PZC 'Speculum Zelandia' in oktober in Goes Borselse jeugd liep geld bijeen voor Tanzania Burgemeester huldigde prominente sportlieden Bedrijven krijgen geld voor planten struiken Inspraakavond over Churchillstede Goes MTS Bergen op Zoom werft Zeeuwse meisjes Vakbondsleden gaan weer naar school streek PROGRAMMA MET GERRIT DEN BRABER BOOT LEVERT KOEIEN 'MEEST VERDIENSTELIJK' AFGELOPEN JAAR RAAD GOES AARZELEND AKKOORD ROLLENPATROON NOG VAAK HINDERNIS CURSUS IN TERNEUZEN Sjouwwerk ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1989 j1 2 BEREIKBAARHEID LAAT TE WENSEN OVER Schonere Schelde Thema-lezingen over theologie Successen met Zeeuwse teckels in Brussel Afscheid Ockeloen avondvullende show TERNEUZEN - Het gemeentepersoneel van Terneuzen heeft vrijdagavond in een overvol en bloedheet Zuidlandtheater massaal afscheid genomen van burgemeester C. Ockeloen. Dat ge beurde tijdens een programma, gepresenteerd door AVRO-coryfee Gerrit den Braber, die sinds hij Ockeloen interviewde voor zijn programma 'De burgemeester is jarig', spreekt van 'de leukste burgemeester van Nederland'. Het programma was uiterst geva rieerd en - vooral voor het echtpaar Ockeloen - vol verrassingen. Ambte naren hadden een orkest gevormd om de vertrekkende burgervader nog een maal toe te spelen (onder leiding van Johan de Witte), de plaatselijke bloe- menman en de vishandelaar werd ge waagd naar hun ervaringen met Ocke loen. Verrassend was ook de verschij ning van Bob Bumb, ex-directeur van Dow Chemical en in het gezelschap van z'n echtgenote speciaal over ko men vliegen uit Amerika. Piet Brakman, ook al een goeie vriend van Ockeloen, zong wat liedjes van z'n verschillende elpees en Thérèse Stein- metz verzorgde, met haar trio, een kort optreden. Ze trad trouwens aan het slot van de avond ook op als soliste bij het rooms-katholiek kerkkoor onder leiding van Theo van den Berg. Maar de show werd gestolen door een gelegenheids-toneelgroepje van ge meentepersoneel onder aanvoering van voorlichtster Eldina de Nijs. Ze traden driemaal op, in mini-toneel stukjes van Maurits Schoenmaker. GOES - De rondreizende tentoonstel ling Speculum Zelandiae, een blik op Zeeland in de zeventiende eeuw, is van 4 tot en met 28 oktober te zien in de openbare bibliotheek in Goes. Bur gemeester Seinstra opent dinsdag 3 oktober om 16.30 uur de door het Ko ninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen aangeboden beziens waardigheid. Het Speculum Zelandiae is een verza meling van 36 gravures waarvan de volledige titel luidt: Speculum Zelan diae, dat is een beschryvinge ofte af beelding der Steden, Ambachtsheer- lyckheden. Dorpen. Casteelen, Rid- derlycke Hofsteden, Huysen en Ge bouwen gelegen in de Eylanden en de Graeflyckheyt van Zeelandt bij een vergadert door Nicolaus Visscher. De precieze datum van uitgave is niet be kend, maar ligt na 1668. Ottens in Am sterdam heeft het werk in de achtiende eéuw herdrukt. Het Zeeuwsch Genootschap kreeg in 1987, voor de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata, een exem plaar van dit zeldzame zeventiende eeuwse prentwerk aangeboden. Het bestuur besloot de bundel te kopen. Aangezien het gewone aankoopbud get hiervoor niet toereikend was, be sloot het Genootschap subsidie te vra gen aan de gemeenten op wiens grond gebied de prenten betrekking hebben (Amemuiden, Borssele, Brouwersha ven. Domburg, Goes, Kapelle, Marie- kerke. Middelburg, Reimerswaal, Tho- len, Valkenissê, Veere, Vlissingen, Westerschouwen, Westkappelle en Zierikzee). Op dit verzoek is positief gereageerd. Als dank voor deze financiële steun heeft het Genootschap deze plaatsen de tentoonstelling aangeboden. Voor Goes is deze al te zien geweest in Sint- Maartensdijk en Vlissingen. „Carolus Ockeloen? Dat is een tove naar", zei een grijsaard op een bankje. En dat oude Terneuzense vrouwtje met