Criminaliteitsmaatregelen hadden effect in Domburg Bewoners Noordweg fel tegen woningbouw gebied Brigdamsepad Milieu-centrum in Middelburg gewenst Nieuw fotoboek brengt sfeer terug van oude Middelburg Filmfestival Zeeland: een kwestie van volhouden PM Badmintonvereniging in Koudekerke uit subsidieregeling Hof houdt strafzaak tegen twee vissers aan Geluidsisolatie voor deel van Vlissingse flat MEER POLITIE, BEWAKING EN SLUITINGSUUR Monumenten BRANDBRIEF NAAR GEMEENTE Turfsteken INFORMATIE EN EDUCATIE PLATEN VAN PERSONEN EN GEBEURTENISSEN Sfeerbeelden Markante figuren BEZOEKERSAANTAL VALT TEGEN Kinderopvang Comité Zomerzegels schenkt geld aan Vesting Vlissingen voor rolpaarden Burgemeester van Ambon op bezoek in Vlissingen Geslaagd Bedrijf sschool KMS Te Veldhuis (vvd): Loopt pijlerdam gevaar door verdwenen mijn? DOMBURG - De criminaliteitsmaatregelen die deze zomer in Domburg zijn genomen, hebben een duidelijk effect gehad. Er kwamen aanzienlijk minder klachten over nachtelijke overlast en vandalisme binnen en ook cijfermatig gezien daalde het aantal vernielingen en auto-inbra ken sterk. Een volledige seizoensevaluatie moet nog opgesteld worden, maar de eerste indruk ken van zowel de politie als de gemeente zijn zeer positief. Tevoren was al afgesproken het project drie jaar te laten duren en dat zijn nog steeds de plannen. Bedoeling is om volgend jaar zoveel mogelijk door te gaan met maatrege len die al genomen zijn: een vast slui tingsuur, extra politie op straat op moeilijke tijden en punten, bewaking van een parkeerterrein en bewustwor dingsmaatregelen naar de burgers toe van hun eigen verantwoordelijkheid en het nut van sociale controle bij het bestrijden van vandalisme en kleine criminaliteit. Het project zou daar naast nog verder uitgebouwd moeten worden met onder meer extra aan dacht voor infrastructurele maatrege len, zoals het aanbrengen van meer verlichting, om de overlast en het ge voel van onveiligheid tegen te gaan. VLISSINGEN - Een deel van het flat gebouw op de hoek van de Spuistraat en de Coosje Buskenstraat in Vlissin- gen wordt geïsoleerd tegen geluids overlast. Hiervoor wordt de 200.000 gulden aangewend die het samenwer kingsverband Goes, Middelburg en Vlissingen jaarlijks van het rijk krijgt voor het bestrijden van ge luidshinder. De Vlissingse raad ging hier donderdag na veel geharrewar unaniem mee akkoord. Uit onderzoek is gebleken dat de flat aan de Spuistraat van alle woningen in Vlissingen de hoogste geluidsbelas ting heeft. Dit geldt met name voor de 24 appartementen aan de kant van de Spuistraat. De overige 43 woningen in de zijvleugels hebben er minder last van. Woningbouwvereniging Basco fi nanciert de aanpak van de woonwand voor. Th. Post (pvda) vroeg of het niet goed koper was het hele complex aan te pakken met voorfinanciering van Bas- co. Wethouder W. Wisse ontkende dat. „We zijn niet zeker van deze rijkssubsi die in de toekomst. Bovendien zou Basco een renteverlies van 100.000 gul den riskeren. Dat is niet verstandig, omdat woningen elders in Vlissingen een grotere geluidsbelasting hebben dan de 43 resterende flatwoningen". De subisidie gaat ieder jaar naar een andere stad in het samenwerkingsver band. Dit jaar kon voor het eerst over het geld worden beschikt. De raad trok verder 40.000 gulden uit voor de Stichting Monumenten Wal cheren 40-45. Zij wil op vijf verschil lende lokaties op Walcheren een kunstwerk oprichten ter herinnering aan de inundatie van het eiland. Eén van de vijf monumenten wordt in de gemeente Vlissingen, bij Fort Ram- mekens, geplaatst. De raadsleden gin gen zonder discussie akkoord met het beschikbaar stellen van het