PZC Heroïnesmokkel bestraft met vier en zeven jaar Annemarie Wattel winnares van PZC- illustratiewedstrijd Boordevol indrukken naar huis... Drie maanden geëist wegens aanranding Her intr edingspr oj eet voor vrouwelijke laboratoriumassistenten |6?LN JJAE.M Afscheid DGSM provincie 13 VOORWAARDELIJK ÉL ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 Bezoek 'geheim agenten' aan kerncentrale CNV geeft cursus ondernemingsrecht Therapie Kleurboek PRIMEUR ARBEIDSBUREAU BREDA Eis drie maanden voor diefstal geld en cheques jA Ikr Het gezelschap Russen bekijkt aandachtig hoe de aardappelen in Middelburg worden gelost bij de Aardappelaf zetorganisatie. MIDDELBURG - Een gezelschap van twintig Russen heeft vrijdag na een educatief bezoek aan de Aardappe lafzetorganisatie voor Zuidwest-Nederland bv in Mid delburg een stage van drie maanden op Nederlandse akkerbouwbedrijven beëindigd. De Russen waren in ons land op uitnodiging van de Cebeco-Handelsraad, die met succes probeert landbouwmachines aan de Sovjetunie te verkopen. De aandacht van de Russen ging vooral uit naar de aardappelteelt in al zijn facetten, omdat de produktie- omstandigheden in hun land nagenoeg gelijk zijn aan de Nederlandse. Het gezelschap bekeek in Middelburg de bewaar- en koelfaciliteiten van de Aardappelafzet organisatie. „Ze keken hun ogen uit", aldus bedrijfslei der J. van Keulen. „Het quantum dat wij hier verwerken in een 38-urige werkweek is voor hen niet mogelijk. Daar gebeurt nog heel veel met de hand. Die mensen gaan boordevol indrukken naar huis terug." Het gezelschap toonde niet alleen belangstelling in agrarisch Nederland. Ook de Middelburgse winkels ble ken in de smaak te vallen. Vier Russen, die al eerder een bezoek brachten aan de Zeeuwse hoofdstad, gaven nu de voorkeur aan een rondje winkels bezoeken. Eén Van hen vertelde Van Keulen wel een vrachtwagen nodig te hebben om alle gekochte spullen mee te nemen naar zijn vaderland. BORSSELE - Een groep die zich- Secret Service Borssele (SSB)i noemt en die voornamelijk be staat uit leden van Stop Borsse le, heeft aangekondigd vandaag een onderzoek te zullen instel len naar illegale activiteiten bij de Zeedijk bij Borssele. Aanlei ding voor het onderzoek vormen de geruchten als zou op die plaats zonder bouwvergunning een kerncentrale zijn gebouwd. Stop Borssele zet de ludieke ac tie op touw omdat onlangs be kend werd dat de bouwvergun ning die eindjaren zestig voor dé kerncentrale is afgegeven, nietig, is verklaard. Boeren die op grond van die bouwvergunning een schadevergoeding claimden, werden naar huis gestuurd met de mededeling dat er planolo gisch op de plaats van de kern centrale niets veranderd is om dat de bouwvergunning, wegens, het ontbreken van een verkla ring van geen bezwaar van gs op. het tijdstip van afgifte, niet gel dig is. SSB wil nu onderzoeken in hoe-, verre er iets tastbaars te vinden i&op de plaats waar planologisch filets is veranderd. Van 11.00 tot 16.00 uur zullen SSB-agenten met vergrootglazen in de weer zijn op de Zeedijk tegenover de plaats waarover Stop Borssele en de gemeente Borsele een me ningsverschil hebben: is er nu wel of niet een hoofdingang MIDDELBURG - Officier van justitie mr Th. H. Lind heeft vrijdag voor de rechtbank in Middelburg tegen F. V. (22) en M. W. (20) uit 's-Gravenpolder drie maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf en 150 uur dienstverlening geëist voor weder rechtelijke vrijheidsberoving en aanranding. Tegen W. J. M. (20) uit datzelfde dorp, die daarnaast nog twee mishandelin gen op zijn dagvaarding had staan, luidde de eis vijf maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het drietal had 19 juni vorig jaar een meisje meegenomen in de auto van V. en haar aan de zeedijk bij Baarland on der dwang en bedreigingen gedeelte lijk ontkleed en sexueel benaderd. Wat begon als een pesterijtje op de cam ping Schelpoord bij dat dorp ontaard de voor het meisje al spoedig in een nachtmerrie. Eén van de jongens had haar jas gepakt en de drie gingen er mee naar V.'s auto. Zij reden weg en M. hield de jas door een portierraam naar buiten. Terwijl zij er op haar brommer