VEILINGEN W\l PASSENIER SCHILDERS <2 e e KNIPPING, EEN ANDER W00RD„ VOOR KWALITEIT. m NV0B HERKENT U UW HUISAANNEMER? NVOi NVOB NVOB ...een huis lang mooi! '■SU VEILING TE SEROOSKERKE VEILING TE MELISKERKE ZIERIKZEE Verkoop Pij inschrijving O LU O CD Q Z LU CC LU O CC TE HUUR: DIVERSE APPARTEMENTEN iiKnifpinc NVOB-Zeeland CEBECO INSTALLATIETECHNIEK CEBECO INSTALLATIETECHNIEK WATEROVERLAST? S ,m 2500,- 1250,- N NVOB-AANNEMER DAAR KUN JE VAN OP AAN 20 Winterschiiderwerk met premie van 50,-, c.q. 35,- p/man p/dag. Tel. 01189-1473/2717 Fax: 2765. GOES Voor vernieuwing, onderhoud en aanleg van: alle elektrotechnische installaties verlichtingssystemen verwarmingsinstallaties gas-, water- en sanitaire installaties dakreparaties en dakgoten GOES Verhuizingen in binnen-en buitenland Vlissingen, Westerzicht 581 t/m 699. Huurprij zen 540,- t/m 675,-. Aantrekkelijke appartementen voor 50+ gele gen aan de groene buitenrand van Westerzicht. Zorg voor een goede drainage DRAIN AGEBEDRIJF J. F. JANSEN Kapucijnenweg 4, BON VOOR MEER INFORMATIE Betongarages Beton- tuinschuren Beton- schuttingen A. B. BETONBOUW- INDUSTRIE VAN DONZEL beton of hout of combinatie. Voor Zeeland tel. 01184-11560 of tel. 04998-95312 en 73932 Of 040-518127 Damplein 29, 4331 GC Middelburg, tel. 01180-15055 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 Notaris mr. W. H. Klaassen te Zierikzee is voornemens ten verzoeke van de heer D. I. van de Velde te Ooster- land bij inschrijving te verkopen: het perceel bouwland te oosterland gemeente Duiveland aan het Polderwegje, kadastraal be kend gemeente Duiveland sectie G 320, groot 2.07.50 ha (met bietenquotum). Direct in eigen gebruik en genot te aanvaarden na beta ling der koopsom en kosten (notarieel veilingtarief). De prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij de nota ris gedeponeerd. Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen en dienen aldaar in gesloten envelop pe voorzien van het opschrift 'inschrijving' te worden ingeleverd tot uiterlijk donderdag 5 oktober om 16.00 uur. Opening der briefjes aansluitend ten notariskantoor, waarbij de inschrijvers aanwezig kunnen zijn. Betaling van koopsom en kosten bij de aanvaarding ui terlijk 4 weken na de gunning. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris Klaassen, Oude Haven 16, Zierikzee, tel. 01110-16451. NOTARISSEN Mr. L. A.J. Jansede Jonge Mr. P. A. M. Matthijssen Mr. W. van Wouwe Mr. L. A. J. Janse de Jonge, notaris te Middelburg, is voornemens om op donderdag 5 oktober 1989 om 15.00 uur in het verenigingsgebouw 'De Zandput', te Seroos- kerke, ten verzoeke van zijn opdrachtgevers publiek bij opbod en afslag te verkopen; het bedrijfspand met erf, staande en gelegen aan de Noordweg 30, te Serooskerke, uitmakende een ter plaatse afgebakend gedeelte ter grootte van ongeveer een are vijfendertig centiare, of zo veel meer of minder als na kadastrale uitmeting blijken zal, van het perceel kadastraal bekend ge meente Veere, sectie H, nummer 416, Het pand mag voor zowel woondoeleinden