krediet. VLISSINGEN - De Stichting Vesting Vlissingen heeft donderdag een be drag van 7780 gulden gekregen van het Comité voor de Zomerpostzegels. Met het geld wil de stichting een aan tal rolpaarden bouwen. Op deze hou ten onderstellen worden antieke ka nonnen geplaatst. Mevrouw H. R. H. Telle-De Vet, regio naal vertegenwoordigster van het Co mité Zomerzegels, overhandigde in de Vlissingse Gevangentoren een cheque aan R. J. W. den Broeder. De Stichting Vesting Vlissingen is sinds haar op richting in juni 1987 bezig een collectie antieke kanonnen bijeen te brengen. Het geschut wordt geplaatst op de boulevard en voormalige vestingwer ken. Momenteel zijn voornamelijk Na poleontische kanonnen uit het begin van de negentiende eeuw neergezet. De stichting wil de collectie uitbreiden met exemplaren uit de zeventiende en achttiende eeuw. Soms worden zulke oude kanonnen opgevist uit zee, bij voorbeeld uit wrakken van gezonken Oostindiëvaarders. Voor de restaura tiekosten hiervan en de vervaardiging van bijbehorende rolpaarden heeft de stichting een beroep gedaan op het Co mité voor de Zomerpostzegels. De commissaris van de koningin beslist welke aanvragen worden gehono reerd. Met het geschonken geld begint de stichting volgens Den Broeder bin nenkort met de bouw van enkele rol paarden. VLISSINGEN - De burgemees ter van Ambon, drs D. Wattime- na, brengt volgende week een werkbezoek aan de provincie Zeeland. Het bezoek wordt geor ganiseerd door het Joint Com- mitte Indonesia-Holland en de Hogeschool Zeeland. De Hoge school heeft sinds enige tijd al banden met Ambon. De gemeen te Vlissingen wil die graag uit breiden tot een echte steden band. Burgemeester Wattimena krijgt daarom donderdag om 19.00 uur een officiële ontvangst op het stadhuis van Vlissingen. Burgemeester H. Hietkamp: „We wil den de negatieve ontwikkelingen die hier op gang dreigden te komen een halt toe roepen en ombuigen en je kunt dan na één rustig seizoen niet concluderen: nu is dat gebeurd. Er kunnen natuurlijk nog andere facto ren deze zomer een rol hebben ge speeld bij het afnemen van de crimi naliteit en het vandalisme. Ik ben ver schrikkelijk blij dat er deze zomer weinig overlast is geweest, maar we zijn er naar mijn gevoel nog niet. Ik heb de indruk dat de burgers de maat regelen als erg positief ervaren heb ben. We krijgen erg veel medewer king." De postcommandant van de Dom- burgse politie, L. van der Vlugt vult aan: „Mensen bellen ons sneller op wanneer ze iets zien dat niet in de haak is of ergens overlast van hebben. Ook de medewerking van de horeca is heel groot geweest. Op een bepaald mo ment dook er bijvoorbeeld weer een groepje jongens op, dat een paar avonden achter elkaar rotzooi trapte. We hadden ze een paar keer meegeno men naar het bureau, maar dat had geen effect. Toen hebben de onderne mers zelf gezegd: 'Die lui komen er bij ons niet meer in." „We hebben toch nog 42 auto-inbra ken geteld, maar vorig jaar waren dat er over dezelfde periode 73. Cijfers over vernielingen heb ik nog niet, maar we hebben deze zomer niet zoals vorig jaar echt sporen aangetroffen. Vorig jaar had je nachten waarin je precies kon volgen hoe groepen gelopen had den, die vanuit de kern Domburg naar een camping in de buurt van Oostka- pelle liepen. Je zag dan een heel spoor van omgegooide bloembakken, afge broken autospiegels en omgekrulde verkeersborden." In totaal heeft het project de gemeente dit jaar ongeveer 50.000 gulden gekost. De politie heeft ook bijgedragen door extra mankracht en overuren. De be waking van het parkeerterrein was een officieel baanlozenproject. „Wanneer moetje stoppen en wanneer is het genoeg, dat zijn