Beeldbuis is geen vijand van het lezen PZC in beeld .geen enkel bezwaar tegen gebruikmits oog gezond is. Vijfsterren hotel met grote garage OKIFAX Heibel rond uitgave oorlogsgeschiedenis CONTACTLENS Virus Optreden Slagwerkgroep Amsterdam f/%A Wij- NOT BESTRIJDT MISVATTING Beeldverhaal Adviezen DEN BOER MIST ORDER provincie ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 Samenwerking met Duitsland voor bouw van marineschepen Fietsster overleden aan verwondingen KOPPEJAN 1 telekommunicatïe MIDDELBURG - Televisie is DE vijand van het lezen. Al thans, van die opvatting zijn onderwijskrachten en opvoeders over het algemeen zeer doordrongen. Wie kinderen aan een boek wil krijgen, doet er goed aan de beeldbuis uit de kamer en het klaslokaal te verbannen. B I I I I I I l ll 11 I I I II I 11I 11 I I IFFF Opticien Hardy: „Als je geen klachten hebt over het oude type, ben je niet zou gauw bereid om op iets anders over te stappen." Regisseur Rob Prass van de Nederlandse Onderwijs Televisie vertelt leerlingen van de Torenhoveschool over zijn werk. gespecialiseerde binnenhuisarchitec ten in de arm genomen. Zij hebben veel gebruik gemaakt van de kleuren lichtblauw en rood, zowel voor de be kleding van de vloeren als voor de aan kleding van de restaurants. Het inte rieur van het schip toont helder en licht. Dat komt niet in het minst door de toepassing van kunst-marmer aan de wanden en veel spiegelend mate riaal. De hutten geven stuk voor stuk een kraakheldere indruk. De Olau Hol- landia is luxe. Passagiers kunnen en mogen in principe niet meer de nacht doorbrengen in stoelen. Voor hen die geen hut hebben geboekt en bijvoor beeld in de gang slapen, is een 'econo my klasse' beschikbaar die veel weg heeft van een jeugdherberg-slaapzaal. Het twaalf dekken hoge, 161 meter lan ge en 29 meter brede cruiseschip kan plaats bieden aan maximaal 118 vrachtwagens - bijna twee keer zoveel als de oude Olau Hollandia - en maxi maal 575 personenauto's. Olau-dire- ceur D. Hartmann wees er op dat altijd een mengeling van personen- en vrachtwagens aan boord is. Als toch het maximale aantal vrachtwagens wordt ingescheept, wegen zij samen 2400 ton. Dat gewicht ligt ruim onder het laadvermogen van de Olau Hollan dia: 4100 ton. Voor Hartmann is dat een aanwijzing voor de uitstekende veiligheid van zijn nieuwe aanwinst. „Dat gepraat over veiligheid", ver zuchtte hij. „Ik word er langzamer hand moe van. Alle veerschepen moe ten voldoen aan de hoogste eisen, an ders komen ze niet in de vaart. En dat SOESTERBERG (ANP) - De Neder landse en de Duitse marine willen gaan samenwerken op het gebied van de scheepsbouw. Tussen nu en eind oktober wordt daarvoor een overeen komst opgesteld. In de nabije toe komst wil men komen tot een geza menlijk bureau voor scheepsontwer pen. De bedoeling is dat de scheeps ontwerpen meer naar elkaar toe kun nen groeien, wat op langere termijn ook in de kosten te merken moet zijn. De samenwerking was één van de pun ten die ter sprake kwamen in een ge sprek dat demissionair staatssecreta ris Van Houwelingen van defensie vrij dag had met de Duitse staatssecreta ris van defensiematerieel dr L.H. Pfahls. De woordvoerder van Van Houwelin gen deelde mee dat de industriële sec tor op dit moment nog buiten be schouwing is gelaten. Zodra er een overeenkomst is staat echter ook de deur open voor samenwerking tussen industrieën. Dat geldt zowel voor wer ven als voor toeleveringsbedrijven, die meer dan de helft van de bij de scheepsbouw