANP) - De loting op 9 decem ber voor de eindronde van het wereld kampioenschap van 1990 in Rome zal voor een belangrijk deel een wassen neus zijn. Voor de loting van de tweede ronde voor de Europese bekertoernooien viel overal te horen dat de indeling voor de zes groepen van het wereldkampioen schap voor een belangrijk deel ge stuurd zal worden. Twee landen waren al zeker van hun speelplaats, namelijk organisator Ita lië in Rome en kampioen Argentinië, na de openingswedstrijd in Milaan, te Napels. Uit vrees voor incidenten met toeschouwers was Engeland al ver bannen naar de groep die op Sardinië en Sicilië speelt. De Engelsen hebben bij kwalificatie in ieder geval de voorkeursbehandeling van een „groepshoofd", zoals Italianen en Argentijnen. Eenzelfde behande ling zal de overgebleven halve finalis ten van Mexico ten deel vallen, België en Bondsrepubliek Duitsland. De Duitsers staan vrijwel geboekt voor Verona, de Belgen voor Turijn. De andere plaats die nog te vergeven was, had aan Frankrijk moeten toevallen, maar de Fransen halen Italië niet. Daarvoor in de plaats zal met aan ze kerheid grenzende waarschijnlijkheid Brazilië voorkeursbehandeling gen, met Milaan als speelplaats. Voor andere sterke Europese landen, als Spanje en Nederland, is de keuze vrij beperkt. Het Italiaanse organisa tiecomité wil de landen zo dicht moge lijk bij de grens onderbrengen. Dat geeft drie voor de hand liggende indi caties: Spanje bij België in Turijn, Ne derland bij Brazilië in Milaan en Joe goslavië samen met de Duitsers in Ver ona en Udine. Bijna de helft van de „lo ting" van 9 december is dan al achter de rug. Bondscoach Jan Rab heeft een selec tie van 22 voetballers samengesteld, van wie er elf op dinsdag 10 oktober in Schiedam met Jong Oranje uitkomen tegen Jong IJsland. Komende maan dag zal de groep worden terugge bracht tot zestien spelers. De selectie bestaat uit: De Goey (Sparta), Vonk (RKC), Elzinga (Twente), Vink (Ajax), Sas (Sparta), Broeders (Roda JC), Veldman (Willem II), Laamers (Vitesse), Linskens (PSV), Frank en Ronald de Boer (beiden Ajax), Gorré (SW), Allien (Utrecht), Vurens (Sparta), Bergkamp (Ajax), De Kruyff (Utrecht), Richard Witschge (Ajax), Viscaal (Lierse SK), Vroomans (NEC), Decheiver (GA Eagles), Heesen (Wageningen) en Adam (Den Haag). niettemin bereid tot een kleine toe lichting. „Het merendeel van de com missieleden is optimistisch gestemd", licht hij een tip van de sluier op. Zijn rapport, dat net als dat van de overige commissieleden maandag ter sprake zal komen, omvat de totale structuur van de te vormen profclub. Kees Blomaard: „Ik zou eerst een rap port maken over de externe struc tuur." De Zeeuwse afdelingsbestuur der heeft echter inmiddels de volledi ge structuur in schema gebracht." Kees Blomaard, dat mag bekend zijn, is een voorstander van de komst van een profclub. Maar hij heeft ook altijd verzekerd: „Je moet er met de onder zoekscommissie vanuit gaan, dat deze profclub een zeker niveau zal moeten hebben. Ik zou dus zeggen: minimaal een topper in de eerste divisie. Het spreekt mij niet aan om altijd wed strijdjes tegen Emmen en Wageningen te spelen." De eerste indrukken van het eindrap port worden ha maandag eerst op schrift gesteld door voorzitter Kanne kens en secretaris Aad de Koster. Ze zullen