PZC (Mill 111 A Horizontaal Verticaal Oplossinj week-uit dammen 1 II lil lü 1 II lllllll lllllll lil O llllllllll lil 1 1 lllllll 11 II 1 II II II IIIIOUI llllllli I I E llllllllll UNHID lui II III A ■4 llllllllll! 11 1 1 E 1 1 s 11 A I 1 lil I 1 HI 1 1 <±1 1 PANDA EN DE VAKANTIE VOERDER ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 2 5 fiffi z z z TOONDER Adam' Brian Basset Over de nederlaag van het Ne derlands team tegen het tien tal uit de Sovjet-Unie is nog veel nagekaart. Sommige commenta toren gingen zelfs zo ver de neder laag al redenerend om te zetten in een vermeende overwinning. En hoewel inderdaad niet kan worden ontkend, dat er bij de onzen sprake was van nogal veel gemiste kan sen, blijft toch de enig juiste con clusie, dat het zoveelste bewijs werd geleverd van een vooral in de breedte sterkere Russische ploeg, die veel alerter reageerde op de haar geboden kansen. Al met al konden veel interessante momen ten worden opgetekend uit een wedstrijd, die in elk geval als de wedstrijd van de wisselende kan sen kan worden bestempeld. Hier enkele voorbeelden: 49-43 8-12; 33 42-37 7-11; 34 47-41 9- 14. Wit is nu wel gedwongen tot een bevrijdingsactie, want op 41-36 volgt 23-29x29, 40-34x34 met on duidelijk spel. Na 41-36 niet 12-17?, daar 27-21 dan winst voor wit ople vert. Men ga dit na. De partij: 35 34-29 23x34; 36 30x39 24-29. Terecht neemt zwart nu zijn toevlucht tot een remise brengen de combinatie. 37 33x15 14-20; 38 15x24 19x30; 39 35x24 18-23; 40 28x17 11x35; 41 24-19 25-30; 42 19-14 30-34; 43 14-10 35-40; 44 10-4 44-40; 45 41-37 44-50; 46 4-33 50-44; 47 32- 27 44-35; 48 43-38? Hier werd tot re mise besloten, maar een pikant de tail is, dat beiden de winst voor zwart door 16-21 en 26-31 over het hoofd zagen...! lljM i minimin minimin minimin ihimh l'11""" liiiiiiiiii1111111,1 nmm iMni mm I0I1IIIIII lEnl ISI lliS m III llllllllll lig I Ibfflfl n llflïïiïïnll lllwiïiïlll lip i|mm llmïïfm mill minim pajl ■mil II1111JI 11 IJ I 111H M|| UIMIJ betekende van een fraaie eindspel winst. 558-13; 56 39-33 13-19. Na 34-30 verliest wit oppositioneel. 57 33-29 23-28. Nu niet 29-23 wegens 25-30. 58 43-38 28-32! 59 38-33 (gedw. 36-31 verliest) 32-37; 60 33-28 37-42; 61 29-23 19-24; 62 23-18 25-30!! De belangrijke finesse, die de enige weg naar winst betekent. 63 34x25 42-48 dreigt 27-32; 64 36-31 48x26 (op 28-23 was 48-34 gevolgd met winst); 65 25-20 24x15; 66 18-13 26- 37 en wit geeft op. Correspondentie Inzake de 7 om 7 stand in de partij Sybrands-Gantwarg (rubriek 2 september) merkt Wim Riemens uit Zaamslag terecht op, dat 20-25 niet zomaar remise oplevert. Er had dan ook moeten staan: 20-25, voorafgegaan door 18-23. Van Rie mens, die zich in korte tijd heeft opgewerkt tot een bekwaam publi cist (medewerker Dameldorado) en ook doende is zich in de proble matiek te bekwamen onderstaan de miniatuurstand, (diagram 3) een combinatie van partijspel en problematiek. Wit speelt 20-14. Om aan dreigend verlies te ontsnappen verzint zwart - met behulp van een coup de turc - een list en bereikt daar