PZC Uitgaven reconstructie Oostburg aan banden Sluiskil laat zich van muzikale kant horen Van de Grift Zeeland nieuw in Middelburg HM m streek COMMISSIE F IN ANCIEN VERDEELD PLAATSELIJK TALENT MAAKT CD TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU m\m m 1 Volkslied imt-oepmgs- berichten ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 z1 7 GROTE VAART KLEINE VAART Kerncentrale zonder vergunning Schaamteloos besluit OOSTBURG - De eerste spade voor herinrichting; van het Oostburgse centrum gaat volgende maand hoe dan ook de grond in. Maar de leden van de commissie financiën bleken vrijdag wel paal en perk aan de uitga ven van de gemeente te willen stellen. Voor de reconstructie is een gemeen telijke bijdrage van anderhalf mil joen gulden gereserveerd. De onder nemers van Oostburg dragen daar naast nog een half miljoen bij. Het leek b en w redelijk dat Oostburg voor een eventuele opknapbeurt van de Burchtstraat, kosten twee ton, zou opdraaien. De meeste commissieleden bleken er toch anders over te denken. De 200.000 gulden moet uit het be schikbaar gestelde budget worden be taald, vonden de fracties van de WD en Dorpsbelangen en Toerisme (D en T). De PvdA kon er mee instemmen dat de gemeente nog eens extra in de buidel tast, maar vond dat de winke liers dan ook voor een kwart van de in vesteringen moeten opdraaien. Een fa- ce-lift van de Burchtstraat komt overi gens alleen in zicht als de verlangde rondweg om het centrum er komt. Als er een rondweg komt, krijgt de ge meente een afkoopsom van het Rijk voor overname van de Bredestraat, Burchtstraat en Nieuwstraat. Die stra ten vormen nu een rijksweg dwars door het dorp. Met die afkoopsom zou de verbetering en verfraaiing van de Burchtstraat kunnen worden aange pakt, zo dachten verscheidene com missieleden. Fractieleider I. de Hullu van D en T ontplofte echter bijna. „De afkoopsom die je krijgt is bedoeld voor het onderhoud van de over te nemen wegen. Als je dat geld voor iets anders gebruikt, bedrieg je alleen jezelf Ook de door het college voorgestelde inrichting van Kerkplein en Oprit met bomen en straatmeubilair werd niet met gejuich binnengehaald. Mevrouw L. Cuelenaere-Faes (CDA) vond 50.000 gulden maar een hoop geld voor wat 'bomen en bankjes'. Ze vroeg zich bo vendien af waar de verfraaiingen moesten komen te staan aan de Oprit. De PvdA hamerde er weer op dat voor deze niet geplande verfraaiingen op nieuw bij de middenstanders moest worden aangeklopt. Net als bij het to tale plan zouden zij weer een kwart van de kosten op moeten hoesten, Kaarting - In het gemeenschaps huis in Graauw werd een prijskaarting voor ouderen gehouden, waaraan 35 personen deelnamen. Uitslag; 1 Vic de Caluwé, Graauw; 2 Camiel van de Branden, Clinge; 3 Alois Burm, Nieuw-Namen; 4 mevrouw Plasschaert, Graauw; 5 Alf van Regenmortel, Graauw. De volgende kaartingen zijn donderdag en vrijdag jokeren in het gemeenschapshuis. De beide kaartingen beginnen om 13.30 uur. meenden de socialisten. WD'er Roo sendaal daarentegen stelde dat de winkeliers 'genoeg hadden gedaan'. Wethouder J. Thomaes gaf grif toe dat het college zich eerst op het stand punt had gesteld dat 1,5 miljoen het maximale bedrag was. „Uitgangs punt was dat bedrag. Maar dat was aan het begin van de rit. Bij het eind station kan wel eens blijken dat de za ken er iets anders voor staan dan ge dacht en dan moet je je mening bij stellen. Als we na het opknappen van een gedeelte van het centrum de Burchtstraat, het Kerkplein en de Op rit links laten liggen, krijg je toch iets als een kapstok zonder jas". Thomaes bedacht tijdens de vergade ring nog een argument voor de verder verfraaiing. Andere dorpen krijgen via dorpsplannen nogal eens bepaalde projecten met voorrang op de lijst van uit te voeren werken. Voor Oostburg wordt geen dorpsplan gemaakt. „Dan is het toch niet meer dan billijk dat het hoofddorp op een