PZC i3 B en w Hulst blijven bij weigering subsidie kerkdiensten Eerste ontmoetingsmiddag voor gehandicapten Groot-Terneuzen weekenddiensten zonneYiille $RUGG( streek Schietingen Fakkels bejaardenzorg brandden kort GROOTSTE SNUFFELMARKT. DUBBELGLAS DRIE ORGANISATIES AFGEWEZEN Kinderopvang PROEF VAN DRIE MAANDEN Raad Sluis maakte jaarlijkse excursie Kloosterzande had 3000ste inwoner Majorettes krijgen instructie in Hulst .V. H. ZWARTS WILHELM vakbondsschool FNV ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1989 AXEL CLINGE OOSTBURG HEIKANT SINT-JAN STEEN TERNEUZEN Buro voor Rechtshulp verhuist WAT GAAN WIJ MORGEN, ZONDAG 24 SEPTEMBER DOEN? SNUFFELEN IN DE VLAANDERENHAL TE SAS VAN GENT. OPENINGSTIJDEN 10.00 tot 17.00 uur. ZIN IN ZON REISBURO Voorlichtingsbijeenkomst maandag 20 oktober 1989 om 19.30 uur Leeuwenlaan 36, Terneuzen. Inl.01147-1963 01140-10128. I HULST - Burgemeester en wethou ders van Hulst verwerpen de AROB- bezwaren van drie instanties die dit jaar hun subsidieverzoek door de raad zagen afgewezen. De afdeling Nieuw-Namen van de Katholieke Bond van Ouderen, de Werkgroep Kinderopvang en de Stichting Ge- meenschapswerk hebben, volgens het college, terecht geen geld toegewezen gekregen. Over de subsidie aan de KB O-afdeling uit Nieuw Namen was tijdens de mei vergadering van de raad veel te doen. Volgens b en w konden de ouderen geen aanspraak maken op 777 gulden subsidie omdat zij door een erfenis over een groter eigen vermogen dan 7500 gulden beschikken. Bovendien sloot de florerende bond de afgelopen twee boekjaren af met positieve saldi van tegen de twee mille. En hoewel ook het college vindt dat 'ontmoediging bij het verwerven van inkomsten door ou derenbonden voorkomen dient te wor den', blijft het van mening dat in dit geval een gemeentelijke bijdrage niet nodig is. In een lang betoog wordt ook het be zwaar van de Stichting Gemeen- schapswerk afgewezen. Deze stichting krijgt met ingang van 1990 geen subsi die meer en wordt derhalve opgehe ven. Degenen die nu een beroep doen op ondersteuning van de stichting kunnen ook op de gemeentesecretarie aankloppen, aldus b en w. Bij de amb tenaren is genoeg kennis aanwezig om mensen goed te helpen of eventueel door te verwijzen naar de geëigende in stanties. De Stichting Gemeenschaps- werk is ook zeker niet overvallen met de beslissing om de 'subsidierelatie' te beëindigen, stellen b en w. De 'structu rele besparing van 160.000 gulden' is belangrijker dan het voortbestaan van de stichting, meent het college. Het bezwaar van de Werkgroep Kin deropvang is niet in behandeling geno- mén, omdat de werkgroep in juridi sche termen geen rechtspersoon is en ook geen 'natuurlijke personen bevat die rechtstreeks in hun persoonlijk be lang zijn getroffen', stelt het college. De raad van Hulst kan zich komende donderdag in haar vergadering over de voorstellen van het college uitspreken. Op de agenda staan verder onder meer de plannen van Ahold om een Albert- Heijn-supermarkt in de binnenstad te bouwen en een verhoging van de tarie ven voor kabeltelevisie met vijtien cent tot 17,35 gulden per maand. De vergadering begint om 19.00 uur in het gemeentehuis van Hulst. Collecte De collecte van de Ver eniging Axel-Polen, die elk jaar tijdens de doden- en bevrijdingsherdenking wordt gehouden, heeft een bedrag van 3.527,35 gulden opgeleverd. Dat is 500 gulden meer dan vorig jaar. Het geld komt ten goede aan invalide Poolse oud-strijders. Sport overdag - De sport-over- dag-activiteiten in de Axelse sporthal zijn weer