SALARIS ADMINISTRATEUR (M/V) AANKOMEND VERZEKERINGS-ADVISEUR M/V* De Centrale PERSONEEL Rabobank Q leerkracht TRANSPORTPLANNER m/v verzekeringen ervaren baliemedewerker (m/v) PERSONEEL 2 free-lance autoverkopers (m/v) m i f RECREATIEPARK SCHONEVELD J een receptionist(e) Vrederust E ALS LEERLING VERPLEEGKUNDIGEN m/v Ui, Stichting Streekziekenhuis Walcheren J. van Opdorp Zn. B.V. MEDEWERKER TRANSPORTDIENST (MV) 30 0 J. van Opdorp Zonen b.v. SAS VAN GENT Voor ons internationaal transportbedrijf zoeken wij op korte termijn een: Functie-omschrijving: - het plannen van binnen- en buitenlandse transporten als mede de administratieve begeleiding hiervan. Functie-eisen: - kennis van de Franse, Duitse en Engelse taal - goede commerciële en contactuele eigenschappen - flexibele instelling - enige ervaring strekt tot aanbeveling. Bij deze functie behoren vanzelfsprekend een goede belo ning en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden. Schriftelijke sollicitaties met uitgebreid c.v. te richten aan: Postbus 208 4550 AE Sas van Gent HOOFD PERS EN VOORLICHTING (M/V) HET BEDRIJF De Centrale is een middelgroot verzekeringsconcern met een omzet van ca. 400 miljoen gulden en 750 medewerkers, waarvan er ca. 250 werkzaam zijn in de buiten dienst Het concern biedt een com pleet pakket verzekeringen en richt zich zowel op de particuliere als op de bedrijvenmarkt Het concern is gericht op vernieuwing en verdere expansie en bevindt zich in een fase van sterke verandering. DE FUNCTIE Als adviseur van De Centrale bent u de vertrouwenspersoon voor uw relaties. U verleent service, geeft adviezen, maakt offertes, sluit verzekeringen af en bent uw relaties behulpzaam bij het afw ikkelen van schadegevallen. Kortom u bent verantwoordelijk voor het totale portefeuillebeheer. WIJ ZOEKEN De Centrale zoekt een aantal jonge, enthousiaste medewerkers die zich, na een intensieve bedrijfsopleiding van een half jaar, willen inzetten voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Tijdens de opleiding ligt het accent op zowel de vaktechnische als op de com merciële aspecten van het verzeke ringsadvieswerk. Afhankelijk van een vrijgekomen portefeuille, dan wel bij uitbreiding, zal de opgeleide medewer ker een rayon toegewezen krijgen. WIJ VRAGEN De geschikte kandidaten beschikken over: - een opleiding op middelbaar niveau, bijvoorbeeld MEAO/commerciële richting; - commerciële instelling en een energieke aanpak; - een zelfstandige en accurate instelling; - goede omgangsvormen; - verantwoordelijkheidsgevoel; - rijbewijs BE. U moet veelvuldig 's avonds bij uw klanten op bezoek en bereid zijn in een toegewezen rayon te gaan wonen. Uw leeftijd is tussen 21 en 35 jaar. WIJ BIEDEN U krijgt vooralsnog een tijdelijke aan stelling van 14 maanden. Hierbij bieden wij een salaris van f 3.127,- per maand. Tevens ontvangt u gedurende de opleidingsperiode van 6 maanden een reiskostenvergoeding. Na de opleiding wordt u geplaatst in een rayon en zult u naast uw salaris een onkostenvergoe ding van f 400,- per maand ontvangen. Na de vaste aanstelling zal de hoogte van uw inkomen mede afhankelijk zijn van uw resultaten. Verder bieden wij u 10% vakantietoeslag, 2% gratificatie en 24 vakantiedagen. SOLLICITATIE Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met een van de Regiomanagers, de heer A. Vermeer (regio Zuid), tel. 01854-2043; de heer RE v.d. Sluis (regio Noord/Oost), tel. 08819-75569; de heer J.M. fToon (regio West), tel. 02207-16842. De schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen richten aan De Centrale Verzekeringen N.V., t.a.v. de heer drs. A.L.M. Soons, afd. Personeel Organisatie, Postbus 30501,2500 GM Den Haag. Rijnstraat 28, Postbus 30501 2500 GM Den Haag, telefoon 070-710710. Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland Rabobank Sas van Gent Gerenommeerd automobielbedrijf zoekt woonachtig in Zeeuwsch-Vlaande- ren, Schouwen-Duiveland, Wal cheren of Noord- en Zuid-Beve land. Wij willen graag in contact komen met enthousiaste mensen die zich op zelfstandige basis (al of niet part-time) in willen zetten voor de verkoop van jonge, gebruikte au to's in Zuid-West-Nederland. Het gaat hierbij om auto's die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen Gestelde eisen: goede communicatieve eigen schappen en technisch inzicht; betrouwbaarheid; ervaring in de autobranche; leeftijd minimaal 22 jaar; representatief voorkomen; commercieel inzicht. Geboden wordt: een uitstekende honorering. Schriftelijke sollicitaties met re cente pasfoto, onder nummer G 63 van dit blad, zenden aan: PZC- Goes, Postbus 31, 4460 AA Goes zuidelijke landbouw maatschappij een waarnemend kennis der natuur/biologie j Schriftelijke sollicitaties graag richten aan: PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 De Stichting Streek ziekenhuis Walcheren is ontstaan door fusie van het Bethesda- St. Joseph Ziekenhuis te Vlissingen met het Gasthuis te Middel burg. Het Streekzie kenhuis is één organi satie op twee lokaties, met een gezamenlijke kapaciteit van 462 bedden en 900 medewerkers. Voor de opleiding tot A-verpleegkundige, welke 1 maart 1990 aanvangt, zijn er nog plaatsings mogelijkheden voor Wij bieden: een boeiende opleiding die met inbegrip van de theoretische introduktieperiode van 7>maanden, 4 jaar duurt; een brede kijk op het beroep van verpleegkundige verkregen door stages op verschillende afdelingen; een mogelijkheid voor vaste aanstelling na de opleiding. Toelatingseisen: minimum leeftijd van 17 jaar; minimaal MAVO-4 met 6 vakken op D-niveau of gelijkwaardige opleidingen die gericht zijn op de gezondheidszorg; een positieve instelling voor het beroep van verpleegkundige. Verkorte vooropleiding: Voor gediplomeerde B- en Z-verpleegkundigen, als mede voor gediplomeerde ziekenverzorgenden, bestaat de mogelijkheid een verkorte theoretische introduktieperiode te volgen. Na de introduktieperiode van 7 maanden zal het salaris f 1.207,- bruto per maand bedragen en is de rechtspositieregeling van de Stichting Streekzieken huis Walcheren van toepassing. Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met de afdeling personeel en organisatie Lokatie Vlissingen: 01184 - 25372 Lokatie Middelburg: 01180 - 85372. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van "sollicitatie-S" op de enveloppe, binnen 10 dagen na verschijning van dit blad richten aan de afdeling personeelszaken. Korrespondentie-adres: Postbus 640, 4330 AP Middelburg. Ml I I uLj zuidelijke landbouw maatschappij In verband met verandering van werkkring van de huidige functionaris roept het bestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) sollici tanten op voor de functie van De ZLM is een algemene boeren- en tuindersorganisatie met ruim 8.000 leden in Zeeland en Noord-Brabant. Wekelijks wordt in een oplage van 10.000 exemplaren het ZLM Land- en Tuinbouwblad uit gebracht. Daarnaast wordt het ZLM-blad eens per maand toegezon den aan de bij de Onderlinge Verzekering Mij. van de ZLM aangeslo ten leden (oplage 75.000 ex.). Het hoofd Pers en Voorlichting is verantwoordelijk voor het uitbren gen van hetZLM-blad en voert daarover de eindredaktie. De redaktie bestaat verder uit een medewerker en een assistente. Daarnaast is er een uitgebreid net van correspondenten. Van het hoofd Pers en Voorlichting wordt verder verwacht dat hij/zij actief contacten on-\ derhoudt met media die voor de ZLM van belang kunnen zijn. De juiste kandidaat heeft: een agrarische achtergrond ervaring in de agrarische pers en/of voorlichting een praktische werkwijze goede contactuele eigenschappen vanzelfsprekend een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaar digheid een opleiding op HBO/AHS niveau Overige: standplaats Goes. indiensttreding zo spoedig mogelijk. arbeidsvoorwaarden conform rijksregeling. Nadere informatie bij de huidige functionaris de heer J. W. Wieren- ga, tel.: (kantoor) 01100-21010, (privé) 01102-44008, of bij de secre taris/hoofdredacteur mr. J. Oggel, tel.: (kantoor) 01100-21010, (pri vé) 01100-20228. Schriftelijke sollicitaties binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad aan de algemeen-secretaris van de ZLM mr. J. Oggel, postbus 2116, 4460 MC Goes. psychiatrisch ziekenhuis "Vrederust" is het algemeen psychiatrisch ziekenhuis van westelijk Noord-Brabant, Tholen en St. Philips/and en is circa 3 km buiten het centrum van Bergen op Zoom in de gemeente Halsteren gevestigd. Het ziekenhuis heeft een algemeen christelijke grondslag en omvat 505 bedden, 2 afdelingen voor deeltijdbehandeling, 3 poliklinieken en een resocialisatie-eenheid. In "Vrederust" werken circa 600 medewerkers. Voor de Dienst'Personeelszaken vragen wij een akkurate vakaturenummer: AA/89/40 Algemene informatie: Binnen de dienst personeelszaken zijn 7 per sonen werkzaam. De salarisadministrateur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Hoofd van de Dienst Personeels zaken. De feitelijke salarisveiwerking is ondergebracht bij Centraal Beheer. Op de werkplek wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd netwerk. Funktie-informatie: De salarisadministrateur - is verantwoordelijk voor de maandelijkse venwerking van de salarisadministratie en de salarisbetalingen; - zorgt voor een juiste en tijdige verwerking van financiële en personele mutaties; - verricht kontrolewerkzaamheden; - draagt zorg voor het dagelijkse systeem beheer; - produceert periodiek financiële en perso nele overzichten, alsmede statistieken; - verzorgt de mutatieberichtgeving aan het Pensioenfonds (P.G.G.M.). Funktie-eisen: - een opleiding op M.E.A.O.-niveau, als mede vakgerichte kursussen; - ruime ervaring met het (zelfstandig) voeren van een geautomatiseerde personeels- en salarisadministratie (bij voorkeur Prigem/ Gemal van Centraal Beheer); - bekend zijn met de sociale verzekerings wetgeving; - goede mondelinge en schriftelijke uit drukkingsvaardigheid. Arbeidsvoowvaarden: Het bij deze funktie behorende salaris be draagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal f 2.810,- en maximaal f 3.801,- bruto per maand, overeenkomende met de salarisschaal behorende bij funktiegroep 45. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de C.A.O. voor het Ziekenhuis- Inlichtingen: Voor inlichtingen omtrent deze funktie kunt u zich wenden tot de heer W. Hoogstad, Hoofd Dienst Personeelszaken, telefoon 01640-36900, toestell 41. Sollicitaties: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, onder ver melding van het vakaturenummer linksboven op de enveloppe, binnen 14 dagen richten aan het Hoofd van de Dienst Personeels zaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Vrederust", Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren. De Centrale streeft naar vergroting van het aantal vrouwen in het bedrijf. Degenen die aan de gestelde eisen voldoen worden dan ook nadrukkelijk verzocht tc solliciteren. De Stichting Psychiatrisch Ziekenhuis voor Zeeland (P.Z.Z.) heeft onderstaande psychiatrische voorzieningen in de provincie onder haar beheer: Op de hoofdlokatie te Goes/Kloetinge is het algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 200 klinische behandelplaatsen gevestigd. Voorts beschikt de Stichting te Goes en Zierikzee over een polikliniek, 26 plaatsen voor deeltijdbehandeling en 9 plaatsen in 2 sociowoningen. In Middelburg en Terneuzen zijn resocialisatie-afdelingen met ieder 16 behandelplaatsen, terwijl eveneens in Terneuzen een afdeling deeltijdbehandeling