andere manier aan zijn trekken komt". De commissiele den gingen echter nog niet door de knieën. Intensief fractie-overleg werd nodig geacht. „De menigen zijn rede lijk verdeeld", concludeerde Thomaes, „maar verdeel en heers, denk ik dan Ook de Muziekvereniging Sluiskil werkt mee aan de cd. MIDDELBURG - Het Technisch In stallatie Buro Van de Grift Zeeland bv opent maandag zijn deuren in Middelburg. Het nieuwe bedrijf voor centrale verwarming, lucht behandeling, gas- en watersanitair, loodgieterswerkzaamheden, elek trotechniek, service en onderhoud, beveiliging en gebouwen-automa tisering, is gevestigd aan de Oost- perkweg 13, in een pand dat voor heen bij de PTT in gebruik was. Het bedrijf heeft bij de aanvang vijftien medewerkers in dienst. De nieuwe zaak is een wensdroom van de heer A. van de Grift. Voordat hij voor zichzelf begon, was hij vijf Meermarkt Nelis - De Meermarkt in Colijnsplaat krijgt woensdag een nieuwe eigenaar. L. J. Nelis uit 's- Heer Arendskerke neemt de super markt over van B. van de Bend die stopt in verband met zijn leeftijd. Het aanbod van de winkel verandert niet. Het accent blijft op de verswa ren. jaar directeur van een soortgelijk bedrijf in Goes. Het Goese bedrijf ging onlangs in andere handen over. Reden voor Van de Grift om voor zichzelf te be ginnen. Het pand aan de Oostperk- weg, met voldoende kantoorruimte, magazijn, garages, parkeerruimte en werkplaats met een totaal opper vlak van zo'n achthonderd vierkan te meter, was precies wat de nieuwe ondernemer zocht. Er moest nauwe lijks worden verbouwd; alleen een schilder is er aan te pas gekomen. Van de Grift heeft zijn bedrijf mo dem en ruim opgezet. Er wordt on der meer gewerkt met een Auto-Cad elektronisch tekensysteem. Vijf ser vice-auto's, compleet met mobilo foon, garanderen een optimale dienstverlening en er is een com pleet ingerichte mobiele werkplaats in bedrijf. Door de vele goede rela ties van de ex-directeur is de order portefeuille van het bedrijf voor 1990 al redelijk gevuld. Kwaliteit en dienstverlening staan bij Van de Grift hoog in het vaandel. De administratie wordt volledig in eigen beheer middels de modernste computerapparatuur uitgevoerd. Er wordt momenteel naarstig ge zocht naar een geschikte ruimte in Zeeuwsch-Vlaanderen want daar wil Van de Grift in januari van het volgend jaar een nevenvestiging van zijn bedrijf beginnen. Naast zijn vijfjarige ervaring in het Goese be drijf is hij onder meer bestuurslid van de Brabants-Zeeuwse Werkge verskring en van de Nederlandse Christelijke Werkgeversorganisatie Voorts is Van de Grift lid van het al gemeen bestuur van de Scholenge meenschap 'Groot Stelle' in Goes en maakt hij deel uit van de regionale opleidingscommissie voor de instal latietechniek. Het ligt in de bedoeling om na de op- startperiode begin volgend jaar de zaak officieel te openen. Er wordt dan tevens open huis gehouden. SLUISKIL - „Het moet nu maar eens klaar zijn met al die negatieve publi citeit over Sluiskil". Deze uitspraak was de aanleiding voor drie Sluiskil- lenaren, Loek van Hecke, Ans van Puyvelde en Deiderick Benmjaminsz, om de Stichting Sluiskil Muzikaal in het leven te roepen. Loek van Hecke; „Er hangt de laatste jaren een nevel van negatieve publici teit rond ons dorp. Het sluiten van het ziekenhuis, de sloop van Sluiskil-oost, het verdwijnen van de pont, de bouw- stop. Moet ik nog doorgaan? We wor den het zat en willen nu weieens laten zien dat er ook positieve geluiden uit Sluiskil komen. Daarom hebben we heel muzikaal Sluiskil bij elkaar ge trommeld en zijn nu zo ver dat we de plannen voor de allereerste Sluiskilse CD op tafel kunnen leggen. Dat ons plan aansloeg blijkt wel uit het feit dat iedereen meteen razend enthousiast was". Op de eerste plaatselijke compact disc komen nummers gebracht door John White's Big Band, de Yankee Doodle Session, het Ouderenkoor 'De Nachtegalen', de