begonnen. Deze sportactivi teiten, die onder leding staan van P. Boussen uit Oostburg. zijn bedoeld voor huisvrouwen, werklozen en men sen die in ploegendienst werken. Zij kunnen elke donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur terecht in 't Sportuus. Ouderenbond - De Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Clinge, houdt enkele bijeenkomsten voor haar leden. Maandag om 13.30 uur is er een optreden van De Andrezo's, twee Bel gische goochelaars. Vrijdag 29 september zal Saeftinghe- kenner Richard Bleijenberg uit Nieuw-Namen een uiteenzetting met dia's geven over het natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. De ze bijeenkomst begint eveneens om 13.30 uur. Koersbal De afdeling Heikant van de Katholieke Bond van Ouderen hield in het gemeenschapscentrum 't Heike een wedstrijd koersbal. Er wa ren 31 deelnemers. Uitslag: 1 C. Inghels-P. Bouvre, 2 A. Bracke- C. Herrewegh. Zondag 24 september 1989 Nederlands Hervormde Kerk. Aar denburg 11 ds. Lorier; Axel 10 ds. Maasland (HA); Biervliet 9.30 ds. Meeuwse; Breskens 9.30 ds. Nummer dor; Cadzand 9.30 ds. Balk; Groede 9.30 dhr. Senf; Hoek 10 dhr. Jansen; Hontenisse 10.30 ds. v. d. Wel; Hoofd plaat 10 ds. Lecompte; Hulst 9 ds. v. d. Wel; Nieuwvliet 11 ds. Da Costa; Sas van Gent 10.30 dhr. Dubbeldam; Schoondijke 9.30 ds. De Hoek; Sluis kil 9 ds. Boersma; Sint-Anna ter Mui den 11 ds. Balk; Terneuzen: Opstan- dingskerk 10 ds. v. d. Meer, Grote Kerk 10 dhr. De Best, Goede Herderkerk 10 ds. Hoogendoom, 19 ds. v. d. Meer, Zie kenhuis De Honte 17.30 ds. Boersma, Ter Schorre 10.30 dhr. Van Vliet; Wa terlandkerkje 11 dhr. Senf; IJzendijke 11 dhr. Van Es: Zaamslag 10 ds. De Haan, 19 ds. De Jonge; Zuidzande 9.30 ds. Da Costa. Ned. Herv. Evang. De Levensbron. Terneuzen 17.00 ds. Bom. Gereformeerde Kerk. Aardenburg 11 ds. Lorier; Axel 10 en 17 ds. v. d. Weide; Breskens 9.30 en 17 mevr. Taalman; Hoek 10 en 15 dhr. Jansen; Oostburg 9.30 ds. Lorier; Terneuzen (Noordstr.) 10 dhr. De Best, Goede Herderkerk 10 ds. Hoogendoorn, Opstandingskerk 10 ds. v. d. Meer, 17 dhr. De Best; Schoon dijke 14.30 ds. v. d. Weide; Zaamslag 10 ds. De Haan, 19 ds. De Jonge. Gereformeerde Gemeente. Axel 10 leesdienst, 19 ds. Huisman; Oostburg (Geref. Kerk) 11 en 15.30 leesdienst; Terneuzen 10 en 15 ds. Huisman. Oud Gereformeerde Gemeente. Oost burg 9.30 en 14.30 leesdienst; Terneu zen 10 en 17 ds. De Reuver. Vrije Evangelische Gemeente. Bres kens 9 br. Schot; Cadzand 9 ds. Mietus; Nieuwvliet 10.30 br. Schot; Retran- chement 10.30 ds. Mietus. Zevende Dags Adventisten (zaterdag). Terneuzen (Goede Herderkerk) 10 dienst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Axel 10 en 15 ds. De Kimpe; Terneuzen 10 en 15 ds. Mewe; Zaamslag 9.30 ds. Kruizinga, 15 ds. Kramer. Christelijk Gereformeerde Kerk. Zaamslag 10 en 15 ds. Van Dijk. Evangelische Gemeente. Terneuzen (gebouw De Kandelaar) 10 dhr. Cré- zee; Hulst (Den Dullaert)19.30 dhr. Zwaanswijk. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Terneuzen 9.30, 14 en 18 lees dienst; Oostburg 10 en 14.30 lees dienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst Doopsgezinde Gemeente. Aardenburg 10 dhr. Postma. Rooms-Katholieke Kerk. Aardenburg 9.30, zat. 17, Coensdike 9; Axel 11, zat. 19; Biervliet 10, zat. 19; Boschkapelle 9.30, zat. 18.30; Breskens 10, zat. 19; Clinge 8.30, 10, zat. 19; Graauw 9, zat. 19; Groede 9, zat. 19; Hengstdijk 9.30; Heikant 10, zat. 19; Hoek 10.30; Hoofd plaat 9, zat. 17; Hulst 9.30-11.30, zat. 19; Kloosterzande 9.30, zat. 18.30; Koe wacht 8.30, 10, zat. 19; Lamswaarde 11; Nieuw-Namen 10.30, zat. 17; Oost burg 11, zat. 19; Ossenisse J.1; Philippi ne 9.30; Sas van Gent 9.30, 11, zat. 19.15; Sint-Jansteen 8, 10, zat. 19; Schoondijke 10.15; Sluis 10, zat. 19; Sluiskil 11, zat. 19; Slijkplaat zat. 17; Stoppeldijk 11; Terhole 9.30; Terneu zen: Triniteitskerk 9.15, 10.30, zat. 19, Opstandingskerk 9.30, 11, zat. 19; Westdorpe zat. 19; IJzendijke 10.30, zat. 19; Zandstraat 10; Zuiddorpe 9.45, zat. 17. Pastorale zondagsdienst. Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen zon 12.00-ma. 24.00 uur: J. v. d. Heijden, tel. 01140- 12230; Kanaalzone zon. 12.00-di. 12.00 uur: J. Voeten, tel. 01150-19451. Pinkstergemeente. Terneuzen (geb. Bethel) 10 dienst; Nieuwstraat 27n 10.30 dhr. Oudeman. Gemeentevergaderingen Jehova's Ge tuigen. Axel 10 en don. 19; Oostburg 10 en din. 19.30; Terneuzen 10 en din. 19.30. Bridge De Bridge Sociëteit Oost burg speelde onlangs de eerste wed strijd voor de winkeliersbeker. Uitslagen. A: 1 heren Remijn/V an Dael, 2 he ren Van Dronkelaar/Visser, 3 heren Vogels/ Ramondt; B: 1 dames Rosseel/Brasser, 2 da mes Jonker/Lampaert, 3 dames Rijk/ Vriends. Koersbal De afdeling Sint-Jan- steen van de Katholieke Bond van Ou deren hield in gemeenschapscentrum De Warande een wedstrijd koersbal. Er waren twaalf deelnemers. Uitslag: 1 E. de Smet - W. de Windt, 2 J. Schelfaut - Schelfaut. Oudervereniging - De ouderver eniging van de basisschool De Kreeke uit Westdorpe houdt donderdag 28 september om 19.00 uur de jaarverga dering in de gemeenschapsruimte van de school. Eén van de agendapunten is de verkie zing van bestuursleden. Bingo - De afdeling Sint-Jansteen van de Katholieke Bond van Ouderen houdt maandag een bingo in het ge meenschapscentrum De Warande. De aanvang is om 13.30 uur. Enkele bezoekers op de eerste ontmoetingsmiddag voor gehandicapten die vrijdag in Terneuzen werd gehouden. TERNEUZEN - Een ietwat tegen vallend aantal lichamelijk gehan dicapten was vrijdagmiddag aan wezig bij het begin van de wekelijk se ontmoetingsmiddagen voor li chamelijk gehandicapten in Groot-Terneuzen. De samenkom sten, die wekelijks zullen worden gehouden in de recreatiezaal van het Terneuzenze Stichting Welzijn voor Ouderen aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen (De Veste), zijn een initiatief van de Welfare, het Rode Kruis, de Zonnebloem en de Stichting Welzijn voor Ouderen Terneuzen. De middagen zijn bedoeld om de ge handicapten uit hun isolement te halen. Zij kunnen er bijvoorbeeld een praatje maken met 'lotgenoten' en deelnemen aan spelletjes. Dit al les onder leiding van een groot aan tal vrijwilligers van de organiseren de instanties. De initiatiefnemers ontvangen voor de organisatie van deze ontmoetingsmiddagen mede werking van de beroepskrachten van de Stichting Welzijn Terneuzen en van het Terneuzense verpleeg huis Ter Schorre. Om de kosten te dekken wordt gezocht naar spon sors en wordt een geringe bijdrage gevraagd aan de bezoekers van de middagen. Volgens werkgroeplid Nettie van Bunderen is het de bedoeling de ont moetingsmiddagen gedurende een proefperiode van drie maanden te houden. Na deze termijn wordt op nieuw bekeken of het de moeite waard is ermee door te gaan, aldus de vrijwilligster Nettie van Bunde ren. De samenkomsten zijn elke vrij dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. I SLUIS - De voltallige gemeenter J van Sluis nam vrijdag een kijkje! het Zwinmuseum. De leden bekelJ de voortgang van de werkzaamheJ aan dit museum, dat op zaterdag! oktober wordt geopend. Het