PSV loot met Steaua Europese topploeg Bestuur van Ajax neemt veiligheidsmaatregelen Piket ziet winst over het hoofd Nu al finale met Milan tegen Real COUPE UEFA op tv I NOS wil duels PSV uitzenden GRONINGEN NIET TEVREDEN MET PARTIZAN De Nadorst MIDDELBURG- SLUISKIL TEGEN UTRECHT 250 AGENTEN OP DE BEEN KASPAROV SPEELT REMISE Eerherstel Omzettingen Partij (ID Zondagmiddag a.s. 14.30 uur SPORTPARK Nederlandse volk wil raddraaiers zwaarder straffen C~P Ploegsma blijft toch bij PSV Ammoniak ontsnapt uit koeltank Thialf EINDHOVEN/GRONINGEN (GPD) Gejuich klonk er zeer zeker niet op uit De Herdgang toen Steaua Boekarest bekend werd als volgende Europacup-tegenstander voor PSV. Een bijzon der lastige opponent, die bovendien bij het grote publiek niet aanspreekt. Desondanks hoeft PSV zich niet druk over de recette te maken en de spelers niet over de recettedeling, want de return in het Philipsstadion zal zeker uitverkocht zijn. „Dat is het enige voordeel dat ik nu kan ontdekken", meende Soren Lerby. „Het feit dat we eerst uitspelen. Steaua is een lastige tegenstander, maar zeker niet onkwetsbaar. De ploeg draait al vijfjaar mee in de Euro pese top en stond in die periode twee keer in een Europese finale en haalde eens de halve finales. We zijn gewaar schuwd". Voor PSV is Steaua geen onbekende. De ploeg was al nadrukkelijk aanwe zig op het toernooi van La Coruna. „Er staan zes of zeven internationals in", schat Hans van Breukelen ruwweg. „Er doen wildwestverhalen de ronde dat AC Milan in de laatste finale de wedstrijd tegen Steaua gekocht zou hebben. Philips moet maar met een zwik apparatuur afreizen". Gerald Vanenburg had aanmerkelijk minder trek in de grappenmakerij over de komende tegenstander. „Steaua betekent voor ons een enorme uitda ging. En als wij zo nodig Europese top willen worden dan moet het maar ge beuren. Dan maakt het verder ook niet uit dat Steaua onze tegenstander is. Om de top te bereiken zul je uiteinde lijk elke opponent moeten verslaan". En daar heeft Hans van Breukelen dan ook het volste vertrouwen in. „We zijn de competitie slecht begonnen. Die start is achter de rug en de ploeg be gint langzaam te draaien. We zijn niet bang; we kunnen elke tegenstander aan". Er circuleerden twee verlanglijstjes in het Groninger kamp, maar Parti- zan Belgrado kwam er nergens promi nent op voor. Bestuursleden van FC Groningen gaven om financiële rede nen de voorkeur aan een superclub (FC Barcelona, Sampdoria, Ander- lecht) en het liefst nog eerst thuis, de meeste spelers wilden liever één van de minder sterke broeders (Admira Wacker, Grasshoppers) om te probe ren de kwartfinales te bereiken. De Joegoslavische club stond op beide lijsten ergens onderaan. Als de Groningers zelf de club moch ten uitzoeken, dan zou dat volgens trainer Hans Westerhof in het Ooster park-stadion een aardige discussie hebben opgeleverd. Westerhof: „Bo venaan mijn lijstje staat geen club, maar het bereiken van de volgende ronde. En dat kan natuurlijk ook ten ZUERICH (ANP) - De NOS wil beide wedstrijden van PSV rechtstreeks uitzenden. De mogelijkheid daartoe is mede aanwezig omdat Groningen en PSV niet tegelijk thuis spelen. Op 18 oktober worden de wedstrijden op verschillende tijdstippen ge speeld. Groningen - Partizan is om acht uur 's avonds, PSV speelt om half drie