betrokken bedrijven uit maken (bijvoorbeeld op het gebied van de elektronica). Enige tijd geleden zijn afspraken ge maakt om de samenwerking tussen drie Nederlandse werven die zich met marinebouw bezighouden, RDM (on derzeeërs), De Schelde (fregatten) en Van der GiesserVDe Noord (mijnenbe- strijdingsvaartuigen), te onderzoeken. Deze werven en andere bij de marine- bouw betrokken bedrijven zullen hier over op korte termijn met een rapport komen. ongeluk met de Herald of Free Enter prise? Engelsen lopen twintig jaar ach ter op de Nederlanders en de Duit sers". De Olau Hollandia heeft 180 miljoen gulden gekost. Voor de 'oude' naamge noot heeft de Olau Line 65 miljoen mark teruggekregen. Dat schip is acht jaar geleden voor 90 miljoen mark aangeschaft en gaat nu varen tussen Stockholm en Gotland. De Duitse veerdienst heeft de kersverse jumbo ferry niet voor niets laten maken bij de Seebeckwerft. Die onderneming heeft de 'oude' Olau-schepen ge bouwd en twee gelijke jumbo-ferries als de Olau Hollandia voor de TT Li ne, het moederbedrijf van de Olau Li ne. De werf in Bremerhaven heeft bo vendien aardige subsidies van de Westduitse regering gekregen; naar verluidt 18 procent. Op de scheepshel ling aan de Weser ligt al het casco klaar voor de nieuwe Olau Brittan- nia. Over vier weken vindt de tewa terlating van dat schip plaats. De bouwtijd bedraagt slechts twaalf maanden. Na een vaartocht voor relaties naar Hamburg komt de Olau Hollandia maandagmiddag omstreeks vier uur in de Vlissingse buitenhaven aan. Een vlootschouw voor de boulevard van Vlissingen gaat hier een uur eerder aan vooraf. Officiële gasten zijn maandag avond aan boord uitgenodigd, woens dagmiddag van één tot vijf uur is het de beurt aan de inwoners van de Ne derlandse thuisprovincie van de jum bo-ferry. De Olau Hollandia neemt woensdagavond definitief de taak van zijn verkochte naamgenoot over. De Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) is al negen jaar bezig om te be wijzen dat televisie ook tot lezen kan aanzetten. Vrijdag presenteerden Ine ke Fredriks, Rob Prass en John Louws van het NOT-kinderboekenteam twee nieuwe, gecombineerde televisie- en prentenboekseries in de Torenhove school in Middelburg. Leerkrachten en leerlingen van die school waren sa men met collega's van de Middelburg se Prinsenhoveschool en de Griffioen vlinders betrokken bij de opzet en de voorbereiding van de series. Dit jaar staat het thema taal drukken centraal. Voor de eerste vier groepen van het basisonderwijs zijn twee series van vier prentenboeken ontworpen. Op de televisie worden de boeken in korte programma's gepresenteerd. Voor de groepen 1 en 2 worden in no vember en december vier uitzendin gen verzorgd. Van de serie voor de groepen 3 en 4 staan er in oktober nog twee filmpjes op het programma. Het stimuleren van het lezen in de klas is de centrale doelstelling van de NOT-reeks. De televisieserie is vol gens John Louws - docent Nederlands op de Pedagogische Academie in Mid delburg - een belangrijke ondersteu ning van het leesproject. Hij zegt: „Je kunt de filmpjes zien als de smaakma kers van het geheel. De beelden kun nen bovendien een verduidelijkende werking hebben voor het leesmate riaal." De prentenboeken verschijnen als af zonderlijke uitgaven, die ook in de boekhandel verkrijgbaar zijn. Bij elke serie is een handleiding beschikbaar. Volgens Louws maakt een groot aan tal scholen reeds gebruik van de NOT- leesmethode. „Het komt steeds meer voor dat de reguliere