H. JOBSE de CLock Verven kan iedereen.' Schilderen is een vak. Deze week bij het Arbeidsbureau: UITVAARTCENTRUM AIsu écht handig bent, belt udewinter- schilder. 32,50 P. DAHLMANNS I. N. VERHULST „DE BEVELANDEN' STICHTING RECLASSERING ZEELAND ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER a S. M. OVERTOOM BEGRAFENISONDERNEMING Rouwcentrum beschikbaar Zekerheid voor een Waardig Afscheid Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Tevens verzorging van komplete koffietafel. Begrafenis- en Crematieverzekeringen. Koopsommen en wilsbeschikkingen. SCHILDERWERKEN Schoonmaakster Bedrijfswagen-monteurs Autospuiter Matroos Binnenvaart Arbeids Bureau Arbeidsbureau en Centrum Vakopleiding. Samen goed voorwerk. INSTALLATIEBEDRIJF W. HUIBREGTSE 'De Voorzorg' P. Sinke H. 6. van Zalen G. P. Sinke RESTAURANT keuzemenu WILLEBRORD» 1 O sbw PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 Geboren: DIEDERIK ERNST CHRISTIAAN zoon en broertje van Joep en Joyce de Klerk-Knöps Willem-Jan Kamperfoeliestraat 46, 4461 NM Goes, 28 september 1989. FAMILIE BERICHTEN Rechtvaardigheid was je grootste goed. Je liefde en je trouw. Je was een fijn integer mens. Wij hielden zoveel van jou. Heden overleed, geheel onverwacht, tot onze gro te droefheid mijn innig geliefde en zorgzame vrouw en moeder CARINE ALICE VERSTUYF echtgenote van Rudolf de Wandel op de leeftijd van 40 jaar. Aardenburg: R. de Wandel Nancy Familie Verstuyf Familie De Wandel 4527 AR Aardenburg, 28 september 1989, Schepenstraat 31. De plechtige Uitvaartdienst, gevolgd door de ter aardebestelling, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op dinsdag, 3 oktober, om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Aardenburg. Samenkomst om 10.20 uur aan de kerk. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Psalm 103 Op Zijn tijd en wijze heeft de Heere, voor ons ge heel onverwacht, van ons weggenomen mijn ge liefde man, onze lieve zorgzame vader, opa en schoonzoon PIETER HENDRIKSE echtgenoot van Cornelia Adriana van der Giessen op de leeftijd van 63 jaar. Moge de Heere Zijn krachten schenken en ons le ren berusten in Zijn wil. Goes: 's-Gravenpolder: Enschede: 's-Heer Arendskerke: 's-Heer Hen drikskinderen: C. A. Hendrikse-van der Giessen Dineke Baaij-Hendrikse Laurens, Wouter, Gerdine Kees Hendrikse Brigitte van Egten Eelco, Mirte Gonda Quist-Hendrikse Han Quist Edwin, Jeroen Jan Hendrikse Willy Hendrikse-van Eek Marieke, Monique en Christine Goes: André Hendrikse Jacolien Sinke Goes: A. H. van der Giessen- Neuschwander 28 september 1989 Notestraat 15 4462 BA Goes De rouwdienst zal D.V. worden gehouden maan dag, 2 oktober, om 11.00 uur in de zaal van de Sion- kerk (ingang Graaf Adolfstraat) te Goes, waarna aansluitend om 12.00 uur de begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na afloop van de begrafenis is in de zaal van de Sionkerk gelegenheid tot condoleren. Liever nu geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Dankbaar dat zij voor verder lijden is gespaard en voor het vele dat zij voor ons betekende, geven wij u met droefheid kennis dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen onze lieve, zorgzame moeder CATHARINA LOUWS-BOONE weduwe van Aarnout Louws op de leeftijd van 65 jaar. Middelburg: Maatje de Regt-Louws Nico de Regt Koudekerke, 29 september 1989, Biggekerksestraat 49. Correspondentie-adres: IJsselstraat 100, 4335 KE Middelburg. Liever geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. Ge legenheid tot afscheid nemen maandag van 19.30-20.00 uur. De rouwdienst, geleid door ds. M. J. de Jong, zal worden gehouden dinsdag, 3 oktober, om 13.