in de middag in Bukarest. Het tijdstip voor de uitwedstrijd van Gro ningen is nog niet vastgesteld, Parti zan twijfelt tussen vijf en acht uur. (Advertentie) staan we op scherp en schieten we met scherp Bezoek de Zeeuwse derby koste van Partizan, hoewel ik die club wat hoger inschat dan Ikast. Veel weet ik er niet vanaf. Maar ik vraag bij mijn Schotse collega onmiddellijk de video banden op van de beide wedstrijden tegen Celtic Glasgow uit de eerste ron de. Volgend weekeind gaan we naar Joegoslavië om ze met eigen ogen te bekijken. Daarna hoeft Partizan voor ons geen geheim meer te zijn". Groningens doelman Patrick Lode- wijks is gistermiddag na de loting wel eventjes geschrokken: „Ik zag donder dagavond op de tv nog even beelden van de wedstrijd in Glasgow. Die Joe- goslaven knalden er met vier doelpun ten lustig op los. Maar ja, ze kregen wel vijf stuks om de oren. In het Ooster- park-stadion wordt het volgens mij be langrijker om de nul achterin vast te houden dan om zelf te scoren. Ja, ik had ook liever een andere, zwakkere club gehad. Maar als we het thuis goed doen, zijn we zeker niet kansloos". René Eykelkamp en Wim Koever mans behoren tot de weinige spelers die met het Joegoslavische voetbal kennis hebben gemaakt. Ze speelden een jaar of vijf geleden in het Olym pisch elftal tegen de Joego's in de kwa lificatiepoule. Koevermans als speler van Fortuna Sittard en Eykelkamp als Go Ahead-speler. Beiden zijn het er over eens dat ze destijds een uitsteken de indruk maakten. Koevermans: „We hebben toen twee keer goed gevoet bald, maar wel tweemaal verloren. Ze kunnen alles met de bal, zijn gedisci plineerd, maar hebben ook een speels karakter. Ik vind het wel een voordeel dat we eerst thuis spelen. Dan hebben we in elk geval een volle bak". Technisch manager Martin Koeman, die gistermiddag in het spelershome tijdens de loting rustig een boterham metje zat te eten, liet een klein vloe- kwoordje vallen toen zijn club op het beeldscherm van de teletekst gekop peld werd aan Partizan: „Een hele zware tegenstander. Die Joegoslaven zijn echte tikkers, maar ze kunnen ook heel erg hard spelen. Een ding staat vast, we zullen thuis een klinkend re sultaat moeten neerzetten om verder te komen". AMSTERDAM (GPD) - Om de orde bij de risicowedstrijd Ajax-FC Utrecht te handhaven zet de Amster damse gemeentepolitie morgen bij Ajax-FC Utrecht 250 manschappen in. Daaronder bevinden zich drie pelo tons van de Mobiele Eenheid. „Dat is een half peloton meer dan te doen ge bruikelijk bij risicowedstrijden", al dus voorlichter Klaas Wilting. De dramatische gebeurtenissen bij het woensdagavond gestaakte Europa- Cupduel tussen Ajax en Austria Wien zijn volgens Wilting geen aanleiding geweest tot verregaande extra maat regelen. „We zullen alleen iets nadruk kelijker in het stadion aanwezig zijn en de mensen ook iets nadrukkelijker fouilleren". Om supportersgeweld in de toekomst beter te kunnen beteugelen gaat Ajax op zo kort mogelijke termijn extra vei ligheidsmaatregelen treffen. Voorzit ter Michael van Praag: „We gaan hoge netten achter de doelen plaatsen, waardoor het niet meer mogelijk is grote voorwerpen op het veld te gooi en. Verder wordt tussen de tribunes achter de doelen een extra hek ge plaatst, op ongeveer een meter van het huidige hek. Er ontstaat