PZC Symbolische brug tussen Zeeland en Vlaanderen Verbouwing Zaamslagse school tot dorpshuis begint in november Sluiskillenaar De Smet benoemd tot Ridder OIS llllr kunst Ockeloen verzoent zich met Loesje bij afscheid NS bereikten mijlpaal in Zeeuwsch-Vlaanderen provincie Russen en Amerikanen virtuoos en meeslepend 'Vrienden Jansenius' in Hulst opgericht CULTURELE UITWISSELINGSOVEREENKOMST Samenwerking ONDER TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSLEIDER BIJ FABRICON BESCHILDERDE FIETS ALS CADEAU MILJOEN TON GOEDEREN PER SPOOR ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 z15 Zo'n 150 zangers op korenfestival Kaarting TERNEUZEN - Gedeputeerde G. de Vries-Hommes (cultuur) en de provin ciebestuurders E. de Cuyper en G. Defreyne van respectievelijk Oost- en West-Vlaanderen tekenden vrijdag middag in het stadhuis van Terneu zen een nieuwe culturele uitwisse lingsovereenkomst tussen de beide Vlaanderen en Zeeland. In dit nieuwe contract, een vervolg op een uit 1981 daterende overeenkomst, verklaren de provinciebesturen zich bereid om: geregeld op ambtelijk en bestuurlijk niveau met elkaar te over leggen over culturele activiteiten met een grensoverschrijdend karakter, fi nanciële middelen beschikbaar te stel len voor initiatieven, wederzijds el kaar te informeren over culturele acti viteiten binnen de provincies en geza menlijk manifestaties te organiseren. Gedeputeerde De Vries was blij met de nieuwe overeenkomst van internatio nale allure. Voor haar gold de culturele uitwisselingsovereenkomst, die in het Terneuzense stadhuis gesloten werd, als een voorbode voor nieuwe samen werkingsverbanden. „Alhoewel", zei ze tijdens haar toespraak, „deze over eenkomst moet gezien worden als een symbolische brug tussen Vlaanderen en Zeeland. Een symbolische brug, die klaarblijkelijk makkelijker te slaan valt dan een van staal en beton". De provinciebestuurster pleitte voor een verdere intensieve samenwer king met de beide Vlaanderens op het gebied van het milieu, waterkwali teitsbeheer en onderwijs. De Oost- vlaamse cultuurgedeputeerde De Cuyper ging inzijn speech in op de eeuwenoude relaties tussen de ver- Gedeputeerde mevrouw G. de Vries-Hommes tekent de culturele uitwisselings overeenkomst, terwijl de Vlamingen E. S. de Cuyper (links) en G. Defreyne toe kijken. Burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen speldde de heer M. A. de Smet de koninklijke onderscheiding op. ZAAMSLAG - De verbouwing van de Riemensschool in Zaamslag tot dorpshuis begint in november. Mo menteel is een Stichting Dorpshuis Zaamslag opgericht, die van de ge meente de vrije hand krijgt in de ver bouwing en de invulling van de acti viteiten. Volgend voorjaar moet de nieuwe accommodatie gereed zijn. Zoals bekend gaat het om een idee van de gemeente Terneuzen. Die wil niet meer van bovenaf voor de mensen een voorziening scheppen. De inwoners van Zaamslag zullen zelf de betreffen de voorziening tot stand moeten bren gen. Wethouder J. van Rooijen: „Het dorpshuis in Zaamslag is een van de eerste resultaten van het nieuwe wel zijnsbeleid. De gemeente treedt op als geldschieter en stimulator. Maar het gebruik zal op eigen initiatief van de inwoners moeten gebeuren". Wel kan de hulp ingeroepen worden van de vrij willigers van de Stichting Welzijn in Terneuzen en de gemeentelijke dien sten voor welzijn en openbare werken. Er zijn al twee Zaamslagse verenigin gen die gebruik zullen maken van het nieuwe onderkomen: 't Klup-uus en peuterspeelzaal De Sprong. In afwa- ching van de verbouwing zullen hun activiteiten verplaatst worden naar Het Zwaluwnest. In het bestuur van de stichting zitten: mr K. Galama (voor zitter), mevrouw R. Jansen (secreta ris), de heer Bosselaar (penningmees ter), de heren W. van der Zee en G. Oostdijk. „Het bestuur zal een afspie geling vormen van de gebruikers van