natuurlijk altijd moeilijke vragen", zegt Van der Vlugt. „Is het voldoende geweest, wanneer er maar tien klachten meer in een seizoen komen of moeten het er maar vijf zijn? Je kunt van een recreatiedorp als Domburg nooit verwachten dat het er in de zomer om één uur 's nachts net zo rustig bij ligt als gemeenten, waar geen toeristen komen. Over dit seizoen zijn wij in ieder geval heel tevreden." MIDDELBURG - Onder de bewoners van de Noordweg in Middelburg is grote beroering ontstaan, nadat het gemeentebestuur twee weken gele den bekendmaakte een nieuwe wijk te willen bouwen rond het gebied Brigdamsepad. Het inderhaast opge richte gelegenheidscomité 'Brigdam- se Padje' vindt het uitermate betreu renswaardig dat de gemeente een be langrijk ecologisch gebied wil opoffe ren aan woningbouw. Middelburg er kent de natuurwetenschappelijke waarden trouwens in een nota uit 1985, maar wijst ze probleemloos van de hand in de nieuwe structuurschets 1989. Het comité heeft de gemeente Middel burg inmiddels op de hoogte gesteld van hun bezwaren. Een brief met 150 handtekeningen van de Noordwegbe- woners moet de grieven kracht bijzet ten. De bewoners zijn bang dat het laatste stukje oud cultuurlandschap verdwijnt. Het karakter van de Noord weg, tussen de Golsteinseweg en de Brigdamseweg, wordt door de plan nenmakerij aangetast. Bovendien, zo menen de bewoners, heeft het Middel burgse gemeentebestuur in het be stemmingsplan voor de Noordweg de indruk gewekt dat dit gebied niet aan merking zal komen voor een nieuwe woonwijk. Het Brigdamse padje is door zijn om geving een oud, nog betrekkelijk gaaf, cultuurlandschap. Het weggetje zelf is een oud kerkepad dat naar de vroe gere kerk van Brigdamme voerde. Ten noorden bevindt zich een oude kreekrug, die al sinds mensenheugnis in gebruik is als akkerland. Aan de zuidkant van het paadje ligt, een stuk lager, een gebied waar vroeger turf werd gestoken. Als gevolg van het turfsteken, is een zeer reliëfrijk gras land ontstaan, dat aanzienlijk lager ligt dan de kreekruggen. Het geheel zal voor de bewoners zijn aantrekke lijkheid verliezen als de woning bouwplannen doorgaan. Het comité is verder van plan om door het gebied kleine excursies te houden onder leiding van deskundigen. „Het zijn", aldus woordvoerster M. Swenne van de actiegroep, „nog wel vrij vage plannen, maar we zijn het wel echt van plan. Daarmee hopen we dat ook ande ren waardering kunnen opbrengen voor het gebied. De waarde is vooral cultuurhistorisch. Je kunt er heel goed het verleden in zien." Het comité vreest dat een nieuwbouwwijk meer auto's aantrekt op de Noordweg. Naast deze algemene bezwaren zijn de bewoners bang dat het vrije uitzicht over de polders verdwijnt en daarmee een waardevermindering van hun wo ningen in het verschiet ligt. De gemeente Middelburg erkent dat bij eventuele woningbouw de natuur waarden verloren gaan, maar vindt dat niet onoverkomelijk. In de vorig jaar verschenen nota 'Groene Longen' (waarvan het Brigdamsepad er één is) stelt het gemeentebestuur ronduit dat natuurgebieden door stadsuitbreiding uiteindelijk zullen verdwijnen. De identiteit en waarden van dergelijke gebieden worden teniet gedaan, aldus de nota. MIDDELBURG - Vanuit de Walcher- se natuur- en milieu-organisaties is een initiatiefgroep opgericht die in Middelburg een educatie- en informa tiecentrum op milieugebied op wil zetten, een zogenaamd MIC-MEC. In meerdere plaatsen in Nederland draaien dergelijke centra soms in een combinatie, zoals men in Middelburg wil, en soms als apart centrum. De educatieve centra, de MEC's, houden zich voornamelijk met voorlichting aan scholen bezig en de informatie centra, de