daardoor een soort loopgraaf voor veiligheidsperso neel dat daardoor van onderaf de vak ken binnen kan komen. Ook de contro le vanaf de buitenkant van het stadion zal worden verbeterd". Het bestuur van Ajax gaat daarnaast onderzoeken of het juridisch mogelijk is personen uit het stadion te weren. Van Praag: „Lieden die zich misdra gen willen wij in de toekomst de toe gang tot ons stadion ontzeggen. Ci- viel-rechtelijk bestaan daarvoor mo gelijkheden, heb ik me laten vertel len". De op stapel staande maatregelen gaan de club volgens Van Praag ten- DEN HAAG (GPD) - 73 procent van de Nederlandse bevolking vindt dat voetbalvandalen zwaarder moeten worden gestraft. Het merendeel van de Nederlanders (77 procent) vindt ook dat de omstreden voetbalpas daartoe niet het juiste redmiddel is. Deze conclusies blijken uit een steek proef van het bureau Audit. De per centages zijn gebaseerd op de reacties van 1236 personen. Dinsdag 3 oktober wordt tijdens een symposium van de KNVB de uitslag gepresenteerd van de mening van de Nederlanders over 22 stellingen zoals onder meer: 'Lichamelijk geweld op het veld lokt agressief gedrag op de tri bunes uit' en 'De jeugd imiteert het ge drag van topsporters'. De bijeenkomst wordt georgansieerd in het kader van het honderdjarig bestaan van de voet balbond. minste 200.000 gulden kosten. Ajax hoopt de extra veiligheidsvoorzienin gen over een maand te hebben inge voerd. Het bestuur van Ajax wil dat de contacten met de F-side blijven ge handhaafd. Van Praag: „Het gaat ons erom de elementen die daar de boel verknallen te elimineren". Van Praag en de zijnen spelen even eens met de gedachte het dit seizoen begonnen experiment met gast-spae- kers te beëindigen. Van Praag: „Met de opmerkingen van Freek de Jonge zijn wij uiteraard zeer ongelukkig. Ik heb hem dat direct na de wedstrijd ook gezegd. Maar toen was het kwaad al geschied. Ik vind het overigens zwaar overdreven Freek als aanstichter van de rellen te zien". De cabaretier liet woensdagavond via de geluidsinstallatie weten dat „herr Waldheim" verzocht werd „herr Wie- senthal anzurufen". Een woordvoer der van de tuchtcommissie van de UE FA heeft verklaard dat bij de behande ling van de strafzaak tegen Ajax, op 5 oktober in Zurich, ook de rol van Freek de Jonge aan de orde zal komen. Vei ligheidsexperts van de KNVB zullen Ajax bij het opstellen van een verweer schrift van adviezen bedienen. Secre taris Jan Huybregts heeft Ajax inmid dels het dossier-Cyprus aangeboden. Volgens de Oostenrijkse krant Kro- nenzeitung waren er al enkele weken voor het duel aanwijzingen dat het in De Meer tot ernstige ongeregeldheden zou komen. 'Terreur in Holland lang van tevoren gepland' kopte de krant gisteren. Er zouden anonieme melden zijn binnen gekomen, die volgens de krant door niemand serieus zijn geno men. Nederlandse politieagenten zou den hun Oostenrijkse collega's hebben voor de wedstrijd hebben meegedeeld 'dat er iets zou gebeuren' in het geval Ajax zou achter komen te staan. OOST-SOUBURG - Henk van de Gugten (17), Kristiaan Leer (18) en Rudie van Gelderen (16) zijn gisteravond in het zonnetje gezet door hun vereniging KIAI. De drie judoka's leverden het vorige weekeinde een, voor Zeeuwse begrippen, unieke prestatie voor hun vereni ging door alledrie tegelijkertijd te slagen voor