het hoedje stelde vast: „Een bur gemeester? Die is te vergelijken met een ventielslangetje, 't Is van weinig waarde, maar wel onmisbaar." Ook het brandweerkoor kreeg een open doekje voor een speciaal af scheidslied ('Was er een brandje in de stad, ging burgemeester ook op pad, vergat z'n laarzen en z'n helm. Ston den thuis nog in de schuur en hij miste vaak het vuur, weer pech, weer pech, weer pech..."). De raadsleden hadden het avondvul lende programma huppelend en el kaar verdringend op het toneel (maar dat was ingestudeerd) liedje op de wijs van Herman van Veens 'Opzij, opzij, opzijmaak plaats, maak plaats, maak plaats'. Ockeloen kreeg - nadat gemeentese cretaris A. J. van Pagee hem een CD- speler had overhandigd en voorzitter F. Dieleman van de personeelsvereni ging een horloge - het laatste woord. Hij bleek geroerd. „Nou is het zover en ik vind het heel moeilijk nu de juiste woorden te kiezen. Zoveel mensen, die afscheid van me komen nemen. Dit was echt niet de bedoeling. Ik heb niet boven jullie willen staan, maar 'een van ons' willen zijn. Er wordt weieens gedacht dat het gezicht van een ge meente wordt bepaald door de be stuurders, maar uiteindelijk wordt het bepaald door het personeel, de ambte naren. Ik ben trots op Terneuzen en heb het een voorrecht gevonden hier te kunnen werken." Van Den Braber en Steinmetz (echte lieden) kreeg Ockeloen een groot kunstwerk, vervaardigd door de zan geres. Bij zijn afscheid werd de scheidende burgemeester onder meer toegezongen door het RK-koor. OUDELANDE - De jeugd van Bor- sele heeft ze vrijdagavond goed ver diend. In vijf dorpen lieten kinde ren en volwassenen zich sponsor- ren voor rondjes rond de kerk, het dorpshuis of het sportveld. In Ou- delande, 's Gravenpolder, Baar land, Borssele en Nisse werden de hardloopschoenen uit de kast ge haald om geld te verzamelen voor het veeteeltproject van de werk groep Borsele Ondersteunt Ont wikkeling Tanzania (BOOT). Van het totale sponsorbedrag is 40 pro cent voor de organiserende vereni ging en 60 procent voor de aankoop van koeien voor Tanzania. Een wethouder en drie raadsleden gaven in de dorpen het startschot en in sommige gevallen ook het goede voorbeeld. Wethouder P. J. Vollaard deed 's middags in Oudelande zes rondjes en 's avonds in Nisse nog eens veertien. In Baarland bracht raadslid M. H. de Bart al lopend geld in het laadje. Raadslid J. Verdonk trok in Borssele de portefeuille na mens de ondernemersvereniging van 's Heerenhoek. Voor elk eerste rondje legde hij vijf gulden bij voor het veeteeltproject. In 's Gravenpol der gaf raadslid G. de Lange het startschot. De werkgroep BOOT kan bij bena dering nog niet vaststellen wat de sponsorloop heeft opgeleverd. Wel dat de actie een groot succes is ge worden, met veel enthousiaste deel nemers. Aleen in Oudelande kon een balans worden opgemaakt: de hele schoolbevolking, 57 kinderen, liep daar ongeveer 2.400 gulden bij elkaar. De gehuldigde Hulster sportlieden in het gemeentehuis. HULST - Burgemeester mr F. A. W. Jacobs van Hulst huldigde vrijdag avond in het stadhuis de verdienste lijkste sportlieden uit de gemeente over de periode 1 juni 1988 tot en met 31 mei 1989. Jacobs sprak de sportlie den, die zich in teamverband of indi vidueel verdienstelijk hadden ge maakt, lovend toe. Als blijk van waar dering overhandigde hij de sporters een certificaat van de gemeente Hulst. Namens de georganiseerde sport sprak ook voorzitter H. Suy van de Hulster sportraad een woordje. Suy deed een dringend verzoek aan het col lege om de selectie niet zo streng te houden. Dan zouden meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een huldiging. „Door de strenge selectie procedure is ook nu weer een beperkt aantal sporters aanwezig en meestal staan afgevaardigden van dezelfde, steeds terugkerende sportdisciplines op het voorste plan", aldus