MIC's, richten zich op een breder publiek. De Waicherse initiatiefgroep wil graag beginnen met een mengvorm van MIC en MEC om alle activiteiten in de regio op het gebied van milieuvoorlichting en -educatie zoveel mogelijk in één centrum bijeen te brengen. Zowel de overheid als de particuliere milieu groepen zouden een inbreng moeten hebben in zo'n MIC-MEC. De initiatiefgroep denkt dat een derge lijk centrum een reeks activiteiten op zou kunnen zetten. Naast permanente milieuvoorlichting zouden er tentoon stellingen, lezingen en cursussen van uit het centrum georganiseerd kunnen worden. Verder zouden in het centrum milieu- documentatie en lesmateriaal be heerd kunnen worden. Het MIC-MEC zou tevens een functie kunnen hebben als milieu-klachten-centrum en vanuit het centrum zouden gerichte acties rond actuele milieuproblemen onder steund kunnen worden. Voorts kan het een plaats zijn waar milieugroepen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisse len met elkaar en met de overheid. De initiatiefgroep bestaat uit verte genwoordigers van de Koninklijke Na tuurhistorische Vereniging, de Werk groep Natuur- en Milieu-educatie KNNV, de Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren en de Werkgroep Milieube leid Walcheren van de Zeeuwse Milieu federatie. De groep wil het plan zo snel mogelijk realiseren. De groep vraagt de gemeente Middel burg om een geschikt pand in de bin nenstad en om 30.000 gulden subsidie. De Middelburgse muzikant J. J. (Baby) den Toonder bekijkt, samen met zijn echtgenote, het eerste exemplaar van het boekje 'Middelburgers in beeld' van één van de samenstelsters Anneke van Waarden (midden). MIDDELBURG - Het lijkt of de fo tograaf heeft gezegd: 'Vooral niet lachen'. Een plaat van het perso neel van de Middelburgse christe lijke Gravenstraatschool, rond 1920 gemaakt, toont zes heren in driedelig kostuum en vier dames met hoog gesloten jurken staand en zittend rond een houten tafel. De bovenmeester is door de fotograaf op de meest prominente plaats neergezet in het midden van de groep. Wanneer je het gezelschap zo bekijkt, wekt het verwondering dat juist hun school de bijnaam 'klom- penschool' droeg. Die naam had dan ook meer met de leerlingen dan met de docenten te maken. Veel boerenkinderen uit het Middelburgs Ambacht en veel kin deren uit armere gezinnen, kwamen naar de Gravenstraatschool. Het was de eerste school voor christelijk onderwijs in Middelburg, opgericht in 1860 door de Christelijk Afge scheiden Gemeente. De klompen van de leerlingen vielen ongetwij feld op in het sjieke Middelburgse stadcentrum gelegen Gravenstraat. De historie vermeldt het niet, maar zo'n 'klompenjongetje' of -meisje zal ongetwijfeld wel eens met zijn of haar schoeisel een Middelburgs bur gerjongetje of -meisje op het hoofd hebben getimmerd, wanneer het scheldwoord klompenschool viel. De foto van het 'onderwijsteam' van de Gravenstraatschool anno 1920 is één van de tientallen sfeerbeelden van vroeger opgenomen in een nieuw fotoboek over het leven in Middelburg in de laatste helft van de vorige en de eerste helft van deze eeuw. 'De Middelburgers in beeld', is de titel van het boekje met tiental len vaak nog nooit gepubliceerde fo to's uit het Middelburgse gemeen te-archief. Het boekje is samenge steld door gemeente-archivaris Pe ter Sijnke en de archiefmedewerk sters Monique Vaal en Anneke van Waarden voor een serie van Uitgeve rij Europese Bibliotheek. De Mid delburgse archiefmedewerkers heb ben getracht een zo breed mogelijk beeld te geven van de samenleving in de Zeeuwse hoofdstad van onge veer 1865 tot 1954. Veel aandacht is besteed aan informatieve bijschrif