als detail handel worden gebruikt. Plan voor eventuele verbouwing is aanwezig. Subsidie mogelijk tot maximaal 17.500,00. Zakelijke lasten; ongeveer 100,00 per jaar. (m.i.v. 1 ja nuari 1990 voor rekening van de koper.) Aanvaarding: ontruimd, vrij van huur en elk ander ge bruik, na betaling van al het verschuldigde. Betaling onkosten: uiterlijk op 16 oktober 1989. Betaling koopsom: uiterlijk op 16 november 1989. Op de veiling zijn van toepassing de 'Algemene Veiling- voorwaarden Onroerend Goed 1987' van de Kon. Not. Broederschap. Bezichtiging: zaterdag 30 september van 10-12 uur. donderdag 5 oktober van 13-14.45 uur. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van de notaris, tel. 01180-23300. (A. Lampert). Notaris mr. Chr. A. van Erkel te Middelburg is voorne mens op maandag 9 oktober 1989 om 15.00 uur in het verenigingsgebouw 'Ons Huis' te Meliskerke, Burge meester Adelaarstraat 26 ten verzoeke van de gemeen te Mariekerke in het openbaar te verkopen: de woningen Torenstraat 11-13 te Meliskerke met opstallen, ondergrond, gelint en bijbehorend erf kadastraal bekend gemeente Mariekerke, sec tie E nummers 31 en 413, beide gedeeltelijk, groot ongeveer 6 are 58 ca, uitsluitend bestemd voor permanente bewoning. Wijze van veiling: Deze veiling vindt plaats in één zitting in twee fasen: - de eerste fase, de inzet, bij opbod; - de tweede fase, de afslag, bij afmijning. De veiling geschiedt onder voorbehoud van goedkeu ring van de verkoop door de gemeente Mariekerke en Gedeputeerde Staten van Zeeland. Tevens geschiedt de veiling onder voorbehoud van akkoordverklaring door de koper met sloop van het schuurgedeelte op het te veilen perceel door - en op kosten van de gemeente Mariekerke. De voorgevel en de zijgevel aan de straat- wand (respectievelijk Torenstraat en Bergstraat) als mede het gelint moeten intact blijven. Op de veiling zijn van toepassing de 'Algemene Veiling- voorwaarden Onroerend Goed', gedeponeerd ter griffie der arrondissementsrechtbank te Middelburg op 1 ok tober 1987 nummer 220/1987. Aanvaarding en betaling: Aanvaarding in gebruik na betaling van de koopsom en kosten. Betaling van koopsom en kosten dient plaats te hebben binnen 6 weken na goedkeuring van de verkoop door Gedeputeerde Staten van Zeeland. De zakelijke lasten komen voor rekening van de koper vanaf 1 januari 1990. Gegadigden dienen zich op de veiling te legitimeren en desgewenst een verklaring van hun bankrelatie te kun nen overleggen betreffende financiële gegoedheid. Bezichtiging: Op dinsdag 3 oktober van 13.300-13.30 uur, op donder dag 5 oktober van 15.30-16.00 uur en op maandag 9 ok tober van 14.15-14.45 uur. Inlichtingen: Ten kantore van notaris van Erkel, Dam 37 te Middel burg (tel. 01180-29155 mevr. mr. A. G. C. de Fretes-van Liere) en bij de gemeente Mariekerke, Dorpsstraat 3 te Meliskerke, telefoon 01186-2010 (dhr. Kluijfhout). Een vertrouwd, veelzijdig en vakbekwaam partner. Offertes geheel vrijblijvend Notaris mr. W. H. Klaassen te Zierikzee is voornemens ten verzoeke van de gemeente