Suy. De gehuldigde sportlieden waren: 1. Het eerste team van de voetbalver eniging HW '24 in verband met het be halen van het kampioenschap van de vierde klasse H. 2. Van de Rooms Katholieke Hulster Atletiek Vereniging (RKHAV), hoog ste categorie, meisjes A/jongens A: Liesbeth van Acker als Zeeuws kam pioene in de onderdelen speerwerpen, verspringen en meerkamp; Suzan van Acker als Zeeuws kampioene op de 100, 200 meter alsmede het ver- en hoogspringen; Michel Geysel, Zeeuws kampioen op de 100, 200, 400 en 800 meter hardlopen, Nederlands kam pioen indoor 400 meter, 2e plaats Ne derlands kampioenschap 400 meter outdoor, kampioen district West 2 400 meter. Geysels behoorde ook tot het team dat er tijdens de Nederlandse kampioenschappen in slaagde zowel op de 4 x 100 meter als de 4 x 800 meter respectievelijk een derde en tweede plaats te veroveren; Eddy Swegler, Ivan Casteels, Peter Scheele en Ste- phan Preaet: zij maakten deel uit van de teams die tijdens de Nederlandse estafette kampioenschappen bij de jongens A op de 4 x 100 meter en de 4 x 800 meter respectievelijk een derde en tweede plaats behaalden. Van de Schietsportvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen: Arnold van de Walle, nationaal kampioen historische wapens achterladen 50 meter. Hij ves tigde tevens een nieuw Nederlands re cord en veroverde een tweede plaats tijdens het nationaal kampioenschap historische wapens. GOES - De Goese gemeenteraad is donderdag een beetje mokkend ak koord gegaan met het voorstel vijftig duizend gulden uit te trekken om het bedrijventerrein Poel III fraaier te maken. „We subsidiëren het bedrijfs leven om een mooie tuin aan te leg gen. Dat is bedenkelijk, maar we stemmen er toch mee in", aldus het ge voelen van de raad. Het gemeentebestuur wil Poel III een mooier aanzien geven. Daarbij stuit het op het probleem dat de bedrijfster reinen direct aan de straat grenzen. Er is dus geen gemeenteplantsoentje waar bijvoorbeeld struiken kunnen komen. De D. Dronkersweg en J. Weij- ermanweg zijn pas een lust voor het oog als de ondernemers de tuinarchi tect in de arm nemen. Om ze over de streep te trekken willen burgemeester en wethouders vijftig gulden per strek kende meter in de kosten bijdragen. Aanvankelijk, zo bleek donderdag avond, zeer tegen de zin van D66, PPR/PSP en PvdA. „Het gaat toch uit stekend met het bedrijfsleven. Ze ma ken grote winsten. Daar hoeft geen ge meenschapsgeld bij", aldus A. A. van Oosten (ppr/psp) die bij zijn standpunt bleef. Voor de WD was het college voorstel niet meer dan logisch. „Des tijds heeft de gemeente aan de onder nemers de grond verkocht. En daar goed geld voor gevangen. Daar mag Vakbondswinkel - De rijdende vakbondswinkel van de Dienstenbond FNV staat op vrijdag 27 september van 10.15 tot 15.30 uur weer in de Ha venstraat in Terneuzen. Verschillende deskundigen beantwoorden deze keer vragen over het pensioen. Zij geven on der meer informatie over verschillende pensioensy sternen wel een bijdrage in de beplanting te genover staan", zei de liberaal mr ir J. Huisman. Wethouder L. H. de Leeuw vergeleek het voorstel met het fonds voor stads vernieuwing. „Dan geeft de overheid ook subsidie om particulieren hun huis op te knappen. Dit voorstel komt misschien wat merkwaardig over, maar het is een goed idee. En de ge meenschap heeft er ook voordeel bij, want de straten gaan er fraaier uit zien." De overgrote meerderheid van de raad ging ten slotte toch akkoord. GOES - Verdwalen in Churchillstede te Goes gebeurt licht. Ook de leeg stand in de buurt baart zorgen. Ge meentebestuur, politie en regionale woningstichting Samenwerking, hebben een plan ontworpen de pro blemen aan te pakken. Dit idee is on derwerp van een inspraakavond dins dag 26 september in De Spinne. Het is voor bezoekers van Churchill stede moeilijk de weg te vinden, door