waarschijnlijk voor een deel op 9 oktober aan de leden van de VC Vlis singen bekend worden gemaakt. Die maandagavond is de algemene leden vergadering. VLISSINGEN - Met de ingebruik- nemning van de route over de nieuwe Philipsdam heeft de Thoolse Schaak vereniging 'Zet en Denk' zich aange sloten bij de Zeeuwse Schaakbond en is dar in het nieuwe seizoen ingedeeld in de tweede klas Noord. „Zet en denk" streefde er al jaren, naar om in de Zeeuwse competitie te kunnen mee spelen, maar de grote afstand was steeds een onoverkomenlijk bezwaar. Nu dat weggenomen is zijn ook deze Zeeuwse spelers naar veler genoegen bij de Zeeuwse Schaakbond ingedeld. Naast deze welkome vereniging is in Meliskerke op Walcheren een nieuwe schaakvereniging 'De Scheve Toren' opgericht. Ook deze club is in het nieu we seizoen ingedeeld in de tweede klas Noord van de Zeeuwse Schaakbond zodat die afdeling er nu als volgt uit ziet: TOG-Bruinisse; Zierikzee 2; Kou- dekerke 3; Middelburg .4; Colijnsplaat 2; Colijnsplaat 1; Souburg 3; ZED-Tho- len; DST-Meliskerke. Jonathan Speelman is op zijn sterkst in chaotische partijen. AXEL - Het staat nu al vast dat de zaalvoetbalcompetitie in de hoofd klas regio Zeeuwsch-Vlaanderen een 'open' strijd gaat worden. Zo heeft Van Westen na de éclatante 7-3 over winning tegen 'titelkandidaat' Café Benelux de leiding genomen. De speelwijze van de ploeg is attractief en dat had tegen Benelux wederom succes. Niettemin zag het daar bij de rust niet naar uit. Toen claimde Bene lux nog een 2-1 voorsprong, maar in de tweede helft speelde Van Westen de Axelaars van de mat. Werner Bisschop scoorde een zuivere hattrick, Cees de Putter (2) en Evert Dophemont (2) maakten de overige doelpunten. Voor Benelux waren Arnold Segers (2) en Hubert van de Hemel de doelpunten makers. Broodje Ben/De Ridder 2-Dallinga 4-2 - De thuisclub speelde een bekeken wedstrijd. Tegenstander Dallinga zocht het teveel in individuele acties. Voor rust kwamen de Sluiskillenaren wel op een 1-0 voorsprong dankzij Bar- HILVERSUM (GPD) - Je zou hem eer der in een optocht van vredesdemon- stranten verwachten dan achter een schaakbord. Toch zit Jonathan Speel man daar vanaf volgende week, in een poging Nederlands schaaktrots Jan Timman uit de finale van het Kandi datentoernooi te houden. De 32-jarige Brit heeft zichzelf voor het gemak maar in de underdog-positie gema noeuvreerd. „Is Timman in vorm", zo vertelde de in Oxford afgestudeerde wiskundige aan iedereen die het maar horen wilde, „dan zie ik het somber in voor mezelf'. Speelman koestert de rol van onderlig gende partij. Maar is zijn voorstelling van zaken terecht, of is hier sprake van valse bescheidenheid? Wanneer je alle plussen en minnen tegen elkaar weg streept, dan moet Timman inderdaad licht-favoriet worden geacht in de con frontatie. Het openingsrepertoire van de Amsterdamse grootmeester is gro ter en zijn techniek is beter. Speelman kan echter geenszins worden onder schat. Zeker in chaotische partijen is hij op zijn best. Algemeen werd aange nomen dat hij in de kwartfinale tegen landgenoot Nigel Short kansloos zou zijn, maar via enkele schitterende overwinningen lachte hij alle „koffie- dik-kijkers" uit. Een rare snijboon, die Speelman. Een non-conformist van het zuiverste wa ter, die is blijven hangen in