funktioneert met 16 plaatsen. De oprichting van verdere uitbreidingen met± 100 plaatsen is in voorbereiding. De Stichting heeft thans 300 medewerkers in dienst. Binnen de afdeling Centraal Magazijn/Transportdienst bestaat de vakature van: (vakaturenummer: 8.821.89.34) De medewerker transportdienst houdt zich voornamelijk bezig mettransportwerkzaam- heden en patiëntenvervoer. Deze werk zaamheden kunnen zich zowel binnen het terrein van het P.Z.Z. als daarbuiten afspe len. De werkzaamheden worden verricht in een 38-urig rooster (van 8.00 uur tot 17.00 uur), waarbinnen eenmaal per twee weken een weekend is opgenomen. Een aantal hoofdtaken zijn: - vervoeren en tijdig afleveren van de maal tijden op de afdelingen; - vervoeren en afleveren van vuil/schoon linnengoed; - transport vanuit het centraal magazijn naar de afdelingsmagazijnen; - verzorgen van het vervoer en het mede begeleiden van patiënten bij gezamen lijke uitstapjes. Van kandidaten verwachten wij dat zij: - tussen de 20 en 40 jaar oud zijn; - minimaal een opleiding op LBO-niveau hebben genoten; - in het bezit zijn van rijbewijs BE; - goede kontaktuele eigenschappen bezit ten; - zowel in teamverband als zelfstandig kunnen funktioneren. Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vakaturenummer linksboven op de enveloppe, kunt u binnen 10 dagen richten aan het hoofd van de dienst personeels zaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland, Postbus 253, 4460 AR Goes. is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobankorganisatie. iedere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de financiële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een Een belangrijk deel van het contact tussen de cliënten en de bank vindt plaats via de baliemede werker. Hij of zij infor meert em adviseert de relaties en is verantwoor delijk voor een vlotte en deskundige behandeling van alle voorkomende zaken van cliënten. Wij denken voor deze functie aan een represen tatieve man of vrouw vanaf 20 jaar, met een opleiding op HAVO/MEAO-niveau, aangevuld met vaktech nische studies. De bereid heid tot het volgen van verdere studies en/of trainingen dient aanwezig te zijn. Zelfstandigheid, een accurate en commer ciële instelling alsmede goede contactuele eigen schappen zijn van wezen lijk belang voor een goede functie-uitoefening. Ervaring in een vergelijk bare functie strekt tot aanbeveling. De Rabobank biedt een goede honorering en uit stekende secundaire voor waarden, waaronder een dertiende maandsalaris, interessante studiefacili teiten en een premiespaar regeling. Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen met de heer A.E.M. van Leeuwen, hoofd Particu lieren, telefoon (01159) 14 51, toestel 27. Ciw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling verwacht door de directeur van de bank, Postbus 1, 4553 ZG PHILIPPINE. Het bestuur van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij (ZLM) vraagt voor de PC school 'Oranjezon' te Oostkapelle in verband met zwangerschapsverlof met ingang van 23 oktober a.s. Sollicitaties worden ingewacht door de onderwijs- consulente, mevrouw A. v. d. Leeden, Grote Markt 28, 4461 AJ Goes. te Breskens vraagt I op part-time basis voor een jaarbetrekking. I I Recreatiepark Schoneveld bestaat uit een 5- sterren bungalowpark, 5-sterren camping, over dekt zwembad, restaurant met bowlingcentrum en tennispark. Het complex is alle dagen van het jaar geopend en ligt direct aan zee. I Gezien de uitbreidingsplannen kan de functie I uitgroeien tot een full-time betrekking. Recreatiepark Schoneveld, de heer A. Peters (Manager Operations), Schoneveld 1, I 4511 HR Breskens, tel. 01172-3220. Wanneer u eerst informatie wenst, kunt u ook I altijd telefonisch contact opnemen. s

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 30