hun eer ste dan-examen. De huldiging vond plaats in de Dojo van KIAI in Oost-Souburg. Op de foto tonen v.l.n.r. Henk van de Gugten, Kristiaan Leer hun onderschei dingen, terwijl Rudie van Gelderen zijn herinnering ste ken ontvangt van KI Al-voorzitter Wim van Willegen (ui terst rechts). TILBURG (ANP) - De laatste loodjes wegen zwaar; ook voor Gary Kaspa rov en Viktor Kortsjnoi. De wereld kampioen werd vrijdag in zijn alles beheersende drang naar een absolute topscore in Tilburg even opgehouden door zijn jonge landgenoot Ivants- joek. Kortsjnoi mocht zich gelukkig prijzen, dat Jeroen Piket winst in één zet over het hoofd zag. De pas benoemde grootmeester uit Leiderdorp bediende zich in de twaalf de ronde van het Interpolistoernooi van een trucje in de beste tradities van het koffiehuisschaak. Terwijl hijzelf in wederzijdse tijdnood het aantal zetten keurig had bijgehouden, liet hij zijn met wit spelende tegenstander in de waan, dat de vereiste veertig zetten nog niet waren gedaan. Kortsjnoi, toch al niet in een al te beste gesteldheid na zijn vernietigende ne derlaag de dag tevoren tegen Kaspa rov, geloofde hem grif. De super-vete raan is nog altijd een gevaarlijke te genstander, maar niet als vadertje tijd hem op de hielen zit. De ene zwakke zet na de andere vloeide uit zijn vin gers en zijn eerst zo riant ogende stel ling ging zienderogen achteruit. Piket hield de spanning erin; ook na de veertigste zet. Op de 42ste was het dan zover. Met Pc2 zou wits toren van het bord zijn verdwenen. Piket gunde zich de tijd niet. Een handbeweging, een roffel op de klok en zijn paard stond op e2. Kortsjnoi deed nog twee snelle zetten en realiseerde zich toen pas dat zijn tijdnood voorbij moest zijn. De stand, die toen op het bord stond, leende zich niet meer voor een beslissing. Voor de jonge Ivantsjoek was er ein delijk de mogelijkheid van eerher stel. Het was hem liever geweest dat hij alles had verloren, als hij de ont moeting in de eerste toernooi-helft te gen Kasparov maar remise had ge houden. De jonge schaker uit de Oe- kraine verloor echter en leefde na zijn wat ongelukkig uitgevallen neder laag een week lang in de hel. Ivantsjoek koos voor een tweesnijden de Najdorf-variant van het Siciliaans, waarin hij niet alleen lg5 speelde, maar het ongebruikelijke De2. Na een zet of tien was ook voor Kasparov de theorie ten einde en was de wereldkampioen - voor het eerst in het toernooi - geheel aangewezen op zijn eigen vindingrijk heid. Die bleek niet gering. Met een op eenvolging van logische zetten ver wierf hij een stelling, waarin wit werd opgescheept met een geisoleerde cen trum-pion. Op de zeventiende zet had zwart met Td8 vrijwel besissend in het voordeel kunnen komen. Ivantsjoek zag de zet; Kasparov niet. Hij speelde c7-c5 en verloor in het vervolg zelfs een pion. Uiteindelijk redde hij zich kort voor de tijdcontrole met eeuwig schaak. De zucht van opluchting, waarmee Ivantsjoek het remise-aanbod accep teerde, was tot op de laatste toeschou- wersrijen hoorbaar. Het halve punt, dat de remise oplever de, bestempelde Kasparov twee ron den voor het einde reeds tot toemooi- winnaar. Geen mens die daar de laat ste dagen aan getwijfeld had. Voor het hogere doel: het voorbijgaan van Fi scher in de elo-rating heeft hij nog an derhalf punt uit twee nodig. Een