ten, die soms een halve pagina naast de foto beslaan en waarin ook grap pige details een plaatsje hebben ge kregen. In het boekje is uiteraard plaats in geruimd voor markante Middel burgse figuren als wethouder Mare Herman Boasson (1887-1943). Aan de Markt waren twee manufactu- rierszaken van de joodse familie Boasson gevestigd. De joodse wet houder van de Zeeuwse hoofdstad kwam in de oorlog om in een con centratiekamp. Ook een afbeelding van dr Jan Christiaan Kindermann, die in 1903 als huisarts naar Middel burg kwam en zich in het Gasthuis specialiseerde tot oogarts, is in het boekje opgenomen. Streng kijkt hij de cameralens in. Naast al die geposeerde foto's van deftige Middelburgse heren uit be gin deze en eind vorig eeuw en de geijkte verenigings- en schoolfoto's zijn er ook foto's waar het dagelijkse leven vanaf straalt. Zo'n foto is bij voorbeeld de prent van Jacobus Buys en zijn vrouw Catharina Kod de uit Sint-Laurens. Ze zijn in actie gefotografeerd met hun hondekar in de Herenstraat. Alle andere aanwe zigen staan duidelijk de opvallende gebeurtenis te bekijken: een foto zo maar genomen op straat. Ook de fo to van het echtpaar Haman-Ver- hulst met een gast in de tuin van hun buitenverblijf Waterwijk aan de Seissingel ademt een ongedwongen, maar weer wel heel andere sfeer. In de inleiding van het boekje wordt niet voor niets gesteld dat Middel burg in de tijd waarin de foto's wer den genomen nog sterker dan het platteland een zeer duidelijke socia le gelaagdheid kende. Een andere categorie foto's vormt 'het kiekje van de zeer bijzonder ge beurtenis'. Zo'n afdruk is de foto van koningin Wilhelmina bijvoorbeeld in gesprek met waarnemend burge meester A. J.van der Weel en de commissaris van de koningin jonk heer mr J. W. Quarles van Ufford op de stoep van hotel De Burg aan de Loskade op 15 maart 1945. Ook is er een ongedateerde foto van een be zoek van prins Hendrik aan de pad- vindersgroep Berendis van Berle- kom. 'De Middelburgers in beeld' ligt van af vandaag in de boekhandel. Een eerste exemplaar van het boekje werd vrijdag aangeboden aan de be jaarde Middelburgse muzikant J. J. (Baby) den Toonder. Een afbeelding van hem en zijn broer, natuurlijk muziek makend, is ook in het boekje opgenomen. Ineke van Wallenburg MIDDELBURG - Een kwalitatief goed programma, dat landelijke uit straling heeft. Dat was de voorwaar de die de provincie verbond aan de subsidie van 35.000 gulden voor het Filmfestival Zeeland. Geslaagd! Leo Hannewijk, directeur van de Stichting Filmtheaters Middel burg toont op de voorlaatste dag van zijn eerste festival geen spoor van twij fel. Talrijke voorpremières, talkshows met beroemde of bijna beroemde re gisseurs en acteurs, muziek en dans, hotel- en restaurantarrangementen... Hij vertelt, hoe hij deze maand even een uitstapje maakte naar de Neder landse Filmdagen in Utrecht en steeds maar werd gefeliciteerd met zijn ge slaagde festival. Aan uitstraling heeft het dus kennelijk niet ontbroken. Alleen: slechts weinig Zeeuwse bioscoopbezoekers hebben van het met veel voortvarendheid in elkaar getimmerde programma geno ten. Hannewijk schat dat er de afgelo pen maand zo'n 3000 filmliefhebbers de kassa zijn gepasseerd. Op een to taal van bijna tachtig filmvoorstellin gen levert dat een mager gemiddelde op. In elk geval was het minder druk dan voorzien, zodat er tijdens het festi val enkele evenementen en promotio nele activiteiten uit bezuinigingsover wegingen moesten worden geschrapt. En dan nog moet er nu met een - zij het licht - negatief saldo rekening worden gehouden. „Je mag zo'n eerste filmfestival in het kader van de Zeeuwse cultuurmaand niet ophangen