TERNEUZEN - In café De Vriend schap in Terneuzen werd vrijag het zogenaamde afscheidsweekend ter ere van burgemeester C. Ockeloen be gonnen. De opening werd, hoe kan het anders, verricht door de scheidende burgemeester. Het is een initiatief van de Stichting Noordstraatprome- nade en de evenementencommissie De Vliegende Hollander. Een groepje 'plakkers' van Loesje greep de gele genheid aan om Ockeloen een in alle kleuren van de regenboog beschilder de fiets aan te bieden. Het was een lu dieke reactie op de onverbiddelijk heid waarmee Ockeloen als burge meester zich tegen de plakdrift van Loesje verzette. In een druiligerige regen trok de bur gemeester een zeil van de twee meer palen die voor het café staan. Daaron der verscheen een spandoekje met de enigszins voorspelbare tekst: af scheidsweekend burgemeester Ocke loen. Leden van de evenementencommissie en de middenstanders sloegen de ope ning gade. Maar ook de Loesje-aan- hangers. Terwijl een bandje vrolijke muziek speelde, tikten zij de burge meester even op zijn schouder om hem vervolgens de bont beschilderde fiets zonder spatborden aan te bieden. Ook kreeg hij een tekst op het bekende Loesje-formaat mee. „De PvdA voor met dorpshuis. De voorzitter is neu traal. Omdat nu gestart wordt met twee gebruikers, is het bestuur ge vormd uit mensen van de beide vereni gingen", aldus Galama. Het schooltje moet grondig verbouwd worden om in een 'multifunctioneel centrum' te worden omgetoverd. Drie leslokalen worden samengetrokken tot één grote activiteitencentrum. Eén leslokaal komt beschikbaar voor het werk van De Sprong. Ook komen er een nieuwe keuken, een bestuurska mer en een handenarbeidkamer. Het hele gebouw wordt tevens geïsoleerd om eventuele geluidsoverlast te voor komen. De gemeente stelde overigens driehonderdduizend gulden beschik baar voor de verbouwing. Volgens wet houder Van Rooijen krijgt het bestuur van het dorpshuis niet minder, maar ook niet meer. Het komt aan op de vin dingrijkheid van de bestuursleden. Als zij een aannemer in de arm kunnen ne men die de werkzaamheden goedko per uitvoert, dan mogen zij het geld dat overschiet houden. En als het be stuur dieper in de buidel moet tasten, dan zullen zij op een of andere manier het geld zelf bij elkaar moeten zien te krijgen. „Zo kan de stichting bij voor beeld een subsidie proberen te krijgen van het Anjerfonds. Dat kan de ge meente niet". Hij verwacht overigens dat meer verenigingen in Zaamslag - in totaal zijn er veertig - gebruik zullen maken van het dorpsonderkomen. „Men is in Zaamslag rijp voor een dorpshuis". schillende landsdelen. Hij zei het te betreuren dat in de na-oorlogse perio de Zeeland en Oost-Vlaanderen te lang van tafel en bed waren geschei den. „Tien jaar geleden, enigszins be vrijd van de centralisatie-verzuchtin gen van de nationale overheid, kon den wij de draad weer oppakken. Nu, met deze overeenkomst kunnen we verder werken aan de culturele inte gratie van Vlaanderen en Zeeland". Ook zijn Westvlaamse collega die door De Cuyper het gras voor zijn voeten za weggemaaid, sprak de hoop uit op een vruchtvolle samenwerking tussen de drie provincies. In de overeenkomst is naast de eerder genoemde afspraken omschreven hoe het subsidiëren van evenementen met een grensoverschrijdende uitstraling geregeld is. Subsidiabel zijn niet alleen toneel- of theatervoorstellingen, maar alle activiteiten in het brede culturele vlak, variërend van beeldende kun sten tot cultureel educatief werk. Een interprovinciale stuurgroep bepaalt of een activiteit voor subsidiëring in aan merking komt. De lasten van de te ver strekken subsidies worden door de be trokken provincies door middel van verschillende verdeelsleutels (dit hangt af of het om een Vlaams of Zeeuws initiatief gaat) bekostigd. KLOOSTERZANDE - Op initiatief van het oud-bestuurslid A. A. J. J. van Wersch