Muziekvereniging Sluiskil Blaaskapel Ein Prosit, bijge staan door het Brandweerkoor Sluis kil en de plaatselijke talenten Ronny van Opdorp, Piet van Puijvelde en Ar- jaan Adieu. De opnameleiding berust bij de bekende Zeeuws-Vlaming Piet Brakman. Verschillende nummers gaan over Sluiskil zelf. Mevrouw Bem- jaminsz schreef zelf de tekst voor het ouderenkoor en er komt een tekst ge schreven op 'de leugenbank', zoals Van Hecke het bankje tegenover de rooms-katholieke kerk beschrijft. Van Hecke: „Enkele nummers krijgen ook een nostalgisch tintje mee. Er wordt daarin teruggekeken naar de ja ren zestig". Alle liedjes op de CD wor- Evenementen BERGEN OP ZOOM - De Stoelemat, 20.15 uur; Muziekspektakel Jeans II. BRESKENS Gebouw De Uitkomst, 19.30 uur: Concert Gert en Hermien Timmerman. GOES Zeelandhallen, 9-17 uur: Snuffelmarkt. 's HEER HENDRIKSKINDEREN - Heer Hendrikhuis, 10-16 uur: Model treinruilbeurs. KAPELLE - NH Kerk, 20 uur: Orgel concert Wim en Peter de Zwart. SINT MAARTENSDIJK - Haestinge, 19.45 uur: Concert fanfare Euterpe en harmonie Oranje. MIDDELBURG - Abdij, 13.30 en 15 uur: Rondleiding. Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren. Loskade, 10-17 uur: Bezichtiging ram- schip Schorpioen. Oostkerk, 20.30 uur: Optreden slag werkgroep Amsterdam. Landgoed TerHooge, 10-14 uur: Rond leiding en puzzelspeurtocht; 13.30 uur: Diaserie. Kloveniersdoelen, 10-16 uur: Open dag schietvereniging De Kloveniers. Concertzaal, 20 uur: Stomme films live begeleid door filmorkest Max Tak. NIEUWVLIET-BAD - Strand, 13 uur: Open Zeeuwse kampioenschappen windsurfen. OOST-SOUBURG - Razzmatazz, 21 uur: Concert Vlaams muziekgezel schap Psalter. OUD VOSSEMEER - Plein dorps huis, 19.30 uur: Taptoe met Oude-Vos- semeerse Muziekvereniging. TERNEUZEN - Grote Kerk, 20 uur: Barokorkest II Fondamento en BRT koor met de Oratorium van Vivaldi. THOLEN - RK Kerk, 20 uur: Optre den Zeeuwse Koorschool. VLISSINGEN - Bellamypark, 10- 12.30 en 14-17.30 uur: Reptielenzoo. Arsenaal, vanaf 11 uur: Fotomodellen- dag. WILHELMINADORP - Strand Katse Veer, 13 uur: Vliegershow. ZIERIKZEE Brogum, 22.30 uur: Concert Bertus Borgers. ZONDAG BERGEN OP ZOOM - Mattenburgh, 14 uur: Concert Harmonie De Schelde- zonen. LAMSWAARDE - De Luifel, 11 uur: Koffieconcert blaaskapel De Lamso ren. MIDDELBURG - Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren. Loskade, 10-17 uur: Bezichtiging ram- schip Schorpioen. Landgoed Ter Hooge, 10-14 uur: Rond leiding en puzzelspeurtocht; 13.30 uur: Diaserie. Abdij, 11.30 uur: Optreden jeugdor kest Middelburgs Muziekkorps. NIEUWVLIET-BAD - Strand, 13 uur: Open Zeeuwse kampioenschappen windsurfen. OOSTBURG - RK Kerk, 15 uur: Con cert Rundfunkchor Leipzig. SLUISKIL - Zaal Dallinga, 10-13 uur: Vogelbeurs. TERNEUZEN - Gebouw De Kande laar, 19.30 uur: Concert Gert en Her mien Timmerman. VLISSINGEN - Bellamypark, 14- 17.30 uur: Reptielenzoo. RK Kerk, 9.30 uur: Uitvoering Pools koor Dzwon. Tentoonstellingen AARDENBURG Archeologisch Mu seum, zon. 13-17 uur: Wat Aardenburg bewaarde 30 jaar museum en opgra vingen. SINT ANNALAND - De Meestoof, zat. 15-17 uur: 'Boerderij en platteland' (t/m 31/9). Films BERGEN OP ZOOM - Roxy I, zat. 14, 19 en 21.30 uur, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Lock up; Roxy II, zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14,16.30,19 en 21.30 uur: Roadhouse; Cinemactueel I, zat. en zon. 14 uur: Lady en de vagebond, a.l.; zat. 19 uur, zon. 16.30, 19 en 21.30 uur: Licence to kill, a.l.; Cinemactueel II, zat. 14,19,21 en 22 uur, zon. 14,16.30,19 env21.30 uur: Indiana J ones en the last crusade, a.l.; Cinemactueel III, zat. 14, 18.45 en 21.30 uur, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Lethal weapon 2,12 jr. GOES Grand, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Roadhouse; zon. 14 uur: Lady en de vagebond. HULST De Koning van Engeland, zat. 18.45 en 21.30 