het fiower- powertijdperk. Al was hij uitgenodigd voor een bezoek aan koningin Elisa beth, dan nog zou hij zijn vale t-shirt en dito spijkerbroek niet vervangen door wat stemmiger kledij. Speelman speelt een thuiswedstrijd, zonder dat zulks een echt voordeel is in het schaken. Het Sadlers Well-thea- ter vormt het decor voor de twee kamp, die acht partijen omvat. Is er vervolgens nog geen beslissing geval len, dan wordt er verlengd. De straf schoppen zijn, als er ook dan nog geen winnaar uit de bus is gekomen, ver vangen door partijen met verkorte speelduur. Parallel aan de match tus sen Timman en Speelman vindt de an dere halve finale plaats in het Kandi daten-toernooi. Dat is het Sovjetrus- sische onderonsje tussen Artur Joe- soepov en Anatoli Karpov, met laatst genoemde als uitgesproken favoriet. Deze zomer was er de mogelijkheid voor schakend Nederland om Speel man aan het werk te zien. De Engelse grootmeester had de invitatie aan vaard om mee te doen aan het Amster damse schaakfestival. Zijn optreden in de hoofdstad was weinig opzienba rend, maar daaraan mogen geen con clusies worden verbonden. Vlak voor belangrijke matches laten grootmees ters echt niet hun ware gezicht zien. Speelman speelde duidelijk verstop pertje en voelde zich allerminst geroe pen om zich bloot te geven zo vlak voor de tweekamp met Timman. Hoe staat Timman er eigenlijk voor? De nummer één van het vaderlandse schaakcorps heeft zich rustig voorbe reid op de ontmoeting met Speelman, die een goede bekende van de Amster dammer is. Ooit verleende de Brit hand- en spandiensten aan Timman, waarbij vooral zijn warrige werkwijze in het oog sprong. Tussen beide groot meesters is een zekere vriendschap ge groeid. Van animositeit, haast ge meengoed geworden bij belangrijke schaakmatehes, zal dan ook geen sprake zijn in Londen. Zoals bekend beleefde Timman in 1988 een slecht jaar. Hij schreef dat zelf toe aan zijn topzware program ma. Dit jaar heeft hij zichzelf aanmer kelijk vaker een rustperiode gegund en waren de resultaten navenant. De klapper was natuurlijk de eerste plaats (vóór Karpov) in het Wereldbe ker-toernooi in Rotterdam. John van der Wiel, grootmeester uit Leiden, kent beide halve-finalisten erg goed. Hij speelt, net als Timman en Speel man, bij landskampioen Volmac. Timman heeft volgens Van der Wiel iets meer kans om de eindstrijd te be reiken dan Speelman. „Maar daarin schuilt nu juist het gevaar. Hij zou be ter niet als favoriet van start kunnen gaan. Timman is van nature een ras optimist. Gaat hij met het idee weg dat hij wel kan winnen, dan is dat link. Beter was het als hij angst had voor Speelman". Timmans techniek is duidelijk ver zorgder dan die van Speelman, zo is de stellige overtuiging van Van der Wiel. „Timman is gewoon de betere schaker, die meer van openingen weet en meer stellingstypes beheerst. In positionele partijen is het voordeel duidelijk aan de kant van Jan. Maar ik verwacht dat Speelman ontzettend scherp gaat spe len. Zo snel mogelijk de platgetreden paden verlaten. Weet hij een chaos te creëren op het bord, dan is Speelman levensgevaarlijk. Regelmatig verrast hij grootmeesters in partijen waarin veel tactische wendingen zitten. Daar in ligt Speelmans kracht. Hij heeft een echte vechtersmentaliteit. Toch ge loof ik, wanneer