Geen verandering in situatie euthanasie TV10 ontslaat bijna helft van personeel Giromaten van de Postbank bijna dag buiten werking Brinkman gaat desnoods in tegen Raad van State de PZC vandaag week-uit t/eek-in BlffSTOL PROGRAMMA'S GESCHRAPT DENOBELAER Lokale omroepen willen reclame DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Olivetti zeeland Kleine Hongaarse partij wil Otto van Habsburg als president AUTO STURM Ajax verslagen; nu harde aanpak? Wisselvallig 232e jaargang no. 225 Zaterdag 30 september 1989 NU EXTRA VOORDELIG TEC en Caravelair. CARA VANS TOENADERING PvdA/CDA Pensioenen Virus Lezen Finalist Lfjnbach AMBASSADE PRAAG Programma's GEVOLG VAN COMPUTERSTORING Eerst een enkele opklaring, later be wolkt en enige tijd regen of motregen. Maximum temperatuur rond 16 gra den. Matige noordelijke wind. o.a. Sprite, Eriba, Eccles, Nog enkele 1989-showmodellen. Nu reeds Alpenkreuzer 1990-modellen met f 500,- winterkorting. Een groot aantal caravans en Alpenkreuzers uit verhuur. (1989-modellen). Hoek Rijksweg - Ringbaan West 01100 - 1 14 40 GOES DEN HAAG (GPD) - PvdA en CDA zien af van nieuwe wettelijke regelin gen inzake euthanasie. Als het aan beide partijen ligt, zal ook het huidige vervolgingsbeleid niet worden gewij zigd. Op euthanasiegebied blijft de huidige situatie gehandhaafd. PvdA-onderhandelaar Kok en zijn CDA-collega De Vries hebben over de ze lijn in de gesprekken bij informa teur Lubbers in principe een akkoord bereikt. De fracties zullen er nog wel mee moeten instemmen. Met hun 'akkoord' willen Kok en De Vries ook afzien van het vragen van ad vies over het vervolgingsbeleid inzake euthanasie. Informateur Lubbers op perde dit idee eerder in de formatie als mogelijkheid om onder nieuwe wetge ving uit te komen. Met de nu bereikte voorlopige over eenstemming is er geen kamermeer derheid meer voor een euthanasie wetsvoorstel van het nu demissionaire kabinet. Dat wetsvoorstel had de steun van CDA en WD. Een tot nu toe door de PvdA gesteund initiatief-wets voorstel van D66, waarin euthanasie uit de strafwet werd gehaald, maakt ook geen kans meer. Op sociaal-economisch en financieel terrein zal informateur Lubbers maan dag met enkele discussiestukken ko men. Centraal daarin staat de finan ciële ruimte die er voor een volgend kabinet is ten behoeve van nieuw be leid. AALSMEER (GPD) - De strijd om de komst van de commer ciële televisie heeft zijn eerste slachtoffers geëist. Bij de zen der TV10 zullen als gevolg van de uitspraak van het Commis sariaat voor de Media dat het station niet op de kabel mag, 50 van de 120 mensen worden ontslagen. Volgens een woordvoerder van het sta tion gaat het slechts in een paar geval len om echte ontslagen. „In de meeste gevallen worden de contracten van mensen die nog in hun proeftijd zitten, niet verlengd. Dat is niet minder ver velend, maar wel noodzakelijk". Vol gens algemeen directeur Ben Bunders vallen de ontslagen op diverse afdelin gen. „Maar alle bekende gezichten blij ven bij TV10", zo stond in zijn verkla ring. Het nieuws over de ontslagen werd door de TV 10-medewerkers met ver bijstering aangehoord. Vrijdagavond werd het voltallige personeel bijeen geroepen om door Joop van den Ende Veel mensen verzuimen hun pensioen op te vragen. PAGINA 5 De Zeeuwse computersyste men lijken vrij van virus. PAGINA 9 De beeldbuis is geen vijand van het lezen. PAGINA 11 PSV loot Europacup-finalist Steaua Boekarest. PAGINA 37 Popidolen voor de lens van Rob Marinissen Ivo de Wijs en Alfons van Heusden maken een kinderboek vol verrassin gen Geen griffels, wél veel herdrukken voor Henri(Tup en Joep) Arnoldus Avonturen van Joop Waas dorp in de Letterkundige Kro niek Puzzel en denksporten. PAGINA 21, 22, 23 en 25. V De ouderdom komt met ge breken, maar dementie is een ziekte De DDR, een mislukte staat Nieuw geweld volgt op de zaak Kerwin Duinmeijer Het Vrije Volk wankelt Bram Carol voetbalde een interland tijdens de Tweede Wereldoorlog Frank Zwee- dijk en Kees Houtepen: no- nonsense-atleten. PAGINA 29, 31, 33 en 35. Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën en economie: 7 Provincie: 9,11,13,15 en 17 Sport: 37 en 39 AUTOMATISERING Industrieweg 1-3 4382 NA VHssmgen (Advertentie) in domburg waar het nieuwe uit de mode zich manifesteert! a.s. dinsdag gesloten i.v.m. mode show nader op de hoogte te worden ge bracht. Van den Ende zelf had Herman Wig- bold, die was aangetrokken om de TVlO-nieuwsdienst op te zetten, ge vraagd om een lijst met vijftien namen van mensen van het TV-journaal die zouden moeten worden ontslagen. In totaal werken bij die dienst 42 mensen. Wigbold weigerde. „Voor mij is de lol eraf, ik ga weer terug naar de vut", liet hij weten. Uiteindelijk werd de lijst op gesteld door John Worries, directeur televisie. TV10 ziet zich ook gedwongen een aantal voorziene programma's uit het zendschema te schrappen. Daarbij gaat het voorlopig om popprogram ma's, sportuitzendingen en een paar nieuw ontwikkelde programma's. Een definitieve lijst is nog niet be kend. Volgens een woordvoerder is het be drijf tot deze stappen gedwongen door de mogelijkheid dat de programma's eind oktober niet via de Nederlandse kabel te zien zullen zijn. „We bereiden ons voor op een lange en moeizame weg om ons uiteindelijke doel te kun nen bereiken. Maar TV10 moet en zal er komen". Volgens TV10 hebben de ontslagen niets te maken met verminderde recla me-inkomsten. Tot nog toe is voor veertig miljoen gulden aan reclame zendtijd gekocht bij TV10 en de zender zegt van de adverteerders nog geen signalen te hebben ontvangen dat ze geen vertrouwen meer hebben in het station. Toch wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat TV10 straks min der reclame-inkomsten zal verwerven dan voorzien. „Als we niet via de kabel kunnen uitzenden, daalt de kijkdicht heid en dat heeft altijd consequenties voor de advertentietarieven". „Mogelijk moeten we ons verwach tingspatroon in de toekomst nog meer bijstellen en moeten nieuwe afspraken met de adverteerders gemaakt wor den, maar om daar nu al mee te begin nen is te vroeg". (Advertentie) BONN (DPA/REUTER) - Voor de rond 2500 Oostduitse vluchtelingen op het terrein van de Westduitse ambas sade in Praag bestaat nog geen uitzicht op een spoedige verbetering van hun situatie. Bonn heeft de Tsjecho- slowaakse autoriteiten dringend verzocht de vluchte lingen in ieder geval een „menswaardig" onderkomen aan te bieden. In Westduitse regeringskringen werd vrijdagavond ver nomen dat de Praag bereid is een tijdelijk onderkomen in te richten, maar het gebruik daarvan moet voorbe houden blijven aan de mensen die zich reeds op het Westduitse ambassadeterrein bevinden. De toestand voor de Oostduitsers in het tentendorp bij de ambassade wordt steeds erbarmelijker. Door de herf stregens is de tuin veranderd in een modderpoel. Er is onvoldoende sanitair en ook zijn er niet genoeg bedden, zodat de mensen bij toerbuurt moeten slapen. Het orthodoxe communistische bewind in Praag heeft niet geprobeerd te voorkomen dat de Oostduitsers hun toevlucht zochten in de ambassade. Maar uit solidari teit met het regime in de DDR weigeren de autoriteiten in Praag de vluchtelingen naar het Westen te laten ver trekken zonder toestemming van Oost-Berlijn. De Westduitse regering kwam vrijdag met een wetsont werp dat bedoeld is om paal en perk te stellen aan de stroom buitenlanders