door de damlijn. De eerste vraag is of u dat plan ook ziet en voorts de vraag of dit voor zwart al dan niet tot succes leidt. Oplossing elders op deze pagina. Diagram 1 Tegen Leonid Tsipes (zie diagram 1had Auke Scholma met wit een prima stelling met een korte-vleu- gelopstelling opgebouwd. Met 26 33-28 dwingt hij zwart tot 15-20 om de dreiging 27-22 en 38-33 op te vangen. Vervolgens 27 38-33 21-26. Een uitstekende winstmogelijk heid schuilt nu in 36-31x31, indien wit na 8-12 met 31-26 vervolgt. De tempi maken dan de dienst uit met eventueel 34-29 op het juiste mo ment achter de hand. Maar wit speelde 28 42-38 26-31; 29 27-21 17x26; 30 36x27 3-9; 31 48-42 2-7; 32 Diagram 2 Mogelijk nog wisselvalliger was de slotfase van de tweede partij tus sen beide heren. Na het zwakke 44 40-34 van wit (Tsipes) - veel beter was 29-24x24, na 18-23 gevolgd door 40-34 - vervolgde zwart (Scholma) met 21-27 waarna de stand van diagram 2 op het bord kwam. Niet minder dan een blun der was vervolgens 45 35-30? om dat 14-20! direct doet verliezen via 30-25 of? 19-24: 25x14 22-28; 33x31 24x42; 37x48 26x46 en wint. En zelfs is er na 30-25 nog een tweede winstmogelijkheid. Maar zwart overzag deze mogelijk heden en speelde argeloos 45 Auke Scholma 19-23? 46 43-39 15-20; 47 38-32 27x38 (op 30-24? volgt 23-28, 27-32 enz.) 48 33x42 23-28? 49 30-25 22-27? Aange wezen is 13-19 met een zekere remi se. 50 34-30 18-22. In enkele zetten heeft zwart zijn stelling verprutst. 30-24 dreigt en 13-19 is verhinderd wegens 29-23, 30-24 en 25x21. 51 30-24 27-31; 52 24x15 31-36; 53 29-23 36x38; 54 23x43 22-27; 55 25-20 14x25; 56 15-10 27-32; 57 37x28 26- 31; 58 10-4 31-36; 59 4x18 36-41; 60 43-38 25-30 gedw. 61 18-45 30-35; 62 38-33 en wint. Eindspelspecialist Johan Bas- tiaannet boekte de enige Neder landse overwinning, dank zij z'n grote eindspelkennis. Tegen Tsje- golev, de oud-wereldkampioen, wiens naam tegenwoordig ook wel als Sjtsjogoljev wordt geschreven. Maar vanwege die lastige vijf me deklinkers op rij houden we het maar liever op het meer vertrouw de Tsjegolev. Na 54 19-23 van de met zwart spe lende Bastiaannet was de stand: wit: 4 sch. op 34-36-43-44; zwart: 4 sch. op 8-23-25-27. Algemeen is men van mening, dat wit nu 44-40 had moeten spelen, waarna de winstmogelijkheden voor zwart theoretisch zouden zijn verkeken. Maar er volgde 55 44-39 hetgeen voor zwart het beginpunt 11111111 1111111 mm IMI IB n IS JU 1 mm liiïmTrnll 1 ini u ril ■U mi 1 H 111 Diagram 3 Wit: 7 sch. op 17-20-34-36-39-44-48; zwart; 7 sch. op 7-8-10-19-23-26-27. Oplossing damprobleem: 20-14 26-31; 14x5 23-29; 5x13 29x49; 36x27 49x43; 48x39 W. Leo Andersen Het schaakspel bestaat dankzij de fout. 