je alles tegen elkaar afzet, dat Timman moet kunnen win nen. Dan beginnen de problemen pas echt. Want tegen Karpov, die Joesoe- pov wel zal verslaan, heeft hij nauwe lijks kansen". ry Dallinga, maar Jaap den Engels man en Paul van der Hooft (hij speelt de meeste wedstrijden voor het tweede team) tilden de stand naar 2-1 in het voordeel van Broodje Ben. In de twee de helft liepen de Terneuzenaren ver der uit door treffers van Michel Verha- ge en Paul van der Hooft (strafschop). Een doelpunt van Barry Dallinga was goed voor een eindstand van 4-2. Het eerste optreden van Mark Pielaat was vermeldenswaardig. De doelman van Broodje Ben was uitstekend op dreef. Klaus Biesbroeck-Bella Italia 3-4 - Een nipte maar verdiende winst. Voor rust kwam Bella Italia al op een 2-0 voorsprong. In de tweede helft pro beerde de thuisclub aanvankelijk iets terug te doen en dat lukte redelijk. Toch kwam Klaus Biesbroeck net te kort in deze spannende wedstrijd. Voor Bella Italië zorgden uitblinker Akke Ganpat (drie keer) en Moham med Saouib voor de productie. Bij Klaus Biesbroeck waren Frans Vlas- senrood, Jan Franse en Roland de Block goed bij schot (3-4). Het Bonte Hert-Vervaet 6-1 - Nooit was er sprake van een echte derby in Hulst. De ruime overwinning beteken de voor Het Bonte Hert een aardig her steld van de eerder opgelopen neder laag (8-1) tegen Churchill-lions. Bij de rust was de stand 2-0. Radbout Breukers en Arno Zwegers scoorden elk twee keer. Ad van de Rijsen en Martin Fleurbaay wisten één keer het net te vinden. Peter de Kort was de maker van het eerreddend doelpunt van Vervaet. Instruad-Churchill-lions 4-0 - Een re gelmatige overwinning van Instruad. De doelpunten in de derby tegen Chur chill-lions werden eerlijk verdeeld. Twee voor en twee na de rust en ook twee doelpuntenmakers: Rik Henry nam de eerste twee voor zijn rekening, terwijl Boudewijn Corijn de zaak na rust afinaakte. Een merkwaardige start overigens van Churchill-lions, dat vorige week met fantastische cij fers (8-1) uithaalde tegen Het Bonte Hert. De stand in de hoofdklas: 1. Van Westen 2-4 (13-7); 2. Bella Italia 2-4 (10-7); 3. Broodje Ben/De Ridder 2 1-2 (4-2); 4. Churchill-lions 2-2 (8-5); 5. Instruad 2-2 (8-6); 6. Klaus Bies broeck 2-2 (7-5); 7. Het Bonte Hert 2-2 (7-9); 8. Café Benelux 2-2 (11-14); 9. De Kombuis 1-0 (7-8); 10. Dallinga 2-0 (6-10); 11. Vervaet 2-0 (2-10). Het programma voor maandag 2 oktober: De Kombuis-Broodje BenIDe Ridder 2 (21.25); Vervaet-Instruad (20.30); Chur- ehill-lions-Café Benelux (20.00); Dallinga- Klaus Biesbroeck (19.45); Bella Italia-Het Bonte Hert (19.15). VLISISNGEN - De standen van de veldkorfbalcompetitie in de afdeling Zeeland zijn als volgt: senioren: 2A: 1 Volharding 14-8,2 BKC 14-6, 3 Zaamslag 1 4-6, 4 St.vogels 2 4-6, 5 Ondo 3 4-5, 6 Olympia 1 4-1, 7 Togo 3 4-0, 8 Animo 3 4-0; 3A: 1 Luctor 2 3-6,2 BI. Wit 2 3-5,3 Atlas 2 4-5,4 Tjoba 4 3-4,5 Swift 4 3-4, 6 KVK 1 4-0, 7 Animo 4 4-0; 4A: 1 St.Vogels 3 4-8,2 Top 3 4-6, 3 Tjoba 5 3-4, 4 Zuidwesters 3 3-2, 5 Seolto 2 3-2,6 Togo 44-2,7 Swift 54 3-0; 5A: 1 All Rea dy 2 4-8, 2 Volharding 2 3-4, 3 Ondo 4 3-3, 4 Togo 5 4-3, 5 Atlas 3 4-0; 6B: 1 BKC 2 3-6, 2 Luctor 3 2-4, 3 Bl.Wit 3 4-4, 4 Zuidwesters 4 4-4, 5 Zaamslag 2 2-2, 6 Volharding 3 2-0, 7 KVK 2 3-0; 6C: 1 Olympia 2 3-5,2 SKNWK 