alles zins haalbare opgave; zeker in Kaspa rovs eigen ogen. Zaterdag houdt Hjar- tarson met wit wellicht remise, maar EINDHOVEN (ANP) - Kees Ploegsma blijft bij PSV. De 43-jarige manager had van Feyenoord een riant aanbod ontvangen om bij de Rotterdamse club algemeen directeur te worden. Hij heeft vrijdagavond na uitvoerig overleg met de PSV-leiding besloten zijn dienstverband bij de landskam pioen te continueren. Voorzitter Ruts sprak vrijdagavond langdurig met de net uit Zurich terug gekeerde Ploegsma, die in Zwitserland de loting voor de tweede ronde van de Europese bekerstrijd voor landskam pioen had bijgewoond. De leiding van PSV liet de manager weten hem graag te willen behouden. Ook Ploegsma gaf te kennen de band met PSV niet te willen verbreken. De manager wilde voor zijn trouw wel worden beloond. Pas als voorzitter Ruts en penningmeester Van Raay te rug zijn van hun buitenlandse reizen, die drie weken in beslag nemen, wor den de voorwaarden voor de verlen ging van zijn verblijf ingevuld. ZUERICH (RTR/AFP) - De loting voor de tweede ronde van de Europese be kertoernooien heeft vrijdag in Züe- rich een paar toppers opgeleverd, die in een finale niet zouden misstaan. Zo kwamen in de strijd voor landskam pioenen duels als AC Milan - Real Ma drid en Steaua Bukarest - PSV uit de bus en zullen de coaches Aad de Mos (Anderlecht) en Johan Cruijff (FC Barcelona) elkaar bij de bekerwin naars tegenkomen. Twee ex-win naars van de belangrijkste Europa cup zullen de derde ronde dus niet ha len. Real krijgt zo wel heel snel de kans re vanche te nemen voor de smadelijke uitschakeling door AC Milan in de hal ve finales van het vorig jaar. Toen ging de nog door Leo Beenhakker geleide ploeg in Milaan met 0-5 ten onder na het gelijke spel in Madrid (1-1). Ten koste van Steaua veroverden de Mila- nezen vervolgens in Barcelona ook de Europacup (4-0). Na de loting voor de drie Europese be kertoernooien zijn donderdag enkele wedstrijden omgezet. Na de omzettin gen had de loting voor de Europese be kertoernooien bekertoernooien het volgende resultaat: Landskampioenen: Malmö FF (Zwe) - KV Meehelen (Bel), Olympique (Fra) - AEK Athene (Gri), Sparta Praag (Tsj) - CSKA Sp- fia (Bul), AC Milan (Ita) - Real Madrid (Spa), Dnjepropetrovsk (Sov) - Tirol (Oos), Bayem München (BRD) - Nentori (Alb), Steaua Bu karest (Roe) - PSV (Ned), Honved (Hon) - Benfica (Por) Bekerwinnaars: Anderlecht (Bel) - Barcelo na (Spa), FC Groningen (Ned) - Partizan (Joe), Admira Wacker (Oos) - Ferencvaros (Hon), Borussia Dortmund (BRD) - Samp doria (Ita), Monaco (Fra) - Dynamo Berlin (DDR), Valladolid (Spa) - Djurgarden (Zwe), Panathinaikos (Gri) - Dinamo Bukarest (Roe), Torpedo Moskou (Sov) - Grasshop pers (Zwi). UEFA-beker: Club Brugge (Bel) - Rapid Wien (Oos), Fiorentina (Ita) - Sochaux (Fra), Sion (Zwi) - Karl-Marx Stadt (DDR), FC Köln (BRD) - Spartak Moskou (Sov), Zara- goza (Spa) - Hamburger SV (BRD), Paris SG (Fra) - Juventus (Ita), Rode Ster Belgrado (Joe) - Zalgiris Vilnjoes (Sov), Hibernian (Sch) - FC Luik (Bel), FC Antwerp (Bel) - Dundee United (Sch), Dynamo Kiev (Sov) - Banik Ostrava (Tsj), Rovaniemi Palloseura (Fin) - Auxerre (Fra), Werder Bremen (BRD) - Austria Wien (Oos) of Ajax (Ned), VfB Stuttgart (BRD) - Zenit Leningrad (Sov), Wettingen (Zwi) - Napoli (Ita, FC Porto (Por) - Valencia (Spa), Vienna (Oos) - Olympiakos Piraeus (Gri). De wedstrijden voor de tweede ronde worden gespeeld op 18 oktober en 1 november. in de slotronde van maandag gaat Ag- destein er onherroepelijk aan. De we reldkampioen heeft zichzelf beloofd al le partijen met wit te winnen. Twaalfde ronde: Hjartarson (IJs) - Agde- steln (Noo) 1/2 -1/2, Ivantsjoek (Sov) - Kas parov (Sov) 1/2 -1/2, Kortsjnoi (Zwi) - Piket (Ned) 1/2 -1/2, Sax (Hon) - Ljubojevic (Joe) 1/ 2 - 1/2. Stand: 1. Kasparov 10 punten, 2. Kortsjnoi 71/2,3. Sax 6,4. Hjartarson en Lju bojevic 5 en 1 afg., 6. Agdestein en Ivants joek 5, 8. Piket 3 1/2. Wit: Ivantsjoek (Sov), zwart: Kasparov (Sov) L e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, d7-d6, 3. d2-d4, c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3, a7-a6, 6. Lcl-g5, e7-e6, 7. f2-f4, Dd8-c7, 8. Ddl-e2, Pb8-c6, 9. 0-0-0, Pc6xd4, 10. Tdlxd4, Lf8-e7, 11. e4-e5, d6xe5,12. f4xe5, Pf6-d5,13. Lg5xe7, Pd5xe7, 14. Pc3-e4, 0-0, 15. De2-h5, Pe7-g6, 16. Pe4-g5, h7-h6, 17. Pg5-f3, b7-b5, 18. Lfl- d3, Lc8-b7, 19. Ld3xg6, f7xg6, 20. Dh5xg6, Lb7-d5, 21. Kcl-bl, Ta8-c8, 22. Thl-cl, Dc7- e7, 23. Td4-g4, Tc8-c4, 24. Tg4xc4, b5xc4, 25. c2-c3, De7-a7, 26. Dg6-c2, Ld5xf3, 27. g2xf3, Da7-e3, 28. Dc2-a4, De3-d3+, 29. Kbl-al, Tf8xf3,30. a2-a3, Dd3-d5,31. Da4xa6, Tf3-h3, 32. Tcl-gl, Th3xh2, 33. Da6-c8+, Kg8-h7, 34. Dc8-c7, Th2-g2, 35. Tglxg2, Dd5-dl+. Remise. ZATERDAG 10.23-10.50 Did 1: Die Sport-Reportage. 12.15-17.00 BBC 1: Grandstand: met voet bal, golf (Dunhill Cup), autoraces in Don- nington en paarderennen in Ascot. 13.30-14.30 TV 5: Sports Loisirs. 17.00-18.00 SKY: Trans World Sport. 18.00-20.00 SKY: Volleybal: EK voor heren in Zweden. 18.15-19.00 Did 1: Sportschau. 18.30-19.30 Super: Super Sports: NBA-bas- ketbal. 20.00-21.00 SKY: Wielrennen: Nissan Clas sic. 20.50-21.10 BBC 1: Sport. 21.00-23.00 SKY: Golf: Dunhill Cup. 22.05-23.25 Did 2: Das aktuelle Sport-Stu- dio. 22.16-22.44 Ned 3: Studio Sport: met EK vol leybal (halve finale tussen Nederland en Ita lië) en betaald voetbal. 22.45-23.15 BRT 2: Sport op Zaterdag. 23.00-01.00 SKY: Volleybal: EK voor heren in Zweden. 00.55-01.40 BBC 2: Golf: samenvatting van de Dunhill World Cup. ZONDAG 13.00-13.05 BBC 1: Sport. 13.35-18.40 BBC 2: Sunday Grandstand: met golf (Dunhill World Cup) en autoraces (GP van Spanje voor Formule I). 14.15-16.45 BRT 2: Autosport: autosport (Grand Prix Formule I van Spanie). 14.25-17.15 Ned 3 Studio Sport: met auto sport (rechtstreeks verslag van de Grand Prix Formule I van Jerez in Spanje) en EK volleybal. Wanneer Nederland om de derde en vierde plaats speelt, wodt hieraan vanaf 15.00 uur rechtstreeks aandacht aan be steed. Als Nederland in de finale uitkomt, wordt deze vanaf 17.00 uur live uitgezonden. 15.05-17.00 Did 1: ARD-Sport extra: auto sport (GP van Spanje voor Formule I), de marathon van Berlijn en WK ritmische gymnastiek. 17.00-19.00 SKY: Volleybal: EK voor heren in Zweden (finale). 17.10-18.10 Did 2: Die Sport-Reportage. 18.00-18.35 Did 1: Sportschau. 18.45-19.25 BRT 1: Sportweekend. 18.45-20.00 Ned 3 Studio Sport: met voetbal, EK volleybal, badminton (finaledag van de Open NK) en een blik achter de schermen bij Ajax na de gebeurtenissen van afgelopen woensdag. 19.00-20.00 SKY: Voetbal: topclubs. 19.50-19.58 Did 1: Sportschau-Telegramm. 