achteraanging riepen zij haar toe dat zij hem in Baarland kon terugkrijgen. Daar aangekomen duwde M. haar naar binnen, geholpen door W., die op de achterbank zat. Vanaf dat moment ging het mis. De jongens maakten voortdurend dub belzinnige opmerkingen en V. en M. zeiden dat ze haar gingen 'pakken'. V. trok haar bh uit terwijl de anderen haar vasthielden. Zij verzette zich he vig, trapte, sloeg, krabde en beet waar zij maar kon, maar ze was niet opge wassen tegen de drie jongelui. Bij de dijk ging M. met haar naar de buiten kant van de glooiing terwijl de andere twee in de auto wachtten. Volgens haarzelf zou V. gezegd hebben dat zij met hem mee moest gaan onder de be dreiging 'anders pakken we je met zijn drieën'. Op de zitting ontkende V. dat. Nadat M.'s toenaderingspogingen op haar verzet waren gestrand, kwamen de andere twee erbij en trokken zij haar broek uit. Haar spijkerbroek kreeg ze naderhand weer terug, maar het slipje werd als trofee aan de bum per van de auto gebonden evenals de bh. Zo reden de vier terug naar het GOES - Het CNV-district Zeeland geeft voor leden en niet-leden een cur sus ondernemingsrecht. Deze duurt vier avonden en begint dinsdag 10 ok tober. Na de startavond op 10 oktober zijn de volgende bijeenkomsten op de dinsda gen 24 en 31 oktober en 14 november, telkens om 19.30 uur. De cursus wordt gegeven in café Double Top in Goes. dorp. Al die tijd kreeg het meisje geen gelegenheid om aan haar kwelgeesten te ontsnappen. In de tweedeursauto werd ze op de achterbank gezet, waar door ze als een rat in de val zat. Dezelfde dag al begrepen de jongens dat ze veel te ver gegaan waren en gin gen ze naar het ouderlijk huis van het slachtoffer om haar te bewegen geen aangifte tegen hen te doen. Aanvanke lijk stemde het meisje daarmee in op voorwaarde dat de drie nooit meer in haar buurt zouden komen. Maar na de zaak met haar vriend besproken te hebben stapte ze toch naar de politie. Een maand na het gebeurde kwam M. op de camping Schelpoord de vriend van het meisje tegen. Hij was ervan overtuigd dat deze daar een schop te gen een mistlamp van zijn auto had ge geven en werd daarover zo kwaad dat hij hem bij de kraag van zijn jack tegen de dijk op sleepte met de woorden: 'als ik dat zou willen kan ik je verzuipen'. Hij sneed hem daarbij bijna de adem af. Verder was M. mishandeling van zijn vriendin ten laste gelegd. Op 24 mei deed ze daarvan aangifte, maar ver telde erbij dat ze in het voorafgaande jaar wel vijftig keer door hem was ge slagen. Hij kneep haar ook een keer zodanig haar keel dicht dat ze buiten bewustzijn raakte. M. verklaarde voor de rechtbank dat hij al geruime tijd in therapie is om zijn agressieve uitbarstingen onder controle te krij gen. Hij was al eerder voor gewelds delicten veroordeeld. De officier stelde dat de drie jongens zich bij de ontvoering van het meisje schuldig gemaakt hadden aan grove schending van de lichamelijke integri teit van het slachtoffer. Hij was van mening dat zij meermalen een duide lijk nee had laten horen, maar dat de jongelui daar geheel aan waren voor bijgegaan. Verder vond hij dat de vriendschapsbanden die er tussen de daders en het slachtoffer bestonden voor hen nooit aanleiding hadden mo gen zijn om zich sexueel aan haar te vergrijpen. De rechtbank doet 13 oktober uit spraak. MIDDELBURG - Kijken met je han den, heet het boek van Midas Dekkers. Daarbij weet ik wel iets te bedenken, dacht de 10-jarige Annemarie Wattel uit Gapinge. En ze tekende een hand met een oog erop. Haar inzending was goed voor de hoofdprijs in de PZC-prijsvraag 'Teke nend voor jou'. Vrijdagmiddag kon Annemarie de hoofdprijs - een origine le illustratie van kinderboekillustra tor Fiel van der Veen - uit handen van PZC-directeur F. van de Velde in ont vangst nemen. De uitreiking vond plaats in de aula van de Zeeuwse Bi bliotheek in Middelburg. Op de prijsvraag in het kader van de kinderboekenweek waren de afgelo pen maand 2500 inzendingen van ba sisschoolleerlingen binnengekomen. Teken een omslag voor je lievelings boek, was de opdracht. Een jury selec teerde de 200 beste tekeningen. Naast Annemarie Wattel waren er vrijdag nog 24 