'Ik maak fouten, dus ik besta', parafraseerde Tartako- wer daarom Descartes. Je kan het echter ook omdraien, zoals in Schaaknieuws, het eerste en enige schaakweekblad van Nederland, vermeld stond. Een Franse speler die in een toernooitje in België de ene blunder na de andere had ge produceerd, merkte na zijn laatste schaakongeluk op: 'Je n'existe pas'. Om na de uitleg: 'je ne pense pas, done je n'existe pas', snel te maken dat hij weg kwam. Ik denk niet, dus ik besta niet... Zo gezien is er na het Open Toernooi van Vlissingen in elk geval min stens een schaker minder, t.w. de witspeler van de volgende partij. NN - Hayward 1.d2-d4 e7-e5 Het soller-gambiet. Een zeldzame opening, waar indertijd E. J. Die- mer zich ook vaak van bediende. Zwart offert een pion om een paar tempi te winnen. 2.d4xe5 Het vervelende met dit gambiet is, dat wit het ook met redelijke kan sen op voordeel kan weigeren: 2.e4 fxe5 3,Pf3 enz. 2....f7-f6 3.e5xf6 Pg8xf6 4.Pgl-f3 Lf8-c5 5.Lcl-f4 O-O 6.e2-e3 d7-d5 Zwart heeft een goed ontwikkeld spel voor de pion. Wil wit zijn mate rieel voordeeltje verzilveren, dan moet hij in elk geval voorzichtig te werk gaan. Wat hij doet is ver schrikkelijk om aan te zien... 7.h2-h4?? De lievelingszet van Aljechin en Fischer! 7c7-c6 8.Pbl-d2 Dd8-e7 9.Pd2-b3 Lc5-b6 10.Lfl-d3 Lc8-g4 Dankzij 7.h4?? heeft de loper deze fraaie standplaats. ll.Ld3-e2 Pf6-e4 12.Pf3-g5 Gaat wit in de aanval? 12Pe4xf2ü 13.Kelxf2 De7xe3tü Wit geeft het op. Na zoveel ellende had hij zich ook nog wel 14,Kel Df2t 15.Kd2Dxf4t 16,Kc3 De3t kunnen laten welgevallen. Fouten zijn er in alle soorten en gradaties. Misrekeningen en taxa tiefouten zijn echte denkfouten. Blunders zijn dat eigenlijk niet. Zij ontstaan niet door denkwerk, maar juist door het ontbreken daarvan. Een goede schaakpartij kenmerkt zich door een minimum aan aan wijsbare fouten. Een van de spelers maakt een kleine fout en kan zich door het constant sterke spel van de tegenstander niet meer herstel len. Dat zijn partijen uit een stuk. Zulke partijen zijn zeldzaam. De volgende partij is er zo een, even eens uit het toernooi in Vlissingen. Dieperink-Wise I.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 3.Pbl- d2 Pg8-f6 4.e4-e5 Pf6-d7 5.Pgl-f3 c7-c5 6.c2-c3 Pb8-c6 7.Lfl-d3 f7-f5 Een beetje ongewoon. Bekend en goed is wel 7...Db6! 8.e5xf6ep Pd7xf6 9.O-O c5xd4 10.c3xd4 Lf8-d6 Zwart staat al uitstekend. II.Tfl-el O-O 12.Pd2-fl Dd8-c7 13.Ld3-b5 Een vreemde zet. Beter was met een 13.Pg3. 13Pf6-e4 14,Pfl-g3 Ld6-b4 15.Tel-fl Lb4-d6 16.Tfl-el (Zie dia gram 1 Diagram 1 16Pe4xf2ü Schitterend gespeeld. 17.Kglxf2 Pc6xd4ü Wit kan dit paard niet slaan we gens dameverlies (Lc5!). 18.Lb5-e2 Nu springt het paard naar c2, waar het goede zaken doet. Principiëler was 18. Ld3, waarna zwart nog moet bewijzen, dat zijn offer cor rect was. Het gaat dan als volgt: 18... e5! 19. 19.Kgl! Pxf3t! (Lg4? Le2!) 20.gxf3 e4ü 21.fxe4 Lxg3 22,hxg3 Dxg3t 23.Khl Tf2 en mat op de volgende zet. Dat zou mooi geweest zijn. 18Pd4-c2 19.Lcl-g5 Pc2xal 20.Ddlxal Ld6-c5t De witte koning blijft onder vuur. 21.Kf2-fl e6-e5 22.b2-b4 Wit heeft geen fatsoenlijke zetten meer. 22Lc5-d4 23.Tel-cl Dc7-b6 24.Dal-bl e5-e4 Wint het stuk terug. De rest is ge makkelijk. 