bezof was een onderdeel van de raadsexc] sie die jaarlijks wordt gemaakt. Als eerste werd een bezoek gebral aan Retranchement. Daar bekl men de bouwmogelijkheden 'voor 1 en de toekomst' aan de Prins Mauri straat en de Noordstraat. Tevens wi de mogelijkheid bekeken om het fit pad aan de Noordstraat door te tr ken tot de Wachtsluis. In Sluis bezochten de raadsleden der nog de Wallen, de restauratie i de Stenen Beer en het plan Oost, w de tweede fase bouwrijp wordt maakt. KLOOSTERZANDE - In café De K tanje in Kloosterzande werd een scl ting gehouden waaraan 35 schutt deelnamen. Uitslag: hoge vogel J. Hoop, Kloosterzai le zijvogel L. van Leuven, Stoppeldijk| zijvogel C. Cap, Kieldrecht (B); meeste k ne vogels J. Hoop, Kloosterzande. In café De Kastanje werd een sell ting gehouden waaraan 17 schutt] deelnamen. Uitslag: hoge vogel L. van Kerkhoven, i kant; le zijvogel P. Maas, Kloosterzande! zijvogel H. van Rijt, Kloosterzande; meef kleine vogels (7) mevrouw Verhoeü Kloosterzande. In café De Kastanje werd een sch ting gehouden waaraan 41 schutt| deelnamen. Uitslag: le hoge vogel J. Leeraert, Sint-jl steen; 2e hoge vogel mevrouw De Kif Kloosterzande; le zijvogel H. van Rn Kloosterzande; 2e zijvogel J. Biks, Hengf dijk; meeste kleine vogels (7) mevrouw Waal, Kloosterzande. IJZENDIJKE - In café Hofzicht in I zendijke werd een schieting gehoudl zonder vizier waaraan 21 schuttf deelnamen. Uitslag: hoge vogel H. Dellaert, IJzendijl le zijvogel T. de Looze, IJzendijke; 2e zijl ,gel J. Groosman, IJzendijke; meeste kiel vogels (3) F. Breyaert, IJzendijke en M. if gaert, Sint Laurens. Plattelandsvrouwen - De afde ling Terneuzen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen begint het seizoen donderdag met een 'doe- avond'. Jolanda Verschiere uit Ter neuzen laat de geïnteresseerde dames kennis maken met Japanse vouw- kunst, beter bekend als origami. De avond wordt gehouden in het vereni gingsgebouw De Rank in Zaamslag. De volgende maand, dinsdag 24 okto ber, wordt er een stekjesruilbeurs ge houden in Cadzand. TERNEUZEN - 'Bejaardenzorg laat de fakkel branden, voor meer helpen de handen'. De tekst op een spandoek, dat vrijdag tijdens een 'fakkeltocht' door Terneuzen werd meegezeuld, liet niets aan de verbeelding over. De door de werkgevers geboden loons verhoging van 3,25 procent is ook voor de Zeeuws-Vlaamse bejaarden verzorgsters niet voldoende. De fakkels brandden vrijdagavond overigens niet zo erg lang. Door de har de wind waren de meeste fakkels, brandduur normaal anderhalf uur,, al binnen een half uur opgebrand. „Al voor we bij bejaardenhuis De Blide langskwamen, waren de meeste fak kels gedoofd", aldus een van de onge veer 45 demonstrerende verzorgsters. De route liep van het gemeentehuis langs de Veste, bejaardenhuis Bach- tendieke en De Blide terug naar het centrum van Terneuzen. Op de krui sing van Nieuwstraat, Noordstraat en Korte Kerkstraat liet districtsbe stuurder P. Verschragen van de Abva Kabo nogmaals de eisen de revue pas seren. 'Werkverlichtende' maatregelen en het invoeren van een functiewaarde ring staan nog hoog op de verlanglijst. De eis voor vijf procent loonsverho ging blijft ook van kracht. Verschra gen verklaarde zelfs dat ook volgend jaar de 'vijf procent' weer een keiharde KLOOSTERZANDE - In het bericht over de huldiging van de drieduizend- ste inwoner van Kloosterzande werd in de editie van vrijdag ten onrechte gemeld dat deze mijlpaal voor de ge meente Hontenisse gold. Kloosterzan de heeft onlangs de drieduizendste in woner ingeschreven, maar