20.00-21.00 SKY: Wielrennen: Nissan Clas sic. 21.00-23.00 SKY: Golf: Dunhill Cup. 21.35-22.10 BBC 2: Autoraces: samenvatting van de GP van Spanje voor Formule I-wa- gens. 21.50-22.05 Did 2: Sport am Sonntag. 22.30-22.45 BBC 1: Sport. 23.00-01.00 SKYAutosport: GP van Spanje. 00.05-00.45 BBC 2: Golf: Dunhill World Cup, HEERENVEEN (ANP) - Ijsstadion Thialf in Heerenveen heeft vrijdag opdracht gegeven voor een onderzoek naar de gevolgen van de ontsnapping van een aanzienlijke hoeveelheid am moniak in de nacht van dinsdag op woensdag. Tijdens een onderhoudsbeurt in de koeltank ontsnapte toen 25 tot 50 liter van de koelvloeistof ammoniak. ETP L_3 Badminton Bij de loting om de Uefa-cup is de naam van Ajax nog steeds niet afgevoerd van de deelnemende ploegen. Donderdag zal de UEFA de strafzaak behandelen. Nieuwegein, Open NK, mannenenkelspel, eerste ronde: Skeby (Den) - Santosa (Ned) 15-9, 15-9, Jönsson (Zwe) - Jogis (VSt) 7-15, 17-15, 15-7, Tuvesson (Zwe) - Michels (Ned) 15-0,12-15,18-14, Butler (Eng) - Seno The (In do) 8-15,15-8,15-11. Bruil (Ned) - Magnusson (Zwe) 15-12,15-13, Kumar (Indi) - Pang Chen (Mal) 15-11, 15-9, Carlsen (Den) - Chan Kin Ngai (HKo) 15-11, 15-7, Kristjansson (IJs) - Rasak (Indi) 15-10, 15-10, Ong Ewe Chye (Mal) - Lia (Noo) 15-10,17-15, Tse Bun (HKo) - Tuominen (Fin) 16-18, 15-13, 15-9, Axelsson (Zwe) - Blanshard (Can) 11-15,15-9,15-9, Pe- lupessy (Ned) - Aalto (Fin) 15-3, 11-15, 15-5, Frederiksen (Den) - Cheah Soon Kit (Mal) 15-2,15-11, Yueng Ylk Lel (HKo) - Suprianto (Indo) 5-15, 15-8, 18-13, Oesterberg (Zwe) - Gallagher (Sch) 15-3, 15-5, Thomsen (Den) - Edwin van Daim (Ned) 15-7,15-11, Wong Tat Meng (Mal) - Humble (Can) 17-14, 15-4, Sta lenhoef (Ned) - Kaul (Can) 15-4, 15-6, Jantti (Fin) - Smith (Eng) 15-9, 15-7, Coene (Ned) - De Groot (Ned) 15-9,15-3, Andreasson (Zwe) - Ali (Mal) 13-18, 15-8, 15-11, Olsson (Zwe) - Kwan Yoke Meng (Mal) 15-4, 15-10, Ander sen (Den) - Van Dijk (Ned) 15-10,10-15,15-5. Tweede ronde: Kei (Hko) - Oesterberg (Zwe) 15-4 9-15 15-9, Baddeley (Eng) - Thomsen (Den) 15-17 15-5 15-8, Meng (Mal) - Stalen hoef (Ned) 15-7 2-15 15-3, Hoyer (Den) - Tu vesson (Zwe) 15-6 15-1, Jantti (Fin) - Coene (Ned) 15-7 15-12, Nierhoff (Den) - Andreasson (Zwe) 15-4 15-11, Butler (Eng) - Olsson (Zwe) 15-3 2-15 18-14, Kumiawan (Ind) - Andersen (Den) 15-10 18-13.Frost (Den) - Bruil (Ned) 15-9 15-8, Nielsen (Eng) - Kumar (Ind) 15-9 18-15, Kukasemkeij (Tha) - Carlsen (Den) 15-10 18-16, Chye (Mal) - Kristjansson (IJs) 15-1 2-15 18-14, Kusuma (Ind) - Bun (HKo) 15-7 15-1, Skeby (Den) - Axelsson (Zwe) 15-6 15-8, Pelupessy (Ned) - Hall (Eng) 15-5 15-4, Frederiksen (Den) - Jönsson (Zwe) 15-12 15- 9. Achtste finales: Frost - Nielsen 15-7 15-13, Kukasemkeij - Chye, Chye trekt zich terug, Kusuma (Indo) - Skeby (Den) 15-1115-5, Fre deriksen - Pelupessy 9-15 15-3 15-3, Badde ley - Kei 15-6 15-8, Hoyer - Meng 15-6 15-10, Nierhoff - Jantti 10-15 15-10 15-4, Kumiawan - Butler 15-6 15-8. Vrouwen enkelspel, eerste ronde: Magnus son (Zwe)-Van Dijck(Ned) 11-8 11-3, Groves (Eng) - Schmidt (BRD) 11-7 11-4, Hattens (Den)-Ericsson (Zwe) 11-7 11-5, Louis (Eng)- De Boer (Ned) 11-612-10, Larsen (Den) - Hore (Eng) 11-3 11-2, Van der Knaap (Ned) - Bell (Sch) 11-0 11-0, Troke (Eng) - Ailwright (Eng) 11-0 11-3, Julien (Can) - Wihlborg (Zwe) 11-6 