25.Pg3xe4 d5xe4 26.Dblxe4 Ld4-gl 27.Kfl-el Lc8-f5 28.De4-c4 Lf5-e6 29.Dc4-c3 Ta8-c8 30.Dc3-b2 Tc8xcl 31.Db2xcl Db6xb4t 32.Lg5-d2 Db4-c5 33.Dclxc5 Lglxc5 34.a2-a3 Lc5xa3 Wit gaf het op. Wat mij betreft krijgt Michael Wise voor deze par tij de prijs voor de beste Zeeuwse partij 1989! De volgende partij valt op door zijn originele openingsbehandeling, krachtig middenspel en secuur eindspel. Monte-Kouwijzer l.f4 f5 2.e4 d6 3.Lc4 fxe4 4.Lxg8 Txg8 5.Dh5t g6 6.Dh7 Tg7 7.Dh8 Le6 8.Ph3 Tg8 9.Dh7 Tg7 10.Dh4 Lf7 11.b3 Pc6 12.Lb2 e5 13.Pg5 Le7 14.0-0 Pd4 15,Dh8 Tg8 16.Dh7 Lxg5 17.fxg5 Pf5 18.Pc3 Dxg5 19.Pxe4 De7 20.Txf5 gxf5 21,Dxf5 Le6 22.Pf6t Kd8 23.Pxg8 Lf5 24.Pxe7 Kxe7 25.d3 Tg8 26.Tel Lh3 27.Te2 Kd7 28.Lcl Kc6 29.Tf2 b6 30.KH Ld7 31.h4 Th8 32.Lg5 Tg8 33.Ke2 Kb7 34.Ke3 Le6 35.g3 a5 36.c3 Ld5 37.Tf6 Lc6 38.g4 Ka6 39.Tf7 Kb7 40.d4 exd4 41.Kxd4 Te8 42.Te7 Tf8 43.Le3 Th8 44.h5 Lf3 45.Tg7 Lg4 46.Tg4 Th5 47.c4 Th2 48.a4 Tb2 49.Kc3 Te2 50.Tg3 Ka6 51.Kd4 Kb7 52.Tg7 Tb2 53.Kc3 Te2 54.Lg5 Te8 55.Kd4 Kc6 56.Tf7 Zwart gaf het op. Probleem van de week. (Zie dia gram 2) Unroll I Diagram 2 Fleck, 1933. Wit: Kbl, Dg6, Tc3, Pb6, Pe2, pionnen op e4 en 52. Zwart: Ke5, Dc8, Tf3, Pb8. Mat in 2 zetten. Cor Jansen Nederland heeft bij het WK bridge een historische presta tie geleverd. Nadat het kwalifica tietoernooi met overmacht was ge wonnen volgde een zinderende halve finale tegen Duitsland dat bij het EK de titel op de valreep voor de Nederlandse neuzen had weggekaapt. Nederland won en be zorgde Amerika in de finale vervol gens zoveel hoofdbrekens dat een sensationele overwinning moge lijk leek. Helaas voor Nederland gaf de Amerikaanse routine uitein delijk toch de doorslag. Nederland verloor, maar schreef niettemin ge schiedenis. De halve finale zal iedereen die er bij was tot in lengte van dagen heu gen. De strijd ging steeds gelijk op, met dan weer Duitsland dan weer Nederland aan de leiding. Met nog 15 van de 128 spellen te gaan leek Duitsland niet meer in te halen. Een ongekend Duits drama even wel leidde de ommekeer in en nog geen vijf spellen later was de stand opnieuw gelijk. De wedstrijd werd op vu-graph gespeeld, waarbij steeds tussen beide tafels werd ge schakeld. De unieke video-presen tatie bracht tevens de speelsters in beeld, waardoor alle emoties ook voor het publiek tastbaar werden. De goede uitkomst tegen een man che en een onverliesbare 3Sa, waarbij de Duitsen aan de andere tafel down gingen in 4 Sch, beslis ten tenslotte de wedstrijd. Dit was het drama dat de Duitse onder gang inleidde (diagram 1): - V V10887542 A1076 103 H9852 6 983 A862 N W O AV107 B HB HV9754 Diagram 1 B643 AH93 V542 4» B De Duitse Danielle von Amim opende als noord 3 Ha, een modern biedsnufje met twee betekenissen. De gebruikelijke, een zwak spel met grote lengte in harten, dan wel een spel met een dichte lange kla- verkleur. Marijke van der Pas als oost doubleerde voor informatie en het valt niet te verwonderen dat zuid aannam dat noord een solide klaverkleur zou hebben. Ze had misschien moeten passen maar verkoos 4 KI; west doubleerde en tot verbijstering van iedereen werd dat rondgepast! Het record in wereldkampioen- schapsbridge voor de hoogste minscore staat op naam van de Zweden Lindqvist-Fallenius, die tijdens het WK '86 in Miami 2300 punten