leesmethodes los worden gelaten. Ons project stimu- MIDDELBURG - De langverwachte 'Geschiedschrijving Zeeland 40-45 Deel II' wordt niet, zoals deel I, in Zee land uitgegeven. Den Boer Drukkerij te Middelburg, uitgever van deel I, heeft de order gemist. Het bedrijf bracht een offerte uit die opmerkelijk veel hoger uitkwam dan de twee an dere uitgevers die een bod mochten doen: SDU (voorheen de Staatsdruk kerij) en Waanders Zwolle. De directeur van Den Boer Drukkerij, K. Scherphuis, wijt het missen van de order aan 'dezelfde vertroebelde sfeer die ook bij de uitgave van Deel I een rol heeft gespeeld.' Woordvoerder A. C. Meijer van de Commissie Geschied schrijving Zeeland 40-45 wijst dergelij ke kritiek pertinent van de hand. Destijds, bij de uitgave van Deel I, stel den enkele leden van de commissie ge schiedschrijving alles in het werk om de uitgave ondergebracht te krijgen bij de Staatsdrukkerij. Die zou de ge schiedschrijving, zo meenden ze, meer glans kunnen geven dan een 'lokaal uitgeverijtje'. Den Boer mocht Deel I uiteindelijk toch uitgeven omdat dit bedrijf ver onder de prijs bleef van de Staatsdrukkerij. Volgens directeur Scherphuis werd zijn uitgeverij vervol gens zozeer tegengewerkt dat hij extra kosten moest maken. Tijdens de besprekingen over de uitga ve van Deel II, aldus Scherphuis, ont stond al snel de indruk dat het 'ge dram' zich zou herhalen. Daarom be sloot hij om deze keer een 'heel reeële prijs neer te zetten', waarbij het ont staan van extra kosten was ingecalcu leerd. Dat leverde een offerte op van ruim 54.000 gulden. Scherphuis: „We realiseren ons dat we te duur zijn. Maar we hebben geen zin om opnieuw verlies te maken. Ik laat me niet als een Jan Doedel behandelen.". De andere twee gegadigden bleken aanmerkelijk goedkoper. Waanders Zwolle kwam met de laagste prijs, 18.200 gulden, en mag het boek nu ma ken. De Zeeuwse staten moeten daar deze maand nog wel hun goedkeuring aan hechten. Het WD-statenlid J. G. van Zwieten sprak er gisterochtend, tijdens een vergadering van de statencommissie voor bestuurszaken, zijn verbazing over uit dat de geschiedschrijving niet door een Zeeuws bedrijf wordt uitgege ven, temeer daar de twee delen nu niet als eenheid kunnen worden gepresen teerd. De commissie geschiedschrijving is zich ondertussen van geen kwaad be wust. Commissiewoordvoerder A. C. Meijer, belast met het voorbereiden van de uitgave, zegt: „We hebben heel correct gehandeld. Juist om te voorko men dat, zoals de vorige keer, gehak- VLISSINGEN - De 65-jarige mevrouw C. Louws-Boone uit Koudekerke is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval eerder deze week. Zij werd woensdagmiddag op de Paul Krugerstraat in Vlissingen door een auto geschept. Met een gebroken ne- kwervel werd zij naar het Bethesda St. Josephziekenhuis gebracht, waar zij is overleden. leert die tendens, want we leveren een zeer goed bruikbaar alternatief. De combinatie van prentenboeken en te levisie biedt voor vele kinderen een ze kere meerwaarde. Wie niet zo goed is in lezen vindt steun bij de prenten. En al le leerlingen kunnen zich uitleven met de taaldruk-technieken." Het taaldrukken, waarbij de leerlin gen hun eigen stempels maken, is vol gens het NOT-team een uitstekende manier om het lezen te bevorderen. Vooraf bedenken de kinderen zelf een verhaal. Met plakkaatverf, kurken, luciferdoosjes en vingers worden de aan de fantasie ontsproten gebeurte nissen in woord en beeld op papier ge drukt, zodat er een ondertiteld