dat zij eigenlijk langs de achterkant van de woningen rijden. De smalle we gen aan de voorkant van de huizen krijgen nauwelijks verkeer te verwer ken. Een projectgroep, onder voorzitter schap van wethouder L. H. de Leeuw, heeft een voorstel uitgewerkt om de herkenbaarheid en privacy in de buurt te verbeteren. Zo zouden de straatjes aan de voorzijde van de huizen breder moeten worden. De woningen krijgen dan een gezicht" De achterkant van de panden krijgt dan meer een privé- karakter. Er is tevens een oplossing voor de parkeerproblemen nodig. Een mogelijkheid aan de voorkant meer ruimte te krijgen is verplaatsing van een aantal bergingen naar de achter zijde van de woningen. Tijdens de voorlichtings- en inspraak avond krijgen bewoners gelegenheid op de plannen te reageren. De commis sie ruimtelijke ordening bespreekt het voorstel in haar vergadering van woensdagavond 27 september. Deze begint om 19.30 uur in het stadhuis aan de Markt. De bewegwijzering in Churchillstede laat ook te wensen over. Er ligt een voorstel om de straatnaamgeving te veranderen en de huizen op een meer logische manier te nummeren. Als bewoners en gemeenteraad met de plannen instemmen, kunnen de werk zaamheden eind '89 beginnen. Als de verandering positief uitvalt, krijgen Bechstede en Schumannstede een ge lijke behandeling. De kosten voor '89 zijn begroot op 200.000 gulden. In to taal kosten de verbeteringswerken in de Goese Polder de komende jaren 1,2 miljoen gulden. (Slot van pagina 9) van Dunné van de Rotterdamse Eras mus Universiteit vrijdag tijdens d< academische zitting, die zijn universi teit in samenwerking met de Rijk: Universiteit Gent en het Koninklijl Zeeuwsch Gerlootschap in Middel burg organiseerde. Professor Van Dunné is verbondei aan het Instituut voor Milieuschade i Rotterdam. In die hoedanigheid heef hij onderzoek gedaan naar de moge lijkheden om de lozingen in de Riji langs juridische weg aan te pakken Het internationaal recht bleek volgens de prof meer dan genoeg fundament t( bieden om met succes procedures aar te spannen. De Hoge Raad heeft in middels een principe-uitspraak daan, dat de 'lozer' die bovenstrooms zit, rekening moet houden met de be nedenstroomse watergebruiker. 0; grond van dergelijke uitspraken heb ben de Nederlandse Waterleidingbe drijven strafrechtelijke en administra tief-rechtelijke zaken aangespannei in Frankrijk. Van Dunné heeft boven dien ervaren dat het nationale rech van het vervuilende land vaak onver wachte 'wapens' biedt om de veront reinigers van het water aan te pakken De prof kon zich levendig voorstellei dat het Rotterdamse voorbeeld nale ving zal krijgen in Zeeland. „Als d< vervuiling niet goedschiks kan wor den teruggedrongen, dan moet he maar kwaadschiks. Op een gegevei moment is het geduld op. Het lijkt m dat ten aanzien van het Scheldewate dat punt is bereikt." Andere sprekers hielden tijdens di academische zitting in het Roosevel Studie Centrum een warm pleidoo voor meer wetenschappelijke samen werking tussen Rotterdam en Gent Beide universiteiten zouden Zeelam als hun verzorgingsgebied kunnen be schouwen. Professor dr J. Sperna Wei land van de Erasmus Universiteit za mogelijkheden om met middelen vai de Europese Gemeenschap een onder wijsnetwerk in Vlaanderen en Zeelant op te zetten. De Hogeschool Zeeland ii Vlissingen zou daarbij een vooraan staande rol kunnen spelen. MIDDELBURG - De werkgroep theo logie van het Koninklijk Zeeuwscl Genootschap der Wetenschappei heeft voor het komende seizoen al thema: 'Het proces tegen Jezus en d joods-christelijke betrekkingen in d loop der eeuwen. Door anti-joodse in terpretaties kunnen de joods-christe lijke betrekkingen onder spannin; worden gezet'. Over dit onderwerp worden vier lezin gen gehouden in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg. Woensdag 18 ok tober gaat prof