PZC Middelburg haalt regels buitengebied strakker aan Groen licht voor nieuwbouw van vormingsinstituten Werkgroep Der Boede bepleit veiliger wegen en oversteekplaats NISSAN MICRA NISSAN BAI D YS Mexx Levis dobber it! Fit EDWIN] PANMO kerkdiensten streek AUTO DIJKWEL WOMAN 16 weekenddiensten ALTIJD IN VOOR 'N UITJE NATUURLIJK MET DE SERVICE VAN ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 BEPERKINGEN VOOR BOEREN OP WALCHEREN Brazilianen op bezoek in Middelburg 'Honger hoeft niet' in bibliotheek BEWONERS VOELEN ZICH GEÏSOLEERD Verkeerslichten NISSAN Tennisclub in Domburg benoemde twee ereleden MIDDELBURG In een nieuw ont- werp-bestemmingsplan voor het bui tengebied haalt de gemeente Middel burg de gebruiksregels voor het plat teland strakker aan. Met name de boe ren die in gebieden wonen waar in het nieuwe plan landschappelijke en na tuurwaarden aan worden toegekend en zij die dicht bij een woonkern wo nen, kunnen dat in hun bedrijfsvoe ring gaan merken. Aan het overgrote deel van het Middel burgse platteland worden bijzondere landschappelijke enfof natuurwaar den toegekend. Grotere gebieden waar dit niet voor geldt zijn alleen te vinden in de polders van Nieuw- en Sint-Joosland. Middelburgse agra riërs die in het zogenaamde oudland wonen en/of dicht bij de stedelijke be bouwing krijgen een flink aantal be perkingen opgelegd. Veel bedrijven krijgen onder meer te maken met een aanlegvergunningenstelsel. De eige naar mag dan niet zomaar meer grote veranderingen aan brengen aan zijn gronden en gebouwen of zijn bedrijfs voering ingrijpend wijzigen. Grasland mag bijvoorbeeld op veel plaatsen niet meer omgezet worden in akkerland. Drinkputten mogen vaak niet worden gedempt en ook mogen terreinweggetjes niet meer overal van alle mogelijke materialen worden ge maakt. Iedere aanvraag wordt wel in dividueel bekeken en beoordeeld. Bij die beoordelingen spelen overigens niet alleen de natuur- of landschaps waarden een rol ook wordt gekeken of veranderingen nodig zijn in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering. Ver der wordt het bouwen op alle bedrij ven aan regels gebonden. Voor iedere boerderij wordt een begrenzing aange geven, waarbinnen gebouwd kan wor den. De burgers uit het buitengebied gaan erop vooruit in het nieuwe plan. Hun woningen worden 'positief bestemd' en dat betekent dat het in de toekomst voor hen een stuk makkelijker zal wor den om veranderingen aan hun huizen aan te brengen. Tot nu toe mochten er eigenlijk alleen opstallen voor agrari sche bedrijfsvoering bijkomen in het buitengebied en dat betekende dat ei genaars van burgerwoningen soms grote moeite hadden met vaak maar kleine verbouwingen. Daar moest dan een hele wijzigingsprocedure voor op gang worden gebracht, wat veel tijd en geld kostte. in het ontwerp-bestemmingsplan wordt ondanks alle voornemens over natuur- en landschapsbescherming alvast wel aangetekend dat er op lan gere termijn (1994) rekening gehou den moet worden met gemeentelijke plannen, die strijdig kunnen zijn met de bestemming en de toegekende waarden aan de gronden in het bui tengebied. MIDDELBURG - De Zeeuwse Interle- vensbeschouwelijke Vormingsinsti tuten hebben van het ministerie van onderwijs toestemming gekregen voor nieuwbouw van de vestigingen in Middelburg en Vlissingen. Een nieuw gebouw met 6 theorie- en 6 praktijklokalen, een ontmoetings ruimte en nog een aantal dienstruim ten, zal worden neergezet in de Zeeuwse hoofdstad aan de Torenweg in 1993. De onderkomens in Middel burg (Molenwater, Pijpstraat) en in Vlissingen (Kasteelstraat) worden dan afgestoten. De vestiging in Goes (Keizersdijk) blijft wel bestaan. Het centrale gebouw aan de Middel burgse Torenweg komt naast de nieu we Streekschool te staan. Het bestuur van de stichting, die de vormingsinsti tuten bestuurt, heeft daar ook erg op aangedrongen bij de minister. De