uur, zon. 13.30,16.10, 18.45 en 21.30 uur: Indiana Jones and the last crusade, a.l.; zat. 19 en 21.30 uur, zon. 13.45, 16.15, 19 en 21.30 uur: Roadhouse; zat. 19 en 21.30 uur, zon. 13.45,16.15,19en21.30uur: Lockup, 12 jr.; zat. 19 en 21.30 uur, zon. 13.45,16.15, 19 en 21.30 uur: See no evil, hear no evil, a.l. MIDDELBURG - Electro, zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Do the right thing; Schuttershof, zat. en zon. 14 uur: Walt Disney's Junglebook; zat. 20 en 22.30 uur, zon. 20.30 uur: Ba ron Munchausen. OOSTBURG Ledel, zat. 20 uur, zon. 14.30 en 20 uur: Three fugitives, a.l. TERNEUZEN Luxor, zat. 18.45 en 21.30 uur, zon. 14.30,18.45 en 21.30 uur: Licence to kill, a.l.; zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14.30,19 en 21.30 uur: Lethal wea pon 2, 12 jr. VLISSINGEN - Alhambra I, zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Indiana Jones and the last crusade; Alhambra II, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Roadhouse; zon. 14 uur: Platvoet en z'n vriendjes. AXEL Galerie Bellemans, zat. 10-18 uur: Sarcofagen Lucie de Graaf. BERGEN OP ZOOM - Etcetera, 14-17 uur: Jac van Nes, werkstukken en schilderijen (t/m 15/10). BROUWERSHAVEN - Streekmu seum De Vergulde Garnaal, zat. 9-12 en 13.15-17 uur: 200 jaar boerenleven (t/m sept.) BURGH-HAAMSTEDE - De Burght, 9-12, 14-17 en 19-22 uur: Werken Moni que Polak. CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Schilderijen diverse kunstenaars en beelden van Paul de Vierman (t/m 1/10). ELLEWOUTSDIJK - Fort Ellewout, 13-18 uur: 'Direction in Art', werken di verse kunstenaars (t/m 30/9). GOES Museum, zat. 11-16 uur: 'Oor log over Zuid- en Noord-Beveland, 19401944' (t/m 14/10). Galerie La Strada, zat. 11-20 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). Stadhuis, zat. 10-16 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). HEILLE Landbouwmuseum, zat. 10-12 en 13-17, zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST Streekmuseum, zat. 14-17 uur: 'Volksvermaak in vroeger dagen' (t/m sept.). KATS Galerie 't Zwaluwenhof, zat. 10-18 uur: Beeldhouwwerken Gerda Rutters en schilderijen Piet van Hage- land (t/m sept.). MIDDELBURG Zeeuwse Biblio theek, zat. 10-13 uur: 'Fotografie in de marge' (t/m 30/9); 'Albert Monier, beel den van Parijs rond 1950' (t/m 30/9); 'Retrospectieve v.h. werk van Johan v.d. Keuken' (t/m 30/9); Restauratie plan Middelburgse Synagoge (t/m 28/ 10); Overzichtstentoonstelling Johan van der Keuken (t/m 16/10); 'Tekenend voor jou' (t/m 16/10). Vleeshal, zat. 11-17 uur, zon. 13-17 uur: 'Ontwerpen van vijf monumenten voor Walcheren' (t/m 2/10). Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: Mari- nus Boezem: De andere fotografie, ont wikkelingen v.d. fotomechanische procédés in de vorige eeuw en foto's van Charles Marville (t/m 30/9); Arie Berkulin, beelden en tekeningen (t/m 29/10). Francois Rijckhalsmuseum, Dam 71, zat. 11-17 uur: 'Adriaen v.d. Venne 400vjaar' (t/m 30/9). Kloveniersdoelen, zat. 14-17 uur: Werken componist/architect Jannis Xenakis (t/m 30/9). Gortstraat 36, 11.30-18 uur: Nationaal holografie museum. ZKC, zat. 10-13 uur: 'Groeten uit Pa rijs' (t/m 1/10); Fotografie van Albert Monier (t/m 1/10). den in het Nederlands gezongen. Ré den voor Ronny van Opdorp om zijn hit 'Marina' uit het Italiaans in het Ne derlands te vertalen. „We willen met nadruk zeggen dat het geen protestlie deren worden. Het moet Sluiskil van zijn meest positieve kant laten zien. En dat kunnen we voortreffelijk met het talent dat we in huis hebben", al dus Diederick Benjaminsz, die vorig jaar zelf hoge ogen gooide met zijn el pee 'A carefree place'. Sluiskil ten voeten uit komt de luiste raar tegen in het 'Sluiskils Volkslied', dat voor deze CD werd ingestudeerd door het Brandweerkoor Sluiskil en Blaaskapel Ein Prosit. De overige nummers worden zoveel mogelijk ei gen werk, om te laten zien