M. de Jonge onde meer in op de vraag wie verantwoor delijk waren voor de dood van Jezus Dr G. Rouwhorst snijdt 23 novembe de betekenis aan die het proces te Jezus heeft voor de relatie tussen jo den en christenen in de eerste drie eeu wen van onze j aartelling. Dr A. van de Heide vraagt zich 24 januari onde meer af hoe de synagoge reageerde 01 de christelijke verwijten en 15 maar gaat dr C. J. den Heyer tenslotte nade in op de studies die met name na d( tweede wereldoorlog zijn verricht naai het proces dat tegen Jezus is gevoerd De inleidingen worden steeds vai 15.30 tot 17.30 uur gehouden. In eei studiegroep onder leiding van dr Job sen bestaat de mogelijkheid om he thema verder uit te diepen. De studie bijeenkomsten zijn ook in de Zeeuwss Bibliotheek, op 10 oktober, 7 novem ber, 9 januari, 6 februari en 6 maart vai 10.00 tot 12.00. 's-GRAVENPOLDER - De familie D< Kunder uit 's-Gravenpolder heef zondcag tijdens een international! fokkerstentoonstelling in Brusse met acht teckels goede resultaten be haald. De kaninchen dwerfteef Leslj van Zeelands Roem behaalde de eer ste prijs in de open klasse. De ruwha rige dwergteven Giovanna en Kar touche werden respectievelijk eerstf in de fokkersklasse en derde in d( open klasse. De ruwharige standaard teef Nienke behaalde de eerste prijs ii de open klasse met het Belgisch! CAC-kampioenschap. Tevens werd zi beste teef van de hele tentoonstelling De ruwharige standaardteef van de fa milie Van Eek uit Vlissingen, evenals alle honden van De Kunder luisterenc naar de achternaam Van Zeeland: Roem, werd eerste in de open klasse er reservekampioen CAC. Bij de ruwhari ge dwergreuen haalde Yano een twee de plaats in de open klasse en de lang harige standaardreu Yorrem werd eer ste in de open klasse. De kortharige standaardreu Zicher behaalde een tweede prijs in de open klasse. BERGEN OP ZOOM - Meisjes uit diend, niet kiezen voor technisch on- ren gekomen. Doorgewinterde opvat- Eigenlijk zou jonge meisjes al veel eer- tussen 1990 en 20( Tholen, Sint-Philipsland en Reimers- derwijs. De Bergse MTS wil in denaas- tingen over vrouwen- en mannenbe- der op de mogelijkheden in de tech-, behoefte zal zijn ar i.ii4-iroepen blijken nog steeds hindernis- «7.wion mmomn THr.H+ sen, heeft de groep vastgesteld. BERGEN OP ZOOM - Meisjes uit Tholen, Sint-Philipsland en Reimers waal blijken nog niet echt warm te lo pen voor middelbaar technisch on derwijs. De Antony Keldermans- school in Bergen op Zoom, waar jon geren uit deze regio voor een middel bare technische beroepsopleiding op zijn aangewezen, telt 25 vrouwelijke leerlingen, waaronder geen enkele Zeeuwse. Dit, terwijl een derde van het totale aantal leerlingen uit Zee land komt. Daarom gaat de MTS de komende tijd in genoemde gebieden extra campagne voeren om meisjes te interesseren voor technisch vervolg onderwijs. De leerkrachten G. Fransen en W. van Huiten hebben het vermoeden dat het 'ingeslepen rollenpatroon' er de oor zaak van is dat meisjes uit de Zeeuwse regio die door de school wordt be diend, niet kiezen voor technisch on derwijs. De Bergse MTS wil in de naas te toekomst met name contacten leg gen met de decanen van de betreffende scholen. „Zij zijn de personen die de meisjes individueel kunnen wijzen op de mogelijkheid van technisch onder wijs", stelt Fransen. Daarnaast zullen affiches en drukwerk aan de betreffen de scholen worden verstrekt. De Antony Keldermansschool kan ex tra tijd en geld besteden aan het wer ven en opvangen van vrouwelijke stu denten door deelname aan een lande lijk emancipatieproject. De Bergse MTS neemt inmiddels voor het derde jaar, samen met negen andere scholen, deel aan deze activiteit van het minis terie van onderwijs. Tijdens de twee maandelijkse bijeenkomsten van af gevaardigden van de scholen zijn ver schillende aandachtspunten naar vo- „De toestroom van