noteerden voor acht down gedoubleerd kwetsbaar. Schip- pers-v. d. Pas hadden een unieke kans dat record te breken; troef uit, gevolgd door alle schoppens (oost harten weg) leidt tot negen! down. De arme zuid krijgt maar één slag voor een verlies van 2600. Maar west startte niet onlogisch met schoppen; zuid kon twee schoppens op tafel troeven en ont snapte met 'maar' zes down. Voor de score maakte dat weinig uit; aan de andere tafel maakten OW voor Nederland 4 Sch met een overslag. Het verlies bedroeg 15 imp's, te meer zuur daar NZ na de ze opening in een (maakbare) 5 Ha hadden kunnen eindigen. 4» 9842 109876 82 4» 104 AVB75 A43 5 4» AH32 N W O 3 H52 B9643 4> B987 kelde over op harten. Oost won de heer en Carla Arnolds toonde aan uit het goede hout gesneden te zijn; ze vervolgde met KI BDat be tekende vier klaverslagen en twee down. Aan de andere tafel maak ten OW voor Duitsland 2 Sch. AV83 A2 B72 4» H973 H106 VB AHV107 4» V65 Diagram 2 Een tweede spel dat van grote in vloed was op de uiteindelijke uit slag. De Duitse zuid opende in de derde hand 1 Ru, Bep Vriend als west doubleerde, noord pas. Carla Arnolds als oost zat nu moeilijk en ze besloot tot 1 Ha, voorlopig het 'goedkoopste' bod. Zuid bood nu 1 SA en dat werd door west voor straf gedoubleerd. West startte met Sch V, voor zuids heer. Zuid speelde twee hoge ruiten, werd de slechte verdeling gevaar, en scha 10954 B7 HV1053 4> 85 N W O H72 9865 A6 B642 B6 HV1043 984 4» AV10 Diagram 3 In ieder bridgeboekje staat dat je van een gebroken serie met de hoogste moet starten. Carla Ar nolds deed dat dan ook tegen Ame rika, Ru H tegen 3SA. Maar (dia gram 3), iedere regel heeft (helaas) zijn uitzonderingen. Ton Schipperheyn 1 paard van zeker ras; 5 sluikhandel; 9 veerkracht; 11 manier van zingen v.e. kanarie; 12 bordspel; 14 oosterlengte (afk.); 5 Spaanse titel; 17 dieregeluid; 18 stuurboord (afk.); 20 voegwoord; 21 berg top in de Berner Alpen; 23 circa (afk.); 24 maangestalte (afk.); 25 smal stromend water; 27 dierenverblijf; 29 uitroep; 30 uit elkaar; 33 lekkernij; 35 onbepaald vnw.; 36 huidziekte aan het onderbeen van paarden; 38 wijnsoort; 39 titel (afk.); 40 hoofdstaaf van Sene gal; 42 windrichting (afk.); 44 moskeetoren; 47 het voor het eerst openstellen van b.v. een winkel; 48 spreekwoord, spreuk; 49 snij- werktuig; 51 laagtij; 54 schatten; 56 motorschip (afk.); 57 cowboy feest; 60 zandheuvel; 61 hoofdstad van Nigeria; 63 afdak; 65 wijn soort; 66 symbool van argentum (zilver); 67 op iets; 69 bewaar plaats voor geld; 70 bijwoord; 71 muzieknoot; 72 verzinsel; 74 vo- gelprodukt; 75 voorzetsel; 76 sint (afk.); 78 plukje; 79 muzieknoot; 80 briefaanhef (afk. Latijn); 81 elektrisch geladen atoom; 83 praat grage vogel; 84 kleurlinge; 85 vogel met lange oorpluimen. 