van de roomskatholieke scho lengemeenschap Jansenius in Hulst is vrijdag de stichting Vrienden van het Jansenius opgericht. Deze stichting stelt zich als doel de Hulster scholen gemeenschap financieel te steunen in gevallen waar de rijksoverheid te kortschiet. „De afgelopen jaren is het onderwijs danig in de knel geraakt. De onderwij sinstituten hebben door de krappe budgetten die hun toegekend worden weinig ruimte meer om bepaalde za ken te realiseren. Dat zien we ook bij andere non-profitinstellingen als bij voorbeeld de ziekenhuizen. Door mid del van een steunfonds kan het leed voor dergelijke instellingen iets ver licht worden. Vandaar dit initiatief', benadrukt Van Wersch. Voorzitter van de stichting is burge meester mr A. A. L. G. M. Kessen van Hontenisse, die tevens voorzitter is van het bestuur van het Janseniuscol- lege. Kessen hoopt dat met name on der de rangen van oud-leerlingen 'vrienden' gevonden worden die hun oude school een goed hart toedragen en dat willen uiten door donaties aan de stichting. „Eerste taak van de nieu we stichting is dan ook fondswerving. Komende weken zullen we oud-leerlin gen aanschrijven, daarnaast kunnen de bedrijven in de regio op een brief re kenen. Dit, omdat de bedrijven gebaat zijn bij kwalitatief goed onderwijs. Het Jansenius is de enige school voor ha vo/vwo in deze regio, het is dan ook in ieders belang dat we meehelpen om de kwaliteit van het onderwijs in deze streek hoog te houden", verduidelijkte Kessen na ondertekening van de op richtingsakte. De stichting wil gelden inzamelen voor de financiering van buitenschoolse ac tiviteiten, de aanschaf van leer- en au diovisuele middelen en andere zaken waaraan behoefte bestaat. „Komt er bij ons een verzoek binnen van de schoolleiding, dan zullen we ons daar telkens over beraden. Het kan ook zijn dat de ouderraad op ons een beroep doet", voegde voorzitter Kessen er aan toe. Inmiddels heeft de stichting al 3000 gulden in kas. „Ons beginkapi taal, maar we hopen dat dit snel zal aangroeien", aldus Kessen. ANBO-vergadering - De afde ling Terneuzen van de Algemene Ne derlandse Bond voor Ouderen houdt woensdag 11 oktober een ledenverga dering. Penningmeester mevrouw De Buck en secretaris Verster stellen hun functies ter beschikking. Ze zijn niet herkiesbaar. Na afloop van de verga dering wordt bingo gespeeld. TERNEUZEN - De (bijna) 65-jarige Sluiskillenaar M. A. de Smet is vrij dag koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Ridder in de Or de van Oranje-Nassau. De Smet kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester C. Ockeloen, die donderdag weliswaar officieel af scheid nam maar nog tot en met vandaag (zaterdag) actief blijft. Saillant detail: Ockeloen en De Smet gaan op deelfde dag met pen sioen. De Sluiskillenaar was 38 jaar in dienst van de firma Fabricom (pi- ping, electrotechniek en instrumen tatie). Tot 1960 was hij uitvoerder en in het begin van de zestiger jaren projectleider in de vestiging in Sluiskil. In '62 werd De Smet be- TERNEUZEN - Een miljoen ton aan goederen is (zover) dit jaar per trein op het Zeeuws-Vlaamse spoor gezet. De Nederlandse Spoorwegen bereik ten daarmee een mijlpaal voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit heuglijke feit werd vrijdag temidden van geno digden gevierd in het NS-gebouw aan de Stationsweg in Terneuzen. In voorgaande jaren kon men steeds net niet het streefgetal (1.000.000 ton) bereiken. Dit jaar is er zelfs drie maan den 'overschot'. De verwachting is dan ook, dat eind 1989 het goederenver voer het miljoen ruimschoots (1.250.000 ton) zal passeren. In zijn toespraak wees P. Evers, direc teur NS-goederenvervoer Zuid-West Nederland, op de positieve ontwikke lingen in het goederenvervoer per spoor. „Het goederenvervoer groeit nog steeds, we hebben de wind mee. We moeten ook blijven denken aan de behoefte van de klanten waaraan opti maal moet worden voldaan". Evers be doelde overigens met dit laatste, dat er in oktober een investeringsvoorstel voor verbeteringen bij de NS-directie op tafel ligt. Het gaat hier om Sas van Gent (reconstructie), Sluiskil (een ex tra spoor bij het emplacement achter de NSM en de Cokesfabriek) en het ge bied de Axelse Vlakte, waarbij ook het Havenschap Terneuzen een niet gerin ge rol speelt. drijfsleider. Bij Fabricom werkt mo menteel 100 man. De Smet maakte de start van Fabricom in Zeeuwsch-Vlaanderen mee. 