om onrust onder de eigen bevol king te voorkomen. Anderzijds zullen de rechten van de reeds in de Bondsrepubliek woonachtige buitenlanders worden versterkt. De nieuwe wet voorziet in ruimere mogelijkheden om mensen aan wie asiel is geweigerd, het land uit te zetten. PRAAG - Oostduitse vluchtelingen achter het hek van het Wetduitse ambassadecomplex in Praag, waar zij hun toevlucht hebben gezocht. CATANIA (AFP) - De vulkaan Etna op Sicilië is al weken actief in de vorm van ontploffingen, spuwen van as en stenen en het lozen van lava in de noordoostkrater. Vrijdag is op de Etna een man omgekomen, die over een hek klom om de lavastroom uit een scheur van 150 meter op een hoogte van 2.600 meter op de oostflank van de vulkaan beter te kunnen zien. De Westduitser maakte een val van 300 meter. Sinds donderdagochtend stroomt er zeer hete lava uit de scheur, overi gens in een richting waar geen mens woont. ARNHEM (ANP/GPD) - Door een sto ring in de computer van de Postbank zijn vrijdag alle 200 giromaten in Ne derland vrijwel de gehele dag buiten werking geweest. Volgens een woord voerder van de Postbank ontstond de storing omstreeks 06.00 uur door nog onbekende oorzaak in de netwerk computer in Breda. Om 15.30 uur was de storing verholpen. Door de storing weigerden de automa ten contant geld te verstrekken. De Postbank-klanten die toch geld nodig hadden moesten naar het loket. Maar volgens de woordvoerder hadden veel mensen alleen een giromaatpas bij zich. Daarom moesten ze terug naar huis om een betaalkaart of een kasche que op te halen. Volgens de woordvoerder bleef de schade voor de klanten beperkt tot overlast. Het aantal klachten over de storing dat vrijdagmiddag bij de Post bank was binnengekomen, was gering. Ook de Postbank heeft volgens de woordvoerder geen schade geleden. De meeste automaat-transacties op vrijdag vinden pas aan het eind van de middag en 's avonds plaats als de post kantoren gesloten zijn, aldus de woordvoerder. Een storing in de computercentrale waarmee de giromaten verbonden zijn, was nog niet eerder voorgekomen. Bij de centrale computer waarop de betaalautomaten van benzinestations en supermarkten zijn aangesloten, werden al wel eerder storingen ge meld. Die twee zijn echter volledig ge scheiden. DEN HAAG (GPD) - Minister Brink man (WVC) zal zich niet neerleggen bij een eventuele uitspraak van de Raad van State dat de commerciële omroep Veronique toegelaten kan worden tot de kabel. De Raad van Sta te zou die uitspraak maandag kunnen doen in een door de NOS, NDP en STER aangespannen zaak. De drie ei sers vroegen de Raad van State giste ren om het besluit van het Commissa riaat voor de Media om Veronique toe te laten, te schorsen. Brinkman heeft voor zijn standpunt de steun van alle acht andere CDA-mi- nisters. De vijf liberale bewindslieden zijn tegen. Maandag wil het kabinet bijeenkomen, indien de uitspraak van de Raad van State dat noodzakelijk maakt. Via een stemming moet het ge schil tussen CDA- en WD-bewindslie- den dan worden beslecht. Binnen het kabinet wordt verwacht dat de Raad van State de uitspraak van het Commissariaat voor de Media zal steunen. Donderdag kondigde Brinkman in een brief aan de Kamer al aan dat hij van plan is zich tegen toela ting van Veronique op de kabel te ver zetten. De bewindsman zei te overwe gen het besluit van het Commissariaat te schorsen. Hij wilde daarvoor echter eerst met de Kamer overleggen. Dat zal aanstaande woensdag gebeuren. Brinkman wil het besluit om een voor Veronique gunstige beslissing van de Raad van State te negeren, formeel pas woensdag bekend maken, na het kamerdebat. Intern ligt de lijn echter al helemaal vast. Mocht de Raad