in stituten hebben hun kantoor en enke le ruimten momenteel eveneens bij de Streekschool. Er wordt op allerlei ge bied veel samengewerkt met die school en men wilde dat graag zo hou den. De Interlevensbeschouwelijke Vor mingsinstituten verzorgen cursussen voor jongeren van 15 tot 23 jaar. Grof weg verdeeld houden de instituten zich bezig met algemene vorming aan jongeren die een beroepsopleiding vol gen, oriënterende cursussen voor jon geren die nog geen beroep hebben ge kozen en voorbereidende cursussen voor jongeren die van het speciaal on derwijs komen en naar de sociale werkplaatsen gaan. Verder is er nog een speciale opvang voor vroegtijdige schoolverlaters. Leerlingen van de instituten kunnen vaak na het volgen van een cursus doorverwezen worden naar het leer lingwezen of het middelbaar beroeps onderwijs. Een deel van de bezoekers van de instituten is juist uit die sector afkomstig en vroegtijdig afgehaakt. Tjeu Strous, voorzitter van het be stuur van de instituten, zegt over die tak van de instituten: „We zijn een vangnet voor jongeren, die te vroeg af haken en tegelijkertijd is het de bedoe ling dat we ook als trampoline werken. Die jongeren moeten zoveel mogelijk weer terug naar het beroepsonderwijs, MIDDELBURG - De Middelburgse Friendship Force krijgt volgende week een groep Brazilianen van de Friendship Force uit Campinas op be zoek. Die groep heeft er dan al een vakantie in Ierland opzitten. In Mid delburg worden de Brazilianen on dergebracht in gastgezinnen. Het doel van de Force is door uitwisse lingen vriendschap en begrip tussen mensen over de hele wereld te bevor deren. Ongeveer 283 steden kennen in middels een afdeling van de Frienship Force. Via de Force kunnen de leden meedoen aan een groepsuitwisseling en zelf ook gasten ontvangen. zodat ze daarna meer kansen krijgen op een fatsoenlijke toekomst." Het bestuur van de instituten is bij zonder blij met de nieuwbouw juist vanwege de verwevenheid met de Streekschool. Strous: ,,We proberen zo min mogelijk drempels op te werpen en een lokatie erg ver van de andere scholen kan een grote drempel zijn." In de lijn van het idee zo makkelijk mo gelijk toegankelijk te zijn, is er ook voor gekozen om de vestiging in Goes zelfstandig te laten bestaan. Leerlin gen van de Bevelanden naar Middel burg laten komen zou een enorme drempel opwerpen, denkt het bestuur. Het bestuur is nog om een andere re den blij met de verhuizing. De hoop is dat de instituten mee kunnen doen, wanneer de Streekschool straks met het middelbaar beroepsonderwijs in Vlissingen samen gaat werken. VLISSINGEN - De Wereldwinkel Vlis singen heeft in verband met de actie Honger hoeft niet een stand ingericht in de openbare bibliotheek in Vlissin gen. Er worden produkten uit de derde wereld verkocht, er isn informatiema teriaal uit de derde wereld verkrijg baar en er wordt een videofilm over zuivere koffie vertoiond. Ook zijn er ro mans van derde wereldschrijvers te le nen. De stand is te bezoeken van zater dag 7 tot en met zaterdag 14 oktober tijdens openingsuren van de biblio theek, met uitzondering van dinsdag en woensdagmorgen. Optreden muziekvereniging - De muziekvereniging Veere's Genoe gen treedt zondagmiddag vanaf 16.30 uur op in Serooskerke (W) op het ter rein van het vakantiecentrum Seroos kerke. Het concert is bedoeld als af sluiting van een studieweekeinde van de vereniging. Appéldienst - In de St. Jacobs- kerk in Vlissingen wordt zondag een appéldienst gehouden. Het thema luidt 'waar halen we de moed van daan'. Voorganger is ds H. Makkinga. Bram Beekman bespeelt het orgel en het kinderkoor onder leiding van me vrouw Balkenende luistert de dienst vocaal op. De aanvang is om 9.45 uur. KOUDEKERKE - De bewoners van Der Boede in Koudekerke raken geï soleerd door de onveilige verkeerssi tuatie rond het verpleeghuis. De om liggende wegen moet beter