3- 5,3 All ready 3 4-2,4 Good Luck 3 4-2; junio ren, IA: 1 Animo 1 4-8, 2 BKC 1 4-5, 3 Zuid westers 4-2, 4 Tjoba 4-1; 2A: 1 Seolto 4-7, 2 Blauw Wit 3-5,3 Top 3-4,4 Ondo 4-3,5 Swift 2 4-3,6 St.Vogels 3-1, 7 Animo 2 3-1; 4A: 1 Luc- tor 4-8,2 BKC 2 3-4,3 Zaamslag 3-2,4 Olym pia 4-0; aspiranten, H-K: 1 merwede 1 3-6, 2 PKC 1 3-6, 3 Kinderdijk 1 3-4, 4 Swift 1 3-3, 5 Snel 1 4-3, 6 GKV 3-2, 7 Rust Roest 1 1-0, 8 Togo 1 4-0. (Advertentie) Dick van Westen (links) met op de achtergrond een lachende Paulus Poort vliet in betere tijden. Rechts assistent-trainer Jaap van Maris. VLISSINGEN - Het zal voor Hoek vandaag (zaterdag) wel even wen nen zijn zonder Remco van Keeken. Trainer Gerrit Emans hoopt dat zijn elftal het gemis van de aanvalsspits zal kunnen compenseren met fysie ke kracht. Hoek speelt voor de derde keer in deze competitie een thuis wedstrijd: dit keer tegen Rijnsburg- se Boys. Patrick Devisscher, die ziek is ge weest, maar deze week drie keer heeft getraind, kan op een basis plaats in de spits rekenen. Gerrit Emans denkt er ook over om Marcel Meijer, die de laatste weken goed speelt, te laten beginnen. „Daarover beslis ik pas vlak voor de wedstrijd." Rens Griep reist met zijn selectie af naar Arnemuiden „om ongeslagen te blijven", zo verwoordt hij het zelf. Bevelanders is dus niet van plan risico's te nemen. „We weten nu ongeveer hoe de meeste ploegen in deze klas spelen", zegt Griep. „Het is meestal heel verdedigend, met één of twee snelle spitsen. Het voetbal valt me eigenlijk een beetje tegen. Het is dikwijls lange-halen- voetbal." Peter Wolse ontbreekt bij Bevelan ders, omdat hij voor zijn werk in het buitenland verblijft. Zijn positie op het middenveld wordt ingenomen door Jacco Balkenende. Pieter den Hollander heeft zich dins dag op de training van Serooskerke licht geblesseerd aan zijn lies. Het is onzeker of hij nog op tijd klaar is om de uitwedstrijd tegen Veen te spelen. Kees Pieter Geschiere is eventueel zijn vervanger. Van de overschrijving van Remco van Keeken naar Vlissingen was gis teren nog niets bekend. De spitsspe- ler speelt zoals al gemeld vanaf maandag een toernooi met het ama teurelftal. Vlissingen treedt zondag aan in de belangrijke wedstrijd tegen Geldrop. Trainer Jo Jansen kan vrij wel over zijn voltallige selectie be schikken. Jan Lohman is als enige onzeker. Zierikzee (thuis tegen VOAB) testte gisteravond op de training nog een aantal licht geblesseerden. Patrick de Broekert, Theo Wittenberg, Leen Koster en Martin de Jonge zijn stuk voor stuk nog onzeker. „Zestig pro cent kans dat ze spelen", kon elftal leider Jan Hagestein slechts meede len. ARNEMUIDEN - Het gaat niet goed met Arnemuiden. Overpeinzingen met in gedachten een stoere vissers- ploeg en opgestroopte mouwen zijn reeds lang achterhaald. Arnemui den is overgeschakeld op modaal en moet tot dusver genoegen nemen met een zeer bescheiden positie on derin de ranglijst van de tweede klas. Daarom moet er vandaag voor eigen publiek gewonnen worden van Bevelanders. „Als je geen kwa liteit hebt, kun je Happel of Michels voor de groep zetten en dan wordt het nog niets," geeft 'oppertrainer' Dick van Westen (assistent: Jaap van Maris) aan. Van Westen doelt op de leegloop bij Arnemuiden in de afgelopen jaren. De schade over het afgelopen sei