winnaars. Onder het toeziend oog van een overvolle aula met school kinderen mochten ze een korte toe lichting geven op hun 'kunstwerk'. De geselecteerde tekeningen worden tot 17 oktober in de Zeeuwse Bibliotheek tentoongesteld. Daarna zal de exposi tie langs de openbare bibliotheken in Zeeland reizen. De bijeenkomst stond volledig in het teken van de kinderboekillustratie. De Werkgroep Kinderboekenweek Mid delburg presenteerde een door Vlaam se en Nederlandse tekenaars geïllu streerde verjaardagskalender. De En gelse illustrator Tony Ross verzorgde het schutblad. De overige tekeningen zijn gemaakt door Max Velthuys, Kris- tien Aertssen, Nicole Rutten, Margriet Heymans, Geert Vervaeke, Lind Ra- bijns, Ivo de weerd, Friso Henstra, An- dré Sollie, Wim Hofman, Anne Wester duin en Wilfreda van Domburg-de Nie. Simpel voorbeelden natekenen en kleuren is saai. Dat was het uitgangs punt voor het Kijk, Kras en Kleur boek, dat boekhandel De Koperen Tuin uit Goes gisteren presenteerde. Twaalf Zeeuwse kunstenaars lever den een bijdrage voor het boek, dat kinderen wil aanzetten tot een meer inventief gebruik van het kleurpot lood. Na afloop van de prijsuitreiking kre gen de basisschoolleerlingen de gele genheid om hun creatieve ingevingen uit te werken op de ramen van de bi bliotheek. De bij de uitreiking aanwe zige illustratoren Wilfreda van Dom burg, Geert Vervaeke, André Sollie en Wim Hofhaan assisteerden en hanteer den soms ook zelf het penseel. Prijswinnares Annemarie Wattel en PZC-directeur F. van de Velde. Aan de wand in het midden de winnende tekening. BREDA - Het Gewestelijk Arbeids bureau in Breda heeft plannen voor een herintredingsproject 'klinische chemie', bedoeld voor werkloze vrou wen tussen de 25 en 45 jaar. Zij moe ten in het bezit zijn van een hbo-A di ploma voor klinisch laboratorium medewerkster. Deelname is mogelijk voor vrouwen uit geheel Zeeland, de regio's Dordrecht, Rotterdam en de provincie Brabant met uitzondering van Oss en Eindhoven. Met het pro ject haalt het arbeidsbureau een pri meur in huis, omdat voor de eerste maal in Nederland voor zo'n groot ge bied een herintredingsproject wordt opgestart. Het arbeidsbureau verwacht op korte termijn een tekort aan hoger opgeleide medisch laboratoriummedewerkers. Het leidt dit af uit verschillende lande lijke publicaties. Om dit probleem op te vangen, stelt het arbeidsbureau geld beschikbaar om vrouwen met een toegesneden vooropleiding bij te scho len. Die scholing is nodig, omdat zich de laatste jaren veel ontwikkelingen hebben voorgedaan in de klinisch-che- mische laboratoria. Dit geldt vooral op het gebied van automatisering en in strumentarium. De deelneemsters volgen de eerste drie maanden, gedurende drie dagen per week college en practica op school. In het tweede deel van de drie maan den staat een stage op het programma en één dag in de week school. Het ar beidsbureau heeft inmiddels toezeg gingen binnen van laboratoria die be reid zijn een stagiaire te begeleiden. Het project wordt verzorgd door de sector Laboratoriumonderwijs van de Hogeschool West-Brabant. Op donderdag 12 oktober wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in de Hogeschool West-Brabant aan de Concordialaan te Etten-Leur. Het pro gramma begint om 20 uur. Als de be langstelling groter is dan het aantal plaatsen, vindt een selectie plaats. Daarbij zullen factoren als werkerva ring, motivatie en beschikbaarheid een belangrijke rol spelen. MIDDELBURG - De 33-jarige M. B. uit Hulst hoorde vrijdag op de zitting van de Middelburgse rechtbank drie maanden gevangenisstraf tegen zich eisen voor een reeks inbraken waar bij hij het voornamelijk voorzien had op geld, cheques en girobetaalkaar ten met bijbehorende pasjes. Zijn ex- vrouw H. K. uit Hulst, die terecht stond voor het vervalsen en verzilve ren van 69 gestolen cheques, werd ge- confronteerd met een eis van vier maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. B. zei vorig jaar met de diefstallen be- gonnen te zijn nadat hij gedeeltelijk-in valide was geworden door een ongeval in de bouw. Doordat hij vanwege strubbelingen met uitkeringsinstan ties een poos zonder