van AMSTERDAM (ANP) - In de komende kabinetsperiode moet heel snel recla me voor lokale omroepen mogelijk worden gemaakt, door wijziging van de mediawet. De 209 lokale omroepen in ons land, verenigd in de OLON, schrijven dit in een deze week verzon den brief aan kabinetsinformateur Lubbers. (Advertentie) SPECIALISTEN IN TOTAAL AUTOMATISERING Showroom - Software afd. - Technische Dienst - Magazijn Verrijn Stuartweg 24 - 4462 GE GOES - Tel. 01100-32000 State het besluit van het Commisa- riaat voor de Media inzake Veronique afwijzen, dan zal de noodgreep die nu bedacht is, niet nodig zijn. De commerciële zenders Veronique en TV 10 zijn gisteren kort in de minis terraad besproken. Besloten werd ju risten aan het werk te zetten om de lijn-Brinkman verder te onderbou wen. Eerder lieten de juristen het ka binet al weten dat naar hun mening op basis van het EG-recht met name Veronique niet te weren zou zijn van de kabelnetten. Brinkman is voornemens om kabel netten die zich niets van een schorsing aantrekken en Veronique ook na woensdag toegang blijven geven, met zeer hoge boetes te treffen. Om zelf niet door schadeclaims getroffen te wor den, wil Brinkman niet te vroeg met een schorsing komen van besluiten die gunstig uitvallen voor Veronique. De ministerraad besloot gisteren dat ons land komende dinsdag in Brussel tijdens een EG-vergadering onder voorwaarden steun zal verlenen aan de EG-richtlijn 'TV zonder grenzen'. Die richtlijn regelt het vrije verkeer van tv-beelden tussen de lidstaten. In Brussel zullen minister Van den Broek en staatssecretaris Van Voorst (buitenlandse zaken) wel opnieuw een verklaring van de Europese Commis sie eisen. Daaruit moet keihard naar voren komen dat oneigenlijk gebruik van de richtlijn verboden is. Onder on eigenlijk gebruik moet dan verstaan worden het omzeilen van nationale wetgeving door uit een ander EG-land te gaan uitzenden, waardoor voorde len worden behaald ten opzichte van de nationale omroepen in dat land. (Zie ook pagina 3) BUDAPEST (AFP) - De Hon gaarse partij voor kleine boeren en middenstanders heeft Otto van Habsburg, de zoon van de laatste keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije, voorge steld voor de post van president. Dit heeft het Hongaarse dagblad 'Mai Nap' vrijdag gemeld. De krant tekende het voorstel op uit de mond van Imre Boross, een van de leden van het presi dium van de kleine partij. Ons plan zal ongetwijfeld een „storm" ontketenen, omdat de (communistische) Socialistische Arbeiderspartij (PSOH) er steeds vanuit is gegaan geen te genstand te krijgen bij de presi dentsverkiezingen van 25 no vember, zei Boross. De kandi daat van de PSOH is de hervor mingsgezinde Imre Pozsgay. Volgens Boross geniet Otto van Habsburg groot respect in Hon garije. De zoon van keizer Karei I kan „uitgroeien tot een persoon lijkheid die de verzoening kan waarborgen waarnaar het land zoekt", omdat hij zich nooit heeft gemengd in de politieke twisten van het verleden, zei hij. (Advertentie) Ford Sierra 1.6 Special 4-drs. metalliclak, radio februari 1989. Nieuwprijs 31.400,- nu 26.900,- Volvo 440 DL metalliclak, radio februari 1989. Nieuwprijs 31.000,- Nu 27.250,- En nog plm. 100 andere jonge gebruikte auto's. Noordweg 467, Middelburg Tel. 01180-12042 De klap van de ijzeren staaf op de rug van de doelman van Austria Wien zal nog lang nadreunen in het Nederlandse betaald voetbal. De gevolgen van het bescha mende staaltje van supportersgeweld, afgelopen week, zijn voor Ajax ramp zalig: letterlijk uit het Europacup toernooi geslagen, gevolgd door een forse boete en waarschijnlijk uitslui ting van het Europese bekervoetbal voor de periode van een jaar. Want de