Zierikzee bij inschrijving- te verkopen: het fraai gerestaureerde winkel/woonhuis met ondergrond en erf aan de Korte Sint-Janstraat 9-11 te Zierikzee, kad. bekend gemeente Zierik zee, sectie L. no. 392, groot 1.75 are. Beschermd monument. Gunning.onder voorbehoud van goedkeuring gemeen teraad en gedeputeerde staten. Direct in eigen gebruik te aanvaarden na betaling van de koopsom en de kosten, binnen een maand na verkre gen goedkeuring gedeputeerde staten. Ten aanzien van het gebruik zijn in verband met het historische karakter enige beperkingen gesteld. Nadere informatie verkrijgbaar ten kantore van notaris Klaassen, Oude Haven 16, postbus 187, 4300 AD Zierik zee, tel. 01110-16451, (mr. W. H. Klaassen of mr. J. P. Loof), alwaar inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. Inschrijvingsbiljetten dienen uiterlijk op 13 oktober 1989 om 10.30 uur ten kantore van notaris Klaassen te zijn ingeleverd in gesloten envelop (motto 'inschrijving De Rookende Moor'). Inschrijvers kunnen aanwezig zijn bij de opening der inschrijvingsbiljetten op vrijdag 13 oktober 1989 om 11.00 uur op het stadhuis (trouwzaal). De prijs waarbij volle last wordt gegeven, onder voorbe houd van goedkeuring als voormeld, is gedeponeerd ten voormelde notariskantore en wordt na de opening der inschrijvingsbiljetten bekendgemaakt aan de aan wezige inschrijvers. Bel voor nadere informatie: 01100-21200 buiten kantooruren: 01188-1984. Eig-en storingsdienst, ook in het weekend. Serviceverlening vanuit Goes, Axel, Middelburg en Kerkwerve e Hoezo vakmon/chap hoezo erkend Verhuizen i/ een vak opart I TTIodern materiaal ge/choold per/oneel. REEDT mEER DRfl 100 JflflR EED BEGRIP Ifl VERVOER Overzee verpakkingen - Verwarmde meubelop/lag - Pianovervoer - ladderlift k .JERKENDE VBMJLZKS Veer/eu/eg 21 4351 RC Veere tel OII8I - 1238 b.9.9 OII8O - 26649 telefax Ol 181 - 2003 Indeling: woonkamer (3.62x4.46), eventuele ver grote woonkamer (extra 4.41x2.65), slaapkamer (4.41x3.01), badkamer, keuken, berging, terras of balkon. Algemeen: gelegen aan vriendelijke woon straat, rustige groene woonbuurt. Doorspuiten, repareren en uitbreiden van uw drainage. Gespecialiseerd in recreatie en tuinbouw. Ook riolering en andere grondwerkzaam heden. Uitgevoerd met modernste laserappara- tuur. Rilland, tel. 01135-2127. Als u nooit meer wilt schilderen, dan kiest u voor kunststof kozijnen. Als u net als onze klanten kiest voor de beste kwaliteit, de mooiste afwerking, de beste isolatie en de mogelijkheid tot extra ventilatie en inbraakbeveiliging, dan kiest u voor KNIPPING kunststof kozijnen. kunststof kozijnen, dakkapellen, schuifpuien en rolluiken Tel. 01186-1290/01188-1393 5 kiep standen en inbraak- veilige kluis- bouten. Alleen bij KNIPPING! De aantrekkelijke soft-fine. Alleen bij KNIPPING! Naam: Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Opsturen naar: KNIPPING ZEELAND (geen postzegel) antwoordnr. 