mi BCD voets bv nn I 91 DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT co cc rowi adjunct-administrateur m/v chef technische LU LU z O STICHTING KEURINGSDIENST QB FRAANJE b.v. DEHONTE PURE-PAK A) EEN ERVAREN C02-LASSER B) LEERLIHG-KONSTRUKIIE-BANKWERKER/LASSER dynamische PROJECTLEIDER M/V 'De Piek' KLIMOPSCHOOL A. EEN LEERKRACHT B. EEN LEERKRACHT LEERLING-TIMMERMAN GEMEENTE GOES salaris- mmmmmmmm administrateur m/v ELOCOATB.V. LU Q_ 0 RIVIEREN-DELTA-NEDERLAND SYSTEEMBEHEERDER/ PROGRAMMEUR (M/V) DOCENTEN/VORMINGSLEIDERS VORMINGSLEIDERS CENTRALE STICHTING VOOR SOCIAAL KULTUREEL WERK VLISSINGEN hbo-v'er maatschappelijk werk(st)er 1Ê^ service technicus buitendienst TECHNISCH MEDEWERK(ST)ER MILIEUZAKEN STREEKZIEKENHUIS TERNEUZEN WATERSPORTSERVICE B.V. ADMINISTRATIEF/ MAGAZIJNMEDEWERKER ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 De Centrale Stichting Sociaal Kultureel Werk Vlissingen ex ploiteert in de Ge meente Vlissingen 5 buurthuizen en 1 jon geren- /uitgaanscen trum. Wegens vertrek van de huidige funktionaris wordt t.b.v. het Jpngeren-/uitgaanscentrum per 1 november a.s. gezocht naar een voor 20 uur per week Jongeren- /uitgaanscentrum is een stedelijke voorziening met o.a. de vol gende aktiviteiten: (pop)concerten, muzie kworkshops, theater, diverse kursussen, o.a. zeefdrukken. Het ligt in de bedoeling binnenkort, naast bo vengenoemde vakature, iemand aan te stellen in de funktie van barbeheerder (voor ca. 20 uur per week). TAKEN PROJEKTLEIDER: - werven en begeleiden van vrijwillige mede- werk(st)ers - opzetten en begeleiden van aktiviteiten/ projekten met en voor jongeren - onderhouden van externe kontakten - leveren bijdrage aan beleids- en methodiek ontwikkeling t.a.v. het werken met jonge ren. FUNKTIE-EISEN: - leeftijd vanaf 23 jaar - ruime ervaring in het werken met jongeren - bereidheid tot avond- en weekendwerk - een afgeronde opleiding op HBO-nivo - betrokken met en inzicht in de leefwereld van jongeren - ervaringen met p.r. - interesse voor de hedendaagse popmuziek - enige managementkwaliteiten Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met voldoende inlevingsvermogen, flexibiliteit en gevoel voor humor. GEBODEN WORDT: - zelfstandige baan met veel ruimte voor nieu we ideeën - een salaris conform de C II C-funktie, CAO-Welzijn - werkbegeleiding - goed geoutilleerd centrum Reakties binnen 10 dagen zenden aan: Centrale Stichting SKW Vlissingen, t.a.v. de sollicitatiekommissie, Postbus 5004, 4380 KA Vlissingen. Telefonische informatie verkrijgbaar bij - Bert Stuit (huidige projektleider), tel. 01184-16791 of 01184-71718 - Fred Hanny (interim koördinator), tel. 01184-14660 of 01180-33217 Chr. school voor so/vso-zmlk Grevelingenstraat 10 4335 XG Middelburg. Het bestuur van de Klimopschool vraagt: voor 32 uur per week m.i.v. 23 oktober a.s. i.v.m. zwangerschaps verlof. Na 1-2-90 mogelijk (gedeeltelijke) verlenging. Taak: -textiele werkvormen en verkeer in vso; - individuele begeleiding van so-leerl. voor 8 uur per week m.i.v. 1 dec. a.s. voor vervanging ADV, te realiseren in 8 weken per jaar. Van sollicitanten wordt verwacht, dat zij: - de doelstelling van de school onderschrij ven; - de juiste bevoegdheid bezitten; Inlichtingen bij de directeur van de school, dhr. J. Versteeg, tel. 01180-12668 (school) of 11178 (thuis). Sollicitaties binnen 8 dagen te richten aan het bestuur op het schooladres. Op korte termijn is er in ons iso latiebedrijf plaats voor een: voor het plaatsen van kunst stofkozijnen en dubbel glas. Wij bieden een prima salaris en goede sociale voorzieningen. Inlichtingen overdag 01640- 44050 isolatiewerken moerstraatsebaan 39, bergen op zoom telefoon: 01640-44050 ook 's zaterdags geopend van 9.00-12.00 uur ASB uitzendbureau is op zoek naar de volgende kandidaten: PERSONEEL M/V U bent in het bezit van het diploma HBO maatschappelijkwerk en heeft ervaring in de jeugdhulpverlening. U bent in het bezit van een rijbewijs en heeft interesse om in een bepaald gebied huisbezoeken af te leggen. U bent 40 uur per week beschikbaar voor enkele weken. Heeft u interesse in bovenstaande functie, neem dan contact op met Liesbeth Roose. PERSONEEL M/V Voor een handelsonderneming in kan toorapparatuur zijn wij op zoek naar een Voor de regio Zeeland. De kandida ten moeten in het bezit zijn van een diploma MTS-elektronica en een rij bewijs. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een sterke per soonlijkheid omdat men zelfstandig moet gaan werken. Voorafgaande aan deze funktie zal er een interne trai ning plaatsvinden. Daardoor kunnen ook schoolverlaters reageren. Voor informatie vragen naar Ellen Lampert. Voor meer informatie kunt u maan dagochtend vanaf 08.30 direkt contact opnemen met onderstaande vestiging. Lange Noordstraat 24, 4331 CD Middelburg 01180 - 23855 smmmttsmmmmmsi w Het Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland te Middelburg, waarvan tevens deel uitmaken de Zeeuwse Culturele Raad, de Zeeuwse Sportraad, de Zeeuwse Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening, de Zeeuwse Jeugdraad, de Zeeuwse Raad voor Ouderen en het Provinciaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg, vraagt voor zo spoedig mogelijk een De werkzaamheden zullen onder meer omvatten: verzorging van de financiële boekhouding en de salarisadministratie; medewerking aan de opstelling van de begrotingen en de jaarrekeningen; andere voorkomende administratieve werkzaamheden; vervanging van de administrateur bij diens afwezigheid. Gezien de aard der werkzaamheden zijn voor deze functie noodzakelijk: MEAO- of HAVO-diploma met een op de werkzaamheden gericht vakken pakket; diploma Moderne Bedrijfsadministratie of Financieel Bestuursambtenaar; ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking; ervaring in een soortgelijke functie; redactionele vaardigheid en goede contactuele eigenschappen; zelfstandig kunnen werken. Geboden wordt: salaris van maximaal 3.641bruto per maand (exclusief vakantietoeslag), afhankelijk van opleiding en ervaring; opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de Interprovinciale Ziektekosten Regeling. In verband met een lopend onderzoek in de welzijnssector kan vooralsnog slechts een tijdelijk dienstverband worden aangeboden. Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de heer D. Janse, administrateur, telefoon (01180) 8 26 60 (tijdens kantooruren). Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan de directeur van de stichting, de heer drs. A.J.H.M. Mutsaers, Postbus 407,4330 AK Middelburg, onder vermelding van "S-AA" op de envelop. t van leva- V Goes, circa 32.000 inwoners, woon-, werk- en winkelstad in het centrum Zeeland, aantrekkelijk door veel voorzieningen op allerlei gebied en geva rieerde recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving. Ter versterking van de afdeling Milieu wordt gevraagd een voor 38 uur per week, voor de duur van voorlopig 3 jaar. In verband met een mogelijk vertrek van één van de medewerkers is een vast dienstverband t.z.t. niet uitgesloten. De afdeling Milieu is sinds augustus 1988 functioneel en is nog in opbouw. De afdeling bestaat op dit moment uit 6 medewerk(st)ers. Functie-informatie: De te benoemen medewerk(st)er zal in samenwerking met de andere mede werkers worden belast met: - het laten uitvoeren van bodemonderzoeken en het beoordelen daarvan - het begeleiden van bodemsaneringen - het verrichten van geluidmetingen en het adviseren over geluidhinderas- pecten - het behandelen van hinderwetaanvragen - het toezicht op de naleving van milieuwetten en -verordeningen - het adviseren over milieu-aspecten in relatie tot andere wetgevingen. Functie-eisen: - een hogere beroepsopleiding (hts) met specialisatie milieutechniek of ap plicatie milieukunde of gelijkwaardige opleiding - ervaring met automatisering - kunnen werken in teamverband - goede contactuele eigenschappen - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Salaris: Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring kan voorlopig een maandsalaris worden geboden van max. bruto 4.144,- per maand, gemeenteambtenaar VIII. In de toekomst kan een hoge re rang tot de mogelijkheden behoren. De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Nadere informatie omtrent deze functie kan worden verkregen bij de chef van de afdeling Milieu, de heer ing. I. de Feijter, tele foon 01100-21212, toestel 520. Sollicitaties kunt u binnen 10 dagen na verschijning van dit blad zenden aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes, onder vermelding van vacaturenummer 2111. De Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat uit het streekziekenhuis de Honte in Terneuzen, het Antoniusziekenhuis in Oost burg en de polikliniek de Honte in Hulst. Mede in verband met een omschakeling naar een ander systeem van geautomati seerde salarisadministratie is een vacature ontstaan voor een Functie-inhoud De aan te stellen functionaris zal samen met een collega salarisadministrateur de volledi ge salarisadministratie verzorgen t.b.v. de medewerkers van de Ziekenhuisgroep, het verpleeghuis de Stelle, en de opleidings school Infra Scaldem (totaal +1300 medewerkers). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CEA pakket Gemal (Centraal Beheer). De werkzaamheden worden verricht vanuit het streekziekenhuis de Honte in Terneuzen. Fuctie-eisen - opleiding op MBA-niveau; - ervaring met geautomatiseerde salaris administratie, bij voorkeur ook met het Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen CEA-systeem; - grondige kennis van sociale- en fiscale wetgeving; - goede contactuele vaardigheden; - het vermogen om efficiënt en nauwkeurig te werken. Arbeidsvoorwaarden: - het betreft een full-time dienstverband voor onbepaalde tijd; - de C.A.O. Ziekenhuiswezen is van toepas sing; - de functie is ingedeeld in functiegroep 45 (min. 2.476,--, max. 3.801,--); - het ziekenhuis kent een mogelijkheid voor kinderopvang. Inlichtingen Nadere inlichtingen kunnen worden inge wonnen bij mevrouw C.J. Kaan-van de Voorde, personeelsfunctionaris, telefoon 01150-88155. De selectieprocedure bestaat uit een ge sprek met de selectiecommissie en een medische keuring. Sollicitaties met curriculum vitae vóór 14 ok tober 1989 zenden aan: afdeling personeelszaken t.a.v. mevrouw C.J. Kaan-van de Voorde is een dochteronderneming van Elopak B.V. en vervaardigt gecoat karton voor de bekende Pure-Pak-verpakking. De Elo- pak-groep beschikt over diverse produktiebedrijven in West-Europa, o.a. in Terneuzen, waar tevens het verkoop kantoor voor de Benelux is gevestigd. Elocoat is een bedrijf, waar door middel van extrusiecoating, karton wordt voorzien van kunststof en/of aluminiumlamina- ten. De werkzaamheden worden verricht in 3-ploegendienst op basis van een 5-daagse werkweek. In de nabij toekomst zal worden overgeschakeld op volcontinu-dienst. Wegens het vertrek van de huidige functionaris, willen wij in contact komen met gegadigden voor de functie van De dienst bestaat uit een mechanische en een elektrische onderhouds/storingsdienst. Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider wordt leiding gegeven aan 3 mechani sche monteurs in dagdienst en 4 elektriciens in de continu dienst. De functie heeft de volgende taken en verantwoordelijkhe den: Het leidinggeven aan de storingsmonteurs. Het verzorgen en regelen van de werkvoorbereiding, het preventief onderhoud en het verrichten van de technische administratie. Betrokkenheid bij onderzoeken en realisering van verbete ringen aan bestaande machines. Het adviseren met betrekking tot de aanschaf van nieuwe apparatuur. Bestellen van materialen en apparatuur. Het in optimale conditie houden van de produktiemachine en randapparatuur, zoals laboratorium-equipment, inter ne transportmiddelen, gebouwen, enz. Aan kandidaten stellen wij de volgende eisen: Opleiding hts-werktuigbouw of gelijkwaardig niveau. Ruime kennis van p.I.e.-gestuurde machines. Goede kennis van de Engelse en Duitse taal. Bekendheid of ervaring met elektrische en/of elektroni sche apparatuur. Goede contactuele eigenschappen. Leeftijd ca. 35 jaar. Nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij de heer F. C. Sant, bedrijfsleider, tel. 01150-20150, toestel 22. Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij de afdeling personeelszaken van Elocoat B.V., t.a.v. mevrouw C. J. M. Ruseier, postbus 90, 4530 AB Terneuzen. -DEALER- VOLVO PENTA LMnmicR _ji£' OUTBOARDS VDO Zoekt op korte termijn Functie-informatie: het verzorgen van de administratie het in-stand-houden van het magazijn het verzorgen van correspondentie het beantwoorden van de telefoon Functie-eisen: diploma MEAO-administratieve richting ervaring met computer kennis Duits-Engels zelfstandig kunnen werken representatief en accuraat leeftijd van 20-25 jaar. Uw handgeschreven sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan de directie van: ROWI WATERSPORT SERVICE B.V. Postbus 34 4310 AA Bruinisse, t.a.v. dhr. A. F. Bustraan. 