dat Sluiskil wel degelijk leeft. De drie initiatiefnemers kwamen in mei met de eerste plannen en nu reeds zijn de eerste opnames gestart. Van Hecke: „De medewerking die we kre gen was ongekend. Zo hebben we een aantal 'borgstaanders' bereid gevon den de eerste financiële klappen op te vangen. Vergeet niet datje praat over een bedrag van rond de 14000 gulden. Voor dat bedrag komen er vijfhonderd CD's en honderd cassettes, waarbij te vens een boekje wordt geleverd met achtergrondinformatie over de arties ten, de sponsors en wat advertenties". De CD wordt van ADD-kwaliteit, wat staat voor Analoog Digitaal Digitaal, en moet half Europa door voordat hij als Sluiskils Topprodukt te koop is. Van Hecke: „De glasplaat voor de CD wordt genseden in Reims (Frankrijk) en de persing gebeurt in Berlijn (West- Duitsland). Dit verklaart onder andere de hoge kosten die er aan vast zitten". Het Stichtingsbestuur is echter zeer optimistisch over het verloop. Ans van Puyvelde: „Dit komt voornamelijk door het enthousiasme en de spontane medewerking van de deelnemende ar tiesten. de koren en de animo waarmee ook Piet Brakman aan het werk ging". De solisten nemen hun nummers op in de studio van Brakman, de grotere ge zelschappen zoals John White's Big Band zoeken een lokatie in Sluiskil. Vermoedelijk wordt dit het diensten centrum de Sterre. De CD's en casset tes met twaalf nummers van Sluiskilse bodem komen kort voor de zomer op de markt en moeten dan de buitenwe reld laten zien en horen dat Sluiskil nog wel degelijk leeft en zeker op muzi kaal gebied niet weg te cijferen is. BARKEN 9 te Ravenna verw.BLACK SEA 1 te Long Pond verw.; INANNA 28 vn Rot terdam nr Cristobal; JO CYPRESS 29 te Rotterdam; LARGSBAY 28 ta Portsaid; NEDLLOYD DEJIMA 29 vn Singapore 1 te Hong Kong verw.; NEDLLOYD DELFT 28 te Hong Kong: NEDLLOYD JUAN 28 vn Monteverde nr Callao; NEDLLOYD KEM- BLA 29 vn Antofagasta nr Guayaquil; NEDLLOYD KYOTO 29 te Rotterdam; NEDLLOYD LOIRE 28 te San Lorenzo: NEDLLOYD MADRAS 28 vn Keelung 29 te |f Kaohsiung verw.; NEDLLOYD NAGASA KI 28 te Whangarei: NEDLLOYD ROUEN 28 vn Singapore 28 te Keelung verw NEDL LOYD SANTOS 28 vn Keelung nr Pusan; NISO 12 te Sriracha verw.: PRINS ALE- gg XANDER 28 vn Rotterdam nr zee; STEL- LATA 28 vn Brunsbuttel nr Cadiz; WATER- GRAAF 28 vn Melbourne nr Sydney; WES- TERDAM 29 vn Pto. Vallarta nr Zihuatane- jo. ALIOTH 28 vn Yokohama nr Nagoya; AL- STERN 30 te Vallvik verw.; ALSYTA SMITS 28 vn Houston nr Aqaba; ARCA 28 vn Rotterdam nr zee; BALTIC SUN 1 te Norrkoping verw.; BEURSGRACHT 29 re de Kokkola; DUTCH FAITH 28 te Rotter dam; DUTCH MASTER 28 te Rotterdam; DUTCH MATE 28 vn Genua 29 te Le Havre verw.; ED GERMA 29 te Rotterdam; EEN DRACHT 28 te Rotterdam: ELISABETH-S 28 vn Rotterdam nr zee; EXPLORER 29 te Rotterdam; HUMBERGRACHT 29 te Rot terdam; ICE CRYSTAL 3 te Gaevle; KAT- JA 2 te St. Nazaire verw.; MANGEN 29 te Boston verw.: MARE ALTUM 28 vn Rotter dam nr Gonfreville; MITRA 28 te Rotter dam; NEELTJE BROERE 28 te Rotterdam; NESCIO 29 vn Rotterdam nr Denemarken; NOREN 29 te Tyne; OLIVIER 29 te Calais; PACIFIC FREESIA 28 vn Castellon 30 te Olbia verw.; PACIFIC MARCHIONESS 28 ta Cumana; POOLGRACHT 28 vn Durban nr Kaohsiung; PRINSENGRACHT 29 te Kobe; SHELLTRANS 27 te Stanlow; ST MI CHAEL 29 vn Rotterdam nr Engeland; SU PER SERVANT-128 vn Amsterdam nr Sou thampton; UNDEN 29 te Gruvon; VIS- SERSBANK 29 te Rotterdam: VOLVOX DELTA 29 te Rotterdam. Kloostergang Abdij: Fotografiepro ject Piet Dieleman en William Ver- straeten (t/m 30/9). Kunstuitleen, zat. 13-17 uur: Kleuren foto's Hans Engels (t/m 30/9). Balans 17, 11-16 uur: Werken Richard Beek (t/m 4/11). NEELTJE JANS - Topshuis, 10-17 uur: Delta expo en 'Verkeer, vervoer en communicatie'. OOST-SOUBURG - Watertoren, 12- 18 uur: 'Tape,licht en verf, werken 11 architekten/kunstenaars (t/m 3/10). OOSTKAPELLE Zeeuws Biolo gisch Museum, 13.30-17 uur: 'Zie zo