13014330 VB Oostkapelle 2 mtr. hoog 7R perstr. mtrI Uj" Bij deze prijzen is plaat sing inbegrepen. Excl. BTW. Minder dan 10 mtr. 15% extra, ook te leveren voor de zelfbouw. Wij leveren ook steenmo tief, kleuren grijs, rood of geel. NIEUW! Nu ook betonpla ten in houtmotief. (Rabatdelen). Diverse modellen te be zichtigen aan de fabriek. A8/B Betonindustrie, Heipolderstraat 6 te Heeze (N.-Br.). Telefax 04907-3805. Barrierweg 239, 5622 CN Eindhoven Tel. 040-434643-430871- 815559. Telefax 040-439962. Vraag vrijblijvend onze brochure met prijslijst. Vlotte levering door heel Nederland. Systeembouw Oirschotseweg 120 5684 NL Best 6etaalbaar bouwen! Vraag vrijblijvend documentatie en inlichtingen gewest Zeeland gewest Zeeland AAGTEKERKE C. Minderhoud, Burg. Bosselaarstraat 22 Aann.bedr. A. Provoost, Prelaatweg 64 SINT-ANNALAND A. Burgers Zn., Schoolstraat 16 Fa. A. Burgers, Hoenderweg 48 ARNEMUIDEN Aann.bedr. Crucq, Noordwal 7 Aann.bedr. Wondergem, Tuindorp 28c AXEL Bouwbedr. Albouwtax, Weststraat 63 Lensen aann.bedr. B.V., Singelweg 24, Postbus 49 Bouwbedr. Reverna, Meestoot 5, Postbus 116 BIERVLIET Bouwbedr. De Ruijsscher B.V., Havenstraat 4, Postbus 8 BIGGEKERKE Fa. Gebr. Schreijenberg, Dorpsstraat 19 BRESKENS Bouwbedr. Brugge, Kijkuit 7 Timmer- en aann.bedr. G. F. van Schoote Zn. B.V., Parklaan 8 BURGH-HAAMSTEDE L. C. Bom B.V., Duinweg 2 Bouwbedr. Prince B.V., Dapperweg 6, Postbus 16 J. C. Prince, Hogezoom 68 Aannemings- en Installatiebedr. Bijkerk B.V., Zandstraat 1 Straijer aannemer, Hogezoom 67a BRUINISSE Fa. S. Capelle, Molenweg 8 M. Jumelet, Kerkstraat 13 CADZAND Fa. J. van Dale Zn., Mariastraat 20 A. de Groote, Zuidzandseweg 17 Fa. Mabelis, Pr. W.-Alexanderstraat 9 Aann.bedr. Lobman B.V., Mariastraat 40 COLIJNSPLAAT D. J. Anemaet, Voorstraat 31 Snoep B.V, Zuidkerkstraat 18 DOMBURG Aann.bedr. P. Bommeljé, Herenstraat 24, Postbus 11 Aann.bedr. Bommeljé-Peters B.V., Herenstraat 24, Postbus 11 Fa. Maranus Lievense, Kanonweistraat 28 DREISCHOR Aann.bedr. J. dé Jonge, Slotstraat 25 Bouwbedr. Fa. Gebr. v. d. Velde, Nieuwe Schoolstraat 2 EEDE (gem. AARDENBURG) E. Cuelenaere B.V., Brieversstraat 49 GAPINGE J. C. Sturm, Dorpsstraat 38 GOES Fa. G. M. Breas Zn., Marconistraat 10 Bouw- en aann.bedr. De Bruijne en Van Riet, Nieuwstraat 76 W. Boutens, Scheldestraat 67 Aann.bedr. D. A. van Gilst, A. Plesmanweg 2a Bouw- en aann.bedr. Ir. J. P. Hopmans, Piet Heinstraat 3 Bouwbedr. J. de Kok Zn. B.V., Beestenmarkt 7 Bouwbedr. Nonnekes B.V., Zuidvlietstraat 116, Postbus 137 C. J. Rijk bouwbedr. B.V., A. Fokkerstraat 79, Postbus 390 Schrijver bouwbedr. B.V., v. d. Spiegelstraat 40, Postbus 102 Bouwbedr. v/h W. J. v. d. Weert Zn„ Westwal 49 Zeeuwse Bouw- en Wegenbouw Mij., Industriestr. 17, Postbus 29 'S-GRAVENPOLDER Aann.bedr. Gebr. Allemekinders, Burg. Jansenstraat 1 Bouwbedr. L. M. Schrijver, Provincialeweg 26 GRAAUW Fa. Gebr. Volleman, p/a H. E. Volleman, Dorpsstraat 5 GROEDE Aann.bedr. Veroost, Slijkstraat 8 GRIJPSKERKE Walcherse Bouw Unie B.V., Molenstraat 4 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN G. de Reiger, Plein 30 HEIKANT Fa. C. F. van Waes 8c Zn., Julianastraat 55 HEINKENSZAND W. T. Kok, Clara's pad 34 HENGSTDIJK L. J. Krieckaert, Zuiddijk 9 HOEK J. Verhoef, Fresiaplein 5 HULST Van Driessche, Fr. v. Waesberghestraat 21 KAMPERLAND Aannemer F. Keizer, Molenweg 30 KAPELLE Bouwbedr. Biezelinge B.V., Waardekensstr. 