11-2, Muggeridge (Eng) - Piche'(Can) 11-5 11- 7, Nedergaard (Den) - Gallup (Eng) 11-411-4, Crabo (Zwe) - Gibson (Sch) 11-6 2-11 11-2, Coene (Ned) - Borg (Zwe) 11-6 11-7, Bostofte (Den) - Loranger (Can) 11-111-2, Smith (Eng) - Meilink (Ned) 4-11 11-0 11-2, Hoogland (Ned) - Stuer (Den) 12-9 10-12 11-4, Kusuma- ward (Indo) - Krucinski (BRD) 11-111-4. Kwartfinales: Magnusson - Groves 11-2 11- 6, Hattens - Louis 11-5 11-7, Van der Knaap - Larsen 11-3 8-1111-4, Troke - Julien 11-511-4, Muggeridge - Nedergaard 11-6 11-5, Coene - Crabo 11-5 11-4, Smith - Bostofte, 6-10 Bos tofte geeft op met blessure, Hoogland - Ku- sumaward 12-11 11-4. Boksen Moskou, WK halve finales: Vlieggewicht: Arbatsjkov (Sov) w.o.p van Li Dwang Sik (NKor), Reyes (Cub) w.o.p van Wroblewski (Pol) Vedergewicht: Kirkorov (Bul) w.o.p Nichol son (Aus), Tsjamatov (Sov) w.o.p van Mesa (Cub) Lichtweltergewicht: Roesjnikov (Sov) w.o.p van Dobrasinovic (Joe), Otto (DDK) w.o.p van Carruth (Ier) Zwaarweltergewicht: Akopkopjan (Sov) w.o.p van Obreja (Roe), Schmitz (DDR) w.o.p Kabbari (Egy) Halfzwaargewicht: Maske (DDR) w.o.p van Tsjanavasjov (Sov), Romero (Cub) wint door intervententie van de scheidsrechter in de eerste ronde van Hranek (Hon) Super-zwaargewicht: Mirosjinitsjenko (Sov) w.o.p van Husarik ((Tsj), Halado (Cub) w.o.p van Haydeck (DDR). Golf St Andrews. Wereldbeker landenteams. Eerste dag: Wales - Argentinië 1/2-2 1/2, Ver enigde Staten - Zuidkorea 2-1, Zweden - Spanje 2-1, Ierland - Taiwan 2-1, Schotland - Nieuw-Zeeland 2-1, Japan - Italië 2-1, Frank rijk - Australië 2-1, Engeland - Canada 2-1. Hockey Hamburg, vijflandentoernooi: Argentinië - Spanje 2-1 (1-0), Australië - Sovjetunie 4-1 2- 0). Stand: Australië 2-4, Bondsrepubliek 2-4, Sovjetunie 2-2, Argentinië 3-2, Spanje 3-0., Motorsport Walldürn, WK Enduro, stand na vijfde dag: 1. Italië 290,99 strafpunten, 2. Zweden 471,82, 3. Tsjechoslowakije 832,74, 4. Bonds republiek 850,93, 5. DDR 974,40, 6. Verenig de Staten 1.446,69. Junior-Trophy: 1. Finland 711,32, 2. Bonds republiek 763,68, 3. Frankrijk 779,48. Paardesport Waregem, internationale vierspanwed- strijd, stand na dressuur: 1. Chardon (Ned) 30,4 strafpunten, 2. Ruschlin (Zwi) 32,8, 3. Pahlson (Zwe) 34,4. Stand Landenwed- strijd: 1. Nederland 66,2, 2. Zweden 71,8, 3. Hongarije 88,6, 4. Zwitserland 90,0. Tennis Bordeaux, mannen, kwartfinales: Lendl (Tsj/1) - Leconte (Fra/8) 6-2 6-3, Fleurian (Fra) - Prpic (Joe/5) 6-2 6-3, Sanchez (Spa/2) - Carbonell (Spa) 6-0 6-3, Yzaga (Per/4) - Motta (Bra) 7-6 6-2. Palermo, mannen, kwartfinales: Ivanisevic (Joe/8) - Mancini (Arg/1) 3-6 7-5 6-4, Vojtisek (BRD) - Bruguera (Spa/5) 7-6 6-4. Voetbal Westduitsland, elfde speeldag: St. Pauli VfL Boehum 2-0. Wielrennen Ronde van Ierland, derde etappe Shannon - Cork, 202 km: 1. Vanderaerden (Bel) 5 uur, 13 minuten en 37 seconden, 2. Amtz (Ned), 3. Kelly (Ier), 4. Frison (Bel), 5. Moreels (Bel), 6. Adri van der Poel (Ned), 7. Museeuw (Bel), 8. Skibby (Den), 9. Kaizer (BRD), 10. Vichot (Fra) allen zelfde tijd als de winnaar. Algemeen klassement: 1. Vanderaerden 14.11.05, 2. Kelly 0.09, 3. Amtz 0.15, 4. Mo reels 0.21, 5. Frison 0.23, 6. Pedersen (Den) 0.25, 7. Adri van der Poel 0.26, 8. Wegmuller (Zwi) z.t., 9. Museeuw 0.27,10. Skibby z.t.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 37