's-Gravenpolderseweg 53 Goes (tel.no.: 01100-14710) De Keuringsdienst Rivieren-Delta-Nederland is een or gaan van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, betast krachtens de Zaaizaad- en Plantgoedwet 1966 met veld en partijkeuring van teeltmateriaal. Als Instelling van het bedrijfsleven, maar belast met een openbare taak, worden deze dienst nationale en internationale taken toebedeeld, die een efficiënte en moderne administratie vergen. Gevraagd: Functie-omschrijving: fungeren als systeembeheerder van mini-computer WANG VS/65; ondersteunen van gebruikers; ontwikkelen van eigen programma's op PC. Vereisten: een opleiding op middelbaar niveau; gedegen theoretische kennis op informaticagebied, bijvoorbeeld blijkend uit meerdere AMBI-modules; ervaring in het werken met PC's; leeftijd tot en met 25 jaar. Arbeidsvoorwaarden: Afgestemd op regelingen bij de Rijksoverheid ter zake. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het secretariaat van de Stichting Keuringsdienst Rivieren-Delta-Neder land, Postbus 122, 4460 AC GOES, vóór 14 oktober 1989. Aannemingsbedrijf - Lewedorp is een middelgrote bouwonderneming, die haar aktiviteiten voornamelijk richt op de utiliteits bouw en woningbouw vrije sektor, in de regio Zeeland. Wij hebben wegens expansie van de staalafdeling op korte termijn plaats voor: Funktie-eisen: - LTS-opleiding aangevuld met verdere vakopleiding - goed van tekening kunnen werken zelfstandig kunnen werken - bekend zijn met konstruktiestaalwerk - leeftijdsindikatie 25-40 jaar. Funktie-eisen: - LTS-opleiding, eventueel aangevuld met verdere vakopleiding - van tekening kunnen werken - leeftijdsindikatie 18-22 jaar Wij bieden: - een goede werksfeer - salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Schriftelijke of telefonische sollicitaties worden binnen 10 dagen verwacht bij: Aannemingsbedrijf Fraanje b.v.. Postbus 1, 4456 ZG Lewedorp, t.a.v. de direktie, telefoon 01196-13220 Bovengenoemde instituten (Streekschool Zeeland en Interle- vensbeschouweiijke Vormingsinstituten te Middelburg) verzor gen opleidingen in het kader van het Leerlingwezen, beroeps opleidingen in het KMBO, Oriëntatie- en Schakelopleidingen en Beroepskwaiificerende Educatie. De beide instituten zoeken: die in geval van ziekte van een van de collega's (langer dan 14 dagen) een aantal lessen kunnen vervangen. Vrouwelijke docenten worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. De opzet is om tot een 'pool' van docenten/vormingslei ders te geraken, die op afroep beschikbaar zijn om in kort-tijdelijk dienstverband voor kortere of langere duur de navolgende lessen te vervangen: a. in het KMBO: persoonlijke en maatschappelijke vorming; Nederlands in be roepsopleidingen; oriëntatie- en schakellessen; sport; b. in het Leerlingwezen en de PBVE: maatschappelijke begeleiding. Zowel bevoegden als onbevoegden kunnen solliciteren. Voor informatie over de opleidingsgroepen, rechtspositionele as pecten e.d.: tel. 01180-16457 en vragen naar de heer Zonruiter, of 01180-27087 en vragen naar de heer Adriaanse. Sollicitatiebrieven kunt u tot uiterlijk vrijdag 6 oktober 1989 zenden aan de directeur van de Streekschool Zeeland, de heer A. Buijs, Postbus 279, 4430 AG Middelburg. Bovendien zoekt het IVI voor hetzelfde doel: voor het werken met groepen: schoolverlaters uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs; jongeren die in aanmerking komen voor de Wet Sociale Werkvoorziening; voor de programmagebieden: PMV (Persoonlijke Maatschappelijke Vorming); instrumentele vaardigheden als rekenen en Nederlands; creatieve en expressieve vorming; algemeen technische vaardigheden. Nadere informatie te verkrijen bij de directeur van het IVI, dhr. J. P. A. Adriaanse, tel. 01180-27087. Sollicitatiebrieven kunt u tot uiterlijk vrijdag 6 oktober 1989 zenden aan de di recteur van het Interlevensbeschouwelijk Vormingsinstituut, de heer J. P. A. Adriaanse, Postbus 279, 4330 AG Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 19