43 Koöperatieve Vereniging Ecologische Advies- en Bouwkoöp- eratie U.A. (E.A.B.K.), Maalstede 4k, Postbus 77 J. van Wallenburg, Maalstede 1 KATTENDIJKE Bouw- en Interieurbouw Weststrate Kattendijke B.V., Dorps straat 29-31 KERKWERVE Goudzwaard B.V., Verseputseweg 24 KLOETINGE Bouwbedr. J. v. d. Linde B.V., Schimmelpenninckstr. 12, corr.adres: Postbus 184, 4460 AD Goes KLOOSTERZANDE Bouwbedr. Van Kerckhoven B.V., Pres. Rooseveltstraat 7, Postbus 17 KOEWACHT Bouwbedr. R. Baert, 't Zand 33 KOUDEKERKE Bouwbedr. Flipse B.V., Middelburgsestr. 60 B, Postbus 4 KRABBENDIJKE Buteijn Krabbendijke B.V., Oostweg 7 Van Doorn B.V., Dorpsstraat 19-23, Postbus 28 KRUININGEN Bouwbedr. Poley B.V., Langeviele 43 Aann.bedr. J. v. d. Velde, Capelleweg 5 Fa. Wisbouw, Nijverheidstraat 11 KWADENDAMME J. F. Peeters Zn. B.V., A. de Koningstraat 13 LAMSWAARDE Bouwbedr. P. v. Driessche, Dreef 21 Bouwbedr. Gebr. Herrewegh, Dreef 16-18 LEWEDORP Aann.bedr. Fraanje B.V., Nwe. Kraayertsedijk 37, Postbus 1 ST.-MAARTENSDIJK Bouwbedr. Muller-Franke B.V., Nijverheidsweg 4, Postbus 12 N. de Rijke, Molendijk 14 MELISKERKE F. Houterman, Mariekerkseweg 10 MIDDELBURG Aann.bedr. Adriaanse Middelburg B.V., Noordweg 452 Aann.bedr. P. Boogaard, Noordweg 124 Aann.bedr. De Bruyne en Dingemanse, Nieuwe Vlissingse- weg 642 Bouwbedr. De Delta B.V., Herculesweg 14, Postbus 8017 Aann.bedr. Geschiere-Wattel B.V., Oostperkweg 19, Postbus 161 Aann.bedr. B. de Groot, Arnelaan 73 J. van Helleman, Nwe. Vlissingseweg 428 J. Hendrikse, Vlissingsesingel 30 Fa. J. L. de Lange Zn., Bree 34 Maco B.V., Oostperkweg 19, Postbus 304 Aann.bedr. Mesu B.V., Schotelweg 6 Aann.bedr. Peters B.V., Postbus 310 Aann.bedr. Schout B.V., Seissingel 86 Aann.bedr. J. C. Vinke Zn., Nachtegaalstr. 1 L. P. Visser, Nwe. Oostersestraat 30a Zeedam B.V., Kleverskerkseweg 81, Postbus 8025 NIEUW- EN SINT JOOSLAND J. Kodde, Sloehavenstraat 1 NIEUWDORP Mourik- van Oord Vlissingen v.o.f., Luxemburgweg 7, Postadres: Postbus 7086, Middelburg NISSE Aann.bedr. en adviesburo fa. Beenhakker-Traas, Diakonie- laan 24 OOSTBURG Aann.bedr. H. H. Verweij, Zuidzandsestraat 27 Aann.bedr. H. Zwarts, Weststraat 22 OOSTERLAND Bouwbedr. Boogert B.V., Lange Achterweg 5 OOSTKAPELLE Fa. K. Francke Zn., Dorpsstraat 5, Postbus 8 Bouwbedr. J. Jobse Zn. B.V., Duinweg 24, Postbus 11 Fa. Sturm Dekker, Noordweg 38, Postbus 25 OOST-SOUBURG Fa. Ruissen Meulbroek, Ritthemsestraat 1 OUDELANDE Bouwbedr. Van der Poel B.V., Doelstraat 8 OUD-VOSSEMEER Bouwbedr. Uytdewilligen B.V., Pr. Mauritsstr. 