zoen: Stefan van Dongen (Dauwen- daele) en Jacco Oosterling (Veere). „Daar heb je mee te maken als je traint bij een club waar spelers niet betaald worden. Maar ik vind het on begrijpelijk dat spelers op een lager niveau gaan lopen voetballen voor een paar centen. Dat is niet gezond," vindt Van Westen. De blessure van Ad Poortvliet - al acht maanden uit de roulatie met op spelende liezen - noemt hij van be lang, evenals het wegvallen van Leo de Nooijer (huis verbouwen). Voorts is Chris Schroevers (vakantie) van daag niet van de partij. „Als je elfde, twaalfde of dertiende man wegvalt, is dat we op te vangen, maar dat ligt anders als je mannen uit de top vijf moet missen. Ik heb respect voor hun vervangers, die presteren naar vermogen; ze hebben alleen minder kwaliteit." Bovendien moet Dick van Westen het de laatste weken stellen zonder Paulus en Jos Poortvliet. De beide neefjes (respectievelijk 25 en 19 jaar) keerden de eerste selectie de rug toe, nadat de trainer hen openlijk terecht had gewezen. „Ze moeten maar eens met hun mond voetballen in plaats van met hun benen," meent Van Westen nog steeds. „Presteren doe je niet in de kantine of in een cafetaria, dat doe je op het veld." Het duo oefende onder het genot van een glas bier nogal wat kritiek uit op Van Westen, nadat deze in hun ogen zijn elftal voor de ontmoeting tegen SSC op té veel plaatsen had aange past. „Voor één invaller moesten ze ven jongens hun vaste plaats af staan. Daar hebben wij iets van ge zegd," aldus Jos Poortvliet over de aanleiding tot het conflict. Dat Van Westen hun spel bekritiseert, kan Jos Poortvliet nog billijken. „Maar buiten het veld heeft hij toch niets met ons te maken?" vraagt hij zich zelf af. De doorgaans goedmoedige Ame- muiden-trainer diende Paulus en Jos Poortvliet inmiddels repliek op een wijze die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. „De trainer kwam nogal flink uit de hoek," zegt de jong ste van de twee neven. „Wij tweeën zijn niet zo moeilijk, maar er zijn grenzen." Het grensoverschrijdende betoog van Van Westen had tot ge volg dat het duo Poortvliet de twee de selectie verkoos boven de eerste. Van Westen kan zich niet aan de in druk onttrekken dat de beide mid denvelders zich hebben laten leiden door 'stromingen' in het dorp. De on vrede over de houding van het twee tal in de selectie sluimerde volgens de trainer al tijden. „Ik heb ze een paar keer over de bol gewreven, maar als er van verandering dan nóg geen sprake is, dan moetje ingrijpen. De groep pikte het ook niet langer. Negen van de elf spelers wilde hen niet meer, omdat ze vervelend wa ren. Ik heb genoeg mondige jongens in mijn ploeg, waar wél redelijk mee te werken valt." Jos Poortvliet maakt er, naar Arne- muids gebruik, weinig woorden aan vuil. Het bestuur van de club heeft zich inmiddels ook in de kwestie ge stort. Donderdagavond spraken de beide 'dissidenten' met een be- stuursdelegatie. Keert het illustere duo straks weer terug in de eerste se lectie? Jos Poortvliet: „Moeilijke vraag. Het bestuur wil dat wij naar Van Westen toegaan en om een ge sprek vragen." De vraag is of het tweetal gevolg geeft aan dat verzoek. „Afwachten maar," moet ook Jos Poortvliet het antwoord (nog) schul dig blijven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 47