'Zijn' vestiging werkte en werkt voor de NSM, de CPC (nu Cerestar), Dow en Sidmar. Maar Michel Augustinus de Smet deed meer dan werken aan de uit bouw van de Fabricom-vestiging. Hij was actief in 'de voetbal' en de duivensport. Zo was hij voorzitter jeugdvoetbal bij de voetbalvereni ging Sluiskil en van '74 tot '82 alge meen voorzitter van diezelfde club. Andere functies: voorzitter van de zaalvoetbalvereniging Fabricom, bestuurslid van de hoofdcommissie zaalvoetbal afdeling Zeeland, be stuurslid rayoncommissie zaalvoet- willen de mensen niet", aldus Ocke loen toen. „Wij zijn van mening dat het tegendeel waar is", gaf Broekhuy- sen als reactie. „Naast het grootwin- kel-bedrijf zijn het juist de kleine winkels, de speciaalzaken, die van ons koopcentrum een compleet, voor het publiek aantrekkelijk winkelcen trum maken". Ockeloen uitte naar aanleiding van die opmerking nog eens de wens dat de koppeling van de Axelsestraat en de Noordstraat eens tot stand gebracht moet worden. Maar daar moet zijn op volger maar voor zorgen. Vrijdagmid dag liepen verschillende bandjes door de stad en ook was er straattheater te zien. 's Aonds trad de Interscaldis pi pes and drums op in de straten. En vandaag (zaterdag) vindt het af- scheidsdefilé plaats op de Markt in Terneuzen. Natuurlijk kreeg Ockeloen ook een cadeautje mee. Op het rever van zijn jasje werd de eerste Vliegen- de-Hollander-speld geprikt. Die daad werd verricht door kapitein Van der Decken, bekend van de legende van het spookschip. Erg origineel was het cadeau niet, zo vertelde Broekhuijsen. „Maar wij troosten ons met de gedach te dat een jaar 356 dagen heeft, waar van toch een flink aantal in aanmer king kan komen voor het dragen van onze speld". bal Sas van Gent en lid van de Ter neuzense sportraad. Hij is verder voorzitter van de duivenvereniging Sluiskilse Reisduif, voorzitter van de Nederlandse postduivenorgani- satie kring Midden Zeeuwsch- Vlaanderen, bestuurslid van de Ne derlandse Postduivenorganisatie afdeling Zeeland en (tot dit jaar) vi- ce-voorzitter van het provinciaal sportcomité van de NPO afdeling Zeeland. En tenslotte is De Smet voorzitter van de stichting Beheers commissie Sint Antoniusparochie in Sluiskil en bestuurslid van de stichting Metaal- en Elektro-oplei- dingen regio Zeeuwsch-Vlaanderen. Burgemeester Ockeloen sprak z'n bewondering uit voor al het werk dat De Smet door de jaren heen ver zette. TERNEUZEN, ZUIDLANDTHEA TER Optreden van het Borodin Kwartet en het Fine Arts String Quartet in het kader van het Festival van Zeeuwsch-Vlaande ren. Werken van Shostakovich, Proko- fieff, Wolf en Mendelssohn-Bertholdy Binnen het Festival van Vlaan deren is het thema 'Oost ont moet West' deze week het aardigst ingevuld in de Brusselse (donder dag) en Terneuzense concerten (vrijdagavond) van twee interna tionaal befaamde strijkkwartet ten: het Russische Borodin Kwar tet en het Amerikaanse Fine Arts Quartet. Meer dan vorige week het Filharmonisch Orkest van Moskou ging het vrijdagavond in Terneu zen ook om muziek uit oost en west. Het Moskouse orkest beperkte zich tot de Russen, beide kwartetten de den over en weer wat oost en west in hun programma. Men bleef echter in de vertolkte werken in kwartetformatie de eigen herkomst trouw: het Borodin Kwartet kwam met het tweede