aan bezoekersaantal len", zegt Hannewijk resoluut. „De macht van het getal is gevaarlijk. Je kunt nu eenmaal geen vergelijkingen maken met de festivals in Rotterdam en Gent. Ik ben ervan overtuigd dat we een volgende keer met voldoende voorbereidingstijd voldoende spon sors kunnen vinden om de zaak finan cieel rond te krijgen. Als je het over een cultuurmaand hebt, dan moet je op langere termijn denken. Het mag geen eenmalig project zijn." De grote vraag blijft natuurlijk hoe het publiek de bioscoop kan worden bin nengeloodst. Want, geeft de directeur van de filmtheaters toe, het is slecht gesteld met de bioscoopcultuur in het Zeeuwse. Natuurlijk, bij de over twee weken geprogrammeerde succesfilm Batman zal de kassa rinkelen. Hanne wijk: „Het probleem zit in de meer kunstzinnige films. Kunst ligt moeilijk in Zeeland, ook in andere branches. FESTIVAL ZEELAND Anderzijds denk ik dat zo'n cultuur kan ontstaan. Ik vind hoe dan ook dat er in een festival geen concessies moe ten worden gedaan. Geen Batman, want dat is een film van een heel ande re orde." De directeur ziet zich in die visie ge sterkt door de uitslag van de enquête onder de bezoekers, die hun waarde ring voor het vertoonde produkt schriftelijk kenbaar konden maken. Black Rain, Speaking Parts en Torch Song Trilogy blijken als de absolute toppers uit de bus te komen. „Dat is een positief teken, het geeft aan dat er KOUDEKERKE - Badmintonvereni ging The Wings in Koudekerke krijgt geen subsidie meer van de gemeente Valkenisse. De vereniging voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. Vo rig jaar is de club al gewaarschuwd dat de geldkraan dreigde te worden dichtgedraaid. De gemeente verleende dit jaar subsi die tot het einde van de competitie in maart. The Wings krijgen nu geen geld meer uit het specifiek welzijnfonds. Ze voldoen niet aan het criterium dat ten minste 75 procent van de actieve leden woonachtig is in Valkenisse. Hiervan kan worden afgeweken bij grote ver enigingen, waarvan minimaal zestig leden in de gemeente wonen. De bad mintonclub telt 55 leden, waarvan ongeveer de helft binnen de gemeente grenzen woonachtig is. Het deze week uitgebrachte welzij ns- programma geeft een overzicht van al le voorgenomen subsidies op het ge bied van zorg, educatie en recreatie voor volgend jaar. Aanvragen van on der meer Vrouwen Bellen Vrouwen en Prima Donna (werkgroep voor lesbi sche vrouwen) worden afgewezen. Vrouwen zouden voor telefonische hulp terecht kunnen bij de telefoni sche hulpdienst en lesbische vrouwen bij het COC. Voor de eerste keer worden subsidies toegekend aan de Werkgroep 8 maart en een project ontwikkelingssamen werking. Eerstgenoemde werkgroep krijgt 150 gulden voor de viering van de internationale vrouwendag. Voor overige emancipatie-activiteiten wordt een bedrag van 2260 gulden ge reserveerd. Over de besteding van het overblijvende geld wordt advies ge vraagd aan de Stichting Vrouwene mancipatie Zeeland. Voor een nader te bepalen project ontwikkelingssamen werking wordt 6000 gulden uitgetrok ken. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het te subsidiëren pro ject. Valkenisse verwacht volgend jaar van het rijk een stimuleringsbijdrage van 43.000 gulden voor kinderopvang. Zodra de parlementaire behandeling achter de rug is, worden de gemeen ten nader geïnformeerd, zodat het ge meentelijk beleid eventueel kan wor den heroverwogen. Vooralsnog hand DEN HAAG/VLISSINGEN - Het Haagse gerechtshof heeft vrijdag de strafzaken tegen de Vlissingense vis sers fa. S./De R. en B. van B. aangehou den. Het hof wil een deskundige van het ministerie van landbouw horen over de juiste toepassing van