2, Postadres: Postbus 2, Nieuw-Vossemeer OVEZANDE Bouwbedr. S. Rentmeester, Dreef 2a PHILIPPINE F. Haers B.V., Rozemarijnstraat 18 POORTVLIET Fa. J. K. Krijger Zn., Zuidplantsoen 2 Aann.bedr. A. W. Nortier, Paasdijkweg 25 RENESSE Bouwbedr. Braber Renesse B.V., Kromme Reke 18 RETRANCHEMENT Fa. J. P. Visser 8c Zn., Noordstraat 6 RILLAND-BATH W. L. Dronkers B.V., Walstraat 35 RITTHEM Beheersmij. A. Poelman 8c Zn. B.V., Dorpsstraat 28 Aann.bedr. A. Poelman B.V., Dorpsstraat 19, Postadres: Post bus 1052, 4388 ZH Oost-Souburg SAS VAN GENT Bouwonderneming W. de Kraker, Westdam 42 Vernaeve B.V., Zuidstraat 1, Postbus 18 SCHARENDIJKE Bouwbedr. Louwerse, Dijkstraat 3 SCHERPENISSE Bouwbedr. H. Weggemans, Lenteplein 18 SLUIS Baas aann.bedr. Sluis B.V., Kalkboei 1 Fa. A. F. Boogaard, Nieuwstraat 21 Fa. C. Cortvriendt 8c Zn., Hoogstraat 55 Fa. Th. van Hoorickx 8c Zn., Zuiderbruggeweg 14 Leenhouts' aann.bedr. B.V., Nieuwstraat 52, Postbus 25 Aann.bedr. Van Poecke B.V., Hoogstraat 87 SLUISKIL Aann.bedr. Fa. P. A. van den Branden 8c Zn., Stroodorpe 4-6 Aann.bedr. Gebr. Fermont B.V., Gildestraat 23 STAVENISSE Bouwbedr. M. van Prooyen, Bosstraat 7, corr.adres: Voorstraat 9 TERNEUZEN De Bliek 8c Vos B.V., Mr. F. J. Haarmanweg 59, Postbus 215 Aann.bedr. Gebr. De Bruijne B.V., Industrieweg 26 Aann.bedr. Gebrs. Van der Poel B.V., Mr. F. J. Haarmanweg 53, Postbus 116 Fa. Gebr. Risseeuw aann.bedr.. Spui 48 Aann.bedr. Gebr. Simons B.V., Tramstraat 40, Postbus 367 SprangersTerneuzen B.V., Mr. F. J. Haarmanweg 50, Postbus 49 THOLEN Aann.bedr. C. van Bergen Henegouwen B.V., Schelde-Rijn- weg 12-14, Postbus 36 VLISSINGEN Bataafse Aann. Mij. B.V., Cruquiusstraat 54, Postbus 5167 Aann.bedr. Blaasse, Nieuwstraat 40 Aann.bedr. W. F. Christiaansen B.V., Industrieweg 50, Post bus 5072 Fa. H. Jasperse 8c Zn., Slijkstraat 26 Bouwbedr. Joziasse B.V., Industrieweg 25 Aann.bedr. Kouwe-Müller, Hobeinstraat 61 Aann.bedr. J. A. Letzer B.V., Lannoystraat 19 Fa. Wed. Post 8c Zn., Cruquiusstraat 19 (beneden) Aann.bedr. H. Roelofs v/h Huijsman, Westerzicht 121 Aann.bedr. Stegink B.V., Paul Krugerstraat 263, Postbus 190 VOGELWAARDE Bouwbedr. Lambert B.V., Bossestraat 19a Fa. Gebr. Vink, Bossestraat 57 VROUWENPOLDER Aann.bedr. J. Geertse, Nieuwstraat 20 Aann.bedr. Duvekot B.V., Dorpsdijk 7-9 Aann.- en bouwbedr. Witte B.V., Kon. Wilhelminalaan 17 WALSOORDEN Bouwbedr. Goossen B.V., Noordstraat 24 Postadres: Postbus 40, Kloosterzande WESTKAPELLE A. van Rooyen, Koudorpstraat 39 L. de Witte B.V., Prelaatweg 7-9, Postbus 3 WISSENKERKE Aann.bedr. Slotema B.V., Voorstraat 32, Postbus 9 WOLPHAARTSDIJK W. T. Kok, Hoofdstraat 13a, Postadres: Clara's pad 34, Hein- kenszand Fa. C. Sinke 8c Zn., Burg. Hackstraat 10 YERSEKE Aann.bedr. Dronkers B.V., Industrieweg 19, Postbus 102 Aann.bedr. Marteijn B.V., Vierstraat 22 M. J. Waverijn, Margrietstraat 6 IJZENDIJKE Van den Bunder Bouwbedr., Emmausstraat 7 ZIERIKZEE Fa. Fierens-Kloet-v. d. Weele, Regenboogstraat 41 Bouw- en aann.bedr. R. van der Leij, Banjaartstr. 2, Postbus 24 Bouwbedr. Quant Zierikzee B.V., Minderbroederstraat 44-46 Bouwbedr. Roggeband B.V., Groene Weegje 27 Fa. B. L. van Velthoven, Minderbroederstraat 3 ZOUTELANDE Fa. Dingemanse, Langstraat 28 ZUIDDORPE Bouwbedr. De Witte 8c Zn., Hoofdweg Zuid 34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 20