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Koudekerke, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 14.30 uur op de begraafplaats te Koudekerke. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Mochten wij u vergeten zijn een rouwbrief te stu ren, wilt u dan deze advertentie als zodanig be schouwen. Ten gevolge van een droevig ongeval werd uit on ze familiekring weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante CATHARINA BOONE weduwe van Aarnout Louws Meliskerke: Meliskerke: Meliskerke: Meliskerke: Kruiningen: Nisse: Wolphaartsdijk: Lewedorp: Baarland: Krabbendijke: C. Dekker-Louws W. Louws P, Louws-Willemse M. Louws C. Louws-Wisse D. Louws M. Louws E. J. Louws-Gebraad F. Louws A. Louws-van Weele C. Louws A. B. Louws-Westveer M. de Kok-Louws F. de Kok M. Schouwenaars-Louws M. Schouwenaars S. Louws Neven en nichten Koudekerke, 29 september 1989 Heden is door een noodlottig ongeval overleden mijn schoonzus en onze tante, mevrouw C. LOUWS-BOONE wed. van A. Louws Uit aller naam: E. Boone-Olyslager Dishoek, 29 september 1989 Door een tragisch ongeval moeten wij onze lieve vriendin CATHARINA LOUWS-BOONE missen. M. Koole-Kesteloo en kinderen Koudekerke, 29 september 1989 Diep geschokt hebben wij kennis genomen van het overlijden van CATHARINA LOUWS-BOONE D. Janse-Koppejan Evert en Tannie Kees en Corrie Evelien en Ronald Koudekerke, 29 september 1989 Door een noodlottig ongeval is plotseling van ons weggenomen onze lieve vriendin CATRIEN LOUWS-BOONE Gedurende ruim 19 jaar was ze een graag geziene gast in ons gezin; we hebben van haar veel vriendschap ontvangen en haar om haar levens moed bewonderd. Moge zij rusten in vrede. Lien en Rien van der Linde Marja, Jeannette, Jolanda en Bartjan Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze BURE LOUWS Wij zullen haar missen. Wim en Marie Sander en Saskia Wim en Paula Koudekerke, 29 september 1989. „Vrees niet, want ik heb u verlost, Ik heb uw bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn". Jesaja 431. Diepbedroefd geven wij u kennis dat na een moe dige strijd van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder, tante Bep en oma ELISABETH CORNELIA VERBOOM echtgenote van Marinus van Slooten op de leeftijd van 69 jaar. Wolphaartsdijk: M. van Slooten Oud-Sabbinge: Peter en Tiny Ossewaarde- van den Dries Els en Lenny Wolphaartsdijk: Hans en Albertien Ossewaarde-Geerts Jeroen en Ronald Hoedekenskerke: Conny en Anton Bitter- Ossewaarde Nils en Lisa Oud-Sabbinge: Rob en Julia Ossewaarde- Groendijk Middelburg: Leny en Daan de Lange- van Slooten Erik en Marcel Middelburg: Nel en Gerrit Boone van Slooten Martijn en Astrid Oost-Souburg: Marja en Kees Schroevers- van Slooten Roel, Jacqueline en Michiel Oost-Souburg: Jaap en Cisca van Slooten- Zuiderhof Rogier en Stefan Middelburg: Coby en Karei Vinke- van Slooten Irene en Lennart 4471 BW Wolphaartsdijk, 28 september 1989, Burg. Koertstraat 28. Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldelooze- pad 20 (naast de Algemene Begraafplaats) te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen zondag, 1 oktober, van 16.00-16.