meisjes naar het technisch onderwijs zou nog groter moeten worden", vindt Fransen. „Men associeert techniek, en dat ge beurde zeker in het verleden, met stoer, rationeel en hard. Een vrouw is lief, mooi, teer en emotioneel. Dat moet ook zo blijven", voegt hij hier aan toe. „Maar techniek kan daar uit stekend bij passen. Het echte sjouw werk is overgenomen door technische hulpmiddelen. Vuil werk komt nog maar zelden voor en dan is er altijd nog water en zeep. Meisjes kunnen bo vendien net zo rationeel denken als jongens." Eigenlijk zou jonge meisjes al veel eer der op de mogelijkheden in de tech niek moeten worden gewezen, vindt Fransen. „De sociale wenselijkheid van prestaties dwingt hen nog steeds een bepaalde richting uit. Maar dat is zeker te ontzenuwen. Een nadeel is echter vaak dat meisjes, wanneer ze een vakkenpakket moeten kiezen, hier vaak nog niet aan toe zijn." De tijd dat meisjes met een technische beroep moeilijk aan de slag kwamen, behoort volgens Fransen en Van Hui ten steeds meer tot het verleden. „Er is een onderbezetting in banen in de techniek", stelt Van Huiten. „Vrouwen worden in het bedrijfsleven met open armen ontvangen." „Ook met de 1990- maatregel voor de deur is het zaak dat meisjes kiezen voor een vak waar vraag naar is", voegt zijn collega hier aan toe. „Er is geconstateerd dat er tussen 1990 en 2000 een ontzettende behoefte zal zijn aan technisch perso neel." De Antony Keldermansschool be steedt in het kader van het emancipa tieproject speciale aandacht aan de werving en opvang van vrouwelijke studenten. Zo werd tot op heden jaar lijks een 'doe-dag' georganiseerd voor aspirant-studenten èn hun moeders. Daarnaast worden, voor het school jaar echt begint, alle meisjes die aan de school (gaan) studeren uitgenodigd voor een kennismakingsdag. Door het jaar is er geregeld overlegd met de 'vrouwengroep'. „Dan kunnen zij hun grieven eens spuien", vertelt Fransen. „Dat vormt voor hen een uitlaatklep. Ze stellen echter geen prijs op een uit zonderingspositie. Het mag niet opval len tegenover de jongens", voegt hij hier lachend aan toe. TERNEUZEN - Zeeuws-Vlaamse vakbondsleden kunnen vanaf volgen de maand hun sociale vaardigheden weer bijschaven door de lessen van de 'vakbondsschool' te volgen. Wilfried de Waal en Theo Herman, leraren per soonlijk maatschappelijke vorming aan de school voor kmbo in Terneu zen, verzorgen de cursus. De geïnteresseerden kunnen groten deels zelf bepalen wat ze willen leren. Een belastingformulier invullen, het aanleren van discussie- en vergader technieken, het aanschrijven van ver schillende instanties en in het alge meen de weg vinden in het ingewikkel de sociale stelsel. „Iedereen kan wel iets van zijn gading vinden. Zo zijn er mensen die zitting nemen in een buurtcomité en willen weten wat daar allemaal bij komt kij ken. Een ander vraagt zich af of hij wel genoeg kinderbijslag krijgt en een der de wil gewoon leren wat makkelijker in het openbaar te spreken om zo wat meer zelfvertrouwen op te doen", ra geeft De Waal wat redenen om de les sen te bezoeken. De vakbondsschool is opgezet door d< FNV, maar de lessen kunnen ook dooi leden van andere bonden worden volgd. Het inschrijfgeld, vijftig bu' den, krijgen de cursisten weer teru) als ze het hele cursusjaar volmaken Gedurende 25 (maandag)avonde: kunnen de 'vakbondsscholieren' te recht in de school voor kort middel baar beroepsonderwijs aan de Ter neuzense Leeuwenlaan. Het is de be doeling dat de 'leerlingen' in twef jaar de school doorlopen. Mensen die belangstelling hebben on weer één keer in de week plaats te ne men in de schoolbanken kunnen vooi de vanaf maandag 9 oktober terecht De lessen beginnen om 19.30 uur. Eer week eerder, op maandag 2 oktober wordt tussen 19.30 en 21.30 uur een in formatie-avond gehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 44