geschikt worden gemaakt voor rolstoelgebrui kers. Ook moet de oversteekplaats over de Vlissingsestraat veiliger wor den gemaakt. Deze aanbevelingen doet de werkgroep 'mobiliteit bewo ners Der Boede' in een vrijdag aan ge deputeerde J. D. de Voogd aangebo den rapport. Der Boede ligt in het buitengebied tus sen Koudekerke en Vlissingen en wordt door wegen omsloten. De bewo ners durven het terrein nauwelijks te verlaten, omdat ze zich in het verkeer onveilig voelen. Struikelblok vormt vooral de oversteekplaats voor het te huis. Rolstoelers kunnen amper veilig oversteken vanwege twee onoverzich telijke bochten in de weg en de grote snelheid van het gemotoriseerd ver keer. „Aan de weg liggen echter wel de bushaltes en hij moet ook worden overgestoken om kwekerij Moesbosch te bereiken. Ouderen nemen daar graag een kijkje," vertelde W. J. Blom- maert, secretaris van de werkgroep, vrijdag. Naar aanleiding van de klachten be sloten gedeputeerde staten een werk groep in te stellen. Zij moest oplossin gen aandragen om de bewegingsvrij heid van de Der Boedenaren te ver groten. Geadviseerd wordt de over steekplaats te laten aansluiten op de Ter Poorteweg. Met verkeerslichten moet zij worden beveiligd. De huidige oversteek en de bushaltes moeten ver vallen. De bus zou voortaan bij deze gereconstrueerde kruising moeten stoppen. Van de vier aangedragen va rianten is volgens voorzitter M. Dek ker deze het meest haalbaar. De kos ten worden geschat op 660.000 gulden. De wegen in de directe omgeving moe ten rolstoelvriendelijker worden ge maakt. De wegen naar Koudekerke, tuincentrum Moesbosch en die in het recreatieve rondje (Galgeweg, Boks- weg, Kleiweg en Vlissingsestraat) ko men daarvoor in aanmerking. Rol stoelpaden zouden verder moeten worden aangelegd langs de Galgeweg en langs het hertenkamp. Dekker: „In de toekomst zou de hele Ter Poorte weg kunnen worden voorzien van een rolstoelpad, maar dat is afhankelijk van het plan Beatrixlaan van de ge meente." De gemeente Valkenisse wil het dorp in die richting uitbreiden. Mevrouw L. Jasperse-Van de Vrie, voormalig voorzitter van de bewoners raad van Der Boede, bood het rapport namens de werkgroep aan De Voogd aan. De gedeputeerde stelde dat door de verkeersonveiligheid een aanslag op het woongenot wordt gepleegd. „Na de aanleg van de S14, de nieuwe pro vinciale weg tussen Vlissingen en Kou dekerke, raast het verkeer niet meer langs de stoep van Der Boede. De weg is echter pas over tien jaar gereed. En dan nog zijn niet alle problemen opge lost. Het verminderde verkeer zal op de Vlissingsestraat hard blijven rijden en de weg blijft voor rolstoelers on overzichtelijk." Het woord is nu aan de overheid. De Voogd zegde toe dat de provincie het initiatief zal nemen voor bestuurlijk overleg met de gemeente Valkenisse en het Wegschap Walcheren. Ook Der Boede zal daarbij worden betrokken. Huisartsen: Vlissingen, za 0.00-24.00 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. zo 0.00-24.00 uur: F. A. van den Berg, Giessenburg 12 (Bossenburg), tel. 65253. Visites aanvragen voor 10 uur: Spreek uur voor dringende gevallen: 12.30- 13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder af spraak). Middelburg, vrij 18.00-za 24.00 uur: S. A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. zo 0.00-24.00 uur: A. P. Bruijnzeel, He rengracht 68, tel. 15814. Visites aanvragen voor 10 uur: Spreek uur voor dringende gevallen: 12.30- 13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder af spraak,). Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Visser, Ponten, Kodde en Heere zie diensten onder Souburg, Nieuwland en Amemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden, za 0.00-24.00 uur: Th. Bloos, Kanaal straat 70, Oost-Souburg, tel. 01184- 61212. zo 0. 00-24. 