beeld verhaal ontstaat. Leerlingen van de Torenhoveschool maakten vrijdagochtend de presenta tie van de televisieseries mee. Regis seur Rob Prass vertelde hen over de bij de opnamen gebruikte poppen en at tributen. Prass is dinsdag weer in Mid delburg. In het kader van de kinder boekenweek verzorgt hij dan 's mid dags een lezing voor studenten van de Pedagogische Academie. Diezelfde dag treedt hij om 20 uur in de biblio theek op voor de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland. De NOT brengt elke twee of drie jaar een nieuwe serie boeken en televisie programma's uit voor het leesonder wijs. De frequentie is afhankelijk van de beschikbare budgetten. Vooral de realisatie van de begeleidende tv-uit- zendingen is volgens projectleider Ine ke Fredriks schreeuwend duur. Zo moet voor de huur van een televisies tudio per dag 35.000 gulden worden neergeteld. ketak zou ontstaan, hebben we aan de uitgevers een heel exacte prijsopgave gevraagd. Ik kan het dan verder ook niet helpen dat Den Boer er bijna tweeënhalf keer zoveel geld voor nodig heeft. Het werk dat Den Boer destijds afleverde, liet wel te wensen over. 't Was bijna om te huilen. Den Boer kwam verder onvoldoende de toezeg ging na dat de verschijning van het boek zou worden ondersteund met een landelijke publiciteitscampagne. Maar dat alles heeft deze keer geen rot gespeeld. Van onze kant is geen sprake van persoonlijke aversie." VLISSINGEN - „Dokter, word ik nu blind?" Oogartsen en opticiens heb ben de afgelopen dagen heel wat mensen gerust moeten stellen. „Dra gers van een ouderwets type con tactlens lopen sneller kans slecht ziend te worden", meldden de kran ten afgelopen dinsdag. Ze ontleen den dat aan een rede van prof dr A. Kijlstra, de nieuwe hoogleraar Ex perimentele Oogheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Die wil geld hebben voor onderzoek naar de omvang van het probleem en de mogelijke oplossing. Enkele tientallen Zeeuwen belden de afgelopen dagen hun oogarts of opti cien op om een bange vraag te stel len. Geen enkele reden voor paniek, kregen ze te horen. Wat is het geval? Wie vele jaren lang oude, harde, niet zuurstofdoorlaten- de lenzen (heeft) gebruikt, heeft wel licht een lichte oogbeschadiging op gelopen. Het gaat om een aantasting van cellen in een diepere laag van het hoornvlies, die tot taak hebben het oog helder te houden. Deze beschadi ging is te verwaarlozen. Maar er kun nen - het hoeft niet - problemen ont staan, wanneer betrokkene ooit een oogoperatie zou moeten ondergaan, bijvoorbeeld wegens ouderdoms- staar. Althans, volgens prof dr Kijl stra. Bij zo'n operatie, zo redeneert hij, gaan nog meer cellen verloren. En dat kan net iets teveel zijn. Het ge volg is dat de operatie een minder goed resultaat oplevert: een troebel hoornvlies, zodat de patiënt 'alles ziet alsof hij door matglas kijkt'. Reden voor paniek? Welnee, denkt de Vlissingse oogarts C. Strous, werk zaam in het Streekziekenhuis Wal cheren. „Tien jaar geleden zou dat verhaal er bij mij veel beter ingegaan zijn. Er zijn tegenwoordig vloeistof fen, waarmee we bij een operatie de mechanische schade kunnen voorko men, dan wel zoveel mogelijk beper ken. Het verhaal van prof Kijlstra zal wetenschappelijk zonder meer ver- Van onze verslaggever) BREMERHAVEN - Een grand hotel van 3, 4 en 5 sterren met een grote ga rage. Zo omschreef directeur O. Jörns van de Seebeckwerft in Bremerhaven vrijdagmiddag de Olau Hollandia II vlak voor de overdracht aan de Olau