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben op maandag, 2 ok tober, om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Wolphaartsdijk. Voorafgaand wordt een rouwdienst gehouden in de Nederlands Hervormde kerk te Wolphaarts dijk, welke om 14.00 uur zal aanvangen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'de Brug'. Geen bezoek aan huis. Tot onze diepe droefheid is van ons heengegaan onze geliefde zorgzame zuster en tante ELISABETH CORNELIA VERBOOM echtgenote van Marinus van Slooten op de leeftijd van 69 jaar. Goes: C. J. Verboom A. N. Verboom-v. d. Weele South Pasadena California (USA): C. J. Olive-Verboom J. F. Olive Nichten en neven Wolphaartsdijk, 28 september 1989 Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van onze geliefde schoonzuster en tante ELISABETH CORNELIA VAN SLOOTEN-VERBOOM op de leeftijd van 69 jaar. Fam. Ossewaarde Wolphaartsdijk, 28 september 1989 Heden overleed onze schoonzuster en tante ELISABETH VERBOOM echtgenote van Marinus van Slooten Sint-Laurens: fam. C. van Slooten Donderdagmiddag, 28 september 1989, overleed onze geliefde broer en zwager WILLEM ZUIJDDIJK Wij bidden Corrie, de kinderen en kleinkinderen de troostende nabijheid van de Hemelse Vader toe. Wemeldinge: M. Dominicus-Hoogesteger Groningen: A. M. Oosterwijk-Dominicus Kloetinge: J. Dominicus F. Dominicus-van de Broecke Kapelle: J. A. Groenleer-Dominicus J. Groenleer Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van onze oud-medewerkster, mevrouw C. J. WATTEL Gedurende 28 jaar is zij in dienst van het voorma lige Gasthuis geweest. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Bestuur, directie en medewerkers Stichting Streekziekenhuis Walcheren Middelburg, 29 september 1989 Na een liefdevolle verzorging is heden, 29-9-1989, in het bejaardenhuis te Rockanje op 77-jarige leeftijd in de belofte des Eeuwigen levens overle den onze jongste zuster, mevrouw C. P. KLOK geboren v. d. Ree Wij wensen haar man Gods kracht toe om dit ver lies te dragen. Wed. mevr. Jac. v. Baal-v. d. Ree, Bachtendieke, Terneuzen Wed. mevr. J. v. d. Ree-'t Gilde, Fahrenheitlaan 424, Terneuzen A. J. v. d. Ree-v. Noord, Boulevard de Ruyter 122, Vlissingen Jac. v. d. Ree-Brackman, Ontario, Canada Correspondentieadres: A. J. v. d. Ree, Boulevard de Rüyter 122, 4381 KD Vlissingen, telefoon 01184-17061 Heden is tot onze diepe droefheid onverwachts van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader en opa TOMASO BERTOSSI echtgenoot van Cornelia Leunis op de leeftijd van 83 jaar. Terneuzen: C. Bertossi-Leunis Terneuzen: C. M. Hofman-Bertossi F. Hofman Angelo Edwin Sas van Gent: W. Bertossi I. Bertossi-van Aarde 4531 CJ Terneuzen, 29 september 1989 Lange Kerkstraat 48 De begrafenis zal plaatshebben op woensdag, 4 oktober om 14.00 uur op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen. Samenkomst om 13.30 uur in de aula van de be graafplaats. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat na een kort stondige en moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, oma en schoonzuster 1 ELISABETH LENSEN-VAN DER HOOFT in de leeftijd van 84 jaar. H. Lensen L. de Zeeuw-Lensen Frank W. Lensen M. van der Hooft-Overdulve Koudekerke, 29 september 1989, Tulpstraat 16. Correspondentie-adres: L. de Zeeuw-Lensen, Pres. Rooseveltlaan 103, 4383 BZ Vlissingen. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag a.s., van 19.00-19.