strijkkwartet van landgenoot Pro- kofieff, de Amerikanen speelden de Italiaanse Serenade van de wester se Hugo Wolf. Dat muziekje klonk uitstekend, subtiel en schuimend. Maar het betekende wel, dat de Russen in kwartet-opstelling het meest substantiële werk voor hun rekening namen - Prokofieffs twee de kwartet, ten dele gebaseerd op volksmelodieën, klonk snijdend en dramatisch waar nodig, en passend burlesk waar wenselijk, zoals in het sprankelende slotdeel. Gezamenlijk trad men op in de twee delen voor strijkoktet, een werk dat SAS VAN GENT - De scheidende pre sident-directeur van Cerestar in Sas van Gent, ing J. Aikes, werd vrijdag middag benoemd tot Officier in de Or de van Oranje-Nassau. Burgemeester mr F. A. W. Jacobs van de gemeente Hulst speldde tijdens een afscheidsre ceptie in de bedrijfskantine de heer Aikes, die woont in de Hulster kern Heikant, de versierselen horende bij de hoge koninklijke onderscheiding op. De Cerestar-directeur, die met ingang van 1 oktober vervroegd met pensioen gaat, maakte zich de afgelopen 30 jaar binnen en buiten het bedrijfsleven erg verdienstelijk. In 1958 trad hij in dienst van het Sasse bedrijf dat toen nog CPC heette als voedingsadviseur. In de jaren die volgden bekleedde Ai kes binnen de Sasse fabriek allerhan de functies, om in 1968 in het manage- mentsteam te belanden. In 1982 volg de een benoeming tot general-mana ger CPC-Benelux, Zetmeel en deriva- tengroep en kreeg hij zitting in de raad van bestuur van het concern. Vanaf 1987 was hij werkzaam als president directeur van de Cerestar-vestiging. De heer Aikes zette zich verder jaren lang in voor het jeugdwerk in de Haag se wijk Vrederust, was voorzitter van het kerkelijk jeugdwerk in Bodegra ven, lid van het algemeen bestuur van het VNO en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). Lid van de Kring van Werkgevers in de Kanaalzo ne Zeeuwsch-Vlaanderen, de Kamer van Koophandel in Terneuzen en kerkvoogd van de Hervormde Ge meente in Hulst. Na afloop van het officiële gedeelte volgde een drukbezochte receptie, waarbij kennissen, vrienden, perso neel en zakenrelaties afscheid namen van de vertrekkende directeur en ken nis konden maken met diens opvolger, de heer M. J. van Nunen. de componist als student van 18 jaar schreef en dat met name in het scherzo een nog onbeheerste hand verraadt: een wervelend, tot niets leidend stuk uitzinnigheid in klank. Het werd wel buitengewoon vir tuoos en eendrachtig van samen spel uitgevoerd, zoals na de pauze ook Mendelssohn oktet, ook een jeugdwerk, eveneens flonkerend, dat met ritmische precisie en mee slepend elan tot klinken kwam. Wat bij dat gescheiden en gezamen lijk opereren van beide ensembles niettemin ook duidelijk werd, was dat beide kwartetten in oktetbezet- ting niet zonder meer versmolten. In de prelude van Sostakovich moest men elkaar even aftasten voor er in volstrekte eendracht kon worden gemusiceerd. Wat mij ech ter het sterkst opviel was het ver- chil in klankkleur van beide ensem bles, dat zich bij de gezamenlijke in terpretaties nog liet herkennen. So noor en gedegen bij de Rüssen, slan ker, maar ook iets minder rond van toon bij de Amerikanen - de Russen hadden in dat opzicht mijn voor keur. Niettemin: er was sprake van een opmerkelijk concert en de bij-' val van de vrijwel geheel bezette zaal was na Menselssohn stormach tig. Tot een toegift lieten de ensem bles zich echter niet verleiden. Kees Cijsouw het milieu, geef Ockeloen een fiets" stond erop. En het is nog gezond ook liet een 'plakster' weten. Ockeloen sprak even heel eerlijk met 'Loesje'. „Aan de ene kant ben ik voor ludieke acties. Maar waarom plakken die rot Plakkers van Loesje boden burgemeester C. Ockeloen rechtseen fiets en een pamflet aan. jongen en ook die rotmeiden natuur lijk op andersmans eigendommen? Wij hebben toch keurige plakoborden geplaatst. Het