Line. Jolande de Jong, het Hollands kaasmeisje in West-Duitsland, doopte vrijdag iets na het middaguur de nieuwe veerboot in de monding van de Weser. De vlag van de Seebec kwerft werd vervolgens ondèr de klanken van het Duitse volkslied ge streken, terwijl die van de Olau werd gehesen. De nieuwe Olau Hollandia antwoord zijn, maar of de mensen zich nu zorgen moeten maken? Ik be twijfel het." De Vlissingse contactlensspecialist F. I. Hardy kreeg deze week een ze vental ongeruste klanten in de win kel of aan de telefoon. „Ik heb die mensen", zegt hij „over het algemeen wel gerust kunnen stellen." Volgens Hardy kan langdurig gebruik van de 'verdachte' lenzen enige 'bewolking' veroorzaken. Ook hij houdt het erop dat de betrokkene daar niets van merkt. Pas bij verdere beschadiging van het hoornvlies - door een onge luk of operatie - zou de kans bestaan dat genezing minder snel plaats vindt, of niet optimaal. Al meer dan zeven jaar geleden werd daarover ge sproken op congressen van contact lensspecialisten. Dat gebeurde naar aanleiding van onderzoek in het bui tenland. De resultaten waren niet zo danig alarmerend, dat het gebruik van de lens taboe werd verklaard. Aan het gebruik van de ouderwetse lens kleeft nog een ander nadeel. De ronding van het oog kan op den duur enigszins worden vervormd. Ook daar merkt de drager niets van, zo lang niet wordt overgestapt op een bril. Want anders dan een contact lens, kan een bril zo'n afwijking niet corrigeren. Iedereen die voor 1968 contactlenzen kocht, kreeg de 'verdachte', van per- spex-materiaal gemaakte exempla ren mee naar huis. Daarna pas kwa men de 'gasdoorlatende' types op de markt. Lang niet iedereen heeft het ouderwetse type inmiddels afgezwo ren. Hardy schat dat het nog wordt gedragen door tien procent van de pakweg 300.000 contactlensgebrui kers in Nederland, voornamelijk door vijftig-plussers. Het is, benadrukt hij, nog totaal niet bekend in hoeveel ge vallen sprake is van een licht bescha digd hoornvlies. „Dat kunnen er 100.000 zijn, 1000, 10 of 0. Dat is nu juist wat die Amsterdamse prof zou willen uitzoeken." Werknemers van de Seebeckwerft, on deraannemers en de Olau Line hadden tot vlak voor de officiële plechtigheid de laatste hand gelegd aan het 'ruim teveer'. Zeshonderd mensen zijn de af gelopen week in de weer geweest om de 423 hutten, de vier restaurants, de twee casino's, de sauna, de danssalon en de winkelgalerij in te richten. Zo moesten onder meer ruim 1600 bedden van het autodek worden verplaatst naar de hutten. Het immense karwei was vrijdagmorgen vlak voor de af vaart uit Bremerhaven op de bioscoop na geklaard. De Olau Line heeft naar eigen zeggen de beste in scheepvaart Noch oogarts Strous, noch opticien Hardy zien redenen om de ouder wetse lenzen nu meteen uit de handel te nemen. Strous: „In de dagelijkse praktijk zitten ze vaak heel comforta bel. Bij de modernere, zuurstofdoor- latende lenzen kan het draagcomfort soms minder zijn. Aan die lenzen, vooral de zachte, is een eigen, heel an dere problematiek verbonden. Ze zijn gevoeliger voor vervuiling waar door eerder infecties kunnen optre den. Er worden vloeistoffen bij ge bruikt die in sommige gevallen het oog kunnen irriteren. En er zijn nog andere, niet kinderachtige complica ties denkbaar, zoals vaatgroei in het hoornvlies. Desondanks: medisch ge sproken is er, mits het oog gezond is, geen enkel bezwaar tegen het ge bruik van contactlenzen. Wel doen de mensen er verstandig aan zich vaker te laten