inkomsten zatZag hij geen andere mogelijkheid om zijn gezin in leven te houden dan op hetin- brekerspad te gaan. Al snel liep hit handwerk zo goed dat de familie ach zelfs allerlei luxegoederen kon veroor loven. Officier van justitie mr Th. H. Lind zag enerzijds in dat het echtpaar in die tijd een zwarte periode doormaakte. Maar aan de andere kant stelde hij vast dat er bepaald niet alleen maar eerste] le vensbehoeften waren aangeschaft. - De uitspraak in B.'s zaak is op 10 okto ber. De rechtbank stond toe dat me vrouw K. haar straf mag afdoen met dienstverlening en wijst pas vonnis al er een werkproject voor haar gevon den is. l MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft de 35-jarige M. T. C. uit Oostburg tot zeven jaar gevange nisstraf veroordeeld voor het smok kelen van heroïne naar Nederland in 1988 en tot aan zijn arrestatie in ja nuari van dit jaar. De rechtbank acht te bewezen dat C. een leidende rol speelde in een Chinese organisatie die het middel naar Nederland bracht. De 26-jarige koerier T. Y. W. uit Hong Kong kreeg vier jaar gevangenisstraf opgelegd. W. liep tegen de lamp toen hij eind ja nuari met een tas met vijftien kilo he roïne uit Bangkok op Schiphol aan kwam. De politie was al op de hoogte van de komst van de zending doordat de telefoon van C. al geruime tijd was ZtyPONTAIHERS GEVULD MET TRADIO-AKVIEVE KADAVERSDAT IS TOCH mm- WAAR KOHERJ P/E frVRA KAP/4VFK VANDAAN 7 7>JH HET PIEKEN OF, MISSCHIEN WEI—.UHIOM) PIE CoVRA PEVOOH LEKKER Z'N 6AHD MEMANP STELT LASTIPE VRAOEHHET ENlfc WAAR DE pEM IPDELDE ZEBU W ZICH OVER OPU/INCT.... VLISSINGEN - Het Directoraat-Ge neraal Scheepvaart en Maritieme Za ken (DGSM) in Vlissingen heeft vrij dag afscheid genomen van twee per soneelsleden. C. Davidse en A. P. A. van Aerde verlaten beiden vanwege hun leeftijd de dienst van het ministe rie van Verkeer en Waterstaat. Beide heren hebben een respectabel aantal dienstjaren achter de rug. Van Aerde verlaat Verkeer en Waterstaat na 29 jaar, waarvan hij er een aantal bij Rijkswaterstaat doorbracht. Voordat hij in 1960 in dienst kwam bij het mi nisterie, was hij in het bedrijfsleven werkzaam. Directeur mr M. van Boven van de regio Scheldemond stelde dat Van Aerde alle kanten van het minis terie heeft gezien. „Hij is begonnen op de brug en geëindigd op de wal. In de loop der tijd heeft hij grote veranderin gen meegemaakt." Van der Aerde werkte de laatste jaren op de verkeers post in Terneuzen. afgeluisterd. Toen er niemand op de luchthaven klaarstond om de tas van W. over te nemen greep C. in, waardoor de politie de kans kreeg de heroïnelijn op te rollen. C. zag nog kans W. snel het land uit te krijgen, maar de Engelse politie arres teerde hem op verzoek via interpol op Heathrow. Hij werd per omgaande te ruggestuurd naar Nederland. De rechtbank verwierp het verweer van de advocaten van C. en W., die aan voerden dat de aanhouding en de uit levering van W. niet volgens de regels waren gebeurd en dat daarom zijn ver klaringen niet als bewijs toegelaten mochten worden. Tegen C. was twaalf jaar gevangenisstraf geëist en tegen W. zes jaar. Davidse heeft er 34 dienstjaren bij Ver keer en Waterstaat op zitten. Na zijn militaire diensttijd was hij enige tijd werkzaam in het scheepvaartbedrijfs leven. Van Boven prees Davidse van wege de veelheid aan activiteiten die hij naast zijn werk ontplooide. Hij was bestuurslid en lange tijd voorzitter van de personeelsvereniging. Volgens Van Boven trad hij daarnaast vaak op als een soort ombudsman. „Hij heeft zich op maatschappelijk en kerkelijk terrein verdienstelijk gemaakt." Verder werd Davidse vrijdagmiddag nog toegesproken namens de dienst commissie. De bootsman betonning had volgens de spreker al sinds mensenheugenis zitting in het georganiseerd overleg. Tijdens de roerige jaren maakte hij on der meer een staking bij DGSM en de privatisering van het loodswezen mee. Voor zijn werk werd grote waardering uitgesproken. Velen schudden de hand van DGSM-man C. Davidse rechts Vlissingen. STGNP Efc. NU IN DE pz.c: "BESTEMD Vt#R.."0F "PEVUIPHET. tijdens diens afscheid in

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 13