00 uur: F. J. Heere, J. H. Huyssenstraat 15, Middelburg, tel. 01180-11501. Visites aanvragen voor 10 uur: Spreek uur voor dringende gevallen: 12.30- 13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder af spraak). Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J. W, Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Zoutelande, Koudekerke, Biggekerke en Meliskerke. Voor de praktijken van de artsen Noorlander, Van der Male, Van Eede en Vaandrager, Vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: F. N. van Eede, Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Biggekerke en Meliskerke voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpsker ke). vrij. 18.00-ma 08.00: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen: Walcheren: A. H. Oort, Tobagolaan 6, Vlissingen, tel. 01184-78290. Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: Verloskundigen: Vlissingen, vrij. 18.00-ma 00.00 uur: Mw. A. de Gaaij, tel. 71768. Middelburg, vrij. 18.00-zon 24.00 uur: Mw. J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: tel. 01180- 33803, visites aanvragen van 08.00- 09.00 uur: Kleine huisdieren: E. F. M. v. d. Ak ker, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. Dierenartsen praktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33a te Oostka pelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dieren artsenpraktijk Meliskerke: R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Spreekuur zat. van 10.00 - 12.00 uur. Apotheken: Middelburg: L. v. d. Boogert, Vrijland straat 79, tel. 27471. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 en eindigt op de vrijdag morgen daaropvolgend. Vlissingen: Apotheek Singel, Singel 9, tel. 12730. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 en eindigt op de vrijdag morgen daaropvolgend. Wijkverpleegkundigen: Voor geheel Walcheren via Alarmcen trale tel. 01184-14444. NISSAN Nissan Micra 3-deurs v.a. 17.995,-. 1,'llTfT'l Prijs incl. BTW, excl. afleveringskosten. Auto Walcheren Dij kwel B.V. Veerseweg 104 - Middelburg Tel. 01180-29955 m Zondag 1 oktober 1989 Nederlands Hervormde Kerk. Aagte kerke 10 ds. Westerveen. 19 ds. Mol: Arnemuiden 9.30 ds. v. d. Kraan, 15 ds. Ruijgrok; Biggekerke 9 ds. De Boon: Domburg 10 ds. Mol; Gapinge 10.30 ds. Spanjer; Grijpskerke 10, 14.30 ds. Kühler-Middelhoek; Kleverskerke 9.30 ds. Pannekoek: Mejiskerke 10.15 ds. De Boon; Middelburg: Oostkerk 9.30 ds. De Boer, 11 en 17 ds. Trouw borst; Nieuwe Kerk 10 ds. Dubbink; Thomaskapel 9.30 ds. Elseman; Koor kerk 11 ds. Hendrikse; Ontmoetings- kerk 10 drs. Van Klaveren; Eglise Wal- lonne 10.45 past. Laureys; Oostkapelle 19 ds. Van Dijke; Oost-Souburg: (Ka naalstraat) 9.30 dhr. Heemskerk; Oranjeplein 9.30 ds. Van Buiren, 19 ds. Melse; De Zoute Viever 19 dhr. Wal- hout; Serooskerke 9, 10.30 ds. Faas- sen; Sint-Laurens 9 ds. Spanjer; Veere 11 ds. Lukasse; Vlissingen: Sint-Ja- cobskerk 10 ds. De Boer; Johannes- kerk 9.30 ds. Glashouwer, 17 ds. Mak kinga; Ter Reede 19 kapt. Bijl; Bethes- da/Sint-Joseph 10 ds. Harinck; ver pleeghuis Der Boede 10.30 ds. Lukas se; Open Hof 9.30 mevr. ds. Schoorel; De Schaapskooi 9.30 ds. Makkinga; Vrouwenpolder 9.30 ds. Lukasse; Westkapelle 9.30 ds. Bijl, 19 kand. v. d. Ploeg; Zoutelande 9.30 ds. Boekes- teijn. Gereformeerde Kerk. Arnemuiden 9.30,14.30 ds. Dekker; Domburg 10 ds. Mol, 19 dhr. v. Leerdam; Gapinge 10 kand. Simons, 14.30 ds. v. Boven; Grijpskerke 10 ds. Lo, 14.30 ds. Koor neef; Koudekerke 9.30 dhr. Berkhey, 17 ds. Koorneef; Meliskerke 10, 14.30 ds. v. d. Zwan; Middelburg: Hofplein- kerk 9.30 ds. Dondorp, 14.30 ds. Pau- lus; Getuigeniskerk 9.30 ds. Ykel, 17 ds. Dondorp; De Hoeksteen 9.30 ds. Paulus, 19 dhr. Murre; Oostkapelle 10 ds. Den Hollander; Serooskerke 17 ds. Bouwer; Sint-Laurens 10 en 17 drs. Westemeng; Vlissingen: Petruskerk 9.30 ds. De Nooij; Vrouwenpolder 10 Evang. Baptistengemeente. Middel burg (Damplein 12) 10 br. Lok. drs. Brouwer, 14.30 dr. Witkamp; West kapelle 9.30 dienst, 14.30 ds. Mol. Gereformeerde Gemeente. Aagteker ke 9.30, 14, 19 leesdienst; Meliskerke 9.30, 14.30 ds. Van Ruitenburg; Mid delburg-Centrum 9.30, 14, 18.30 lees dienst; Middelburg-Zuid 9.30, 14 lees dienst, 19 ds. Harinck; Oostkapelle 10 en 15 ds. Harinck; Vlissingen 9.30, 16 ds. Vreugdenhil; Westkapelle 9.30, 14, 18.30 leesdienst; Zoutelande 9.30, 14.30 leesdienst. Christen Gemeenschap. Hoogelande (kapel van Sint-Maarten) 10.30 men senwij dingsdienst. Nederlands Gereformeerde Kerk. Middelburg (Engelse Kerk) 9.30,17 ds. Arnold. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Middelburg 9.30, 16.30 ds. De Snoo; Souburg en Vlissingen (De Lannoy- straat) 9.30, 16.30 ds. Wisselink; Vrou wenpolder 9, 14.30 ds. Dauw. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Mid delburg 9.30, 16.30 ds. Schenau; Vlis singen 9.30,16.30 ds. Brons. Vereniging van Vrijzinnig Hervorm den en Remonstranten. Middelburg (Koorkerk) 11 ds. Hendrikse; Vlissin gen (Ophir) 10 ds. Van Bork. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Mid delburg 10 ds. Van Tuyll van Seroos- kerken. Doopsgezinde Gemeente. Vlissingen 9.30 mw. De Graauw. Hersteld Apost. Zendingsgemeente. Vlissingen (Walstraat 23) 10 en 17 dienst. Geredja Kristen Maluku Selatan di Belanda. Oost-Souburg 10 Pdt. Waisa- py; Koudekerke 12 Pdt. Waisapy. Nieuw-Apostolische Kerk. W.-Sou- burg (Westerbaan) 9.30 en 16, woens dag 20 dienst. Leger des Heils. Middelburg 10, 19 kapt. De Heer; Vlissingen 10 kapt. Bijl. Anglicaanse Kerk. Vlissingen-Oost (kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 morning prayer. Baptisten Gemeente. Middelburg (ka pel Bree 8) 10 ds. Ezinga. Pinkstergemeente. Vlissingen 14.30 en woensd. 19.30 dienst. Middelburg (Ver.geb. 't Zand) 15.30 dienst. Evangelie Gemeente. Middelburg (De Wijngaard, LTS) 9.30 br. Hoekendijk (HA). Volle Evangelie Gemeente. Vlissingen Filadelfia (Vrouwestraat 5) 9.45 dienst. Berea (Westerbaan 16) 10 dienst. Arnemuiden Immanuel (Westdijkstr. 5-7) 10 dienst. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Middelburg: Westerkerk 9.30,14 en 18.30 dienst. Arnemuiden 9.30, 19 ds. Verhoeks, 14.30 leesdienst. Vrije Evangelische Gemeente. West kapelle 9.30, 19 ev. De Jonge. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vlissin gen (Badhuisstr. 161) 10 dienst. Volle Evangelie Bethel Kerk. Middel burg (geb. 't Zand) 16 dienst. Rooms-Katholieke Kerk. Middelburg: (Petrus en Pauluskerk) zon. 10 uur, 2e en 4e zat. 19 uur; Hoeksteen zon. 11.30 uur. Souburg (Zoute Viever) zat. 9 uur; Martinuskerk zon. 10 uur parochie koor; Vlissingen Lieve Vrouwekerk zat. 19, zon. 9.30 uur; Open Hof zon. 11 uur eigen groep; Bethesda/Sint-Jo- seph zon. 11.15 uur; Ter Reede zat. 17 uur. DOMBURG - Piet Provoost en Gerrit van Eyzeren werden vrijdag erelid van de Lawn Tennisclub Domburg, Deze onderscheiding ontvingen de tennissers tijdens een receptie in het clubhuis ter ere van het veertigjarig jubileum van de vereniging. De onderscheiding, een gouden speld, kregen ze uit handen van de voorzitter, Roel Klap. Piet Provoost is oprichter van de LTC Domburg en met zijn tach tig jaar nog actief als wedstrijdspeler. Vorig jaar promoveerde hij nog in de mixed-dubbelcompetitie met zijn team. Klap noemde Provoost 'een voorbeeld voor alle leden'. Gerrit van Eyzeren is reeds zesender tig jaar penningmeester van de LTC Domburg. In zijn toespraak zei Klap dat Van Eyzerens tomeloze inzet op al le gebied nauwelijks te evenaren is, of het nu gaat om dubbeltjes of kwartjes of over lijnen spijkeren bij de aanleg van de banen. Een groot aantal men sen van onder meer tennisverenigin gen uit de buurt en plaatselijke sport- verenigngen bezochten de receptie. Het bestuur had te kennen gegeven de giften te schenken aan het vogelop vangcentrum De Mikke in Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 16