idee achter Loesje vind ik goed, maar zorg datje de gemeente en dë gemeenschap niet onnodig op kosten jaagt. Tenslotte moet de dienst openbare werken het er allemaal weer afkrabben". Toen later in het café een gebakje werd geserveerd en een drank je geschonken, zei hij: „Loesje is een beetje een merkwaardig eigentijds fe nomeen. Dwars op de draad. En ik ben een ouderwetse, conservatieve man. Maar goed. Als Loesje zo plakt dat het niet schiellijk weer weg hoeft te wor den gehaald, dan heb ik er vrede mee". Hij bracht een toast uit op de jongelui. Daarmee was de verzoening een feit. Misschien wordt de burgemeester ooit nog ens op de bewuste fiets gesigna leerd. „Maar ik heb al een goed fiets. Maar ach, ik zal er nog wel eens een rondje op rijden, hoor. Ik ben de be roerdste niet". Al eerder hield W. H. Broekhuysen, voorzitter van de Stichting Noord- tsraatpromenade, een toespraak. Hij ging daarbij even in op wat Ockeloen zei tijdens het bereiken van het hoog ste punt van het ABC-complex: men sen moeten de gelegenheid krijgen om hun geld uit te geven. „En dat bete kent geen kleine winkeltjes want dat Vervolgens roemde Evers het samen werkingsverband met België en be dankte het Havenschap, Belgische collega's, relaties en klanten die een centrale functie vervullen bij het goe derenvervoer. „Ik ben een bevoorrecht mens. Toen ik hier kv/am, kon ik al merken dat er in Zeeuwsch-Vlaande ren iets aparts stond te gebeuren. Het zijn geen geringe prestaties die Jaap Dijkstra en zijn mensen hebben gele verd. In 1982 zorgde zijn team van 18 mensen voor 588.000 ton aan goede renvervoer. Nu, in 1989, is dit aantal bijna verdubbeld met slechts vier mensen meer in dienst", aldus de re giodirecteur. Rayonchef Jaap Dijkstra tenslotte: „De NSM is op sterven na dood. Maan dag wordt opnieuw begonnen onder de naam Hydro-Agri Sluiskil, maar van daag bereikte de NSM nog een mijl paal met 300.000 ton aan goederen". De 'versierde' wagon met duidelijk zichtbaar vermeld 1.000.000, werd aan gekoppeld en onder toeziend oog van de genodigden op het spoor richting Sas van Gent gezet. Ing J. Aikes WESTDORPE In de rooms-katho- lieke kerk in Westdorpe werd vrijdag avond een korenfestival gehouden. Een aantal jaren geleden ontstond het initiatief om de koorzang op deze wij ze te stimuleren en de onderlinge con tacten met de kerkkoren te verstevi gen. Carel de Hulsters, voorzitter van het organiserend koor in Westdorpe, sprak het welkomstwoord. Verder deed Rob Vermoet namens het West- dorpse kerkbestuur het woord en wet houder L. Marquinie namens het Sas se gemeentebestuur. De openings- en slotzang waaraan zo'n 150 koorleden deelnamen, vormden een indrukwek kend geheel onder leiding van de West- dorpse dirigent Roger de Bock. Het hervormd kerkkoor uit Axel beet de spits af, gevolgd door het rk gemengd koor Sint Cecilia uit Nieuw-Namen met het lied 'Aan mijn Zeeuwsch- Vlaanderen' gecomponeerd door de vorig jaar overleden Rob Pollet, diri gent van het rk gemengd koor uit Westdorpe. Voor de pauze trad het Ich- tuskoor uit Axel op onder leiding van J. van Driel. Tijdens de pauze was er een muzikaal intermezzo met aan het orgel Marc van Driessen en Cees Pol- fliet op trompet. Er werd een collecte gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het te bouwen familie huis bij de Rotterdamse Daniël den Hoed-kliniek. Na de pauze was het de beurt aan het Sasse hervormd kerk koor, vervolgens aan het gemengd koor De Blaauwe Hoeve uit Hulst en tot slot het organiserende koor uit Westdorpe. HULST - In café De Kroon in Hulst werd een kaarting gehouden waaraan 32 personen deelnamen. Uitslag, bieden: 1 J. van de Ende, Hulst; 2 A. Picavet, Hulst; 3 L. Blommaert, Hulst. Joke ren: 1 mevrouw Van Kerkhoven, Hulst; 2 F. Esseling, Hulst; 3 mevrouw Esseling, Hulst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 43