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben dins dag, 3 oktober a.s., om 13.00 uur in het cremato rium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middel burg. Geen bezoek aan huis. Met diepe droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader, groot- en overgrootva der LEENDERT ALBERTUS VAN DER JAGT echtgenoot van Sara Johanna van der Have op de leeftijd van 88 jaar. Yerseke: Wierden: Yerseke: Zwanenburg: Vlissingen: Kapelle: Meppel: Hamilton (Canada): S. J. van der Jagt- van der Have M. C. Noltes-van der Jagt J. Slabbekoom G. van Rooijen-van der Jagt H. van Rooijen J. C. van der Jagt J. L. van der Jagt-Sonke A. de Schipper P. de Schipper-van Dongen J. S. Jans-van der Jagt P. Jans M. C. Sonke-van der Jagt J. J. Sonke Goes: S. J. Kievit-van der Jagt Yerseke: M. C. van der Jagt W. J. G. van der Jagt-Zuydweg Kruiningen: J. A. de Munck-van der Jagt A. D. de Munck 's-Heer Hen drikskinderen: T. A. Boutens-van der Jagt J. W. Boutens Arnhem: L. A. Riemens-van der Jagt P. Riemens Klein- en achterkleinkinderen 4401 GP Yerseke, 29 september 1989 Langeville 40 Mijn man, onze vader is opgebaard in het mor tuarium van het verenigingsgebouw Molenlaan la. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag, 3 okto ber a.s. van 16.00 tot 16.30 uur. De rouwdienst, die geleid zal worden door de wel eerwaarde heer ds. S. van den Oever, zal D.V. woensdag, 4 oktober a.s. om 14.00 uur Worden ge houden in het verenigingsgebouw Molenlaan te Yerseke. Aansluitend zal om 14.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Yerseke. Degenen die de plechtigheid bij willen wonen, worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Liever geen bloemen. „In het huis mijns Vaders zijn vele woningen". Joh. 14:2 Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend delen wij u mede, dat onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA LOUWERSE weduwe van Adriaan Huibregtse in de ouderdom van 91 jaar is overleden. Westkapelle: J. Gabriëlse-Huibregtse Domburg: Hans en Coby Cynthia en Sandy Westkapelle: Anneke en Theo Westkapelle: W. Huibregtse F. Huibregtse-de Kam Adrie en Karin Wendy Marja en Piet Anja Westkapelle: J. Huibregtse D. Huibregtse-Brasser Arnold Daniëlla 4361 WR Westkapelle, 29 september 1989, Papestraat 11. Moeder is thuis opgebaard. Gelegenheid de fami lie te condoleren zaterdag van 19.00-21.00 uur in de Papestraat 9. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag, 3 okto ber, om 12.15 uur op de begraafplaats te Westka pelle. Vertrek van het Ned. Herv. Jeugdgebouw om 12.00 uur. Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzus ter en tante JOHANNA LOUWERSE weduwe van Adriaan Huibregtse op de leeftijd van 91 jaar. Vlissingen: K. Verhage-Louwerse Westkapelle: J. Peene-Louwerse Westkapelle: K. W. Louwerse-Heyt Neven en nichten Westkapelle, 29 september 1989. Heden is van ons weggenomen na jarenlange vriendschap onze lieve BURE WANNE We zullen haar missen. W. Boogaard-Roelse en Paula Familie Hendrikse Westkapelle, 29 september 1989. Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Rochussenstraat 3, Vlissingen Telefoon 01184-13417-12772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat 620 Maria v. Bourgondiëstraat 1 West-Souburg, 01184-62205 VOORHEEN 01180-12557 Doornlaan 23 Middelburg 01180-13802 Geersesweg 6 Middelburg Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren. Begrafenisonderneming 'Goes' B.V. P.A. Rozeboom - Zuidvlietstraat 37 4461 GW Goes - Telefoon 01100-16363. mmjfih DAG EN NACHT BEREIKBAAR mMt m ti Ruimt' parkeergelegenheid op eigen terrein. Nw. Kleverskerkseweg 1, Tel. 01180-12940 Postbus 8049 4330 AE Middelburg Voor 6 ochtenden per week, van 8-10.30 uur. Voor een restaurant in Middelburg. Vrij op dinsdag. Het betreft schoonmaakwerk in de keuken. Zelfstandig kunnen werken. Informatie: Leo Breure, tel. 01180-83575 Wegens uitbreiding zoekt een grote bedrijfswagenonder neming in Brabant monteurs