zij de' (t/m 1/10); 'Walcheren', werken Duitse kunstenaars (t/m 5/10). STELLENDAM Haringvlietsluizen, 10-17 uur: 'De kraan van Nederland'. VEERE - ööGrote Kerk, zat. 10-17 uur, zon. 14-17 uur: '150 jaar Wester- schelde; levensader in de Delta' (t/m 22/10); Beeldhouwwerken Chr.G.J. Rutten en 150 jaar fotografie. De Schotse Huizen, zat. 10-17 uur, zon. 13-17 uur: Half-modellen Rein Struijs (t/m 27/10); Aquarellen Joke Plomp- Kroes (t/m 27/10). Stadhuis, zat. 12-17 uur: Oude rechts zaal (t/m 30/9). VLISSINGEN Gevangentoren, vanaf 17 uur: Olieverven Jenny van HerwijnenSchepers (t/m 12/11). Stedelijk Museum, 13-17 uur: Specu lum Zelandiae, een blik op Zeeland in de 17e eeuw (t/m 30/9); Themamaand 'Zeeland fotografie' (t/m 1/10); Brassai, vintage drukken uit de jaren dertig. Galerie Bellamy 19, zat. 13-17 uur: Pa tricia Desmarquest, le corps et le mou vement (t/m 1/10). 'De Blaeue Acolye', 11-17.30 uur: Kleu renfoto's van Andre Edouard en Victor Gruber (t/m 1/10). IJZENDIJKE - Streekmuseum, 14-17 uur: 'Het voortgezet onderwijs in West Zeeuwsch-Vlaanderen' Aurinhuis, 10-18 uur: Mono-prints en schilderijen Jan Breeuwer. ZIERIKZEE Maritiem Museum, zat. 10-17 uur: Maritieme geschiedenis van Zierikzee (t/m sept.) Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Walcheren, ook voor huwelijk en homofilie, tel. 01184- 11641 of 01180-12280 (ook voor vrouwen); COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen, tel. 01150-30654. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. COOP. TUIN BW. VEILING ZEELAND: GROENTEVEILING Komkommers 290 st kl 1 41 61, 51 79, 61 90, komkommers kg krom 20 kg kl 2 kr 36, pa prika bont 10 kg kl 2 75 170, paprika groen 10 kgkl2 65 150, cherrytomaten doos c 250 gr 10 ds kl 1180, tomaten 220 krat kl 1A 900, B 950, C 490, kl 2 A 342-344, B 343-347, C 343, andij vie natuur 100 kg kl 1 A 28-30, kl 2 A 28, bloemkool natuur 320 st kl I 6 70-90, kl 2 3 40-80, 04 40-60, 6 40-70, 8 50, broccoli 10 kg kl 2 70-100, boerenkool 10 kg kl 1 55, koolrabi natuur 20 st kl 2 10 15, breekpeen 30 kg kl 2 30 40, bospeen natuur 50 bos kl 2 27-46, radijs bps 170 bos kl 1 mi 17-38, augurken glas 10 kg kl 1 fn 150, snijbonen natuur 70 kg kl 2 100- 120, sperciebonen stok glas 50 kg kl 1160, kl 2 90-110, sperziebonen natuur 60 kg kl 1 150, kl 2 70-80, sperciebonen div. 90 kg kl 180-180, kl 1A 66, kl 2 A 28-29, rode kool 110 kg kl 1 Al 30-33, BI 16, savooie kool groen 10 kg kl 1 A 50, witte kool 20 kg kl 1 BI 28, uien 550 kg kl 2 gr 28-35, mi 10-16, peterselie 30 bos kl 1 16, selderij bos 70 bos kl 1 37-38, knolselderij met blad st 310 kl 1 21,10 25-33,12 26-30, Chi nese kool 80 kg kl 1 23-26, suikermais stuk 80, kl 2 10-17, vroege aardappelen 90 kg kl 2 dr 16, late aardappelen 1810 kg kl 2 bo 37, dr 12, kr 60-70, mi 27-40. FRUITVEILING Cox orange pippin 25800 kg kl 1 60/655 28-49, 654/70 33-69, 70/75 33-87, 75/80 32-92, 80/85 31-63, 85/90 31-42, kl 2 55/60 28, 60/65 33-46, 65/70 35-37, 70/75 36-51, 75/80 31-44, 80/85 31- 37, 85/90 31; odin 300 kg kl 1 70/80 26, elstar 18400 kg kl 1 65/70 31-49, 70/75 33-61, 75/80 33-62,80/85 31-43,85/90 31, kl 2 60/65 28,75/80 41, 80/85 34, golden delicious 8200 kg kl 1 70/ 80 63-69, 80/90 74-75, kl 2 65/70 27, 70/80 36, 80/90 45, goudreinette 8000 kg kl 1 70/75 31- 32, 75/85 32-57, 85/95 30-33, 95+10 31, kl 2 75/ 85 31, rode boskoop 3200 kg kl 1 85/95 72, 95+10 31, kl 2 75/85 31-54, 85/95 44, karmijn de sonnaville 700 kg kil 80/85 40, jongold 34600 kg kl 1 65/70 26-40, 70/80 43-113, 80/85 33-139, 85/90 44-88, 90/95 33-60, 95+10 37, 105op 31, kl 2 70/80 42,90/95 33,95+10 31, con ference 6400 kg kl 1 55/65 78, 65/75 125, kl 2 45/55 26-49, 55/65 29-82, 65/75 31-69, bonne louise 200 kg kl 2 55/60 25, 60/70 27, doyenne du comice 27100 kg kl 1 65/75 83-116, 75/85 107-129, 85/95 84-98, kl 2 60/65 25-42, 65/75 31- 83, 75/85 31-92, 85/95 40-72, beurre alexander lucas 4700 kg kl 