de re gels betreffende de regeling vangstbe perking. Door de politierechter in Middelburg werden de vissers ontslagen van rechtsvervolging. De vissers hadden bijvangsten kabeljauw aangeland, ter wijl er niet meer op kabeljauw mocht worden gevist. Voor de politierechter hadden de Vlissingers betoogd dat zij de vis niet overboord hadden gezet, omdat deze dan toch zou sterven en het schadelijk voor het milieu zou zijn. De politierechter was hier gevoelig voor. Voor het hof eiste procureur-generaal mr B. de Hoogh gisteren tegen de firma S./De R. een boete van tweemaal 8400 gulden, omdat de rederij in mei 1987 en in juni van dat jaar bijvangsten kabel jauw hadden aangeland. Tegen B. van B. werd een boete van 850 gulden geëist en twee maal 4200 gulden. Raadsvrouw mr M. Droogleever For- tuyn vond dat het ontslag van rechts- vervolgig in stand moest blijven. Door de Hoge raad is 23 mei weliswaar in een soortgelijke zaak een arrest gewezen, dat ten gunste van de regeling vangst beperking uitviel, maar de raads vrouw vond dat deze uitspraak er niet automatisch toe leidt dat het Hof de vissers moet veroordelen. De Neder landse regelgeving gaat volgens haar lijnrecht in tegen de doelstelling van de regelgeving van de EG. Deze verordening gaat uit van het be grip vangsten en niet van de hoeveel heden aan te landen vis. Dat laatste wordt nu juist wel in Nederland gehan teerd. De Nederlandse vissers vissen dus meer dan het quotum voor hen groot is. Zij vissen immers ook de bij vangsten op die zij terug moeten zet ten in zee. Dit draagt in geen enkel op zicht bij tot het bereiken van de doel stelling van de gemeenschappelijke visserij politiek en is in strijd met de verplichtingen tot instandhouding van de visbestanden, betoogde zij. een markt is voor kleinere films. Het enige probleem is dat voldoende men sen van de kwaliteit van de vertoonde films overtuigd moeten raken. Uitein delijk moet het zo zijn dat er gedacht wordt: de film draait tijdens het festi val, dus dan is het een kwaliteitspro- dukt." De afgelopen maand heeft Hannewijk meerdere keren zijn teleurstelling moeten verbergen. „Ik heb wel eens gewanhoopt. Zeker als er een prachti ge film door de projector liep voor een praktisch lege zaal. En ik wist dat er enkele honderden meters verderop mensen op terrasjes zaten, die de film heel mooi zouden vinden." Hoe nu verder? Volhouden, weet de festivaldirecteur zeker, volgend jaar moet er een tweede versie komen. De ervaringen van deze maand hebben hem geleerd dat het eerstvolgende fes tival niet meer dan tien dagen in be slag mag nemen. Een hoofdprogram ma met voorpremières en talkshows, en daarnaast één bijprogramma dat eventueel ook in Goes en Terneuzen kan worden gedraaid. Hannewijk heeft een voorkeur voor de maand ok tober. „Ik weet zeker", besluit hij, „dat er uit het festival iets moois kan groeien. Dit jaar is er meteen al een heel netwerk van contacten met regisseurs en ac teurs ontstaan. Om een voorbeeld te noemen: de Canadese regisseur Atom Egoyam heeft het hier enorm naar zijn zin gehad. Juist de kleinschaligheid sprak hem aan. Via hem worden er weer andere relaties benaderd. Dat kan het begin zijn van een filmcultuur, die de komende jaren met succes op het publiek kan worden overge bracht." haaft de gemeente haar jaarlijkse subsidie van 6200 gulden voor de Stichting Kinderdagverblijf Walche ren. Tot slot wordt het in 1989 in gang ge zette beleid om per jaar 10.000 gulden aan professionele kunst te besteden voortgezet. Het bedrag wordt volledig aangewend voor de aankoop van een standbeeld van een Waicherse boerin. Het kunstwerk wordt na herinrichting in de Zoutelandse Langstraat