met diploma le of 2e be drijfswagenmonteur. Arbeidstijdtijd 32 uur per week. Leeftijd 23-40 jaar. Bereidheid om te verhuizen moet aanwezig zijn. Vaste baan! Informatie: Harmen v/d Weel, tel. 01184-12590. Een Vlissings autoschadebedrijf zoekt een ervaren auto- spuiter. Het betreft een vaste baan van 40 uur per week. Leeftijd tot 40 jaar. Informatie: Harmen v/d Weel, tel. 01184-12590. Voor een binnenvaarttanker. Eén week op - één week af. Leeftijd 16-17 jaar. Ervaring is niet vereist, wel enige ken nis van sleepvaart is gewenst. Bellen met: Harmen v/d Weel, tel. 01184-12590. Bellamypark 151, Vlissingen St. Sebastiaanstraat 12, Middelburg Wegens familie-omstandigheden zijn wij dinsdag, 3 oktober, de gehele dag geslo ten. Markt 89, Westkapelle, tel. 01187-1280. Voor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen in Goes en alle dorpen van Zuid- en Noord-Beveland. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. (Ook rouwkamer met koeling om thuis op te baren). BEGRAFENISVERZORGING Kantoor: Langeweg 1, 4431 CE 's-Gravenpolder, Tel. 01103-1444-2408. ROUWCENTRUM Geldeloozepad 20 - Goes, tel. 01100-27525. Begrafenis- en crematieverzorging Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar. Industrieweg 20 Lodo van Hamelstr. 15 Zaanstraat 38 Vlissingen Middelburg Oost-Souburg 01184-12760 01180-27683 01184-62506 De stichting Reclassering Zeeland is een organisatie die hulp en steun biedt aan personen die met het strafrecht in aanraking (dreigen te) komen en dien sten verleent aan justitiële instanties ten behoeve van de strafrechtspleging. De stichting zoekt voor spoedige indiensttreding een voor 20 uur per week. Functie-inhoud: het verrichten van administratieve werkzaam heden, in het bijzonder typewerk en financiële administratie. Functie-eisen: mavo/havo typediploma en kennis en ervaring met au tomatisering en tekstverwerking (Word Perfect) optimale beheersing van de Nederlandse taal goede contactuele eigenschappen creatief, inventief en zelfstandig in optre den kantoorervaring op vergelijkbaar niveau. Arbeidsvoorwaarden salariëring afhankelijk van leeftijd en erva ring schaal 4 BBRA, maximaal 20/38 van 2993,- bruto per maand, uitloop naar schaal 5 mogelijk opname in het algemeen burgerlijk pen sioenfonds verdere arbeidsvoorwaarden vrijwel vol gens rijksregeling een medisch onderzoek en het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag ma ken deel uit van de selectieprocedure. Bijzonderheden: werktijden: 's middags uitbreiding van de werktijd in de toekomst is niet uitgesloten de stichting wil actief uitvoering geven aan de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers. Personen met een handicap worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om te sollici- tieren. Informatie kan worden ingewonnen en sollicitaties kunnen binnen veertien dagen worden gericht aan de directeur, de heer drs. A. J. van Bommel, postbus 13, 4330 AA Middelburg. Salade met gebakken spekjes en croutons of heldere komkommersoep met verse kervel of victoriabaarspaté met citroenaus 3 Licht gerookte speenvarkenkoteletjes met rozemarijn of maïskipfilet met ossehaas gevuld of kabeljauwfilet in korstdeeg gebakken met bieslooksaus Met ijs gevulde soesjes geserveerd met verrassende saus of bavarois van het huis of koffie Willebrord. Hotel Smidsstraat 17 fc jh 4374 AT Zoutelande H Telefoon: 01186 - 1215 Gratis overnachting na bruiloft, feest, reünie etc. voor u en uw gasten. (Van oktober t/m april).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 10