1 65/70 55-62, 70/80 86, 80/90 93, kl 2 55/60 24,60/65 38,80/90 45, beurre har dy 7000 kg kl 1 60/65 81-82, 65/70 91-95, 70/80 107-110.80/90 53, kl 2 55/60 27, condo 2400 kg kl 1 55/65 27, 65/75 77, 75/85 55, 85/95 24, me loenen 30 st kl 1 9 150, 14 100, bramen doomloos x 200 gr 510dskl 1110-170, kl 180- 130, kl 2 20, totaal aantal colli 26.346. BLOKVEILING Cox orrange pippin 32400 kg kl 1-2 60-65 54, 65/70 51-68, 70/75 82, 75/80 67-75, 80/85 51, 85/ 90 33, kl 1-3 55/60 29, 60/65 42-55, 65/70 65, 70/ 75 46-80, 75/80 55-71, 80/85 51-61, 85/90 38, kl 2-3 80/85 31, elstar 12600 kg kl 1-2 60-/65 30, 65/70 59, 70/75 71, 75/80 64-71, 80/85 52-62, 85/ 90 37, golden delicious 8700 kg kl 1-1 65/70 30-35,70/80 66,80/90 59-63, goudreinette 2700 kgkl 1-2 65/70 31,75/85 52,85/95 32, 95+10 31, rode boskoop 3800 kgkl 1-2 70-75 51,75/85 85, 85/95 72, 95+10 33, doyenne du comice 77800 kg kl 1-2 65/75 143, 75/85 151, 85/95 112, kl 1-3 65/75 118-138, 75/85 142-146, 85/95 74-111, kl 2-2 65/75 115, 75/85 104-117,85/95 86, kl 2-3 60/ 65 35-71, 75/85 61-79, 85/95 66. RBT VEILING BREDA Komkommers 91/op 105-115, 76/91 56-115, 61/76 64-88, 51/61 58-81, 41/51 40-53, 36/41 34- 40, 31/36 32-33, 26/31 26-27, aanv. 252.697 St.; krom 54-58, aanv. 6.520 kg; stek aanv. 8.190 kg; paprika groen 100/op 150,85/105 200-250, 75/85 210-230, 65/75 180-190, 55/65 150, aanv. 13.350 kg; paprika rood 85/105 330, 75/85 370-460, 65/75 450-490, 55/65 190, aanv. 2.635 kg; paprika geel 85/105 390-520, 75/85 370- 420, 65/75 310, 55/65 250, aanv. 3.865 kg; pa prika oranje 85/105 320-330, 75/85 330-390, 65/75 240, 55/65 250, aanv. 570 kg; natuursla 28/30 13-14, 34/36 15-38, 37/40 16-40, 41/44 16- Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. 34. 45/50 18-29, 50/60 25-28, aanv. 154.416 St.; tomaten Al 101-192, BI 150-165, Cl 102-105. CC1 57, aanv. 47.886 kg; cherry tomaten 15- 24107-123,23-30124-133,29-35 76, aanv. 5.439 ds; vleestomaten BBB 95-149, BB 83-125, BBBB 65-69, aanv. 54.626 kg; andijvie 20-38, aanv. 75.328 kg; bloemkool 6 78-107, 8 78-88, 12 441, aanv. 7.776 st; bloemkool groen 6 50- 80, 8 40, aanv. 2.150 st.; boerenkool 34-68, aanv. 978 kg; koolrabi ong. 46-73, aanv. 540 St.; waspeen Al 20-40, BI 23, aanv. 4.320 kg; bospeen 52-122, aanv. 42.396 bos; rabarber 28-118, aanv. 156 kg; radijs mid/gr 20-50, aanv. 14.805 bos; spinazie 70-90, aanv. 19.518 kg; spitskool 12-24, aanv. 2.630 kg; spruiten Al 63-85, BI 115-126, Cl 64-70, Dl 90-120, aanv. 25.998 kg; witlof 1 krt g.en 323-361, 1 krt f.en 370,1 e. krt.en 339-352,1 lang en 331- 357, kl. verpak. 362-442, 2 kort 135-262, 2 ex- .kort 113-201, 2 lang 193-200, 3 82-89, aanv. 12.395 kg; kastanje champignons 40 1-1 540- 660, 60 1-1 680, IOD 1-1 690, aanv. 85 kg; oes terzwammen 40/100 150-167, aanv. 56 ds.; au gurken natuur A180, B 194, C 142-183, D fijn 39, D grof 33, E fijn 15, C krom 2 85, aanv. 21.992 kg; snijbonen 85-490, aanv. 6.488 kg; sperziebonen 35-200, aanv. 7.304 kg; pronk- bonen 85-130, aanv. 333 kg; prei blok 2 89-98, blok 3 76-89, blok 10 42-51, blok 1143-58, blok 16 28-30, kleinverp. 141-164, geboste 96, los in kr. 86-98, aanv. 90.420 kg; rode kool A 8-47, aanv. 1332 kg; groene kool A 19-29, aanv. 3.992 kg; witte kool 17-26, aanv. 3,227 kg; kroten A 9-36, aanv. 160 kg; boskroten 9-67, aanv. 320 bos; winterpeen 50/200 8-23, 200/ 400 9-26, 400/600 16-19, 600/op 24, aanv. 4.580 kg; uien ong. 6-56, aanv. 1.860 kg; peterselie 13-20, aanv. 2.800 bos; selderij 8-19 4.500 bos; knolselderij 12-59, aanv. 5.400 st.; aubergi nes 100-175 328,175-225 350, 225/300 361-390, 300/400 358-388, 400/500 344-360, 500/750 342- 345, aanv. 4.505 kg; bleekselderij 25-37, aanv. 36.493 bos; broccoli 170-240, aanv. 1.425 kg; courgettes ong. 24-89, aanv. 847 st.; ijsbergs la 40/45 74-80, 45/50 83, 50/60 72-95, 60/70 75- 98, 70/80 69-96, 80/90 74-82, aanv. 15.472 st.; Chinese kool 20-22, aanv. 13.350 kg; lollo