tuchtcommissie van de UEFA, die vol gende week in Zürich de zaak tegen Ajax behandelt, is niet flauw in het uit delen van straffen voor dit soort kwa lijke uitwassen van voetbalvandalis me. Ze legt daarmee de volledige ver antwoordelijkheid op de schouders van de club bij wie zich zo'n geval van mishandeling en openlijke geweldple ging heeft voorgedaan. Dat is hard, voor Ajax en de voetballiefhebbers nogal vernederend en het zal de naam van het Nederlandse voetbal bepaald geen goed doen. Maar de onverbidde lijkheid van de UEFA-tuchtcommissie (ook in eerdere gevallen al gebleken) is waarschijnlijk toch de enige remedie tegen het permanente gevaar dat de toekomst van het Europees voetbal bedreigt: namelijk dat het op de duur als tak van sport vertrapt wordt door zinloos geweld van raddraaiers die zich onder de supporters mengen. De eerste reacties na het incident van woensdag lagen allemaal zo'n beetje in de sfeer van: criminele ele menten onder de supporters hebben alles verziekt. Dat is voor honderd pro cent waar, maar met krokodilletranen worden de problemen waarvoor Ajax nu staat niet opgelost. Het antwoord op de vraag, die ook voor de UEFA- tuchtcommissie straks zwaar zal we gen, is: heeft de organisatie rond deze Europacupwedstrijd in Amsterdam er wel alles aan gedaan om te voorkomen dat de spelers op het veld doelwit kon den worden van projectielen, afkom stig uit de supportersvakken? En dan zal vermoedelijk blijken dat daar vraagtekens bij te plaatsen zijn. Dat de risico's van deze wedstrijd zijn on derschat. Dat er te weinig voorzorgs maatregelen zijn genomen. Dat de or ganisatie ten onrechte heeft dichtge- varen op verbetering van de relatie met de supportersgroep van de F-side. Tekenend daarvoor is namelijk de ma nier waarop de supportersvoorzitter zijn excuses voor het gebeurde heeft aangeboden. Hij ontkent dat er sprake was van een georganiseerde actie, maar voegt er aan toe: „Zulke dingen kunnen altijd voorkomen. Hoe verve lend het ook is, we zullen waarschijn lijk met dergelijke incidenten moeten leren leven..." Kan het nog huichelach- tiger? Het bestuur van Ajax is inmiddels wakker geschud. Want het moet nu vaststellen dat het voetbalgeweld inmiddels de basis van de club uitholt. Het heeft harde maatregelen aange kondigd om het criminele gedrag van supporters bij wedstrijden als deze in de toekomst tegen te gaan. Een beetje traag en weinig vooruitziend allemaal. Aan de andere kant misschien einde lijk reden voor het georganiseerde voetbal zelf om - samen met de autori teiten - het almaar gevaarlijker ver schijnsel van het geweld op en rond de voetbalvelden en in de binnensteden eens serieus te nemen. De afgelopen ja ren is daarvan namelijk bitter weinig gebleken. De overheid en het betaald voetbal hielden zich bezig met ruzies over de uiteindelijke verantwoor delijkheid, over geld en over slecht voorbereide pasjesregelingen. Voet balwedstrijden van dit internationale niveau groeiden intussen uit tot onbe taalbare kostenposten, als het gaat om handhaving van de openbare orde. Van echte maatregelen om door te dringen tot de kern van het probleem - criminele elementen van de velden we ren - was nog steeds geen sprake. Uit stel typeerde de aanpak terwijl het ge weld alleen grover werd. Het Neder landse betaalde voetbal moet de uit daging eens een keer durven aangaan. Ajax is nu tenminste voor het blok ge zet. vdM. (Advertentie) T/C chintz jack in inkt/kobalt, zwart/ paars en inkt/misty Maten S-M-L-XL Adviespr. 99.95 alléén vandaag bij Bristol slechts I BRISTOL In MIDDELBURG I I Markt 45 (naast de N.M.B.) 1 tel. 01180-29911 Donderdag koopavondI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 1