ge plaatst. De welzijnscommissie brengt donderdag 12 oktober advies uit over het welzijnsprogramma. VLISSINGEN - Aan de bednjts- school van de Koninklijke Maatschap pij de Schelde slaagden de volgende leerlingen voor de primaire opleidin gen SOM, VEV en ECABO: Booglassen: J. W. Bonte; C. J. Boone; P. A. A. Buijsse; N. P. J. v. Daele; M. J. C. Evers; E. P. Eversdijk; A. J. E. Fluyt; A. E. L. Hoeder; J. Janse; P. Ch. Louws; I. J. v. d. Maale; I. H. M. J. Mohnen; P. J. Olree; E. de Smet; D. Snelders; R. v. Tilburg; J. J. de Vey; K. F. P. de Vos; L. W. v. d. Weele. Booglassen in edelgas: C. J. Boone; J. W. Bonte; E. P. Eversdijk; A. J. E. Fluyt; E. A. L. Hoeder; J. Janse; E. de Smet; R. v. Tilburg; J. J. de Vey; L. W. v. d. Weele. Onderdhoudsbankwerker: J. v. Bendegem; E. E. v. Meerendonk; A. M. Stroo; J. A. Sturm; J. P. Wondergem. Plaat- en constructiewerker: A. M. v. d. Ber ge; J. L. Kasse; E. de Lange; R. J. de Visser. Constructiebankwerker: K. H. v. Belzen; P. B. Lokker; R. P. J. de Meester; G. J. P. de Visser. Draaien/Frezen: C. P. Baayens; P. C. v. Bel- zèn; J. C. I. Bracke; D. J. Butz; D. Jansen. Scheepsmetaalbewerker: M. v. Helleman; A. de Nooyer; H. F. Spier. Pijpenbewerken: P. W. Kramer; D. v. d. Lin den; R. Post; W. P. Sighem; P. Sturm. Bank- en plaatwerker lichtmetaal: M. P. A. Coppoolse; J. W. Temmerman. VEV/Monteur elektrische bedrijfsinstalla- ties: J. L. v. Luijk, I. P. v. Maldegem. Ecabo: mej. M. Kole; L. C. Swager. Kraanbesturen: A. M. Tazelaar; P. Lucas- sen; J. de Visser; M. J. v. Belzen; C. Verhage; S. Sanderse; T. R. Visser; J. v. Belzen; R. J. Poortvliet; J. v. Eek; M. Hamerslag. Werkvoorbereider: C. v. d. Dorpel; E. v. d. Heuvël; M. Oreel. Onderhoudsmonteur: L. Maljaars; E. Meu- lenberg. Machinemonteur: G. J. J. Roelse; M. J. Wil- leboordse. Constructie- en Apparatenbouwer: A. D. Coomans; R. L. Joosse; L. T. Lagerweij; A. Lampe; R. S. Narloch; E. A. L. Oheim; C. A. Ruissen; B. W. Simpelaar; J. Theune. Scheepsbouwer: E. H. Davidse; R. P. v. Een- ennaam; M. F. Herrebout; J. H. Izeboud; A. Jasperse; P. Th. Lagaay; L. de Putter. Sectiebouw en afschrijven in de scheeps bouw: W. M. Hillebrand; D. J. Kloosterman; E. Sarink. Programmeur/bediener CNC-draaien/fre- zen: C. Harthoorn; P. L Slabber; A. Spruijt; R. J. Ch. M. Uytdehaag; P. Sterkenburg. Machinaal verspanend metaalbewerker: P. J. Maljers. DEN HAAG - Het WD-Tweede Ka merlid J. Te Veldhuis wil van demis sionair minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) weten of de Storm vloedkering gevaar loopt door een zoek geraakte zeemijn uit de WO II. In schriftelijke vragen aan Smit-Kroes verwijst Te Veldhuis naar een onlangs in de PZC verschenen artikel over een Zeeuwse visser die de mijn in de Noordzee had opgevist. De vissers mocht de mijn niet door de Roompot- sluis in de Oosterschelde vervoeren en heeft toen het projectiel weer over boord gezet nabij de Stormvloedke ring. Te Veldhuis wil nu van de bewinds vrouwe weten hoe gevaarlijk de mijn is en waarom de Explosieven Oprui- mings Dienst (EOD) de mijn niet on schadelijk heeft gemaakt. Verder wil het WD-kamerlid duide lijkheid over de zoekactie die Rijkswa terstaat naar de mijn heeft onderno men. „Is het waar dat die 1000 gulden heeft gekost, het bedrag dat tot voor kort werd uitgekeerd aan vissers die een bom opbrachten?". Te Veldhuis vindt het vreemd dat Rijkswaterstaat nu een verdere zoekactie aan de mari ne overlaat. Tenslotte vraagt de WD'er hoeveel gevaar de naar schatting honderden of duizenden niet-ontplofte bommen en mijnen in de Noordzee opleveren voor vissers, scheepvaart en het milieu.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 15