ros- sa 10-69, aanv. 1.671 st.; suikermais 10-48, aanv. 5.312 st.; paksoi 22-71, aanv. 1.128 kg; daikow 10-121, aanv. 4.429 st.; veldsla 710- 800, aanv. 15 kg; venkel 45-138, aanv. 11.120 kg; rad. rosso/roodlof 330-480, aanv. 112 kg; eikebladsla 10-48, aanv. 975 st.; pepers groen 140-400, rood 90-270, aanv. 78 kg; cox's oran ge 38-99, aanv. 1.032 kg; aardbeien glas 250 gr. 172-216, aanv. 3.864 ds.; aardbeien glas kg II150-290, aanv. 38 kg; aardbeien nat. 300 kg I 214-458, II 75-309, aanv. 20.484 ds.; aard beien nat. kg 2 150-370, aanv. 1.054 kg; aard beien nat. 250 gr. I 223-232, aanv. 4.238 ds; elsanta nat. 250 kg 1223-232, aanv. 4.238 ds; elsanta nat. 500 gr. 1 385-458,2 257-309, aanv. 8.040 ds.; meloenen ongek. ong 110-390, aanv. 104 st.; frambozen 150 gr. 1 220-320, 2 50, aanv. 228 ds.; aardappelen over. ong. 9- 68, aanv. 9.880 kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT ADAM In Bintje 50mm opwaarts werden 365 con tracten verhandeld voor levering april tegen 40,50 tot 39,00. De stemming was goed prijshoudend. In Bintje 40/50mm werden 4 contracten verhandeld voor levering april tegen 23,00. De Stemming was kalm. NED. HERV. KERK Bedankt voor Harskamp: C. Stelwa gen te Montfoort. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Blija: drs T. S. Smit, kandidaat te Barendrecht. Inmiddels is algemeen bekend dat de kerncentrale te Borsele zonder ver gunning is gebouwd, hoe is dit ooit mo gelijk geweest. De PZEM heft illegaal een prachtig stuk slik en schorrengebied omge toverd tot een nucleaire vulnisbelt. Wij vragen ons af hoe de politiek nu zal reageren, volgens ons zijn er drie mo gelijkheden: b w van Borsele erkennen de illegali teit en gaan over tot sluiting van de kerncentrale; b w gaan alsnog over tot het verle nen van een vergunning waarbij zoveel bewijzen van disfunctioneren boven tafel komen dat het in bedrijf hebben van een kerncentrale een regelrechte misdaad tegen het leven blijkt te zijn; de meest waarschijnlijke, b w steken de koppen in het zand en zeggen wij weten van niets er staat helemaal geen kerncentrale. Toch blijft er ook dan nog een vraag open: b w keert geen schadevergoe ding uit omdat er officieel geen kern centrale staat. De staat der Nederlan den, waarvan bekend is dat zij de grootste schade zal dekken, zal ook niets terug kunnen vinden in de boe ken over een kerncentrale en al snel het hele geval naar het rijk der fabelen verwijzen onder het mom van: 'een ramp met de kerncentrale, welke, we hebben ooit wel eens iets gehoord, maar we kunnen niets terugvinden". Om al dit geharrewar en gehakketak te voorkomen dient onmiddellijk de kerncentrale te worden gesloten. Bij komend voordeel is dat er dan direct plaats is voor de opslag van al het ge produceerde afval zodat de Covra ves tiging totaal overbodig is. Namens aktiegroep Stop Borssele Harrie van Druenen Kon. Julianastraat 12 Middelburg In een tijd dat Schouwen-Duiveland zeer terecht ijvert voor een tolvrije Zeelandbrug, neemt 'ons' provinciaal bestuur schaamteloos het besluit de tarieven voor de Westerschelde-veren voor personenauto's met 28 a 36 en voor vrachtauto's met 12 a 16 te ver hogen. Is het de bedoeling van de libe rale gedeputeerde J. D. de Voogd dat de rest van Nederland Zeeuwsch- Vlaanderen helemaal links laat liggen, of moeten de Zeeuws-Vlamingen maar weer eens extra betalen als ze produk- ten van bedrijven van de overkant wil len afnemen? Zeeuwsch-Vlaanderen ligt ver van Den Haag, zeer ver, en, naar thans duidelijk bjijkt, ook van Middelburg. Nog een geluk dat 1992 niet zo ver weg is, want dan komt Bel gië voor Zeeuwsch-Vlaanderen nog dichterbij. Een vooruitziende blik, me neer De Voogd? Of is het gewoon weer braaf ja en amen knikken richting Den Haag, zoals bij 'onze' bestuurders te doen gebruikelijk. H.E.B. Paridaen J. A. Molstraat 17 Kapelle

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 45