controleren. Minstens één keer per jaar moet er echt goed naar gekeken worden. Dat kan zowel bij de oogarts als bij een goede opti cien." Volgens opticien Hardy zijn lang niet alle klanten bereid om op zuurstof- doorlatende lenzen over te stappen. „Niet iedereen stelt het op prijs. Als je geen klachten hebt over het oude ty pe, als het goed zit, dan ben je niet gauw geneigd om op een ander type over te gaan. Zuurstofdoorlatende lenzen, vooral de zachte, zijn wat moeilijker in gebruik, ze vergen meer onderhoud. Bovendien, je moet maar afwachten of je eraan gewend raakt." Ook Hardy benadrukt het belang van regelmatige controle door een oogarts of goede opticien, liefst om het halfjaar. „Er zijn nog veel men sen die je niet ziet, zolang ze geen klachten hebben. Maar zijn er een maal klachten, dan kan het wel eens te laat zijn." Henk Postma (Slot van pagina 9) stafmedewerker informatietechnolo gie P. M. Wondergem. Bij de provincie Zeeland zijn, de pla nologische dienst en waterstaat mee gerekend, een kleine honderd perso nal computers van het MS-DOS type in gebruik. Systeembeheerder P. M. Sperling heeft links en rechts al ge test of het Datacrime Il-virus zich al ergens heeft genesteld. Tot nu toe heeft hij geen besmetting kunnen vaststellen. „We gaan er daarom van uit dat zeker op de plaatsen waar nooit met de computers wordt gerom meld, geen risico's bestaan," zegt hij. Het is in ieder geval wel de bedoeling dat tijdig maatregelen worden getrof fen tegen onverhoopte onaangename gebeurtenissen op 13 oktober. De com putergebruikers van de provincie zul len door middel van een intern bericht op de hoogte worden gesteld van wat ze eventueel te wachten staat. Een van de adviezen zal zijn met nog meer zorg en regelmaat dan anders kopieën te maken van bestanden met teksten en cijfermatige gegevens. Dezelfde werkwijze zijn ook C. van de Bliek van rijkswaterstaat Zeeland en W. I. de Waal van de PZEM van plan te hanteren. Bij beide instellingen zijn ruim 200 personal computers in ge bruik. Het is vooral de publiciteit van deze week geweest die enige onrust bij de twee systeembeheerders tewe'eg heeft gebracht. Want het virus hebben ze nog niet gevonden. Overigens hebben beiden haastig een diskette besteld met een programma dat fungeert als een vaccin tegen het virus. P. A. Clarisse van de gemeente Goes, die dat zelfde heeft gedaan, wijst erop dat de ongerustheid een móóie markt kweekt voor de ontwerpers van dergelijke elektronische geneesmid delen. MIDDELBURG - De Slagwerkgroep Amsterdam geeft vandaag (zaterdag) een concert in de Oostkerk in Middel burg. Het concert begint om 20.30 uur. In de PZC-Vrijdagkrant van afgelo pen week stond vermeld dat het op treden zou plaatsvinden in de Klove niersdoelen, maar de juiste locatie is de Oostkerk. Een aantal leden van de Slagwerk groep speelt vanmiddag vanaf 14.00 uur al delen van het avondconcert; in de stad. Het eerste straatoptreden vindt plaats bij de Kloveniersdoelen. Vervolgens wordt gespeeld op de Markt en daarna op de Dam. Het pro gramma van de groep bestaat uit com posities van Xenakis, Reich, Bus .en Varèse. Advertentie H Der maand BTW De OKIFAX OF-5 heeft veel extra's, o.a.: 1. automatisch pagina afsnijden 2. automatisch kiezen van 30 telefoon nummers uit geheugen 3. document feeder voor 10 originelen 4. fotomode voor grijstonen (16 gradaties) 5. 50 meter lange papierrol Voor meer informatie of demonstratie: 01100-21293

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 11