in de ande re kernen wonen ook nog een kleine vijfduizend mensen. eis zal zijn. „Als er nu een loonsverho ging van 3,25 procent komt, hebben we een stukje van de achterstand inge haald. Maar een structurele verbete ring is het nog niet", aldus de bondsbe- stuurder. HULST - De Hulster mini- en majoret- tengroep De Vossen houdt vandaag, zaterdag, een majoretten-instructie- dag in het gemeenschapscentrum Den Dullaert in Hulst. Er nemen ruim vijf tig majorettes aan deel, afkomstig van de Showgirls uit 's-Heerenhoek, The Lovely Girls uit Lewedorp, Kloortje uit Kloosterzande en De Vossen zelf. De instructie begint om 10.00 uur met onder meer les in ballet, danstwirl en twirl. Om 16.00 uur verzorgen de majo rettes gezamenlijk een optreden. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs dat ze aan de in structielessen hebben deelgenomen. De 'fakkeltocht' van Terneuzense bejaardenverzorgsters 23 EN 24 SEPTEMBER 1989 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Terneuzen, zat. 8.00-zon. 8.00 uur: J. G. Stevens, Oostelijk Bolwerk 12c, tel. 14000. zon. 8.00-ma. 8.00 uur: M. Maenhout, Van Kingsbergenlaan2, tel. 13256. Spreekuren alleen voor dringende ge vallen zat. en zon. 11.30 en 17 uur. Oostburg en Aardenburg vrij. 19.00- ma 8.00 uur: W. C. Jongsma, Oude kerkstraat 2, Aardenburg, tel. 01177- 1466. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: J.P.A. de Meijer, Sluis, tel 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: J. K. Slinger land, Biervliet, tel. 01152-1345. Breskens en Groede: R. J. Laterveer, Dr. Broodmanstraat 2, Breskens, tel 01172-1956. Axel vrij 17.30-ma 8.00 uur: G. P. Hars kamp, Noordstraat 8, tel. 01155-1666. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16- 16.30 uur. Sas van Gent en omstreken, vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, Westdorpe, tel 1366, spreekuur, uitsluitend voor spoedge vallen, zat. 10.30 uur op Bolwerk-Oran- je 2. Hulst vrij 18.00-zon 24.00 uur: W. Gie- len, Grote Markt 11, tel. 01140-12969. Spoedgevallenspreekuur zonder af spraak zat. en zon. 11.00 en 17.00 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: M. Jongs ma, Julianastraat 2, Hoek, tel. 01154- 1356. Spreekuur voor spoedgevallen zat. en zon. 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse vrij 18.00-ma 8.00 uur. W. J. ter Burg, Cloosterstraat 29, tel. 01148-1377 (in de praktijk Groenendijk 52.). Spreekuur voonspoedgevallen op zat. 11.30 uur. Zaamslag: W. L. Fraanje, Plein 42, tel. 01153-1244. Clinge, St. Jansteen en Koewacht vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: R. van Berkel, Nieuwstraat 122, Koewacht, tel. 01146-1327. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: D. Balk, Nassaustraat 5, IJzendijke, tel. 01176- 1760. Speekuren zat. en zon 12.00-12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: F. A. J. Hamann, Leeuwenlaan 58, Terneuzen, tel. 01150-12320. Spreekuren zat. 10-10.30 en 18-18.30 en zon 12-12.30 uur. Apotheken: Terneuzen, zat. 8.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A. J. Klaassen, Winkelcentrum Zuidpolder, tel. 12090. Axel, zat 10.00-11.00 en 16.00-17.00: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155-2888. Hulst,zat. 11.00-12.00 en 15.30-17.30 en zon. 11-11.30 en 16.30-17.30 uur: Apo theek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01155-14225 (spoedrecepten telefo nisch). Oostburg, zat 10.00 -12.30 en 15.00- 16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burch- straat 16, tel 01170-2170 (spoedrecep ten telefonisch). Dierenartsen: Hulst en Hengstdijk: R. T. Versol, Ple vierstraat 18, Hengstdijk, tel. 01148- 2365. Spreekuren zat. en zon. 13.00 uur. Terneuzen en Axel: M. P. Schaub. Spreekuren: zat. Terneuzen, W de Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14 uur, tel. 01150-95017. Axel Dierenkliniek van 11.00-12.00 uur, tel. 01155-1488. Zondag volgens afspraak tel. 01150-95017. IJzendijke: K. G. M. v. d. Vijver, tel. 01176-1388 bgg. 01174-424. Weekendspreekuur zat. 13.00 en zon 12.00 uur in de dieren kliniek te Ijzen- dijke, en volgens afspraak. Terneuzen: J. P, de Vos, kliniek voor kleine huisdieren en bijzondere dieren, Van Diemenstraat 83, Terneuzen, tel. 01150-19628. Spreekuur zat. van 12.30- 14.00 uur en verder volgens afspraak. Peter de Vos, polikliniek voor kleine huisdieren, Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen, tel. 01150-96425. Spreek uur zat. van 12.00-13.00 uur en verder volgens afspraak. Breskens: G. A. M. de Bruijckere, Dorpsstraat 133, Breskens, tel. 01172- 2769. Spreekuren zat. en zon. om 11.30 uur en volgens afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: J. P. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. 01170-2103. Weekendspreekuren zat. en zon. 13.00 uur. Sas van Gent: E. O. M. David, West- dam 54, Sas van Gent, tel. 01158-3800, Spreekuur zat. en zon. 11.00-12.00 uur en volgens afspraak. F. de Dobbelaere, Walstraat 1, Sas van Gent tel. 01158- 3322, Spreekuur Za. 10.00-jl.30 uur en zon. 12.00-13.00 uur en volgens af spraak. Spreekuur zat. en zon. 11.00-12.00 uur en volgens afspraak. Wijkverpleegkundigen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele foonnummer 01170-3139, U kunt uw boodschap inspreken op het ant woordapparaat, dag en nacht bereik baar. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele foonnummer 01140-12191, U kunt uw boodschap inspreken op het ant woordapparaat, dag en nacht bereik baar. Kruisvereniging kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder telefoonnummer 01150- 19049, U kunt uw boodschap inspre ken op het antwoordapparaat. Verloskundigen: Kanaalzone en Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen: Mw. H. Haak, St. Maar tenlaan 48, Axel, tel. 01155-3982. Het spreekuur van het in Oostburg thans Nieuwstraat 7 m.i.v. 25 september a.s. naar Tragelweg 2 De spreekuurtijden - donderdag van 13.30 tot 15.30 uur - blijven ongewijzigd. Wij hebben weer een nieuwe collectie PITRIET- EN ROTANMEUBELEN voor binnen en buiten. Ideaal voor serres! Woninginrichting Brouwerijstraat 41, Oostburg, telefoon 01170-2593. Toegangsprijs 2,50 per bezoeker. Kinderen tot 12 jaar onder geleide gratis. leder ANVR Reisadviesburo weet 'm ook in de winter I te vinden. Stap daarom even binnen, U herkent ons aan dil vignet De hele wereld jb m bij u om de hoek. MDsyR RcisMvicsem Spuiplein 35 4511 AP Breskens Tel. 01172-1593 AANNEMERSBEDRIJF Weststraat 22 Oostburg tel. 01170-3307. Heeft u plannen voor nieuwbouw of renovatie? Wij willen U graag adviseren! Vraag vrijblijvend inlichtingen NIEUWBOUW -VERBOUW - ONDERHOUD - RENOVATIE De burgemeester van Terneuzen brengt ter alge mene kennis, dat op dinsdag 26 september 1989 om 19.30 uur in het stadhuis van Terneuzen eer openbare vergadering van de raad der gemeentf zal worden gehouden. Terneuzen, 23 september 1989. De burgemeester voornoemd, C. Ockeloen. 10 jaar fabrieksgarantie concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie bij Zaamslag, Bedrijvenstraat 1, tel. 01153 1692-1571

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 46