2 knorrig persoon; 3 teer, mager; 4 eerstkomende (afk.); 6 titel (afk.); 7 wijfjesschaap; 8 blaasinstrument; 10 gezichtsorgaan; 12 hinder die men ondervindt van storend geluid; 13 onfatsoenlijk; 15 corpulent; 16 deel van de hals; 18 zindelijk; 19 sportofficial; 21 tel woord; 22 zeehond; 26 lof, hulde; 28 familielid; 31 tijdelijk (afk.); 32 vertrek om fotografische platen te ontwikkelen (afk.); 34 buiten dienst (afk.); 36 bros metaal; 37 lekkernij; 40 munt in Joegoslavië; 41 beweeggrond; 43 plechtige verklaring; 44 gaffelvormige steun balk; 45 voorwerp waarin boodschappen worden vervoerd; 46 uit holling in een muur; 50 door rook en uitlaatgassen vervuilde mist; 52 deel v.e. motor; 53 verdediging; 55 wanhopig; 56 iemands zede lijke krachten; 58 dat is (afk.); 59 ijzerhoudende grond; 61 zonder moed; 62 persoonlijk vnw.; 64 roem, eer; 65 dwaas; 68 smalle weg; 69 onderdeel v.e. tennispartij; 73 besmettelijke ziekte; 77 insekt; 79 naaldboom; 82 symbool van nikkel; 83 uitroep. Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 53 1 84 5 10 55 49 74 69 75 en 32 85 43 46 8 21 61 81 60 62? De oplossing en de namen van de prijswinnaars vindt u in de PZC- bijlage 'Week-in' van volgende week. Schrijf uitsluitend de twee sleutelwoorden op een briefkaart en zorg ervoor dat uw oplossing uiterlijk woensdagmorgen in het be zit is van: Puzzelredactie PZC Postbus 466, 4380 AL Vlissingen Vermeldt uw naam, adres en woonplaats. De PZC stelt de volgende prijzen beschikbaar: eerste prijs 50 gul den, tweede prijs 25 gulden, derde en vierde prijs een exemplaar van het boek 'Dagboek van een waterbouwer' van K. Cijsouw en A. J. Snel. De twee sleutelwoorden vande puzzel van afgelopen zaterdag zijn JAGERSHOND en WESTENWIND. De prijswinnaars zijn: mw. P. S. v/d Ouden-van Poeljen, Berliozhof 93 te 4536 EX Terneuzen 50,-); mw. M. Visser, Boulev. de Wielin gen 17, 4506 JH Cadzand 25,-). De boeken gaan naar; M. Schou- wenaar, Nieuwe Haven 63,4301 DK Zierikzee en L. de Koeijer, 2e Tholseindeweg 3,4401 NX Yerseke. De prijzen worden automatisch toegezonden. Horizontaal: 1 apostel; 5 jakhals; 9 col; 11 boe; 12 v.e.; 14 Hr.; 15 was; 17 Mr.; 18 m.h.; 20 O.T.; 21 ratel; 23 e.a.; 24 om; 25 prul; 27 molm; 29 t.z.; 30 rappen; 33 soiree; 35 zadel; 36 mol; 38 rekel; 39 i.l.; 40 dieet; 42 N.N.; 44 bosreus; 47 Hasselt; 48 fretkat; 49 kersten; 51 ik; 54 napijn; 56 P.S.; 57 graaf; 60 lid; 61 vaart; 63 horzel; 65 natuur; 66 e.d.; 67 elan; tule; 70 nu; 71 lid; 72 forel; 74 ei; 75 de; 76 in; 78 gul; 79 er; 80 L.K.; 81 net 83 B.E.A.; 84 aardbei; 85 eendeëi. Verticaal: 2 schipper; 3 tor; 4 el; 6 a.b.; 7 kom; 8 heremiet; 10 gat; 12 voorzichtigheid; 13 etmaal; 15 wal; 16 Sem; 18 meteen; 19 hazelno- testruik; 21 run; 22 lus; 26 rel; 28 lor; 31 p.d.; 32 toer; 34 R.-K.; 36 mistral; 37 leeftijd; 40 dolen; 41 turen; 43 esp; 44 bek; 45 sen; 46 ski; 50 spit; 52 krodde; 53 hazewind; 55 waterraad; 56 prunel; 58 ar; 59 fel; 61 val; 62 au; 64 laf; 65 nul; 68 nog; 69 tel; 73 rum; 77 neb; 79 een; 82 te; 83 be. Oplossing puzzel PZC 29 september 1 caddie; 2 dynamo; 3 Ankara; 4 zeilen; 5 lommer; 6 marter; 7 snedig; 8 drevel; 9 vreemd. HOMPEPP PIEP ALA JO PETÊf? IKl &AP WILT POEN,,, o.kf, tWeehonJpexp piek ALE JE HET POET,,. P£l£HOÜP£f?P PI£K. /WN UITÉE5TE BOP,„ PR/£H0ND£#P Pl£K' ZV/AfPE PA6 6EHAP -2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 25